ಫಿಲ್ಮೀ ಸ೦ಸಾರ್

ಕತ್ರೀನಾ ಕೈಫ್ ಹೃತಿಕಾಚೆಂ ನವೆಂ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್?

ಕತ್ರೀನಾ ಹೃತಿಕಾಕ್ ಬರೆ ಬರೆ ಬೂಕ್ ಧಾಡ್ನ್ ದೀವ್ನ್ ಆಸಾ ಕಂಯ್. ತಾಂತುನ್ ಕತ್ರೀನಾ ಲ್ಹಾಲಾನ್ ನೋಟ್ಸ್ ಬರವ್ನ್ ದಿತಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿಯೀ ಖಬರ್ ಆಸಾ.
Bollywood

ಬಾಪ್ ರೇ... ಸೊನಾಲ್ ಚೌಹಾನಾಕ್ 30 ಕೀಸ್

ಸಾಂಗ್ಲೆಲೆ ಬರಿ ಬೊಲಿವುಡಾಕ್ ನವೊ ಇಮ್ರಾನ್ ಹಶ್ಮಿ ಆಯ್ಲೆಲೆ ಬರಿ ದಿಸ್ತಾ. ಖಬರ್ ಕಿತೆಂಗೀ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಪಿಂತುರಾಂತ್ ನೀಲ್ ನಿತಿನ್ ಮುಕೇಶಾನ್ ಹಿರೋಯಿನ್ ಸೊನಾಲ್ ಚೌಹಾನಾಚೆರ್ ಕೀಸಾಂಚೊ ಪಾವ್ಸ್ ವೊತ್ಲಾ ಕಂಯ್.
Bollywood

ಸಲ್ಮಾನಾಚೆಂ ಮಿಸ್ತೆರಾಭರಿತ್ ಚೆಡುಂ ಕೋಣ್?

ಥೊಡ್ಯಾ ಮುಳಾಂ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನಾನ್ ಫಿಲ್ಮಾಚ್ಯಾ ಸೆಟ್ಟಾರ್ ತ್ಯಾ ಚಲಿಯೆಕ್ ಪಳೆಲ್ಲೆಂ ಕಂಯ್, ಆನಿ ತಾಣೆಂ ಸೊಹೈಲ್ ಖಾನಾಲಾಗಿಂ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಪಿಂತುರಾ ಖಾತಿರ್ ಒಡಿಶನ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಕಂಯ್!
Bollywood

ವಿಣ್ಗ್ಯಾಂ ನಾಚ್ಪಿಣ್ಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಕಾಮಸೂತ್ರ 3D

ಫುಡೆಂ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಕಾಮಸೂತ್ರ 3D ಪಿಂತುರಾಚ್ಯಾ ವೀಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ಪಾಂತ್ ಶರ್ಲಿನ್ ಛೋಪ್ರಾನ್ ವಿಣ್ಗೆಂ ದಿಸೊನ್ ಖಬ್ರಾಂಚೆಂ ವಾದಾಳ್ ಉಟಯ್ಲಾಂ ಆಸ್ತಾಂ ಹ್ಯಾ ಪಿಂತುರಾಚ್ಯಾ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ವೀಡಿಯೋಂತ್ 50 ಜಣಾಂ ವಿಣ್ಗ್ಯೊ ನಾಚ್ಪಿಣ್ಯೊ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಗರಮ್ ಗರಮ್ ಖಬರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ.
Bollywood

ತಮಿಳ್ನಾಡು: ವಿಶ್ವರೂಪಂ ಪಿಂತುರಾಕ್ 15 ದೀಸ್ ನಿಷೇಧ್

ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯಾಕ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ರಿತಿನ್ ಚಿತ್ರಿತ್ ಕೆಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಆರೋಪಾಖಾಲ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಂಘಟನಾಂನಿ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ವೆಕ್ತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹೊ ನಿಷೇಧ್ ಘಾಲಾ.
Chennai

ಫ್ರೀಡಾ ಪಿಂಟೊ ’ಹೋಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಚಿಕ್’

ಮಿಸ್ ಮಿಲೇನಿಯಂ ಪಟ್ಟೆಂತ್, ಸ್ಲಮ್ ಡೋಗ್ ಮಿಲೇನಿಯರ್ ತಾರ್ ಫ್ರೀಡಾ ಪಿಂಟೊ ಹಾಕಾ ’ಹೋಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಚಿಕ್’ ಸ್ಥಾನ್ ಮೆಳ್ಳಾಂ
Hollywood

ಸಂಜನಾಚಿ ಭಯ್ಣ್ ನಿಕ್ಕಿ ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮೀ ಶೆತಾಕ್

ಕನ್ನಡ ನಟಿ ಸಂಜನಾಚಿ ಭಯ್ಣ್ ನಿಕ್ಕಿ ಗಲ್ರಾನಿ ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮೀ ಶೆತಾಕ್ ಪಾಂಯ್ ತೆಂಕ್ಚ್ಯಾಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ತಮಿಳ್ ಹಿಟ್ ಪಿಂತುರ್ ಪಯ್ಯಾ ಹಾಚ್ಯಾ ಕನ್ನಡ ರಿಮೇಕಾಂತ್ ತೆಂ ಚಿರಂಜೀವಿ ಸರ್ಜಾ ಸಾಂಗಾತಾ ನಟನ್ ಕರ್ತೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಖಬರ್.
Sandalwood

ವೀಣಾ ಮಲಿಕಾಚ್ಯಾ ಬೆಡ್ ರೂಮಾಂತ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ!

ಗೋಕುಲಾಷ್ಟಮಿಕ್ ಆನಿ ಇಮಾಮ್ ಸಾಬಿಕ್ ಕಿತೆಂ ಸಂಬಂಧ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾತ್? ವ್ಹಯ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಲ್ಯಾ ಬರಿಂ ಹೊಟ್ ಹೊಟ್ ನಟಿ ವೀಣಾ ಮಲಿಕಾಕ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ವಯ್ರ್ ಪಾರ್ ಗೇ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೈತೆ.
Bollywood

12-12-12 ರಜನಿಕಾಂತಾಚೊ ಜಲ್ಮಾದೀಸ್

ಆಜ್ ರಜನಿಕಾಂತಾಚೊ 62ವೊ ಜಲ್ಮಾ ದೀಸ್. ಆಯ್ಚ್ಯಾ 12-12-12 ವಿಶೇಸ್ ತಾರಿಕೆರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಜಿಣಿಯೆಚ್ಯೊ ಥೊಡ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿ ಹಾಂಗಾಸರ್ ದಿತಾಂವ್. ಮರಾಠಿ ತಾಚಿ ಮಾಂಯ್ ಭಾಸ್ ತರೀ, ತಾಣೆಂ ಮರಾಠಿ ಪಿಂತುರಾಂನಿ ನಟನ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ.
Kollywood

ದರ್ಶನಾಚ್ಯಾ ವಾಂಟ್ಯಾಕ್ ಹಿಸ್ಟರಿ ರಿಪೀಟ್ಸ್ ಅಗೇಯ್ನ್

ದರ್ಶನಾಕ್, ಲೊಕಾನ್ ಹೆಂ ಪಿಂತುರ್ ಪಳೆವ್ನ್ ರಾಯಣ್ಣಾಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಮತಿಂತ್ ದವರ್ನ್ ತಾಣಿಂ ಭಾಯ್ರ್ ವಚಾಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಆಶಾ ಆಸ್ಲೆಲಿ ಆನಿಂ ತಿ ಆತಾಂ ನೀಜ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ದರ್ಶನಾನ್ ಸ್ಯಾಂಡಲ್‍ವುಡಾಂತ್ ನವಿ ಏಕ್ "ಕ್ರಾಂತಿ" ಕೆಲ್ಯಾ.
Sandalwood

ಪೂಜಾ ಗಾಂಧಿ ಆನಿಂ ಮುಕಾರ್ ಪೂಜಾ ಗೌಡ!

ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ಕಾಜಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ತೀನ್ ಅಕ್ಷರಾಂಚಿ ಗಾಂಟ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಂಚೆಂ ಆಲ್ಕುಂಜ್ ಬದ್ಲತಾ ಆನಿಂ "ಜಾತಕ" ಸಯ್ತ್ ಬದ್ಲತಾ ಕಂಯ್. ದೃಷ್ಟಾಂತಾಕ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್: ರಕ್ಷಿತಾ ಪ್ರೇಮ್, ತಾರಾ ವೇಣು ಇತ್ಯಾದಿ.
Sandalwood

ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬಾಕ್ ವಚೊನ್ ಮೆಳಾಜೆ ಆಸ್ಲೆಂ: ಶಾರೂಕ್

ಬಾಳ್ ಠಾಕ್ರೆ ಮರಣ್ ಪಾವೊನ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಘಂಟ್ಯಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಿಂಗ್ ಖಾನ್ ಉಲಯ್ಲಾ. ಹಾಂತುಂ ಕಿತೆಂ ವಿಶೇಸ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಿನಾಕಾತ್! ಮೊಸ್ತು ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಖಾನ್ ಆನಿಂ ಠಾಕ್ರೆಚ್ಯಾ ಶಿವಸೇನಾ ಮಧೆಂ ’ಕಿಟಿ ಪಿಟಿ’ ಚಲೊನ್ ಆಸ್ಲೆಂ.
Bollywood

ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ನಟಿ ಸಂಜನಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಪರತ್ ಖಬ್ರೆರ್

ನಟಿ ಸಂಜನಾ ಪರತ್ ಖಬರ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ಕಾಳ್ ಆಯ್ಲಾ. ಸಂಜನಾಚ್ಯಾ ನಟನಾಚೆಂ ಬೋವ್ ನಿರೀಕ್ಷೆಚೆಂ ನವೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಹಾನದಿಚೆಂ ಚಿತ್ರೀಕರಣ್ ಅಕೇರ್ ಜಾಲಾಂ. ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಾಮ್ ಸಂಪವ್ನ್ ಹೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ವೆಗಿಂಚ್ಚ್ ರಿಲೀಸ್ ಜಾತೆಲೆಂ.
Sandalwood

"ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ" ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಕಾಜಾರ್ ಕಂಯ್

"ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕರ್ನಾಟಕಾಚ್ಯಾ ಚೆಡ್ಯಾ ಕಡೆಚ್ಚ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾತಾಂ" ಮ್ಹಣ್ ಸಂದ್ರಾಪ್ ಮೆಳ್ತಾನಾ ಸಾಂಗೊನ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ "ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ" ಪಿಂತುರಾಚೆಂ "ನಂದಿನಿ" ಪೂಜಾ ಗಾಂಧಿನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಲೆ ಬರಿ ಕರ್ನ್ ದಾಕಯ್ಲಾಂ.
Sandalwood

ಆನಿಂ ಆತಾಂ ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿಚಿ ಬಾಯ್ಲ್ ತಯಾರ್...

ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರಚಿ ಪತಿಣ್ ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಆನಿಂ ಹೃತಿಕ್ ರೋಶನಾಚಿ ಪತಿಣ್ ಸುಜಾನ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಬರಾಬರ್ ಆತಾಂ ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿಚಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಮನ ಶೆಟ್ಟಿ ಘರ್ ಸಜಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾ.
Bollywood

ಮಿಸ್ಟರ್ ಇಂಡಿಯಾ-2: ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಮೊಗ್ಯಾಂಬೊ?

ಭಾರತಾಚೆಂ ಪ್ರಥಮ್ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ಪಿಂತುರ್ ಪರತ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಸರ್ವ್ ರಿತಿನ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲಾಂ ಕಂಯ್. ಶೇಖರ್ ಕಪೂರಾಚ್ಯಾ ಮಿಸ್ಟರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಚೊ ದುಸ್ರೊ ಭಾಗ್ ಯೇವ್ನ್ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ ಖಬರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾ.
Bollywood

ಆಕ್ಷನ್ ಫಿಲ್ಮಾನಿಂ ನಟನ್ ಕರುಂಕ್ ಆಶಾ: ಇಶಾ ಗುಪ್ತಾ

ಚಕ್ರವ್ಯೂಹ್ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಪೊಲಿಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಚೊ ಪಾತ್ರ್ ಕರ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗ್ಲ್ಯಾಮರ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಟಾಟಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ನಟಿ ಇಶಾ ಗುಪ್ತಾಕ್ ಆತಾಂ ನಾಯಕ್ ನಟಾಂ ಬರಿ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಸಾಹಸ್‍ಭರಿತ್ ಪಿಂತುರಾಂತ್ ದಿಸೊನ್ ಯೇಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಆಶಾ
Bollywood

ವಿಶೇಸ್ ಸಂದರ್ಶನ್: ನಮಸ್ಕಾರ ವಿನು ಅಣ್ಣಾ......

ಕುಟುಂಬ, ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲದ ಮೇಲೆ, ಜೋಗುಳ, ಗೆಜ್ಜೆ ಪೂಜೆ ಆನಿ ಆತಾಂ ನಿನ್ನೊಲುಮೆಯಿಂದಲೇ ಇತ್ಯಾದಿ ಕನ್ನಡ TV ಸೀರಿಯಲಾಂಚೊ ಫಾಮಾದ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ವಿನು ಬಳಂಜಚೆಂ ಪಯಿಲ್ಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂದರ್ಶನ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ನ್ಯೂಸ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್.
Television

ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಜಾನ್‍ಲೇವಾ 555 ಪಿಂತುರ್ ರಿಲೀಸ್

ಮಂಗ್ಳುರ್ಗಾರ್ ಸಂದೀಪ್ ಮಲಾನಿಚ್ಯಾ ನಿರ್ದೇಶನಾಚೆಂ ನವೆಂ ಹಿಂದಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಜಾನ್‍ಲೇವಾ 555 ಫಿಲ್ಮ್ ಕಾಲ್ ಮ್ಹಣ್ಜೆ ನವೆಂಬರ್ ದೋನ್ ತಾರಿಕೆರ್ ದನ್ಪರಾಂ 1:15 ವೊರಾರ್ ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ ಬಿಗ್ ಸಿನೆಮಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸಾಂತ್ ರಿಲೀಸ್ ಜಾಲೆಂ.
Mangalore

ಸೆಕ್ಸಿ ನಮಿತಾ ಭಾರತಾಚಿ ಬೋವ್ ಸೊಭಿತ್ ಸ್ತ್ರೀ

ಜಪಾನ್ ಮುಳಾಚ್ಯಾ ಟೋಕಿಯೋ ಟಿವಿನ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ರಾಷ್ಟ್ರಾಚ್ಯಾ ಸೊಭಿತ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚಿ ಪಟ್ಟಿ ಕೆಲ್ಯಾ. ಹಿ ಪಟ್ಟಿ ತಸ್ವೀರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ಸೊಭಾಯೆಚೆರ್ ಹೊಂದೊನ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಆಸೊನ್, ತಮಿಳಾಚಿ ಗ್ಲಾಮರ್ ಪುತ್ಳಿ ನಮಿತಾ ಭಾರತಾಚಿ ಸೊಭಿತ್ ಸ್ತ್ರೀ ಮ್ಹಣ್ ವಿಂಚೊನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ.
Lifestyle
Konkani News Automobile
 
Test
 
 
  • Advertise
  • Privacy Policy
  • About
  • Terms
  • Webmasters