ಪೂಜಾ ಗಾಂಧಿ ಆನಿಂ ಮುಕಾರ್ ಪೂಜಾ ಗೌಡ!


ಬೆಂಗ್ಳುರ್, ನವೆಂಬರ್ 20: ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ಕಾಜಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ತೀನ್ ಅಕ್ಷರಾಂಚಿ ಗಾಂಟ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಂಚೆಂ ಆಲ್ಕುಂಜ್ ಬದ್ಲತಾ ಆನಿಂ "ಜಾತಕ" ಸಯ್ತ್ ಬದ್ಲತಾ ಕಂಯ್. ದೃಷ್ಟಾಂತಾಕ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್: ರಕ್ಷಿತಾ ಪ್ರೇಮ್, ತಾರಾ ವೇಣು, ಸ್ನೇಹಾ ಪ್ರಸನ್ನ ಆನಿಂ ಹೆರ್ ಸಬಾರ್.

ಆತಾಂ ಶೀದಾ ವಿಷಯಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ತರ್ ನಟಿ ಪೂಜಾ ಗಾಂಧಿ 2013 ಇಸ್ವೆಚ್ಯಾ ಎಪ್ರಿಲ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾ. "ಕನ್ನಡಚ್ಯಾ ಚಲ್ಯಾ ಲಾಗಿಂಚ್ಚ್ ಲಗ್ನ್ ಜಾತಾಂ" ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಲ್ಯಾ ತಾಣೆಂ ತ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಚಲೊನ್ ಆಪ್ಲಿ ಭಾಸ್ ಉರಯ್ಲ್ಯಾ.

ತೀರ್ಥಹಳ್ಳೆಚೊ ಚಲೊ ಆನಂದ ಗೌಡ ಸವೆಂ ಪೂಜಾಚೆಂ ಕರಾರ್ ಚಲ್ಲಾಂ. ಆನಿಂ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾಕ್ ಬ್ಯಾಂಡಾನ್ ಆವಾಜ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್, ತಿತ್ಲೆಂಚ್. ಎದೊಳ್‍ಚ್ಚ್ ಝೆಲೊ, ಪಾನ್-ಪೊಡ್ ಆನಿಂ ಮುದಿ ಅದ್ಲಾ ಬದ್ಲಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪೂಜಾನ್ "ಸಾತ್ ಮೆಟಾಂ" ಚಮ್ಕೊಂಚೆಂ ಏಕ್ ಬಾಕಿ ಆಸಾ.

ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಉದ್ಯಮಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಆನಂದ ಗೌಡಾಕ್ ಎದೊಳ್‍ಚ್ಚ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲಾಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್ ವಿಚ್ಛೇಧನ್ ಸಯ್ತ್ ಮೆಳ್ಳಾಂ. ದೋನ್ ಹಜಾರ್ ತೀನ್ ಇಸ್ವೆಚ್ಯಾ ಮಾರ್ಚ್ ಏಕ್ ತಾರಿಕೆರ್ ಆನಂದಾಚೆಂ ಕಾಜಾರ್, ಪದ್ಮಭೂಷಣ್ ಬಿ. ಸರೋಜಾ ದೇವಿಚೆಂ ನಾತ್ ಇಂದಿರಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಸವೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಣಿಂ ದೊಗಾಂಯ್ನಿಂ ಎಕಾಮೆಕಾ ಒಪ್ಪಿಗೆ ದೀವ್ನ್ ಡೈವೋರ್ಸ್ ಘೆತ್ಲೊ. ತಿ ಪೂರಾ ಆದ್ಲಿ ಕಾಣಿ, ಆಸೊಂದಿ. ಬ್ರೇಸ್ತಾರಾ ನವೆಂಬರ್ ಪಂದ್ರಾ ತಾರಿಕೆರ್ ಫಕತ್ ಸಯ್ರ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಆನಿಂ ಇಷ್ಟಾಂಚ್ಯಾ ಸಮೊರ್ ಲಗ್ನಾ ಕರಾರಾಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲ್ಲೆಂ. ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪೂಜಾ ಗಾಂಧಿ, ಪೂಜಾ ಗೌಡ ಜಾತೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ಖಬ್ರೆ ಮುಳಾಂ.