ಫಿಲ್ಮೀ ಸ೦ಸಾರ್

ಫಿಲ್ಮ್ ನಟಿ ಗರ್ಭೆಸ್ತ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್...?

ಫಿಲ್ಮ್ ಸಂಸಾರ್ ಏಕ್ ಅಸೊ ಸಂಸಾರ್’ಗಿ, ತ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಏಕ್ ನಾ ಏಕ್ ವಾಯ್ಟ್ ಘಡಿತಾಂ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ತಾತ್. ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಖಬ್ರೆ ಪ್ರಕಾರ್ ಎಕಾ ನಟಿಚೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ನ್, ಕಾಜಾರ್ ಜಾತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್, ತಿ ಗರ್ಭೆಸ್ತ್ ಜಾಲಿ ಮ್ಹಣ್ತಚ್ ಸಾಂಗಾನಾಸ್ತಾನಾ ಪಯ್ಸ್...
T.V. Actress

ಗಾಡ್ವಾಚ್ಯೆರ್ ಬಸೊನ್ ಆಯ್ಲೊ ಬೊಲಿವುಡ್ ನಟ್

ಕಸಲೊಯಿ ವ್ಹಡ್ಲೊ ಆಫ್ರಾದ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ವಾಚ್ಯೆರ್ ಬಸವ್ನ್ ಪುರ್ಶಾಂವ್ ಕಾಡ್ತಾತ್. ರಾಜಕೀಯ್ ಫುಡಾರಿ ಜರ್ ಚೂಕ್ ಕರ್ತಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಾಂಕಾಂ ಆಕ್ಮಾನ್ ಕರ್ಚ್ಯೆ ಖಾತಿರ್ ಗಾಡ್ವಾಚ್ಯೆರ್ ತಾಚಿ ತಸ್ವೀರ್ ಆನಿ ಫಲಕ್ ಘಾಲ್ನ್ ಪುರ್ಶಾಂವ್ ಕಾಡ್ತಾತ್. ಪುಣ್ ಹಾಂಗಾ...
Bollywood

ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್ ‘ದಂಡ್’ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್

ಆಸ್ಕರ್ ಎವಾರ್ಡ್ ಲಿಸ್ಟಿಂತ್ ಅತ್ಯತ್ತಮ್ ವಿದೇಶಿ ಭಾಷೆಚ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂಕ್ ಅತೀ ಚಡ್ ದೇಣ್ಗಿ ದಿಂವ್ಚಾ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್ ಭಾರತಾಚೆಂ ಖಂಚೆಯಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಜಾಯ್ನಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತುಮಿ ಪಾತ್ಯೆತಾತ್’ಗೀ? ‘ದೇವ್’ದಾಸ್’ ಆನಿ ’ಹೇಯ್ ಜವಾನಿ ಹೇ ದಿವಾನಿ’ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ದೋನ್...
Film

ಶಾರೂಕ್ ಖಾನ್ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಕಾರ್ ವ್ಹರ್ತಾನಾ, ತಾಚ್ಯಾ ಕಾರಾಕ್ ಏಕ್ ಸ್ತ್ರೀ ಆಡ್ ಆಯ್ಲಿ!

ಗೆಲೆತ್ಯಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಶಾರೂಕ್ ಖಾನಾನ್ ಗುರ್ಗಾಂವ್ಚಾ ಶೋ ರುಮಾ ಥಾವ್ನ್ ಬಿ.ಎಮ್.ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಐ 8 ಕಾರ್ ಕಾಣ್ಘೆಲ್ಲೆಂ. ಬೆಂಡ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾ ಥಾವ್ನ್ ಕಾರ್ ಚಾಲು ಕರ್ನ್ ವ್ಹರ್ತಾನಾ ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬೊಡಿಗಾರ್ಡಾಂಕ್ ಕಾರಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸಿಟಿರ್...
Bollywood

ಸೋಹಾ ಆಲಿಖಾನಾಕ್, ಆರ್.ಬಿ.ಐ’ಚೊ ಅರ್ಥ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾಗಿ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ!?

ಫಿಲ್ಮ್ ನಟ್ ಆನಿ ನಟಿಂಕ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಿ ಸಂಸಾರಾಚಿ ಖಬಾರ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಚಿ ಮಾಹೆತ್’ಚ್ ಆಸಾನಾ ಮ್ಹಣ್ ಜೆರಾಲ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್. ತಾಕಾ ಪೂರಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ತಿಂ ಕರ್ತಾತ್’ಯಿ ತಶೆಂಚ್. ಚುಕಿಚ್ಯೊ ಜಾಪಿ ದೀವ್ನ್ ಲಜೆಕ್...
Bollywod

ಅಮೀರ್ ಖಾನಾಚ್ಯಾ ಶೋ ವಿರೋಧ್ ಘಾಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಹೈಕೊಡ್ತಿನ್ ಕಾಡ್ನ್ ಘಾಲಿ

ಖ್ಯಾತ್ ಫಿಲ್ಮ್ ನಟ್ ಅಮೀರ್ ಖಾನಾನ್ ಚಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ‘ಸತ್ಯಮೇವ ಜಯತೇ’ ವಿರೋಧ್ ಎಕಾ ವ್ಯಕ್ತಿನ್ ಕೊಡ್ತಿಕ್ ಅರ್ಜಿ ಘಾಲ್ಲಿ. ತಿ ಅರ್ಜಿ ಹೈಕೊಡ್ತಿನ್ ಕಾಡ್ನ್ ಉಡಯ್ಲ್ಯಾ. ‘ಸತ್ಯಮೇವ ಜಯತೇ’ ಹೆಂ ಏಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಲಾಂಛನ್...
Bollywood

"ಗೋಧಿ ಬಣ್ಣ ಸಾಧಾರಣ ಮೈಕಟ್ಟು" ಶಿರೊನಾಂವಾಚೆಂ ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮ್

ವಯ್ಲ್ಯಾ ಶಿರೊನಾಂವಾಚೆಂ ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮ್ ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೊಗಿಂಕ್ ಆಕರ್ಷಿತ್ ಕರ್ತಾ. ಹೇಮಂತ್ ಎಮ್. ರಾವಾನ್ ನಿರ್ದೇಶಿತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಅನಂತನಾಗ್, ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶ್ರುತಿ ಹರಿಹರನ್, ವಸಿಷ್ಟ ಎನ್. ಸಿಂಹಾ ಆನಿ ಅಚ್ಯುತ್ ಕುಮಾರಾನ್ ನಟನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಹೆಂ ಫಿಲ್ಮ್...
Sandalwood

ಒಬಾಮಾಚ್ಯಾ ಪತಿಣೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಫ್ರೀಡಾ ಪಿಂಟೊ!

ಚೆಡ್ವಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ದೆಕಿಭರಿತ್ ಬರೆಂ ಶಿಕಾಪ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಮೇರಿಕಾ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಯೋಜನಾಕ್, ಆಮೇರಿಕಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್, ಬರಾಕ್ ಒಬಾಮಾಚಿ ಪತಿಣ್ ಮಿಶೆಲಾ ಸಂಗಿಂ, ಖ್ಯಾತ್ ನಟಿ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಮುಳಾಚಿ ಫ್ರೀಡಾ ಪಿಂಟೊ ಸಾಂಗಾತ್...
Bollywood

700’ಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಅಂತರ್’ಜಾಳಿಂಚ್ಯೆರ್ ಚೊರಿಯಾಂ ‘ಉಡ್ತಾ ಪಂಜಾಬ್’!?

ಅನಾಧಿಕೃತ್ ಥರಾನ್ ಅಂತರ್’ಜಾಳಿಂಚ್ಯೆರ್, ವಿವಾದಾಸ್ಪದ್ ’ಉಡ್ತಾ ಪಂಜಾಬ್’ ಫಿಲ್ಮ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾ/ಮೆಳ್ಳಾಂ. ಹಿ ಖಬಾರ್, ಹೈದಾರಾಬಾದ್’ಚ್ಯಾ ತೆಲುಗು ಫಿಲ್ಮ್ ಚೇಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್, ಹಾಂಚ್ಯಾ ಆಂಟಿ ಪ್ರೈವೆಸಿ ವಿಭಾಗಾನ್...
Bollywood

ಮರಾಠಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂತ್ ‘ಸೈರಾಟ್’ ಫಿಲ್ಮಾನ್ ದಾಖ್ಲೊ ರಚ್ಲೊ

ದೇಶಾಂತ್ ಫಿಲ್ಮಿ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಗಮನ್ ವೊಡ್’ಲ್ಲೆಂ ‘ಸೈರಾಟ್’ ಮರಾಠಿ ಫಿಲ್ಮಾಚೆ ವ್ಹಾರೆಂ ದಕ್ಷಿಣ್ ಭಾರತ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಕ್’ಯಿ ವ್ಹಾಳೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಾಂ. ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ನಿರ್ಮಾಪಕ್ ರೊಕ್’ಲೈನ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಹಾಣೆಂ ‘ಸೈರಾಟ್’ ಚಾರ್ ಭಾಸಾಂನಿ...
Bollywood

ಮಾನಸಿಕ್ ಪಿಡೆಕ್ ಒಳಗ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಹಿ ನಟಿ!

ಮುಂಬಯ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂತ್ ನಟನ್ ಕರಿಜಯ್, ಸಿನೆಮಾ ಪಡ್ದ್ಯಾರ್ ರಯ್ಸಾಜಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಆಶಾ ದವರ್ನ್ ಸಬಾರ್ ತರ್ನಾಟೆ/ತರ್ನಾಟಿಂ ಆಶೆನ್ ಯೆತಾತ್. ಫಿಲ್ಮ್ ಸಂಸಾರಾಚಿ ಗುಂಡಾಯಿ ರುಂದಾಯಿ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಾನಾತ್ಲಿಂ ರಂಗೀನ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಪಿಶಿಂ ಜಾತಾತ್. ಹ್ಯಾ ಎಕಾ ಆಶೆನ್...
Bollywod

’ಉಡ್ತಾ ಪಂಜಾಬ್’ ಫಿಲ್ಮಾಕ್ ‘ಎ’ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್

ಮಾದಕ್ ದ್ರವ್ಯಾಂ/ವಕ್ತಾಂ ಪಂಜಾಬಾಂತ್ ಬಾರೀ ವಾಯ್ಟ್ ಪ್ರಭಾವ್ ಘಾಲ್ತಾತ್ ಆನಿ ಪಂಜಾಬಿ ತರ್ನಾಟೆ ಹ್ಯಾ ದ್ರವ್ಯಾಂಕ್ ಒಳಗ್ ಜಾತಾತ್ ಕಶೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ದಾಖಂವ್ಚಾ ಕಾಣಿಯೆಚ್ಯೆರ್ ಆಧಾರಿತ್ ಫಿಲ್ಮ್ ‘ಉಡ್ತಾ ಪಂಜಾಬ್’ ಸೆನ್ಸರ್ ಬೊರ್ಡಾಂತ್ ಫಸ್’ಲ್ಲೆಂ. ಫಿಲ್ಮಾಚಿ ಕಥಾ ಬರೀ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ...
Bollywod

ದೂಖ್ ತಡ್ವುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ, ಪತ್ರ್’ಕರ್ತಾಂ ಮುಕಾರ್’ಚ್ಚ್ ರಡ್ಲೊ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್!

ಖ್ಯಾತ್ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ್ ಎಕ್ಲೊ, ಪತ್ರ್’ಕರ್ತಾಂನಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ ದೂಖ್ ಉಮಾಳೊನ್ ಯೇವ್ನ್ ರಡ್ಲೊ. ತೆಂ ಪಳವ್ನ್ ತಾಚ್ಯೆ ಸಂಗಿಂ ವೇದಿಚೆರ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂಚ್ಯಾಕ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಜಾಲೆ. ಬಾಲಿವುಡಾಂತ್ಲೊ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್, ಪತ್ರ್’ಕರ್ತಾ ಮುಖಾರ್...
Bollywood

ಪ್ರೇಮಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಕಾಡ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಡಿಯೊ ವರ್ವಿಂ, ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಪಡ್ಲೆಂ ಬೊಲಿವುಡ್ ನಟಿ!

ಬೊಲಿವುಡ್ ಏಕ್ ನಟಿ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರೇಮಿಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಆತಾಂ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಪಡ್ಲಾಂ. ಪ್ರೇಮಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಶ್ಲೀಲ್ ವಿಡಿಯೊ ಕಾಡ್’ಲ್ಲೊ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಅಪ್ ಲೋಡ್ ಜಾವ್ನ್, ವ್ಹಡಿಲಾಂಚ್ಯಾ ರಾಗಾಕ್ ಬಲಿ ಜಾಲಾಂ ಆನಿ ತಾಕಾ ತಾಂಣಿಂ ಘರಾ ಥಾವ್ನ್...
Bollywood

ಮೊಡೆಲಾಕ್, ಆಶ್ಲೀಲ್ ಸಂದೇಶ್ ಧಾಡ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ಕೇಜ್!

ಬಿಗ್ ಬಾಸಾಂತ್ ಸ್ಫರ್ಧಿ ಜಾವ್ನಾಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್, ಮೊಡೆಲಾಕ್ ಆಶ್ಲೀಲ್ ಸಂದೇಶ್ ಧಾಡ್ನ್ ಆತಾಂ ಕಷ್ಟಾಂಕ್ ಸಾಂಪಡ್ಲಾ. ತ್ಯಾ ಮೊಡೆಲಾನ್ ಆತಾಂ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ದೂರ್ ದಿಲಾಂ ಆನಿ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ತಾಚಿ ತನ್ಖಿ ಕರುಂಕ್ ಸ್ಟೇಶನಾಕ್...
Model

ಕರಣ್ ಗ್ರೋವರಾಕಡೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಬಿಪಾಶಾ ಕಷ್ಟಾಂಕ್ ಸಾಂಪಡ್ಲಾಂ?

ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಕರಣ್ ಗ್ರೋವರಾಕಡೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಬಿಪಾಶಾ ಬಸು ಸಮಸ್ಯಾಂಕ್ ಶಿರ್ಕಾಲಾಂ. ಅಭಿಮಾನಿಂಕ್ ಕುಮೊಕ್ ಕರುಂಕ್ ವಿನತಿ ಕೆಲ್ಯಾ. ಸದಾಂ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಸ್ಚಾ ಬಿಪಾಶಾನ್, ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕೇಸಾಂಚ್ಯಾ ಸ್ಟೈಲಿರ್ ಆಸ್’ಲ್ಲಿ...
Bollywood

ಉದ್ಯಮಿ ಎಕ್ಲ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ 5 ಕರೊಡ್ ರೀಣ್ ಘೆತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ನಟಾಕ್, ಜೈಲಾ ಶಿಕ್ಷಾ!

ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಅಭಿಮಾನಿಂಕ್, ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂಕ್ ಚಡಿತ್ ಕಾಂಯ್ ತರೀ ಆಶಾ ಆಸ್ತಾ. ಪುಣ್ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಕಿತೆಂ ತರೀ ವಾಯ್ಟ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ಬಸ್ತಾತ್. ತಸಲ್ಯಾ ಘಡಿತಾಚಿ ಕಾಣಿ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಸಾ ಪಳೆಯಾ...
Bollywood

ಮಥುರಾಂತ್ ಉಜೊ ಝಳ್ತಾನಾ ನಟಿ, ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿ ’ತಸ್ವೀರ್’ ಚಿತ್ರೀಕರಣಾಂತ್

ಉತ್ತರ್ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ ಕಾನೂನ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಪರ್ತುನ್ ಭಿಗಡ್ಲ್ಯಾ. ಅನಾಧಿಕೃತ್’ಪಣಿ ವ್ಹಸ್ತಿ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಉಟಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪೊಲಿಸಾಂಚೆರ್ ಥಂಯ್ಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಪಂಗ್ಡಾನ್ ಹಲ್ಲೊ ಕರ್ನ್, ಹಿಂಸಾಚಾರ್ ವಾಡವ್ನ್ ಮಥುರಾ ಝಳ್ತಾನಾ, ಫಿಲ್ಮ್ ನಟಿ ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿ...
Hema Malini

ಪ್ರಭಾವ್ ದಾಖವ್ನ್ ಟಿಕೆಟ್ಯೊ ಘೆತ್ಲ್ಯೊ

ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿಯಾಂ ಭಾರತಾಂತ್ ಆಪ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಾ ಸ್ಥಾಪನ್ ಕರ್ನ್ ನಾಂವ್ ವೆಲ್ಲಿಂ, ಆತಾಂ ಹೊಲಿವುಡಾಂತ್’ಯಿ ನಾಂವ್ ಕಮಾಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ, ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ಹೊಲಿವುಡಾಂತ್’ಚ್ ಸ್ಥಾಯಿಕ್ ಜಾಲಾ ತಶೆಂ...
Deepika Padukone

’ಕಬಾಲಿ’ ಫಿಲ್ಮಾನ್, ರಿಲೀಸ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ದೊನ್ಶಿ ಕರೊಡ್ ಕಮಾಯ್ಲೊ

ಭಾರತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮ್ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂತ್ ಅತೀ ಚಡ್ ಸಂಭಾವನ್ ಘೆಂವ್ಚಾ ನಟಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಎಕ್ಲೊ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್. ಹಾಚಿ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಅಭಿಮಾನಿಂಕ್ ಬಾರಿಚ್ಚ್ ಮೋಗ್. ತಾಚ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂಕ್ ಕೆದಾಳಾಯ್ ಚಡ್...
Bollywood