ವಿದೇಶಿ ಖಬ್ರೊ

ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಖೆಳ್ಗಾಡಿ, ಲಿಯೊನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ನಿವೃತ್ತ್!

ಚಿಲಿನ್ ಕೋಪಾ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಚಾಂಪಿಯನ್’ಶಿಪ್ ಜಿಕ್’ಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಕಠೀಣ್ ಸಲ್ವಣೆಕ್ ಒಳಗ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಆರ್ಜೆಂಟಿನಾಚ್ಯಾ ಲಿಯೊನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿನ್ ಬೆಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಖೆಳಾಂ ಥಾವ್ನ್ ನಿವೃತ್ತ್ ಜಾಹೀರ್ ಕೆಲಿ. ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಶೂಟೌಟಾಂತ್’ಯಿ ಗೋಲ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆ ಖಾತಿರ್...
Sports

ಕೋಪಾ ಫುಟ್ಬಾಲ್: ಚಿಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್!

ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಶೂಟೌಟಾಂತ್ ಆರ್ಜೆಂಟಿನಾಕ್ ಸಲ್ವಯಿಲ್ಲೆಂ ಚಿಲಿ, ಪರತ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಜಾಲೆಂ. 120 ಮಿನುಟಾಂಚ್ಯಾ ಖೆಳಾಂತ್ ಖಂಚೊಚ್ ಗೋಲ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಶೂಟೌಟಾಂತ್ ಚಿಲಿ 4-2 ಗೊಲಾಂನಿ ಆರ್ಜೆಂಟಿನಾ ವಯ್ರ್ ಮ್ಯಾಚ್...
Sports

ಐಸಿಸಾಂನಿ ಆವಯ್ಕ್’ಚ್ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ!

ಐಸಿಸಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಕಾಡ್ತಾನಾಂಚ್ ಆಂಗ್ ಕಾಂಪೊಂಕ್ ಲಾಗ್ತಾ. ಆಪ್ಲೆಂ ಕುಟಾಮ್, ಭಾವ್ ಭಯ್ಣಿ ಮ್ಹಣ್ ನಾ ಸರ್ವಾಂಚೊ ನಿರ್ದಯೆನ್ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ತಾತ್. ಹ್ಯಾ ಐಸಿಸ್ ಸಂಘಟನೆಕ್ ಮೆಳ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ಜೊವ್ಳ್ಯಾ ಭಾಭಾವಾಂನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್ಕ್ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಥರಾನ್ ಚೀರ್ನ್...
Isis

ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ಸೈನಿಕಾಂನಿ, ಪಾಲೆಸ್ತಿನಿ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ಮಾರ್ಲೆಂ!

ಇಸ್ರಾಯೆಲಿ ಸೈನಿಕಾಂನಿ ಎಕಾ ಪಾಲೆಸ್ತಿನಿ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ಗುಳೆ ಘಾಲ್ನ್ ಮಾರ್ಲಾಂ. ತ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಕಾರ್ ಹಾಡ್ನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವಾಹನಾಂಕ್ ಧಾಡಾಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ತಿ ಸ್ತ್ರೀ ಮರಣ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ಕಾರಾ ಭಿತರ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆ ದೋಗ್ ಜಣ್...
Israel Law

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಪಾರ್ಕಾಂತ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಇನ್ಕಾರ್!

ಆಮೆರಿಕಾಚ್ಯಾ 23 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಕ್ಯಾಸಿ ನೋಕೆಟ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಚಲಿಯೆಕ್, ಸಗ್ಳ್ಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಪಾರ್ಕಾಂನಿ ಪ್ರವೇಶ್ ಇನ್ಕಾರ್ ಕೆಲಾ. 2014ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಆಮೇರಿಕಾಚ್ಯಾ 7 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಪಾರ್ಕಾಂಕ್ ಭೆಟ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕ್ಯಾಸಿ ನೋಕೆಟಾನ್, ಥಂಯ್ಚ್ಯಾ ಮೊಲಾಧಿಕ್ ಕಲಾಕೃತಿಂಚೆರ್...
Law & Order

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಂತ್ ಗರ್ಭೆಸ್ತಿಣಿ ಸಿಗ್ರೆಟ್ ಸೇವನ್ ಕರ್ತಾತ್!

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವೆಗ್ಯಾನಿಕಾಂಕ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಪಾಂವ್ಚೆ ತಸಲಿ ಖಬಾರ್ ಏಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾ. ಗರ್ಭೆಸ್ತಿಣ್ ಆನಿ ಸಿಗ್ರೆಟಿ ಮಧ್ಲೊ ಸಂಬಂಧ್ ಹಾಕಾ ಕಾರಣ್. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಚಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಅಧ್ಯಯನಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಮಹತ್ವಾಚೊ ವಿಶಯ್ ಏಕ್ ಕಳಿತ್...
Pregnancy

ಹಿ ಮಾಸ್ಳಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪಾತ್ಯೆಜಯ್’ಚ್ಚ್

ದರ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಿಂಚೊ ಸಂಸಾರ್ ಕಿತ್ಲೊ ವ್ಹಡ್’ಗಿ ತಿತ್ಲೊಚ್ ನಿಗೂಢ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗರ್ಭಾ ಭಿತರ್ ಕಸಲ್ಯೊ ಜಿವಿ ಭರ್ಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕೊಣಾಕ್’ಚ್ ಕಳಿತ್ ನಾ. ಅಸಲಿಚ್ ಏಕ್ ಜಿವಿ ಹಿ ಮಾಸ್ಳಿ. ಪಳಂವ್ಕ್ ಹೊಲಿವುಡ್ ಫಿಲ್ಮಾಂನಿ ದಿಸ್ಚೆಪರಿಂ...
Sea Fish

9 ವರ್ಸಾಂಚೊ ಭುರ್ಗೊ ವೃತ್ತಿಪರ್ ಹ್ಯಾಕರ್

ಭಾರತೀಯ್ ಮುಳಾಚೊ ಆಮೇರಿಕನ್ ನಿವಾಸಿ 9 ವರ್ಸಾಂಚೊ ರುಬೇನ್ ಪೌಲ್ ಏಕ್ ವೃತ್ತಿಪರ್ ಹ್ಯಾಕರ್, ಆಪ್ ಡೆವಲಪರ್, ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಎಕ್ಸ್’ಪರ್ಟ್ ಆನಿ ಗೇಮ್ ಡೆವಲಪ್’ಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ ‘ಪ್ರುಡೆಂಟ್ ಗೇಮ್ಸ್’ ಹಾಚೊ ಸಿ.ಇ.ಓ...
Computer Technology

ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೊ ಅಪಾಯ್’ಕಾರಿ ರೂಕ್ ಆಪಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಮರಣ್ ಖಂಡಿತ್!

ಪಳಂವ್ಕ್ ಹೊ ರೂಕ್ ಅತ್ಯಂತ್ ಸೊಭಿತ್ ಆನಿ ಆಕರ್ಷಕ್. ಪುಣ್ ಚತ್ರಾಯ್! ಹೊ ರೂಕ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್’ಚ್ ಅಪಾಯ್’ಕಾರಿ, ತೊ ಆಪಡ್ಲ್ಯಾರ್ ತುಮಿ ಮೊರ್ತಾತ್! ಮೊರ್ಣಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಂವ್ಚಾ ಹ್ಯಾ ರುಕಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಮಂಚಿನೀಲ್. ಹೊ ರೂಕ್...
Nature

ತೊಂಡಾಕ್ ಮುಖಾಟೆಂ ಘಾಲ್ನ್ ಕಷ್ಟಾಂಕ್ ಸಾಂಪಡ್ಲೆಂ!

ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂತ್ ಡೈನೋಸಾರಾಚೆಂ ಮುಖಾಟೆಂ ಘಾಲ್ನ್ ನಟನ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ 15 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾನ್ ಟ್ರಾಯಲ್ ಕರುಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ತೆಂ ಮುಖಾಟೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತಕ್ಲೆ ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಘಾಲೆಂ. ತೆಂ ಘಾಲ್ಲೆಂಚ್ ಪಾಪ್ ತ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಂಕ್ ಉಸ್ವಾಸ್...
Education

ಎನ್.ಎಸ್.ಜಿ. ಸದಸ್ಯತ್ವಾಚೆಂ ಪ್ರಯತನ್ ವ್ಯರ್ಥ್ ಜಾಲೆಂ

ಪರಮಾಣು ಸಪ್ಲಾಯ್ ಕರ್ಚಾ ಸಂಘಾಚೆಂ ಸದಸ್ಯತ್ವ್ ಮೆಳ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಭಾರತಾನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಪ್ರಯತನ್, ಫಾತ್ರಾರ್ ವೊತ್ಲೆಲ್ಯಾ ಉದ್ಕಾ ಸಮಾ ಜಾಲಾಂ. ದಕ್ಷಿಣ್ ಕೊರೆಯಾಚ್ಯಾ ಸಿಯೊಲಾಂತ್ ಚಲ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಪರಮಾಣು ಸಪ್ಲಾಯ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂಚಾ ಮಹಾಸಭೆಂತ್, ಭಾರತಾಕ್ ಸದಸ್ಯತ್ವ್...
Science & Technology

ನಿದ್ಚಾ ಕುಡಾಂತ್ ಪೆರ್ಮಾರಿ!

ಜಿವ್ದಾಳ್ ಪಳೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ಷಣ್ ಪಯ್ಸ್ ಧಾಂವ್ಚೆ ಚಡ್. ವಾಟೆರ್ ವ ಪಯ್ಸ್ ಖಂಯ್ ತರೀ ದಿಸ್ಲಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಭಿಂಯಾನ್ ಪಯ್ಸ್ ಧಾಂವ್ತಾತ್. ಪುಣ್ ಘರಾ ಭಿತರ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್? ಘರಾ ಭಿತರ್ ನಿದ್ಚಾ ಕುಡಾಂತ್ ಪಾಂಚ್ ಮೀಟರ್ ಲಾಂಬ್ ಏಕ್ ಪೆರ್ಮಾರಿಕ್ ಪಳವ್ನ್ ತ್ಯಾ ಘರ್ಚಿ ಸ್ತ್ರೀ ಸಗ್ಳಿ ಧವಿ...
Australia

ಖ್ಯಾತ್ ಖವ್ವಾಲಿ ಗಾಯಕ್, ದುಷ್ಕರ್ಮಿಂಚ್ಯಾ ಗುಳ್ಯಾಂಕ್ ಬಲಿ ಜಾಲೊ!

ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಂತ್ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಂಚೆ ಹಲ್ಲೆ ಚಡೊನ್ ಯೆತಾತ್. ಖ್ಯಾತ್ ಖವ್ವಾಲಿ ಗಾಯಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಅಮ್ಜದ್ ಸಾಬರಿ, ಹಾಚಿ ಖುನಿ ಕೆಲ್ಯಾ. ಅಮ್ಜದ್ ಸಾಬರಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಚ್ಯಾ ಲಿಯಾಖತಾಬಾದ್ ಲಾಗಿಂ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಕಾರಾಚೆರ್ ವ್ಹೆತಾನಾ ಎಕಾಎಕಿಂ...
Murder

ಪಿಜ್ಜಾಂತ್ ಚೀಜ್ ಉಣಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಕ್, ಸ್ತ್ರೀಯೆನ್ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಪೋನ್ ಕೆಲೆಂ!

ಟೆಲಿಫೋನಾಚಿ ತುರ್ತ್ ನಂಬ್ರಾಂ ಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ವಾಪರುಂಕ್ ಆಸ್ತಾತ್. ಪುಣ್ ಥೊಡಿಂ ವಿಚಿತ್ರ್ ಕಾಮಾಂ ಖಾತಿರ್ ವಾಪರ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್ ಹೆಂ ಪ್ರಕರಣ್ ಪಳೆಯಾ. ಕೆನಾಡಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆನ್, ಆನ್’ಲೈನಿರ್ ಪಿಜ್ಜಾ ಆರ್ಡರ್...
Canada

ಕಾಮ್ ಕರಿನಾತ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಮೆನೇಜರಾನ್ ವೆದಿಚ್ಯೆರ್ ಆಪವ್ನ್ ಮಾರ್ಲೆಂ!

ಚೀನಾಂತ್ ಏಕ್ ಅವ್ಮಾನಾಚೆಂ ಘಡಿತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಮಾಂತ್ ಕ್ಷಮತ ದಾಖಂವ್ಚಾಂತ್ ನಾಪಾಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾರಣಾನ್, ಎಕಾ ಬೇಂಕ್ ಮೆನೇಜರಾನ್ ಎಕಾ ಚೆಡ್ವಾ ಸಾಂಗಾತಾ 8 ಜಣಾಂಕ್ ವೆದಿಚೆರ್ ಆಪವ್ನ್ ಅವ್ಮಾನ್ ಕೆಲೊ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಬೇತ್ ಕಾಣ್ಘೆವ್ನ್ ತಾಂಕಾಂ ಮಾರ್ಲಾಂ...
Crime

ಚೀನಾಚೆಂ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿಶ್ವಾಂತ್’ಚ್ ಸೂಪರ್ ಫಾಸ್ಟ್!

ಸತತ್ ಸಾತ್ವೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಚೀನಾಚೆಂ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವೇಗಾಚ್ಯಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರಾಂತ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಘೆಂವ್ಚಾಂತ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲಾಂ. ವಿಶೇಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪಯ್ಲೆಚ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಮೇರಿಕಾಚಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಾಚೆಂ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಪ್ರಯೋಗ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ...
Computer Technology

ವ್ಹಾಣಾಂ ವಯ್ರ್ ‘ಓಂ’ ಚಿಹ್ನ್?

ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಿಂಧ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯಾಂತ್ ಥೊಡೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಸ್ತ್ ‘ಓಂ’ ಚಿಹ್ನೆ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯೊ ವ್ಹಾಣೊ ವಿಕ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬಾರ್ ಥಂಯ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಹಿಂದೂ ಲೊಕಾಂಚಾ ರಾಗಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲಾಂ. ಹ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ದೂರ್ ದೀವ್ನ್ ಕ್ರಮ್ ಘೆಂವ್ಕ್...
Religious & Beliefs

ಬಿ.ಎಮ್.ಡಬ್ಲ್ಯೂ’ಚ್ಯೆರ್ ಭೊಂವ್ಡಿ ಮಾರ್ತಾತ್ ಪೊಲಿಸ್!

ಆಮ್ಚಾ ದೇಶಾಂತ್ ಪೊಲಿಸ್ ವಾಹನ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಉಡಾಸ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ಜೀಪಾಚೊ. ಸಾಧರಣ್ ದೇಶಾಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಪೊಲಿಸ್ ಸ್ಟೇಶನಾಂನಿ ಜೀಪ್ ಆಸ್ತಾ. ಗರ್ಜ್ ಪಡ್ತಾನಾ ಪೊಲಿಸ್, ಹೆಂ ಜೀಪ್ ವಾಪರ್ತಾತ್. ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ಎಕಾ ದೇಶಾಂತ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ವಾಪರ್ಚೆಂ ವಾಹನ್ ಆಯ್ಕಾಲ್ಯಾರ್...
Monaco Police

ಆಮೇರಿಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯಾಕ್ ಹಾಸನ್’ಚ್ಯಾ (ಕರ್ನಾಟಕ) ರಾಜಾರಾವಾಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್

ಕರ್ನಾಟಕಾಚ್ಯಾ ಹಾಸನ್ ಮುಳಾಚೊ ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಕವಿ ಆನಿ ಕಾದಂಬರಿಕಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ರಾಜಾರಾವ್ ಹಾಂಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್, ಟೆಕ್ಸಾಸ್ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯಾನ್ ಅಧ್ಯಯನಾ ಖಾತಿರ್ ಘೆತ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ವಿ.ವಿ’ಚ್ಯಾ ಸಂಶೋಧನ್ ಕೇಂದ್ರಾನ್ ಕಳಯ್ಲಾಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೊ ಹಸ್ತ್ ಪ್ರತಿ...
Research

ಸಿಂಹಾಕಡೆಂ ಝಗ್ಡೊನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಬಚಾವ್ ಕೆಲೆಂ

ಸಿಂಹಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಕ್ ಸಾಂಪ್ಡುನ್ ಒದ್ದಾಡೊನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾಕ್, ತ್ಯಾ ಸಿಂಹಾಕಡೆಂ ಝಗ್ಡೊನ್ ಬಚಾವ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಆಮೇರಿಕಾಚ್ಯಾ ಕೊಲೆರಾಡೊ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಹ್ಯಾ ಭಾಗಾಂತ್ ಪರ್ವತ್ ಸಿಂಹ್ ಆಸಾತ್. ತ್ಯಾ ಪರ್ವತಾಕ್ ಲಾಗೊನ್...
Rescue