About Us

ಕೊಂಕ್ಣಿ ನ್ಯೂಸ್

ಕಾನಡಿ ಲಿಪಿಯೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಾಚೊ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ್ ಸಂಭ್ರಮ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ವಗ್ತಾ ಸಂಸಾರ್ ಭರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಾಂಯ್ ಭಾಶೆಂತ್ ತಾಜಾ ಖಬ್ರೊ ವಾಚ್ಚೊ ಆವ್ಕಾಸ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನ್ಯೂಸ್ ಡೊಟ್ ಕೊಂ ಅಂತರ್ಜಾಳಿ ಜಾಗೊ ಆಸಾ ಕರುನ್ ದಿತಾ.

ಹೊ ಕಾಳ್ ಇಂಟರ್ನೆಟಾಚೊ. ಖಿಣಾಭಿತರ್ ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ಹರ್ ಕೊನ್ಶಾಂಕ್ ಪಾಂವ್ಚೆತಿತ್ಲಿ ಸಕತ್ ಆಸ್ಚೊ ಆಧುನಿಕ್ ಕಾಳ್ ಹೊ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಾಚ್ಯಾ ನವ್ಯಾನ್ ನವ್ಯಾ ಸೊಧ್ನಾಂಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಸಂಸಾರ್ ಲ್ಹಾನ್ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಭೊಗಾಪ್ ಯೆತಾನಾ, ಆಮ್ಚಿ ಕೊಂಕ್ಣಿಯೀ ತ್ಯಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಾ ಸವೆಂ ಲೊಕಾಶಿಂ ಪಾವಾಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಆಶೆನ್ ಹೊ ಅಂತರ್ಜಾಳಿ ಜಾಗೊ ಸುರ್ವಾತ್ಲಾ.

ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ಖಂಚ್ಯಾ ಪೊಂತಾರ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಆಮಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಂತ್ ಮೀಸ್ ಆಯ್ಕಾತಾನಾ ಮೆಳ್ಚಿ ದಾಧೊಸ್ಕಾಯ್ ಆನಿ ಸಮಾಧಾನ್ ಹೆರ್ ಖಂಯ್ಸರೀ ಮೆಳ್ಚೆಂ ನಾ. ಸನ್ನಾ ಮಾಸಾಚ್ಯಾ ಜೆವ್ಣಾಂತ್ ಮೆಳ್ಚಿ ತೃಪ್ತಿ ಖಂಯ್ಸರೀ ಲಾಬ್ಚಿನಾ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟಾರೀ ತಶೆಂಚ್ಚ್, ಖಬ್ರಾಂಚೊ ಕಾಂಯ್ ಬರ್ಗಾಳ್ ನಾ. ಪುಣ್ ಆಪ್ಲೆ ಮಾಂಯ್ ಭಾಶೆಂತ್ ಖಬ್ರೊ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾನಾ ಲಾಬ್ಚಿ ಧಾದೊಸ್ಕಾಯ್ ಹೆರ್ ಖಂಯ್ ಮೆಳಾತ್? ಹ್ಯೆ ದಿಶೆನ್ ಮಾಂಯ್ ಭಾಸೆಂತ್ ಖಬ್ರೊ ಲೊಕಾಶಿಂ ಪಾವೊಂವ್ಚೆಂ ಏಕ್ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಆಮ್ಚೆಂ.

ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಚೊ ಆನಿ ಆಮ್ಚೊ ಬಾಂಧ್ ಘಟ್ ದವರ್ಚೆ ದಿಶೆನ್ ಜಾಯ್ತಿ ನವಿಂ ಪ್ರೇತನಾ ಆಮಿ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲೆ ಜಾಯ್ತೆ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನ್ಯೂಸ್ ಖಬ್ರೆ ಥಳಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ತುಮ್ಚೆ ಸಮೊರ್ ಯೆತೆಲೆ. ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಸಲಹಾ ಸೂಚನಾಂಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪಂಗಡ್ ಸದಾಂ ಉಗ್ತೊ ಆಸಾ.

-  ಸಂಪಾದಕ್