ವಿದೇಶಿ ಖಬ್ರೊ

256 ವರ್ಸಾಂ ವಾಂಚ್ಲೆಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿನ್, 180 ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಜಲ್ಮಯ್ಲಾಂ ಆನಿ 23 ಬಾಯ್ಲಾಂಕ್ ಮಾತ್ಯೆಕ್ ಪಾಯ್ಲಾಂ

ಮನಿಸ್ ಚಡ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ 100, 150 ವರ್ಸಾಂ ವಾಂಚ್’ಲ್ಲಿ ಖಬಾರ್ ಆಮಿ ಆಯ್ಕಾಲ್ಯಾ. 150 ವರ್ಸಾಂಚೊ ಎಕ್ಲೊ ಆನಿಕೀ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಪಾವ್ತಾಂವ್. ಪುಣ್ ಚೀನಾಂತ್ ಎಕ್ಲೊ 256 ವರ್ಸಾಂ ಜಿಯೆಲ್ಲೊ ದಾಖ್ಲೊ ಆಸಾ. ಲೀ ಚಿಂಗ್ ಯುಯೆನ್, 1736ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ...
China

ಎಕಾಚ್ ಒವರಾಂತ್ 6 ಸಿಕ್ಸರ್!

ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂಗ್ಡಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗಾನ್ ಎಕಾಚ್ ಒವರಾಂತ್ 6 ಸಿಕ್ಸರ್ ಮಾರ್’ಲ್ಲೆ ತುಮ್ಕಾಂ ಉಡಾಸ್ ಆಸೊಂಕ್ ಪುರೊ. ತ್ಯಾಚ್ ಪರಿಂ ಆನ್ಯೇಕಾ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್’ಮೆನಾನ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ಮಾರ್ನ್ ದಾಖ್ಲೊ ರಚ್ಲಾ. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡಾಚೊ ತರ್ನಾಟೊ ಖೆಳ್ಗಾಡಿ...
London

ವೈಟ್ ಹೌಸ್ ಖಾಲಿ ಕರ್ನ್ ಖಂಯ್ ರಾವ್ತೊಲೊ ಒಬಾಮಾ?

ಆಮೆರಿಕಾಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾಚೆಂ ಅಧಿಕೃತ್ ಘರ್ ವೈಟ್ ಹೌಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಬರಾಕ್ ಒಬಾಮಾ ಪಯ್ಸ್ ವೆಚೊ ಆಸಾ. ತಾಚ್ಯಾ ಅಧಿಕಾರಾಚಿ ಆವ್ದಿ ಸಂಪೊನ್ ಯೆತಾನಾ ನವೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ವೈಟ್ ಹೌಸಾಕ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಜಾತಾ. ಒಬಾಮಾ ಭಾಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಸ್ಥಳಾಂತರ್...
America

ಕಾಮಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ ಫ್ಯಾಶನ್ ಡಿಜಾಯ್ನಾರ್ ವಿಕೊನ್ ಗೆಲೆಂ

ಹಾತ್’ಬರ್ ಸಾಂಬಾಳ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಕೊಣಾಕ್ ನಾಕಾ. ಹ್ಯಾಚ್ ಕಾರಣಾನ್ ಎಜೆಂಟಾ ಮಾರಿಫತ್ ವಿದೇಶಾಕ್ ಕಾಮಾಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಎಜೆಂಟಾನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮೊಸಾ ವರ್ವಿಂ ಕಷ್ಟಾಂಕ್ ಸಾಂಪಡ್ಲಾಂ. ಹೈದಾರಾಬಾದ್’ಚೆಂ ಫ್ಯಾಶನ್ ಡಿಜಾಯ್ನಾ...
International

ಕಾಕ್ಸಾಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಚ್ಯಾ ಗುಪ್ತಾಂಗಾ ವಯ್ರ್ ಧಾಡ್ ಕರ್ತಾ ಜಿವ್ದಾಳ್!

ಥಾಯ್ಲೆಂಡಾಂತ್ ಭಿಯೆಂವ್ಚೆ ತಸಲೆಂ ಏಕ್ ಘಡಿತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಏಕ್ ಜಿವ್ದಾಳ್ ಎಕಾ ವ್ಯಕ್ತಿಚ್ಯಾ ಗುಪ್ತಾಂಗಾಕ್ ಚಾಬ್ಲ್ಯಾ. ಕಾಕ್ಸಾಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ತೆದಾಳಾ ಹೆಂ ಘಡ್ಲಾಂ. ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಕ್ಲೊ ಸದಾಂಚೆಪರಿಂ ಸಕಾಳಿಂ ಕಾಕ್ಸಾಕ್ ಗೆಲೊ. ತೆದಾಳಾ ತಾಚ್ಯಾ ಗುಪ್ತಾಂಗಾಕ್ ಕಿತೆಂಗಿ ಚಾಬ್’ಲ್ಲೆಪರಿಂ...
Thailand

ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಸ್ಟೇಟಾಂಚ್ಯಾ ಆತಂಕಿಂಕ್ ಧಾಂವ್ಡಾಂವ್ಕ್ ಕುರ್ದಿಸ್ತ್ ಮುಕಾರ್ ಸರ್ಲ್ಯಾತ್

ಸಿರಿಯಾಚ್ಯಾ ಉತ್ತರಾಕ್ ಆಸ್ಚಾ ರಾಕ್ಕಾ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಐಸಿಸ್ ಆತಂಕಿಂಕ್ ಧಾಂವ್ಡಾಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಆಮೇರಿಕಾಚ್ಯಾ ಕುಮ್ಕೆನ್ ಸಿರಿಯಾಚ್ಯಾ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಸೈನಾನ್ ಸುಮಾರ್ 30 ಹಜಾರ್ ಸೈನಿಕಾಂಕ್ ಧಾಡ್ಲಾಂ. ತಾಂಕಾಂ ಪಾಟಿಂಬೊ ಜಾವ್ನ್ ಆಮೇರಿಕಾಚಿ ಝಜಾ ವಿಮಾನಾಯಿ...
Isis

ನವ್ಯಾ ಮೆಕ್ಸಿಕೊಂತ್ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪಾಚ್ಯಾ ರ್ಯಾಲಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಗಲಾಟೊ?

ಆಮೇರಿಕಾಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್’ಪಣಾಕ್, ಚುನಾವಾಕ್ ಉಬೊ ರಾಂವ್ಚಾ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪಾಚ್ಯಾ ರ್ಯಾಲಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜಮ್ಲೆಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಂನಿ ವ್ಹಡ್ ಗಲಾಟೊ ಕೆಲೊ. ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂನಿ ಬಾಟ್ಲ್ಯೊ ಆನಿ ಜಳಯಿಲ್ಲಿಂ ಟಿ-ಶರ್ಟಾಂ ಪೊಲಿಸಾಂ ವಯ್ರ್...
America

ಆಮೇರಿಕಾನ್, ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಕ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಕುಮೊಕ್ ಆಡಾವ್ನ್ ದವರ್ಲಿ

ಆಮೇರಿಕಾಚಾ ಸೆನೆಟ್ ಪೆನೆಲಾನ್, ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಕ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಕುಮೊಕ್ ದಿನಾಯೆ ಮ್ಹಣ್ ಠರಾವ್ ಪಾಸ್ ಕರ್ನ್ ಆಡಾವ್ನ್ ಧರ್ಲಿ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಕೆದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಹಕ್ಕಾನಿ ಆತಂಕಿ ನೆಟ್’ವರ್ಕಾಚೆರ್ ಕ್ರಮ್ ಘೆನಾ ತೆದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕುಮೊಕ್ ದಿಂವ್ಚೆನಾಂತ್. ತ್ಯೆಂಯಿ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿನ್...
America

ಮೊಗಾ ಖಾತಿರ್ ಮಿತ್ರಿಣಿಚೆ ಪಾಂಯ್ ಧರ್ಲೆ

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಿತ್ರಿಣೆನ್ ಆಪ್ಣಾಚೊ ಮೋಗ್ ತಿರಸ್ಕಾರ್ ಕೆಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಕಾರಣಾನ್ ದೂ:ಖ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲೊ ಪ್ರೇಮಿ ಎಕ್ಲೊ ಮಧೆಂ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ತಿಚ್ಯೆ ಪಾಂಯ್ ಧರ್ನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ತುಂ ಜಾಯ್, ತುಜೊ ಮೋಗ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಗ್ಚೆಂ ದೃಶ್ಯ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ವೈರಲ್...
China

3 ಘಂಟ್ಯಾಂನಿ 90 ಕರೊಡ್ ದುಡು, ಎ.ಟಿ.ಎಮ್ ಥಾವ್ನ್ ಲುಟ್ಲೊ

ಎ.ಟಿ.ಎಮ್ ಥಾವ್ನ್ ತುಮಿ ದುಡು ಕಾಡ್ತಾತ್ ತರ್ ಹಿ ಖಬಾರ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಪ್ರಯೋಗಾಚಿ ಜಾಂವ್ಚಾಂತ್ ದುಬಾವ್ ನಾ. ಎ.ಟಿ.ಎಮ್ ಆಪ್ಣಾಲಾಗಿಂ ಆಸಾ. ಪಿನ್ ಕೋಡ್ ಕೊಣಾಕೀ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾ. ಬ್ಯಾಂಕಾಂತ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೊ ದುಡು ಸುರಕ್ಷಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ತಾತ್ ತರ್ ಚತ್ರಾಯ್...
Japan

ಎಕಾಚ್ ದಿಸಾಕ್ ದೇಡ್ ಕರೊಡ್ ಖರ್ಚ್ ಕೆಲೊ ಸುಂದರಿನ್!

ಭಾಂಗಾರಾ ನಗ್, ವಸ್ತುರಾಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸಬಾರ್ ಚೆಡ್ವಾಂಕ್ ಆಶಾ ಚಡ್. ತಾಂತುಯಿ ಥೊಡಿಂ ಜಾಯ್ ತಿತ್ಲೆಂ ಭಾಂಗಾರ್ ಶಿಂಗಾರ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಆನಿಕೀ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಅಶಾ ಕರ್ತಾತ್. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಚಿ ಸುಂದರ್ ಚಲಿ ಎಕ್ಲಿ, ತಿಣೆಂ ಕಿತೆಂ ಕೆಲಾಂ ಪಳೆಯಾ...
Australia

ಲೋಂಚಾ ಬದ್ಲಾಕ್, ಚಲಿಯೆ ಥಾವ್ನ್ ಪೊಲಿಸಾನ್ ಉಮೊ ಘೆತ್ಲೊ!

ಟ್ರಾಫಿಕ್ ನಿಯಮಾಂ ಮೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಾನೂನ್ ಪ್ರಕಾರ್ ದಂಡ್ ಭರಿಜಯ್ ಪಡ್ತಾ. ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪೊಲಿಸ್ ಲೋಂಚ್ ಘೆವ್ನ್ ಸೊಡ್ತಾತ್. ಪುಣ್ ಹಾಂಗಾ ಎಕ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲಿಸಾನ್ ಲೋಂಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಚಲಿಯೆಚೊ ಉಮೊ ಘೆತ್ಲಾ! ಮೆಕ್ಸಿಕೊಚ್ಯಾ ಪಾಬ್ಲೊಂತ್ ಹೆಂ ಘಡಿತ್...
Mexico

ಪಾಪಾ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್, ಆಲ್ ಅಜರ್ ಇಮಾಮಾಕ್ ವೇಂಗ್ ಮಾರ್ತಾ!

ಪಾಪಾ ಸಾಯ್ಬಾಚಿ ಭೆಟ್ ಕರುಂಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಅಲ್ ಅಜರ್ ಇಮಾಮಾಕ್ ಸುನ್ನಿ ಮುಸ್ಲಿಮಾಂಚೊ ಗುರು, ಜಾಕಾ ಉಗ್ತ್ಯಾ ಹಾತಾಂನಿ ಸ್ವಾಗತ್ ಕರುಂಕ್ ಪಾಪಾ ಸಾಯ್ಬಾನ್ ವೇಂಗ್ ಮಾರ್ಲಿ. ಹ್ಯಾ ಭೆಟೆ ವರ್ವಿಂ ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಮುಸ್ಲಿಮಾಂ...
Rome

ಜೀವ್ ದಿಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಸಿಂಹಾಚ್ಯಾ ಕೊಟ್ಯಾಕ್ ಉಡ್ಲೊ ತರ್ನಾಟೊ

ದಕ್ಷಿಣ್ ಆಮೇರಿಕಾಚ್ಯಾ ಚಿಲಿ ರಾಜ್’ಧಾನಿ ಸ್ಯಾಂಟಿಯಾಗೊಂತ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಗ್ರಾಹಲಯಾಂತ್ ವಿವಿಧ್ ಮೊನ್ಜಾತಿಂಕ್ ಪಳಂವ್ಕ್ ಹಜಾರಾಂನಿ ಲೋಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಆಸ್ತಾ. ಕಾಲ್ಚಾ ಸನ್ವಾರಾ ದಿಸಾ ತ್ಯಾ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಗಡ್ದೆಂ ಥಾವ್ನ್ ಏಕ್ ತರ್ನಾಟೊ ಸಿಂಹಾಚ್ಯಾ ಕೊಟ್ಯಾಕ್...
South America

ಪೊಪ್ ಗಾಯಕಿಕ್ ಸುರಿಯೆನ್ ಚಿರ್ಲೆಂ

ಆಪ್ಣೆಂ ಧಾಡ್’ಲ್ಲಿಂ ಇನಾಮಾಂ ಪಾಟಿಂ ಧಾಡ್ಲಿಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಕಾರಣಾನ್ ರಾಗಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಅಭಿಮಾನಿನ್ ಪೊಪ್ ಗಾಯಕಿಕ್ ಸುರಿಯೆನ್ ಮನಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಪರಿಂ ಚಿರ್’ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಜಪಾನಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಟೋಕಿಯೊಂತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಜಪಾನಾಚೆ ಪೊಪ್ ಗಾಯಕಿ, 20 ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆಚೆಂ...
Japan

27 ವರ್ಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜೀವ್ ವಾಂಚಯಿಲ್ಲ್ಯಾಚಿ ಭೆಟ್ ಜಾಲಿ

27 ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ, ಆಪ್ಣಾಚೊ ಜೀವ್ ಉರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಚಿಂ ಸೊಧ್ನಾಂ ಕರ್ನ್ ತಾಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವ್ಡುಂಕ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಪ್ರಯತನ್ ಆತಾಂ ಪೊಂತಾಕ್ ಪಾವ್ಲಾಂ! ತಾಚೊ ಪತ್ತೊ ಧರ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾನ್ ತಾಚಿ ಭೆಟ್ ಕರ್ನ್ ‘ತುಮ್ಚೆ ನಿಮ್ತಿಂ ಆಜ್ ಹಾಂವ್ ಜಿವಂತ್ ಆಸಾ’ ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಣೆಂ...
UK

ಅವ್ಘಡಾಕ್ ಸಾಂಪಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚ್ಯಾ ರಕ್ಷಣೆಕ್ ರಾವ್ಲೆ, ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಆಸ್ಚೆ ಪೆಟೆ

ಚೀನಾಂತ್ ಏಕ್ ಅಪ್ರೂಬಾಚೆಂ ಘಡಿತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಮನಿಸ್ ಮನ್ಶಾಪಣ್ ವಿಸರ್ಲ್ಯಾರೀ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಆಸ್ಚಾ ಪೆಟ್ಯಾಂನಿ ಆಪ್ಲೊ ಮಯ್ಪಾಸ್ ದಾಖಯ್ಲಾ. ಅವ್ಘಡಾಕ್ ಸಾಂಪಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾತಾರೆಕ್ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಆಸ್ಚಾ 8 ಪೆಟ್ಯಾಂನಿ ಸತತ್ 6 ಘಂಟೆ ತಿಕಾ ಸಂರಕ್ಷಣ್ ದೀವ್ನ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾತ್...
China

ಐಸಿಸಾಂಚಿ ಕಿತಾಫತ್, ಜಗ್’ಜಾಹಿರ್ ಜಾಲಿ!

ಐಸಿಸಾಂಚೆಂ ನಾಂವ್ ಕಾಡ್ತಾನಾಂಚ್ ಆಂಗಾರ್ ಎಕಾ ಥರಾಚೊ ಶಿರ್ಶಿರೊ ಚರ್ತಾ. ತಾಂಚ್ಯಾ ಹಾತಾಕ್ ಮೆಳ್’ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ತಾಂಣಿಂ ದಿಂವ್ಚಿ ಕ್ರೂರ್ ಧಗ್ದೊಣಿ ಪಳೆತಾನಾ ಜೀವ್ ಥರ್ಥರ್ತಾ. ತಾಂಣಿಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕರ್ತುವಾಂಚೊ ವಿಡಿಯೊ ಕಾಡ್ನ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ದಾಖಯ್ತಾತ್ ಆನಿ ಹೊ ಪಳೆಲ್ಲೆ ಸಗ್ಳೆ...
Isis

ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಸಂಪಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಧುವೆಕ್, ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಬಾಪಯ್ನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಇನಾಮ್!

ಸೌದಿ ಆರೇಬಿಯಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಗ್ರೇಸ್ತಾನ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಸಂಪಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಧುವೆಕ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಇನಾಮಾಚಿ ಫೋಟೊ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ವೈರಲ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ಫಲಿತಾಂಶ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ ಖುದ್ಧ್ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ವಚೊನ್ ಇನಾಮ್...
Saudhi Arabia

ಅನಾಥ್ ಮೊಡ್ಯಾಂಚೆಂ ಮಾಸ್ ಸೊಡಿನಾ ಚೀನಾ

ಮನಿಸ್ ಮನ್ಶಾಕ್ ಕಾತರ್ನ್ ಖಾಂವ್ಚೊ ಏಕ್ ಕಾಳ್ ಯೆತಲೊ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಆಯ್ಕಾಲಾಂ. ಪುಣ್ ಚೀನಾ ಆತಾಂಚ್ ಹೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ಆಸಾ. ಮನ್ಶಾಂಚಿ ಮೊಡಿಂ ಆಫ್ರಿಕಾ ದೇಶಾಂಕ್ ನಿರ್ಯಾತ್ ಕರ್ತಾ! ಎಕಾ ವರ್ದೆ ಪ್ರಕಾರ್ ಚೀನಾ...
China