ಲೈಲಾನಿ ಡೌಡಿಂಗ್ಸ್ ಪೇಜ್ 3ಕ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾ


ನ್ಯೂಯೋರ್ಕ್, ಜನವರಿ 6: ಸೊಭಾಯೆಚಿ ಪುತ್ಳಿ ಲೈಲಾನಿ ಡೌಡಿಂಗ್ ದಿ ಸನ್ ಪತ್ರಾಚ್ಯಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಪೇಜ್ 3 ವೆರ್ ಪರತ್ ಯೆತಾ.

32 ವರ್ಸಾಂಚೆಂ ಲೈಲಾನಿ 1999 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಟೋಪ್ ಲೆಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಪೇಜ್ 3 ಚೆರ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ತವಳ್ ತಿಕಾ ಲಾಬ್ಲೆಲ್ಯಾ ಅಭಿಮಾನಿಂಚೊ ಸಂಖೊ ಅಪಾರ್. ಆತಾಂ ಪರತ್ 14 ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೆಂ ಟೋಪ್ ಲೆಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಸನ್ ಪತ್ರಾರ್ ಯೆತಾ. ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ತೆಂ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಹಿಲ್ಟನ್ ಆನಿ ಬ್ರಿಟ್ನಿ ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ಹಾಂಕಾಂ ವಸ್ತ್ರಾಂ ವಿನ್ಯಾಸಕಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ.

ಸಾಂಗ್ಲೆಲೆ ಬರಿ ಆತಾಂ ಲೈಲಾನಿ ಪಕ್ಕಾ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಕಂಯ್, ತಾಚಿ ನವಿ ತಸ್ವೀರ್ ಪಳೆತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಪೊಕ್ರಿ ಚೆಡ್ಯಾಂಕ್ ನೀದ್ ಪಡಾಶಿನಾ ಕೊಣ್ಣಾ...Naveen Jackline Anniversary
 
Test
 
 
  • Advertise
  • Privacy Policy
  • About
  • Terms
  • Webmasters