ವಿಣ್ಗ್ಯಾಂ ನಾಚ್ಪಿಣ್ಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಕಾಮಸೂತ್ರ 3D


ಮುಂಬಯ್, ಜನವರಿ 26: ಫುಡೆಂ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಕಾಮಸೂತ್ರ 3D ಪಿಂತುರಾಚ್ಯಾ ವೀಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ಪಾಂತ್ ಶರ್ಲಿನ್ ಛೋಪ್ರಾನ್ ವಿಣ್ಗೆಂ ದಿಸೊನ್ ಖಬ್ರಾಂಚೆಂ ವಾದಾಳ್ ಉಟಯ್ಲಾಂ ಆಸ್ತಾಂ ಹ್ಯಾ ಪಿಂತುರಾಚ್ಯಾ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ವೀಡಿಯೋಂತ್ 50 ಜಣಾಂ ವಿಣ್ಗ್ಯೊ ನಾಚ್ಪಿಣ್ಯೊ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಗರಮ್ ಗರಮ್ ಖಬರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ.

ಪಿಂತುರಾಚೊ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ರಮೇಶ್ ಪಾವ್ಲ್ ಹಾಣೆಂ ಹೆಂ ಪದ್ ಶೂಟ್ ಕರುಂಕ್ ರಾಜಸ್ತಾನಾಂತ್ ಜಾಗೊಯೀ ವಿಂಚ್ಲಾ ತರೀ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಘುಟ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಳಾ.

14ವ್ಯಾ ಶತಮಾನಾಕ್ ಹೊಂದೊನ್ ಹೆಂ ಪದ್ ಆಸಾ ಆನಿ ಸರೋಜ್ ಖಾನ್ ಹ್ಯಾ ಪದಾಕ್ ನೃತ್ಯ್ ಸಂಯೋಜನ್ ಕರ್ತೆಲಿ.

ಖಂಚೀಯೀ ಏಜೆನ್ಸಿ ಅಶೆಂ ವಿಣ್ಗ್ಯಾ ನಾಚ್ಪಿಣ್ಯೊ ತಲಾಸ್ ಕರುನ್ ದೀನಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಖುದ್ದ್ ನಿರ್ದೇಶಕಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾ ಬರಾಬರ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ನಾಚಾ ಅಕಾಡೆಮಿಂಕ್ ಭೆಟ್ ದೀವ್ನ್, ಹರ್ಯೆಕಾ ನಾಚ್ಪಿಣೆಕ್ ಸಮ್ಜಾವ್ನ್ ಜಣಾಂಕ್ ತಲಾಸ್ ಕರಿಜೆ ಪಡ್ಲೆಂ ಕಂಯ್...