ವಿದೇಶಿ ಖಬ್ರೊ

ವಿಮಾನಾಕ್ ಉಜೊ ಲಾಗೊನ್ ಪಾಂಚ್ ಜಣ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೆ!

ಪರೀಕ್ಷೆ ಖಾತಿರ್ ವರ್ಚ್ಯಾ ವಿಮಾನಾಕ್ ಉಜೊ ಲಾಗೊನ್, ಸಗ್ಳೆಂ ಹುಲ್ಪೊನ್ ಸಕ್ಲಾ ಪಡ್ತಾನಾ ರೆಕೊರ್ಡ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ ದೃಶ್ಯಾಂ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಪ್ರಸಾರುನ್ ಆಸಾತ್. ಮಾಲ್ಟಾಚ್ಯಾ ವಿಮಾನಾಂತ್ ತೇಗ್ ಫ್ರೆಂಚ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಆನಿಂ ದೋಗ್ ಖಾಸ್ಗಿ ಕೊಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್...
Aircraft

ಸಿರಿಯಾಂತ್ ಕಠೀಣ್ ಬೊಂಬ್ ಧಾಡಿಂತ್ 16 ಜಣ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೆ!

ಸಿರಿಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಇಡ್ಲಿಬ್ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯೆ ಕಡೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕಠೀಣ್ ಬಾಂಬ್ ಧಾಡಿಂತ್ 16 ಜಣ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಆತಂಕಿಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಉತ್ತರ್ ಪಶ್ಚಿಮ್ ಸಿರಿಯಾಂತ್ ಕಠೀಣ್ ಬೊಂಬ್ ಧಾಡ್ ಚಲಯ್ಲ್ಯಾ. ಖಾನ್ ಶೇಖುನ್ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ ವಾರ್ಯ್ಯಾ ಧಾಡಿ ವರ್ವಿಂ 7 ಜಣ್...
Isis

ಪೊಲಿಸ್ ತರ್ಭೆತಿ ಕೇಂದ್ರಾಚ್ಯೆರ್ ಆತಂಕಿ ಹಲ್ಲೊ!

ಬಲೂಚಿಸ್ತಾನಾಚ್ಯಾ ಕ್ವೆಟ್ಟಾ ಪೊಲಿಸ್ ತರ್ಭೆತಿ ಕೇಂದ್ರಾ ಭಿತರ್ ರಿಗೊನ್ ಆತಂಕಿನಿ ಹಲ್ಲೊ ಕರ್ನ್ ಸುಮಾರ್ 59 ಜಣಾಂಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ಲಾ. ಹಾಂತು ಥೊಡೆ ಪೊಲಿಸ್ ಆನಿಂ ಸೈನಿಕ್’ಯಿ ಆಸಾತ್ ಖಂಯ್. ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಸೈನಿಕಾಂನಿ ತ್ವರಿತ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ತೆಗಾ ಆತಂಕಿಂಕ್ ಮಾರ್ಲಾಂ,...
Isis

ಭಾವಾ ಖಾತಿರ್ ಭಯ್ಣಿಚೊ ತ್ಯಾಗ್

ಮನ್ಶಾಚ್ಯಾ ಜೀವನಾಂತ್ ಸಬಾರ್ ಘಡಿತಾಂ ಕೆದಾಳಾ ನಾಂ ಕೆದಾಳಾ ಘಡೊನ್ ಆಸ್ತಾತ್. ಚೀನಾಂತ್ಲ್ಯಾ 24 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಯಾಂಗ್ ಲಿ’ಚ್ಯಾ ಜೀವನಾಂತ್’ಯಿ ಏಕ್ ಘಡಿತ್ ಉದೆಲೆಂ. ತೆಂ ಗರ್ಭೆಸ್ತಿಣ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆಂ ಆನಿಂ ತಾಚೊ ಭಾವ್ ಲಿಂಫೋಮಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಕ್ಯಾನ್ಸರಾನ್...
Sacrifice

ಗಾಝಾಂತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಚೆಂ ಆಕ್ರೇಚ್ಯೆ ಝಜ್: ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ರಕ್ಷಣ್ ಮಂತ್ರಿ

ಎಕಾ ಪಾಲೆಸ್ತಿನಿ ವಾರ್ತಾ ಪತ್ರಾಕ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂದರ್ಶನಾಂತ್, ರಕ್ಷಣ್ ಮಂತ್ರಿ ಅವಿಗ್ದೊರ್ ಲಿಬೇರಾಮನ್ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಕೀ “ಮುಕಾರ್ ಗಾಝಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಆತಂಕಿ ಸಂಗಿಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಝಜ್ ಆಕ್ರೇಚೆಂ. ಆನಿಂ ತ್ಯಾ ಝಜಾಂತ್ ಗಾಝಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಆತಂಕಿಂಕ್ ಆಮಿ ನಾಸ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್...
Isis

ಸಂಸಾರಾಂತ್’ಚ್ ಅತೀ ಚಡ್ ವಜನಾಚಿ ಸ್ತ್ರೀ

ಆಧುನಿಕ್ ಜೀವನ್ ಶೈಲಿ ವರ್ವಿಂ ಸಬಾರಾಂಚಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಭಿಗಡ್ತಾ. ಜಡಾಯ್ ಆನಿಂ ಮೊಟಾಯ್ ವಾಡ್ತಾ. ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮೊಟಾಯ್ ಖಾಣಾ ವರ್ವಿಂಚ್ ಜಾಯ್ಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂ. ಜಿವಾ ಭಿತರ್ ಕಸಲ್ಯೊಯಿ ಅವಶ್ಯಕ್ ಗೃಂಥಿ ಉಣ್ಯೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್’ಯಿ ಮೊಟಾಯ್ ಯೆತಾ ವ ಜೀವ್...
Fatness

ಕುಟ್ಮಾ ಖಾತಿರ್ ಅಂಕ್ವಾರ್’ಪಣ್ ವಿಕ್ರ್ಯಾಕ್!

ಸಂಕಷ್ಟಾಂಕ್ ಸಾಂಪಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ಕುಮ್ಕೆ ಖಾತಿರ್ ಎಕಾ ಚಲಿಯೆನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಅಂಕ್ವಾರ್’ಪಣ್ ವಿಕ್ರ್ಯಾಕ್ ದವರ್ಲಾಂ. ಆಮೆರಿಕಾಚ್ಯಾ ರೆನೋ ನಗರಾಚಿ ನಿವಾಸಿ, 20 ವರ್ಸಾಂಚಿ ಕ್ಯಾಥರಿನ್ ಸ್ಟೋನ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಅಂಕ್ವಾರ್’ಪಣ್ ವಿಕ್ರ್ಯಾಕ್ ದವರ್’ಲ್ಲಿ ಚಲಿ...
Sacrifice

ಹೊಂಗ್ ಕೊಂಗಾಂತ್ ‘ಹೈಮಾ’ ತೂಫಾನ್

ಫಿಲಿಫೈನ್ ಪ್ರಜೆಕ್ ಸಗ್ಳೆ ಹಾಲವ್ನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆ ‘ಹೈಮಾ’ ತೂಫಾನ್, ಹೊಂಗ್ ಕೊಂಗಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಆಪ್ಟಾಲಾಂ. ತ್ಯಾ ನಿಮ್ತಿಂ ಶಹರಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚಿಂ 700 ವಿಮಾನಾಂ ರದ್ಧ್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್. ಶಾಳಾ-ಕೊಲೆಜಿಂಕ್ ರಜಾ ದಿಲ್ಯಾ. ರಸ್ತ್ಯಾಂನಿ ವಾಹನ್ ಸಂಚಾರ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಬಂದ್...
Weather

ಉಡಾಸಾಚಿ ಸಕತ್ ಚಡಾಜಯ್ ತರ್ ಧಾಂವೊಂಕ್ ಸುರು ಕರಾ!

ವಾಚ್’ಲ್ಲೆಂ ಉಡಾಸ್ ಉರಾನಾ, ಹ್ಯೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯೆ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್. ಪರೀಕ್ಷಾ ಲಾಗಿಂ ಯೆತಾನಾ ಉಡಾಸ್ ನಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಭ್ಯೆಂ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಧೊಸ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಕಿತೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತುನ್ ತಕ್ಲಿ ಖೊರ್ಪಿತಾತ್. ವಾಚ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಕರ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ತಾಂಚ್ಯಾ...
Research

ಭಿರಾಂಕುಳ್ ರೈಲ್ ಅವ್ಘಡಾಂತ್ 55 ಜಣ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೆ!

ಆಫ್ರಿಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಯಾಂಡೇ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯೆ ಕಡೆ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ರೈಲ್ ಅವ್ಘಡಾ ವರ್ವಿಂ 55 ಜಣ್ ಮೊರೊನ್, 600’ಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಜಣ್ ಘಾಯೆಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಆಜ್ ಸಕಾಳಿಂ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ರೈಲ್ ಯಾಂಡೇ ಲಾಗ್ಸರ್ಚ್ಯಾನ್ ಧಾಂವ್ತಾನಾ ಪಾಟೆ ಚುಕೊನ್...
Train Accident

ನವೆಂ ಐ-ಫೋನ್ ಕಾರಾಂತ್’ಚ್ಚ್ ಸ್ಫೋಟ್ ಜಾಲೆಂ!

ಆಯ್ಲ್ಯಾವಾರ್ ಸ್ಯಾಮ್’ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ನೋಟ್-7 ಸ್ಫೋಟ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಂಪೆನಿನ್ ತಾಚೆಂ ಉತ್ಪಾದನ್ ರದ್ಧ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಆನಿಂ ಕೊಣೆ ಕಾಣ್ಘೆಲಾಂ ತಾಂಕಾಂ ಬದ್ಲುನ್ ದಿಂವ್ಚಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಕೆಲ್ಯಾ. ಆತಾಂ ನವೆಂಚ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಐ-ಫೋನ್ ಕಾರಾಂತ್’ಚ್ ಸ್ಫೋಟ್ ಜಾವ್ನ್...
I-Phone

ಚೂಡಿದಾರ್ ನ್ಹೆಸೊನ್ ಪರಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಳಂವ್ಚ್ಯಾಆತಂಕಿಂಕ್ ಧರ್ಲೆಂ!

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕ್ರೂರ್ ಕೃತ್ಯಾಂ ವರ್ವಿಂ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಕ್’ಚ್ ದಂಗ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಐಸಿಸಾಂನಿ ಇರಾಕಾಂತ್ಲೆ ಮೊಸುಲ್ ಗಾಂವ್ 14 ಮಹಿನ್ಯಾ ಆದಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತಾಬೆಂತ್ ಘೆತ್’ಲ್ಲೊ. ಆತಾಂ ಇರಾಕಿ ಸೈನಿಕ್ ಆನಿಂ ಮಿತ್ರ್ ದೇಶಾಂಚ್ಯಾ ಸಹಕಾರಾನ್ ಮೊಸುಲ್ ಪಾಟಿಂ ಘೆಂವ್ಕ್ ಕಠೀಣ್ ಝಜ್ ಚಾಲು ಕೆಲಾಂ...
Isis

ಮೆಲ್ಲೊ ವ ಜಿವೊ ಉಂದಿರ್ ಧರ್’ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ 20 ಹಜಾರ್ ರುಪಯ್!

ಉಂದಿರ್ ಧರ್’ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ 100-200 ರುಪಯ್ ನ್ಹಯ್ ಬಗಾರ್ 20,000 ರುಪಯ್ ಮೆಳ್ತಾತ್. ‘ಆಮಿ ಇತ್ಲೆ ಉಂದಿರ್ ಧರ್ಲ್ಯಾತ್ ಪಯ್ಶೆ ಕಶೆ ಕಾಣ್ಘೆಂವ್ಚ್ಯೆ ಸಾಯ್ಬಾ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ಗಿ ತುಮಿ?’ ಹಿ ಖಬರ್ ವಾಚ್ಲ್ಯಾರ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಕಳ್ತೆಲೆಂ. ಖರೆಂ ತರ್ ಇಂಡೊನೇಷ್ಯಾಚ್ಯಾ ಜಕಾರ್ತಾಂತ್...
Indonesia Govt

ಭುರ್ಗ್ಯಾಚ್ಯಾ ವಿಜಾಕ್ ಅರ್ಜಿ ಕೆಲ್ಲಿ ಪೂಣ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಕಿತೆಂ?

ಪಾಸ್’ಪೊರ್ಟ್ ಆನಿಂ ವೀಸಾ ಮೆಳ್ಚ್ಯೆ ಖಾತಿರ್ ಸಬಾರ್ ತೊಂದ್ರೆ ಕಾಡಿಜಯ್ ಪಡ್ತಾತ್. ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ದಫ್ತರಾಕ್ ಧಾಂವಾಜಯ್ ಪಡ್ತಾ. ತಶೆಂ ಆಸ್ತಾನಾ ಕೊಣಾಚೊಗೀ ವೀಸಾ ತುಮ್ಕಾಂ ಹಾತಾಕ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ ತಿ ಆನ್ಯೇಕ್ ತಕ್ಲೆ ಫಡಾಪಡ್. ದುಬಾಂಯ್ತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯ್...
Passport

ಸೌದಿಚ್ಯಾ ಯುವರಾಜ್ ಕುಮಾರಾಕ್ ಮೊರ್ಣಾ ಶಿಕ್ಷಾ!

ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚಿ ಖುನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಆರೋಪಾಚ್ಯೆರ್ ಖೈದ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸೌದಿಚ್ಯಾ ಯುವರಾಜಾಕ್, ತಾಚೊ ಆಫ್ರಾದ್ ರುಜು ಜಾವ್ನ್ ಪೋರ್ ಮಂಗ್ಳಾರಾ ದೀಸ್ ಫಾಶೆಚಿ ಶಿಕ್ಷಾ ದಿಲಿ. ಆಡಳಿತ್ ರಾಜ್ ಘರಾಣ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಸದಸ್ಯಾಕ್ ಹ್ಯಾ ಥರಾಚಿ ಶಿಕ್ಷಾ ಜಾಂವ್ಚಿ ಹೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ವ ಅಪ್ರೂಬ್...
Death Penalty

ಫಿಲ್ಮಾಂ ನಿಷೇಧ್ ಕರ್ನ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಕ್ ನಷ್ಟ್!

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಬೊಲಿವುಡ್ ಹಿಂದಿ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಪ್ರದರ್ಶನಾಂಚ್ಯೆರ್ ನಿಷೇಧ್ ಘಾಲಾ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ 60-70 ಠಕ್ಕೆ ಕಮಾಯ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯೆ ಕಡೆಂ ಆತಾಂ ಕಾಂಯ್ಚ್ ಕಮಾಯ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಥಿಯೇಟರಾಂ ಖಾಲಿ ಪಡ್ಲ್ಯಾಂತ್, ಲೋಕ್ ನಿರಾಸ್ಲಾ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಂತ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್,...
TV Channels

ಹೊ ಚಿಂಪಾಂಜಿ ಭರ್ಪೂರ್ ಸಿಗ್ರೆಟಿ ವೊಡ್ತಾ!

ಉತ್ತರ್ ಕೊರೆಯಾಚ್ಯಾ ಮೊನ್ಜಾತಿ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯಾಂತ್ ಎಕ್ ಚಿಂಪಾಂಜಿ ಎಕಾ ದಿಸಾಕ್ ವೀಸ್ ಸಿಗ್ರೆಟಿ ವೊಡ್ತಾ ಖಂಯ್. ಪಳೆತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಮಜಾ ಭೊಗ್ಲ್ಯಾರೀ ಮೊನ್ಜಾತಿ ಪ್ರೇಮಿಂಕ್ ರಾಗ್ ಆಯ್ಲಾ. ಆಝಾಲಿಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ 19 ವರ್ಸಾಂಚೊ ಚಿಂಪಾಂಜಿ ಸಿಗ್ರೆಟ್ ವೊಡುಂಕ್ ಕಾರಣ್ ತಾಚೊ...
Menagerie

ಇಸ್ರಾಯೆಲ್, ಥಾಯ್ಲೆಂಡಾಕ್ 117 ಭುಂಯ್’ಕಾಂಪ್ ಸಹನ್ ಮೆಜಾಂ ದಿತಾ!

ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ಥಾಯ್ಲೆಂಡಾಚ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ 117 ಶಿಕ್ಪಾಚಿ ಮೆಜಾಂ ದೀಂವ್ಕ್ ಮುಕಾರ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ತಿಂ ಮೆಜಾಂ ಖಂಚ್ಯಾಯಿ ಹಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಫುಡ್ ಕರುಂಕ್ ತಯಾರ್ ಆಸಾತ್ ಖಂಯ್. ಹಿಂ ಮೆಜಾಂ ಭುಂಯ್ ಕಾಂಪ್ ನಿರೋಧ್ ಮೆಜಾಂ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್ ಖಂಯ್. ಭುಂಯ್’ಕಾಂಪ್ ಜಾತಾನಾ...
Donate

ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಂತ್ ಭಾರತೀಯ್ ಚ್ಯಾನೆಲಾಂ/ಫಿಲ್ಮಾಂಕ್ ನಿರ್ಬಂಧ್!

ಅಕ್ತೋಬರ್ 21 ತಾರಿಕೆ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಂತ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಭಾರತೀಯ್ ಚ್ಯಾನೆಲಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಸಾರಾಕ್ ನಿಷೇಧ್ ಘಾಲ್ನ್ ಆದೇಶ್ ಧಾಡ್ಲಾ. ಅಕ್ತೋಬರ್ 21 ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಂತ್ ಖಬ್ರಾಂ ಚ್ಯಾನೆಲಾಂ ಸಗ್ಳಿಂ ನಿಷೇಧ್, ಚುಕ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಕಠೀಣ್ ಶಿಕ್ಷಾ ಲಾಯ್ತೆಲೆ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ...
TV Channels

ದುಬಾಯ್ ರಾಯ್ ಕುಂವರ್ನಿನ್ ಬರೆಂ ಮನ್ ದಾಕಯ್ಲೆಂ!

ಸಗ್ಳೊ ಸಂಸಾರ್ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಸಂಕಷ್ಟಾಂಕ್ ಸಾಂಪಡ್ಲೆಲ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಕುಮೊಕ್ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಾಂ ಆಸ್ತಾಂ, ದುಬಾಯ್ಚ್ಯಾ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶೇಕ್ ಮೊಹಮದ್ ಬಿನ್ ರಶೀದ್ ಅಲ್ ಮುಕೊಮ್ ಹಾಚಿ ಪತಿಣ್ ರಾಜ್’ಕುಮಾರಿ ಹಯಾ ಬಿಂತ್ ಅಲ್ ಹುಸೇನ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಚ್ಯಾಕೀ ಏಕ್ ಮೇಟ್ ಮುಕಾರ್...
Relief Material