ಪಾಪಾಚ್ಯಾ ರಾಜಿನಾಮ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ವಾತಿಕಾನಾಕ್ ಝಗ್ಲಾಣೆಂ ಮಾರ್ಲೆಂ...!


ವಾತಿಕಾನ್, ಫೆಬ್ರೆರ್ 13: ಪಾಪಾನ್ ಅಚಾನಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಕಾರಣಾಂ ನಿಮ್ತಿಂ ರಾಜೀನಾಮೊ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಘಡಿತಾ ಫಟಾಫಟ್ ಬೋವ್ ಪವಿತ್ರ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಇಗರ್ಜ್ ಸಾಂ ಪೆದ್ರುಚ್ಯಾ ಬಾಸಿಲಿಕಾಕ್ ಝಗ್ಲಾಣೆಂ ಮಾರ್ಲಾಂ.

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 600 ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ರಾಜೀನಾಮೊ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಕಿ ಬೆನೆಡಿಕ್ಟ್ ಸೊಳಾವೊಚ್ಚ್ ಪಯಿಲ್ಲೊ ಪಾಪಾ. ಪಾಪಾಚೊ ರಾಜೀನಾಮೊ ತಾಚ್ಯಾ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಂಕ್ ಸಯ್ತ್ ಅಜ್ಯಾಪ್ ಕರುಂಕ್ ಪಾವ್ಲೊಲೊ. 85 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಪಾಪಾ ಬೆನೆಡಿಕ್ಟ್ ಸೊಳಾವ್ಯಾನ್ ಅಪುನ್ ಬೋವ್ ಅಶಕ್ತ್ ಜಾಲೊಂ ತರ್ ಹುದ್ದ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ದೆಂವ್ಚೆವಿಶಿಂ ಆದಿಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್.

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಪಾಪಾನ್ ಆಪ್ಲಿಂ ಜಾಯ್ತಿಂ ವಿದೇಶಿ ಪಯ್ಣಾಂ ಉಣೆಂ ಕೆಲ್ಲಿಂ, ಆನಿ ಸಂದರ್ಶಕಾಂಕ್ ಮೆಳ್ಚೆಂ ಉಣೆಂ ಕರಿಜೆ ಪಡ್ಲೆಲೆಂ.

ಆತಾತಾಂ ತೊ ಸಾಂ ಪೆದ್ರುಚ್ಯಾ ಬಾಸಿಲಿಕಾಚ್ಯಾ ಆಲ್ತಾರಿಕ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಥಳಾರ್ ವೆತಾಲೊ. ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಬೇತ್ ವಾಪಾರ್ತಾಲೊ. ಪಾಪಾಚ್ಯಾ ಭಾವಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗ್ಣೆ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ’ದಾಕ್ತೆರಾಂನಿ ಪಾಪಾನ್ ದರ್ಯಾಪಾರ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರಿನಾಯೆ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ’ ಮ್ಹಳಾಂ.

ವಾತಿಕಾನ್ ಕಾಡ್ದಿನಲಾಂಚ್ಯಾ ಜಮಾತೆವೆಳಿಂ ಪಾಪಾನ್ ಆಪ್ಲೊ ರಾಜೀನಾಮೊ ಲಾತಿನ್ ಭಾಶೆಂತ್ ಪರ್ಗಟ್ಲೊಲೊ. ಪವಿತ್ರ್ ಸಭೆ ಖಾತಿರ್ ಆಪ್ಣಾಚೊ ಹೊ ನಿರ್ಧಾರ್ ಬೋವ್ ಮಹತ್ವಾಚೊ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಲೆಂ. ಆಪ್ಲೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಪಾಪಾಕ್ ಕುಡಿಚಿ ಆನಿ ಮತಿಚಿ ಘಟಾಯ್ ಬೋವ್ ಗರ್ಜ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ತಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಲೆಂ.

ಪಾಪಾ ಬೆನೆಡಿಕ್ಟ್ ಸೊಳಾವ್ಯಾಚಿ ವಿಂಚವ್ಣ್ ಜಾತಾನಾ ತಾಕಾ 78 ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 300 ವರ್ಸಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಲೊಲೊ ಬೋವ್ ಚಡ್ ಪ್ರಾಯೆಚೊ ಪಾಪಾ ತೊ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ.

ಪಾಸ್ಖಾಂ ಫೆಸ್ತಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ಚ್ ನವ್ಯಾ ಪಾಪಾಚಿ ವಿಂಚವ್ಣ್ ಚಲೊಂಕ್ ಆಸ್ತೆಲಿ ತರೀ ಪಾಪಾಚ್ಯಾ ಹುದ್ದ್ಯಾಕ್ ಕೊನಾಚೆಂಯೀ ನಾಂವ್ ಎದೊಳ್ ಮುಕಾರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾ. ಪ್ರಗತಿಪರ್ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಡ್ದಿನಲಾಕ್ ಪಾಪ್ ಸಾಯ್ಬ್ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ವಾದ್ ಯೀ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ಳಾ.

Lightening Hits St. Peters Basilica in Vatican after pope announces resignation