ಬಾಪ್ ರೇ... ಸೊನಾಲ್ ಚೌಹಾನಾಕ್ 30 ಕೀಸ್


ಮುಂಬಯ್, ಫೆಬ್ರೆರ್ 24: ಸಾಂಗ್ಲೆಲೆ ಬರಿ ಬೊಲಿವುಡಾಕ್ ನವೊ ಇಮ್ರಾನ್ ಹಶ್ಮಿ ಆಯ್ಲೆಲೆ ಬರಿ ದಿಸ್ತಾ. ಖಬರ್ ಕಿತೆಂಗೀ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಪಿಂತುರಾಂತ್ ನೀಲ್ ನಿತಿನ್ ಮುಕೇಶಾನ್ ಹಿರೋಯಿನ್ ಸೊನಾಲ್ ಚೌಹಾನಾಚೆರ್ ಕೀಸಾಂಚೊ ಪಾವ್ಸ್ ವೊತ್ಲಾ ಕಂಯ್. ವ್ಹಯ್ ಪಿಂತುರಾಂತ್ ವೋಂಟ್ ಚಿಂವ್ಚಿಂ 30 ದೃಶ್ಯಾಂ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್.

ಇಮ್ರಾನ್ ಹಶ್ಮಿನ್ ನಟನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಕ್ಕಡ್ ಪಿಂತುರಾಂನಿ ಹಿರೋಯಿನಾಂಕ್ ಕೀಸ್ ದಿಲ್ಯಾತ್ ಕಂಯ್. ಆನಿ ಆತಾಂ ನೀಲ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮೊಚ್ಯಾಂನಿ ಪಾಂಯ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಆಯ್ತೊ ಜಾಲಾ?

ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಶೀರ್ಷಕ್ ಆನಂದ್ ಆನಿ ಶಾಂತನು ರಾಯ್ ಹಾಣಿಂ ಸಾಂಗ್ಚೆ ಪ್ರಕಾರ್ ’ನೀಲ್ ಆನಿ ಸೊನಾಲ್ ಹಾಂಚಿಂ ಹುನ್ಹೊನಿ ಕಿಸ್ಸಿಂಗ್ ದೃಶ್ಯಾಂ ಕೇಕಿಚೆರ್ ಐಸಿಂಗ್ ಆಸ್ಲೆಲೆ ಬರಿ ಕಂಯ್. ವೆಗಿಂಚ್ಚ್ ನೀಲ್ ಬೊಲಿವುಡಾಂತ್ ಸೀರಿಲ್ ಕಿಸ್ಸರ್ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವ್ ಜೊಡ್ತೊಲೊ’ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ತೆ.

ಪುಣ್ ಹಿರೋಯಿನ್ ಮಾತ್ರ್ ಪಿಂತುರಾಕ್ ಹಿಂ ದೃಶ್ಯಾಂ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾನ್ ಕರಿಜೆ ಪಡ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾ. ಅಹೆಮ್... ಅಹೆಮ್... ಪಳೆಯಾಂ ಪಳೆಯಾಂ ಹೆಂ ಕಂಯ್ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಪಾವ್ತಾ ಮ್ಹಣೊನ್...