ವೀಣಾ ಮಲಿಕಾಚ್ಯಾ ಬೆಡ್ ರೂಮಾಂತ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ!


ಮುಂಬಯ್, ಜನವರಿ 6: ಗೋಕುಲಾಷ್ಟಮಿಕ್ ಆನಿ ಇಮಾಮ್ ಸಾಬಿಕ್ ಕಿತೆಂ ಸಂಬಂಧ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾತ್? ವ್ಹಯ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಲ್ಯಾ ಬರಿಂ ಹೊಟ್ ಹೊಟ್ ನಟಿ ವೀಣಾ ಮಲಿಕಾಕ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ವಯ್ರ್ ಪಾರ್ ಗೇ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೈತೆ. ಭಗವದ್ಗೀತಾ ವಾಚುಂಕ್ ಖಂಚಿ ಜಾತ್ ತರೀ ಕಿತೆಂ ಕಂಯ್? ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ವೀಣಾ ಮಲಿಕ್ ಗೆಲ್ಲೆ ಗೆಲ್ಲೆ ಕಡೆ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಸಾಂಗಾತಾ ದಿಶ್ಟಿಕ್ ಪಡೊನ್ ಆಸಾ.

ಸಾಂಗ್ಲೆಲ್ಯಾ ಬರಿಂ ಡೆಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ ರೇಪ್ ಘಡಿತಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ವೀಣಾಚ್ಯಾ ಮತಿಕ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಸಮಾಧಾನ್ ನಾ ಕಂಯ್. ಭಗವದ್ಗೀತಾ ವಾಚುನ್ ಮತಿಕ್ ಇಲ್ಲೆಂ ಸಮಾಧಾನ್ ಮೆಳ್ತೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ವಾಚುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ತೆಂ "The City That Never Sleep" ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಪಿಂತುರಾಂತ್ ನಟನ್ ಕರುನ್ ಆಸಾ.  • Advertise
  • Privacy Policy
  • About
  • Terms
  • Webmasters