ಸಂಜನಾಚಿ ಭಯ್ಣ್ ನಿಕ್ಕಿ ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮೀ ಶೆತಾಕ್


ಬೆಂಗ್ಳುರ್, ಜನವರಿ 22: ಕನ್ನಡ ನಟಿ ಸಂಜನಾಚಿ ಭಯ್ಣ್ ನಿಕ್ಕಿ ಗಲ್ರಾನಿ ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮೀ ಶೆತಾಕ್ ಪಾಂಯ್ ತೆಂಕ್ಚ್ಯಾಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ತಮಿಳ್ ಹಿಟ್ ಪಿಂತುರ್ ಪಯ್ಯಾ ಹಾಚ್ಯಾ ಕನ್ನಡ ರಿಮೇಕಾಂತ್ ತೆಂ ಚಿರಂಜೀವಿ ಸರ್ಜಾ ಸಾಂಗಾತಾ ನಟನ್ ಕರ್ತೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಖಬರ್.

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ತೆಂ ಮೋಡೆಲಿಂಗ್ ಕರ್ತೆಲೆಂ ಆಸೊನ್ ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಮಯ್ನ್ಯಾಂತ್ ಪಿಂತುರಾಚೆಂ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸುರ್ವಾತ್ತೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಫಿಲ್ಮಾಚೊ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬುನ್ ತ್ಯಾ ಪಿಂತುರಾಕ್ ತರ್ನೆಂ ತಶೆಂ ಆಕರ್ಷಕ್ ಚಲಿಯೆಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸೊನ್ ತ್ಯಾ ಪಾತ್ರಾಕ್ ನಿಕ್ಕಿಕ್ ಪಕ್ಕಾ ಕೆಲಾಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಲೆಂಯೀ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ಳಾಂ ಗಾಂಧಿನಗರಾಚ್ಯಾ ಗಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ.

ಹ್ಯಾ ರಿಮೇಕ್ ಪಿಂತುರಾಕ್ ಕನ್ನಡಾಂತ್ ಅಜಿತ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ನಾಂವ್ ದವರ್ಲಾಂ ಆಸೊನ್, ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಮುಹೂರ್ತ್ ಆಸೊಂಕ್ ಪುರೊ. ಸುರ್ವಿಲೆಂ ಶೂಟಿಂಗ್ ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ ಚಲೊನ್ ಫುಡೆಂ ಚಿತ್ರೀಕರಣ್ ಮುಂಬಯಿಂತ್ ಚಲ್ತೆಲೆಂ ಕಂಯ್.