ವಿದೇಶಿ ಖಬ್ರೊ

ಡ್ಯಾಡ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ - ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಧುವೆಚ್ಯಾ ರಾಕಣ್ಣೆಕ್ ಬಾಪಾಯ್ಚೊ ಉಪಾಯ್ !

ಜೊರ್ಜಿಯಾ: ಮ್ಹಾತಾರ್ಯ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಧರ್ನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಬಾಳ್ಶ್ಯಾಂಚೆರ್ ಸಯ್ತ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಪ್ರಾಯೆಕ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಧುವಾಂಕ್ ಸುರಕ್ಷಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಾಂಭಾಳ್ಚೆಂ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಕಶ್ಟಾಂಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚೆಡುಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಆವಯ್-ಬಾಪಾಂಯ್ಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಕಳಿತ್. ಅಸಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್....
International

ಉತ್ತರ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್ ಟ್ರೇಯ್ನಾಕ್ ಆಪ್ಟಾಲ್ಲೆಂ ಕಾರ್.

ಎಪ್ರಿಲ್ 24 ತಾರಿಕೆರ್ ಉತ್ತರ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಚ್ಯಾ ಝಿಕ್ರಾನ್ ಯಾಕವ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಕಡೆನ್ ಎಕ್ ಕಾರ್ ಟ್ರೇಯ್ನಾಕ್ ಆಪ್ಟಾಲೆಂ. ತರೀ ವ್ಹಡ್ ಕಾಂಯ್ ಅಪಾಯ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾಂ. ಕಾರಾಚ್ಯಾ ಡ್ರೈವರಾಕ್ ಆನಿ ಟ್ರೇಯ್ನಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಪಯ್ಣಾರ್ಯ್ಯಾಕ್ ಇಲ್ಲೊಸೊ ಘಾಯ್ ಜಾಲಾ. ಅವ್ಘಡಾಚ್ಯಾ....
International

ನೆಪಾಳಾಂತ್ ಭುಂಯ್ ಕಾಂಪ್ಣಿ: ಹಜಾರಾಂ ವಯ್ರ್ ಮರ್ಣಾಂ.

ಕಠ್ಮಂಡು: ಸೆಜಾರಿ ರಾಷ್ಟ್ರ್ ನೇಪಾಳಾಚ್ಯಾ ರಾಜ್’ಧಾನಿ ಕಠ್ಮಂಡುಂತ್ ಆಜ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಬಳಾಧೀಕ್ ಭುಂಯ್’ಕಾಂಪ್ಣೆಕ್ ಅಧಿಕೃತ್ ಲೆಕಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂ 876 ಜಣ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್. ಪುಣ್ ಮರ್ಣಾಚೊ ಸಂಖೊ ಹಜಾರಾಂಕ್ ಮಿಕ್ವೊಂಕ್ ಪುರೊ ಮ್ಹಣ್ ನೇಪಾಳಾಚ್ಯಾ ಪೋಲಿಸಾಂನಿ....
International

ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೊ ಇಕ್ರಾವೊ ಬೋವ್ ಸಂತೊಸ್ಭರಿತ್ ದೇಶ್ !

ಸಂಸಾರಾಚಿ ಸಂತೊಸ್ಭರಿತ್ ವಾರ್ಷಿಕ್ ವರ್ದಿ (Annual World Happiness Report) ಪರ್ಮಾಣೆ ಇಸ್ರಾಯೆಲ್, ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೊ ಇಕ್ರಾವೊ ಬೋವ್ ಸಂತೊಸ್ಭರಿತ್ ದೇಶ್ ಖಂಯ್. ಆದ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಯೀ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಕ್ ಹೆಂಚ್ ಸ್ಥಾನ್....
International

ಅ-ತುರಾಂತ್ ಕಾರಾ ಭಿತರ್ ಘಾಯೆಲ್ಲೊ ಜುದೆವ್ ಮೆಳ್ಳೊ.

ಜೆರುಜಲೆಮಾಚ್ಯಾ ಸೆಜಾರಾ ಅ-ತುರಾಂತ್ ಎಕಾ ಕಾರಾಚ್ಯಾ ಡಿಕ್ಕಿ ಭಿತರ್ ಚುರಿಯೆಚ್ಯಾ ಮಾರಾನ್ ಘಾಯೆಲ್ಲೊ ಜುದೆವ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ಳೊ. ತುರಂತ್ ತಾಕಾ ಜೆರುಜಲೆಮಾಚ್ಯಾ ಎನ್ಕರೆಮಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಹದ್ಹಾಸ್ಸಾ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೆಂಟರಾಕ್ ಭರ್ತಿ ಕೆಲೊ. ಪೋಲಿಸ್ ಘಡಿತಾ ಪಾಟ್ಲೊ....
International

ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಂತ್ 17 ಖೈದಿಂಕ್ ಫಾಶಿ !

ಅಪ್ರಾಧಿಂಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾವಿಧಿಕ್’ಚ್ಚ್ ಅತ್ರೆಗುನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾಪರಿಂ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಮಂಗ್ಳಾರಾ ವಿವಿಧ್ ಪ್ರಕರಣಾಂನಿ ಮರ್ಣಾಚ್ಯಾ ಫರ್ಮಾಣಾಕ್ ವಳಗ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ 17 ಖೈದಿಂಕ್ ಫಾಶಿ....
International

ಅಫ್ಘಾನಾಂತ್ ಸೂಸೈಡ್ ಬೊಂಬಾಕ್ 37 ಬಲಿ; ಐಸಿಸ್ ಜವಾಬ್ದಾರ್ !

ಜಲಾಲಾಬಾದ್, ಎಪ್ರಿಲ್ 18: ಜಲಾಲಾಬಾದ್’ಚ್ಯಾ ಬ್ಯಾಂಕಾಲಾಗಿಂ ಎಪ್ರಿಲ್ 18ವೆರ್ ಫುಟ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಜೊಡಿ ಬೊಂಬಾವರ್ವಿಂ 37 ಜಣ್ ಸ್ಪೊಟಾರ್’ಚ್ಚ್ ಮರಣ್ ಪಾವೊನ್, ಶೆಂಬರಾಂ ವಯ್ರ್ ಲೋಕ್ ಗಂಭೀರ್ ಜಾವ್ನ್....
International

ಚೀನಾಂತ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಲಂಯ್ಗಿಕ್ ಸುಖ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಚಲಿಯಾಂ ಸಾರ್ಕ್ಯಾ ಸೆಕ್ಸ್ ಟೊಯ್ಸಾಂಕ್ ಭಾರಿಚ್ಚ್ ಡಿಮಾಂಡ್ !

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಲಾಂಬಾಯೆಕ್ ಲಾಗೊನ್ ‘156’ (ಸಾಡೆಪಾಂಚ್ ಫುಟ್) ನಾಂವಾನ್ ಆಪಂವ್ಚ್ಯಾ ಲಂಯ್ಗಿಕ್ ಸುಖ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಚಲಿಯಾಂ ಸಾರ್ಕ್ಯಾ ಸೆಕ್ಸ್ ಟೊಯ್ಸಾಂಕ್ ಭಾರಿಚ್ಚ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಖಂಯ್. ಅಸಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಬೊಂಬ್ಯಾಕ್ ಭಾರತಾಚೆ ಲಗ್ಬಗ್ 1.50 ಲಾಕ್ ರುಪಯ್ ತರೀ ಬೀಜಿಂಗಾಂತ್ ವ್ಹಡ್....
International

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಲಂಯ್ಗಿಕ್ ವಿಶ್ವ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿನಾಸ್ತಾನಾ ಪರಾರಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ರೇಪಿಸ್ಟಾಕ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಧರ್ಲೊ!

ಮ್ಯಾನ್ಹಟನ್: ಬಾರ್ ಹೊಟೇಲಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಟೊಯ್ಲೆಟಾಂತ್ 23 ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾ ಚಲಿಯೆಚೆರ್ ಅತ್ತ್ಯಾಚಾರ್ ಕರ್ತಾನಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಲಂಯ್ಗಿಕ್ ವಿಶ್ಚ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗಾತ್ ದೀನಾತ್’ಲ್ಲೆವರ್ವಿಂ, ತಿಚೆರ್ ಬಲಾತ್ಕಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ಪೋಳ್ನ್ ಧಾವ್’ಲ್ಲ್ಯಾ 48 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ವೆಕ್ತಿಕ್....
International

ಧುವೆಚ್ಯಾ ಬೊಯ್‌ ಫ್ರೆಂಡಾ ಸಂಗಿಂ ಸೆಕ್ಸ್‌ : ಪಾಂಚ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ಆವಯ್ ಬಂದೆಂತ್!

ಜೊರ್ಜಿಯಾ: ಘರಾಚ್ಚ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾರ್ಟೆ ವೆಳಾರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಧುವೆಚ್ಯಾ ಬೊಯ್ಫ್ರೆಂಡಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಬಾತ್ರೂಮಾಂತ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ 35 ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಆವಯ್ಕ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಬಂದೆಂತ್....
International

ತೊಂಡಾಂತ್ ಉದಾಕ್ ಹಾಡಂವ್ಚೆಂ `ಮಿಯಾಂವ್‌ ತಂದೂರಿ’...!?

ಹೋಟೆಲ್, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟಾಂನಿ ಮೆಳ್ಚೆಂ ಚಿಕನ್ ತಂದೂರಿ ಬೋವ್ ಚಡ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್. ಮಾಸ್ ಖಾತೆಲ್ಯಾಂನಿ ತೊಂಡಾಂತ್ ಲಾಳ್ ಗಳವ್ನ್ ಚಿಕನ್ ತಂದೂರಿ ಖಾಂವ್ಚೆಂ ಕೊಮನ್. ಪುಣ್ ವಿಯೆಟ್ನಾಮಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಹೋಟೆಲಾಂತ್ ಕರ್ಚಿ ಏಕ್ ವಿಶೇಸ್ ತಂದೂರಿ ದುಸ್ರೆ ಖಂಯ್ಸರೀ....
International

ದರ್ಯಾಥಾವ್ನ್ 342 ಕೊರೊಡಾಂಚಿಂ ರುಪ್ಯಾಚಿಂ ನಾಣಿಂ ವರ್ಯ್ ಕಾಡ್ಲಿಂ.

ಲಂಡನ್: ಲಗ್ಬಗ್ 73 ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್‌ ಖಜಾನ್ಯಾಕ್ ಸೆರ್ವಾಲ್ಲಿಂ 342 ಕೊರೊಡ್ ಐವಜಾಚಿಂ ರುಪ್ಯಾಚಿಂ ನಾಣಿಂ ದರ್ಯಾಥಾವ್ನ್ ವರ್ಯ್....
International

13 ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ಆವಯ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ 65 ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಚವ್ಗಾಂಕ್ ಗುರ್ವಾರ್!

ಜರ್ಮನಿ: ಭಾರತಾಂತ್ ಜಣಾಸಂಖೊ ವಾಡ್ಲಾ ದೆಕುನ್ ಆರತಿಕ್ ಏಕ್, ಕೀರ್ತಿಕ್ ಏಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಫಕತ್ ದೊಗಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಆವ್ಕಾಸ್. ಆತಾಂ ಬಿಸ್ಪಾನ್ ಮನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ (ತಿಸ್ರ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೊ ಶಿಕ್ಪಾ ಖರ್ಚ್ ದಿಯೆಸೆಜ್ ಪಳೆಯ್ತಾ) ಮಂಗ್ಳುರಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ತಿಸ್ರ್ಯಾಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್....
International

ಆಪ್ಣಾಚಿ ತಕ್ಲಿ ಖುದ್ಧ್ ಭೆತುನ್ ಘೆತ್’ಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ.

ಚಿಕಾಗೊ: ಅಮೇರಿಕಾಚ್ಯಾ ಚಿಕಾಗೊಂತ್ಲ್ಯಾ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ `ಹಾಂಗಾಸರ್ ಎಕ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ ಆಪ್ಣಾಚಿ ತಕ್ಲಿ ಖುದ್ಧ್ ಭೆತುನ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಸಾ, ವೆಗ್ಗಿಂ ಯೆಯಾ’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕೊಲ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂಚ್ ಪೊಲಿಸ್ ತುರ್ತಾನ್ ತ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಕ್ ಪಾವ್ತಾತ್. ಥಂಯ್ಸರ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ತಾಂಕಾಂ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಏಕ್....
International

ಐಸಿಸ್ ಆಕಾಂತ್’ವಾದಿಂ ಥಾವ್ನ್ `ಕಾಮೆಲಿ ಜಾಯ್’ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಯ್ರಾತ್!

ಬಗ್ದಾದ್: ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಹಿಂಸಾದ್ವಾರಿಂ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಕಾಂಪಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಐಸಿಸ್ ಆಕಾಂತ್’ವಾದಿಂನಿ ಅಂತರ್’ಜಾಳಾರ್ ಕಾಮೆಲಿ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಯ್ರಾತಾಂ ಘಾಲ್ಯಾಂತ್. ತ್ಯಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ತಾಂಣಿ ಚಲಂವ್ಚ್ಯಾ ಹಿಂಸಾಕ್ ಸಾಂಗಾತ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಉಲೊ....
International

ದಫ್ತರಾಂತ್ ವಿಣ್ಗಿ ಸೆವಾ!

ಕ್ಯಾಲಿಪೊರ್ನಿಯಾ: ಅಮೇರಿಕಾಚ್ಯಾ ಕ್ಯಾಲಿಪೊರ್ನಿಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ `ಬೋಲ್ಡ್ ಇಟಾಲಿಕ್ ಡೀಪ್’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚ್ಯಾ ದಫ್ತರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂನಿ ಏಕ್ ಮ್ಹಹಿನೊಂ ಭರ್ `ವಿಣ್ಗಿ ಸೆವಾ’ ದಿಲ್ಲೆ ವಿಶಿಂ ವರ್ದಿ ಆಯ್ಲ್ಯಾ! ಹ್ಯಾ ದಫ್ತರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂ ಮದೆಂ ತಶೆಂಚ್ ಮ್ಹಾಲಕಾ ಮದೆಂ....
International

ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂನಿ 10 ಕಾಜಾರಾಂ ಜಾಲ್ಲಿ ಖರಾಮಸ್ತೆಚಿ ಸ್ತ್ರೀ …?!

ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್: 1999 ಥಾವ್ನ್ 2002 ಪರ್ಯಾಂತ್ 10 ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಸಂಗಿಂ ಲಗ್ನಾ ಭಾಂದಾಂತ್ ಎಕ್ವಟೊನ್ ಹ್ಯಾ ಪಯ್ಕಿ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಡೈವೊರ್ಸ್ ದೀವ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಲಗ್ನಾ ಧಾಕ್ಲ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂನಿ ಯೆದೊಳ್ ಕಾಜಾರ್’ಚ್ಚ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಫಟಿಂ ಮಾರ್’ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆತಾಂ ಜಯ್ಲಾಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಷೆಕ್....
International

ಸಿರಿಯಾಂತ್ ಸ್ತ್ರೀ ಜಿಹಾದಿ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಎಂಟ್ರಿ..?!

ದಮಾಸ್ಕಸ್: ಸಿರಿಯಾಂತ್ ಫಕತ್ ಸ್ತ್ರೀಯೊ ಮಾತ್ರ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಜಿಹಾದಿ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ಳಾಂ. ಹ್ಯೊ ಸ್ತ್ರೀಯೊ ಹಾತಾಂತ್ ಕಲಾಶ್ನಿಕೋವ್(ಎಕೆ 47) ಬೊಂದುಕ್ ಘೆವ್ನ್ "ಅಲ್ಲಾ ಹೊ ಅಕ್ಬರ್’ ಮ್ಹಣ್ ಬೊಬೊ ಘಾಲ್ಚೊ ವಿಡಿಯೊ ಇಂಟರ್’ನೆಟ್ಟಾರ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಪಾಂಚ್ ಮಿನುಟಾಂಚ್ಯಾ....
International

ಹಿಮಾಲಯಾಂತ್ ಸುರಂಗ್: ನೇಪಾಳಾಕ್ ಚೀನಾಚೆಂ ರಯ್ಲ್ !

ಬೀಜಿಂಗ್: ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಖಂತಿಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಭಾಶೆನ್ ಟಿಬೆಟ್ ಆನಿ ನೇಪಾಳಾ ಮದೆಂ 540 ಕಿ. ಮೀ. ಲಾಂಬಾಯೆಚೆಂ ಹೈಸ್ಪೀಡ್ ರಯ್ಲಾ ಪಾಟೊ ಆಸಾ ಕರುಂಕ್ ಚೀನಾನ್ ಯೆವ್ಜಣ್ ಘಾಲ್ಯಾ. ಹಿಮಾಲಯಾ ಪರ್ವತಾಚೆ ಮದೆಂ ಸುರಂಗ್ (ಟನೇಲ್) ಪೊಕೊರ್ನ್ ಹೊ ಪಾಟೊ....
International

ಕ್ಯಾಮರಾ ಪಳೆವ್ನ್ ಹಾತ್ ಉಕಲ್’ಲ್ಲೆಂ ಭುರ್ಗೆಂ ಆಕಾಂತ್’ವಾದಿಂಚೆ ಅದೀನ್ !

ಬಾಗ್ಧಾದ್: ಕ್ಯಾಮರಾ ಪಳೆವ್ನ್ ಗನ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಆಪ್ಲೆ ದೊನೀ ಹಾತ್ ವಯ್ರ್ ಶರಣಾಗತಿ ದಾಕಯಿಲ್ಲೆಂ ಸಿರಿಯಾಚೆಂ ಚಾರ್ ವರ್ಸಾಂಚೆಂ ನೆಣ್ತೆಂ ಬಾಳ್ ಹುದಾ ಅನಿ ತಾಚೆಂ ಕುಟಮ್ ಇದಲಿಬ್ ಶ್ಹಹರಾಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಪುಣ್ ಆಕಾಂತಾಚಿ ಖಬರ್ ಕಿತೆಂಗೀ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್, ಇದಲಿಬ್ ಶ್ಹಹರಾ...
International