ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬಾಕ್ ವಚೊನ್ ಮೆಳಾಜೆ ಆಸ್ಲೆಂ: ಶಾರೂಕ್


ಮುಂಬಯ್, ನವೆಂಬರ್ 17: ಬಾಳ್ ಠಾಕ್ರೆ ಮರಣ್ ಪಾವೊನ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಘಂಟ್ಯಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಿಂಗ್ ಖಾನ್ ಉಲಯ್ಲಾ. ಹಾಂತುಂ ಕಿತೆಂ ವಿಶೇಸ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಿನಾಕಾತ್! ಮೊಸ್ತು ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಖಾನ್ ಆನಿಂ ಠಾಕ್ರೆಚ್ಯಾ ಶಿವಸೇನಾ ಮಧೆಂ ’ಕಿಟಿ ಪಿಟಿ’ ಚಲೊನ್ ಆಸ್ಲೆಂ.

ಪಯ್ಲೆಂ ಶಿವಸೇನಾನ್ ಶಾರೂಕಾಚೆಂ ಮೈ ನೇಮ್ ಇಜ್ ಖಾನ್ ಫಿಲ್ಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಣ್ ಅಡ್ಕಳ್ ಘಾಲ್ನ್ ಮೊಸ್ತು ಸಮಸ್ಯೆ ಕೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಠಾಕ್ರೆ ಆನಿಂ ಶಾರೂಕ್ ಖಾನಾ ಮಧ್ಲೊ ಸಂಬಂಧ್ ತಿತ್ಲೊ ಬರೊ ಉರೊಂಕ್ ನಾತ್ಲೊ.

ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಾಗಿರ್ IPL ಕ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಚ್ಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಖೆಳ್ಗಾಡ್ಯಾಂಕ್ ಖಾನ್ ಚಡ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿತಾ ಮ್ಹಣ್ ಶಿವಸೇನಾನ್ ವಿರೋಧ್ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ಇತ್ಲೆಂಚ್ಚ್ ನಂಯ್ ಆಸ್ತಾಂ ವಾಂಖಾಡೆ ಸ್ಟೇಡಿಯಮಾಂತ್ ಶಾರೂಕ್ ಖಾನಾನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪೊಕ್ರಿಪಣಾಕ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಠಾಕ್ರೆನ್ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಠೀಕಾ ಕೆಲ್ಲಿ.

ಆತಾಂ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಮರೊನ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಘಂಟ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮೌನ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಬೊಲಿವುಡ್ ಬಾದ್ಷಾಹಾನ್ ಅಶೆಂ ಟ್ವೀಟ್ ಕೆಲಾಂ. "ಆಮಿಂ ಖಾಸ್ಗಿ ವಿಶಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಸಂಬಂಧಾಚೊ ಸಂಕೊವ್ ಬಾಂಧುಂಕ್ ಇನ್ಕಾರ್ ಕರ್ತಾಂವ್. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ವೇಳ್ ಉತ್ರೊನ್ ಆಸ್ತಾ. ಹಾಂವೆ ವಚೊನ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬಾಚಿ ಭೆಟ್ ಕರಿಜೆ ಆಸ್ಲಿ. RIP ಸರ್"

Article By: Lenard Fernandes