ವಿದೇಶಿ ಖಬ್ರೊ

ಅಬುದಾಬಿಂತ್ ಶಾಳಾ ಬಸ್ಸಾಂಚೆಂ ಅವ್ಘಡ್ ಜಾವ್ನ್ ದೊಗಾಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಘಾಯೆಲಿ!

ವಿದೇಶಾಂನಿ ವಾಹನಾಂಚಿ ಅವ್ಘಡಾಂ ಬಾರಿ ಉಣಿ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೇಶಾಂತ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯೆ ಪರಿ ನ್ಹಯ್. ಪುಣ್ ಕಾಲ್ ಅಬುದಾಬಿಂತ್ ದೋನ್ ಶಾಳಾಚಿ ಬಸ್ಸಾಂ ಅಬುದಾಬಿ ರಾಜ್’ಧಾನಿಂತ್ ಆದಾಳ್ಳಿಂ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ದೊಗಾಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಘಾಯೆಲ್ಯಾಂತ್, ತಾಂಕಾಂ ತಕ್ಷಣ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ವರ್ನ್ ತುರ್ತ್ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ರುಮಾಂತ್...
Accident

ಶಿಮೊನ್ ಪೆರಿಸಾಚ್ಯಾ ಮೊರ್ಣಾಕ್ ಜಾಗತಿಕ್ ಫುಡಾರಿ ಪಾವ್ಲೆ!

ಅಖ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಸಬಾರ್ ದೇಶಾಂಚ್ಯೆ ಫುಡಾರಿ ಶಿಮೊನ್ ಪೆರಿಸಾಚ್ಯಾ ಮೊರ್ಣಾಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಪಾಲೆಸ್ತಿನಿ ಫುಡಾರಿ ಮಹಮದ್ ಅಬ್ಬಾಸ್’ಯಿ ಆಯ್ಲಾ. ತೊ ಖಾಸ್ಗೆನ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನೆತನ್ಯಾಹುಕ್ ಮೆಳ್ತಲೊ ಖಂಯ್. ತಾಚ್ಯೆ ಸಂಗಿ ಹೆರ್ 4 ಜಣ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್ ಖಂಯ್...
Funeral

ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್ ಆತಂಕಿ ಮಾಟೆಂ ಕೊಸ್ಳೊನ್ 3 ಹಮಾಸ್ ಆತಂಕಿ ಮೆಲೆ!

ಗಾಝಾ ಪ್ರದೇಶಾಚ್ಯಾ ಉತ್ತರ್ ಭಾಗಾಂತ್ ಏಕ್ ಆತಂಕಿ ಮಾಟೆಂ ಕೊಸ್ಳೊನ್ ತಾಚ್ಯೆ ಭಿತರ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆ ತೇಗ್ ಹಮಾಸ್ ಆತಂಕಿ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್ ಆನಿಂ ಸಬಾರ್ ಘಾಯೆಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಖಬ್ರಾಂ ಚ್ಯಾನೆಲ್ 2 ಹಾಂಣಿಂ ಹಿ ವರ್ದಿ ದಿಲ್ಯಾ. ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಸುರ್ವಾತೆ ಥಾವ್ನ್ ಎದೊಳ್...
Isis

ರಸ್ತ್ಯಾ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಫೊಂಡಾಂತ್ ಮೊಡೆಲಾನ್ ಸ್ನಾನ್ ಕೆಲೆಂ!

ಭಾರತಾಂತ್ ರಸ್ತ್ಯಾಂಚ್ಯೆರ್ ಫೊಂಡ್ ಪಡ್ಚ್ಯೆ ಮಮೂಲಿ. ರಸ್ತೊ ರಿಪೇರ್ ಕರಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರೀ ಕರಿನಾಂತ್. ಸೊಭಿತ್ ವಸ್ತ್ರಾಂ ನ್ಹೆಸೊನ್ ರ್ಯ್ಯಾಂಪಾಚ್ಯೆರ್ ಚಲ್ಚಿಂ ಮೊಡೆಲಾಂ ಅಸಲ್ಯಾ ರಿತಿಂಚ್ಯಾ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕ್ ದೆಂವ್ತಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಣೆಂಯಿ ಚಿಂತುಂಕ್ ನಾ. ಪುಣ್ ಥಾಯ್ಲೆಂಡಾಂತ್ ಎಕಾ ಮೊಡೆಲಾನ್ ಅಶೆಂ ಕರ್ನ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಕ್ ಶೆರ್ಮೆಂವ್ಕ್ ಕೆಲಾಂ...
Protest

ಚೆಡುಂ ಜಿವ್ದಾಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಬದಲ್ಲೆಂ!

ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ತಸಲಿ ಗಜಾಲ್ ಹಿ. ನೈಜೇರಿಯಾಂತ್ ಹಿ ಖಬರ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ಹೋಟೆಲಾಚ್ಯೆ ಶಿಬಂದಿ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಉಲಯ್ತಾತ್ ತರೀ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್ ಕಷ್ಟ್. ಪೂಣ್ ತೊ ತರ್ನಾಟೊ ಮಾತ್ರ್ ಲಾಗ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಧಖ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಆನಿಕೀ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾಂ...
unbelievable

ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ವ್ಹಸ್ತಿ ಕರ್ನ್ ಬೆಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಾಂತ್ ಜಾಗೊ!

ಹ್ಯಾ ಭುಮಿ ವಯ್ರ್ ಜಿಯೆವ್ನ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಬೆಜಾರ್ ಜಾಲಾಂ ತರ್, 1.32 ಕರೊಡ್ ರುಪಯ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ನ್ ದವರಾ. ಮುಕ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂನಿ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಾಕ್ ವಚ್ಯೆತ್. ಪೂಣ್, ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಏಕ್ ಶರ್ತ್ ಆಸಾ. ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಾಚ್ಯೆರ್ ಬಿಡಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಅರ್ಹತಾ...
Space

ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ವೆಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾನ್ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಗುಳೊ ಘಾಲೊ!

ಎಕಾ 14 ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾ ದಕ್ಷಿಣ್ ಕ್ಯಾರೊಲಿನಾಚ್ಯಾ ಚೆರ್ಕ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಗುಳೊ ಘಾಲ್ನ್ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ಲೊ ಆನಿಂ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಶಾಳೆಚ್ಯಾ ಖೆಳಾಂಗ್ಣಾಕ್ ವಚೊನ್ ಎಕಾ ಟಿಚೇರಿಕ್ ಆನಿಂ ದೊಗಾಂ ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಗುಳೆ ಸೊಡ್ನ್ ಘಾಯ್ ಕೆಲೆಂ...
Crime

ಅಖ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ 90% ವಿಕಾಳ್ ವಾರೆಂ ಸೆವ್ತಾತ್!

ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಉಣ್ಯಾರ್ 90% ಲೋಕ್ ವಿಕಾಳ್ ವ ಅಶುದ್ಧ್ ವಾರೆಂ ಸೆವ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಜಿನೇವಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಸರಾಸರ್ 10 ಜಣಾಂ ಪಯ್ಕಿ 9 ಜಣಾಂಕ್ ಶುದ್ಧ್ ವಾರೆಂ ಮೆಳಾನಾ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಶ್ವಾಸ್’ಕೋಶಾಚಿ ಪಿಡಾ, ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಲಗ್ತಿ ಪಿಡಾ ಸುರು ಜಾತಾ...
W.H.O

ಹೆಂ ಭುರ್ಗೆಂ 80 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಮ್ಹಾತಾರ್ಯ್ಯಾ ಭಾಷೆನ್ ದಿಸ್ತಾ!

ಹಿ ತಸ್ವೀರ್ ಪಳೆತಾನಾ ‘ಪಾ’ ಫಿಲ್ಮಾಚೊ ಉಡಾಸ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ತ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಪ್ರೊಗೇರಿಯಾ ಪಿಡೆನ್ ಕಷ್ಟೊಂಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪಾತ್ರಾಚ್ಯೆರ್ ದಿಷ್ಟಿಕ್ ಪಡ್’ಲ್ಲೊ. ಲ್ಹಾನ್ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ ಮ್ಹಾತರ್’ಪಣಾಚಿಂ ಲಕ್ಷಣಾಂ ದಿಸ್ಚಿ ಹಿ ಪ್ರೊಗೇರಿಯಾ ಪಿಡೆಚ್ಯೆ...
Disease

ಆಮ್ಚೆಂ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಶೋ ಪೀಸ್ ನ್ಹಯ್!

ಉರಿ ಸೈನಾಚ್ಯಾ ದಫ್ತರಾ ವಯ್ರ್ ಹಲ್ಲೊ ಕೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಕ್ ಪಯ್ಸ್ ಕರ್ನ್ ಎಕ್ಸುರೆಂ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಭಾರತಾನ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕೆಲಾಂ. ಆತಾಂ ಸಿಂಧು ನಂಯ್’ಚ್ಯಾ ಖರಾರಾಚ್ಯೆರ್ ವಿಚಾರ್ ಚಲ್ತಾ. ಭಾರತಾನ್ ಬಹಿಷ್ಕಾರ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾರಣಾಕ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಂತ್ ಚಲಾಜೆ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾರ್ಕ್...
Threat

ಫುಟ್’ಬೊಲ್ ಖೆಳ್ಗಾಡ್ಯಾ ಸಂಗಿಂ ಪೂರ್ವ್ ಮಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾ!

ಖೆಳ್ಗಾಡ್ಯಾ ಆನಿಂ ಬೊಲಿವುಡ್ ನಟಾಂ ಮದ್ಲೊ ಸಂಬಂಧ್ ಕಾಂಯ್ ನವೊ ನ್ಹಯ್. ಆದಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಚಲೊನ್ ಆಯ್ಲಾ. ಖೆಳ್ಗಾಡ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಜೀವನಾ ವಯ್ರ್ ಸಬಾರ್ ಫಿಲ್ಮಾಂಯಿ ಬೊಲಿವುಡಾಂತ್ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ಆತಾತಾಂ ಬೊಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಇಶಾ ಗುಪ್ತಾ,...
Sports

ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಚೊ ಪೂರ್ವ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಶಿಮೊನ್ ಪೆರಿಸ್ ದೆವಾದೀನ್ ಜಾಲೊ!

ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಚೊ ಪೂರ್ವ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಮಂತ್ರಿ ಶಿಮೊನ್ ಪೆರಿಸ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ 93’ವ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆರ್ ದೆವಾದೀನ್ ಜಾಲೊ. ಸಪ್ತಂಬರ್ 13 ತಾರಿಕೆರ್ ತಾಕಾ ಮೆಂದ್ವಾಚೊ ಸ್ಟ್ರೊಕ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಆನಿಂ ತುರ್ತ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ದಾಖಲ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಖಾತಿರ್ ಸಂಸಾರ್’ಬರ್ ಮಾಗ್ಣಿಂ ಚಲ್ತಾಲಿಂ...
Death

ಚುನಾವ್ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪಾಲೆಸ್ತಿನಿ ವಿರೋಧ್ ಕರ್ತಾತ್!

ಹ್ಯಾಚ್ ಅಕ್ತೋಬರ್ 8 ತಾರಿಕೆರ್ ಪಾಲೆಸ್ತಿನಾಂತ್ ನಗರ್ ಪಾಲಿಕೆಂಕ್ ಚುನಾವ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ಪಾಲೆಸ್ತಿನಿ ಅಧಿಕಾರಿಕ್ ಹೈ ಕೊಡ್ತಿನ್ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಕೆಲಾಂ. ಹ್ಯಾ ನಿರ್ಣಯಾ ವಯ್ರ್ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತ್ ಪಾಲೆಸ್ತಿನಿ ಲೊಕಾನ್ ವಿರೋಧ್ ಕೆಲಾ...
Palestinian High Court

ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಚೆಂ ಸ್ವಪಾಣ್ ಜ್ಯಾರಿ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನಾಂ!

ಆತಂಕಿ ಹಲ್ಲ್ಯಾ ನಿಮ್ತಿ ಜಮ್ಮು ಆನಿಂ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಆಪ್ಣಾಚೆಂ ಕರ್ನ್ ಘೆತೊಲೊಂ ಮ್ಹಣ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಚಿಂತಾ ತರ್ ತೆಂ ಭಿಲ್ಕುಲ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ನಾಂ. ಅಶೆಂ ವಿದೇಶ್ ಮಂತ್ರಿ ಸುಷ್ಮಾ ಸ್ವರಾಜಾನ್ ಎಕ್ವಟಿತ್ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂಚ್ಯಾ ಜಮತೆ ವೆಳಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾಷಣಾಂತ್ ಖಡಾಖಡ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ...
UN Session

ಆರಬ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲಿ ಆವಯ್ಕ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್ ಮಾರ್ಲೆಂ!

ದುಆ ಅಬು ಶಾರ್ಖ್ 32 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ಆರಬ್ ಆವಯ್ಕ್ ತಿಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್’ಚ್ ಗುಳೊ ಘಾಲ್ನ್ ಜಿವ್ಶಿಂ ಮಾರ್’ಲ್ಲೆ ಘಡಿತ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಲಾಂ. ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ಸುಕ್ರಾರಾ ರಾತಿಂ ಘಡ್ಲಾಂ ಆನಿಂ ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತಿಚಿ ಚೊವ್ಗಾಂ ಭುರ್ಗಿಂಯಿ ಆಸ್’ಲ್ಲಿಂ ಖಂಯ್. ಪೊಲಿಸ್ ತನ್ಖಿ ಕರ್ನ್...
Crime

ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ಸುರಕ್ಷಾ ದಳಾನ್ ಜೆನಿನಾಂತ್ ರೈಡ್ ಘಾಲ್ಯಾ!

ಆಯ್ತಾರಾ ಆನಿಂ ಸೊಮಾರಾಚ್ಯಾ ರಾತಿಂ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಕಾಂತ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ಸುರಕ್ಷಾ ದಳಾನ್ ರೈಡ್ ಘಾಲ್ನ್ ಸಬಾರ್ ಮಾರೆಕಾರ್ ಆಯ್ದಾ ಆನಿಂ ಶಸ್ತ್ರಾಂ ಧರ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಲ್ಹಾನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಆತಂಕಿ ಪಂಗ್ಡಾಂಕ್ ನಿರ್ನಾಮ್ ಕರ್ಚ್ಯೆ ದಿಶೆನ್ ಹೆಂ ಮೇಟ್ ಕಾಡ್ಲಾಂ ಖಂಯ್...
IDF

ಕೊರ್ಟಾಚ್ಯಾ ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ ಲೇಖಕಾಚಿ ಖುನಿ!

ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಭಾವನಾಂಕ್ ಧಖೊ ಹಾಡ್ಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಆಫ್ರಾದ್ ಥಾಪ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಖ್ಯಾತ್ ಲೇಖಕಾಕ್ ಕೊಡ್ತಿಚ್ಯಾ ಆವರಣಾಂತ್ ಗುಳೊ ಘಾಲ್ನ್ ಜೀವ್ ಕಾಡ್’ಲ್ಲಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ಜೊರ್ಡನಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಲೇಖಕ್ ನಹೇದ್ ಹಾತರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಿರೋಧ್ ದಾಖಲ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ದೂರಾ...
Crime

ಬ್ರೆಜಿಲಾಂತ್ ಅತೀ ವ್ಹಡ್ ಅನಾಕೊಂಡ

ಸಂಸಾರಾಂತ್’ಚ್ ಅತೀ ವ್ಹಡ್ ಅನಾಕೊಂಡ ಬ್ರೆಜಿಲಾಂತ್ ಪಳಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ಳಾ. ಬಾಂದ್ಪಾಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಗಾರಾಂನಿ ಎಕಾ ಮಾಟ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಅನಾಕೊಂಡಾಕ್ ಮೆಶಿನಾಂ ದ್ವಾರಿಂ ವಯ್ರ್ ಕಾಡ್ಲಾ. 10 ಮೀಟರ್ ಲಾಂಬ್ ಆಸ್ಚೊ ಹೊ ಅನಾಕೊಂಡ 400 ಕಿಲ್ಯಾಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಜಡ್ ಆಸಾ...
Anakonda

ಬೇಬಿ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ನಾಂವಾನ್ ಅಪ್ರಾಪ್ತ್ ಚೆಡ್ವಾಂ ಬಲಿ ಜಾತಾತ್!

ಎಕಾ ಜೊಡ್ಯಾಕ್ ಭುರ್ಗೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕುಟ್ಮಾಂಕ್ ಸಂತೊಸ್ ಆನಿಂ ಏಕ್ ಅರ್ಥ್ ಆಸಾ. ತಶೆಂಚ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲಿಂ ಕಿತ್ಲಿಶಿಂ ಜೊಡಿಂ ಆಸಾತ್ ತಿಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಆಶೆತಾತ್. ಆತಾಂ ಗರ್ಭ್’ಧಾರಣ್ ಕರುಂಕ್ ಸಬಾರ್ ವಿಧಾನಾಂ ಆಸಾತ್ ತರ್ ಆಕ್ರಮಿ ರಿತಿರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೊ ವಿಕ್ರೊ ರಾವಾನಾ...
Crime

ಎಕಾ ಜಿಬೆಚೆಂ ಮೋಲ್ 9 ಕರೊಡ್!

ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್ ಕಷ್ಟ್ ಮಾರ್ಲ್ಯಾರೀ ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಸತ್. ಹಾಂಗಾ ಎಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚ್ಯಾ ಜಿಬೆಚೆಂ ಮೋಲ್ 9 ಕರೊಡ್ ರುಪಯ್. 9 ಕರೊಡಾಂಚ್ಯಾ ಜಿಬೆಂತ್ ಕಿತೆಂ ವಿಶೇಸ್ ಆಸಾ? ಹ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚೆಂ ನಾಂವ್ ಹೈಲಿ ಕರ್ಟಿಸ್. ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಚೊಕ್ಲೆಟ್ ಕಂಪೆನಿ ಕ್ಯಾಡ್’ಬರಿಸಾಂತ್ ತಿ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾ...
Cadbury Company