ಫೆರಾರೈಟ್ಸ್ ಯುಎಇ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಲೊರೆನ್ಸ್ ಕುಟಿನ್ಹಾ


ದುಬಾಯಿ, ಫೆಬ್ರೆರ್ 24: ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ ಕರಾಮಾಂತ್ ಚಲ್ಲೆಲ್ಯಾ, ಫೆರಾರೈಟ್ಸ್ ಯುಎಇ ಸಂಘಟನಾಚ್ಯಾ ಜೆರಾಲ್ ಜಮಾತೆಂತ್ ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಆವ್ದೆಕ್ ಚಲ್ಲೆಲ್ಯಾ ಹುದ್ದೆದಾರಾಂಚ್ಯಾ ವಿಂಚವ್ಣೆಂತ್ ಲೊರೆನ್ಸ್ ವಿ. ಕುಟಿನ್ಹಾ ಸರ್ವಾನುಮತೆನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ವಿಂಚೊನ್ ಆಯ್ಲಾ.

ಫೆರಾರೈಟ್ಸ್- ಯುಎಇ ಸಂಘಟನ್ ಯುಎಇಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಫೆರಾರ್ ಗಾರಾಂಚೆಂ ಸಂಘಟನ್ ಜಾವ್ನಾಸೊನ್, ಹೆಂ ಸಂಘಟನ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಆನಿ ಸೆವೆ ಕಾರ್ಯಾಂನಿ ಕ್ರಿಯಾಳ್ ಆಸಾ.

ಫೆರಾರೈಟ್ಸ್ ಯುಎಇ ಸಂಘಟನಾನ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 6 ವರ್ಸಾಂನಿ ಮಾಂಯ್‌ಗಾಂವಾಂತ್ಲ್ಯಾ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಲೊಕಾ ಖಾತಿರ್ ಆನಿ ತಾಂತುನೀ ವಿಶೇಸ್ ಜಾವ್ನ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾ ಖಾತಿರ್, ಆನಿ ವೈಜಕೀಯ್ ಗರ್ಜಾಂ ಖಾತಿರ್ ವಿಶೇಸ್ ದೇಣ್ಗಿ ದಿಲ್ಯಾ. ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಸಂಘಟನಾನ್ ಫೆರಾರ್ ಸಾಂ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಸಾವೆರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಗರ್ಜೆವಂತ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾ ಖರ್ಚಾಕ್ ಮ್ಹಣೊನ್ 10 ಲಾಕ್ ರುಪ್ಯಾಂಚಿ ಶಿಕ್ಪಾ ನಿಧಿ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಯಾ.

ಸಂಘಟನಾಚೊ ಸಾಂದೊ ನೊರ್ಬರ್ಟ್ ಸಿಕ್ವೇರಾನ್ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾವಿಧಿ ಚಲೊವ್ನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಲೆಸ್ಲಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾನ್ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಮಾಗ್ಲೊ. ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಪಿರೇರಾ ಆನಿ ಲೆಸ್ಲಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾನ್ ಚುನಾವ್ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೊ.

ಹ್ಯೆ ವೆಳಿಂ ನವ್ಯಾನ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಹುದ್ದೆದಾರ್ ಅಶೆ ಆಸಾತ್: ಲೆಸ್ಲಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ - ಸಲಹಾದಾರ್; ಲೊರೆನ್ಸ್ ವಿಜಯ್ ಕುಟಿನ್ಹಾ - ಅಧ್ಯಕ್ಷ್; ರೋಶನ್ ಲೋಬೊ - ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಆನಿ ಮಾದ್ಯಮ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿ; ಲೆಸ್ಲಿ ಪಿಂಟೊ - ಖಜನ್ದಾರ್; ಪ್ರಕಾಶ್ ಪೆರಿಸ್ - ಜೆರಾಲ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ; ರೊಸೆಟ್ಟಾ ಪಿರೇರಾ - ಲೇಕ್ ತಪಾಸ್ಣಾರ್; ರಾಜೇಶ್ ರೇಗೊ - ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಆನಿ ಖೆಳಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ

ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಚೆ ಸಾಂದೆ - ಕ್ಲಾರಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಆಲ್ವಿನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ರಿಚರ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ, ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಪಿರೇರಾ, ನೋರ್ಬರ್ಟ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ, ಲಿಲ್ಲಿ ಮೊರಾಸ್ ಆನಿ ಪರ್ಲ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್.