ತಮಿಳ್ನಾಡು: ವಿಶ್ವರೂಪಂ ಪಿಂತುರಾಕ್ 15 ದೀಸ್ ನಿಷೇಧ್


ಚೆನ್ನೈ, ಜನವರಿ 23: ಬುದ್ವಾರಾ ರಾತಿ ಥಾವ್ನ್ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಕಮಲ್ ಹಾಸನಾಚ್ಯಾ ವಿಶ್ವರೂಪಂ ಪಿಂತುರಾಚೆರ್ 15 ದಿಸಾಂಚೊ ನಿಷೇಧ್ ಘಾಲಾ. ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯಾಕ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ರಿತಿನ್ ಚಿತ್ರಿತ್ ಕೆಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಆರೋಪಾಖಾಲ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಂಘಟನಾಂನಿ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ವೆಕ್ತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹೊ ನಿಷೇಧ್ ಘಾಲಾ.

ರಾಜ್ಯ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಡಿಸಿಂಕ್ ಕಾನೂನ್ ಆನಿ ಸುವ್ಯವಸ್ಥಾ ಸಾಂಬಾಳುಂಕ್ ಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ತಯಾರಾಯೆರ್ ರಾವೊಂಕ್ ಸೂಚನ್ ದಿಲಾಂ.

ಸುಮಾರ್ 20 ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಘಟನಾಂನಿ ಗೃಹ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆರ್. ರಾಜ್ ಗೋಪಾಲ್ ಹಾಕಾ ಮನವಿ ಅರ್ಪುನ್ ಪಿಂತುರಾಚೆರ್ ನಿಷೇಧ್ ಘಾಲಿಶೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಲೆಂ.

ಶಾಸಕ್ ತಶೆಂ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಮುಸ್ಲಿಂ ಮುನ್ನೇತ್ರ ಕಝಗಮ್ ಹಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಎಂ.ಎಚ್. ಜವಹಿರುಲ್ಲಾಹ್ ಹಾಣೆಂ ಹೆಂ ಪಿಂತುರ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಭಾಂವ್ಡಾಂಚೆರ್ ಆನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಪಾತ್ಯೆಣ್ಯಾಂಚೆರ್ ಆಕ್ರಮಣ್ ಕರ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಉಚಾರ್ಲೆಲಿ.

ಹೆಂ ವ್ಹಡಾ ಬಜೆಟಿಚೆಂ ಪಿಂತುರ್ ತಮಿಳ್, ಹಿಂದಿ ಆನಿ ತೆಲುಗಾಂತ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲಾಂ.