ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್ ಆಜ್ ಚುನಾವ್


ಇಸ್ರಾಯೆಲ್, ಜನವರಿ 22: ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಜ್ ಚಲೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಚುನಾವಾಂತ್ ಪಯಿಲ್ಲ್ಯಾ "ಮತ್ ದಿವ್ಪಿ ಲೊಕಾ" ಪಯ್ಕಿ ಆತಾಂಚೊ ಪ್ರದಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ಬೆನ್ಯಾಮಿನ್ ನೆತಾನ್ಯಾಹು ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪತಿಣ್ ಸಾರಾ ಆನಿ ಪುತಾ ಸಂಗಿ ಮತ್ ದೀವ್ನ್ "ಪುತಾ ಸಂಗಿ  "ಕೊತೆಲಾಕ್" ಭೆಟ್ ಕರ್ನ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ದೇಶಾ ಆನಿಂ ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ಚ್ಯಾ ಭವಿಷ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಕರ್ತೊಲೊಂ" ಮ್ಹಣಾಲೊ.

"ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ್ ಆನಿ ಸೊಭಿತ್ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ್ ದೇಶಾ ಖಾತಿರ್ ಮತ್ ದಿಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾನ್ ಸಿಮೊನ್ ಪೆರಿಸಾನ್ ಆಪ್ಲೊ ಮತ್ ಘಾಲ್ನ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ. ರಾಬ್ಬಿ ಒವಾದಿಯಾ ಯೊಸೆಫ್ ಹಾಣಿಂ ಜೆರುಸಾಲೆಮ್ಚ್ಯಾಕಿರ್ಯಾತ್ ಮೊಶೆಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ನೊಅಮ್ ಬಾನೊತ್ ಇಸ್ಕಾಲಾಂತ್ ಆಪ್ಲೊ ಮತ್ ದಿಲೊ.

ಸಬಾರ್ ಟಿವಿ ಚಾನೆಲಾಂನಿ ಆಪ್ಲೊ ಅಂದಾಜ್ ಕರ್ನ್ ಬೆನ್ಯಾಮಿನ್ ನೆತಾನ್ಯಾಹುಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಪಾಣಾಚೊ ಸರ್ಕಾರ್ ಪರತ್  ಎಲಿಸಾಂವಾಂತ್  ಜಿಕ್ತಾಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಪರ್ಗಟ್ಲಾ ತರಿ 10,132 ಮತ್ ಕೇಂದ್ರಾಂನಿ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಮತದಾನಾಂತ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾ ಪಯ್ಕಿ 56,56,705 ಮತ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಅರ್ಹ್ ಲೋಕ್ 19ವ್ಯಾ ಕ್ನೆಸೆತಾಕ್ ವಿಂಚೊವ್ಣ್  ಕರುಂಕ್ ಹುಮೆದಿನ್ ಆಪ್ಲಿಂ ಪಾವ್ಲಾಂ ಕಾಡ್ತೆ ಆಸಾ. 20000 ಪ್ರಾಸ್ ಚಡಿತ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಕಿತೆಂಯ್ ವಾಯ್ಟ್ ಘಡಾನಾಶೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಸಾತ್. ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಫಲಿತಾಂಶ್ ಬುದ್ವಾರಾ ಖಂಚ್ಯಾಯೀ ವೆಳಾರ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾತೆಲೆಂ.

Article By: Lenard Fernandes