ವಿದೇಶಿ ಖಬ್ರೊ

ಶಿವರಾತ್ರಿಚ್ಯಾ ಆಚರಣಾಕ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೆ ಭಾರತೀಯ್ ಯಾತ್ರಿಕ್ !

ಲಾಹೋರ್: ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಚ್ಯಾ ಪಂಜಾಬ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಐತಿಹಾಸಿಕ್ ಕತಾಸ್ ರಾಜ್ ಮಂದಿರಾಂತ್ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಆಚರಣಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ಭಾರತಾ ಥಾವ್ನ್ 21 ಜಣ್ ಹಿಂದೂ ಯಾತ್ರಿಕ್ ...
International

ಭಾರತ್ ಸರ್ಕಾರಾಚೆಂ ಉದ್ದೇಶಿತ್ ಕ್ರಮ್ ಅಮೆರಿಕಾನ್ ಸ್ವಾಗತ್ಸಿಲಾಂ - ಜೆನ್ ಸಾಕಿನ್.

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್, ಫೆಬ್ರೆರ್ 14: ವಿಶ್ವಚ್ಯಾ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ್ ಸಂಘಟನ್ ಜಾಂವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಐಎಸ್ಐಎಸ್ ಸಂಘಟನಾ ವಯ್ರ್ ನಿಷೇಧ್ ಘಾಲ್ಚ್ಯಾ ಆನಿ ತೆಂ ಅಪಾಯಕ್ ಉಗ್ರಗಾಮಿ ಸಂಘಟನ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಗ್ಚ್ಯಾ...
International

ಸದ್ದಾಂ ಹುಸೇನಾಕ್ ಫಾಶಿ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆಂಕ್ಡೆಕ್ 43 ಕರೊಡ್ ರುಪಯ್ ಮೋಲ್!!

ಬಾಗ್ದಾದ್ : 2006 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಇರಾಕಾಚೊ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಸದ್ದಾಂ ಹುಸೇನಾಕ್ ಫಾಶಿ ದೀಂವ್ಕ್ ಉಪ್ಯೋಗ್ಸಿಲ್ಲಿ ಫಾಶಿ ಆಂಕ್ಡಿ ಹರಾಜ್ ಕರುಂಕ್ ಥಂಯ್ಚೊ ಎಕ್ ಮಂತ್ರಿ ಮುಖಾರ್ ಸರ್ಲೊ ಆಸ್ತಾಂ, ಹಾಕಾ ಲಾಗುನ್....
International

ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಥಾವ್ನ್ ಕಾಣ್ಘೆಲ್ಲೊ ಬೂಕ್ 65 ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಾಟಿಂ ದಿಲೊ.

ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಥಾವ್ನ್ ಕಾಣ್ಘೆಲ್ಲೆ ಬೂಕ್ ವೇಳಾರ್ ಪಾವಿತ್ ಕರುಂಕ್ ಪಾಟಿಂ ಸರ್ಚ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಚೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ವಿಭಿನ್ನ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಲೈಬ್ರರಿ ಥಾವ್ನ್ ಕಾಣ್ಘೆಲ್ಲೊ ಬೂಕ್ 65 ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ದಂಡ್ ಪಾವಿತ್ ಕರುನ್ ಪಾಟಿಂ ದಿಲ್ಲೆಂ ಘಟನ್ ....
International

2.3 ಮಿಲಿಯನ್ ಕೆನಡಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಜಾಕ್ ಪಾಟ್ ಐವಜಾ ಥಾವ್ನ್ ವಂಚಿತ್!.

ಕೆನಡಾ: ಜೂಜಾರಿಚೆಂ ಹವ್ಯಾಸ್ ಆಸ್ಲೊ ವ್ಯಕ್ತಿ ಲಾಟರಿ ಟಿಕೇಟ್ ಖರೀದ್ ಕರ್ನ್, ಫಲಿತಾಂಶ್ ಘೋಷಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ 7 ಸೆಕುಂದಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕಾಣ್ಘೆಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಸುಮಾರ್...
International

ಭಾರತ್-ಮಾಯನ್ಮಾರ್ ಗಡಿಚ್ಯೆರ್ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟನ್!

ಇಂಫಾಲಾ: ಇಂಡೋ-ಮಾಯನ್ಮಾರ್ ಗಡಿಚ್ಯೆರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟನಾ ವರ್ವಿಂ ಏಕ್ಲೊ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಾಗ್ಯಾರ್’ಚ್ಚ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೊ ಘಟನ್ ಸುಕ್ರಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ ಘಡ್ಲೆಂ.ಮಣಿಪುರಚ್ಯಾ ಉಖ್ರುಲ್ ಜಿಲ್ಲೆಕ್ ಸಂಭಂಧಿತ್ ಮಾಯನ್ಮಾರ್ ಗಡಿಚ್ಯೆರ್...
International

ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಸೊಸ್ಣಿಕಾಯ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ದೇಶ್ ಯಶಸ್ವಿ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ - ಬರಾಕ್ ಒಬಾಮ

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ : ಭಾರತಾಂತ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸಭಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಧರ್ಮಾಂ ಮದೆಂ ಜಾಂವ್ಚೊ ಗೊಂದೊಳ್, ಜರೀ ತರ್ ಖುದ್ಧ್ ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತ ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿ ಪಳಯ್ತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆಘಾತಾಕ್ ಒಳಗ್ ಜಾತ್ತೊ ಕೊಣ್ಣಾಂ ಮ್ಹಣ್....
International

ಮೆಕ್ಕಾ ಆನಿ ಮದೀನಾ ವಯ್ರ್ ಇಸಿಸ್ ಉಗ್ರವಾದಿಂಚೊ ದೊಳೊ?!

ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಆಪ್ಲಿ ಶಾಥಿ ದಾಕಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಮುಖಾರ್ ಸರ್ಲ್ಯಾ ಇಸಿಸ್ ಉಗ್ರವಾದಿನಿಂ ಆತಾಂ ಮುಸ್ಲಿಂ’ಚೊ ಪವಿತ್ರ್ ಜಾಗೊ ಮೆಕ್ಕಾ ಆನಿ ಮದೀನಾ ವಯ್ರ್ ದೊಳೊ ದವರ್ಲಾ. ಹ್ಯಾಚ್ಚ್ ಕಾರಣಾಕ್...
International

ಸಿಗರೇಟಿಚೊ ಕುಡ್ಕೊ ಜನೆಲಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಭಾಯ್ರ್ ಉಡಯ್ಲ್ಯಾಕ್ 9 ಲಾಕ್ ರುಪ್ಯಾಂಚಿ ಜುಲ್ಮಾನ್!!.

ಸಿಂಗಾಪುರ್: ಆಪ್ಣಾನ್ ಸೆವ್ಲ್ಯಾ ಸಿಗರೇಟಿಚೊ ಕುಡ್ಕೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರ್ಚ್ಯಾ ಜನೆಲಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಭಾಯ್ರ್ ಉಡಯ್ಲೆಂ, ಹೆಂ ಸಿಸಿ ಟಿವಿಂತ್ ಕೈದ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾರಣ್ ನಿತಳಾಯೆಕ್ ಅಡ್ಕಳ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬರೋಬ್ಬರ್ 9 ಲಾಕ್ ರುಪ್ಯಾಂಚಿ ಜುಲ್ಮಾನ್ ಲಾಯ್ಲಾ.ನಿತಳಾಯೆಕ್ ಅಧಿಕ್ ಮಹತ್ವ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ....
International

ಭಾರತ್-ಅಮೇರಿಕಾಕ್ ಬದ್ಲಾವ್ಪಣಾಚೊ ಪೋಂತ್ ಮಾರ್ಚಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್-ಚೀನಾಚಿ ಇಷ್ಟಾಗತ್ ?.

ಬೀಜಿಂಗ್, ಜನೆರ್ 27 : ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ಬೃಹತ್ ಲೋಕ್-ತಂತ್ರ್ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂ ಜಾಂವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಭಾರತ್-ಅಮೇರಿಕಾಚೆ ಮುಖಂಡ್ ದೆಹಲಿಂತ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಸಮರ್ಥನಾಚೆಂ ಭಯೋತ್ಪಾದನಾಚೊ ಉದ್ಧೇಶ್ ದವರುನ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಹಾತ್ ಮೆಳಯ್ತಾತ್ ತರ್.....
International

ಆಪ್ಣಾಕ್ ಆಪ್ಣಾನ್ಂಚ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ದ್ವಾರಿಂ ನವೆಸಾವಾಂಕ್ ವಿಜ್ಮಿತಾಚೊ ತಿಬೊ ಲಾಯ್ಲೊ. .

ಫುಲ್ತ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆಕ್ ಪಾಂಯ್ ತೆಂಕ್ತಾನಾಂ ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಸೊದ್ನೆಂತ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ್. ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ತಾಂಕಾ ತಾಂಚೊ ನೀಜ್ ಮೋಗ್ ಮೆಳ್ತಾ ತರ್ ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಸೊದ್ನೆಂತ್ ಥಕೊನ್ ನಿರಾಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಮೋಗ್ ನಾಕಾ ತಶೆಂ ಭೊಗ್ತಾ.
International

ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ವಿರುದ್ಧ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಕ್ ಜೀಕ್ ಲಾಭಾತ್ - ಇಂಜುಮಾಮ್ ಉಲ್ ಹಕ್

ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ವಿರುದ್ಧ್ ಖೆಳ್ಳ್ಯಾ ಇತರ್ ಪಂದ್ಯಾಂನಿಂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಕ್ ಜೀತ್ ಲಾಭ್ಲ್ಯಾ ತರೀ, ವಿಶ್ವ ಕಪ್ ಪಂದ್ಯಾವಳೆಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಂಕ್ ಜೀಕ್ ಆಜೂನಿ ಮೆಳುಂಕ್ ನಾ.
Cricket

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಸ್ವಯಂಸೇವಕ್ ಸಂಘಚ್ಯಾ ವಿರುದ್ಧ್ ಅಮೇರಿಕಾಂತ್ ಪ್ರಕರಣ್ ದಾಖಲ್.

ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಸ್ವಯಂಸೇವಕ್ ಸಂಘಚ್ಯಾ ವಿರುದ್ಧ್ ಅಮೇರಿಕಾಂತ್ ಪ್ರಕರಣ್ ದಾಖಲ್ ಜಾಲಾ.
International

ಜಪಾನ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಸುಧಾರಣ್ ಕರುಂಕ್ 42 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್!

ಟೊಕಿಯೋ : ದಿಸಾನ್ ದೀಸ್ ಬೊಳಾಧೀಕ್ ಜಾವ್ನ್ಂಚ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಚೀನಾಚೆಂ ಸೈನಿಕ್-ಬಳಾಕ್ ಫುಡ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಿಲಿಟರಿ ವ್ರದ್ಧೆಕ್ ಮುಖಾರ್ ಸರ್ಲೆಲ್ಲ್ಯಾ ಜಪಾನಾನ್, 42 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್’ಚ್ಯಾ ಭಾರೀ ವ್ಹಡ್ ಮೊಲಾಚೆಂ ಮಿಲಿಟರಿ ಬಜೆಟ್‌ ಮಂಜೂರ್ ಕೆಲಿ.
International

ನಶಿಬಾಂತ್ಲೆಂ ಸಾಳಕ್ - ನಿಥಿರಾ ಜನಾರ್ದನ್

ದುಬೈ: ಭಾರತೀಯ್ ಕಾಜಾರಿ ಜೊಡೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ 28 ದಿಸಾಂಚಾ ಚೆಡುಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಭಾಂಗಾರ್ ಖರೀದ್ ಕರುನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ’ದುಬೈ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್’ ಪ್ರಯುಕ್ತ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಲಕ್ಕಿ ಕೂಪನಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಲಿಖ್’ಲ್ಲೆಂ.
Dubai

ಲಂಡನ್‌’ಚ್ಯಾ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರಾಂತ್ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಚ್ಯಾ ಪುತ್ಳ್ಯಾಚೊ ಸ್ಥಾಪನ್.

ಲಂಡನ್‌: ಲಂಡನ್‌’ಚ್ಯಾ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರಾಂತ್ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಚ್ಯಾ ಪುತ್ಳ್ಯಾಚೊ ಸ್ಥಾಪನ್ ಭಾರತ್-ಬ್ರಿಟನ್ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಂಬಂಧ್ ಘಟ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಲೊ.
International

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್:ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ವಾಪಾರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಪ್ರಾಯ್ವಂತಾಚೊ ಉಬಾರ್ಲೊ ಹಾತ್!.

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್:ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳ್ ಥಳಾಚೊ ಮುಖೆಲಿ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಎಕಾ ಸಮೀಕ್ಷೆನ್ ಸಾಂಗ್ಲಾ. ವೆಗಿಂಚ್ ನಾವಾಡ್ದಿಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಸಹಕರ್ಸಿತಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹೊ ಸಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳ್ ಥಳಾಚೊ ವಾಪರ್ ಆಶೆತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಮೀಕ್ಷೆಚ್ಯಾ ಮುಖಾಂತರ್ ಕಳವ್ನ್ ಆಯ್ಲಾಂ.
International

’ಫೇಸ್ ಬುಕ್’ ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕ್, ಮಾರ್ಕ್ ಝುಕರ್ ಬರ್ಗ್’ಕ್ ಧಮ್ಕಿ!

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್: ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಥಳ್ ’ಫೇಸ್ ಬುಕ್’ಚೊ ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕ್ ಆನಿ ಸಿಇಒ, ಮಾರ್ಕ್ ಝುಕರ್ ಬರ್ಗ್’ನ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಪ್ಣಾಂಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಾಚಿ ಧಮ್ಕಿ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಕಳಯ್ಲಾಂ.
International

ಎಕಾ ಮಾಸ್ಳೆಚೆಂ ಮೋಲ್ 23 ಲಾಕ್ ರುಪಯ್!.

ಜಪಾನ್: ನವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ದಿಸಾ ಜಪಾನ್’ಚ್ಯಾ ಟೋಕಿಯೋಂತ್ ಭೋವ್ ವ್ಹಡ್ ಮಾಸ್ಳಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂತ್ ಏಲಾಮ್ ಜಾಂವ್ನ್ ವಿಕುನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಮಾಸ್ಳೆಚೆಂ ಮೋಲ್ 23 ಲಾಕ್ ರುಪಯ್!.
International

ಏರ್ ಏಷ್ಯಾ ಕ್ಯುಜೆಡ್ 8501 ವಿಮಾನ್ ಜಾವಾ ದರ್ಯಾಂತ್!.

ಜಕರ್ತ, ಜನೆರ್ 03: ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಏರ್ ಏಷ್ಯಾ ಕ್ಯುಜೆಡ್ 8501 ಪಯ್ಣ್ಯಾರಿಂಚ್ಯಾ ವಿಮಾನಾಚೆಂ ದೋನ್ ವ್ಹಡ್ ಲೊಂಕ್ಡಾಚೆಂ ವಿಶ್ವೆ, ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ ಜಾವಾ ದರ್ಯಾಂತ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾಂತ್. ಹವಾಮಾನಾಚ್ಯಾ ವಿಪರೀತ್ ವತ್ತಡಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ಕಾರ್ಯಾವಳೆಂತ್ ಭಾರಿಚ್ಚ್ ಅಡ್ಕಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಎದೋಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ 30 ನಿರ್ಜೀವ್ ಕುಡಿಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ಚ್ಯಾಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲಾಂ.
International