ಸಲ್ಮಾನಾಚೆಂ ಮಿಸ್ತೆರಾಭರಿತ್ ಚೆಡುಂ ಕೋಣ್?


ಮುಂಬಯ್, ಫೆಬ್ರೆರ್ 12: ಥೊಡ್ಯಾ ಮುಳಾಂ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನಾನ್ ಫಿಲ್ಮಾಚ್ಯಾ ಸೆಟ್ಟಾರ್ ತ್ಯಾ ಚಲಿಯೆಕ್ ಪಳೆಲ್ಲೆಂ ಕಂಯ್, ಆನಿ ತಾಣೆಂ ಸೊಹೈಲ್ ಖಾನಾಲಾಗಿಂ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಪಿಂತುರಾ ಖಾತಿರ್ ಒಡಿಶನ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಕಂಯ್!

ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಸೊಹೈಲ್ ಖಾನ್ ತ್ಯಾ ಚಲಿಯೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ವಿಚಾರ್ಲ್ಯಾರ್ ತೋಂಡ್ ಸಯ್ತ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರಿನಾ ಕಂಯ್! ಪುಣ್ ಖಬರ್ ಉಸ್ತಿತಾನಾ ತೆಂ ಚೆಡುಂ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರಾಚ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಂತ್ಲೆಂ ಜ್ಯೂನಿಯರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಆಯ್ಕೊಕ್ ಮೆಳ್ಳಾಂ.

ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನಾನ್ ತ್ಯಾ ಚಲಿಯೆಕ್ ಫಿಲ್ಮಾಚ್ಯಾ ಸೆಟ್ಟಾಚೆರ್ ಪಳೆಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಸೊಹೈಲ್ ಖಾನಾಲಾಗಿಂ ಒಡಿಶನ್  ಘೆಂವ್ಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಕಂಯ್. ಆತಾಂ ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಪಿಂತುರಾಚೊ ತೊ ಪಾತ್ರ್ ತ್ಯಾ ಚಲಿಯೆಕ್ ಫಾವೊ ಜಾಲಾ ಕಂಯ್. ಹ್ಯಾ ಆದಿಂ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನಾನ್ ಝರೈನ್ ಖಾನಾಕ್ ಯೀ ಅಶೆಂಚ್ಚ್ ಸೆಟ್ಟಾಂತ್ ಪಳೆಲ್ಲೆಂ, ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಕಾ ವೀರ್ ಪಿಂತುರಾಂತ್ ಪಾತ್ರ್ ಮೆಳ್ಳೊಲೊ.

ಹ್ಯಾ ಆದಿಂ ಬಿಗ್ ಬೋಸ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಂತ್ಲೆಂ ಕರಿಶ್ಮಾ ಕೋಟಕ್ ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಪಿಂತುರಾಂತ್ ಆಸೊಂಕ್ ಪುರೊ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಆಸ್ಲಿ. ಪುಣ್ ಆತಾಂ ಕರಿಶ್ಮಾ ನ್ಹಂಯ್, ತಾಚೆ ಬದ್ಲಾಕ್ ಸಾರಾ ಖಾನ್ ಎಕಾ ಪಾತ್ರಾಂತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್.

ಆಸೊಂದಿ, ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸಲ್ಮಾನಾಚ್ಯಾ ದಿಷ್ಟಿಕ್ ಸಾಂಪ್ಡಾಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ಲಕ್ಕಿ ಚೆಡುಂ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಾಜೆ ತರ್ ಅನಿಕೀ ಇಲ್ಲೆ ದೀಸ್ ರಾಕಾಜೆ ಪಡ್ತೆಲೆಂ.