ವಿದೇಶಿ ಖಬ್ರೊ

ಅದೃಷ್ಟ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹಾಚೆಂ…!

ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಅದೃಷ್ಟ್ ಸೊಧುನ್ ಯೆತಾ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಆಯ್ಕಾಲಾಂ. ಬರೆಂ ಉದಾಹರಣ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ತಸಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಲಂಡನಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಎಕಾ ಕುಲಿ ಕಾಮಾಗಾರಾಕ್ ಬರೊಬರ್ 9.8 ಕರೊಡಾಂಚಿ ಲೊಟ್ರಿ ಉಟ್ಲ್ಯಾ. ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್ ನಿವಾಸಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚಾ 25 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಲ್ ಕ್ರೂಕ್...
London

ಜೀವ್ ಹಾತಾಂತ್ ಧರ್ನ್ ಹಾಂಗಾಚಿ ಭುರ್ಗಿಂ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ವ್ಹೆತಾತ್!

ಭಾರತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಗ್ರಾಮೀಣ್ ಭಾಗಾಂನಿ, ಹಳ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಆಸ್ಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ವ್ಹೆತಾನಾ ಬಾರಿಚ್ ಕಷ್ಟ್ ಭೊಗ್ತಾತ್. ಭುರ್ಗಿಂ ಆಪ್ಲೊ ಜೀವ್ ರಿಸ್ಕೆರ್ ಘಾಲ್ನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ವ್ಹೆತಾತ್. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಚಲೊನ್ ವ್ಹೆಚಿ ಸ್ಥಿತಿ ದಾಖವ್ನ್ ಏಕ್ ತಸ್ವೀರ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ವೈರಲ್...
China

ಶಹರ್’ಚ್ಚ್ ವಿಕ್ರ್ಯಾಕ್ ದವರ್ಲೆಂ!

ಘರ್, ಜಾಗೊ, ನಿವೇಶನಾಂ ವಿಕ್ರ್ಯಾಕ್ ದವರ್ತಾತ್ ತೆಂ ಆಮಿ ಪಳೆತಾಂವ್. ಲಾಸ್ ಏಂಜಲಿಸಾಂತ್ ಎಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಶಹರಾಕ್’ಚ್ಚ್ ವಿಕ್ರ್ಯಾಕ್ ದವರ್ಲಾಂ ಆನಿ ಸರ್ವಾಂಕ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಕೆಲಾಂ. ನ್ಯಾಸ್ಸಿ ಕಿಡ್ ವೇಲ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ 78 ವರ್ಸಾಂಚಿ ಪ್ರಾಯೆಸ್ತ್ ಲಾಸ್ ವೇಗಾಸಾಲಾಗಿಂ...
Los Angeles

ಮಾದಕ್ ದೃವ್ಯಾಂ ಖಾವಂವ್ನ್, ಚೆಡ್ವಾಚ್ಯೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್!

ಬ್ರೆಜಿಲಾಂತ್ ಕಾಮುಕಾಂನಿ 16 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಚೆಡ್ವಾ ವಯ್ರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕರ್ನ್, ತಾಚಿ ದೃಶ್ಯಾಂ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಘಾಲ್ನ್ ವ್ಹಡ್ ಏಕ್ ಸಾಧನ್ ಕೆಲ್ಲೆಬರಿಂ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಆಮಾಲ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಪೀವನ್ ದೀವ್ನ್, ಮಾದಕ್ ದೃವ್ಯಾಂ...
Brazil

ಪ್ರಾಯೆಸ್ತಾಂಚ್ಯಾ ಸಂಖ್ಯಾಂತ್ ಚೀನಾ ಮುಕಾರ್!

ಸಂಸಾರಾಂತ್’ಚ್ ಜಣ್’ಸಂಖ್ಯಾಂತ್ ಚೀನಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಥಾನಾರ್ ಆಸಾ. ಆತಾಂ ಆನ್ಯೇಕ್ ದಾಖ್ಲೊ ತಾಕಾ ಫಾವೊ ಜಾಲಾ. ಚೀನಾಂತ್ 60 ವರ್ಸಾಂ ಉತರ್’ಲ್ಲೆ ನಾಗರಿಕ್ ಉಣ್ಯಾರ್ 22 ಕರೊಡ್ ಆಸಾತ್ ಖಂಯ್. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಅತೀ ಚಡ್ ಪ್ರಾಯೆಸ್ತ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೊ ದೇಶ್...
China

ಐಸಿಸ್ ಆತಂಕಿಂಚೆಂ ಆನ್ಯೇಕ್ ಹೀನ್ ಕೃತ್ಯೆಂ!

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕರಾಳ್ ಕೃತ್ಯಾಂ ವರ್ವಿಂ ಸಂಸಾರಾಕ್’ಚ್ ಭಿಯಾಚ್ಯಾ ಸಾಗೊರಾಂತ್ ದವರ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಐಸಿಸಾಂಚಿಂ ಕರ್ಮಾ ಮೀತ್ ಮಿರ್ವಾಲ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್ತಾಂ, ಆತಾಂ ತಾಂಚೆಂ ಆನ್ಯೇಕ್ ಹೀನ್ ಕೃತ್ಯೆಂ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ಆನ್’ಲೈನಿಚ್ಯೆರ್ ಲೈಂಗಿಕ್ ಗುಲಾಮ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ವಿಕುಂಕ್...
Isis

ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಬಚಾವ್ ಕರುಂಕ್, 17 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಗೊರಿಲ್ಲಾಕ್ ಗುಳೊ ಘಾಲೊ

ಆಮೇರಿಕಾಚ್ಯಾ ಒಹಿಯೋ ಪ್ರಾಂತ್ಯಾಂತ್, ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಯಿಲ್ಲೊ 4 ವರ್ಸಾಂಚೊ ಏಕ್ ಭುರ್ಗೊ, ಆಕಸ್ಮಾತ್ ಗೊರಿಲ್ಲಾ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಟ್ಯಾಂತ್ ಪಡ್ಲೊ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಕಾಂಯ್ಚ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ ಗೊರಿನ್ಲಾನ್...
America

ಆವಯ್ಚಾ ನಾಂವಾಕ್ ಕಳಂಕ್

ಆವಯ್ ತಸಲಿ ವಸ್ತ್ ನಾ. ಮೀಟಾ ಇತ್ಲಿ ರೂಚ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಉತಾರ್ ಆಸಾ. ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆರ್ ಆವಯ್ಕ್ ಚಡ್ ಮೋಗ್. ಭುರ್ಗೆಂ ರಡ್ತಾನಾ ಆವಯ್ ಸಮಾಧಾನ್ ಕರ್ತಾ. ಪುಣ್ ಹಾಂಗಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಿತೆಂ ಕೆಲಾಂ ಪಳೆಯಾ...
Internationa

ದುಸ್ರ್ಯಾ ಮಹಾಝಜಾಂತ್ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಸಬ್’ಮೆರಿನ್, 73 ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ

ದುಸ್ರ್ಯಾ ಮಹಾಝಜಾಂತ್ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಸಬ್’ಮೆರಿನ್ ಬರೋಬ್ಬರ್ 73 ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ. ತಾಂತು 71 ಜಣಾಂಚೆಂ ಜಿವಾಚೆ ಅಸ್ಥಿಪಂಜರಾಂಯಿ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾಂತ್. ಇಟೆಲಿ ಕರಾವಳಿಚ್ಯಾ ಈಶಾನ್ಯ ಸರ್ದಿನಿಯಾ ಪ್ರಾಂತ್ಯಾಂತ್...
London

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಉಮೇದ್ವಾರ್!

ನವೆಂಬ್ರಾಂತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಚಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾಚ್ಯಾ ಚುನಾವಾಕ್ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅಧಿಕೃತ್ ಉಮೆದ್ವಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಹೆವ್ಶಿನ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್ಚೆ ಪೊಯಿಂಟ್ಸ್ ಮೆಳ್ಳೆ. ಗರ್ಜ್ ಆಸ್ಚೆ ಪೊಯಿಂಟ್ಸ್ 1237 ತರ್ ಟ್ರಂಪಾಕ್ 1238 ಮೆಳ್ಳ್ಯಾತ್. ತ್ಯಾ ವಾಟೆನ್ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಉಮೆದ್ವಾರ್ ಜಾವ್ನ್...
American Elections

ಎನ್.ಆರ್.ಐ. ಜೈರಾಮ್, ನಿಹಾರ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗಾಂತ್ ಚಾಂಪಿಯನ್

ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರತಿಷ್ಟಿತ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಬಿ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಭಾರತೀಯ್ ಮುಳಾಚೆ ದೋಗ್ ಭುರ್ಗೆ ಜಿಕ್ಲ್ಯಾತ್. ಗೆಲೆತ್ಯಾ 16 ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಚಲೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಸತತ್ 9 ವೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಭಾರತೀಯ್ ಮುಳಾಚೆ ಆಮೇರಿಕನ್ ಭುರ್ಗೆ ಜಿಕೊನ್...
Spelling Bee

ಭಾಡ್ಯಾಕ್ ಮೈತ್ರಿಣ್ಯೊ; ಭಾಡೆಂ 5-15 ಲಾಖ್!

ಅಮೆರಿಕಾಂತ್ ಭಾಡ್ಯಾಕ್ ಮೈತ್ರಿಣ್ಯೊ ಮೆಳ್ತಾತ್. ಆನಿ ಹಿಂ, ಮಹಿನ್ಯಾಕ್ 5 ಥಾವ್ನ್ 15 ಲಾಖ್ ಕಮಾಯ್ತಾತ್. ಎಸ್ಕಾರ್ಟಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚಾ ಎಕಾ ಚೆಡ್ವಾ ಪ್ರಕಾರ್, ತೆಂ ಗ್ರಾಹಕಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಫಿಲ್ಮ್ ಪಳಂವ್ಕ್ ವ್ಹೆತಾ ಖಂಯ್. ಆನಿ ಥೊಡೆ ವೇಳ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಆಪಯ್ತಾತ್...
America

ವಜನ್ ಉಣೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂಚ್ ತಿಕಾ ಕಾಂಟೊ ಜಾಲೆಂ

ಆಪುಣ್ ಮೊಟಿಂ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಕಾರಣಾನ್ ಪತಿ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಪಸಂದ್ ಕರ್ಚೊ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಪತಿಣ್ ಎಕ್ಲಿ ಬಾರಿಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ವಚೊನ್ ಆತಾಂ ಫಜೀತಿ ಕರ್ನ್ ಬಸ್ಲ್ಯಾ. ತಿ ಆತಾಂ ಬಾರಿಕ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಕಾರಣಾಕ್ ತಿಕಾ ಡೈವೊರ್ಸ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲಾಂ. ಕಿತ್ಯಾಕ್? ಫುಡೆಂ ವಾಚಾ...
Saudhi Arabia

ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಭಾಯ್ರ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾಕ್ ಮಾರ್ನ್, ಆತಾಂ ಜೈಲಾಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್!

ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಭಾಯ್ರ್ ಘಾಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಕಾರಣಾ ಖಾತಿರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಮಾರ್ನ್, ಆತಾಂ ಆವಯ್ ಜೈಲಾಕ್ ಗೆಲ್ಯಾ. ತಿಣೆಂ ಪುತಾಕ್ ಮಾರ್ಚೆಂ ದೃಶ್ಯ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೆಂ ಪಳೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ...
America

ಬರಾಕ್ ಒಬಾಮಾನ್ ಇತಿಹಾಸ್ ರಚ್ಲೊ

ಜಪಾನಾಚ್ಯಾ ಹಿರೋಷಿಮಾ, ನಾಗಾಸಾಕಿ ಶಹರಾಂಚೆರ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಮಹಾಝಜಾ ವೆಳಾರ್ ಅಣು ಬಾಂಬ್ ಘಾಲ್ನ್ ಕರೊಡೊ ಲೋಕ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲೊ. ಹೆಂ ಏಕ್ ಮಹಾ ಅವ್ಘಡ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಹೆಂ ಎದೆಂ ವ್ಹಡ್ ಅವ್ಘಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಿತ್ಲಿಂಗಿ ವರ್ಸಾಂ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ...
Japan

ನೈಟ್ ಕ್ಲಬ್ ಡಾನ್ಸರಾಂಕ್, ಐಟಿ ಕಂಪೆನಿಂತ್ ಕಾಮ್!

ರಷ್ಯಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಐಟಿ ಕಂಪೆನಿನ್, ಕಾಮಾಗಾರಾಂಚಿ ಬೆಜಾರಾಯ್ ಪಯ್ಸ್ ಕರುಂಕ್ ಏಕ್ ವಿಚಿತ್ರ್ ವಾಟ್ ಸೊಧ್ಲ್ಯಾ. ಉಲ್ಯಾನೊವಾಸ್ಕ್ ನಗರಾಂತ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕಂಪೆನಿಂತ್ ನೈಟ್ ಕ್ಲಬ್ ನಾಚ್ಪಿಣ್ಯಾಂಕ್ ನಾಚ್ ಕರ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ನೇಮಕ್ ಕೆಲಾಂ. ಕಾಮಾಗಾರಾಂಕ್ ಮನೋರಂಜನ್...
Russia

ದಿಸಾಕ್ 6 ಘಂಟೆ ಉಲಂವ್ಚಾ ವ್ಯಕ್ತಿಚಿ ಬಲಿ ಘೆತ್ಲಿ ಮೊಬಾಯ್ಲಾನ್

ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಫೋನ್ ಎಕಾ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ದುಸ್ಮಾನ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲೆಂ. ಬ್ರಿಟನಾಂತ್ಲೊ 44 ವರ್ಸಾಂಚೊ ಇಯಾನ್ ಫಿಲಿಪ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್ ಮೊಬಾಯ್ಲಾನ್ ಬಲಿ ಘೆತ್ಲಾ. ಹೆಲ್ತ್ ಎಗ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಜಾವ್ನಾಸ್’ಲ್ಲೊ ಇಯಾನ್, ದಿಸಾಕ್ 6 ಘಂಟೆ ಮೊಬಾಯ್ಲಾರ್ ಉಲಯ್ತಾಲೊ. ತಾಕಾ ಫೋನಾರ್ ಉಲಯ್ಜಯ್...
Britain

ದರ್ಯಾ ಸಿಂಹಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಸೆಲ್ಫಿ ಕಾಡುಂಕ್ ವಚೊನ್ ಆಪ್ಲೊ ಜೀವ್ ದಿಲೊ

ಸೆಲ್ಫಿ ವರ್ವಿಂ ಸಬಾರ್ ಅವ್ಘಡಾಂ ಜಾವ್ನ್ಂಚ್ ಆಸಾತ್. ಆನಿ ತ್ಯಾ ಅವ್ಘಡಾಂನಿ ಸಬಾರಾಂಚೆ ಜೀವ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್. ಆತಾಂ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಖಬ್ರೆ ಪ್ರಕಾರ್ ಚೀನಾಂತ್ ಎಕಾ ಕ್ಸಿಕ್ಸಿಕು ಪಾರ್ಕಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೆಕಡೆಂ (ದರ್ಯಾ ದೆಗೆರ್) ದರ್ಯಾ ಸಿಂಹಾ ಸಾಂಗಾತಾ ರಾವೊನ್ ಸೆಲ್ಫಿ ಕಾಡುಂಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಉದ್ಯಮಿಚೊ...
China

256 ವರ್ಸಾಂ ವಾಂಚ್ಲೆಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿನ್, 180 ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಜಲ್ಮಯ್ಲಾಂ ಆನಿ 23 ಬಾಯ್ಲಾಂಕ್ ಮಾತ್ಯೆಕ್ ಪಾಯ್ಲಾಂ

ಮನಿಸ್ ಚಡ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ 100, 150 ವರ್ಸಾಂ ವಾಂಚ್’ಲ್ಲಿ ಖಬಾರ್ ಆಮಿ ಆಯ್ಕಾಲ್ಯಾ. 150 ವರ್ಸಾಂಚೊ ಎಕ್ಲೊ ಆನಿಕೀ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಪಾವ್ತಾಂವ್. ಪುಣ್ ಚೀನಾಂತ್ ಎಕ್ಲೊ 256 ವರ್ಸಾಂ ಜಿಯೆಲ್ಲೊ ದಾಖ್ಲೊ ಆಸಾ. ಲೀ ಚಿಂಗ್ ಯುಯೆನ್, 1736ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ...
China

ಎಕಾಚ್ ಒವರಾಂತ್ 6 ಸಿಕ್ಸರ್!

ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂಗ್ಡಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗಾನ್ ಎಕಾಚ್ ಒವರಾಂತ್ 6 ಸಿಕ್ಸರ್ ಮಾರ್’ಲ್ಲೆ ತುಮ್ಕಾಂ ಉಡಾಸ್ ಆಸೊಂಕ್ ಪುರೊ. ತ್ಯಾಚ್ ಪರಿಂ ಆನ್ಯೇಕಾ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್’ಮೆನಾನ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ಮಾರ್ನ್ ದಾಖ್ಲೊ ರಚ್ಲಾ. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡಾಚೊ ತರ್ನಾಟೊ ಖೆಳ್ಗಾಡಿ...
London