Contribute-news

ತುಮಿಂಯೀ ಖಬ್ರೊ ಧಾಡ್ಯೆತಾ:

ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಭಂವಾರಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಖಬ್ರೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನ್ಯೂಸ್ ಅಂತರ್ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಸಂಸಾರ್ ಭರ್ ಪಾವವ್ಯೆತಾ. ಖಬ್ರೊ ಧಾಡ್ತೆಲ್ಯಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಬರಹ ಯುನಿಕೋಡ್ ಯಾ ನುಡಿ ಯುನಿಕೋಡ್ ವಾಪಾರ್ನ್ ಖಬ್ರೊ ಧಾಡ್ಲ್ಯಾರ್ ತುರ್ತಾನ್ ಪರ್ಗಡ್ ಕರುಂಕ್ ಸುಲಭ್ ಜಾತೆಲೆಂ.

ಖಬ್ರೊ ಧಾಡ್ತೆಲ್ಯಾಂನಿ ಖಬ್ರಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯೊ ಸಕ್ಕಡ್ ತಸ್ವೀರೊ ಧಾಡಿಸಾನ್ತಾಂ, ಗರ್ಜೆಚ್ಯೊ ಥೊಡ್ಯೊಚ್ಚ್ ತಸ್ವೀರ್ಯೊ ಧಾಡುನ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ.

ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಖಬ್ರಾಂಚೊ ಆವ್ರ್ ಯೆತಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಚೂಕ್ ಜಾಯ್ಶಿನಾ. ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹೆರ್ ಭಾಸಾಂನಿ ಖಬ್ರೊ ಧಾಡ್ಲ್ಯಾರ್ ತ್ಯೊ ಭಾಷಾಂತರ್ ಕರುನ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕರುಂಕ್ ತಡವ್ ಜಾತಾ. ಥೊಡ್ಯಾ ಸಂದರರ್ಭಾಂನಿ ವಾವ್ರಾಚ್ಯಾ ಒತ್ತಡಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ತಸಲ್ಯೊ ಖಬ್ರೊ ಪರ್ಗಟ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಯ್ಶೆಂನಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಧಾಡುಂಕ್ ವಿನತಿ ಕರ್ತಾಂವ್.

ಖಬ್ರೊ ಧಾಡ್ತೆಲ್ಯಾಂನಿ ಕಡ್ಡಾಯೆನ್ ತಾಂಚೆಂ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ನಂಬರ್ ಆನಿ ಪತ್ತೊ ಕಾಣ್ಸುಂಚೊ.

ಖಂಚ್ಯೋಯಿ ಖಬ್ರೊ ಪರ್ಗಟ್ ಕರ್ಚೊ ಅಂತಿಮ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಸಂಪಾದಕೀಯ್ ಮಂಡಳಿಚೊ.