500 ಕೆಜಿ ಕೊಕೇನ್ ಆಸ್ಲೆಲೆಂ ವಿಮಾನ್ ಧರ್ಲೆಂ


ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಶ್ಹೆರ್, ಜನವರಿ 13: ವೆನುಜುಯೆಲಾಚ್ಯಾ ಅಧಿಕಾರಿಂನಿ 530 ಕಿಲೋ ಕೊಕೇನ್ ವ್ಹರ್ನ್ ಆಸ್ಲೆಲೆಂ ಧಾಕ್ಟುಲೆಂ ವಿಮಾನ್ ಧರ್ಲಾಂ ಆಸೊನ್ ವಿಮಾನಾಚೆ ವಾವ್ರಾಡಿ ಧಾಂವ್ಲ್ಯಾತ್.

ಅಪುರೆ ರಾಜ್ಯಾಂತ್ ಸನ್ವಾರಾ ದಿಸಾ ಅಧಿಕಾರಿಂನಿ ಕೊಲಂಬಿಯಾ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶಾರ್ ಹೆಂ ಕಾರ್ಯಾಚರಣ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ.

ಕೊಲಂಬಿಯನ್ ಅಧಿಕಾರಿಂಚ್ಯಾ ಕುಮ್ಕೆನ್ ವೆನುಜುಯೆಲಾಚ್ಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಭದ್ರತೆ ದಳಾನ್ ಹೆಂ ಕಾರ್ಯಾಚರಣ್ ಕೆಲೆಂ.

ಆದ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ವೆನುಜುಯೆಲಾಚ್ಯಾ ಭದ್ರತೆ ದಳಾಂನಿ 45 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಧರ್ಲ್ಯಾತ್. ಹ್ಯಾ ಪಯ್ಕಿ 27 ಟನ್ನಾಂ ಕೊಕೇನ್. ಹೊ ಪ್ರಮಾಣ್ 1999 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಕ್ ತುಲನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ದೊಡ್ತೊ.

2005ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ವೆನುಜುಯೆಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾನ್ ಅಮೇರಿಕಾಚ್ಯಾ ಆಡಳ್ತ್ಯಾಕ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಸಂಬಂಧಿ ಸಂಗ್ತಿನಿಂ ಸಹಕಾರ್ ರಾವಯ್ಲೊಲೊ. ಡ್ರಗ್ ಮಾಫಿಯಾ ವಿರೋಧ್ ಕ್ರಮ್ ಘೆನಾತ್ಲೆಲೆ ವಿಶಿಂ ಅಮೇರಿಕಾ ವೆನುಜುಯೆಲಾಚೆರ್ ತವಳ್ ತವಳ್ ಠೀಕಾ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕರುನ್ ಆಸ್ತಾ.