ವಿದೇಶಿ ಖಬ್ರೊ

ಎಸ್ಕಲೇಟರ್ ಅವ್ಘಡಾಂತ್ ಮರ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೊ ಜೀವ್ ರಾಕ್’ಲ್ಲಿ ಆವಯ್

ಬೀಜಿಂಗ್: ಎಸ್ಕಲೇಟರ್ ಫ್ಲೊರಿಂಗ್ ಆಡಿ ನಿಸರ್ನ್ ಎಕಾ ಸ್ತ್ರಿಯೆನ್ ಜೀವ್ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ಲಿ ಘಡಿತ್ ಚೀನಾಚ್ಯಾ ಡಿಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೋರಾಚ್ಯಾ ಎಸ್ಕಲೇಟರಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾ. ಆಪುಣ್ ನಿಸರ್ಚ್ಯಾ ಆದಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಸುರಕ್ಷಿತ್ ರಿತಿನ್ ಮುಕಾರ್ ಲೊಟ್’ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೊ ಜೀವ್ ಉರ್ಲಾ. ಕ್ಸಿಯಾಂಗ್ ಲಿಯುಜಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೊ ಹಾತ್ ಧರ್ನ್ ಎಸ್ಕಲೇಟರಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ದೆಂವ್ತಾನಾ....
International

ಸೌದಿ ಮೈತ್ರಿ ಸೇನಾ ಥಾವ್ನ್ ವೈಮಾನಿಕ್ ಹಲ್ಲೊ: 120 ಯೆಮೆನ್‌ ಪರ್ಜೆಂಚೆಂ ಮರಣ್

ಸನಾ: ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಮುಕೆಲ್ಪಣಾಚೆಂ ಮೈತ್ರಿ ಸೇನೆನ್ ಯೆಮೆನಾಂತ್ ಚಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವೈಮಾನಿಕ್ ಹಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಉಣ್ಯಾನ್ 120 ಜಣ್ ನಾಗರಿಕ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್. ಯೆಮೆನ್‌’ಚ್ಯಾ ರೆಡ್‌ ಸೀ ಲೋಕ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ ಬೊಂಬ್ ಹಲ್ಲೊ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಥೊಡಿಂ ಬಾಂದ್ಪಾ ನಾಸ್ ಜಾವ್ನ್ ನಿರಪ್ರಾಧಿ ಲೋಕ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂನಿ ವರ್ದಿ....
International

ಪೆಟೊ ಹಿಚೊ ಘೋವ್!?

ಆಂಸ್ಟರ್ಡ್ಯಾಮ್: ಥೊಡಿಂ ಮನ್ಜಾತಿಂಚ್ಯಾ ಸೆವೆಕ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಜಿವಿತ್ ಸಮರ್ಪಿತಾತ್. ಥೊಡಿಂ ತಾಂಕಾಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಪರಿಂ ಪೊಸ್ತಾತ್. ಪುಣ್ ಹಾಂಗಾ ಎಕಾ ಸ್ತ್ರಿಯೆನ್ ಮನ್ಜಾತಿಕ್ ಆಪ್ಲೊ ಜಿಣ್ಯೆ ಸಾಂಗಾತಿ ಕರ್ನ್ ಘೆತ್ಲಾ. ಪಯ್ಲೆಂ ಮಾಜ್ರಾಕ್ ಆಪ್ಣಾಚೊ ಪತಿ ಮ್ಹಣ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ತಿಣೆಂ ಆತಾಂ ಪೆಟ್ಯಾಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆತ್ಲಾ. ಹೆಂ ತಿಚೆಂ ದುಸ್ರೆಂ....
International

ಬಾಂಳ್ತೆರ್ ಕರ್ತಾನಾ ಸೆಲ್ಫಿ ಕಾಡ್’ಲ್ಲೊ ದೊತೊರ್ !

ವೆನೆಜುವೆಲ: ಆತಾಂಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ರೇಜ್ ಕಿತ್ಲಿ ವಾಡ್ಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಜೀವ್ ರಿಸ್ಕೆರ್ ಘಾಲ್ಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಕೀ ತೆ ಹಾತ್ ಘಾಲ್ತಾತ್. ಸರ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾ ಸಾಂದ್ಯಾ ಮುಕಾರ್, ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಅವ್ಘಡ್ ಘಡ್ಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್, ಅಶೆಂ ವೆಳಾಚೊ ವ ಸಂದರ್ಭಾಚಿ ಪರ್ವಾ ನಾಸ್ತಾನಾ ಸೆಲ್ಫಿ ಕಾಡ್ಚೆಂ ಸಾಮಾನ್ಯ್....
International

99 ವರ್ಸಾಂಚಿ ಮ್ಹಾತಾರಿ ಗರ್ಭೆಸ್ತ್ !

ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ತ್ರಿಯಾಂನಿ ಗರ್ಭೆಸ್ತ್ ಜಾತಾನಾ ಸಂತೊಸ್ ಪಾಂವ್ಚೆಂ ಸಹಜ್. ಪುಣ್ ಏಕ್ ಸ್ತ್ರೀ ಆಪುಣ್ ಗರ್ಭೆಸ್ತ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಯ್ಕುನ್ ಅಜ್ಯಾಪ್ ಪಾವ್ಲಾ. ಲಂಡನಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾಂಪ್’ಶೈರ್ ನಿವಾಸಿ 99 ವರ್ಸಾಂಚಿ ಮ್ಹಾತಾರಿ ಡೊರೀಸ್ ಐಲಿಂಗ್ ಹಿಕಾ ನಗರಾಚ್ಯಾ ಫೇರ್ ಹ್ಯಾಮ್ ಕಮ್ಯೂನಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಥಾವ್ನ್ ಏಕ್ ಪತ್ರ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ತಾಂತುಂ....
International

ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಕಾರಾಂತ್ ಬಾಯ್ಲೆಚೊ ಬಾಂಳ್ತೆರ್; ಘೊವಾನ್ ವಿಡಿಯೊ ಕೆಲೊ

ಹೂಸ್ಟನ್: ಗರ್ಭೆಸ್ತ್ ಸ್ತ್ರಿಯೊ ಪಯ್ಣಾ ವೆಳಾರ್ ಬಸ್ಸಾರ್ ಬಾಂಳ್ತೆರ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಪ್ರಕರಣಾಂ ತುಮಿ ಆಯ್ಕಲಾ ಆಸ್ತಲೆಂ, ಅಸಲೆಂಚ್ ಪ್ರಕರಣ್ ಅಮೇರಿಕಾಚ್ಯಾ ಹೂಸ್ಟನ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾ. ಎಕಾ ಸ್ತ್ರಿಯೆನ್ ಕಾರಾಂತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಜಲ್ಮ್ ದಿಲಾ. ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಪ್ರಸುತ್ಪಣಾಚಿ ದೂಕ್ ಸುರು ಜಾವ್ನ್ ತಿಕಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ವರ್ಚ್ಯಾ ವಾಟೆರ್, ಮಧೆಂ ಮಾರ್ಗಾರ್ ದೂಕ್ ಚಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಾರಾಂತ್’ಚ್ಚ್....
International

ಸಲಿಂಗ್ ಕಾಮಿ ದಾದ್ಲ್ಯಾಕ್ 13 ಮ್ಹಹಿನ್ಯಾಂನಿ 10 ಭುರ್ಗಿಂ?!

ಲಂಡನ್: ಬ್ರಿಟನಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಸಲಿಂಗ್ ಕಾಮಿ ದಾದ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ವೀರ್ಯಾಕಣ್ ದಾನ್ ಕರ್ನ್, 13 ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂನಿ 10 ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೊ ಬಾಪುಯ್ ಜಾಲಾ. ಬರ್ಮಿಂಗ್’ಹ್ಯಾಮಾಚೊ ಕೆಂಜಿ ಕಿಲ್‌ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸಲಿಂಗ್ ಕಾಮಿಕ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಫೇಸ್’ಬುಕ್ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಲೆಸ್ಬಿಯನ್ ಜೊಡ್ಯಾಚಿ ವಳಕ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ತಾಂಕಾಂ ಏಕ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚಿ ಆಶಾ ಆಸ್ಚೆಂ ಪಳೆವ್ನ್, ಹ್ಯಾ ಜೊಡ್ಯಾಕ್ ತಾಣೆಂ....
International

ಗರ್ಭಪಾತಾಂತ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಂಚೊ ಉಕಲ್ಲಲ್ಲೊ ಹಾತ್!!

ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ವಿವಿಧ್ ದೆಶಾಂನಿ ಗರ್ಭಪಾತಾಚೊ ನಿಷೇಧ್ ಕೆಲಾ. ಕಾನೂನ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಬಳಾಧಿಕ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಗರ್ಭಪಾತಾಚೊ ಸಂಖೊ ಮಾತ್ರ್ ಉಣೊ ಜಾಯ್ನಾ. ತಾಂತುಂಯೀ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂನಿಂಚ್ಚ್ ಮುಕಾರ್ ಆಸಾತ್. ಚೀನಾಂತ್ ಕಾಜಾರಾ ಆದಿಂ ಗರ್ಭೇಸ್ತ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ಸಂಖೊ ದಿಸಾಂದೀಸ್ ವಾಡುನ್....
International

ಎಜಿಪ್ತಾಂತ್ ಆಕಾಂತ್ವಾದಿಂಚೊ ದಳ್ಬಾರ್: 59 ಸೈನಿಕಾಂಚಿ ಬಲಿ

ಕೈರೊ: ಎಜಿಪ್ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಉತ್ತರ್ ಸಿನಾಯ್ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಧಾನ್ ಕಾರ್ಯಾಲಯಾಚೆರ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಕಾಂತ್ವಾದಿಂನಿ ಆಯ್ತಾರಾ ಧಾಡ್ ಘಾಲ್ಲೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ 59’ಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಸೈನಿಕ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಳುನ್ ಆಯ್ಲಾ. ಅನ್ಸಾರ್ ಬೆಟ್ ಅಲ್ ಮಕ್ಡಿಸ್ ಆಕಾಂತ್ವಾದಿ ಸಂಘಟನಾಚೆಂ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ....
International

ಗೂಗಲ್ ಕಾರ್ ಎಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ – ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾರ್ಲ್ಯಾಚಿಚ್ಚ್ ಚೂಕ್!

ಲೊಸ್ ಎಂಜಲೆಸ್: ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಗೂಗಲಾಚೆ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ್ ಕಾರ್ ಮುಖಾಮುಖಿ ಜಾವ್ನ್ ಖಬ್ರೆಂತ್ ಆಸ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಆತಾಂ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚೆಂ ಹೆಂ ಕಾರ್ ಅವ್ಘಡಾಕ್ ಸಾಂಪಡ್ನ್ ಖಬರ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ಸಾಂಗಾತಾ ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತೀನ್ ಪ್ರಯಾಣಿಕಾಂಕ್ ಮಾರ್ ಜಾಲಾ. ಚಾಲಕ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಕಾರಾಚೆಂ ಎಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಜಾತಾ, ತರ್ ಡ್ರೈವರ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಎಕ್ಸಿಡೆಂತ್ ಜಾಯ್ನಾಗೀ ಮ್ಹಣ್ ತುಮಿ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ತರ್, ಹಾಂಗಾಸರ್....
International

ಸಿರಿಯಾಚ್ಯಾ ಸೈನಿಕಾಚೆಂ ಶೀಸ್, ಭುರ್ಗ್ಯಾ ಜಿಹಾದಿನ್ ಕಾಪ್’ಲ್ಲೊ ವಿಡಿಯೊ ಉಗ್ತಡಾಕ್!

ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಕಾಂತ್ವಾದಿ ಸಂಘಟನಾನ್ ಮೆಕ್ಳಿಕ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಡಿಯೊಂತ್ ಎಕಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾ ಜಿಹಾದಿನ್ ಸಿರಿಯಾ ಸೈನಿಕಾಚೆಂ ಶೀಸ್ ಕಾಪ್ಚೆಂ ಆಘಾತ್ಕಾರಿ ದೃಶ್ಯ್ ಆಸಾ. ಸಿರಿಯಾಚೊ ವಿವಾದ್ ವರ್ದಿ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಸಂಸ್ತ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥಾಪಕಾ ಪ್ರಕಾರ್, ಭುರ್ಗ್ಯಾ ಜಿಹಾದಿನ್ ಶೀಸ್ ಕಾಪ್ಚೆಂ ಹೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಪ್ರಾಚೀನ್ ನಗರ್ ಪಲ್ಮೀರಾ ಲಾಗಿಂ....
International

ಚಿಕನ್ ಖಾವ್ನ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾಚೆಂ ಸ್ತನ್ ವಾಡ್ಲೆ???

ಬೀಜಿಂಗ್: ಭಾಜ್’ಲ್ಲೆಂ ಚಿಕನ್ ಜೇವ್ನ್ 26 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಚೀನಿ ಯುವಕಾಚೆ ಸ್ತನ್ ವಾಡ್’ಲ್ಲೆ ವಿಚಿತ್ರ್ ಘಡಿತ್ ಚೀನಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾ. ಚಿಕನ್ ವಿಪರೀತ್ ರಿತಿನ್ ಪಸಂದ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ, ಲೀ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾನ್ ಚಿಕನ್ ಫ್ರೈಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಆನಿ ಡ್ರಮ್ ಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಸೆವ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಚೆ ಸ್ತನ್ ವಾಡ್ಲೆ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ದೊತೊರಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಡೇಲಿ ....
International

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಸರ್ಕಾರಾಥಾವ್ನ್ ಭಾರತೀಯ್ ರಾಯಭಾರಿ ಕಚೇರಿಕ್ ಸಮನ್ಸ್

ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್: ಅನಧಿಕೃತ್ ಜಾವ್ನ್ ಭಾರತಾಚೆಂ ಪತ್ತೇದಾರಿ ಡ್ರೋನ್ ಪಾಕ್ ಆಕ್ರಮಿತ್ ಕಾಶ್ಮೀರಾಚ್ಯಾ ಗಡಿ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ರೇಖ್ಯಾಚೆರ್ ಉಬ್’ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾನ್ ಭಾರತೀಯ್ ರಾಯಭಾರಿ ಕಚೇರಿಕ್ ಸಮನ್ಸ್ ದಿಲಾಂ. ಕಾಲ್, ಪಾಕ್ ಆಕ್ರಮಿತ್ ಕಾಶ್ಮೀರಾಚ್ಯಾ ಗಡಿ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ರೇಖ್ಯಾಚೆರ್ ಭಾರತೀಯ್....
International

ಮೊಲಾಧಿಕ್ ಕಾರಾ ಖಾತಿರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್’ಚ್ಚ್ ಮೊರೊಂಕ್ ಸೊಡ್’ಲ್ಲಿ ಆವಯ್!

ಯಿವು(ಚೀನಾ): ಮೊಲಾಧಿಕ್ ಕಾರಾ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಮೊಗಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೊ ಜೀವ್ ರಿಸ್ಕೆರ್ ಘಾಲ್ಲಿ ಧಾರುಣ್ ಕಾಳ್ಜಾಚಿ ಅವಯ್ ಹಿ. ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಿಎಂಡಬ್ಲು ಕಾರಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ತಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಕಾರಾ ಭಿತರ್ ಸೊಡುನ್ ಕಾರಾಚಿ ಚಾವಿಯಿ ವಿಸ್ರೊನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲಿ. ಘಡ್ಯೆನ್ ಕಾರ್ ಆಟೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಲೊಕ್ ಜಾಲೆಂ. ಭಿತರ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಉಸ್ವಾಸ್ ಕಾಡುಂಕ್....
International

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತ್ಯಾಂತ್ 10 ಕೊರೊಡ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಪಳ್ಳೆಮುಕಾರ್ ಭೀಕ್ ಮಾಗ್ತಾಲೊ!

ಕುವೈಟ್ ಸಿಟಿ: ಕೊರೊಡಾಂನಿ ದುಡು ಬೆಂಕಾಂತ್ ಕುಸೊನ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಪಳ್ಳೆ ಮುಕಾರ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾಬರಿಂ ನಟನ್ ಕರ್ನ್ ಭೀಕ್ ಮಾಗ್ತೆಲ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕುವೈಟ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಧರ್ನ್ ಬಂದೆಂತ್ ಘಾಲಾ. ವಿದೇಶಿ ಎಕ್ಲೊ ಕುವೈಟ್ಚ್ಯಾ ಪಳ್ಳೆ ಮುಕಾರ್ ಭಿಕ್ ಮಾಗೊನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೊ. `ಮ್ಹಾಕಾ ಸ್ವಂತ್ ಘರ್ ನಾಂ... ದಯಾ ಕರ್ನ್ ಕುಮೊಕ್ ಕರಾ... ಹಾಂವ್ ಏಕ್ ನಿರ್ಭಾಗಿ... ’ ಮ್ಹಣೊನ್....
International

ಆಫ್ಘಾನ್-ಪಾಕ್ ಐಸಿಸ್ ಮುಕೆಲಿ ಸಯೀದ್ ಮೆಲೊ

ಕಾಬೂಲ್: ಆಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಗಡಿರ್ ಐಸಿಸ್ ಆಕಾಂತ್’ವಾದಿ ಸಂಘಟನ್ಯಾಚೆಂ ಮುಕೆಲ್ಪಣ್ ಘೆತ್’ಲ್ಲೊ ಹಫೀಜ್ ಸಯೀದ್ ವೈಮಾನಿಕ್ ಧಾಡಿ ವೆಳಾರ್ ಮೆಲೊ. ಆಫ್ಘಾನ್ ಸಿಐಡಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಆನಿ ಆಕಾಂತ್’ವಾದಿ ಕಮಾಂಡರಾಂನಿ ಹೊ ವಿಚಾರ್ ದೃಡ್....
International

ಸರ್ಬಿಯಾ ಪ್ರಧಾನಿಕ್ ಫಾತೊರ್ ಉಡಯ್ಲೊ

ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಬೋಸ್ನಿಯಾ ಮುಸ್ಲಿಮಾಂಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸರ್ಬಿಯಾಚೊ ಪ್ರಧಾನಿ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ವ್ಯುಸಿಸ್ ಹಾಕಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸನ್ವಾರಾ ಫಾತ್ರಾಂನಿ ಮಾರ್ಲೆಂ. ಯುಗೊಸ್ಲಾವಿಯಾಚ್ಯಾ ವಾಂಟ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಚಲ್ಲೆಲ್ಯಾ ಜನಾಂಗೀಯ್ ಹಿಂಸಾಚಾರಾಂತ್ ಸ್ತ್ರೀಯೊ, ಭುರ್ಗಿಂ ಮ್ಹಣ್ ಪಳೆಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ಲಗ್ಬಗ್ ಆಟ್ ಹಜಾರ್ ಸ್ರೆಬ್ರೇನಿಕಾ ಮುಸ್ಲಿಮಾಂಕ್ ಬೋಸ್ನಿಯನ್....
International

ವಿಂಬಲ್ಡನ್ ಭರ್ಶಿಕ್ ಜೊಡೆಂ: ಪೇಸ್–ಹಿಂಗಿಸ್ ಜೊಡ್ಯಾಕ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಕುರೊವ್

ಲಂಡನ್: ವಿಂಬಲ್ಡನ್ ಟೆನಿಸ್ ಟೂರ್ನಿಂತ್ ಭಾರತಾಚೆಂ ಟೆನಿಸ್ ಖೆಳ್ಗಾಡಿ ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ- ಮಾರ್ಟಿನಾ ಹಿಂಗೀಸ್ ಜೋಡಿ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚ್ಯಾ ಡಬಲ್ಸಾಂತ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ಂಚ್ ಭಾರತಾಚೊ ಟೆನಿಸ್ ಖೆಳ್ಗಾಡಿ ಲಿಯಾಂಡರ್ ಪೇಸ್ ಆನಿ ಸ್ವಿಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್’ಚೆಂ ಮಾರ್ಟೀನಾ ಹಿಂಗೀಸ್ ಜೊಡೆಂ ವಿಂಬಲ್ಡನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಶಿಪ್ ಭರ್ಶಿಕ್ ಡಬಲ್ಸ್ ಕುರೊವ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್....
International

ಲಖ್ವಿ ತಾಳ್ಯಾಚೆಂ ಸ್ಯಾಂಪಲ್: ಪಾಕಿಸ್ಥಾನ್ ಉಲ್ಟಾ ರಾವ್ಲೆಂ

ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್: 26/11’ವೆರ್ ಮುಂಬೈ ಆಕಾಂತ್’ವಾದಿಂಚ್ಯಾ ಧಾಡಿಂತ್ ಮುಕೆಲ್ ಆರೋಪಿ ಝಕೀ ಉರ್ ರೆಹಮಾನ್ ಲಖ್ವಿ ಹಾಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಚೆಂ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ದೀನಾ ಮ್ಹಣ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾನ್ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಕೆಲಾಂ. ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾಂ ಆದಿಂ ರಷ್ಯಾಚ್ಯಾ ಉಫಾಂತ್ ಚಲ್ಲೆಲ್ಯಾ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ್ ಉಲವ್ಣ್ಯಾವೆಳಿಂ ಹೆಂ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಒಪ್ವಾಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಆತಾಂ ಪ್ರಕರಣಾಚೊ ಮಾಸ್ಟರ್....
International

ಚಲಿಯಾಂಕ್ ಮ್ಹಜಿ ಜೀಕ್ ಪ್ರೇರಣ್ ಜಾಂವ್ದಿ: ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ

ಲಂಡನ್: "ಗ್ರಾಂಡ್ ಸ್ಲಾಮ್ ಪ್ರಶಸ್ತೆಚೆಂ ಸ್ವಪಣ್ ದೆಕ್ತೆಲ್ಯಾ ಚಲಿಯಾಂಕ್ ಮ್ಹಜಿ ಜೀಕ್ ಪ್ರೇರಣ್ ಜಾಂವ್ದಿ ಮ್ಹಣ್ ಆಶೆತಾಂ" ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಖೆಳ್ಗಾಡಿ ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ. ಸನ್ವಾರಾ ಚಲ್ಲೆಲ್ಯಾ ಗ್ರಾಂಡ್ ಸ್ಲಾಮ್ ಪ್ರಶಸ್ತೆಚ್ಯಾ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಖೆಳಾಂತ್ ಸಾನಿಯಾ-ಹಿಂಗಿಸ್ ದೊಗಾಂಯ್ ರಷ್ಯಾಚಿ ಜೋಡಿ ಎಕಾಟೆರಿನಾ ಮಕರೋವಾ-ಎಲೇನಾ ವೆಸ್ನಿನಾ ವಿರೋದ್ 5-7, 7-6 (7/4), 7-5....
Sports