ವಿದೇಶಿ ಖಬ್ರೊ

2017’ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಭಿತರ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಕ್ ಕೃತಕ್ ರಗತ್

ಲಂಡನ್: ಲ್ಯಾಬೋರೇಟರಿಂತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಕೃತಕ್ ರಗತ್ ಹೆಂಚ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮನ್ಶ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ಪ್ರಯೋಗ್ ಕರುಂಕ್ ಬ್ರಿಟನ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ನಿರ್ದಾರ್ ಕೆಲಾ. ಬ್ರಿಟನಾಚ್ಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಸೆವಾ (ಎನ್ಎಚ್ಎಸ್) ಹಾಂಚ್ಯಾ ರಗತ್ ಆನಿ ಕಸಿ ವಿಭಾಗಾನ್ 2017 ಭಿತರ್ ಮನ್ಶ್ಯಾ ಕುಡಿಕ್....
International

ಸಿರಿಯಾಂತ್ ವ್ಹಾಳ್ಳೆಂ ರಗತ್

....ಸಿರಿಯಾಂತ್ ಇಸಿಸ್ ಆಕಾಂತ್’ವಾದಿಂನಿ ರಗ್ತಾಚೆಂ ವ್ಹಾಳ್ ವ್ಹಾಳಯ್ಲಾಂ. ಕೊಬಾನೆ ಶಹರಾಂತ್ 24 ಗಂಟ್ಯಾಂನಿ 146 ನಾಗರಿಕಾಂಚಿ ಹತ್ಯಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಅಕಾಂತ್’ವಾದಿಂನಿ 70 ಜಣಾಂಕ್ ಬಂದೆಂತ್....
International

ಕುವೈಟ್ ಪಳ್ಳೆಂತ್ ಆಕಾಂತ್’ವಾದಿ ಸೌದಿ ನಾಗರಿಕ್

ದುಬೈ: ಕುವೈಟ್’ಚ್ಯಾ ಶಿಯಾ ಪಳ್ಳೆಂತ್ ಆತ್ಮಾಹುತಿ ಧಾಡ್ ಚಲಯಿಲ್ಲೊ ಸೌದಿಚೊ ನಾಗರಿಕ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಂತರಿಕ್ ಸಚಿವಾಲಯಾನ್ ಜೂನ್ 28’ವೆರ್ ಸ್ಪ‍ಷ್ಟ್ ಕೆಲಾಂ. ಗೆಲೆತ್ಯಾ ಸುಕ್ರಾರಾ ಅಲ್ ಇಮಾಮ್ ಅಲ್ ಸಾದೇಖ್ ಪಳ್ಳೆಚೆರ್ ಆಕಾಂತ್’ವಾದಿಂನಿ ಧಾಡ್ ಘಾಲ್ಲೆವರ್ವಿಂ....
International

ದೊಣ್ವಾಚ್ಯಾ ರಂಗಾರ್ ರಂಗೀನ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಪಿಂತುರ್!

ಫೇಸ್ ಬುಕಾಚೆರ್ ಗ್ರಾಹಕಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಫೋಟೋ ಸಗ್ಳೇ ದೊಣ್ವಾಚ್ಯಾ ರಂಗಾರ್ ರಂಗಾಯ್ಲೆಂ ತುಮಿ ಪಳಯ್ಲಾಂ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಚೆ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಫೋಟೋ ರಂಗಾಳ್ ಜಾಯ್ಶೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂಚ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್. ತೆಂಯೀ ಬೆಷ್ಟೆಂಚ್ ನ್ಹಯ್, ತಾಕಾಯೀ ಕಾರಣ್....
International

ಜಿವಾಕಣಾಕ್ ಕೃತಕ್ ಕಾತ್ ರಚ್ಲ್ಲೊ ಮೈಸೂರ್’ಚೊ ನೀಲ್

ವೊಷಿಂಗ್ಟನ್: ಜಿವಿಂಚೊ ಉಗಮ್ ಹ್ಯಾ ಅಧ್ಯಯನಾಕ್ ಮಹತ್ವಾಚೊ ಆಧಾರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಚೊ ಸಂಸೋದ್ ಮೈಸೂರ್’ಚ್ಯಾ ವೆಗ್ಯಾನಿಚ್ಯಾ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾಖಾಲ್ ಎಕಾ ಪಂಗ್ಡಾನ್ ಕೆಲಾ. ಪ್ರೊ. ನೀಲ್ ದೇವ್ರಾಜ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾಖಾಲ್ ಹ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾನ್ ಜಿವಾಕಣಾಕ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಕೃತಕ್ ಕಾತ್
International

ರಂಜಾನ್ ಉಪ್ವಾಸ್ ಮೊಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಫಾಶಿ ದಿಲ್ಲೆಂ ಇಸಿಸ್!

ಬೈರುತ್: ಮಾಪ್ಳ್ಯಾಂಚೆಂ ಪವಿತ್ರ್ ರಂಜಾನ್ ಆಚರಣಾ ವೆಳಾರ್ ಉಪಾಶಿಂ ರಾವಾನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ದೊಗಾಂ ಚೆರ್ಕ್ಯಾಂಕ್ ಐಸಿಸ್ ಹಾಣಿಂ ಫಾಶಿ ದಿಲ್ಯಾ. ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಪವಿತ್ರ್ ರಂಜಾನಾ ವೆಳಾರ್ ಸಕಾಳಿಂ ಸುರ್ಯೊ ಉದೆಲ್ಯಾ....
International

ಬಾಯ್ಲೆಚ್ಯಾ ರಾಗಾನ್ ಪೆಟ್ಯಾಕ್ ರೇಪ್!!

ಆಪ್ಲಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಪ್ಣಾಚಿ ಗುಮಾನ್ ಕರಿನಾ ಮ್ಹಣ್ ತಿಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಝಗಡ್ಚೆಂ, ತಿಕಾ ಮಾರ್ಚೆಂ ಆಮಿ ಪಳೆಲಾ. ಪುಣ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಆಪ್ಲಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಪೆಟ್ಯಾಚೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಕಾರಣಾಕ್ ಪೊಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಪೆಟ್ಯಾಕ್‍’ಚ್ಚ್ ರೇಪ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಹಾಂಗಾ....
International

ಇಕ್ರಾ ವರ್ಸಾಂಚೆರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲೊ ಭುರ್ಗೊ ತಾನಿಶ್ಕ್ ಅಬ್ರಾಹಾಂ

ಖೆಳ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಖೇಳ್ ಸೊಡ್ನ್ ಶಿಕ್ಪಾ ಕುಶಿನ್ ಮತ್ ಘುಂವ್ಡಾಂವ್ಚೆಂ ಉಣೆಂ. ಪುಣ್ 11 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾನ್ ಅಮೇರಿಕಾಚ್ಯಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಪದ್ವಿ ಜೊಡ್‍’ಲ್ಲೆಂ ಅಜ್ಯಾಪ್ ಏಕ್....
International

ತೀಳ್ನ್ ಪಳೆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾರತೀಯಾಕ್ ದುಬಾಂಯ್ತ್ ಜೈಲಾಶಿಕ್ಷಾ

ದುಬೈ: ದುಬಾಯಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೊ ಭಾರತೀಯ್ ಕಾಮೆಲಿ ಮಸೀದಿಚ್ಯಾ ಟೊಯ್ಲೆಟಾಂತ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಎಕೆ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ತೀಳ್ನ್ ಪಳೆಯಿಲ್ಲೆ ಖಾತಿರ್ 3 ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಜಯ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷೆಕ್ ವಳಗ್ ಜಾಲಾ. ತೀನ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂಚಿ ಜೈಲಾ ಶಿಕ್ಷಾ ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್ ತಾಕಾ ಭಾರತಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಧಾಡುಂಕ್ ಕೊರ್ಟಾನ್....
International

53 ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಾನಸ ಸರೋವರಾಚೆಂ ಬಾಗಿಲ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಚೀನಾ

ಗ್ಯಾಂಗಟಕ್: ಭಾರತ್-ಚೀನಾ ಝುಜಾ ವೆಳಾರ್ 1962 ಥಾವ್ನ್ ಬಂದ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಕೈಲಾಸ್-ಮಾನಸ ಸರೋವರ್ ಯಾತ್ರಾಚೊ ದಾರ್ವಾಟೊ ಅರ್ದ್ಯಾ ಶತಮಾನಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹೆಂಚ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಉಗ್ತೊ ಕರ್ನ್ ಚೀನಾಚೊ ಭಾರತ್ ರಾಯಭಾರಿ ಲಿ ಯೆಚೆಂಗ್ ಹಾಣೆಂ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಣಾರ್ಯ್ಯಾಂಕ್....
International

ಸ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಧನ್ಯಾಕ್ ರಾಕ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಅಮೆರಿಕಾಚ್ಯಾ ಮಾಜ್ರಾಕ್ ‘ಹೀರೊ ಡೊಗ್‌’ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಲಾಸ್‌ ಏಂಜಲೀಸ್‌ (ಪಿಟಿಐ): ಪೆಟ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಧಾಡಿಥಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಧನ್ಯಾಕ್ ರಾಕ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಅಮೆರಿಕಾಚ್ಯಾ ಮಾಜ್ರಾಕ್ ‘ಹೀರೊ ಡೊಗ್‌’ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೀವ್ನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲಾ. ಅಮೆರಿಕಾಚ್ಯಾ ಮನ್ಜಾತಿ ದಯಾ ಸಂಘಾನ್ ತಾರಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಮಾಜ್ರಾಕ್....
International

ಕಶಿಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ ಕಶಿಂ ಜಾಲಿಂ ಒಬಾಮಾಚಿಂ ಧುವೊ!

ವಿಶ್ವಾಚೊ ದಾಟ್ಟು ಅಮೇರಿಕಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಬರಾಕ್ ಒಬಾಮಾಚಿಂ ಧುವೊ, ಆತಾಂ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಬದ್ಲಾಲ್ಯಾಂತ್. ಪಾರ್ಟಿಂನಿ ಸೊಭಿತ್ ಡ್ರೆಸ್ ಘಾಲಿನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾರಣ್ ಧರ್ನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ್ ಕಚೇರಿಚ್ಯಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಠೀಕಾ ಲಾಭ್‍ಲ್ಲಿಂ ಒಬಾಮಾಚಿಂ ಧುವೊ ಆತಾಂ ವಿವಿಧ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಾಂನಿ....
International

ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ಭರ್ತಿ ಜಾವ್ನ್, 17 ಚೆಡ್ವಾಂ ಸಂಗಿಂ ಆಸ್ಚೊ ಸಂಬಂಧ್ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಆಯ್ಲೊ!

ಗ್ರಾಚಾರ್ ವ ನಶಿಬಾನ್ ಹಾತ್ ದಿಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತುಮಿಂಚ್ ಠಾರಾಯಾ. ಎಕಾ ಅವ್ಘಡಾಂತ್ ಘಾಯೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಕ್ತಿಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ದಾಖಲ್ ಕರ್ನ್, ತಾಚ್ಯಾ ಸಂಬಂಧಿಕಾಂಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ಯೆಂವ್ಕ್ ಉಲೊ ದಿತಾನಾ, ಒಟ್ಟು 17 ಚೆಡ್ವಾ ತ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಚ್ಯಾ ಖಟ್ಲ್ಯಾ ಭೊಂವಾರಿ ರಾವುನ್, ತಾಚೊ....
International

ತಿರ್ವ್ಯಾಕ್ ವಿರೋಧ್ ಜಾವ್ನ್ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ಫುಂಕ್ಯಾಕ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಆನಿ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಒಫರ್!

ವಿಯೆನ್ನಾ: ಒಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ವೆಶ್ಯಾವಾಟಿಕಾ ಕೇಂದ್ರಾಂಚೆರ್ ತಿರ್ವೊ ಚಡಯಿಲ್ಲ್ಯಾನ್, ತಾಕಾ ವಿರೋಧ್ ಜಾವ್ನ್ ಥಂಯ್ಚ್ಯಾ ಪಾಶ್ಚ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರಾನ್ ಫುಂಕ್ಯಾಕ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಒಫರ್ ದೀವ್ನ್ ವಿಶಿಷ್ಟ್ ರಿತಿನ್ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಕರ್ನ್....
International

ಶಾರ್ಕ್ ಹಲ್ಲೊ: ಹಾತ್ ಪಾಂಯ್ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ

ಓಕ್ ದ್ವೀಪ್, ಎನ್.ಸಿ.: ಉತ್ತರ್ ಕರೋಲಿನಾ ಪಟ್ಟಣಾಂತ್ ಆಯ್ತಾರಾ ದೊಗಾಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಶಾರ್ಕ್ ಹಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಒಳಗ್ ಜಾವ್ನ್ ಘಾಯೆಸ್ತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಘಡಿತಾವರ್ವಿಂ ಬೀಚ್ ಪ್ರವಾಸಿ ಭಿಯೆಲ್ಯಾಂತ್. ಆಘಾತಾಕ್ ಒಳಗ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಏಕ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ್‍ದರ್ಶಿನ್ ಜಾಸ್ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸನ್ನಿವೇಶಾಕ್ ಹೆಂ ದೃಶ್ಯ್....
International

ಆವಯ್ಚ್ಯಾ ಮೊಡ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ 2 ದೀಸ್ ಖರ್ಚಿಲ್ಲೊ ಭುರ್ಗೊ

ಎಡಿನ್‍ಬರ್ಗ್: ಮೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮೊಡ್ಯಾ ಸವೆಂ ರಾತಿಕ್ ಸೊಡಾ, ದಿಸಾಕ್‍’ಯೀ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ರಾವುಂಕ್ ಭ್ಯೆಂ ದಿಸ್ತಾ. ಪುಣ್ 3 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್ಚ್ಯಾ ಮೊಡ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ದೋನ್ ದೀಸ್ ಖರ್ಚಿಲ್ಲೆಂ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಘಡಿತ್ ಸ್ಕೊಟ್‍ಲ್ಯಾಂಡ್ ರಾಜಧಾನಿ ಎಡಿನ್‍ಬರ್ಗಾಂತ್....
International

ಪೆಸೆಫಿಕ್ ಸಾಗೊರಾ ವಯ್ರ್ ಉಬ್ಚಿ ಬಶಿ!!!

ನ್ಯೂಯೊರ್ಕ್: ಜೂನ್ 8 ತಾರಿಕೆರ್ ಪೆಸೆಫಿಕ್ ಸಾಗೊರಾ ವಯ್ರ್ ದಿಸ್‍ಲ್ಲಿ ಉಬ್ಚಿ ಬಶಿ (ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಸೊಸರ್) ದುಸ್ರ್ಯಾ ಗ್ರಹಾಂಚ್ಯಾ ಜಿವಿಂನಿ ಉಬಯಿಲ್ಲಿ ನ್ಹಯ್, ಪುಣ್ ಅಮೇರಿಕಾಚ್ಯಾ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಆಕಾಸ್ ಸಂಸೋದ್ ಸಂಸ್ತ್ಯಾನ್ ‘ನಾಸಾ’ನ್....
International

ಮ್ಹೊಂವಾಚ್ಯಾ ಮುಸಾನ್ ದೆಂವಯಿಲ್ಲೆಂ ವಿಮಾನ್!!!

ಸೌತಾಂಪ್ಟನ್: ಆಪ್ರೂಪಾಂತ್ಲೆಂ ಆಪ್ರೂಪ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಚ್ಯಾ ಸೌತಾಂಪ್ಟನ್ ಥಾವ್ನ್ ಡಬ್ಲಿನ್ ವಚುನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ವಿಮಾನ್ ಮ್ಹೊಂವಾಚ್ಯಾ ಮುಸಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ತುರ್ತಾನ್ ಭುಮಿರ್ ದೆಂವಯ್ಜೆ ಪಡ್ಲೆ. ಆದ್ಲ್ಯಾ ಸನ್ವಾರಾ ಫ್ಲೈಬೀ ಕಂಪನಿಚೆಂ ವಿಮಾನ್ ಟೇಕೊಫ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ 10 ಮಿನುಟಾಂ....
International

100 ಕಾರಾಂಚೊ ಧನಿ: ಬೊಕ್ಸರ್ ಫಾಯ್ಡ್ ಮೇವೆದರ್!!!

ಲಾಸ್ ವೇಗಸ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ಮ್ಯಾನಿ ಪ್ಯಾಕ್ವಿಯೋ ವಿರೋಧ್ ಶತಮಾನಾಚಿ ಲಡಾಯ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಫಾಯ್ಡ್ ಮೇವೆದರ್ ಹಾಕಾ ಇನಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ 120 ದಶಲಾಖ್ ಪೌಂಡ್ ಲಾಭ್ಲ್ಲೆ , ಆನಿ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೊ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಖೆಳ್ಗಾಡಿ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ನಾಂವಾಡ್ಲ್ಲೊೋ. ಮಿಲಿಯಾಂ ಡೊಲರ್....
International

ಹಾಂವ್ ಬ್ರೂಸ್ ನ್ಹಯ್, ಕೈಟ್ಲಿನ್ ಜೆನ್ನರ್!

ಬ್ರೂಸ್ ಜೆನ್ನರ್ ಖೆಳ್ಗಾಡಿ, ಅಮೇರಿಕಾಚ್ಯಾ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಚೊ ಸ್ಟಾರ್. ಆತಾಂ 65 ವರ್ಸಾಂಚೆರ್ ಲಿಂಗ್ ಪರಿವರ್ತನ್ ಕರ್ನ್ ಖಬ್ರೆಂತ್ ಆಸಾ. ಸಬಾರ್ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಆನಿ ಲಿಂಗ್ ಪರಿವರ್ತನ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್ ಸ್ತ್ರೀ ಜಾಲಾ. ಆಪ್ಲೆಂ ನಾಂವ್ ತಾಣೆಂ ಕೈಟ್ಲಿನ್ ಜೆನ್ನರ್ ಮ್ಹಣ್....
International