ಫ್ರೀಡಾ ಪಿಂಟೊ ’ಹೋಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಚಿಕ್’


ಲಂಡನ್, ಜನವರಿ 23: ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಚೆಂ ಮ್ಯಾಗಝೀನ್ ’ಜಿಕ್ಯೂ’ ಹಾಚ್ಯಾ ಅಮೇರಿಕನ್ ಆವೃತ್ತೆನ್ ’21ವ್ಯಾ ಶತಮಾನಾಚ್ಯೊ ಅತ್ಯಂತ್ ಸೆಕ್ಸಿ ಸ್ತ್ರೀಯೊ’ ಮ್ಹಣ್ ಜನಾಂಗ್ ಆಧಾರಿತ್ ಪಟ್ಟಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆತಾಂ ಠೀಕಾ ಆಯ್ಲ್ಯಾ.

ಸೆಕ್ಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಚೈನೀಸ್ ಚಿಕ್, ಸೆಕ್ಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಚಿಕ್ ಆನಿ ಸೆಕ್ಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಶ್ರೀಲಂಕನ್ ಚಿಕ್ ತಸಲ್ಯೊ ಪಟ್ಟ್ಯೊ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಡೈಲಿ ಮೇಲ್ ಪತ್ರಾನ್ ವರ್ದಿ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಥೊಡ್ಯೊ ಸ್ತ್ರೀಯೊ ಜನಾಂಗೀಯ್ ಪಾಟ್ ಥಳಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಸೊಭಿತ್ ದಿಸ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಲ್ಯಾಕ್ ವಿಮರ್ಶಕಾಂನಿ ಠೀಕಾ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕೆಲ್ಯಾ.

ಜಂಟಲ್ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲಿ (ಜಿಕ್ಯೂ) ಪತ್ರಾನ್ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಅಮೇರಿಕನ್ ಆವೃತ್ತೆಂತ್ ಹಿ ಪಟ್ಟಿ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಆಸೊನ್, ಆರ್ ಅಂಡ್ ಬಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಬೆಯೋನ್ಸ್ ಮುಖ್ ಪಾನಾರ್ ಸೊಭ್ತಾ. ಮಿಸ್ ಮಿಲೇನಿಯಂ ಪಟ್ಟೆಂತ್, ಸ್ಲಮ್ ಡೋಗ್ ಮಿಲೇನಿಯರ್ ತಾರ್ ಫ್ರೀಡಾ ಪಿಂಟೊ ಹಾಕಾ ’ಹೋಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಚಿಕ್’ ಸ್ಥಾನ್ ಮೆಳ್ಳಾಂ ತರ್, ಕ್ರಂಚಿಂಗ್ ಟೈಗರ್, ಹಿಡನ್ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ತಾರ್ ಝಾಂಗ್ ಜಿಯಿ ಹಾಕಾ ’ಹೋಟೆಸ್ಟ್ ಚೈನೀಸ್ ಚಿಕ್’ ಮ್ಹಣ್ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕೆಲಾಂ.