ವಿದೇಶಿ ಖಬ್ರೊ

ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಚೊ ಪೂರ್ವ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಶಿಮೊನ್ ಪೆರಿಸ್ ದೆವಾದೀನ್ ಜಾಲೊ!

ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಚೊ ಪೂರ್ವ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಮಂತ್ರಿ ಶಿಮೊನ್ ಪೆರಿಸ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ 93’ವ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆರ್ ದೆವಾದೀನ್ ಜಾಲೊ. ಸಪ್ತಂಬರ್ 13 ತಾರಿಕೆರ್ ತಾಕಾ ಮೆಂದ್ವಾಚೊ ಸ್ಟ್ರೊಕ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಆನಿಂ ತುರ್ತ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ದಾಖಲ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಖಾತಿರ್ ಸಂಸಾರ್’ಬರ್ ಮಾಗ್ಣಿಂ ಚಲ್ತಾಲಿಂ...
Death

ಚುನಾವ್ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪಾಲೆಸ್ತಿನಿ ವಿರೋಧ್ ಕರ್ತಾತ್!

ಹ್ಯಾಚ್ ಅಕ್ತೋಬರ್ 8 ತಾರಿಕೆರ್ ಪಾಲೆಸ್ತಿನಾಂತ್ ನಗರ್ ಪಾಲಿಕೆಂಕ್ ಚುನಾವ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ಪಾಲೆಸ್ತಿನಿ ಅಧಿಕಾರಿಕ್ ಹೈ ಕೊಡ್ತಿನ್ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಕೆಲಾಂ. ಹ್ಯಾ ನಿರ್ಣಯಾ ವಯ್ರ್ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತ್ ಪಾಲೆಸ್ತಿನಿ ಲೊಕಾನ್ ವಿರೋಧ್ ಕೆಲಾ...
Palestinian High Court

ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಚೆಂ ಸ್ವಪಾಣ್ ಜ್ಯಾರಿ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನಾಂ!

ಆತಂಕಿ ಹಲ್ಲ್ಯಾ ನಿಮ್ತಿ ಜಮ್ಮು ಆನಿಂ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಆಪ್ಣಾಚೆಂ ಕರ್ನ್ ಘೆತೊಲೊಂ ಮ್ಹಣ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಚಿಂತಾ ತರ್ ತೆಂ ಭಿಲ್ಕುಲ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ನಾಂ. ಅಶೆಂ ವಿದೇಶ್ ಮಂತ್ರಿ ಸುಷ್ಮಾ ಸ್ವರಾಜಾನ್ ಎಕ್ವಟಿತ್ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂಚ್ಯಾ ಜಮತೆ ವೆಳಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾಷಣಾಂತ್ ಖಡಾಖಡ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ...
UN Session

ಆರಬ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲಿ ಆವಯ್ಕ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್ ಮಾರ್ಲೆಂ!

ದುಆ ಅಬು ಶಾರ್ಖ್ 32 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ಆರಬ್ ಆವಯ್ಕ್ ತಿಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್’ಚ್ ಗುಳೊ ಘಾಲ್ನ್ ಜಿವ್ಶಿಂ ಮಾರ್’ಲ್ಲೆ ಘಡಿತ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಲಾಂ. ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ಸುಕ್ರಾರಾ ರಾತಿಂ ಘಡ್ಲಾಂ ಆನಿಂ ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತಿಚಿ ಚೊವ್ಗಾಂ ಭುರ್ಗಿಂಯಿ ಆಸ್’ಲ್ಲಿಂ ಖಂಯ್. ಪೊಲಿಸ್ ತನ್ಖಿ ಕರ್ನ್...
Crime

ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ಸುರಕ್ಷಾ ದಳಾನ್ ಜೆನಿನಾಂತ್ ರೈಡ್ ಘಾಲ್ಯಾ!

ಆಯ್ತಾರಾ ಆನಿಂ ಸೊಮಾರಾಚ್ಯಾ ರಾತಿಂ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಕಾಂತ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ಸುರಕ್ಷಾ ದಳಾನ್ ರೈಡ್ ಘಾಲ್ನ್ ಸಬಾರ್ ಮಾರೆಕಾರ್ ಆಯ್ದಾ ಆನಿಂ ಶಸ್ತ್ರಾಂ ಧರ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಲ್ಹಾನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಆತಂಕಿ ಪಂಗ್ಡಾಂಕ್ ನಿರ್ನಾಮ್ ಕರ್ಚ್ಯೆ ದಿಶೆನ್ ಹೆಂ ಮೇಟ್ ಕಾಡ್ಲಾಂ ಖಂಯ್...
IDF

ಕೊರ್ಟಾಚ್ಯಾ ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ ಲೇಖಕಾಚಿ ಖುನಿ!

ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಭಾವನಾಂಕ್ ಧಖೊ ಹಾಡ್ಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಆಫ್ರಾದ್ ಥಾಪ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಖ್ಯಾತ್ ಲೇಖಕಾಕ್ ಕೊಡ್ತಿಚ್ಯಾ ಆವರಣಾಂತ್ ಗುಳೊ ಘಾಲ್ನ್ ಜೀವ್ ಕಾಡ್’ಲ್ಲಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ಜೊರ್ಡನಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಲೇಖಕ್ ನಹೇದ್ ಹಾತರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಿರೋಧ್ ದಾಖಲ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ದೂರಾ...
Crime

ಬ್ರೆಜಿಲಾಂತ್ ಅತೀ ವ್ಹಡ್ ಅನಾಕೊಂಡ

ಸಂಸಾರಾಂತ್’ಚ್ ಅತೀ ವ್ಹಡ್ ಅನಾಕೊಂಡ ಬ್ರೆಜಿಲಾಂತ್ ಪಳಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ಳಾ. ಬಾಂದ್ಪಾಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಗಾರಾಂನಿ ಎಕಾ ಮಾಟ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಅನಾಕೊಂಡಾಕ್ ಮೆಶಿನಾಂ ದ್ವಾರಿಂ ವಯ್ರ್ ಕಾಡ್ಲಾ. 10 ಮೀಟರ್ ಲಾಂಬ್ ಆಸ್ಚೊ ಹೊ ಅನಾಕೊಂಡ 400 ಕಿಲ್ಯಾಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಜಡ್ ಆಸಾ...
Anakonda

ಬೇಬಿ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ನಾಂವಾನ್ ಅಪ್ರಾಪ್ತ್ ಚೆಡ್ವಾಂ ಬಲಿ ಜಾತಾತ್!

ಎಕಾ ಜೊಡ್ಯಾಕ್ ಭುರ್ಗೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕುಟ್ಮಾಂಕ್ ಸಂತೊಸ್ ಆನಿಂ ಏಕ್ ಅರ್ಥ್ ಆಸಾ. ತಶೆಂಚ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲಿಂ ಕಿತ್ಲಿಶಿಂ ಜೊಡಿಂ ಆಸಾತ್ ತಿಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಆಶೆತಾತ್. ಆತಾಂ ಗರ್ಭ್’ಧಾರಣ್ ಕರುಂಕ್ ಸಬಾರ್ ವಿಧಾನಾಂ ಆಸಾತ್ ತರ್ ಆಕ್ರಮಿ ರಿತಿರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೊ ವಿಕ್ರೊ ರಾವಾನಾ...
Crime

ಎಕಾ ಜಿಬೆಚೆಂ ಮೋಲ್ 9 ಕರೊಡ್!

ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್ ಕಷ್ಟ್ ಮಾರ್ಲ್ಯಾರೀ ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಸತ್. ಹಾಂಗಾ ಎಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚ್ಯಾ ಜಿಬೆಚೆಂ ಮೋಲ್ 9 ಕರೊಡ್ ರುಪಯ್. 9 ಕರೊಡಾಂಚ್ಯಾ ಜಿಬೆಂತ್ ಕಿತೆಂ ವಿಶೇಸ್ ಆಸಾ? ಹ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚೆಂ ನಾಂವ್ ಹೈಲಿ ಕರ್ಟಿಸ್. ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಚೊಕ್ಲೆಟ್ ಕಂಪೆನಿ ಕ್ಯಾಡ್’ಬರಿಸಾಂತ್ ತಿ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾ...
Cadbury Company

ಗಾಂಧೀಜಿಚಿ ಪುತಲಿ ಕಾಡುಂಕ್ ಪ್ರತಿಭಟನ್

ಪಶ್ಚಿಮ್ ಆಫ್ರಿಕಾಚ್ಯಾ ಘಾನಾ ವಿ.ವಿ’ಚ್ಯಾ ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧೀಜಿಚಿ ಪುತಲಿ (Statue), ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಕಾಡಿಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ವಿ.ವಿ’ಚ್ಯೆ ಪ್ರಾಧ್ಯಪಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ವಿ.ವಿ.’ಚ್ಯಾ 1000 ಜಣಾಂಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಜಣಾಂನಿ ದಸ್ಕತ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ ಪತ್ರ್...
Protest

ಚೆಡ್ವಾಂ, ಚೆಡ್ಯಾಂಕ್ ಭಾಡ್ಯಾಕ್ ಘೆತಾತ್

ಆಜ್’ಕಾಲ್ ಭಾಡ್ಯಾಕ್ ಮೆಳಾನಾತ್ಲಿ ವಸ್ತ್ ನಾಂ. ಭಾಡ್ಯಾಚಿ ಆವಯ್, ಬಾಪಯ್, ದಾದ್ಲೊ, ಬಾಯ್ಲ್ ಜೆಂ ಕಿತೆಂ ಜಾಯ್ ತೆಂ ಆಜ್ ಭಾಡ್ಯಾಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ತ್ಯಾಚ್ ಪರಿಂ ಜಪಾನಾಂತ್ ಭಾಡ್ಯಾಕ್ ಬೊಯ್’ಫ್ರೆಂಡ್ ಮೆಳ್ತಾತ್ ಆನಿಂ ಹೊ ದಂದೊ ಬಾರಿಚ್ ಚಡ್ಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ...
Rent

ವೆನೆಜುವೆಲಾಂತ್ ದುಬ್ಳಿಕಾಯ್!

ಸಂಸಾರಾಂತ್’ಚ್ಚ್ ಅತೀ ವ್ಹಡ್ ಕಚ್ಚೆಂ ತೆಲಾಚೊ ದೇಶ್ ವೆನೆಜುವೆಲಾ ಆರ್ಥಿಕ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ಬಾರಿಚ್ ಕಷ್ಟಾತಾ. ಥಂಯ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಂಚಿ ಸ್ಥಿತಿ ಭಿರ್ಮತೆಚಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ತ್ಯಾಚ್ ಪರಿಂ ಥಂಯ್ಚ್ಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರ್ಯಾಂಚಿಯಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಾರಿಚ್ ಪಾಡ್ ಆಸಾ. ಜಲ್ಮಾಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಬರ್ಯ್ಯಾ ಖಟ್ಲ್ಯಾರ್...
Poverty

ಶೊಪಿಂಗ್ ಮೊಲಾಂತ್ ಫಾಯರಿಂಗ್ ಜಾವ್ನ್ ಚೊವ್ಗಾಂಚೆಂ ಮರಣ್!

ಆಮೆರಿಕಾಂತ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಫಾಯರಿಂಗ್ ಜಾವ್ನ್ 4 ಜಣ್ ಜಾಗ್ಯಾರ್’ಚ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್ ಆನಿಂ ಸಬಾರ್ ಘಾಯೆಲ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ವಾಶಿಂಗ್ಟನಾ ಥಾವ್ನ್ 67 ಕಿ.ಮಿ. ಪಯ್ಸ್ ಬರ್ಲಿಂಗ್ಟನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಶೊಪಿಂಗ್ ಮೊಲಾಂತ್, ಆಚಾನಕ್ ರಿಗ್ಲೆಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಬಂದೂಕೆದಾರಿನ್ ಮನಾಕ್...
Crime

ತೀನ್ ದೀಸ್ ಮಿತ್ರಿಣಿಚ್ಯಾ ಮೊಡ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ!

ಎಕ್ಲೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಿತ್ರಿಣೆ ಬರಾಬರ್ ಕಾರಾರ್ ಯೆತಾನಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಅವ್ಘಡಾಂತ್ ತಾಚಿ ಮಿತ್ರಿಣ್ ಜಾಗ್ಯಾರ್’ಚ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲಿ. ತಿಚ್ಯೆ ಸಾಂಗಾತಾ ತೀನ್ ದೀಸ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ರಕ್ಷಣೆ ಖಾತಿರ್ ವಿನತಿ ಕರ್ನ್ ಕಾರಾಂತ್’ಚ್ ಶಿರ್ಕೊನ್ ಪಡ್’ಲ್ಲೊ ತಾಕಾ ಆತಾಂ ಬಚಾವ್ ಕೆಲಾಂ...
Accident

’ಖಬ್ರಾಂಚ್ಯಾ ಆಧಾರಾಚ್ಯೆರ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚ್ಯೆ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ್ ಆತಂಕ್’ವಾದಾಕ್ ಸಮಾ’: ಪಾಪಾ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್

ಝಜಾ ಆನಿಂ ಭುಖೆ ವರ್ವಿಂ ಕಂಗಾಲ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಂಕ್, ಮಾಧ್ಯಮಾಂನಿ ಭಿಂಯಾಚೆಂ ವಾತಾವರಣ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಕರ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರಿನಾಯೆ. ಖಬ್ರಾಂಚ್ಯಾ ಆಧಾರಾಚ್ಯೆರ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚಿಂ ಪತ್ರಾಂ ಉಗ್ರ್’ವಾದಾಕ್ ಸಮಾ. ಭೆಷ್ಟೆಂಚ್ ಭ್ಯೆಂ ಉಬ್ಜಂವ್ಚೆಂ ವಿನಾಶ್’ಕಾರಿ ಜಾವ್ನ್ ಬದಲ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ತೊ...
Pope Francis

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಭಾರತಾಲಾಗಿಂ ಶರ್ತಾಂವಿಣೆಂ ಉಲೊವ್ಣ್ಯಾಕ್ ತಯಾರ್!

ಪೊರ್ಚ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಆತಂಕಿನಿಂ ಕಾಶ್ಮೀರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಉರಿಂತ್ ಭಾರತೀಯ್ ಸೈನಿಕಾಂ ವಯ್ರ್ ಆಕ್ರಮಣ್ ಕರ್ನ್ 18 ಸೈನಿಕಾಂಕ್ ಮಾರ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಚಿ ಆಡಿ ಹಾಲ್ಲ್ಯಾ. ವಿಶ್ವ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂತ್ ತಾಕಾ ಲಜ್ ಭೊಗಿಜಯ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾ. ಆಮೆರಿಕಾಂತ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಕ್ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ್...
Talk

ಬ್ರಿಟನಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಂಕ್ ಫಸಯಿಲ್ಲೊ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ವ್ಯಕ್ತಿ!

ಬ್ರಿಟನಾಂತ್ ಆತಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಅತೀ ವ್ಹಡ್ ಸೈಬರ್ ಫಸವ್ಣೆಚೆಂ ಪ್ರಕರಣ್ ಉಗ್ತಾಡಾಕ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಮುಳಾಚೊ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಕ್ಲೊ, ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಬ್ರಿಟಿಶ್ ಲೊಕಾಂ ಥಾವ್ನ್ 982 ಕರೊಡ್ ರುಪಯ್ ಖಮಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಎದಿ ವ್ಹಡ್ ಚೂಕ್ ಕರ್ನ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ತ್ಯಾಚ್ ದೇಶಾಂತ್...
Crime

ಇಸ್ರಾಯೆಲ್’ಚ್ಯಾ ಕಿರ್ಯಾತ್ ಆರ್ಬಾಂತ್, ಸುರಿಯೆಂತ್ ಹಲ್ಲೊ ಕರ್ಚೊ ಆಡಾಯ್ಲೊ!

ಸುಕ್ರಾರಾ ದೀಸ್ ಸಕಾಳಿಂ ಕಿರ್ಯಾತ್ ಆರ್ಬಾಂತ್ ಏಕ್ 14 ವರ್ಸಾಂಚೊ ಪಾಲೆಸ್ತಿನಿ ಭುರ್ಗೊ ಸುರಿ ಉಬಾರ್ನ್ ಸೈನಿಕಾಂಚ್ಯೆರ್ ಹಲ್ಲೊ ಕರುಂಕ್ ಯೆತಾನಾ ತಾಕಾ ಆಡಾಯ್ಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸೈನಿಕಾಂನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಹರ್ದ್ಯಾಕ್ ಗುಳೊ ಘಾಲೊ ಆನಿಂ ಘಾಯೆಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಕಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ವ್ಹರ್ನ್ ದಾಖಲ್ ಕೆಲೊ...
Crime

ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಟಿ.ವಿ. ಆನಿಂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ದವರಾ!

ಆತಾಂಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಯುಗಾಂತ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆನಿಂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನಾ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ತಶೆಂ ಹಾತಾಂತ್ ಆಸಾತ್. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಘೆವ್ನ್ ಬಸ್ತಾತ್. ತೆಂ ಪಾವಾನಾತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟಿ.ವಿ ಮುಕಾರ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಚಿಟ್ಕೊನ್ ಬಸ್ತಾತ್...
Smartphone

ಟರ್ಕಿಂತ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ರಾಜ್’ದೂತ್ ದಫ್ತರಾಚ್ಯಾ ಗಾರ್ಡಾಕ್ ಸುರಿ ಘಾಲುಂಕ್ ಪ್ರಯತನ್!

ಬುದ್ವಾರಾ ದೀಸ್ ಏಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಾತಾಂತ್ ಸುರಿ ಘೆವ್ನ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ರಾಜ್’ದೂತ್ ದಫ್ತರಾಚ್ಯೆ ಕುಶಿಕ್ ಯೆತಾಲೊ. ತೊ ಕೊಣಾಚ್ಯೆರ್ ತರೀ ಹಲ್ಲೊ ಕರ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜೊನ್ ಎಕಾ ನಿವೃತ್ತ್ ಪೊಲಿಸ್ ಅಧಿಕಾರಿನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಂಯಾಂಕ್ ಗುಳೊ ಘಾಲ್ನ್ ಘಾಯ್ ಕೆಲೊ. ತೊ ರಾಜ್’ದೂತ್...
Isis