ವಿದೇಶಿ ಖಬ್ರೊ

ಇಟೆಲಿಚೊ ಪ್ರಧಾನಿ ರಾಜಿನಾಮೊ ದಿತಾ

ಇಟೆಲಿಂತ್ಲಿ ಘಟನಾವಳ್ ಸುಧ್ರಾಂವ್ಚ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ನವ್ಯಾನ್ ರಚ್’ಲ್ಲಿ ಘಟನಾವಳ್ ಮತದಾನಾಕ್ ಘಾಲ್ಲಿ. ಪೂಣ್ 40-60 ಮತಾಂನಿ ನವಿಂ ಸುಧಾರಣಾಂ ನಾಕಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಬೆಜಾರ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಮೆತ್ಯೂ ರೆಂನ್ಜಿನ್ ಸಲ್ವಣಿ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಕಾರಣಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಧಾನಿಚ್ಯಾ ಹುದ್ದ್ಯಾಕ್ ರಾಜಿನಾಮೊ ದಿಲಿ...
Resign

ಫಿನ್’ಲೆಂಡಾಂತ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚ್ಯೆರ್ ಹಲ್ಲೊ

ಎಕಾ ಗನ್’ಮೆನಾನ್, ರೆಸ್ಟೊರೆಂಟಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತೆಗಾಂ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚ್ಯೆರ್ ಗುಳೆ ಸೊಡ್ನ್ ಹಲ್ಲೊ ಕೆಲಾ. ಹೆಂ ಸನ್ವಾರಾಚ್ಯಾ ರಾತಿಂ ಘಡ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಕಳಯ್ಲಾಂ. ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿಂ ಎಕ್ಲಿ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿಚಿ ವ್ಹಡಿಲ್ನ್ ಆನಿಂ ದೊಗಾಂ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟಾಂ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್. ಹಲ್ಲೊ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ತಕ್ಷಣ್’ಚ್ ಖೈದ್ ಕೆಲಾ ಖಂಯ್...
Crime

ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ಸುರಕ್ಷಾದಳ್ 8 ಪಾಲೆಸ್ತಿನಿಂಕ್ ರಾತ್ಚ್ಯಾ ರಾತಿಂ ಖೈದ್ ಕರ್ತಾ

ರಾತ್ಚ್ಯಾ ಮದ್ಯಾನೆರ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ಸುರಕ್ಷಾ ದಳಾನ್ ಆನಿಂ ಪೊಲಿಸ್ ಫೊವ್ಜೆನ್ 8 ಜಣ್ ಪಾಲೆಸ್ತಿನಿಂಕ್ ಖೈದ್ ಕೆಲಾಂ ಜೆ ತಾಂಕಾಂ ಜಾಯ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆ, ವೆಸ್ಟ್ ಬೇಂಕಾಂತ್ ಆತಂಕಿ ಕರ್ತುವಾಂ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಖಾತಿರ್. ಖೈದ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ತೇಗ್ ಜಣ್ ವೆಸ್ಟ್ ಬೇಂಕಾಚ್ಯಾ ಉತ್ತರಾಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಾಬಾತಿಯಾ ಆನಿಂ ದುಸ್ರೆ ಚಾರ್ ಜಣ್...
IDF

ವಿಮಾನಾರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೊ ಜಲ್ಮ್!

ನೀಜ್ ಜಾವ್ನ್ ನಶೀಬ್’ವಂತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಹೆಂ ಭುರ್ಗೆಂ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತೆಂ ಆಕಾಸಾರ್ ಜಲ್ಮಾಲಾಂ. ದಕ್ಷಿಣ್ ಕೆರೊಲಿನಾಂತ್ ಉಬ್ಚ್ಯಾ ವಿಮಾನಾರ್ ಎಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ಯೆಣೊ ಯೇವ್ನ್ ಬಾಳಂತ್ ಜಾಲಿ. ವಿಮಾನ್ ಫಿಲಾಡೆಲ್ಫಿಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಫ್ಲೋರಿಡಾಚ್ಯಾ ಒರ್ಲಾಂಡೊಕ್ ವ್ಹೆತಾಲೆಂ...
Aircraft

ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಪ್ರಧಾನಿನ್ ರಾಜಿನಾಮೊ ದಿಲೊ

8 ವರ್ಸಾಂಬರ್ ಸರ್ಕಾರಾಚೊ ಮುಖೆಲಿ ಜಾವ್ನ್ ಕಾಮ್ ಕೆಲ್ಲೊ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡಾಚೊ ಪ್ರಧಾನಿ ಕಾಲ್, ಸೊಮಾರಾ ದೀಸ್ ಅತ್ಯಂತ್ ಆಚರ್ಯಾಂಭರಿತ್ ರಿತಿನ್ ರಾಜಿನಾಮೊ ದಿಲೊ. ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ಸಮಸ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಹುದ್ದ್ಯಾಕ್ ರಾಜಿನಾಮೊ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ...
Resign

ಐಸಿಸ್ ಇರಾಕಾಚ್ಯೆ ಸಮಸ್ಯೆ ವಾಡಯ್ತಾತ್

ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಫೈಟರ್ಸ್ ಇರಾಕ್ ಆನಿಂ ತಾಕಾ ಸಹಕಾರ್ ದಿತೆಲ್ಯಾ ಆಮೆರಿಕಾಚ್ಯಾ ಸೈನಾಕ್ ಪ್ರತಿಜವಾಬ್ ದೀವ್ನ್ ಇರಾಕಾಚ್ಯೆ ಸಮಸ್ಯೆ ವಾಡಯ್ತಾತ್. ಆದ್ಲ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಂತ್ ಇರಾಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಮೊಸುಲ್ ಪ್ರದೇಶ್ ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಆಪ್ಣಾಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಖಬರ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ...
Isis

ಕರಾಚಿ ಹೋಟೆಲಾಂತ್ ಉಜ್ಯಾ ಅವ್ಘಡ್ ಜಾವ್ನ್ 11 ಜಣ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೆ!

ಕರಾಚಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ವಿಲಾಸಿ ಹೋಟೆಲಾಂತ್ ಉಜ್ಯಾ ಅವ್ಘಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಉಣ್ಯಾರ್ 11 ಜಣ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ತಾನಾ 30 ಜಣ್ ಘಾಯೆಲ್ಯಾತ್ ಆನಿಂ ರಕ್ಷಣ್ ದಳ್ ಲೊಕಾಂಕ್ ಬಚಾವ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಕಾಮಾರ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಕರಾಚಿ ಷರಹಾಹ್-ಎ-ಫೈಸಲ್ ಹಾಂಗಾಸರ್...
Fire Accident

ಐರಿಶ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಈಜಿಪ್ತಾಚ್ಯಾ ಬಂದೆಸಾಳೆಂತ್

ಇಬ್ರಾಹಿಮ್ ಹಲಾವಾ ಏಕ್ ಐರಿಶ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. ತಾಕಾ 2013’ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಈಜಿಪ್ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಬಂದೆಸಾಳೆಂತ್ ದವರ್ಲಾ, ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾ ಪತ್ರ್ ಬರವ್ನ್ ಮಾಗ್ಲಾಂ ಕೀ, ಜರ್ ಆಪುಣ್ ಜಿವಂತ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇನಾ ಜಾಯ್ನ್ ತರ್ ಮ್ಹಜಿ ಕೂಡ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾಚ್ ದೇಶಾಂತ್ ಐರ್’ಲೇಂಡಾಂತ್...
Request

ಸೌದಿ ರೆಂವಾಟ್ ಜಾಗ್ಯಾಂತ್ ಬರ್’ಫಾಚೆಂ ವಾದಾಳ್!

ಸೌದಿ ಆರೇಬಿಯಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ರೆಂವಾಟ್ ಜಾಗೊಚ್ ಸಯ್. ಪೂಣ್ ತುಮಿ ಆತಾಂ ಸೌದಿಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಚಕಿತ್ ಜಾತೆಲ್ಯಾತ್. ತ್ಯಾ ರೆಂವಾಟ್ ಜಾಗ್ಯಾಂತ್ ಬರಫ್ ಪಡ್ಲಾಂ. ಸೌದಿ ಆರೇಬಿಯಾಚ್ಯಾ ಉತ್ತರ್ ಭಾಗಾಂತ್ಲೊ ತಾಪ್’ಮಾನ್ -3°’ಕ್ ದೆಂವ್ಲಾ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಬರಫ್ ಪಡ್ತಾ...
Weather

ಸಿರಿಯಾಚ್ಯೆರ್ ವಾರ್ಯ್ಯಾ ದಳಾಚ್ಯಾ ಆಕ್ರಮಣಾಕ್ 54 ನಾಗರಿಕ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೆ!

ಆಮೆರಿಕಾಚ್ಯಾ ಸಹಕಾರಾನ್ ಮಿತ್ರ್ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂಚ್ಯಾ ವಾರ್ಯ್ಯಾ ದಳಾನ್ ಸಿರಿಯಾಚ್ಯಾ ಆತಂಕಿಚ್ಯೆರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಆಕ್ರಮಣಾ ವರ್ವಿಂ 54 ನಾಗರಿಕ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಹಿ ವರ್ದಿ ವಾಶಿಂಗ್ಟನಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಮಾರ್ಚ್ 2016 ಥಾವ್ನ್ ಅಕ್ತೋಬರ್ 2016 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಸುಮಾರ್ ಸಾತ್...
Isis

ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಾಂತ್ ಪ್ರೊಫೆಸರಾಕ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನ್ ಸುರಿ ಘಾಲಿ!

ದಕ್ಷಿಣ್ ಕ್ಯಾಲಿಫೊರ್ನಿಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವಿ.ವಿ.ತ್ ಎಕಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನ್ ಪ್ರೊಫೆಸರಾಕ್ ಸುರಿ ಘಾಲಿ ಆನಿಂ ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲಾ. ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ದುಬಾವಾಚ್ಯೆರ್ ತ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಕ್ ಖೈದ್ ಕೆಲಾ. ಪೊಲಿಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಮೆಘನ್ ಆಗ್ವಿಲರಾನ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆನಿಂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಚ್ಯೆ ನಾಂವ್ ಪ್ರಕಟ್...
Education

ಸುಕಿ ಧಾಡಿನ್ ಬುಡ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್ ಪಾವ್ಸ್!

ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಪಾವ್ಸ್ ಸಾರ್ಕೊ ನಾಸ್ತಾನಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್ ಸುಕಿ ಧಾಡ್ ಪಡ್’ಲ್ಲಿ. ಹಿಂವ್ ಆಸೊನ್’ಯಿ ಸಗ್ಳೆಂ ಕಾಂಯ್ ಸುಕೆಂ ಸುಕೆಂ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ. ತಸಲ್ಯಾ ಪರಿಸ್ಥಿತ್ಯೆಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಬರೊ ಪಾವ್ಸ್ ಯೇವ್ನ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಂಕ್ ಸಂತೊಸ್ ಜಾಲಾಂ. ಸರ್ವಾಂನಿ ಪಾವ್ಸಾಕ್...
Weather

ರಾಬ್ಬಿ ಇಯಾಲ್ ಕರೀಮ್ ನವೊ ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ಸುರಕ್ಷಾ ದಳಾಚೊ ಮುಖೆಲಿ

ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ಸುರಕ್ಷಾ ದಳಾಚೊ ನವೊ ಮುಖೆಲಿ ಜಾವ್ನ್ ರಾಬ್ಬಿ ಇಯಾಲ್ ಕರೀಮ್ ಹಾಣೆಂ ಅಧಿಕಾರ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕೆಲೊ. ರಾಬ್ಬಿಚೊ ಹುದ್ದೊ ಆತಾಂ ಬ್ರಿಗೆಡಿಯರ್ ರೇಂಕಾಕ್ ಪಾವ್ಲೊ. ರಾಬ್ಬಿಕ್ ಸುರಕ್ಷಾ ದಳಾಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲಿಪಣಾಚ್ಯಾ ಹುದ್ದ್ಯಾಕ್ ಸಬಾರಾಂಚೊ ಆಕ್ಷೇಪ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೊ...
IDF

ಹೆಜ್ಬೊಲ್ಲಾಹ್-ಐಸಿಸ್-ಇಸ್ರಾಯೆಲ್

ಹ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಂತ್ ಗೋಲಾನ್ ಹೈಟ್ಸಾಚ್ಯೆರ್ ಹಲ್ಲೊ ಜಾಲ್ಲೊ ಪಳೆತಾನಾ, ಸಿರಿಯಾಂತ್ ಕೋಣ್ ಜಿಕ್ತಾ ಆನಿಂ ಸಲ್ವಾತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಳಿತ್ ನಾಂ. ಪೂಣ್ ತಾಂಚೊ ಸರ್ವಾಂಚೊ ಧ್ಯೇಯ್ ಏಕ್’ಚ್ ಕೀ, ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಕ್ ಯಾನೆ ಜುದೆವ್ ದೇಶಾಕ್ ನಿರ್ನಾಮ್ ಕರ್ಚೊ...
Isis

ಚುಕೊನ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ತಸ್ವೀರೆ ವರ್ವಿಂ ತಿಚ್ಯಾ ಜಿವಾಕ್ ಸಂಚಿಕಾರ್!

ಸೌದಿ ಆರೇಬಿಯಾಂತ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚ್ಯೆರ್ ಭರ್ಫೂರ್ ನಿರ್ಬಂಧ್ ಆಸಾತ್. ತೆ ನಿರ್ಬಂಧ್ ಮೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಬಚಾವಿ ನಾಂ. ಬಂದೆಸಾಳೆಚಿ ಶಿಕ್ಷಾ ವ ಫಾಶಿ ಶಿಕ್ಷಾ ಖಂಡಿತ್ ಜಾತಾ. ಮಲಕ್ ಅಲ್ ಶೆಹ್ರಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ಏಕ್ ತಸ್ವೀರ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಕೆಲ್ಲಿ...
Saudhi Rules

ಆವಯ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ಹತ್ಯಾ ಕೆಲಿ

ಇಂಡಿಯಾನಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಬಾಪಯ್ ಲಾಗಿಂ ವಚಾನಾಯೆ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸುರಿಯೆನ್ ಕಾತ್ರುನ್ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಚೂಕ್ ವಳ್ಕಾಲ್ಯಾ. ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತಿಕಾ ಬಂದೆಸಾಳೆಕ್ ಧಾಡ್ಲಾಂ. ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ಟನ್ ನಿವಾಸಿ 30 ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆಚಿ...
Crime

ರಾತ್ ಸರ್ನ್ ಉಜ್ಚಾಡ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ 20 ಜಣಾಂಚೆಂ ನಶೀಬ್ ಉಟ್ಲೆಂ!

ತೆ ಸಗ್ಳೆ ಎಕಾಮೆಕಾ ಸಹಯೋಗಿ ಕಾಮಾಗಾರ್ 8 ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಲೊಟ್ರಿ ಟಿಕೆಟ್ ಘೆತಾಲೆ. ಫೊರ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡಾಚ್ಯಾ ‘ನೊರ್ತ್ ಆಮೆರಿಕನ್ ಸ್ಟಾಂಪಿಂಗ್’ ಕಂಪೆನಿಚ್ಯೆ 20 ಉದ್ಯೋಗಿಂಕ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ ಉಟ್ತಾನಾ ಶೊಕ್ ಜಾಲೊ. ತಾಂಕಾಂ ಪವರ್ ಬೊಲ್ ಜ್ಯಾಕ್’ಪೊಟ್...
Lottery

ಸೌದಿಚೊ ರಾಯ್’ಕುಂವರ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಆಪ್ಲೊ ತಾಳೊ ಉಬಾರ್ತಾ!

ಸೌದಿಂತ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಕರುಂಕ್ ನಿಷೇಧ್ ಆಸಾ. ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತೊ ನಿಷೇಧ್ ಕಾಡಿಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ರಾಯ್’ಕುಂವರ್ ಅಲ್ವಾಲೀದ್ ಬಿನ್ ತಲಾಲಾನ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕೆಲಾಂ ಆನಿಂ ಕರ್ನ್ ಆಸಾ. ಹೆಂ ಕಾನೂನ್ ಪಾಟಿಂ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚ್ಯೆ ಹಕ್ಕ್ ತಶೆಂ ಆರ್ಥಿಕ್ ಬರೆಂಪಣ್ ಜಾಂವ್ಕ್...
Argument

ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ಸುರಕ್ಷಾ ದಳಾನ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ 6 ಪಾಲೆಸ್ತಿನಿಂಕ್ ಧರ್ಲೆಂ!

ಕಾಲ್ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಕಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ 6 ಜಣ್ ಪಾಲೆಸ್ತಿನಿಂಕ್ ಖೈದ್ ಕೆಲಾಂ. ತೆ 6 ಜಣ್ ಆರೋಪಿ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆ. ಕಾರಣ್ ತಾಂಣಿಂ ಶಾಂತಿ ಆಸ್’ಲ್ಲೆ ಕಡೆಂ ಆತಂಕಿ ಹಲ್ಲೆ ಕರ್ನ್ ಹಿಂಸಾ ಪ್ರಸಾರುಂಕ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಆರೋಪ್ ತಾಂಚ್ಯೆರ್...
ISIS

ಒಹಾಯೊ ವಿ.ವಿಂತ್ ಧಾಡ್: ಪೊಲಿಸಾಂಚ್ಯಾ ಗುಳ್ಯಾಂಕ್ ಸೊಮಾಲಿಯಾಚೊ ಆತಂಕಿ ಬಲಿ

ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾ ಸಂಗಿ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಏಕ್ ಆತಂಕಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾರಾರ್ ಆಮೆರಿಕಾಚ್ಯಾ ಒಹಾಯೊ ವಿ.ವಿ ವಯ್ರ್ ಧಾಡ್ ಚಲವ್ನ್ ಸುರಿಯೆನ್ 11 ಜಣಾಂಕ್ ಜಕ್ಮಿ ಕರ್ನ್ ಆಕ್ರೇಕ್ ಪೊಲಿಸಾಂಚ್ಯಾ ಗುಳ್ಯಾಂಕ್ ಬಲಿ ಜಾಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ...
ISIS