ಫಿಲ್ಮೀ ಸ೦ಸಾರ್

ಸ್ಯಾಂಡಲ್’ವುಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ದಿಲ್ಲೆಂ ಬಾಲಿವುಡ್ ಹಾಟ್ ನಟಿ ಮನಿಶಾ!

ಬೆಂಗ್ಳುರ್: ಕ್ಯಾನ್ಸರಾ ವರ್ವಿಂ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಪರ್ಯ್ಯಾಂತ್ ಫಿಲ್ಮಿ ಸಂಸಾರಾಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಉರ್ಲ್ಯಾ ಬಾಲಿವುಡ್ ಹಾಟ್ ನಟಿ ಮನಿಶಾ ಕೊಹಿರಾಲ, ಪರತ್ ರಂಗ್ ಲಾಂವ್ಕ್ ಆಯ್ತೆಂ ಜಾಲಾಂ ಆಸ್ತಾಂ, ತೆಂಯೀ ಕನ್ನಡದ ಫಿಲ್ಮಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ....
Bollywood

ರಜೆಚ್ಯಾ ಮಜೆಕ್ ಮಾಲ್ಡಿವ್ಸ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲಿ ರಣಬೀರ್-ಕತ್ರಿನಾ ಜೋಡಿ !

ಮುಂಬೈ: ಬಾಲಿವುಡ್ ಜೋಡಿಂಚೆಂ ಗೊಸಿಪ್ ಪತ್ರಾಂನಿ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಕಾಂಯ್ ವಿಶೇಸ್ ನ್ಹಯ್. ಆತಾಂ ಬಾಲಿವುಡ್ ಜೋಡಿ ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಆನಿ ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಮಾ ಮದೆಂ ಇಲ್ಲೊ ಭೆಟ್ವೊಳ್ ಕರ್ನ್ ಮಾಲ್ಡಿವ್ಸ್ ದ್ವೀಪಾಕ್ ರಜೆಚಿ ಮಝಾ ಚಾಕೊಂಕ್....
Bollywood

ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಎಲಿಸಾಂವಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಚಾರಾಂತ್ ಮಗ್ನ್ !

ಬಾಲಿವುಡ್ ಸಂಸಾರಾಚೊ ರಾಯ್ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಹಾಚೊ ಪೂತ್, ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಎಲಿಸಾಂವಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಚಾರಾಂತ್ ಮಗ್ನ್ ಜಾಲ್ಲೊ ವಿಜ್ಮಿತಾಯೆಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಂವ್ಕ್....
Bollywood

ಐಟಮ್ ಸೊಂಗ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪುತಾಚೆರ್ ಪರಿಣಾಮ್ ಘಾಲಿನಾ - ಮಲೈಕ ಅರೋರ ಖಾನ್.

ಐಟಮ್ ಸೊಂಗ್ ಡ್ಯಾನ್ಸಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಲೊಕಾಚಿಂ ಮನಾಂ ಜಿಕೊನ್ ನಾಂವಾಡ್ದೀಕ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ `ಮುನ್ನಿ ಬದನಾಮ್...’ ಚೆಡುಂ ಮಲೈಕ ಅರೋರ ಖಾನ್, ‘ಫಿಲ್ಮಾಚೆಂ ಐಟಮ್ ಸೊಂಗ್ ನಾಚ್, ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾ ಪುತಾಚೆರ್ ಕಸಲೊಚ್ಚ್ ಪರಿಣಾಮ್ ಘಾಲಿನಾ’....
Bollywood

ಬಾಲಿವುಡ್ಡಾಂತ್ ಆವಾಜ್ ಕರ್ಚೆಂ ’ಮಾರ್ಗರಿಟಾ ವಿತ್ ಸ್ಟ್ರಾ’.

ಕಲ್ಕಿ ಕೊಹ್ಚಲಿನ್ ನಟನಾಚೆಂ, ದೈಹಿಕ್ ಊಣ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಚಲಿಯೆಚಿ ಕಾಣಿ ಆಟಾಪ್ಚೆಂ, ಶೋನಾಲಿ ಬೋಸಾನ್ ನಿರ್ದೇಶನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ `ಮಾರ್ಗರಿಟಾ ವಿತ್ ಸ್ಟ್ರಾ’ಫಿಲ್ಮಾಕ್ ಬಾಲಿವುಡ್ಡಾಂತ್ ಬೋವ್ ಮೆಚ್ವಣೆಚಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ....
Bollywood

ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ವಿಣ್ಗೆಂ ಜಾಯ್ಜೆಚ್!

“ಬಾಲಿವುಡ್ ಆಜ್-ಕಾಲ್ ವಿಣ್ಗೆಂ ಜಾವ್ನ್ಂಚ್ ಆಸಾ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆಶೆಲ್ಯಾರ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾತ್’ಗೀ ತಿತ್ಲೆಂ ನಟಿಂನಿ ವಿಣ್ಗೆಂ ಜಾಯ್ಜೆ ಪಡ್ತಾ. ಪೊಜ್ಡೆ ಸಬ್ದ್’ಯಿ ಸಾಂಗಾಜೆ ಪಡ್ತಾತ್. ಗಾಳಿಯೀ ಯೆಟಿಜೆ ಪಡ್ತಾತ್... ” ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಬೊಲಿವುಡ್ಡಾಂತ್ ಮಾದಕ್....
Bollywood

ಎಕಾ ಜಾಯ್ರಾತಾಕ್ ಶಾರುಖ್ ಖಾನಾಕ್ 15 ಕೊರೊಡ್ ರುಪಯ್!

ಬೊಲಿವುಡ್ಡಾಂತ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಥಾನಾರ್ ಆಸ್ಚೊ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಆತಾಂ ಜಾಯ್ರಾತ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್’ಯೀ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಥಾನಾಕ್ ಪಾಂವ್ಚೆಬರಿಂ ದಿಸ್ತಾ! ಯೆದೊಳ್’ಚ್ಚ್ ಬಿವರೇಜಸ್, ಬಿಸ್ಕಿಟ್ಸ್, ಸೋಪ್ಸ್, ಪೈಂಟ್ಸ್, ಫೇರ್’ನೆಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ವಸ್ತುಂಚ್ಯಾ ಜಾಯ್ರಾತಾಂನಿ ರೂಪ್’ದರ್ಶಿ ಜಾವ್ನ್....
Bollywood

ಅಮಿತಾಬಾಚಿ ನಾತ್ ಬಾಲಿವುಡಾಕ್ ಎಂಟ್ರಿ ದಿತೆಲೆಂಗೀ ?

ಸಿನಿ ಸ್ಟಾರಾಂಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಫಿಲ್ಮೀ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಬೋವ್ ಲಾಗಿಂ ಆಸ್ತಾತ್. ದೆಕುನ್ ತಾಂಚಿ ಪಯ್ಲಿ ವಿಂಚವ್ಣ್ ಫಿಲ್ಮ್ಂಚ್. ಪುಣ್ ತಾಂಚೆ ನಾತು ವ ನಾತಿ ಫಿಲ್ಮೀ ಸಂಸಾರಾಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಚಡ್. ಸದ್ಯಾಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಕುಟ್ಮಾಥಾವ್ನ್ ಏಕ್ ಹೀರೊಯಿನ್ ಬೊಲಿವುಡ್ಡಾಕ್ ಎಂಟ್ರಿ ಜಾಂವ್ಚಿ....
Bollywood

ಅಲಿಯಾಕ್ 40 ಲಾಕ್ ಅಭಿಮಾನಿ !

ಅಲಿಯಾ ಭಟ್ ದಿಸಾಂನ್ ದೀಸ್ ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಯುವ ಕಾಳ್ಜಾಂಚಿ ರಾಣಿ ಜಾತೆಚ್ಚ್ ಆಸಾ. ಟ್ವಿಟರಾಂತ್ ತಿಕಾ ಯೆದೊಳ್ಚ್ 4 ಮಿಲಿಯನಾಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಅಭಿಮಾನಿ ಆಸಾತ್. ಇತ್ಲ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ ಸಂಖ್ಯಾಚೆ ಅಭಿಮಾನಿ ಆಸ್ಚೆಂ 22 ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆಚೆಂ ಅಲಿಯಾ “ಸಿನಿಮಾ, ಜೋಕ್....
Bollywood

“ವರ್ಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆವಯ್ ಜಾತಾಂ” - ಸನ್ನಿ ಲಿಯಾನ್.

ಬ್ಲೂ ಫಿಲ್ಮಾಂನಿ ನಟನ್ ಕರ್ನ್ ಆತಾಂ ಬೊಲಿವುಡ್ಡಾಚೆಂ ಸೆಕ್ಸ್ ಸಿಂಬಲ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಸನ್ನಿ ಲಿಯಾನ್ ಆಪುಣ್ ”ಇತ್ಲೆ ವೆಗ್ಗಿಂ ಆವಯ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ನಾಂ, ಅನಿಕ್’ಯೀ ಉಣ್ಯಾರ್ ಉಣೆಂ ಏಕ್ ವರ್ಸ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಚಿಂತಿನಾ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಳಯ್ ಜಾಯ್” ಮ್ಹಣೊನ್ ಆಪ್ಲಿ....
Bollywood

ಕಾನೂನಾಚ್ಯಾ ಸಂಕಷ್ಟಾಕ್ ಸಾಂಪ್ಡಾಲ್ಲೆಂ ನಟಿ ಶೃತಿ ಹಾಸನ್..!?

ನಟಿ ಶೃತಿ ಹಾಸನ್ ಕಾನೂನಾಚ್ಯಾ ಸಂಕಷ್ಟಾಕ್ ಸಾಂಪ್ಡಾಲಾ. ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಆದೇಶಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಖಂಚೀಂಯ್ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಹಾತಿಂ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ನಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಚೆನ್ನೈ ಸಿಟಿ ಸಿವಿಲ್ ಕೋಡ್ತಿನ್ ಆದೇಶ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಅವ್ಕಾಸ್ ಲಾಭ್ಲ್ಯಾರೀ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಅಸಾದ್ಯ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತಿ....
Bollywood

’ರಾಧಾ ಕಲ್ಯಾಣ’ಕ್ 1000 ಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್.

ಜೀ ಕನ್ನಡ ಚಾನೆಲಾರ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸಡೆ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೆ "ಆಶು ಬೆದ್ರ ವೆಂಚರ್"ನ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ "ರಾಧಾ ಕಲ್ಯಾಣ" ಟೀವಿ ಸಿರಿಯಲಾಕ್...
Bollywood

ಸಿನಿಮಾಂನಿ ಅಭಿನಯ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಕೀ ರಂಗ್ ಮಾಂಚಿರ್ ಅಭಿನಯ್ ಕರ್ಚೆಂ ಅತೀ ಕಷ್ಟ್ - ಇಶಾ ಗುಪ್ತಾ.

ಬಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರಾಂಕ್ ಅರ್ಥ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್’ಚ್ಚ್ ನಾಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಫಟ್ ನ್ಹಯ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ತಾಂಕಾ ಕೆನ್ನಾಂ ಆನಿ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ಆಶೆಚಿ ಅಂಕ್ರಿ ಫುಟಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗುಂಕ್ ಸಾಧ್’ಚ್ಚ್ ನಾಂ. ಹಾಕಾ.....
Bollywood

ಮಡೇಮ್ ಟು ಸ್ಯಾಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂತ್ ಕತ್ರೀನಾ ಕೈಫಾಚ್ಯಾ ಮೆಣಾಂಚ್ಯಾ ಪುತ್ಥ್ಯಾಕ್ ಸ್ಥಾನ್ …!

ಬಾಲಿವುಡ್ ಹಾಟ್ ಬಾವ್ಲಿ ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫಾಕ್ ಕೋಣ್ ತರ್ ಒಳ್ಕಾನಾಂ ಜಾಯ್ತ್?. ಸಿನಿಮಾ ಮೋಗಿಂಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಅಭಿನಯಾಚ್ಯಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್’ಚ್ಚ್ ಉಜೊ ಲಾಯ್ಲೆಂ ಹೆಂ ನಟಿ ಆತಾಂ ಅನ್ಯೇಕ್ ಅಭಿಮಾನಾಕ್....
Bollywood

ಪ್ರಸಿದ್ದ್ ಜಾಯ್ಜಾಯ್ ತರ್ ಕಷ್ಟ್ ಕಾಡುಂಕ್’ಚ್ಚ್ ಜಾಯ್….! - ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ.

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತಾಲೆಂತಾದ್ವಾರಿಂ ಝಳ್ಕಾಲ್ಲೆಂ ಬಾಲಿವುಡ್’ಚೆಂ ನಂಬರ್ ಒನ್ ನಟಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಪರತ್ ಖಭ್ರೆಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ವ್ಹಯ್! ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಕೇವಲ್ ಗ್ಲಾಮರ್....
Bollywood

ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಜಾಕ್ವೇಲಿನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡೀಸ್ ಇನ್ ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂತ್ 1 ಮಿಲಿಯನ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ !

ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಆಧಾರಿತ್ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಜಾಕ್ವೇಲಿನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡೀಸ್ ಫೋಟೋ ಶೇರಿಂಗ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಖಬ್ರೆ-ಥಳ್ ಇನ್ ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂತ್ 1 ಮಿಲಿಯನ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲಾ. ಹ್ಯಾ ದ್ವಾರಿಂ ಥ್ರಿಲ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ....
Bollywood

ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ ಫ್ಲಾಟಾಕ್ 15 ಕರೋಡ್ !.

ಮುಂಬೈ: ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮುಂಬೈಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಫ್ಲಾಟಾಕ್ ಬರೋಬ್ಬರಿ 15 ಕರೋಡ್ ರುಪ್ಯಾಂಚಾ ಮೊಲಾಕ್ ವಿಕ್ಲಾಂ. ಸೈಫ್ ಆಲಿ ಖಾನ್ ಸಂಗಿಂ ಲಗ್ನ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್..
Bollywood

ಸೋನಂ ಕಪೂರಾಕ್ ಹೆಚ್1 ಎನ್1.

ಗುಜರಾತ್: ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಸೋನಂ ಕಪೂರ್ ಹೆಚ್1 ಎನ್1 ಪಿಡೆಕ್ ವಳಗ್ ಜಾಲಾ ಆಸ್ತಾಂ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ದಾಖಲ್ ಕೆಲಾಂ ಮ್ಹಣ್...
Bollywood

ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾಂ 20 ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರದರ್ಶಿತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಫಿಲ್ಮ್ - ಡಿಡಿಎಲ್ ಜೆ..!

ಮುಂಬೈ: ಡಿಡಿಎಲ್ ಜೆ! ನಾಂವ್ ಆಯ್ಕಾಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ, ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಮೊನಾಂತ್ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ತಶೆಂಚ್ ಕಾಜಲ್ ಯೇವ್ನ್ ವೆತಾತ್. ಹೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಬರೋಬ್ಬರಿ 20 ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್...
Bollywood

ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಆನಿ ಕತ್ರೀನಾ ಕೈಫ್ ವೆಗಿಂಚ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ?!...

ಜಾಯ್ತೇ ದೀಸ್ ಥಾವ್ನ್, ಜಾಯ್ತೇ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಅಭಿಮಾನಿಂಚ್ಯಾ ಉಲೊಂವ್ಣ್ಯಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಆನಿ ಕತ್ರೀನಾ ಕೈಫ್, ವೆಗಿಂಚ್ ಲಗ್ನಾಂ....
Bollywood