ವಿದೇಶಿ ಖಬ್ರೊ

ಆಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನಾಂತ್ ಆತಂಕಿಚೊ ಹಲ್ಲೊ 20 ಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಮೆಲೆ!

ಆಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನಾಂತ್ ಆತಂಕಿಚೆ ತೊಂದ್ರೆ ದಿಸಾಂದೀಸ್ ಚಡೊನ್ ಯೆತಾತ್. ಆತಾಂ ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ ಬಾಲ್ಖಾ ಪ್ರಾಂತ್ಯಾಂತ್ ಮಝುರ್ ಇ ಷರೀಫ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಸ್ಚಾ ಆರ್ಮಿ ಕೇಂದ್ರಾ ಲಾಗ್ಸರ್ ಆತಂಕಿನಿ ಅತ್ಮ್’ಘಾತಿ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟ್ ಕರ್ನ್ ಸಬಾರಾಂಚಿ ಬಲಿ ಘೆತ್ಲ್ಯಾ....
Afghanistan

ಒಸಾಮಾ ಬಿನ್ ಲಾಡೆನ್ ಜಿವಂತ್ ಆಸಾ?

ಭಯೋತ್ಪಾದನ್ ಸಂಘಟನಾಚೊ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ್ ಒಸಾಮಾ ಬಿನ್ ಲಾಡೆನ್ ಅಜೂನೀ ಜಿವಂತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಏಕ್ ಬ್ರೇಕೀಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ಲಾಂ. ಮಾಜಿ ಸಿಐಎ ಅಧಿಕಾರಿ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಸ್ನೋಡೆನ್ ಹಾಂಣೆ ಹಿ ಖಬಾರ್ ದಿಲ್ಯಾ.
America

ಎಕಾ ವರ್ಸಾಂತ್ 200 ಚಲಿಯಾಂ ಸಂಗಿಂ ಸಂಬಂಧ್?

ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗೆ ಸೆಕ್ಸ್ ಕೇಂದ್ರಾಂ ಜಾವ್ನ್ ಬದಲ್ತಾತ್. ಲಂಡನ್’ಚೊ ಬೆನ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಜೀವಂತ್ ರುಜ್ವಾತ್. ಬೆನ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಟ್ವಿಟರಾ ದ್ವಾರಿಂ ಒಳೊಕ್ ಕರ್ನ್ 200 ಚಲಿಯಾಂ ಸಂಗಿಂ ಶಾರೀರಿಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ವಾಡಯ್ಲಾ ಖಂಯ್! ತಾಣೆಂ ಸಂಬಂಧ್ ಜೊಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಚಲಿಯಾಂಚೊ ಸಂಖೊ...
Twitter

ದಾದ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ತ್ರೀಯೆ ಥಾವ್ನ್ ಲೈಂಗಿಕ್ ಶೋಷಣ್!

ಸ್ತ್ರೀ ಲೈಂಗಿಕ್ ಶೋಷಣಾಕ್ ಬಲಿ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ಆಯ್ಕಾತಾಂವ್. ಪುಣ್ ದಾದ್ಲೊಯಿ ಲೈಂಗಿಕ್ ಶೋಷಣ್ ಭೊಗ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಕಳಿತ್ ನಾ. ಅಸಲ್ಯೊ ಖಬ್ರೊ ಯೆಂವ್ಚೊಯಿ ಉಣ್ಯೊ. ಆತಾಂ ದಾದ್ಲ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಸ್ತ್ರೀ ಲೈಂಗಿಕ್ ಶೋಷಣ್ ದಿಂವ್ಚೆ ವಿಶಿಂ ಏಕ್ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್...
sexual Haresment

ಆಕಾಸಾಚ್ಯೆರ್ ಏರ್ ಹೊಸ್ಟೆಸಾಂಚೆಂ ಸೆಕ್ಸ್!

ದುಡ್ವಾ ಖಾತಿರ್ ಜಪಾನಾಚ್ಯಾ ಪಾರಿಚಾರಿಕಾಂನಿ ನವೊ ದಂದೊ ಸುರು ಕೆಲಾ. ಹಿಂ ಪೈಲಟಾಂಕ್ ಲೈಂಗಿಕ್ ಸುಖ್ ದೀವ್ನ್ ದುಡು ಘೆತಾತ್! ಜಪಾನ್ ವಿಮಾನ್ ಕಂಪೆನಿನ್ ಹ್ಯಾ ವಿಮಾನ್ ಪಾರಿಚಾರಿಕಾಂಚೊ ಸಾಂಬಾಳ್ 6000 ಪೌಂಡ್ ತಿತ್ಲೊ ಉಣೊ ಕೆಲಾ. ದೆಕುನ್ ಹಾಂಣಿಂ...
Japan

ಎಕಾಮೆಕಾ ಆದಾಳ್ಳೆಲಿಂ ತೆಗಾಂ ಪ್ರಾಯ್ವಂತಾಂಚಿಂ ವಿಮಾನಾಂ ದರ್ಯ್ಯಾಂತ್ ಪಡ್ಲಿಂ!

ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ವಿಮಾನ್ ಅವ್ಘಡಾಂ ಚಡೊನ್ ಯೆತಾತ್. ತೆಗಾಂ ಪ್ರಾಯ್ವಂತಾಂ ಆಸ್ಲೆಲಿಂ ದೋನ್ ಲ್ಹಾನ್ ವಿಮಾನಾಂ ಎಕಾಮೆಕಾ ಅದ್ಳೊನ್ ನಾಸ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಖಬಾರ್ ಆಮೇರಿಕಾಚ್ಯಾ ಲಾಸ್ ಎಂಜಲೀಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಸುಕ್ರಾರಾ ದೀಸ್ ದೊನ್ಪಾರಾಂ 3.30 ವರಾಂಚೆರ್ (ಸ್ಥಳೀಯ್ ವೇಳ್) ಹೆಂ...
America

ಪ್ರಸೂತ್’ಪಣಾಚಿ ದೂಕ್ ಹಾಡುಂಕ್ ತಿಣೆಂ ಕಿತೆಂ ಕೆಲೆಂ ಜಾಣಾಂತ್?

ಗರ್ಭೆಸ್ತಿಣಿಂಕ್ ಮಹಿನೆ ಭರೊನ್ ಯೆತಾನಾ ಭ್ಯೆಂ ಸುರು ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಸಹಜ್. ಬರ್ಯ್ಯಾ ಥರಾನ್ ಬಾಳಾಂತ್ ಜಾಯ್ಶೆಂ ಕರ್ ದೆವಾ ಮ್ಹಣ್ ದೆವಾಲಾಗಿಂ ಮಾಗ್ತಾತ್. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಎಕ್ಯೆ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚೊ ವೇಳ್ ಉತರ್ಲ್ಯಾರೀ ಪ್ರಸೂತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ತಿಣೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಕಿತೆಂ ಜಾಣಾಂತ್?...
America

ಹ್ಯಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಶ್ಲೀಲ್ ಶಿಕ್ಷಣ್!?

ಎಕಾ ವಾಟೆನ್ ಫೋರ್ನ್ ವಿಡಿಯೊ ದ್ವಾರಿಂ ಯುವಜಣ್ ವಾಯ್ಟ್ ಸವಯೆಕ್ ಬಲಿ ಜಾತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಆನ್ಯೆಕ್ ಕಡೆನ್ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯಾಂತ್ ಪೋರ್ನ್ ಸಂಬಂಧಿ ಶಿಕ್ಷಣ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಕೋರ್ಸ್ ಚಲವ್ನ್ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಚಕಿತ್ ಕೆಲಾಂ! ಲ್ಹಾನ್ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಲೈಂಗಿಕ್ ಶಿಕ್ಷಣ್ ದಿಂವ್ಚೆ ಮಾರಿಫಾತ್ ಯುವ...
America

ಬಾಂದ್ಪಾ ಪಂದಾ ಪಡೊನ್ 200 ಜಣಾಂಚೊ ಜೀವ್ ರಿಸ್ಕೆರ್!

ತೈವಾನಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಭುಂಯ್ ಕಾಂಪ್ಣೆ ವರ್ವಿಂ ಸಬಾರ್ ಘರಾಂ, ಬಾಂದ್ಪಾಂ ಧರ್ಣಿಕ್ ಶೆವ್ಟಾಲ್ಯಾಂತ್. 3 ಜಣ್ ಮೆಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ 200 ಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಘಾಯೆಲ್ಯಾತ್. ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಸುಮಾರ್ ದೊನ್ಶಿ ಜಣ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಾಂ ಪಂದಾ ಶಿರ್ಕೊನ್ ವಳ್ವಳ್ತಾತ್. ತಾಂಕಾಂ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ...
Thaiwan

10 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಐಸಿಸ್ ಆತಂಕಿ ಥಾವ್ನ್ ಖೈದ್ಯಾಂಚಿ ತಕ್ಲಿ ಉಸ್ಳಾಯ್ಲಿ!

ಅಮಾನುಷ್ ಆತಂಕಿ ಕೃತ್ಯಾಂಕ್ ಖುಖ್ಯಾತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚಾ ಇರಾಕ್-ಸಿರಿಯಾ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಆತಂಕಿ ಸಂಘಟನ್ ಐಸಿಸ್ ಹಾಂಚೊ ನವೊ ಪ್ರಚಾರಾಚೊ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ವಿಡಿಯೊ ಏಕ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ವೈರಲ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ವಿಡಿಯೊಂತ್ 10 ವರ್ಸಾಂಚೊ ಆತಂಕಿ ಚೆಡೊ...
ISIS

2020 ವರ್ಸಾ 5 ಮಿಲಿಯಾ ಲೊಕಾಂಕ್ ಕಾಮಾ ಥಾವ್ನ್ ಗೇಟ್ ಪಾಸ್!

ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಾಚ್ಯಾ ಧಾಂವ್ಣೆ ಮುಕಾರ್ ಮನ್ಶಾಂ ಸಂಪನ್ಮೂಲಾಂ ಕುಶಿಕ್ ಪಡ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತೆದಾಳಾ ತೆದಾಳಾ ರುಜು ಜಾಲ್ಲೆಂ ಆಮಿಂ ಪಳಯ್ಲಾಂ. ಅಂತರ್ಜಾಳಿಚ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಬರೆಂ ನಾಂವ್ ವ್ಹೆಲ್ಲ್ಯಾ ಯೂಹೂ ಕಂಪೆನಿ ಥಾವ್ನ್ 1,700 ಜಣಾಂಕ್ ಘರಾ ಧಾಡ್ಚಿ ಆಲೋಚನ್ ಕರ್ತಾತ್...
America

ಐಸಿಸ್ ಆತಂಕಿಚ್ಯಾ ನಿಯಂತ್ರಣಾಕ್ ವಣದ್…

ಇರಾಕಾಂತ್ ಐಸಿಸ್ ಆತಂಕಿಂಚ್ಯೊ ಧೊಶಿ ಚಡ್ತಾತ್. ತಾಂಕಾಂ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಕರ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಊಂಚ್ ವಣದ್ ಆನಿ ಗೂಂಡ್ ಕಂದಕ್ (ಫೋಂಡ್) ತಯಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಇರಾಕ್ ಮುಕಾರ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ಆಯ್ಲ್ಯಾವಾರ್ ಐಸಿಸಾಚ್ಯಾ ಧಾಡಿಂಕ್ ಇರಾಕಾಚೆ ಥೊಡೆಶೆ ಪ್ರದೇಶ್ ಹಾಲ್ಲ್ಯಾತ್. ಹರ್ಯೆಕಾ ದಿಸಾ...
ISIS

ಸಿಸಿ ಟಿವಿಂತ್ ಮುದ್ರಿತ್ ಜಾಲೆಂ ಮೆಲ್ಲೆಂ!

ಸಂಸಾರಾಂತ್ ನಾಡ್ (ಮೆಲ್ಲೆಂ) ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಬಾರ್ ಪಾತ್ಯೆತಾತ್ ತರ್ ಹೆರ್ ಥೊಡೆ ಪಾತ್ಯೆನಾಂತ್ ಆನಿ ಸಗ್ಳ್ಯೊ ಫಟಿ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಆನಿ ಥೊಡೆ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಜಾತಾತ್ ಕೀ ನಾಡ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್. ತಶೆಂಚ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಪಾಂವ್ಚೆಂ ಏಕ್ ದೃಶ್ಯ್ ಆತಾಂ ವೈರಲ್ ಜಾಲಾಂ. ಕಾಳೆಂ ವಸ್ತುರ್...
Ghost

ಎಕ್ಲ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ವಿಮಾನ್ ಉಬ್ಲೆಂ!

ಬಸ್ ಆನಿ ರೈಲಾಂನಿ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪ್ರವಾಸಿ ಆಸಾನಾಂತ್. ಬಸ್ಸಾಂನಿ ಜರ್ ಎಕ್ಲೊ ದೋಗ್ ಪ್ರವಾಸಿ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಬಸ್ಸಾಚೆಂ ಪಯ್ಣ್ ರದ್ಧ್ ಕರ್ತಾತ್.ಪುಣ್, ಚೀನಾಂತ್ ಎಕಾಚ್ ಪ್ರವಾಸಿಕ್ ಘೆವ್ನ್ ವಿಮಾನ್ ಉಬ್ಲಾಂ! ಜಾಂಗ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಸ್ತ್ರೀಯೆನ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಆಚರಣಾ ವೆಳಾರ್...
China

ದುಸ್ಮಾನಾಚ್ಯಾ ‘ಡ್ರೋನ್’ ನಿಯಂತ್ರಣಾಕ್ ‘ಗೀದ್’!

ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಡ್ರೊನಾಂಚೊ ಪ್ರಯೋಗ್ ಚಡೊನ್ ಯೆತಾ. ಭದ್ರತೆಚ್ಯಾ ದೃಷ್ಟೆನ್ ಡ್ರೋನ್ ಕ್ಯಾಮರಾಚೊ ವಾಪರ್ ಗರ್ಜೆಚೊ ವ್ಹಯ್ ತರೀ ವಾಯ್ಟ್ ಇರಾದ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ವಾಪರ್ಚಾ ಡ್ರೋನಾಚ್ಯಾ ನಿಯಂತ್ರಣಾಕ್ ಆತಾಂ ಗೀದಾಂಕ್ ವಾಪರ್ತಾತ್. ಹೆಂ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್’ಗಿ?...
Netherlands

ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣಾಂನಿ ತುರ್ತ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಘೋಷಿತ್!

ವಾಡೊನ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ಲೊಕಾಚೊ ಸಂಖೊ ಸಬಾರ್ ಸಮಸ್ಯಾಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್ ಚೀನಾ ಏಕ್ ಉತ್ತೀಮ್ ನಿದರ್ಶನ್. ಥಂಯ್ ಲೊಕಾಕ್ ಸಾಂಬಾಳುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣಾಂನಿ ತುರ್ತ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಘೋಷಿತ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಖಂಯ್. ಫೆಬ್ರೆರ್ 8 ತಾರಿಕೆ ಥಾವ್ನ್ ಚೀನಾಂತ್...

ಜೆರುಜಲೇಮಾಂತ್ ತೆಗಾಂ ಆತಂಕಿಚಿ ಧಾಡ್: ಎಕ್ಲಿ ಪೊಲಿಸ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲಿ ತರ್ ಎಕ್ಲೊ ಗಂಭೀರ್

ಬುದ್ವಾರಾ ದಿಸಾ ಜೆರುಜಲೆಮಾಚ್ಯಾ ಪರ್ನ್ಯಾ ಶ್ಹೆಹರಾಂತ್ ದಮಸ್ಕಾಸ್ ಗೆಟಿಲಾಗಿಂ ಆತಂಕಿಂನಿ ಪಿಸ್ತುಲ್ ಆನಿ ಸುರಿ ಘೆವ್ನ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಧಾಡಿ ವರ್ವಿಂ ಗಡಿಚಿ ಎಕ್ಲಿ ಪೊಲಿಸ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲಿ ತರ್ ಅನ್ಯೆಕ್ಲೊ ಗಂಭೀರ್ ರಿತಿನ್ ಘಾಯೆಲಾ. ಪೊಲಿಸಾಂ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ತೇಗ್ ಆತಂಕಿ ತೀನ್ ಅಟೊಮ್ಯಾಟಿಕ್...
Israel

ವಾವ್ಹ್! ಹ್ಯಾ ಚಲಿಯೆನ್ ವಿಚಿತ್ರ್ ರಿತಿಚೊ ದಾವೊ ಮಾಂಡ್ಲಾ!

ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ್ ದೇಶಾಂನಿ ಲ್ಹಾನ್-ಲ್ಹಾನ್ ಸಂಗ್ತಿಂಕ್ ಕೊಡ್ತಿಚೆಂ ಮೇಟ್ ಚಡೊನ್ ವ್ಹಡ್ಲೊ-ವ್ಹಡ್ಲೊ ಪರಿಹಾರ್ ವಿಚಾರ್ಚೊ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲಾಂ. ತ್ಯಾಚ್ ರಿತಿರ್ ಚಾಕ್ಲೆಟ್ ಮೊಲಾಕ್ ಘೆತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಚಲಿಯೆನ್ ಆತಾಂ ನೆಸ್ಲೆ ಕಂಪೆನಿ ಮುಕಾರ್ ವಿಚಿತ್ರ್ ಪರಿಹಾರ್ ವಿಚಾರ್ಲಾ.ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾಂತ್...
Court

ಫುಟ್’ಬಾಲ್ ಖೆಳ್ಗಾಡ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಫೋಟೊ ಕಾಡುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲ್ಯಾಕ್ ತಾಣೆಂ ಕಿತೆಂ ಕೆಲೆಂ ಜಾಣಾಂತ್?

ಖ್ಯಾತ್ ಫುಟ್’ಬಾಲ್ ಖೆಳ್ಗಾಡ್ಯಾಚೊ ಪಾಸ್’ಪೋರ್ಟ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮೊಬಾಯ್ಲಾಕ್ ಮುದ್ರಿತ್ ಕರ್ನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಎಕಾ ಪೊಲಿಸಾನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ಜಯ್ ಪಡ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಜಯ್ಲಾಕ್’ಯೀ ವಚಾಜಯ್ ಪಡ್ಲೆಂ! ಗೆಲೆತ್ಯಾ...
Foot ball

ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್ ಝಿಕಾ ವೈರಸ್ ನಾಂತ್!

ಅಖ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾರ್ ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಝಿಕಾ ವೈರಸಾ ವಿಶಿಂ ಲೊಕಾ ಮಧೆಂ ಭ್ಯೆಂ-ಭಿರಾಂತ್ ಚಡ್ಲಾಂ, ಲೋಕ್ ಘಾಬರ್ಲಾ! ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಚ್ಯಾ ಭಲಾಯ್ಕೆ ವಿಭಾಗಾನ್ ಮಾತ್ರ್ ಅಶೆಂ ಸಾಂಗ್ಲಾ ಕೀ, ತ್ಯಾ ದೇಶಾಂತ್ ಝಿಕಾ ವೈರಸ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಲಾಗ್’ಲ್ಲೆಂ ಆಸೊನ್, ಹ್ಯಾ ಫುಡೆಂ...
Israel