ವಿದೇಶಿ ಖಬ್ರೊ

ಆಕಾಂತ್ ಹಾಡಂವ್ಚೆಂ ಸತ್: ಇಸಿಸ್ ಆತಂಕ್’ವಾದಿ ಸಂಘಟನಾಂತ್ ಭಾರತೀಯ್ ಯುವಕ್!

ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ಶಾಂತಿಕ್ ಬೋವ್ ಮಾರೆಕಾರ್ ಪಿಡಾ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಇಸಿಸ್ ಆತಂಕ್’ವಾದಿ ಸಂಘಟನ್ಯಾಂತ್ ಧಾ ಜಣ್ ಭಾರತೀಯ್ ಯುವಕ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಕಾಂತಾಚೆಂ ಸತ್ ಉಗ್ಡಾಪೆಂ ಜಾಲಾಂ! ಭಾರತಾಕ್ ಇಸಿಸ್ ಆತಂಕ್’ವಾದಿಂಥಾವ್ನ್ ಭೆಸ್ಟಾವ್ಣಿ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾನ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಗೃಹ್ ಮಂತ್ರಿ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಪಣಾರ್ ಚಲ್ಲೆಲ್ಯಾ...
International

ಕಾರಾಂತ್’ಚ್ಚ್ ಲೈಂಗಿಕ್ ಕರ್ನ್ ಕರುಂಕ್ ವಚೊನ್ ಕಾರಾ ಸಮೇತ್ ನ್ಹಂಯ್ಕ್!

ರಷ್ಯಾ: ಗೊಮ್ಟ್ಯಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಕಾರಾಂತ್’ಚ್ಚ್ ಲೈಂಗಿಕ್ ಕರ್ನಿ ಆದಾರುಂಕ್ ವಚೊನ್ ಉಚಾಂಬಳಾಯ್ ಚಡ್ ಜಾತಾನಾ ಮುಕಾರ್ ಸರ್’ಲ್ಲೆಂ ಕಾರ್ ಸೀದಾ ನ್ಹಂಯ್ಕ್ ಪಡ್’ಲ್ಲೆ ವರ್ವಿಂ ಬಾಯ್ಲ್ ಮೆಲಿ ತರ್ ದಾದ್ಲೊ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಚಿಕಿತ್ಸಾ....
International

ಹ್ಯಾ ಚಲಿಯಾಂಚೆಂ ಧಯ್ರ್ ಪಳೆಯಾ !

ಚೆಚೆನ್ಯ: ಐಸಿಸ್ ಆತಂಕ್’ವಾದಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸಂಸಾರ್ ಕಾಂಪ್ತಾ. ಪರಿಗತ್ ಅಶಿ ಅಸ್ತಾನಾ ತೆಗಾಂ ಚೆಡ್ವಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ಐಸಿಸ್ ಆತಂಕ್’ವಾದಿಕ್’ಚ್ ಮಾಂಕೊಡ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ರಶ್ಯಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾಂ! ರಷ್ಯಾಚ್ಯಾ ಚೆಚೆನ್ಯ ಪ್ರಾಂತ್ಯಾಂಕ್ ಸೆರ್ವಾಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ತೆಗಾಂ ಚಲಿಯಾಂನಿ ರಜೆಚಿ ಮಝಾ ಭೊಗುಂಕ್ ಸಲೀಸಾಯೆನ್ ಕಸೊ ದುಡು ಕರ್ಯೆತ್’ಗೀ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ತಾಂಕಾಂ....
International

ದೋನ್ ಹಜಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಪುರ್ವಿಲೆಂ ದೆವಾಳ್ ನಾಸ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಇಸಿಸ್ ಆತಂಕ್’ವಾದಿ

ಆಪ್ಲಿ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಹಿಂಸಾ ಆನಿ ಸೈತಾಂನಿ ಕಾಮಾಂ ಮಾರಿಫಾತ್ ಸಂಸಾರ್ ಭರ್ ಆತಂಕ್ ಉಬ್ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲೆ ಇಸಿಸ್ ಆತಂಕ್’ವಾದಿ ಆತಾಂ ಸಿರಿಯಾಂತ್ಲೆಂ ದೋನ್ ಹಜಾರ್ ಪುರ್ವಿಲೆಂ ದೆವಾಳ್ ದೆಸ್ವಾಟಾವ್ನ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾಕೀ ನೀಚ್ ಕೊಣ್ಂಚ್ ನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಥೀರ್....
International

31 ಡೊಲರಾಂಕ್ ಚೆಡ್ವಾಂ ಲಾಬ್ತಾತ್ ?!

ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಜೊಕ್ತಿ ಸರ್ಯಿಕ್ ಸೊದ್ಚ್ಯಾ ತಿತ್ಲೆಂ ಕಶ್ಟಾಂಚೆಂ ಕಾಮ್ ದುಸ್ರೆಂ ನಾಂ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸೆಜಾರ್ಚ್ಯಾ ಚೀನಾಂತಿ ಹೊಚ್ಚ್ ಸಮಸ್ಸೊ. ದೆಕುನ್ ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ ಯುವಜಣಾಂನಿ ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಸೂಕ್ತ್ ಪರಿಹಾರ್ ಸೊದ್ಲಾ. ಚೀನಾಂತ್ ವಸಂತ್ ಉತ್ಸವ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ತಾತ್. ಹ್ಯಾ ಉತ್ಸವಾಂತ್....
International

ಕ್ರೀಸ್ ಗೇಲಾಕ್ ಮಸಾಜ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಂನಿ ಸಾಂಗ್’ಲ್ಲೆಂ ಕಿತೆಂ ಜಾಣಾಂತ್?

ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸಾಚೊ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಖೆಳ್ಗಾಡಿ ಕ್ರೀಸ್ ಗೇಲ್, ಆತಾಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಡಿವರ್ವಿಂ ಖಬ್ರೆರ್ ಆಸಾ. ಕ್ರೀಸ್ ಗೇಲಾನ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ಖೆಳಾಚ್ಯಾಕೀ ಪಯ್ಲೆಂ ದೊಗಾಂ ಚಲಿಯಾಂಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂನಿ ಮಸಾಜ್ ಕರ್ನ್ ಘೆತ್’ಲ್ಲೆಂ. ಮಸಾಜ್ ಕರ್ಚೆ ವೆಳಿಂ ಚಲಿಯಾಂನಿ ಕ್ರೀಸ್ ಗೇಲಾಚಿ ಕೂಡ್ ಪಳೆವ್ನ್ ’ಯೆದೊಳ್ ಆಮಿಂ ಅಸಲಿ ಕೂಡ್ ಪಳೆಯಿಲ್ಲಿ ನಾಂ’ ಮ್ಹಣೊನ್ ಹೊಗ್ಳಿಕ್ ಉಚಾರ್ಲಿ....
Sports

ಅರ್ದ್ಯಾ ಘಂಟ್ಯಾನ್ ಮುಂಬಯ್’ಥಾವ್ನ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ !

ರಶ್ಯಾಗಾರಾಂನಿ ಅಭಿವೃದ್ಧ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಹೆಂ ನವೆಂ ವಿಮಾನ್, ಕಿತ್ಲೆಂ ವೇಗಾನ್ ಧಾಂವ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಹಾಚೆರ್ ಬಸೊನ್ ಪಯ್ಣ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಮುಂಬಯ್’ಥಾವ್ನ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಕ್ ಫಕತ್ ಅರ್ದ್ಯಾ ಘಂಟ್ಯಾನ್ ಪಾವ್ಯೆತಾ! ವ್ಹಯ್, ರಷ್ಯಾಚ್ಯಾ ವಿಜ್ಞಾನಿಂನಿ ನವೆಂ ಹೈಪರ್ ಸಾನಿಕ್ ಇಂಜಿನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧ್ ಕೆಲಾಂ....
International

ಶಾರ್ಕ್ ಮಾಸ್ಳೆನ್ ಧಾಡ್ ಘಾಲ್ಯಾರೀ ಭಿಯೆನಾಸ್ತಾಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಇಶ್ಟಿಣೆಕ್ ರಾಕ್’ಲ್ಲಿ ಚಲಿ

ಮಿಯಾಮಿ: ಬೀಚಾಂತ್ ಉಪ್ಯೆವ್ನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕಾಚಿ ಚಲಿ ಶಾರ್ಕ್ ಧಾಡಿಕ್ ಸಂಪಡ್ಲ್ಯಾರೀ ಭಿಯೆನಾಸ್ತಾಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಇಶ್ಟಿಣೆಕ್ ಶಾರ್ಕ್ ಧಾಡಿಕ್ ಥಾವ್ನ್ ರಾಕ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಸುಫಳ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ತಿಚೆಂ ನಾಂವ್ ಕಾಲೆ ಸ್ಸಾಮ್ಯಾಕ್ (10). ಜಾಕ್ಸನ್ವಿಲ್ಲೆಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಬೀಚಾಂತ್ ಉಪ್ಯೆವ್ನ್ ಅಸ್ತಾನಾ ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆ ಆಯ್ಲೆಲ್ಯಾ ಶಾರ್ಕಾನ್ ಕಾಲೆಚೆರ್ ಧಾಡ್ ಘಾಲಿ ಆನಿ ತಿಚ್ಯಾ ಪಾಯಾಂಕ್ ಘಾಸ್....
National

ವಿಮಾನಾಕ್ ಮಾರ್’ಲ್ಲೆಂ ಜಗ್ಲಾಣೆಂ!

ಜಾರ್ಜಿಯಾಚ್ಯಾ ಹಾರ್ಟ್ಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವಿಮಾನ್ ನಿಲ್ದಾಣಾಂತ್ಲ್ಯಾ ರನ್ವೇಚೆರ್ ಉಬೊಂಕ್ ತಯಾರ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಡೆಲ್ಟಾ ಏರ್ ಲೈನ್ಸ್ 737 ವಿಮಾನಾಕ್ ಝಗ್ಲಾಣೆ ಮಾರ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಭಾರೀ ಪಾವ್ಸ್ ವೊತ್ತಾಲೊ. ಝಗ್ಲಾಣೆಂ ಮಾರ್’ಲ್ಲೆಂ ದೃಶ್ಯ್ ಜ್ಯಾಕ್ ಫರ್ಕಿನ್ಸ್ ಹಾಣೆಂ ಯೂ ಟ್ಯೂಬಾಕ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಕೆಲಾಂ. ಜೂನ್ 19’ವೆರ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಹೊ ವೀಡಿಯೊ ಯೆದೊಳ್ 31ಲಾಕ್ ಲೊಕಾಂನಿ....
International

ಅಗಣಿತ್ ದಿರ್ವೆಂ ಭೊರೊನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆಂ ನಾಜಿ ರೈಲಾಚೊ ಪಾತ್ತೊ ಲಾಬ್ಲೊ !

ಲಂಡನ್ : ಲಗ್ಬಗ್ 200 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಮೊಲಾಚೆಂ ದಿರ್ವೆಂ ಭರೊನ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ 70 ವರ್ಸಾಂ ಆದ್ಲ್ಯಾ ನಾಝಿ ರೈಲಾಚೊ ಪಾತ್ತೊ ಲಾಬ್ಲಾ. ದೋಗ್ ದಿರ್ವೆಂ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡ್ತೆಲ್ಯಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ರಯ್ಲಾಚೊ ಪಾತ್ತೊ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ದುಸ್ರ್ಯಾ ಮಹಾ ಝುಜಾ ವೆಳಾರ್ ಮಿಸ್ತೆರಾಭರಿತ್ ಥರಾನ್ ಮಾಯಾಕ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಹೆಂ....
International

ಮಾಜ್ರಾಚ್ಯಾ ಚಿಕಿತ್ಸೆಕ್ ಘರ್’ಚ್ಚ್ ವಿಕ್ಲೆಂ!

ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್: ಮನ್ಜಾತಿಚ್ಯಾ ಮೊಗಾನ್ ಕುಡ್ಡೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಜೊಡ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ ಹಿ. ತಾಂಣಿ ಏಕ್ ಮಾಜ್ರಾಕ್ ಪೊಸ್’ಲ್ಲೆಂ. ಅವ್ಚಿತ್ ಪಿಡೆನ್ ಪಡ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾಜ್ರಾಚಿ ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಯ್ಲ್ ಜಾಲಿ. ಕಿಡ್ನಿ ಕಸಿ ಕರಿಜೆ ತರ್ ಲಾಕಾಂನಿ ದುಡು ಜಾಯ್. ತಿತ್ಲೊ ದುಡು ತಾಂಚೆಲಾಗಿಂ ನಾತ್’ಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಘರ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆಂ. ದೆಕುನ್ ಘರ್ ವಿಕೊನ್ ಮೆಳ್’ಲ್ಲ್ಯಾ 19 ಲಾಕಾಂನಿ ಮಾಜ್ರಾಚಿ ಕಿಡ್ನಿ ಕಸಿ ಕರ್ನ್....
International

ಮೋಗ್ ಕರ್ನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಿರಸ್ಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಚಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪುರುಷತ್ವಕ್’ಚ್ಚ್ ಉಜೊ ದಿಲ್ಲಿ ಚಲಿ!

ತಿ ಎಕ್ಲಿ ಮುಗ್ದ್ ಯುವಕಿ. ತಿಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಮೊಗಾಚಿ ಭೀಕ್ ಮಾಗೊನ್ ಏಕ್ ಯುವಕ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಜಾತಾ. ತೀಯ್ ತಾಚೊ ಖರ್ಯ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾನ್ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾ. ಪುಣ್ ಚೆಡ್ಯಾಚೊ ಉದ್ದೇಶ್’ಚ್ಚ್ ಬೊಲ್ತೊ. ತಾಕಾ ತಿಚೆಥಾವ್ನ್ ಫಕತ್ ಮಝಾ ಮಾತ್ರ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್’ಲ್ಲಿ ಶಿವಾಯ್ ತಾಣೆ ತಿಚೊ ಮೋಗ್’ಚ್ಚ್ ಕರುಂಕ್ ನಾತ್’ಲ್ಲೊ! ಜಾಯ್ತೆ ದೀಸ್ ಮೊಗಾಚೊ ನಾಟಕ್ ಕರ್ನ್....
International

ಬಾಪಾಯ್ಕ್’ಚ್ಚ್ ಗುಳೆ ಮಾರ್ನ್ ಲಾಗಾಡ್ ಕಾಡ್’ಲ್ಲೊ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂಚೊ ಪೂತ್ !

ವ್ಹಡಾಂಚಿ ಬೆಜವಾಬ್ದಾರಿ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ ಅನಾಹುತಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್, ಹೆಂ ಘಡಿತ್’ಚ್ ಸಾಕ್ಸ್. ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ಘಡ್’ಲ್ಲೆಂ ಅಮೇರಿಕಾಚ್ಯಾ ಅಲಬಾಮಾ ರಾಜ್ಯಾಂತ್. ಥಂಯ್ಸರ್ ಬುಲೆಟ್ ಲೋಡ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಪಿಸ್ತುಲ್ ಘೆವ್ನ್ ಖೆಳೊನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೊ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂಚೊ ಭುರ್ಗೊ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಕಳಿತ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಟ್ರಿಗರ್ ವೊಡ್ತಾ. ಗುಳೊ....
International

ಅಬ್ಬಾ! ಹ್ಯಾ ಪೆಟ್ಯಾಚ್ಯಾ ಟೈಮ್ ಸೆನ್ಸಾಕ್ ಶಹಭ್ಬಾಸ್ ಮ್ಹಣಾಜೆಯ್’ಚ್ಚ್!

ಫಿಲಿಡೆಲ್ಫಿಯಾ: ತ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಎಕ್ಸುರಿ ಜಿಯೆಂವ್ಚಿ ಕುಡ್ಡಿ ಸ್ತ್ರೀ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪೆಟ್ಯಾಧರ್ಮಾನ್ ಮರ್ನಾಂತ್ಲಿ ಬಚಾವ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ಅಮೆರಿಕಾಚ್ಯಾ ಫಿಲಿಡೆಲ್ಫಿಯಾಂತ್ಲಿ ತಿ ಸ್ತ್ರೀ, ಎಕ್ಸುರಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪೆಟ್ಯಾ ಸಂಗಿಂ ಜಿಯೆತಾಲಿ. ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ತಿಚ್ಯಾ ಘರಾಕ್ ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆ ಉಜೊ ಪೆಟ್ಲೊ. ತವಳ್ ತಿಚೊ ಪೆಟೊ ’ಯಾಲಂಡಾ’ನ್....
International

ಬ್ಯಾಂಕಾಕಾಂತ್ ಬೋಂಬ್ ಸ್ಪೋಟ್ !

ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್’ಚ್ಯಾ ಎರ್ವಾನ್ ದಿವ್ಳಾಲಾಗಿಂ ಬೊಂಬ್ ಫುಟೊನ್ 12’ಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಜಣ್ ಮೆಲ್ಯಾತ್. ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್’ಚ್ಯಾ ಚಿಡ್ ಲೂಮ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಎರ್ವಾನ್ ದಿವ್ಳಾ ಭಾಯ್ರ್ ಹೊ ಸ್ಪೋಟ್ ಸಂಭಾವ್ಲಾ ಆಸೊನ್, ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಂಚ್ಯೊ ಕುಡಿ ಚುರಾನ್ ಚೂರ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಹ್ಯಾ ಘಡಿತಾಂತ್ 20 ಜಣಾಂಚ್ಯಾಕೀ ಚಡಿತ್ ಜಣ್....
International

ಅವ್ಘಡಾಕ್ ಸಾಂಪಾಡ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾಚ್ಯಾ ವಿಮಾನಾಂತ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆ 650 ಕೊರೊಡ್ ರುಪಯ್!

ಪಪುವಾ ಪ್ರಾಂತ್ಯಾಂತ್ ಅವ್ಘಡಾಕ್ ಸಾಂಪ್ಡೊನ್ 54 ಪಯ್ಣಾರಿ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾ ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾಚ್ಯಾ ವಿಮಾನಾಂತ್ 650 ಕೊರೊಡ್ ರುಪಯ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆ ಮ್ಹಣ್ ಕಳೊನ್ ಆಯ್ಲಾಂ. 54 ಪಯ್ಣಾರ್ಯ್ಯಾಕ್ ಜಯಪುರಚ್ಯಾ ಸೆಂಟಾನಿ ವಿಮಾನ್ ನಿಲ್ದಾಣಥಾವ್ನ್ ಆಕ್ಸಿಬಿಲ್ ವ್ಹರ್ನ್ ವೆಚೆಂ ವಿಮಾನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಪಯ್ಣ್ ಸುರ್ವಾತ್ಲೆಲ್ಯಾ ಅರ್ದ್ಯಾ ಘಂಟ್ಯಾ ಭಿತರ್’ಚ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಹೊಗ್ಡಾಂವ್ಕ್....
International

ಕಾನೂನಾ ಭಾಯ್ರ್ ಪ್ರವೇಶ್: ವಾಷಿಂಗ್ಟನಾಂತ್ 68 ಭಾರತೀಯ್, ಪೊಲಿಸಾಂಚೆ ಅಧೀನ್

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್: ಅಮೆರಿಕಾಚ್ಯಾ ವಾಷಿಂಗ್ಟನಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಿಯಾಟಲಾಂತ್ ದೇಶಾ ಭಿತರ್, ಕಾನೂನಾ ಭಾಯ್ರ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಘೆತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಆರೋಪಾಚೆರ್ 68 ಭಾರತೀಯಾಂಕ್ ಸನ್ವಾರಾ ಇಮಿಗ್ರೇಶನ್ ಆನಿ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಂನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತಾಬೆಂತ್ ಘೆತ್ಲಾಂ. ಹಾಂತುಂ ಚಡ್ತಾವ್ ಪಂಜಾಬಾಚೆ ಜಾವ್ನಾಸೊನ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಮ್ಹಹಿನ್ಯಾಂತ್....
International

ಚೊರ್ಯಾಂ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಸಾಗ್ಸುಂಕ್ ಪಾರ್ವ್ಯಾಂಕ್ ವಾಪಾರ್ಲೆಂ !

ಕೊಲಂಬಿಯಾ: ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಜಾಸೂಸಿ ಕರುಂಕ್ ಪಾರ್ವ್ಯಾಂಕ್ ವಾಪಾರ್’ಲ್ಲೆಂ ತುಮಿಂ ವಾಚ್ಲಾಂ ಅಸ್ತೆಲೆಂ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಸಾಗ್ಸುಂಕ್’ಯಿ ಪಾರ್ವ್ಯಾಂಕ್ ವಾಪಾರ್ಚೆಂ ಕಳೊನ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ಕೊಲಂಬಿಯಾಂತ್ ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ಘಡ್ಲಾಂ ಆಸೊನ್ ಜೈಲಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕೈದಿಂಕ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಚ್ಯಾಂನಿ ಮರಿಜುವಾನ ಆನಿ ಕೋಕೆಯ್ನ್ ಪಾವಂವ್ಕ್ ಪಾರ್ವ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪಾಯಾಂಕ್ ಬಾಂಧುನ್....
International

ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಇಸಿಸ್ ಆತಂಕ್’ವಾದಿಂಕ್ ಕುರಾನ್ ಪ್ರೇರಣ್ ಖಂಯ್ !

ಆಪ್ಣೆಂ ಆದಾರ್ಚ್ಯಾ ಅತ್ತ್ಯಾಚಾರಾ ವರ್ವಿಂಕ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಕಾಂಠಾಳೊ ಹಾಡಯಿಲ್ಲೆ ಇಸಿಸ್ ಆತಂಕ್’ವಾದಿ 12 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಚಲಿಯೆಚೆರ್ ಭುಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಬೊಲ್ಪ್ಯಾ ಭಾಶೆನ್ ಸಾಮೂಹಿಕ್ ಅತ್ತ್ಯಾಚಾರ್ ಆದಾರ್ನ್, ಅಶೆಂ ಕರುಂಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕುರಾನಾಂತ್ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಮರ್ಥನ್....
International

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಫೆರಾರಿ ಕಾರಾಕ್ ಉಜೊ ದಿಲ್ಲೊ ಭಿಕ್ನೆಶಿ !

ಹೊ ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂಚೊ ಯುವಕ್ ಸ್ವಿಜ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡಾಚ್ಯಾ ಬೋವ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ವೆಕ್ತಿಚೊ ಪೂತ್. ಹಾಚೆಲಾಗಿಂ 15 ಬೋವ್ ಮೊಲಾಧಿಕ್ ಕಾರಾಂ ಆಸೊನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಮೊಗಾನ್ ದಿಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಕ್ ಫೆರಾರಿ 458 ಕಾರ್. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಭಿಕ್ನೆಶ್ಯಾನ್ ತ್ಯಾಚ್ ಕಾರಾಕ್ ಉಜೊ ದೀವ್ನ್ ತೆಂ ಗೊಬೊರ್....
International