ವಿದೇಶಿ ಖಬ್ರೊ

ಮಿನಿ ಸ್ಕರ್ಟ್ ನ್ಹೆಸೊನ್ ಆಯ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಜಾಯ್ ತಶೆಂ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್..!

ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ಆಕರ್ಸುಂಕ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಥರಾಚೆ ಆಫರ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಆಮಿ ಆಯ್ಕಾಲಾಂ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಎಕಾ ಹೊಟೆಲಾಂತ್ ಮಿನಿ ಸ್ಕರ್ಟ್ ನ್ಹೆಸೊನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಚಲಿಯಾಂಕ್ ಜೆವ್ಣಾಚ್ಯಾ ಬಿಲ್ಲಾಂತ್ 90% ಪರ್ಯಾಂತ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ದಿತೆಲ್ಯಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಯ್ರಾತ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ವಿವಾದಾಕ್ ಕಾರಣ್....
International

ಮಿನಿ ಸ್ಕರ್ಟಾಕ್ ನಿಷೇಧ್: ಅಲ್ಜೀರಿಯಾಂತ್ ಸುರು ಜಾಲೆಂ `ಲೆಗ್ ಸೆಲ್ಫಿ’ ಆಂದೋಲನ್.

ಅಲ್ಜೀರಿಯಾ: ಅಲ್ಜೇರಿಯಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಾಂತ್ ಮಿನಿ ಸ್ಕರ್ಟ್ ನಿಷೇಧ್ ಕೆಲ್ಲೆಖಾತಿರ್ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಕರ್ನ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಲೆಗ್ ಸೆಲ್ಫಿ ಚಳ್ವಳ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಯಾ! ಅಲ್ಜೀರ್ಸ್ ವಿವಿಂತ್ ಕಾನೂನ್ ವಿಭಾಗಾಚ್ಯಾ ಪರೀಕ್ಷೆಕ್ ಎಕ್ಲಿ ಚಲಿ ಮಿನಿ ಸ್ಕರ್ಟ್ ನ್ಹೆಸೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ತಿಕಾ ಪರಿಕ್ಷಾ ಬರಂವ್ಕ್ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾತ್’ಲ್ಲಿ. ಹ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣಕ್ ಸಂಬಂಧ್....
International

ಉಗ್ರವಾದಿ ಜನಾಂಗ್ ಆಸಾ ಕರ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಸಾಮೂಹಿಕ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್!

ದಲೋರಿ (ನೈಜೀರಿಯಾ) : ಯೆದೊಳ್ ಕೊಣೆಂಯ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ನೆಣಾಂ ಆಸ್ಚೆ ತಸಲೆ ಅನ್ನ್ಯಾಯ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ನಾಂವ್ ವ್ಹೆಲ್ಲೆಂ ನೈಜೀರಿಯಾಚೆಂ ಆಕಾಂತ್’ವಾದಿ ಸಂಘಟನ್ ’ಬೋಕೋ ಹರಾಮ್’, ಗೆಲ್ಲೆ-ಗೆಲ್ಲೆ ಕಡೆನ್ ಚೆಡ್ವಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಅಪಹರಣ್ ಕರ್ತಾಲೆ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್ ಆತಾಂ ಜಾಪ್....
International

‘ಇಸಿಸ್’ ರಗ್ತಾಪಾತಾಕ್ 500 ಜಣ್ ಬಲಿ.

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ರಕ್ತಪಾತಾ ವರ್ವಿಂ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಕಾಂಪಾಶೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಇಸಿಸ್ ಆಕಾಂತ್’ವಾದಿ ಸಂಘಟನಾನ್ ಆತಾಂ 500 ಜಣಾಂ ನಿರಾಪ್ರಾದಿ ಲೊಕಾಚಿ ಹತ್ಯಾ ಕರ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾಚೆಂ ಫಾರಿಕ್ಪಣ್....
International

400 ಜಣಾಂಕ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್ಲೆಲಿ ನೊಟೋರಿಯಸ್ ಟೆರರಿಸ್ಟ್!

ಲಂಡನ್: ನೊಟೋರಿಯಸ್ ಆಕಾಂತ್’ವಾದಿ ಸಮಂತಾ ಲ್ಯೂಥ್ ವೇಯ್ಟ್ 400 ಜಣಾಂಕ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್ಲೆಲ್ಯಾಚೆಂ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಜಿಹಾದಿ ಆಕಾಂತ್’ವಾದಿ ಸಂಘಟನ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಅಲ್ ಸಾಬಾಬ್ ಹಾಚೆಂ ಮುಖೆಲಿ ಜಾವ್ನ್ ನೇಮಕ್....
International

ಪಾಲೆಸ್ತಿನಿ ಮುಖೆಲಿ ಮಹಮ್ಮದ್ ಅಬ್ಬಾಸ್ `ಶಾಂತಿಚೊ ಆಂಜ್’: ಪಾಪಾ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್.

ವಾತಿಕಾನಾಂತ್ ಚಲ್ಲೆಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಜಮಾತೆವೆಳಾರ್ ಪಾಲೆಸ್ತಿನಿ ಪ್ರಾದಿಕಾರಾಚೊ ಮುಖೆಲಿ ಮಹಮ್ಮದ್ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಹಾಕಾ ಪಾಪಾ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಹಾಣೆ `ಶಾಂತಿಚೊ ಆಂಜ್’ ಮ್ಹಣ್ ಆಪಯ್ಲಾಂ. ಪಾಲೆಸ್ತಿನಾಚಿ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ರಾಜ್ಯಾಚಿ ಮಾನ್ಯತಾ ಒಳ್ಕೊನ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಖರಾರ್ ಪತ್ರಾಕ್ ಪವಿತ್ರ್....
International

ಭಾಷಣಾ ವೆಳಾರ್ ನಿದ್’ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಯ್ನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ಯಾಕ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್ಲೆಂ!!

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಭೆಂನಿ, ಮಿಟಿಂಗಾಂನಿ ಆನಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಾಂತ್ ಸಯ್ತ್ ರಾಜ್’ಕಾರಣಿಂನಿ ಜ್ಹೆಮೆಂವ್ಚೆಂ ವ ನೀದ್ ಕಾಡ್ಚಿ ಸದಾಂಚೆಂ ಜಾಲಾಂ. ಪುಣ್ ನಾರ್ತ್ ಕೊರಿಯಾಂತ್ ಥಂಯ್ಚೊ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಕಿಮ್ ಜಂಗ್ ಉನ್ ಹಾಣೆಂ ಭಾಷಣ್ ಕರ್ತಾನಾ ನೀದ್ ಕಾಡ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಚುಕಿಕ್....
International

ಜಪಾನಾಚ್ಯಾ ಬ್ಲೂ ಫಿಲ್ಮ್ ರಾಣ್ಯೆಕ್ 15 ವರ್ಸಾಂಕ್ ಭಾಡ್ಯಾಕ್ ಘೆತ್’ಲ್ಲೊ ಚೀನಾಚೊ ಉಧ್ಯಮಿ!

ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಬ್ಲೂ ಫಿಲ್ಮಾಚ್ಯಾ ನಟಿಂಚೆಂ ಮೋಲ್ ಚಡೊನ್ಂಚ್ ಆಸಾ. ಭಾರತಾಂತ್ ಸನ್ನಿ ಲಿಯೊನ್ ತಾಕಾ ಸಾಕ್ಸ್ ತರ್ ಅಬ್ಳೆ ಜಪಾನಾಂತ್ ರೋಲಾ ಮಿಸಾಕಿ ಹಾಕಾ ಸಾಕ್ಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಬರಿಂ 15 ವರ್ಸಾಂಕ್ ಲಗ್ಬಗ್ 50 ಕೊರೊಡಾಂಕ್ ಭಾಡ್ಯಾಕ್....
International

ಜೈಲಾಥಾವ್ನ್ ಪರಾರಿ ಪ್ರಕರಣ್: ಮೋರ್ಸಿ’ಕ್ ಮರ್ಣಾಚಿ ಶಿಕ್ಷಾ!

ಕೈರೋ: ಯೆದೊಳ್’ಚ್ಚ್ 20 ವರ್ಸಾಂ ಜಯ್ಲ್ ಶಿಕ್ಷಾ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಈಜಿಪ್ಟಾಚೊ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮೊರ್ಸಿ’ಕ್ ಅನ್ಯೇಕ್ ಸಂಕಷ್ಟ್ ಉದೆಲಾಂ. 2011’ವ್ಯಾ ಸಾಮೂಹಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಜೈಲಾಥಾವ್ನ್ ಪೋಳ್ನ್ ಧಾಂವ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣಾಂತ್ ತಾಕಾ ಮರ್ಣಾಚಿ ಶಿಕ್ಷಾ ಫಾವೊ....
International

ಇಸ್ರೆಯೆಲಾಚೆರ್ ಧಾಡ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಯೆವ್ಜಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹೆಬ್ರೊನಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಹಮಾಸ್ ಕೊಟ್ರೆಕ್ ಪಾಲೆಸ್ತಿನಿ ಅಧಿಕಾರಿಂನಿ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ!

ಹೆಬ್ರೊನ್: ಇಸ್ರೆಯೆಲಾಚೆರ್ ಧಾಡ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಯೆವ್ಜಣ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಹಮಾಸ್ ಕಾರ್ಯ್’ಕರ್ತಾಂಚಿ ಹೆಬ್ರೊನಾಂತ್ಲಿ ಕೊಟ್ರಿ ಪಾಲೆಸ್ತಿನಿ ಅಧಿಕಾರಿಂನಿ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡ್ಚೆ ಮಾರಿಫಾತ್ ವ್ಹಡ್ ಏಕ್ ಅನಾಹುತ್ ಚುಕಯ್ಲೆಂ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಎಕಾ ಅಪಾರ್ಟ್’ಮೆಂಟಾಂತ್ ಪಾಂಚ್ ಜಣ್ ಹಮಾಸ್....
International

ಜಪಾನಾಂತ್’ಯೀ ಕಾಂಪ್ಲೆಂ ಭುಂಯ್…!

ಮಂಗ್ಳಾರಾ ಇತ್ಲ್ಯಾಕ್’ಚ್ಚ್ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಮಡ್ಗಾ ಕುಶಿಕ್ ಆನಿ ನೇಪಾಳಾಕ್ ಹಾಲಯ್ಲೆಂ ಭುಂಯ್ ಕಾಂಪ್ಣಿ, ಬುದ್ವಾರಾ ದಿಸಾ ಸಕಾಳಿಂ ಈಶಾನ್ಯ ಕುಶಿಕ್ (ಉದೆಂತಿ ಆನಿ ಮಡ್ಗಾಚ್ಯಾ ಮದ್ಲ್ಯಾ) ಜಪಾನಾಂತ್ ದರ್ಯ್ಯಾ ಪಂದ್ಲ್ಯಾನ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ಣಿ ಆಕಾಂತಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಂವ್ಕ್....
International

ಮೋನಿಕಾ ಲೆವೆನ್ಸ್ಕಿ’ಚ್ಯಾ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿಕ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಥಾವ್ನ್ ಧಾ ಲಾಕ್ ಡಾಲರ್ ಆಫರ್!

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್: ಅಮೆರಿಕಾಚೊ ಪೊರ್ವ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಬಿಲ್ ಕ್ಲಿಂಟನ್ ಸಂಗಿಂ ಮೊಗಾ ಸಲ್ಲಾಪಾಚ್ಯಾ ವೇಳಾ ಮೋನಿಕಾ ಲೆವೆನ್ಸ್ಕಿ’ನ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿಕ್ ಭಾರೀ ಮೋಲ್....
International

ಬಿನ್ ಲಾಡೆನ್ ಮರ್ಣಾಪಾಟ್ಲೆಂ ಸತ್ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್!

ಅಲ್ ಖೈದಾ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ್ ಒಸಾಮ ಬಿನ್ ಲಾಡೆನಾಕ್ ಹತ್ಯಾ ಕರ್ನ್ ಫುಗ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಅಮೆರಿಕಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಚ್ಯಾ ಐಎಸ್ಐ ಏಜೆಂಟ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬರೋಬ್ಬರ್ 155 ಕೊರೊಡ್ ರುಪಯ್ ದೀವ್ನ್ ಮಾಹೆತ್ ಕಾಣ್ಘೆತ್’ಲ್ಲೊ ವಿಷಯ್ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್....
International

20 ವರ್ಸಾಂಚೆಂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಬ್ರಿಟನ್ ಸಂಸದ್ !

20 ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಯೆಚೆಂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಬ್ರಿಟನ್ ಸಂಸದ್ ಜಾವ್ನ್ ನಿಯುಕ್ತ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ನವೊ ಧಾಖ್ಲೊ....
International

ಸ್ತನಾಂಚೆಂ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ (ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್) ಆಡಾಂವ್ಕ್ ರೋಸ್ ಹಿಪ್ ಜ್ಯೂಸ್.

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್: ನೈಸರ್ಗಿಕ್ ರೋಸ್ ಹಿಪ್ (Rose hip) ಜ್ಯೂಸ್ ಸ್ತನಾಂಚೆಂ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಯೇನಾಶೆಂ ಆಡಾಯ್ತಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸಂಶೋಧಾನಾಂನಿ ರುಜು....
International

ಫಿಲಿಫೀನ್ಸಾಂತ್ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ, ಚಂಡಮಾರುತಾಚೆಂ ಭ್ಯೆಂ; ಶೆಂಬೊರಾಂ ವಯ್ರ್ ಲೊಕಾಕ್ ಜಾಗ್ಯಾಂತರ್ ಕೆಲೆಂ.

ಫಿಲಿಫೀನ್ಸ್: ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಚಂಡಮಾರುತ ಆನಿ ಜ್ವಾಮಾಮುಖಿ ವ್ಹಾಳೊನ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ಮಾರಿಫಾತ್ ಜೀವಂತ್ ಸಮಾಧಿ ಜಾಂವ್ಚೊ ಸಂಭವ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆವರ್ವಿಂ ಫಿಲಿಫೀನ್ಸಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಬುಲುಸಾನ್ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಪರ್ವತ್ ಪ್ರದೇಶಾಚ್ಯಾ ಭೊಂವ್ತಿಲ್ಯಾ ಸುಮಾರ್ 500 ಲೊಕಾಕ್ ಆರ್ಮಿ ಟ್ರಕ್ಸಾಂತ್....
International

ಆವಯ್ ಎಕ್ಲಿಚ್ಚ್, ಭುರ್ಗಿಂ ಜೊವ್ಳಿಂ; ಪುಣ್ ಬಾಪುಯ್ ದೋಗ್!?

ನ್ಯೂಜೆರ್ಸಿ: ಎಕ್ಲ್ಯಾಚ್ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲ್ಯಾ ಜೊವ್ಳ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ದೋಗ್ ಬಾಪುಯ್ ಆಸ್ಚೆಂ ವಿಚಿತ್ರ್ ತರೀ ಸತ್ ಘಡಿತ್ ನ್ಯೂಜೆರ್ಸಿಂತ್....
International

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂ ಸಂಗಿಂ ಅನೈಸರ್ಗಿಕ್ ಲೈಂಗಿಕ್ ಸುಖ್: ಅಮೆರಿಕ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಬಂದಿ.

ಅಲಬಾಮಾ, ಅಮೆರಿಕ: ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ಅಪ್ರಾಪ್ತ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂ ಸಂಗಿಂ ಲೈಂಗಿಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ದವರ್’ಲ್ಲೆ ಖಾತಿರ್ ಅಲಾಬಾಮಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಹೈಸ್ಕೂಲಾಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಷಕಿಕ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಬಂಧೆಂತ್....
International

ಆಕಾಂತ್’ವಾದಿಂಚೊ ವಿವರ್ ದೀವ್ನ್ 20 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಇನಾಮ್ ಜೊಡಾ !

ಆಕಾಂತ್’ವಾದಿಂಕ್ ನಿರ್ಣಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಪೆಂಕಾಡ್ ಬಾಂದ್ಲೆಲ್ಯಾ ಅಮೇರಿಕಾನ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಕಾಂತ್’ವಾದಿ ಸಂಘಟನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಚವ್ಗ್ ಮುಖೆಲ್ಯಾಂಚೊ ವಿವರ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ 20 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಇನಾಮ್ ದಿತಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಹಿರ್....
International

ಗಡಗಡ ಹಾಲ್ಲೆಂ ನ್ಯೂಗಿನಿ : ಫುಡ್ ಜಾಲೆಂ ‘ಸುನಾಮಿ’ ಭ್ಯೆಂ!

ನೇಪಾಳಾಕ್ ಛಿದ್ರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಭುಂಯ್ ಕಾಂಪ್ಣೆನ್ ಆನ್ಕೀ ಆಪ್ಲೊ ಪ್ರಭಾವ್ ದಾಕಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್’ಚ್ಚ್ ಆಸುನ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಚ್ಯಾ ಮಡ್ಗಾ ಕುಶಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಪಪುವಾ, ನ್ಯೂಗಿನಿ ಕುದ್ರ್ಯಾರ್ (ದ್ವೀಪ) ಪರ್ತ್ಯಾಕ್ ಬಲಿಷ್ಟ್ ಭುಂಯ್ ಕಾಂಪ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಸುನಾಮಿಚೆಂ ಸೂಚನೀ....
International