ದರ್ಶನಾಚ್ಯಾ ವಾಂಟ್ಯಾಕ್ ಹಿಸ್ಟರಿ ರಿಪೀಟ್ಸ್ ಅಗೇಯ್ನ್


ಬೆಂಗ್ಳುರ್, ನವೆಂಬರ್ 22: ದರ್ಶನಾಕ್, ಲೊಕಾನ್ ಹೆಂ ಪಿಂತುರ್ ಪಳೆವ್ನ್ ರಾಯಣ್ಣಾಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಮತಿಂತ್ ದವರ್ನ್ ತಾಣಿಂ ಭಾಯ್ರ್ ವಚಾಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಆಶಾ ಆಸ್ಲೆಲಿ ಆನಿಂ ತಿ ಆತಾಂ ನೀಜ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ದರ್ಶನಾನ್ ಸ್ಯಾಂಡಲ್‍ವುಡಾಂತ್ ನವಿ ಏಕ್ "ಕ್ರಾಂತಿ" ಕೆಲ್ಯಾ.

ಹಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡೊನ್ ಆಸ್ಲೆಲೆ ಬರಿಚ್ಚ್ ದರ್ಶನ್ ಏಕ್ ಸ್ಮೈಲ್ ದೀವ್ನ್ ವೊಗೊಚ್ ರಾವ್ಲೊ. "ಕ್ರಾಂತಿವೀರ"ಕ್ ಸರ್ವ್ ಕುಶಿಂ ಥಾವ್ನ್ ನಿರೀಕ್ಷಾ ಕೆಲ್ಲೆ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾ. ದೇಶ್‍ಪ್ರೇಮಿ ರಾಯಣ್ಣಾಕ್ ಲೊಕಾನಿಂ "ಜೈಹೋ" ಮ್ಹಳಾಂ. ದರ್ಶನಾಚೆಂ ನಟನ್ ಯೀ ಅಭಿಮಾನಾನ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕೆಲಾಂ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ದರ್ಶನ್ ಖುಷ್ ಜಾಲಾ. ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ಮೂಡಾರ್ ಆಸ್ಲಲೊ ದರ್ಶನ್, ಇಲ್ಲೆಶೆಂ ಮುಕ್ತ್ ರಿತಿನ್ ಉಲಯ್ಲೊ. ಏಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಸತ್. ಎದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ದರ್ಶನಾನ್ ಖಂಯ್ಚಾಯ್ ಫಿಲ್ಮಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಲೇಕ್ ಘಾಲುಂಕ್ ನಾ. ಪೂಣ್ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಫಿಲ್ಮಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಲೇಕ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಫಟ್ ನ್ಹಂಯ್.

ಸಾಧಾರ್ಣ್ ಜಾವ್ನ್ ದರ್ಶನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಚ್ಯಾ ರಿಲೀಸಾ ದಿಸಾ ಥಿಯೇಟರಾಕ್ ವಚನಾ. ಪೂಣ್ ರಾಯಣ್ಣ ರಿಲೀಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯಾ ಪ್ರದರ್ಶನಾ ವೆಳಾರ್ ದರ್ಶನಾಚೆಂ ಕಾರ್ ನರ್ತಕಿ ಥಿಯೇಟರಾ ಲಾಗಿಂ ಆಸ್ಲೆಲೆಂ. ಖಂಯ್ಚಾಯ್ ಫಿಲ್ಮಾಕ್ ವಚನಾತ್ಲಲೊ ದರ್ಶನ್ ರಾಯಣ್ಣ ಫಿಲ್ಮಾಕ್ ವಚೊಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಆಸ್ಲೆಲೆಂ. ತಾಣೆಂ ಹ್ಯಾ ಪಿಂತುರಾಂತ್ ಪಾಂಚ್ ಪ್ರಮುಖ್ ವಿಷಯಾಂಚಿ ಪಟ್ಟಿ ಕೆಲ್ಲಿ ಕಂಯ್. ಹ್ಯಾ ದೃಶ್ಯಾಂತ್ ಅಶೆಂಚ್ ಜಾಯ್ಜೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾನ್ ಹ್ಯಾ ದೃಶ್ಯಾಕ್ ಅಸಲಿಚ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ದೀಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಲೇಕ್ ತಾಚೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಲೆಲೆಂ. ತಾಣೆಂ ಚಿಂತ್ಲೆಲಿಂ ಹಿಂ ಪಾಂಚ್‍ಯೀ ಅಂಶಾಂ ಅಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ಕಾರ್ಯಾಗತ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ತಶೆಂ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಚೆಂ ಆನಿಂ ದರ್ಶನಾಚೆಂ ವೇವ್ ಲೆಂಥ್ ಸೆಟ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಬರಿ.

ತರ್ ದರ್ಶನಾನ್ ಪಟ್ಟಿ ಕೆಲ್ಲೆ ತೆ ಪಾಂಚ್ ಅಂಶ್ ಖಂಚೆ? "ತೊ ನಟಾಚೊ ಘುಟ್. ತಶೆಂ ಪೂರಾ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಮ್ಹಜೆ ಕಡೆಚ್ಚ್ ಆಸೊಂದಿ" ಮ್ಹಣ್ತಾ ದರ್ಶನ್. ಆಸೊಂದಿ, ದರ್ಶನಾನ್ ಇಲ್ಲೆಶೆಂ ಲೇಕ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಸತ್.

"ಕ್ಲೈಮಾಕ್ಸ್ ಅಕೇರ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾನಿಂ ಏಕ್ ಥೆಂಬೊ ದೂಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾ ತರ್ ಹಾಂವ್ ಸಲ್ವಾಲೊಂ ಮ್ಹಣ್ ಅರ್ಥ್. ಫಿಲ್ಮ್ ಮುಗ್ದಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಲೋಕ್ ಬೆಜಾರಾಯೆನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂವ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಿಕ್ಲೊಂ ಮ್ಹಣ್ ಅರ್ಥ್" ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಲೇಕ್ ತೆಂ. ತಾಚೆಂ ಲೇಕ್ ಫಟ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ಲೋಕ್ ದೊಳ್ಯಾನಿಂ ದುಖಾಂ ಗಳವ್ನ್ಚ್ ಥಿಯೇಟರಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ಲೊ.

ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ದರ್ಶನ್ ಜಿಕ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಅರ್ಥ್. ಹ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಕ್ ಲೋಕ್ ದರ್ಶನಾಚೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಥಿಯೇಟರಾ ಭಿತರ್ ಯೆತಾ. ಪಾಟಿಂ ವೆತಾನಾ ದರ್ಶನಾಚೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಗಜಾಲ್ ವಿಸ್ರೊನ್, ರಾಯಣ್ಣಾಕ್ ಉಗ್ಡಾಸಾಂತ್ ದವರ್ನ್ ವಚಾಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಆಶಾ ದರ್ಶನಾಚಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಲೆಲಿ. ತಿ ಆತಾಂ ಜ್ಯಾರಿ ಜಾಲ್ಯಾ. ಸಬಾರ್ ಜಣಾನಿಂ ದರ್ಶನಾಕ್ ಫೋನ್ ಕರ್ನ್ "ನಿಮಾಣೆಂ ಫಾಶಿ ದೀಂವ್ಕ್ ನಜೊ ಆಸ್ಲೆಲಿ. ತುವೆಂ ಚುಕಾರಿ ಮಾರ್ನ್ ವಚಾಜೆ ಆಸ್ಲೆಂ" ಮ್ಹಳೆಂ ಕಂಯ್. ಪೂಣ್ "ಕಿತೆಂ ಕರ್ಚೆಂ? ಚರಿತ್ರಾಚ್ಚ್ ತಶಿ ಆಸಾ. ತೆಂ ಸೊಡ್ನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾನ್ ಉಲ್ಟಾ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಸರ್ವ್ ಮ್ಹಜೆ ಖಾತಿರ್ ಹಾಂವೆಂ ಕರುಂಕ್ ಜಾತಾಗೀ?" ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ತಾ ದರ್ಶನ್.