ವಿದೇಶಿ ಖಬ್ರೊ

`ಆಮಿಂ ಸರ್ವ್ ಹುಲ್ಪಾಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್’: ಪಾಲೆಸ್ತೇನಿಯನ್ ಯುವಜಣಾಂಥಾವ್ನ್ ಬಂಡಾಯ್?

ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್ ಆಶಾಂತೆಚೆಂ ವಾತಾವರಣ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಾಲೆಸ್ತೇನಿಯನ್ ಯುವಜಣಾಂನಿ ಇಸ್ರಾಯೆಲ್’ಗಾರಾಂಕ್ ಸುರಿ ಘಾಲ್ಚಿ ಆನಿ ಫಾತರ್ ಉಡಂವ್ಚೆಂ ಚಡೊನ್ಂಚ್ ಆಸಾ. ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಹಾಕಾ ಸಂಬಂದ್ ಜಾಲ್ಲೆ ವಿಡಿಯೊ ಪಾಜಾರುನ್ ಆಸಾತ್. ಫುಡೆಂ ಕಶೆಂ ರಾವಾತ್? ದಂಗೊ ಕಠೀಣ್ ಜಾಯ್ತ್? ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್ 2000ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೊ ದಂಗೊ/ಬಂಡಾಯ್ ಪರತ್ ಆರಂಭ್ ಜಾತಲೊಗೀ?
International

ಪಾಲೆಸ್ತೀನಿ ಆತಂಕ್’ವಾದಿಂ ವಿಶಿಂ ಜಾಗ್ರುತ್ ರಾವೊಂಕ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲ್’ಗಾರಾಂಕ್ ಪ್ರದಾನ್ ಮಂತ್ರಿಚೊ ಉಲೊ

ಹ್ಯಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ವಿವಿಧ್ ಕಡೆನ್ ಪಾಲೆಸ್ತೀನಿ ಆತಂಕ್’ವಾದಿಂನಿ ಇಸ್ರಾಯೆಲ್’ಗಾರಾಂಚೆರ್ ಸುರಿ ಘಾಲ್ನ್ ಆಕ್ರಮಣ್ ಕೆಲಾಂ ಆಸ್ತಾಂ ಜಾಗ್ರುತ್ಕಾಯ್ ಸಾಂಬಾಳುಂಕ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲ್’ಗಾರಾಂಕ್ ಪ್ರದಾನಿ ಬೆಂಜಮಿನ್ ನೆತಾನ್ಯಾಹುನ್ ಉಲೊ...
International

ವಿಮಾನ್ ಉಬೊವ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾಂಚ್ ಪೈಲಟಾಕ್ ಕಾಳ್ಜಾಘಾತ್!

ಬೋವ್ ಉಬಾರಾಯೆರ್ ಪಯ್ಣಾರ್ಯ್ಯಾಂಕ್ ಘೆವ್ನ್ ವಿಮಾನ್ ಉಬವ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾಂಚ್ ಪೈಲಟ್ ಕಾಳ್ಜಾಘಾತಾಕ್ ಬಲಿ ಜಾಲ್ಯಾರೀ, ಪಯ್ಣಾರಿ ಶಾಭೀತಾಯೆನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಅಮೇರಿಕಾಂತ್...
International

ಇಸ್ರಾಯೆಲಿಕ್ ಸುರಿ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಚಲಿಯೆಕ್ ಗುಳೊ ಘಾಲೊ

ಪರ್ನ್ಯಾ ಶ್ಹಹರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಲಯನ್ಸ್ ಗೆಟಿಲಾಗಿಂ ಬುದ್ವಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ ಎಕ್ಯೆ ಚಲಿಯೆನ್ ಎಕಾ ಇಸ್ರಾಯೆಲಿ ದಾದ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸುರಿ ಘಾಲಿ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಯ್ಲೆಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಚಲಿಯೆನ್ ಸುರಿ ಘಾಲ್ಲೆ ವರ್ವಿಂ 36 ವರ್ಸಾಂಚೊ ಇಸ್ರೇಲಿ ದಾದ್ಲೊ ಘಾಯೆಲಾ. ತುರಂತ್ ತ್ಯಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಲಿ ಪಿಸ್ತುಲ್ ಕಾಡ್ನ್ ತಿಕಾ ಫಾರ್...
International

ಇಸ್ರಾಯೆಲ್: ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಪಾವ್ಸಾಕ್ ಹಜಾರಾಂನಿ ಲೋಕ್ ಅಂದ್ಕರಾಂತ್!

ಲಾಂಬ್ ಕಾಳಾಚೆ ಧಗಿಚೆ ಆನಿ ದುಳಿಚೆ ದೀಸ್ ಸಂಪವ್ನ್ ಪಾವ್ಶಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂಕ್ ಪಾಂಯ್ ತೆಂಕ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ಉತ್ತರ್ ಆನಿ ಮದ್ಲ್ಯಾ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೊ ಪಾವ್ಸ್ ವೊತ್ಲೊ. ಆಜ್ ಫಾಲ್ಯಾಂ ಗಡ್ಗಡ್ಯಾಂ ಸಂಗಿಂ ಪಾವ್ಸ್ ವೊತ್ತಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಹವಾಮಾನ್ ಇಲಾಖ್ಯಾನ್ ಯೆದೊಳ್’ಚ್...
International

ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್ ಫಾಲ್ಯಾಂ (ಬುದ್ವಾರಾ) ಥಾವ್ನ್ ಪಾವ್ಸ್ ಸುರ್ವಾತ್ತಲೊ

ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್ ಪಾವ್ಶಿಲ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಪಾವ್ಸ್ ಅಕ್ತೋಬರ್ 7 ತಾರಿಕೆಥಾವ್ನ್ ಸುರು ಜಾಂವ್ಚೊ ಸಂಭವ್ ಆಸಾ. ಹಾಕಾ ಲಾಗೊನ್ ಮೆಲ್ಲೊ ದರ್ಯೊ ಸುತ್ತುರಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಹೈಕಿಂಗಾಚ್ಯೊ ವಾಟೊ ಬಂದ್....
International

ಕೂಡ್ ಬಳಿಶ್ಟ್ ಕರುಂಕ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚೆಂ ದೂದ್ ವಾಪಾರ್ಚೆ ಬೊಡಿ ಬಿಲ್ಡರ್

ಲಂಡನಾಚೆ ಬೊಡಿ ಬಿಲ್ಡರ್ ಆಪ್ಲ್ಯೊ ಕುಡಿ ಬಳಿಶ್ಟ್ ಕರುಂಕ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚೆಂ ದೂದ್ ವಾಪಾರುನ್ ಆಸಾತ್! ಥೊಡ್ಯಾ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚ್ಯಾ ದೂದಾಚೊ ಆನ್’ಲೈನ್ ವಿಕ್ರೊ ಆಸಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತೆ ಆನ್’ಲೈನ್ ಬುಕ್ ಕರ್ನ್ ಹೆಂ ದೂದ್...
International

ಗಾಯ್ಚೆಂ ಮೂತ್ ವ್ಹೆಲ್ಲೆ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ದಂಢ್ ಘಾಲೊ!

ಭಾರತಾಥಾವ್ನ್ ಗಾಯ್ಚೆಂ ಮೂತ್ ವ್ಹೆಲ್ಲೆ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ 260 ಡಾಲರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸುಮಾರ್ 17 ಹಜಾರ್ ರುಪಯ್ ದಂಢ್ ಘಾಲಾ. ಭಾರತಾಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲೆಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ವಿಮಾನ್ ನಿಲ್ದಾಣಾಂತ್ ತಪಾಸ್ಣಿ ಕರ್ತಾನಾ ತಿಚೆಲಾಗಿಂ ದೋನ್ ಬೊತ್ಲಿಂನಿ ಗಾಯ್ಚೆಂ...
International

ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಜಿಹಾದಿಥಾವ್ನ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಚೆರ್ ಆತ್ಮ್’ಹತ್ತ್ಯಾ ಬೊಂಬ್ ಧಾಡಿಚಿ ಭೆಸ್ಟಾವ್ಣಿ

ಪಾಲೆಸ್ತೀನಿ ಆತಂಕ್’ವಾದಿ ಸಂಘಟನ್ `ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಜಿಹಾದ್’ ಹಾಂಣಿ ಇಸ್ರೇಲಾಚೆರ್ ಆತ್ಮ್’ಹತ್ತ್ಯಾ ಬೊಂಬ್ ಧಾಡ್ ಘಾಲ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಭೆಸ್ಟಾವ್ಣಿ ದಿಲ್ಯಾ. ನವ್ಯಾನ್ ಮೊಕ್ಳಿಕ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ವಿಡಿಯೋಚೆರ್ ಹೊ ವಿಶಯ್ ಕಳಯ್ಲಾ ಆಸೊನ್ ತ್ಯಾ ವಿಡಿಯೊಚೆರ್ ಏಕ್ `ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಜಿಹಾದ್’ ಆತಂಕ್’ವಾದಿ ಇಸ್ರೇಲಿ ಸೈನಿಕಾಚ್ಯಾ ನೆಸ್ಣಾರ್ ಇಸ್ರೇಲಾಭಿತರ್ ಆತ್ಮ್’ಹತ್ತ್ಯಾ ಬೊಂಬ್...
International

ಇಸ್ರೇಲ್: ಯುವಕಾಕ್ ಸುರಿ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಆತಂಕ್’ವಾದಿಕ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಗುಳೊ ಘಾಲ್ನ್ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡ್ಲೊ

ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ ಜೆರುಜಲೆಮಾಚ್ಯಾ ಪರ್ನ್ಯಾ ಶ್ಹಹರಾಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೇಶನಾಲಾಗಿಂ ಎಕಾ ಆತಂಕ್’ವಾದಿನ್ 15 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಚೆರ್ಕ್ಯಾಕ್ ಸುರಿ ಘಾಲಿ. ಕೂಡ್ಲೆ ಥಂಯ್ ಪಾವ್ಲೆಲ್ಯಾ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಹಾತಾಂತ್ ಸುರಿ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಆತಂಕ್’ವಾದಿಕ್ ಗುಳೊ ಘಾಲ್ನ್ ಲಗಾಡ್...
International

ಇಸ್ರಾಯೆಲ್: ರಾಜದಾನಿಂತ್ ಆತಂಕ್’ವಾದಿನ್ ದೊಗಾಂ ಜುದೆವಾಂಕ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್ಲೆಂ

ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್ ಎಕಾ ಪಾಲೆಸ್ತೀನಿ ಆತಂಕ್’ವಾದಿನ್ ದೊಗಾಂ ಜುದೆವಾಂಕ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್ಲೆಂ ಆನಿ ಎಕೆ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ಘಾಯ್ ಕೆಲೊ. ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ರಾಜ್’ದಾನಿಚ್ಯಾ ಪರ್ನ್ಯಾ ಶ್ಹಹರಾಂತ್ (Old City) ಘಡ್ಲಾಂ. ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಆತಂಕ್’ವಾದಿಕ್ ಗುಳೆ ಘಾಲ್ನ್ ಲಗಾಡ್...
International

ಇಸಿಸ್ ಆತಂಕ್’ವಾದಿಂಕ್ ಪಾಡಾವ್ ಕರುಂಕ್ ಮುಕಾರ್ ಸರ್’ಲ್ಲೆಂ ರಷ್ಯಾ !

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕ್ರೂರ್’ಪಣಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಸಂಸಾರ್’ಭರ್ ಭ್ಯೆಂ ಆಸಾ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಇಸಿಸ್ ಆತಂಕ್’ವಾದಿಂಕ್ ಪಾಡಾವ್ ಕರುಂಕ್ ರಶ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ ಸರ್ಲಾಂ ಆಸೊನ್ ಯೆದೊಳ್’ಚ್ಚ್ ರಶ್ಯಾಚೆಂ ಸೈನ್ಯ್ ಸಿರಿಯಾಚ್ಯಾ ಗಡಿ ಭಿತರ್...
International

ಅಮೆರಿಕಾಚೆಂ ವಿಮಾನ್ ಮಾರ್ನ್ ಝಡಯಿಲ್ಲೆ ತಾಲಿಬಾನ್ ಆತಂಕ್’ವಾದಿ

ಇಸಿಸ್ ಆತಂಕ್’ವಾದಿ ಸಂಗಿಂ ಪಂತಾಟಾಕ್ ದೆಂವ್’ಲ್ಲೆ ಪರಿಂ ಆತಂಕ್’ವಾದ್ ಚಲವ್ನ್ ಅಸ್ಚೆ ತಾಲಿಬಾನ್ ಆತಂಕ್’ವಾದಿಂನಿ ಅಮೆರಿಕಾಚೆಂ ವಿಮಾನ್ ಮಾರ್ನ್ ಝಡಯ್ಲಾಂ. ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ಉದೆಂತಿ ಅಪಘಾನಿಸ್ತಾನಾಂತ್...
International

11 ಲಕ್ಸುರಿ ಕಾರಾಂ ಹಾಡ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಳ್ಪಣಾಚ್ಯಾ ಇಶ್ಟಿಣೆಚೊ ಮೋಗ್ ಜಿಕ್’ಲ್ಲೊ ಚಲೊ!

ತರ್ನಾಟ್ಪಣಾರ್ ಮೋಗ್ ವ್ಯೆಕ್ತ್ ಕರುಂಕ್ ಕರ್ಚೆ ಸರ್ಕಸ್ ಕಿತ್ಲೆ! ಚೀನಾಂತ್ ಎಕಾ ಚಲ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಳ್ಪಣಾಚ್ಯಾ ಇಶ್ಟಿಣೆಕ್ ಆಪ್ಲೊ ಮೋಗ್ ವ್ಯೆಕ್ತ್ ಕರುಂಕ್ ವಿಶೇಸ್ ರೀತ್ ವಾಪಾರ್ಲಿ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ತಶೆಂ ಕರ್ನ್ ತ್ಯಾ ಚಲಿಯೆಕ್ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತೀ ಯಶಸ್ವಿ...
International

ಕಾರಾ ಭಿತರ್ ಬಂಧಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ವಾಂಚಂವ್ಕ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಕಾರಾಚೊ ಆರ್ಸೊ ಫುಟಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್…!

ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಮಾಕ್ ಆಯ್ಲೆಲ್ಯಾ ತುರ್ತು ಫೊನ್ ಕೊಲಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಘಟನಾಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಕ್ ಧಾಂವ್ ಮಾರ್ಲಿ. ಥಂಯ್ಸರ್ ಕಾರಾ ಭಿತರ್ಲೆಂ ಧೃಶ್ಯ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಪೊಲಿಸ್’ಚ್ಚ್ ಕಾಲುಬುಲು ಜಾಲೆ. ಕಾರಾ ಭಿತರ್ ಎಕಾ ಬಾಳ್ಶ್ಯಾಕ್ ತುವಾಲ್ಯಾಂತ್ ಗುಟ್ಲಾವ್ನ್ ...
International

ಬಾಯ್’ಫ್ರೆಂಡಾ ವಯ್ಲ್ಯಾ ರಾಗಾನ್ ಸರ್ವಾಂ ಮುಕಾರ್ ವಿಣ್ಗಿ ಜಾಲ್ಲಿ ಚಲಿ!

ಆದ್ಲ್ಯಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬೊಯ್’ಫ್ರೆಂಡಾ ವಯ್ಲ್ಯಾ ರಾಗಾನ್ ಆಡಿ ಗಾಡಿ ಪಿಟೊ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾ ವಿಶಿಂ ತುಮಿಂ ವಾಚ್ಲಾಂ. ತೆಂ ಘಡಿತ್ ಘಡ್’ಲ್ಲೆಂ ಚೀನಾಂತ್. ಹೆಂ ಘಡಿತ್’ಯೀ ಚೀನಾಂತ್’ಚ್ಚ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಎಕ್ಯೆ ಚಲಿಯೆನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬೊಯ್’ಫ್ರೆಂಡಾ ವಯ್ಲ್ಯಾ ರಾಗಾನ್ ತಿಚೆಂಚ್ ವಸ್ತುರ್...
International

ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಸ್ಕೈ ಡೈವರ್ ಜೀವಂತ್ ಧರ್ಣಿಕ್ ಪಾವ್ಲೊ ನಾಂ!

ಫಾಮಾದ್ ಸ್ಕೈಡೈವರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೊ ಎರಿಕ್ ರೊನಾಲ್ಡ್, ಸ್ಕ್ಯೂವ್ಯಾಲಿ ರೆಸಾರ್ಟಾಂತ್ ಆಯೋಜಿತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಖೆಳಾಚ್ಯಾ ಉಗ್ತಾವಣೆಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾ ಸವೆಂ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಬೋವ್ ಹೆಳ್’ಲ್ಲೊ ಸ್ಕೈಡೈವರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೊ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಮೊಳ್ಬಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಉಡ್ಲೊ ತರೀ...
International

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್ಕ್ ಬಾಳಾಂತ್ ಕೆಲ್ಲೊ ತಿಚೊ 11 ವರ್ಸಾಂಚೊ ಪೂತ್!

ಇಕ್ರಾ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್ಕ್ ಬಾಳಾಂತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ವಿಶೇಸ್ ಘಡಿತ್ ಅಮೇರಿಕಾಚ್ಯಾ ಜಾರ್ಜಿಯಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾಂ! ಹಾಂಗಾಚಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಕೆನ್ಯಾರ್ಡ ಹಿಕಾ ದಾಕ್ತೆರಾನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ತಾರಿಕೆ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ದೂಕ್ ಆಯ್ಲಿ. ಪುಣ್ ತಿಕಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ವ್ಹರ್ಯ್ಯಾಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಘರಾ ಆಪ್ಲೊ ...
International

ಮೋದಿಚ್ಯಾ ಭೆಟೆಖಾತಿರ್ ನೇಮ್ ಮೊಡ್’ಲ್ಲೊ ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ್

ಭಾರತಾಚೊ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಚ್ಯಾ ಭೆಟೆ ಖಾತಿರ್ ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಝುಕರ್ ಬರ್ಗ್ ಹಾಣೆಂ ಯೆದೊಳ್ ಪಾಳ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ನೇಮ್’ಚ್...
International

ಕಂಪನಿ ಪ್ರಚಾರಾಕ್ ಟಾಪ್-ಲೆಸ್ ’ಚಮ್ಮಕ್ ಚೆಲ್ಲೊ’ ಡ್ಯಾನ್ಸ್!

ಆಜ್-ಕಾಲ್ ಕಂಪೆನಿ ಜಾಯ್ರಾತ್ ಕರುಂಕ್ ನವ್ಯೊ-ನವ್ಯೊ ವಾಟೊ ಸೊಧುನ್ ಆಸ್ತಾತ್. ಸ್ವೀಡಿಷ್ ಮೂಳಾಚಿ "ರೆಬ್’ಟೆಲ್" ಕಂಪನಿ ಭಾರತಾಕ್ "ಅನ್’ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕೊಲ್" ಪ್ಲಾನ್ ಸುರ್ವಾತುಂಕ್ ಮುಕಾರ್ ಸರ್ಲ್ಯಾ. ಹಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಖಾತಿರ್, ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್’ಚ್ಯಾ ಟೈಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲಾಗಿಂ...
International