ವಿದೇಶಿ ಖಬ್ರೊ

ಸಿಂಗಾಪುರಾಂತ್ ಚಾಲಕ್ ರಹಿತ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಸೆವಾ ಸುರು!

ಚಾಲಕ್ ರಹಿತ್ ಕಾರಾಂ ವಿಶಿಂ ಥೊಡ್ಯಾ ತೇಂಪಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಆಸಾಂವ್. ಆಮೇರಿಕಾಂತ್ ಏಕ್ ಚಾಲಕ್ ರಹಿತ್ ಕಾರಾಚೆಂ ಅವ್ಘಡ್’ಯಿ ಜಾಲಾಂ. ತರೀಪುಣ್ ಸಿಂಗಾಪುರಾಂತ್ ಚಾಲಕ್ ರಹಿತ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಸೆವಾ ಸುರು ಜಾಲ್ಯಾ! ಸಿಂಗಾಪುರಾಂತ್ ಚಾಲಕ್ ನಾತ್’ಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ಸೆವಾ ಸುರು ಕೆಲ್ಯಾ...
Taxi Service

ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಪತ್ರಾಂನಿ ರಮ್ಯಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಗಾಜ್ತಾ!

‘ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಯೆಮ್ಕೊಂಡ್ ನ್ಹಯ್’ ಅಶೆಂ ಉಲವ್ಣೆ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ರಮ್ಯಾಕ್ ದೇಶ್ ದ್ರೋಹಿ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಪಟ್ಟೊ ಲಾವ್ನ್ ತಿಚ್ಯೆ ವಿರೋಧ್ ಕಠೀಣ್ ಠಿಕಾ ಚಲೊನ್ ಆಸಾ. ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಫುಡಾರಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ರಮ್ಯಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಆತಾಂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಪತ್ರಾಂನಿ ಬಾರಿಚ್ ಗಾಜೊನ್ ಆಸಾ...
Pakisthan Newspaper

ಮೊರ್ಣಾಂತ್ ಜಿಕೊನ್ ಆಯ್ಲೆಂ ಭುರ್ಗೆಂ!

ಬುದ್ವಾರಾ ದೀಸ್ ಮಧ್ಯ ಇಟೆಲಿಂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕಠೀಣ್ ಭುಂಯ್ ಕಾಂಪ್ಣೆಂತ್ ಸುಮಾರ್ 250 ಲಾಗಿಂ ಲೋಕ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲಾ; ಆನಿಕೀ ಸಂಖೊ ಚಡೊನ್’ಚ್ ಆಸಾ. ಪರ್ವತ್ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯೊ ಹಳ್ಳ್ಯೊ ನಾಸ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. 400 ಲೋಕ್ ಘಾಯೆಲಾ ಆನಿ 150 ಲೊಕಾಂಚಿ ಕಾಂಯ್ಚ್ ಖಬರ್...
Surprise

ಇರಾನ್’ಚ್ಯಾ ಮಾಜಿ ಕಮಾಂಡರಾನ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಕ್ ನಾಸ್ ಕರ್ಚ್ಯೆ ಖಾತಿರ್ ನವಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಸ್ಥಾಪನ್ ಕೆಲ್ಯಾ!

ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಕ್ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ 23 ವರ್ಸಾಂನಿ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ನಾಸ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಉದ್ಧೇಶಾನ್ ಇರಾನ್’ಚ್ಯಾ ಮಾಜಿ ಕಮಾಂಡರಾನ್ ನವೊ ಮಿಲಿಟರಿ ಶಾಖೊ ಸ್ಥಾಪನ್ ಕೆಲಾ. ಇರಾನ್’ಚ್ಯಾ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಪಂಗ್ಡಾಂಚೊ ಜನರಲ್ ಮಹಮದ್ ಆಲಿ-ಆಲ್-ಫಲಾಕಿನ್ ಗೆಲೆತ್ಯಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್...
Iran Military

ವಿಮ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಶಾ ಖಾತಿರ್ ಆಪ್ಲೊ ಹಾತ್’ಚ್ ಕಾತರ್ಲೊ!

ವಿಮ್ಯಾಚ್ಯೆ ಪಯ್ಶೆ ಘೆಂವ್ಚ್ಯೆ ಖಾತಿರ್ ಥೊಡೆ ಕಿತೆಂ ಪುರಾ ಕಿತಾಪತಿ ಕರ್ತಾತ್. ಥೊಡೆ ಕಿತೆಂ ತರೀ ಅವ್ಘಡ್ ಕರ್ನ್ ಬಸ್ತಾತ್. ತ್ಯಾಚ್ ಪರಿಂ ವಿಯೆಟ್ನಾಮಾಂತ್ ಎಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆನ್ ವಿಮ್ಯಾಚ್ಯೆ ಪಯ್ಶೆ ಘೆಂವ್ಚ್ಯೆ ಖಾತಿರ್ ಆಪ್ಲೊ ಏಕ್ ಹಾತ್’ಚ್ ಕಾತರ್ಲಾ. ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ಹಾನೊಂಯ್ತ್ ಘಡ್ಲಾಂ...
Insurance

71 ದೀಸ್ ಥಾವ್ನ್ ಜೈಲಾಂತ್, ಉಪಾಸ್ ಕರ್ನ್ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಕ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ಸುಟ್ಕಾ ದಿತಾ!

ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ಆನಿ ಪಾಲೆಸ್ತಿನಿ ವಕೀಲಾಂಚೊ ಪಂಗಡ್ ಎಕಾ ಖರಾರಾಕ್ ಸರಿ ಜಾವ್ನ್ 71 ದಿಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಉಪಾಸ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಖೈದಿ ಬಿಲಾಲ್ ಕಾಯೆದ್ ಹಾಕಾ ಸುಟ್ಕಾ ದಿತಲೆ ಮ್ಹಣ್ ಕಳೊನ್ ಯೆತಾ. ಎಸ್ಸಾ ಖಾರಖಾ, ಪಾಲೆಸ್ತಿನಿ ಜೈಲ್ ಅಧಿಕಾರಾಚೊ ಮಂತ್ರಿ, ಹಾಂಣೆ ಪತ್ರ್’ಕರ್ತಾಂಕ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ...
Israel Prison

ಮಾಸ್ಯಾಂ (Whale) ಥಾವ್ನ್ ಬಚಾವ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ದರ್ಯಾ ಪೆಟೊ ದೋಣಿರ್ ಚಡ್ಲೊ!

ಭುಖೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾಸ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಬಚಾವ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯೆ ಖಾತಿರ್ ಏಕ್ ದರ್ಯಾ ಪೆಟೊ ದೋಣಿಚೆರ್ ಚಡೊನ್ ಬಸ್’ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಕೆನಾಡಾಚ್ಯಾ ಪೆಸೆಫಿಕ್ ಸಾಗೊರಾಚ್ಯಾ ವ್ಯಾಂಕೊವರ್ ದ್ವೀಪಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ನಿಕ್ ಟೆಂಪಲ್’ಮೆನ್, ದರ್ಯಾಂತ್ ಸಾಹಸಿಕ್ ಪ್ರವಾಸಾ ಖಾತಿರ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್’ಲ್ಲೊ...
Rescue

ಸುರಿಯೆಚ್ಯಾ ಮಾರಾಕ್ ಸುರಕ್ಷಾದಳಾಚೊ ಜವಾನ್ ಘಾಯೆಲೊ!

ವೆಸ್ಟ್ ಬೇಂಕ್ ಯಿಟ್ಜಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಕಡೆ ಎಕಾ ಸುರಕ್ಷಾ ದಳಾಚ್ಯಾ ಜವಾನಾಕ್ ಕಾರಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಂನಿ ಸುರಿ ಘಾಲಿ. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಜವಾನ್ ಘಾಯೆಲೊ ಪುಣ್ ಸುರಿ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ತಾಣೆಂ ಗುಳೆ ಘಾಲ್ನ್ ಮಾರ್ಲೊ. ಅಶಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ...
IDF

ಆತಂಕಿಂಕ್ ಮಾರ್ನ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ಬಚಾವ್ ಕೆಲೆಂ!

ಆಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನಾಚ್ಯಾ ಪಶ್ಚಿಮ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯಾಂತ್ ಆತಂಕಿಂನಿ ಗುಳ್ಯಾಂ ಶಿಂವೊರ್ ಚಲಯ್ಲಾ. ಕಾಬೂಲಾಂತ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಆಮೆರಿಕನ್ ವಿ.ವಿ.’ಕ್ ತೀರ್ ಧರ್ನ್ ಧಾಡ್ ಚಲಯ್ಲ್ಯಾ. ಹ್ಯಾ ವೆಳಿಂ ಎಕ್ಲೊ ಸುರಕ್ಷಾ ದಳಾಚೊ ಜವಾನ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲಾ ತರ್ ದೋಗ್ ಆತಂಕಿಕ್ ಸುರಕ್ಷಾ ದಳಾಚ್ಯಾಂನಿ ಮಾರ್ನ್ ಘಾಲೆ...
Isis

ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಚೊ ಬಾವ್ಟೊ ಹುಲ್ಪಾಯ್ಲೊ!

ಕಾಶ್ಮೀರಾ ಬಾಬ್ತಿನ್ ಘಡ್ಯೆ ಘಡ್ಯೆ ಆವಾಜ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಕ್ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿನ್ ಬಲೂಚಿಸ್ತಾನಾಚೊ ವಿಚಾರ್ ಕಾಡ್ನ್ ಕಷ್ಟಾಂಕ್ ಶಿರ್ಕಾಲಾಂ. ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಧಾನಿನ್ ಸಾಂಗ್’ಲ್ಲೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಘೆತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಬಲೂಚಿಸ್ತಾನಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾನ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಚೊ ಬಾವ್ಟೊ ಪಾಯಾಂ...
Protest

ರಾಯ್ ಕುಂವರ್ ಹ್ಯಾರಿನ್, ಉಸೇನ್ ಬೋಲ್ಟಾಕ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಕೆಲಾಂ!

ವೇಗಾಚೊ ಸರ್ದಾರ್ ಉಸೇನ್ ಬೋಲ್ಟ್ ಹಾಕಾ, ಬ್ರಿಟನಾಚೊ ರಾಯ್ ಕುಂವರ್ ಹ್ಯಾರಿನ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಕೆಲಾಂ. ಧಾಂವ್ಣೆಂತ್ ಆಪ್ಣಾ ಸಂಗಿಂ ಧಾಂವೊಂಕ್ ವಿಚಾರ್ಲಾಂ. ತಾಚ್ಯೆ ಸಂಗಿ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಕ್ ತಾಣೆಂ ಪಂಥಹವಾನ್ ದಿಲಾಂ. ಆನಿ ಹೆಂ ಪಂಥಹವಾನ್ ಬೋಲ್ಟಾನ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕೆಲಾಂ...
Challenge

ಇಟೆಲಿಂತ್ ಭುಂಯ್ ಕಾಂಪ್ ಜಾವ್ನ್ 11 ಜಣ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೆ!

ಆಜ್ ಸಕಾಳಿಂ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಖಬ್ರೆ ಪ್ರಕಾರ್ ಮಧ್ಯ ಇಟೆಲಿಂತ್ ಭುಂಯ್ ಕಾಂಪ್ಣಿ ಜಾವ್ನ್ ಸುಮಾರ್ 11 ಜಣ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಹಿ ಭುಂಯ್ ಕಾಂಪ್ಣಿ ರಿಚ್ಟರ್ ಸ್ಕೇಲ್ 6.2 ಡಿಗ್ರಿಚೆರ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಖಂಯ್...
Earthquake

ಪೊಲಿಸ್ ಇತ್ಲೆಯಿ ಕಠೋರ್!

ಅತೀ ವೆಗಾನ್ ಕಾರ್ ಚಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಚಾಲಕಾ ವಯ್ರ್ ರಾಗಾನ್, ಆಮೆರಿಕಾಚ್ಯಾ ಉತ್ತರ್ ಕ್ಯಾರೊಲಿನಾಂತ್ ಎಕಾ 29 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಡೇನಿಯಲ್ ಹ್ಯಾರಿಸಾಕ್ ಗುಳೆ ಘಾಲ್ನ್ ಮಾರ್ಲಾ. ವಿಶೇಸ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಡೇನಿಯಲ್ ಕೆಪ್ಪೊ; ಕಾನ್ ಆಯ್ಕಾನಾಂತ್. ಉಲಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ಫಕತ್ ಹಾತಾಚ್ಯಾ...
American Police

ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಚಿ ಪಯ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ ರಾಜ್’ದೂತ್

ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಚಿ ಪಯ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ ರಾಜ್’ದೂತ್ ಜಾವ್ನ್ ರಾಝ್ ಶೆಚ್ಟರ್, ಎಕ್ವಟಿತ್ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂಚ್ಯಾ ಸಂಘಾಂತ್ ಆಪ್ಲೊ ಹುದ್ದೊ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕೆಲೊ. ಮನ್ಶಾಂ ಹಕ್ಕಾಂಚ್ಯಾ ವಿಭಾಗಾಂತ್ ತಿ ಕಾಮ್ ಕರ್ತೆಲಿ. ಸುಮಾರ್ 47 ಸದಸ್ಯಾಂನಿ, ಸುಮಾರ್ 62 ಕಾಯ್ದೆ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾ ವಿರೋಧ್ ಪಾಸ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್...
Isreal Ambassador

ಜೆರುಜಲೆಮಾಂತ್ ಕಾರ್ ಅವ್ಘಡಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಚಾಲಕಾಕ್ ಧರ್ಲೊ!

ಗೆಲೆತ್ಯಾ ಸುಕ್ರಾರಾಚ್ಯಾ ರಾತಿಂ ಎಕಾ 21 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಲೈಸನ್ಸ್ ನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಚಾಲಕಾನ್, ಎಕಾ 6 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಕಾರ್ ಆದ್ಳಾವ್ನ್ ಕಠೀಣ್ ಜಕ್ಮಿ ಕೆಲಾ. ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಕಾರಾಂತ್ ಚಾಲಕಾಚೊ ಭಾವ್’ಯಿ ಆಸ್’ಲ್ಲೊ...
Israel Police

16 ದಿಸಾಂಚ್ಯಾ ಖೆಳಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ರಿಯೊ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸಾಕ್ ಪಡ್ದೊ ಪಡ್ಲೊ!

ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಖೆಳ್ ಆಯೋಜನ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಬ್ರೆಜಿಲಾಕ್ ಸಬಾರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಸ್’ಲ್ಲೆ ತರೀ ಬರ್ಯ್ಯಾ ಥರಾನ್ ಖೆಳ್ ಸಂಭ್ರಮ್, ಕಾಂಯ್ಚ್ ಕೊಡ್ಹು ಘಟನಾ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾ 22 ತಾರಿಕೆಚ್ಯಾ ಭಾರತೀಯ್ ವೆಳಾನುಸಾರ್ ಫಾಂತ್ಯಾರ್ 4 ವೊರಾಂಚೆರ್ ಸಂಪ್ಣೆಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಆರಂಭ್ ಜಾವ್ನ್...
Sports

ಆಕ್ರೇಕ್ ತರೀ ಬ್ರೆಜಿಲಾಕ್ ಭಾಂಗಾರಾ ಪದಕ್!

ರಿಯೊ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಖೆಳ್ ಆಯೋಜಿತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ದೇಶಾಕ್ ಏಕ್’ಯಿ ಭಾಂಗಾರಾ ಪದಕ್ ಮೆಳೊಂಕ್ನಾತ್ಲೆಂ. ನಶೀಬಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಪರಿ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ದಿಸಾ ಖೆಳ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಫುಟ್’ಬೊಲ್ ಖೆಳಾಂತ್ ಜೀಕ್ ಜೊಡ್ಲಿ ಆನಿ ಭಾಂಗಾರಾ ಪದಕ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲೆಂ...
Sports

ಇಸ್ರಾಯೆಲ್: ಯೆಶಿವಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಕ್ ಖೈದ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಖಾತಿರ್ ಹಾರೆದಿ ಲೊಕಾಂಚೆಂ ಪ್ರತಿಭಟನ್!

ಹಾರೆದಿ ಲೊಕಾಂ ವಯ್ರ್ ಉಚಾಂಬಳಾಯ್ ದಾಖವ್ನ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ, ಸುರಕ್ಷಾ ದಳಾಕ್ ಹಾರೆದಿ ತರ್ನಾಟೆ ಭರ್ತಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾತ್. ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಇತ್ಲಿಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ದಿಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಾಂ, ತಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಭರ್ತಿ ಕರ್ಚ್ಯೆ ಖಾತಿರ್ ಹಾರೆದಿಂಕ್ ಜಬರ್’ದಸ್ತೆನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿ...
IDF

ಚೆಡ್ಯಾಂನಿ ಹೈ ಹೀಲ್ಸ್ ಘಾಲ್ನ್ ನಾಚ್ ಕೆಲೊ!

ಚೆಡ್ವಾಂ ಹೈ ಹೀಲ್ಸ್ ಘಾಲ್ನ್ ನಾಚ್ತಾನಾ ತುಮಿ ಪಳೆಲಾಂ, ಪುಣ್ ಚೆಡೆ ಹೈ ಹೀಲ್ಸ್ ಘಾಲ್ನ್ ಸಗ್ಳೆ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯೆ ರಿತಿರ್ ನಾಚ್ಲ್ಯಾತ್. ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಹೊ ನಾಚಾಚೊ ವಿಡಿಯೊ ವೈರಲ್ ಜಾಲಾ. ನಾಚ್ ಸಂಯೋಜಕ್ ಯನೀಶ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಹಾಂಣೆ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಆಪ್’ಲೋಡ್...
Wonder

ಆಮೆರಿಕಾಂತ್ ಭಾರತೀಯ್ ಭುರ್ಗೆಂ ನಿಗೂಡ್ ರಿತಿನ್ ಮರಣ್!

ಭಾರತೀಯ್ ಮುಳಾಚ್ಯೆ, 9 ವರ್ಸಾಂಚೆಂ ಭುರ್ಗೆಂ ಅಶ್ದೀಪ್ ಕೌರ್ ದುಬಾವಾಸ್ಪದ್ ರಿತಿನ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲಾಂ. ತಾಚಿ ಪೊಸ್ಕಿ ಆವಯ್ ಅರ್ಜುನ್ ಸಮ್ದೀಪ್ ಹಿಕಾ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಖೈದ್ ಕೆಲಾಂ. ಅಶ್ದೀಪ್ ಕೌರ್, ಬಾತ್ ಟಬ್ಬಾಂತ್ ಮರೊನ್ ಪಡ್’ಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಆಂಗಾರ್ ಸಬಾರ್ ಘಾಯ್...
Suspense