ವಿದೇಶಿ ಖಬ್ರೊ

ಟೆನ್ನಿಸ್ ಬಾಲ್ ಗಾತ್ರಾಚ್ಯಾ ವಜ್ರಾಚೆಂ ನಿಲಾಮ್

ಗೆಲೆತ್ಯಾ ನವೆಂಬ್ರಾಂತ್ ಬೊಟ್ಸಾವನಾಂತ್ ಮೆಳ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ ಗಾತ್ರಾಚೆಂ ವಜ್ರ್, ಹ್ಯಾಚ್ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಜೂನ್ 29 ತಾರಿಕೆರ್ ಲಂಡನಾಂತ್ ನಿಲಾಮ್ ಕರ್ತೆಲೆ ಆನಿ ದಾಖ್ಲ್ಯಾಭರಿತ್ ಮೋಲ್ ತಾಕಾ ಮೆಳ್ತೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಅಂದಾಜ್...
London

ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ 119 ಕರೊಡಾಂಚಿ ಧನಿನ್ ಜಾಲಿ ಹಿ ಸ್ತ್ರೀ

ಸಾವ್ದಿ ಆರೇಬಿಯಾ’ಚ್ಯಾ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ವ್ಯಾಪಾರಿಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಮಹಿನ್ಯಾನ್ಂಚ್ ತಿ 118.90 ಕರೊಡಾಂಚಿ ಆಸ್ತ್ ಆನಿ ಲಕ್ಜುರಿ ಘರಾಚಿ ಧನಿನ್ ಜಾಲಿ. ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಎಕಾ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್’ಚ್ಚ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ತಿಚ್ಯಾ ನವ್ರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಆಸ್ತಿಚೆ ಹಕ್ಕ್ ದಾರ್ನ್...
Saudhi Arabia

ಐಸಿಸಾಂತ್ ಲೈಂಗಿಕ್ ಗುಲಾಮ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾನ್ ಸಾಂಗ್’ಲ್ಲಿ ರಹಸ್ಯ್ ಕಥಾ!

ಐಸಿಸಾಂತ್ ಲೈಂಗಿಕ್ ಗುಲಾಮ್ ಜಾವ್ನಾಸ್’ಲ್ಲಿ ಯೆಜಿದಿ ಚಲಿ ಎಕ್ಲಿ, ಭಾರತೀಯ್ ಮುಳಾಚ್ಯಾ ಬ್ರಿಟನ್ ನಿವಾಸಿ, ಐಸಿಸ್ ಆತಂಕಿ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಧರಾಚೆಂ ವಿಶಯ್ ಬಹಿರಂಗ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್. ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಐಸಿಸಾಂಚೊ ನವೊ ಜಿಹಾದಿ ಜಾನ್ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಣ್ ತಿಣೆಂ...
London

ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ್ ಅಪಾಯ್’ಕಾರಿ ಸ್ತ್ರೀ

ಆಮೆರಿಕಾಚಾ ಎರಿಕ್ ಕಫಿಕ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ್ ಅಪಾಯ್’ಕಾರಿ ಸ್ತ್ರೀ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಆಪ್ಲ್ಯಾ 16 ವರ್ಸಾಂಚೆ ಪ್ರಾಯೆರ್, ತಿಣೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಸದಸ್ಯಾಂಕ್ ಜಿವ್ಶಿಂ ಮಾರ್’ಲ್ಲೆಂ. ಗೆಲೆತ್ಯಾ 8 ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಜೈಲಾಂತ್...
America

ಸ್ತ್ರೀಯಾಂನಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ವಸ್ತ್ರಾಂ ಬದ್ಲಿಯೆತ್!

ಸ್ತ್ರೀಯಾಂನಿ ಆನಿ ಖಂಯ್ಸರ್’ಯಿ ಆಂಗಾಚೆಂ ವಸ್ತುರ್ ಬದ್ಲಿಯೆತಾ. ತಾಂಣಿಂ ವಸ್ತ್ರಾಂ ಬದ್ಲಿಲ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಕೊಣಾಕೀ ಕಳಾನಾ. ಆಂಗ್ ದಿಸ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಭ್ಯೆಂಚ್ ನಾ. ವ್ಹಯ್! ಮಾರ್ಕೆಟಿಂತ್ ವ ಮೊಲಾಂತ್ ಜಾಂವ್ ಸ್ತ್ರೀಯೊ ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ವಸ್ತುರ್ ಬದ್ಲುಂಕ್ ಸಕ್ತಾತ್. ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್...
America

ಹ್ಯಾ ಪೆಟ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಕ್ ಏಕ್ ಸಲಾಮ್!

ಜಾಂವ್ಕ್ ತೊ ಏಕ್ ಪೆಟೊ. ಪುಣ್, ಮನ್ಶಾನ್ ದಿಂವ್ಚಾ ಮೊಗಾಕ್ ದೋನ್ ವಾಂಟ್ಯಾಂನಿ ಪೆಟೊ ಪಾಟಿಂ ಮೋಗ್ ದಿತಾ. ಹಾಕಾ ಉದಾಹರಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಮೇರಿಕಾಂತ್ ಘಡ್’ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಏಕ್ ಉತ್ತೀಮ್ ನಿದರ್ಶನ್. ಮಿನ್ನಿಪೊಲಿಸಾಂತ್ ಎಕಾ 5 ಮಹಿನ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ನೋರಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ...
America

ಹ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂಕ್ 15 ಬೊಟಾಂ ಆನಿ ಪಾಂಯಾಂಕ್ 16 ಬೊಟಾಂ!

ದಕ್ಷಿಣ್ ಚೀನಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಜೊಡ್ಯಾಕ್, ಒಟ್ಟುಕ್ 31 ಬೊಟಾಂ ಆಸ್ಚೆಂ ಭುರ್ಗೆಂ ಜಲ್ಮಾಲಾ. ತೀನ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಾ ಹಾತಾಂಕ್ 15 ಬೊಟಾಂ ಆನಿ ಪಾಂಯಾಂಕ್ 16 ಬೊಟಾಂ ಆಸಾತ್. ಎಕಾ ಹಾತಾಕ್ 8 ಆನಿ ದುಸ್ರ್ಯಾಂತ್ 7 ಬೊಟಾಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ದೊನೀ ಪಾಯಾಂಕ್...
China

ದಾಕ್ತೆರಾಕ್ ಭೆಟ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್..!

21 ವರ್ಸಾಂಚೆಂ ಚೆಡುಂ ಎಕ್ಲೆಂ ಪ್ರಕೃತಿ ಸವೆಂ ಸಂಘರ್ಷಾಕ್ ದೆಂವ್ಲಾಂ. ಜುವಾನ್ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ವರ್ಸಾಂ 16 ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಮಹಿನ್ಯಾಚಿ ಪಾಳಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ಆವಯ್ಕ್ ಬಾರಿಚ್ ಖಂತ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲಿ. ಹ್ಯಾ ವಿಶಯಾಚೆರ್ ದಾಕ್ತೆರಾಕ್ ಮೆಳ್ತಾನಾ ಏಕ್ ಸಂಗತ್ ಕಳಿತ್...
International

ವ್ಹಾರೆಂಯೀ ವಿಕ್ರಾಪಾಚಿ ವಸ್ತ್ ಜಾಲೆಂ!

ಆತಾಂ ವ್ಹಾರೆಂಯಿ ವಿಕ್ರಾಪಾಕ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಸುರು ಜಾಲೆಂ. ಶುದ್ಧ್ ವ್ಹಾರೆಂ 12.50 ರುಪ್ಯಾ ಲೆಕಾನ್ ವಿಕ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಕೆನಾಡಾಚಿ ಏಕ್ ಕಂಪೆನಿ ಮುಕಾರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಅಶೆಂ ವ್ಹಾರೆಂಯಿ ಮೊಲಾಕ್ ಘೆಂವ್ಚೆ ದೀಸ್ ಆಯ್ಲೆ. ಆತಾಂಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ, ಕಂಪೆನಿ, ರಾಸಾಯನ್ ಕಂಪೆನಿ, ವಾಹನಾ,...
Canada

ಮನೋರಂಜನ್ ದಿಂವ್ಚಾ ಚೆಡ್ವಾಂಕ್ ವಿಂಚ್ತಾನಾ ತಾಂಚೆಂ ಅಂಕ್ವಾರ್’ಪಣ್ ತಪಾಸ್ತಾತ್!

ಉತ್ತರ್ ಕೊರೆಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಹಿ ವರ್ದಿ ವಾಚ್ತಾನಾ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ವಯ್ಲ್ಯಾ ಅಧಿಕಾರಿಂಕ್ ಮನೋರಂಜನ್ ದಿಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಸ್ಚಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಅತ್ಯಂತ್ ಮಜೆದಾರ್/ವಿಜ್ಮಿತ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ತಸಲಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಉತ್ತರ್ ಕೊರೆಯಾಂತ್ ಪ್ರಾಯ್ ಭರಾನಾತ್ಲ್ಯಾ....
North Korea

ಮಾರ್ಕ್ ಜ್ಯೂಕರ್’ಬರ್ಗ್, ಹಾಚ್ಯಾ ಭದ್ರತೆ ಖಾತಿರ್ ಕರೊಡಾಂ ಲೆಖಾನ್ ಖರ್ಚ್ ಜಾತಾ!

ಸೆಲೆಬ್ರೆಟಿಂಕ್ ರಕ್ಷಣ್ ಗರ್ಜ್, ತಾಂತುಯಿ ಜಿವಾಚಿ ಧಮ್ಕಿ ದಿಲ್ಯಾರ್, ತಸಲ್ಯಾಂಚೆಂ ಸಂರಕ್ಷಣ್ ಚಡ್ ಚತ್ರಾಯೆನ್ ಘೆತಾತ್. ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ಆತಾಂ ಹಾಲಿವುಡ್ ಆನಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರಾಂಚ್ಯಾಕೀ ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಜ್ಯೂಕರ್’ಬರ್ಗ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಸುರಕ್ಷೆ ಖಾತಿರ್ ಖರ್ಚ್ ಜಾಂವ್ಚೊ....
International

ಅಮಾನುಷ್ ಥರಾನ್ ಟೈಲರಾಚಿ ಖುನಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ತೆಗಾಂ ಐಸಿಸಾಂಕ್ ಖೈದ್ ಕೆಲಾಂ

ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಾಂತ್ ಹಿಂದೂ ಟೈಲರ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚಿ ಧಾರುಣ್ ರಿತಿರ್ ಖುನಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಐಸಿಸ್ ಆತಂಕಿಂಕ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಧರ್ಲಾಂ. ಬಾಂಗ್ಲಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತಂಗೇಲ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ದುಬೇಲ್ ಗಾಂವ್ಚೊ ನಿವಾಸಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ ಟೈಲರ್, ದ್ದ ನಿಖಿಲ್ ಚಂದ್ರ ಜೋರ್ಡರ್. ತೊ ತಾಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ....
Bangladesh

700 ಕರೊಡ್ ಮೊಲಾಚ್ಯಾ, ಹಸ್ತಿಚ್ಯಾ ದಾಡ್ಯಾಂಕ್ ಉಜೊ

ಹಸ್ತಿಚ್ಯಾ ದಾಡ್ಯಾಂಕ್ ಭಾರೀ ಮೋಲ್ ಆಸಾ. ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಹಸ್ತಿಂಕ್ ಮಾರ್ನ್ ತಾಚೆ ದಾಡೆ ಕಾಡ್ನ್ ಚೊರಿಯಾಂ ವಿಕ್ತಾಲೆ. ಹಾಂತು ಕರ್ನಾಟಕಾಚೊ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ವೀರಪ್ಪನ್ ಎಕ್ಲೊ. ಕೆನ್ಯಾಂತ್’ಯಿ ಹಸ್ತಿಂಕ್ ಮಾರ್ನ್ ತಾಂಚೆ ದಾಡೆ ಕಾಡ್ನ್ ವಿಕ್ಚೊ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ್....
Kenya

ಚತ್ರಾಯ್! ಫೇಸ್ ಬುಕಾರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ಪೋಟೊ ಘಾಲ್ಯಾರ್ ಜೈಲಾಕ್ ವಚಾಜಯ್ ಪಡ್ತಾ!

ತುಮಿ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಮುಗ್ಧ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚಿ ಫೋಟೊ ಫೇಸ್ ಬುಕಾರ್ ಘಾಲುಂಕ್ ವೆತಾನಾ ಚತ್ರಾಯ್ ಕರಾ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಚಿ ಫೋಟೊ ಘಾಲ್ಯಾರ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಜೈಲಾಕ್ ವಚಾಜಯ್ ಪಡಾತ್. ಫ್ರಾನ್ಸಾಂತ್ ನವೆಂ ಖಾಸ್ಗಿ ನಿಯಮ್ ಏಕ್ ಜಾರಿಯೆಕ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಆಸಾ. ತ್ಯಾ ನಿಯಮಾ ಪ್ರಕಾರ್....
France

ಪಿಶ್ಯಾ ಮೊಗಾ ಖಾತಿರ್ ಆಮೇರಿಕಾ ಪಾವ್ಲೊ!

ನವಿದಿಲ್ಲಿ ಥಾವ್ನ್ ಟೆಕ್ಸಾಸ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಎಕಾ ಚೆಡ್ವಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಏಕ್ ದಶಖ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಘುಂವ್ಲೆಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ಆಮೇರಿಕಾಚ್ಯಾ ಕೊಡ್ತಿನ್ 19 ವರ್ಸಾಂಚೆಂ ಜೈಲ್ ಶಿಕ್ಷಾ ದಿಲ್ಯಾ. ಹ್ಯಾ ಶಿಕ್ಷೆಕ್ ಒಳಗ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಜಿತೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್. ಜಿತೇಂದ್ರ ಸಿಂಗಾಕ್ ಚೆಡ್ವಾಚಿ ವಳಖ್ ನವಿದಿಲ್ಲಿಂತ್ ಕೊಲೆಜಿಂತ್....
America

ಕಾಮಾ ಥಾವ್ನ್ ಕಾಡ್’ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕೆಲೆಂ ಕಿತೆಂ?

ಹೊ ಏಕ್ ವಿಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ವೈರಲ್ ಜಾಲಾ. ಎಪ್ರಿಲ್ 24 ತಾರಿಕೆರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬಾರ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ವಿಡಿಯೊಕ್ 3 ಲಾಖಾಂಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಲೊಕಾನ್ ತೊ ಪಳೆಲಾ...
Russia

ಆಪ್ಣಾಕ್ ಖೈದ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ದುಡು ಮೆಳ್ಚೊ ನಾ! : ಮಲ್ಯ

ಭಾರತಾಂತ್ಲ್ಯಾ 17 ಬೆಂಕಾಂ ಥಾವ್ನ್ 9,000 ಕರೊಡ್ ಬಾಕಿ ದವರ್ನ್ ಆತಾಂ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾಂತ್ ವ್ಹಸ್ತಿ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾ ಮಲ್ಯಕ್ ಖೈದ್ ಕರಿಜಯ್, ತಾಚೊ ಪಾಸ್’ಪೊರ್ಟ್ ರದ್ಧ್ ಕರಿಜಯ್, ತಾಚಿ ಆಸ್ತ್ ಕಿತ್ಲಿ ಆಸಾ ತಿ ಜಾಹೀರ್ ಕರಿಜಯ್, ಇಂಟರ್ ಪೊಲಾದ್ವಾರಿಂ ತಾಕಾ ಧರ್ನ್ ಭಾರತಾಕ್....
England

ಆಪುಣ್ ಗರ್ಭೆಸ್ತ್ ಆಸ್’ಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಬಾಳಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಳ್ಳಿ…!?

ಹಿ ಖಬಾರ್ ವಾಚ್ತೆಲ್ಯಾ ತುಮ್ಕಾಂ ವಿಚಿತ್ರ್ ಲಾಗೊಂಕ್ ಪುರೊ. ಪುಣ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ಅಸಲೊ ಅನುಭವ್ ಜಾತಾ. ಬ್ರಿಟನಾಂತ್ ಕ್ಲಾರಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾಂ ಆದಿಂ ಆವಯ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ಪುಣ್ ತಿಕಾ ಆಪುಣ್ ಗರ್ಭೆಸ್ತ್ ಆಸಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಬಾಳಾಂತ್ ಜಾತಾಂ ವರೇಗ್ ಕಳೊಂಕ್ನಾ....
Britain

ಮಲೇಶಿಯಾಂತ್ ಮನ್ಶಾ ರುಪಾಚ್ಯಾ ಬೊಕ್ಡೆಚೊ ಜಲ್ಮ್

ಹ್ಯಾ ಪ್ರಕೃತಿಂತ್ ಘಡ್ಚಿಂ ವಿಜ್ಮಿತಾಂ ಕೊಣಾಚ್ಯಾನ್’ಯಿ ವರ್ಣುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಂತ್. ಉದಾಹರಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಲೇಶಿಯಾಂತ್ ಮನ್ಶಾ ರುಪಾಚ್ಯಾ ಪಿಲಾಕ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಯಾ. ತೆಂ ಪಳವ್ನ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಆಶ್ಚರ್ಯ್ ಜಾಲಾಂ. ದಕ್ಷಿಣ್ ಮಲೇಶಿಯಾಂತ್ ಹೆಂ ಘಡಿತ್...
Malasia

ಭಾವಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಾಟಿರ್ ಬಸೊನ್ 180 ಕಿ.ಮೀ ಚಲ್ಲೊ ಸಾಹಸಿ!

ಚಲೊನ್ ಪಯ್ಸ್ ವೆಚೆಂ ಕಷ್ಟಾಂಚೆಂ, ತಶೆಂ ಆಸ್ತಾಂ ಭಾವಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಾಟಿರ್ ಬಸವ್ನ್ 111 ಮೈಲಾಂ (180 ಕಿ.ಮೀ) ಚಲ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಸಾಹಸಿಚಿ ಸ್ಟೋರಿ ಹಾಂಗಾ ಆಸಾ. ಹಂಟರ್ ಗ್ಯಾಂಡೈ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಬಾಲಕ್ 16 ವರ್ಸಾಂಚೊ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭಾವಾಕ್ ಪಾಟಿರ್....
America