ವಿದೇಶಿ ಖಬ್ರೊ

ಆಮಿ ಇಸ್ರೇಲಾಚೆರ್ ಧಾಡ್ ಘಾಲ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಾಂಣಿ ಇಜಿಪ್ತಾಕ್ ಕುಮೊಕ್ ಕೆಲ್ಯಾ: ಇಸಿಸ್

ಗಾಜಾ ಪಟ್ಟೆಂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ರೊಕೆಟ್ ಧಾಡಿಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಸಿಸಾನ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾ. "ಆಮಿ ತೀನ್ ರೊಕೆಟಾಂ ಉಡಯ್ಲಿಂ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ಇಜಿಪ್ತಾಕ್ ಸಿನಾಯ್ ಪೆನಿನ್ಸುಲಾಚೆಂ ರಾಕಣ್ ಕರುಂಕ್ ಕುಮೊಕ್ ಕರ್ತಾ" ಮ್ಹಳಾಂ....
International

ಮುಸ್ಲಿಂ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ದಾನ್ ಜಾವ್ನ್ ದಿವ್ಯೆತಾ ಖಂಯ್!

ಬಾಗ್ದಾದ್: ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚೆಂ ಅಪಹರಣ್ ಆನಿ ತಾಂಚೆರ್ ಬಲಾತ್ಕಾರ್ ಚಲಂವ್ಚೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ಇಸಿಸ್ ಆಕಾಂತ್ ವಾದಿಂನಿ, ಹೆ ವಿಶಿಂ ಫಾಯ್ಸ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಹಾತ್ ಪತ್ರಾಂತ್ ಆಪುಣ್ ಅಶೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕರ್ತಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸುಡಾಳ್ ರಿತಿನ್....
International

ಮ್ಯಾಗಜೀನಾ ಖಾತಿರ್ ವಿಣ್ಗೆ ಜಾಲ್ಲೆ ಖೆಳ್ಗಾಡಿ!

ಇ.ಎಸ್.ಪಿ.ಎನ್. ಮ್ಯಾಗಜೀನ್ ಮೊಕ್ಳಿಕ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ’ದಿ ಬಾಡಿ’ ವಿಶೇಷಾಂಕಾ ಖಾತಿರ್ ಅಮೆರಿಕಾಚಿ ಸ್ತ್ರೀ, ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಖೆಳ್ಗಾಡಿ ಆಲಿ ಕ್ರೇಗರ್ ವಿಣ್ಗಿ ಜಾಲ್ಯಾ ತರ್, ಪ್ರಸ್ತುತ್ ವಿಂಬಲ್ಡನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್’ಶಿಪ್ಪಾಂತ್ ಖೆಳ್ಚೊ ಸ್ವಿಜ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡಾಚೊ ಟೆನಿಸ್ ಖೆಳ್ಗಾಡಿ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ ವಾವ್ರಿಂಕಾಯ್....
International

ತೇಗ್ ಅಪ್ರಾಪ್ತ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಸಂಗಿಂ ಲೈಂಗಿಕ್ ಸಂಬಂಧ್: ಶಿಕ್ಷಕಿ ಜೈಲಾಕ್

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತೇಗ್ ಅಪ್ರಾಪ್ತ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಸಂಗಿಂ ಲೈಂಗಿಕ್ ಮಝಾ ಭೊಗ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಶಿಕ್ಷಕಿಕ್ ಜೈಲಾಚಿ ಶಿಕ್ಷಾ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಯಾ. ಅಮೆರಿಕಾಚ್ಯಾ ಫ್ಲೋರಿಡಾಂತ್ ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ರಾಬಿನ್ ಸನ್ ವುಡ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಶಿಕಂವ್ಚಿ 30 ವರ್ಸಾಂಚಿ ಜೆನಿಫರ್ ಪಿಚರ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ 17....
International

ಆವಯ್ಚೆಂ ಎಚ್.ಐ.ವಿ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾಂ

ವೊಷಿಂಗ್ಟನ್: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ವಯ್ಜಾಂಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಏಕ್ ಮಹತ್ವಾಚಿ ವಾಡಾವಳ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ಆನಿ ಮುಕಾರ್ ಎಚ್.ಐ.ವಿ. ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸ್ತ್ರಿಯೆನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ತಾಚೊ ವೊಸೊ ಲಾಗ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಭಿಯೆಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾಂ. ಕ್ಯೂಬಾಂತ್ ವಯ್ಜಾಂನಿ ಆವಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್....
International

ವೆಗಿಂಚ್ ಚೀನಾ-ಭಾರತಾ ಮದೆಂ ರೈಲ್

ಬೀಜಿಂಗ್: ನೇಪಾಳಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ಆನಿ ಟಿಬೆಟ್ ಮಾರಿಫಾತ್ ಭಾರತಾಕ್ ರೈಲ್ವೆ ಪಾಟೊ ಸ್ಥಾಪನ್ ಕರ್ಚೊ ಇರಾದೊ ಚೀನಾ ಲಾಗಿಂ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾಚ್ಚ್ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಭುಂಯ್ ಕಾಂಪ್ಣೆವರ್ವಿಂ ನಾಸ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ನೇಪಾಳ್ ಜೋಡ್ ಆಸ್ರ್ಯಾಖಾಲ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕರ್ಚೊ....
International

20 ಮ್ಹಹಿನ್ಯಾಚೆಂ ಭುರ್ಗೆಂ ರಾಕ್ ಕ್ಲೈಂಬಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕರ್ತಾ!

ಸಾರ್ಕೆಂ ಚಲೊಂಕ್ ಶಿಕ್ಚೆ ಆದಿಂಚ್ ವಣ್ತಿ ಚಡ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ತುಮಿ ಪಳೆಯ್ಲಾಂವೇ? ವಿಜ್ಮಿತ್ ಪಾಂವ್ಚೊ ವಿಶಯ್ ತರೀ ಹೆಂ ಸತ್!! ಅರಿಜೋನಾಚೆಂ ಎಲ್ಲೀ ಫಾರ್ಮರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ 20 ಮ್ಹಹಿನ್ಯಾಚೆಂ ಬಾಳ್ಶೆಂ ರಾಕ್ ಕ್ಲೈಂಬಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕರ್ಚೆಬರಿಂ ವಣ್ತಿ ಚಡ್ಚೊ ವೀಡಿಯೋ ಆತಾಂ....
International

ಸೌದಿ ರಾಯ್ ಕುಂವರಾನ್ 32 ಬಿಲಿಯನ್ ಡೊಲರಾಂಚಿ ಆಸ್ತ್ ದಾನ್ ಕೆಲಿ

ರಿಯಾದ್: ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾಚೊ ಬಿಲಿಯಾಧಿಪತಿ ರಾಯ್ ಕುಂವರ್ ಅಲ್ವಲೀದ್ ಬಿನ್ ತಲಾಲ್ ಹಾಣೆಂ ಬುದ್ವಾರಾ ಆಪ್ಲಿ ಸಗ್ಳಿ ಆಸ್ತ್, ಜಾಚೆಂ ಮೊಲ್ 32 ಬಿಲಿಯನ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ, ತಿ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಧರ್ಮಾರ್ಥ್ ಯೆವ್ಜಣಾಂಕ್ ದಾನ್ ಕರ್ತಾ ಮ್ಹಣ್....
International

ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ ಶಾಶ್ವತ್ ಶ್ರೇಷ್ಟ್ ಪಡ್ದ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲಿ ಗಾವ್ಪಿಣ್

ಲಂಡನ್: ಬ್ರಿಟನ್ ಮುಳಾಚ್ಯಾ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಐ ಪತ್ರಿಕೆನ್ ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆಕ್ ಬೊಲಿವುಡಾಂತ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಟ್ ಪಡ್ದ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲಿ ಗಾವ್ಪಿಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಘೋಷಿತ್ ಕೆಲಾ. ಗಾವ್ಪ್ಯಾಂನಿ ಗಾಯ್ಲೆಲಿಂ ಪದಾಂ, ಪ್ರಶಸ್ತ್ಯೊ, ಅಂತರ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ತಾಂಕಾಂ....
International

ಇಂಡೋನೇಶ್ಯಾಂತ್ ಲೋಕ್ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ ವಿಮಾನ್ ಆಪ್ಟಾಲೆಂ; 141 ಜಣಾಂಚೆಂ ಮರಣ್

ಇಂಡೋನೇಶ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸುಮಾತ್ರಾ ದ್ವೀಪಾಲಾಗಿಂ ಲೋಕ್ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ ವಿಮಾನ್ ಧರ್ಣಿಕ್ ಆಪ್ಟಾಲೆಂ. ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಸಮಸ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಹೆಂ ವಿಮಾನ್ ಧರ್ಣಿಕ್ ಆಪ್ಟುನ್, 141 ಜಣಾಂನಿ ಆಪ್ಲೊ ಜೀವ್ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆತ್’ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಸುಮಾತ್ರಾ ದ್ವೀಪಾ ಲಾಗ್ಸಾರ್ ಮಂಗ್ಳಾರಾ....
International

ಎಸ್ಎಂಎಸ್ ಜಲ್ಮ್’ದಾತಾರ್ ಮಟ್ಟಿ ಮ್ಯಾಕ್ಕೊನೆನ್ ದೆವಾದೀನ್

ಲಂಡನ್: ಆಜ್ ಹರ್ ದೀಸ್ ಅಮಿ ವಾಪಾರ್ಚೆಂ ಎಸ್ಎಂಎಸ್, ಸೊಧುನ್ ಕಾಡ್ಲಲೊ ಮಟ್ಟಿ ಮ್ಯಾಕ್ಕೊನೆನ್ ದೆವಾದೀನ್ ಜಾಲೊ. ಫಿನ್ ಲ್ಯಾಂಡಾಚೊ ನಾಗರಿಕ್ ಮಟ್ಟಿ ಮ್ಯಾಕ್ಕೊನೆನ್ (63) ತೀವ್ರ್ ಥರಾಚ್ಯಾ ಪಿಡೆನ್....
International

ಧರ್ಮ್ ಪ್ರಚಾರ್ ಜಾತಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ದುಬಾವ್: ರಷ್ಯಾಂತ್ ಯೋಗ ನಿಷೇಧ್

ಲಂಡನ್: ಸಂಸಾರ್’ಭರ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಯೋಗ ದಿಸಾಕ್ ಭೋವ್ ವರ್ತೊ ಪಾಟಿಂಬೊ ಮೆಳ್ಳಾ ತರೀ, ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಉಬ್ಜೊಂವ್ಕ್ ಪುರೊ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ದುಬಾವಾನ್ ರಷ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರೀಯ್ ಶಹರಾಂತ್ ಯೋಗ ತರ್ಬೆತಿಕ್ ನಿಶೇಧ್....
International

ದೊನೀ ಹಾತ್ ನಾತ್’ಲ್ಲೆಂ ಹೆಂ ಪೈಲೆಟ್ ! ಪಾಯಾನಿಂಚ್ ವಿಮಾನ್ ಚಲಯ್ತಾ; ಗಿನ್ನೆಸ್ ದಾಕ್ಲೊಯ್ ರಚ್ಲಾ

ಅರಿಜೋನಾ: ಆಪ್ಲೆ ದೊನೀ ಹಾತ್ ನಾತ್’ಲ್ಲೆಂ ಜೆಸ್ಸಿಕಾ ಕಾಕ್ಸ್ ಹಾಚಿ ಜಿಣಿ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರೇರಣ್. ಜಲ್ಮಾಥಾವ್ನ್ಂಚ್ ದೊನೀ ಹಾತ್ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾ ಹಿಣೆ ಸತತ್ ಪ್ರೇತನ್, ಸಾಧನ್ ಕರ್ನ್ ಪಾಯಾನಿಂಚ್ ವಿಮಾನ್ ಸೊಡುಂಕ್ ಶಿಕೊನ್ ಪೈಲಟ್ ಜಾಲ್ಯಾ, ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್ ಪಾಯಾಂನಿ ವಿಮಾನ್....
International

ಜಪಾನ್ ಬುಲೆಟ್ ರೈಲಾಂತ್ ಆಪ್ಣಾಕ್’ಚ್ ಉಜೊ ಪೆಟವ್ನ್ ಘೆತ್’ಲ್ಲೊ ಪಯ್ಣಾರಿ

ಟೋಕಿಯೋ: ಜಪಾನಾಚ್ಯಾ ಬುಲೆಟ್ ರೈಲಾಂತ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ತಾನಾ ಎಕಾ ಪಯ್ಣ್ಯಾರ್ಯ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್’ಚ್ ಉಜೊ ಪೆಟವ್ನ್ ಜಿವ್ಘಾತ್ ಕರುಂಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲೆಂ. ರೈಲ್ ಟೋಕಿಯೋ ಥಾವ್ನ್ ಅಸಾಕಾ ಕುಶಿನ್....
International

2017’ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಭಿತರ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಕ್ ಕೃತಕ್ ರಗತ್

ಲಂಡನ್: ಲ್ಯಾಬೋರೇಟರಿಂತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಕೃತಕ್ ರಗತ್ ಹೆಂಚ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮನ್ಶ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ಪ್ರಯೋಗ್ ಕರುಂಕ್ ಬ್ರಿಟನ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ನಿರ್ದಾರ್ ಕೆಲಾ. ಬ್ರಿಟನಾಚ್ಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಸೆವಾ (ಎನ್ಎಚ್ಎಸ್) ಹಾಂಚ್ಯಾ ರಗತ್ ಆನಿ ಕಸಿ ವಿಭಾಗಾನ್ 2017 ಭಿತರ್ ಮನ್ಶ್ಯಾ ಕುಡಿಕ್....
International

ಸಿರಿಯಾಂತ್ ವ್ಹಾಳ್ಳೆಂ ರಗತ್

....ಸಿರಿಯಾಂತ್ ಇಸಿಸ್ ಆಕಾಂತ್’ವಾದಿಂನಿ ರಗ್ತಾಚೆಂ ವ್ಹಾಳ್ ವ್ಹಾಳಯ್ಲಾಂ. ಕೊಬಾನೆ ಶಹರಾಂತ್ 24 ಗಂಟ್ಯಾಂನಿ 146 ನಾಗರಿಕಾಂಚಿ ಹತ್ಯಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಅಕಾಂತ್’ವಾದಿಂನಿ 70 ಜಣಾಂಕ್ ಬಂದೆಂತ್....
International

ಕುವೈಟ್ ಪಳ್ಳೆಂತ್ ಆಕಾಂತ್’ವಾದಿ ಸೌದಿ ನಾಗರಿಕ್

ದುಬೈ: ಕುವೈಟ್’ಚ್ಯಾ ಶಿಯಾ ಪಳ್ಳೆಂತ್ ಆತ್ಮಾಹುತಿ ಧಾಡ್ ಚಲಯಿಲ್ಲೊ ಸೌದಿಚೊ ನಾಗರಿಕ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಂತರಿಕ್ ಸಚಿವಾಲಯಾನ್ ಜೂನ್ 28’ವೆರ್ ಸ್ಪ‍ಷ್ಟ್ ಕೆಲಾಂ. ಗೆಲೆತ್ಯಾ ಸುಕ್ರಾರಾ ಅಲ್ ಇಮಾಮ್ ಅಲ್ ಸಾದೇಖ್ ಪಳ್ಳೆಚೆರ್ ಆಕಾಂತ್’ವಾದಿಂನಿ ಧಾಡ್ ಘಾಲ್ಲೆವರ್ವಿಂ....
International

ದೊಣ್ವಾಚ್ಯಾ ರಂಗಾರ್ ರಂಗೀನ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಪಿಂತುರ್!

ಫೇಸ್ ಬುಕಾಚೆರ್ ಗ್ರಾಹಕಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಫೋಟೋ ಸಗ್ಳೇ ದೊಣ್ವಾಚ್ಯಾ ರಂಗಾರ್ ರಂಗಾಯ್ಲೆಂ ತುಮಿ ಪಳಯ್ಲಾಂ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಚೆ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಫೋಟೋ ರಂಗಾಳ್ ಜಾಯ್ಶೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂಚ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್. ತೆಂಯೀ ಬೆಷ್ಟೆಂಚ್ ನ್ಹಯ್, ತಾಕಾಯೀ ಕಾರಣ್....
International

ಜಿವಾಕಣಾಕ್ ಕೃತಕ್ ಕಾತ್ ರಚ್ಲ್ಲೊ ಮೈಸೂರ್’ಚೊ ನೀಲ್

ವೊಷಿಂಗ್ಟನ್: ಜಿವಿಂಚೊ ಉಗಮ್ ಹ್ಯಾ ಅಧ್ಯಯನಾಕ್ ಮಹತ್ವಾಚೊ ಆಧಾರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಚೊ ಸಂಸೋದ್ ಮೈಸೂರ್’ಚ್ಯಾ ವೆಗ್ಯಾನಿಚ್ಯಾ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾಖಾಲ್ ಎಕಾ ಪಂಗ್ಡಾನ್ ಕೆಲಾ. ಪ್ರೊ. ನೀಲ್ ದೇವ್ರಾಜ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾಖಾಲ್ ಹ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾನ್ ಜಿವಾಕಣಾಕ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಕೃತಕ್ ಕಾತ್
International

ರಂಜಾನ್ ಉಪ್ವಾಸ್ ಮೊಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಫಾಶಿ ದಿಲ್ಲೆಂ ಇಸಿಸ್!

ಬೈರುತ್: ಮಾಪ್ಳ್ಯಾಂಚೆಂ ಪವಿತ್ರ್ ರಂಜಾನ್ ಆಚರಣಾ ವೆಳಾರ್ ಉಪಾಶಿಂ ರಾವಾನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ದೊಗಾಂ ಚೆರ್ಕ್ಯಾಂಕ್ ಐಸಿಸ್ ಹಾಣಿಂ ಫಾಶಿ ದಿಲ್ಯಾ. ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಪವಿತ್ರ್ ರಂಜಾನಾ ವೆಳಾರ್ ಸಕಾಳಿಂ ಸುರ್ಯೊ ಉದೆಲ್ಯಾ....
International