ವಿದೇಶಿ ಖಬ್ರೊ

ಐಸಿಸ್ ಆತಾಂಕ್’ವಾದ್ ಸಂಘಟನಾಕ್ ಭರ್ತಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕರ್ನಾಟಕಚ್ಯಾ ತೆಗಾಚೆಂ ಹತ್ಯಾ!

ಸಂಸಾರ್ ಭರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹೀನ್ ಕೃತ್ಯಾಂ ದ್ವಾರಿಂ ಆಕಾಂತಾಚೆಂ ವಾದಾಳ್ ಉಟಯ್ಲ್ಯಾ ಐಸಿಸ್ ಆತಾಂಕ್’ವಾದಿಂ ವಿರುದ್ಧ್ ಝುಜ್ ಮಾಂಡ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ರಷ್ಯಾ ತಶೆಂಚ್ ಅಮೇರಿಕಾ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವೈಮಾನಿಕ್ ದಾಡ್ಣಿಂತ್ ಕರ್ನಾಟಕಾಚ್ಯಾ ತೆಗಾಂ ಸಂಗಿಂ ಸವ್ ಜಣ್ ಭಾರತ್ ಮುಳಾಚ್ಯಾ ಆತಾಂಕ್’ವಾದಿಂಚಿ...
ISIS

ಆತಾಂಕ್’ವಾದಿಚೆಂ ಭ್ಯೆಂ ಪಾಟ್’ಥಳಾರ್ ಬೆಲ್ಜಿಯಂಚ್ಯಾ ಬ್ರುಸ್ಸೆಲ್ಸಾಂತ್ ಹೈ ಅಲರ್ಟ್‌

ಫ್ರಾನ್ಸ್‌’ಚ್ಯಾ ಪ್ಯಾರೀಸಾಂತ್ ಐಸಿಸ್‌ ಆತಾಂಕ್’ವಾದಿಚ್ಯಾ ವೈಭವೀಕ್ ದಳ್ಬಾರಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್’ಥಳಾರ್ ಬೆಲ್ಜಿಯಮಾಂತ್ ಆತಾಂಕೀ ಡಾಡ್ಣಿಚೆಂ ಭೆಸ್ಟಾಂವ್ಣಿ...
Belgium

ಮೋದಿ-ಅಬೆ ಭೇಟೆಂತ್ ತಕ್ಲಿಪೊಂದಾ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಭಾರತೀಯ್ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ್

ಸನ್ವಾರಾ ಜಪಾನಿಚೊ ಪ್ರಧಾನಿ ಶಿಜ್ನೋ ಅಬೆ ಸಂಗಿಂ ಭಾರತಾಚೊ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಭೇಟ್ ಚಲಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಭಾರತೀಯ್ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ್ ತಕ್ಲಿಪೊಂದಾ ಜಾಲ್ಲೆಂ ದಿಸೂನ್...
Kualalumpur

ಸಾತ್ ವರ್ಸಾಂಚೆ ಪೋರಿ 648 ಕೊರೊಡ್ ರುಪಯ್ ಮೊಲಾಧಿಕ್ ವಜ್ರಾಚೆಂ ವ್ಹಡಿಳ್ನ್

ಹಾಂಕಾಂಗ್’ಚ್ಯಾ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಜೋಸೆಫ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾತ್ ವರ್ಸಾಂಚೆ ಧುವ್ ಜೋಸೆಫಿನ್ ಹಾಕಾ, ಜಿನೆವಾಂತ್ ಚಲ್ಲ್ಯಾ ಹರಾಜಾಂತ್ ಮೊಲಾಧೀಕ್ ಕಾಣಿಕ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. ಹಾಚ್ಯಾಕೀ ಪಯ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಧುವೆ ಖಾತಿರ್’ಚ್ಚ್ ಅಪ್ರೊಪಾಚಿ ಕಾಣಿಕ್...
Hong kong

ಐಸಿಸ್ ಆತಾಂಕ್’ವಾದಿಂನಿ ಲಿಪೊವ್ನ್ ದವರ್’ಲ್ಲೆಂ ರಶ್ಯಾ ವಿಮಾನ್ ಸ್ಪೋಟಾಚೊ ಘೂಟ್!

ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಕೊಸ್ಳಾಲ್ಲೆಂ ರಶ್ಯಾಚೆಂ ವಿಮಾನ್ ಸ್ಪೋಟ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ಲೆಂ ಘೂಟ್ ಐಸಿಸ್ ಆತಾಂಕ್’ವಾದಿಂನಿ ಸೊಡಯ್ಲಾಂ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಆಪ್ಣಾಚೊ ಉದ್ದೇಶ್ ಜ್ಯಾರಿ ಕರುಂಕ್ ಆಪುಣ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸಂದೇಶ್...
ISIS

ಬೊಂಬ್ ಭೆಶ್ಟಾವ್ಣೆಕ್ ಸಕ್ಲಾ ದೆಂವ್ಲೆಂ ವಿಮಾನ್!

ಸುಮಾರ್ 161 ಜಣಾಂಕ್ ವ್ಹರ್ನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆ ಪೊಲೆಂಡ್ಚೆಂ ಪ್ರಯಾಣಿಕ್ ವಿಮಾನ್ ಬೊಂಬ್ ಭೆಶ್ಟಾವ್ಣಿ ಲಾಭ್’ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಲ್ಗೇರಿಯಾಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಯಾ ದರ್ಯ್ಯಾ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ನಗರಾಂತ್, ಬರ್ಗಾಸ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ತುರ್ತ್ ಭೂ’ಸ್ಪರ್ಶ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್...
Poland Planet Airlines

ಫ್ರಾನ್ಸಾಂತ್ ರಾಸಾಯನಿಕ್, ಜೈವಿಕ್ ಧಾಡ್ ಭ್ಯೆಂ: ಫ್ರೆಂಚ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಚತ್ರಾಯ್

ಪ್ಯಾರಿಸಾಂತ್ ಸತತ್ ಧಾಡ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆತಾಂ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆತಾಂಕ್’ವಾದಿ ರಾಸಾಯನಿಕ್ ಆನಿ ಜೈವಿಕ್ ಅಸ್ತ್ರಾಂನಿ ಧಾಡ್ ಘಾಲ್ಚಿ ಸಾಧ್ಯತಾ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಮಾನುಯಲ್ ವಾಲ್ಸ್ ಹಾಣೆಂ...
France

ನಾಂ, ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಚೊ ದ್ವೇಶ್ ಕರಿನಾ: ಆತಾಂಕ್’ವಾದಿಂಕ್, ಬಾಯ್ಲ್ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಘೊವಾಚೆಂ ಪತ್ರ್

ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಶೆಹರಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಧಾಡೆಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯೆ ಪತಿಣೆಕ್ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಆ್ಯಂಟಾಯಿನ್ ಲೆರಿಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವ್ಯೆಕ್ತಿನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಫೇಸ್’ಬುಕಾರ್ ಆತಾಂಕ್’ವಾದಿಂಕ್ ಏಕ್ ಪತ್ರ್...
Paris Attack

ಪ್ಯಾರಿಸಾಂತ್ ಸ್ತ್ರೀ ಸ್ವ-ಬಲಿ ಆತಾಂಕ್’ವಾದಿ ಸಾಂಗಾತಾ ದೊಗಾಂ ಆತಾಂಕ್’ವಾದಿಂಚಿ ಖುನಿ

ಪ್ಯಾರಿಸಾಂತ್ ಬುದ್ವಾರಾ ಆತಾಂಕ್’ವಾದಿಂಚ್ಯಾ ಸೊದ್ನೆರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಗುಳ್ಯಾಂಚಿ ಧಾಡ್ ಮುಕಾರ್ಸಿಲಾಂ. ಪೊಲೀಸ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾಂತ್ ದೋಗ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂತ್, ಆನಿ ತೆಗಾಂಕ್ ತಾಬೆಂತ್ ಕರ್ನ್...
Paris Attack

ಇಸಿಸ್ ಆತಾಂಕ್’ವಾದಿಥಾವ್ನ್ ವೊಷಿಂಗ್ಟನಾರ್ ಧಾಡ್...?!

ಫ್ರ್ಯಾನ್ಸಾಚ್ಯಾ ಪ್ಯಾರಿಸಾಂತ್ ಚಲ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಧಾಡಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಅಮೇರಿಕಾಚ್ಯಾ ರಾಜ್’ಶಹರ್, ವೊಷಿಂಗ್ಟನಾಚೆರ್ ಧಾಡ್ ಘಾಲ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಇಸಿಸ್ ಆತಾಂಕ್’ವಾದಿಂನಿ ದಿಲ್ಲಿ ಧಮ್ಕಿ ಆಕಾಂತಾಕ್ ಕಾರಣ್...
ISIS

ಪ್ಯಾರಿಸಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಆತಾಂಕ್’ವಾದಿ ಧಾಡೆಚ್ಯಾ ಪಾಟಾಪಾಟ್, ಇಸಿಸ್ ವಿರೋಧ್ ಫ್ರಾನ್ಸಾಚೆಂ ವಾರ್ಯ್ಯಾಧಾಡ್

ಫ್ರ್ಯಾನ್ಸಾಚೆಂ ರಾಜ್’ಶಹರ್ ಪ್ಯಾರಿಸಾಂತ್ ಇಸಿನ್ ಆತಾಂಕ್’ವಾದಿಂನಿ ಲೊಕಾಕ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಆತಾಂಕ್’ವಾದಿ ಸಂಘಟನಚ್ಯಾ ವಿರೋಧ್ ಫ್ರ್ಯಾನ್ಸ್ ಫೌಜಾನ್ ಆಪ್ಲಿ ವಾರ್ಯ್ಯಾಧಾಡ್ ಜೋರ್...
Syria

ಟರ್ಕಿಂತ್ ಇಸಿನ್ ಆಕಾಂತ್’ವಾದಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಸ್ವ-ಬಲಿದಾನಾಚಿ ಧಾಡ್

ಪ್ಯಾರಿಸಾಂತ್ಲೆಂ ಆಕಾಂತ್’ವಾದಿಂಚಿ ಧಾಡ್ ನ್ಹಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಆದಿಂಚ್ ಟರ್ಕಿಂತ್ ತಸಲೆಂಚ್ ಆನ್ಯೇಖ್ ಘಡಿತ್ ಘಡ್ಲಾ, ಆನಿ ಎಕಾ ಇಸಿಸ್ ಆಕಾಂತ್’ವಾದಿನ್ ಸ್ವ-ಬಲಿದಾನಾಚ್ಯಾ ಬೊಂಬಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಆಪ್ಣಾಕ್’ಚ್ ಸ್ಪೋಟಿತ್...
Turkey - Suicide Bomb Attack

ಇಸಿಸ್ ಆಕಾಂತ್’ವಾದಿ ‘ಜಿಹಾದಿ ಜಾನ್‌’ ಖುನಿ

ಸಂಸಾರಾಕ್ ಥಟಕ್ಕ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಇಸಿಸ್ ಆಕಾಂತ್’ವಾದಿಂಕ್ ನಾಸ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರೇತನಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಅಮೇರಿಕಾ ವಾಯುಸೇನೆಚ್ಯಾ ಅಧಿಕಾರಿಂನಿ ಸಬಾರ್ ಗೊಮ್ಟಿ ಕಾತರ್ಚ್ಯಾ ವಿಡಿಯೋಂನಿ ದಿಸ್ಚ್ಯಾ ಆಕಾಂತ್’ವಾದಿ ‘ಜಿಹಾದಿ ಜಾನ್‌’ ಹಾಚಿ ಖುನಿ ಕೆಲ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಮಾಹೆತ್...
ISIS

ಫ್ರಾನ್ಸಾಂತ್ ಐಸಿಸ್ ಆಕಾಂತ್’ವಾದಿಂಚೊ ದಳ್ಬಾರ್: 150 ಜಣಾಂಚೆಂ ಮರಣ್

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಠೋರ್ ಕೃತ್ಯಾಂ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಸಂಸಾರಾಚೆಂ ಸಮಾಧಾನ್ ವಿಬಾಡ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಐಸಿಸ್ ಆಕಾಂತ್’ವಾದಿಂನಿ ಫ್ರಾನ್ಸಾಚ್ಯಾ ರಾಜಧಾನಿ ಪ್ಯಾರಿಸಾಂತ್ ಆಪ್ಲೊ ವೈಭವ್ ದಾಕಯ್ಲಾ. ಪ್ಯಾರಿಸಾಚ್ಯಾ 7 ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಧಾಡ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಆಕಾಂತ್’ವಾದಿಂನಿ 150ಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಜಣಾಂಚಿಂ ಖುನಿ...
ISIS

ಆವಯ್-ಬಾಪಯ್ಕ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಯುವತಿಕ್ ಫಾಶಿಯೆಚಿ ಶಿಕ್ಷಾ

ಯುವ ಪಿಳ್ಗಿ ಸಾರ್ಕ್ಯಾ ವಾಟೆನ್ ಚಲಾಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಚಿ ಅಭಿಲಾಶಾ. ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ತಿಂ ವಾಟ್ ಚುಕ್ತಾತ್. ಅಶೆಂ ವಾಟ್ ಚುಕ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಯುವತಿನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ನೀಚ್ ಕಾಮಾಕ್, ತಿಕಾ ಢಾಕಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಶಿಕ್ಷಾ ಫಾವೊ...
Bangladesh

ಮ್ಹಜೆರ್ 43,200 ಪಾವ್ಟಿಂ ಬಲಾತ್ಕಾರ್ ಚಲ್ಲಾ.

ಮ್ಹಜೆರ್ ಸುಮಾರ್ 43,200 ಪಾವ್ಟಿಂ ಬಲಾತ್ಕಾರ್ ಚಲ್ಲಾ ಮ್ಹಣುನ್ ಮೆಕ್ಸಿಕೋಂತ್ ಮನ್ಶಾಂಕ್ ಚೊರಿಯಾಂ ವ್ಹರ್ಚ್ಯಾ ಜಾಳಾಂತ್ ಸಾಂಪಡ್’ಲ್ಲ್ಯಾ 23 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಲಾ ಜಾಕಿಂಟೋನ್...
Prostitution - Mexico

ಭಾರತ್ – ಯುಕೆ 9 ಬಿಲಿಯನ್ ಪೌಂಡ್ಸ್ ಸೊಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ದಸ್ಕತ್ ಘಾಲಿ

3 ದಿಸಾಂಚ್ಯಾ ಬ್ರಿಟನ್ ಪ್ರವಾಸಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಭಾರತ್ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ್ ಮೋದಿ ಆನಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಡೇವಿಡ್ ಕೆಮರೂನ್ ಹಾಣಿಂ, ಸರಾಸರ್ 9 ಬಿಲಿಯನ್ ಮೊಲಾಚ್ಯಾ ವಾಣಿಜ್ಯ್ ಸೊಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ದಸ್ಕತ್...
International legal proceedings

ವೆಗಿಂಚ್ 54 ವಾಂಟ್ಯಾಂನಿ ಭಾರತ್: ಜಾವೆದ್ ಮಿಯಾಂದಾದ್

ವೆಗಿಂಚ್ ಭಾರತ್ ದೇಶ್ 54 ಭಾಗಾಂನಿ ವಾಂಟೆ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಚೊ ಪೂರ್ವ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಖೆಳ್ಗಾಡಿ ಆನಿ ಭೂಗತ್ ಖಳ್’ನಾಯಕ್ ದಾವೂದ್ ಇಬ್ರಾಹಿಮ್ ಸಂಬಂಧಿ, ಜಾವೆದ್ ಮಿಯಾಂದಾದ್ ಹಾಣೆಂ...
India-Pakistan

200’ಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ಬಲಿ ಘೆತ್’ಲ್ಲೆ ಇಸಿಸ್ ಆಕಾಂತ್’ವಾದಿ

ಸಂಸಾರ್‘ಭರ್ ಭ್ಯೆಂ ಉಬ್ಜಾಯಿಲ್ಲೆ ಇಸಿಸ್ ಆಕಾಂತ್’ವಾದಿಂನಿ ಆತಾಂ 200 ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಂಬಾಯೆಕ್ ರಾವೊವ್ನ್ 30 ಸೆಕುಂಡಾಂನಿ ತಾಂಕಾಂ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್ನ್, ಹ್ಯೆ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ದೃಶ್ಯ್ ಮೆಕ್ಳಿಕ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಆಕಾಂತ್ ಹಾಡೊಂವ್ಕ್ ಕಾರಣ್...
ISIS

ಕೊಹಿನೂರ್‌ ವಜ್ರಾಖಾತಿರ್ ಬ್ರಿಟನ್‌ ರಾಣಿ ವಿರುದ್ಧ್ ಮೊಕದ್ದಮ್ ಘಾಲೂಂಕ್ ನಿರ್ಧಾರ್

ಭಾರತಥಾವ್ನ್ ಅಪರ್ಸುನ್, ಬ್ರಿಟಿಷ್‌ ರಾಜ್ವಟ್ಕೆ ವೆಳಾರ್, ಬ್ರಿಟನ್‌ ರಾಣಿ’ಚೆಂ ಮುಕುಟ್ ಅಲಂಕೃತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ, 105 ಕ್ಯಾರೆಟ್‌’ಚ್ಯಾ ಸಂಸರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಭೋವ್ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಗಾತ್ರಚ್ಯಾ, 10 ಕೊರೊಡ್ ಪೌಂಡ್‌ ಮೌಲ್ಯ’ಚ್ಯಾ, ಐತಿಹಾಸಿಕ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಕೊಹಿನೂರ್‌ ವಜ್ರ್ ವಾಪಸ್ ಕಾಣ್ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಬ್ರಿಟನ್‌...
International legal proceedings