ಬರಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ

ಖಾಲಿ ಪೊಟಾಕ್ ಹ್ಯೊ ವಸ್ತು ಖಾಯ್ನಾಯೆ!

ಥೊಡಿಂ ಖಾಣಾಂ ಖಾಲಿ ಪೊಟಾಕ್ ಸೆವ್’ಲ್ಲೆ ವರ್ವಿಂ ಭಲಾಯ್ಕೆಚೆರ್ ಪರಿಣಾಮ್ ಪಡ್ತಾ. ಎಸಿಡಿಟಿ ಆನಿ ಇತರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಉದ್ಬವ್ತಾತ್. ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಹೆತ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಸಾ. ಕೆಳಿಂ: ಕೆಳಿಂ ಖಾಲಿ ಪೊಟಾಕ್ ಖೆಲ್ಯಾರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಮ್ ಆನಿ ಮೆಗ್ನೇಷಿಯಮ್ ಮಧೆಂ ವಯ್ರ್ ಸಕಯ್ಲ್ ಜಾತಾ...
Health

ದೂದ್ ಚಡ್ ಪಿಯೆಲ್ಯಾರ್ ವೆಗಿಂಚ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ತಾತ್!

ಜಲ್ಮಾಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಾತಾರಿಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ದೂದ್ ಪಿಯೆತಾತ್. ಕಸಲಿಯ್ ಪಿಡಾ ಆಸೊಂದಿ ದಾಕ್ತೆರ್ ಪಯ್ಲೆಂ ದೂದ್ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಸಾಂಗ್ತಾತ್. ಪುಣ್ ಆತಾಂ ಎಕಾ ಸಂಶೋಧನಾ ವರ್ವಿಂ ಕಳೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಆಯ್ಕಾಲ್ಯಾರ್ ಭಿರಾಂತ್ ದಿಸ್ತಾ...
Health

ಜೆವ್ಲ್ಯಾರೀ ಕಿತೆಂ ತರೀ ಖಾವ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ತಾ!

ಆತ್ತಾಂ ಜೆವಾಣ್ ಜಾಲಾಂ ತರೀ ಪೊಟ್ ಭರ್’ಲ್ಲೆ ಪರಿ ಭೊಗಾನಾ. ಕಿತೆಂ ತರೀ ಖಾವ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಫ್ರಿಡ್ಜಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಪಳಂವ್ಚೆಂ ಆಸ್ತಾ. ಥಂಯ್ ಮೆಳ್’ಲ್ಲೆಂ ಖೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್’ಯಿ ಪೊಟಾಂತ್ ತಳ್ಮಳ್ತಾ. ಹಾಕಾ ಥೊಡಿಂ ಕಾರಣಾಂ ಆಸಾತ್...
Health

ವಜನ್ ಚಡ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಶಿತ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಿವಾಕ್ ಆಪಾಯ್!

ಸಬಾರಾಂನಿ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಆಸಾ ಕೀ ಶಿತ್ ಜೆವ್ಲ್ಯಾರ್ ವಜನ್ ಚಡ್ತಾ, ಪೋಟ್ ವಾಡ್ತಾ ಮ್ಹಣ್. ಪುಣ್ ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಫಟ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಸಬಾರ್ ಜಣ್ ಶಿತ್ ಉಣೆ ಕರ್ನ್, ಗೊಂವಾಚ್ಯೊ ಚಪಾತಿ ಖಾತಾತ್. ಧವ್ಯಾ ಶಿತಾ ಥಾವ್ನ್ ಕಾರ್ಬೊಹೈಡ್ರೇಡ್ ಮೆಳ್ತಾ...
Health

ಫಳಾಂ, ಏಕ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ್ ಖಾಣ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ!

ಫಳಾಂನಿ ಜೀವ್’ಸತ್ವ್, ಖನಿಜಾಂಶ್, ಪೋಷಕಾಂಶ್ ಧಾರಾಳ್ ಮಾಫಾನ್ ಆಸೊನ್ ತಿಂ ಏಕ್ ಅತ್ಯತ್ತಮ್ ಖಾಣ್ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್. ಗರ್ಭೆಸ್ತಿಣಿಂನಿ ತಿಂ ನಿಯಮಿತ್ ಥರಾನ್ ಖಾವ್ನ್ ಆಸಾಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ದಾಕ್ತೆರ್ ಸಾಂಗ್ತಾತ್...
Health

ಪಿಯಾವಾಚೊ ರೋಸ್ ಖೊಟ್ ದೂಕಿಕ್ ಬರೊ!

1664 ವರ್ಸಾ ಲಂಡನಾಂತ್ ‘ಪ್ಲೇಗ್’ ಪಿಡಾ ಆಯಿಲ್ಲೆ ತವಳ್ ಹರ್ಯೆಕ್ ಘರಾಂತ್ ಎಕ್ಲೆಂ ಪುಣ್’ಯಿ ಮೊರ್ತಾಲೆಂ ಖಂಯ್. ಪುಣ್ ಪಿಯಾವ್ ಆನಿ ಲೊಸುಣ್ ವಿಕ್ಚ್ಯಾ ಆಂಗ್ಡಿಂತ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆ ಸುರಕ್ಷಿತ್ ಆಸ್ತಾಲೆ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ ಲೋಕ್ ವೊತಾಚ್ಯಾ ಮಾರಾಂತ್ಲೆಂ ಬಚಾವ್...
Health

ಆಲೆಂ ಉಪಯೋಗ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಕೇಸ್ ಝಡ್ಚೆಂ ಆಡಾವ್ಯೆತಾ!

ರಾಂದ್ಪಾಂತ್ ಆಲೆಂ ವಾಪರ್ಲ್ಯಾರ್ ರಾಂದ್ಪಾಚಿ ರೂಚ್’ಚ್ ದುಸ್ರಿ. ಆಲೆಂ ರಾಂದ್ಪಾಚೊ ಸ್ವಾಧ್ ಚಡಯ್ತಾ. ಪುಣ್ ಆಲೆಂ ರಾಂದ್ಪಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಸೊಭಾಯ್ ವಾಡಂವ್ಕ್’ಯಿ ಉಪ್ಕಾರ್ತಾ. ಲಾಂಬ್ ಆನಿ ಗಣ್ಣ್ ಕೇಸ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆಲೆಂ ವಾಪರಿಜಯ್...
Health

ಬೊಂಡೊ ಏಕ್ ನೈಸರ್ಗಿಕ್ ಟೊನಿಕ್ ಆನಿ ರೋಗ್ ನಿವಾರಕ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ!

ತಾನ್ ಲಾಗ್ತಾನಾ ಕೃತಕ್ ಥಂಡ್ ಪೀವನಾಂ ಪಿಯೆತಾತ್ ತ್ಯಾಚ್ ಪಯ್ಶಾಂನಿ ಪ್ರಕೃತೆನ್ ಒದಗ್ಸುಂಚೆಂ ನೈಸರ್ಗಿಕ್ ಥಂಡ್ ಪೀವನ್ ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಬೊಂಡ್ಯಾ ಉದಾಕ್ ಪಿಯೆಲ್ಯಾರ್ ತಾಂತು ಜಿವಾಕ್ ಬಾದಕ್ ಕಾಂಯ್ ನಾ, ಪುಣ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ಫಾಯ್ದೊ ವರ್ಣುನ್ ಪುರೊ ಪಡಾನಾ. ಬೊಂಡ್ಯಾ ಉದಾಕ್ ಖಂಚ್ಯಾಯ್
Health

ಭುಂಯ್ ಚಣೆಂ ಖೆಲ್ಯಾರ್ ಕಾಳ್ಜಾ ಪಿಡಾ ಯೇನಾ!

ಭುಂಯ್ ಚಣೆಂ ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಚೆ ಬಾದಾಮ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಹಾಂತುಂ ಪ್ರೋಟಿನ್, ಫೈಬರ್, ಚರಾಬ್, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಮ್ ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಭರ್ಪೂರ್ ಆಸಾ. ಹಾಡಾಂ ಘಟ್ ಕರ್ನ್ ಫಿಟ್ ಉರೊಂಕ್ ಭುಂಯ್ ಚಣೆಂ ಬರೆ. ತರ್ನಾಟ್’ಪಣಾಚೊ ಘುಟ್ ಹ್ಯಾ ಚಣ್ಯಾಂನಿ...
Health

ಪೊಟಾಂತ್ ಚಾಬ್ಣಿ ವ ದೂಕ್ ಘಡ್ಯೆನ್ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾತಾ!

ಪಾವ್ಶಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಹವ್ಯಾಂತ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಜಾತಾನಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಖಾಣಾ ವರ್ವಿಂ ಮನ್ಶಾಂಚ್ಯಾ ಶರೀರಾಂತ್’ಯಿ ಘಡ್ಬಡ್ ಜಾತಾ. ಪೊಟಾಂತ್ ದುಕ್ಚೆಂ ವ ಚಾಬ್ಚೆಂ ಆಸ್ತಾ. ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕಠೀಣ್ ದೂಕ್ ಆಸ್ತಾ. ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಸೂಕ್ತ್ ವಕಾತ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾರ್ ಘಡ್ಯೆನ್...
Health

ಧಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಾಂಚ್ ಕಿಲೊ ವಜನ್ ದೆಂವಯಾ!

ತುಮ್ಚೆಂ ವಜನ್ ಚಡ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಖಂತ್ ಜಾತಾಗೀ? ಜಾಯ್ತಿಂ ಪ್ರಯತನಾಂ ಕರ್ನ್ ಸಲ್ವಾಲ್ಯಾತ್? ತರ್ ಆತಾಂ ಕಸಲೊಚ್ ಖರ್ಚ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಘರಾಚ್ ಆರಾಮಾಯೆನ್ ವಜನ್ ದೆಂವಂವ್ಚೆಂ ವಿಧಾನ್ ಆಮಿ ಸಾಂಗ್ತಾಂವ್. ಫಕತ್ 10 ದಿಸಾಂನಿ ತುಮ್ಚೆಂ ವಜನ್ 5 ಕಿಲೊ...
Health

ಕೇಸ್ ಝಡಾನಾಯೆ ತರ್ ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಪಾಲಕ್ ಆನಿ ಮಾಸ್ಳಿ ಖಾಯಾ

ದುದಾಂತ್ಲೆಂ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಮ್ ಕೆಸಾಂಚ್ಯಾ ವಾಡವಳಿಕ್ ಅತೀ ಗರ್ಜ್. ಪುಣ್ ಚಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಮ್ ಪೊಟಾಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಝಿಂಕ್ ಆನಿ ಆಯರ್ನ್ ಸೊಸುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಮ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯೊ ರಾಂದ್ವಯೊ ಖಾಯ್ಜೆ. ಮಾತೆಂ ಬೋರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಜೊ ತರ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಜೆವ್ಣಾಂತ್ ಥೊಡ್ಯೊ...
Haircare

ಬ್ರೂಪೇನ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾರ್ ವಾಯ್ಟ್ ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ಸಂಭವ್ ಆಸಾ!

ಆಧುನಿಕ್’ಪಣಾಕ್ ಒಳಗ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಆಮಿ ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಕ್ತಾಂಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಲಾಗ್ತಾಂವ್. ತಿಂ ವಕ್ತಾಂ ಕಾಣ್ಘೆಲ್ಯಾರ್ ದೂಕ್ ಉಣಿ ಜಾತಾ ವ್ಹಯ್. ಪುಣ್ ಹಾಚೆ ವರ್ವಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ಕಿತ್ಲೊ ಮಾರ್ ಬಸ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಜಾಣಾ ಜಾಯ್ಜೆ...
Health

ಫ್ರಿಡ್ಜಾಚೆಂ ಥಂಡ್ ಉದಾಕ್ ಪಿಯೆಲ್ಯಾರ್ ಕಾಳ್ಜಾಘಾತ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ಸಂಭವ್ ಆಸಾ

ಗರ್ಮೆಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಫ್ರಿಡ್ಜಾಚೆಂ ಥಂಡ್ ಉದಾಕ್ ಘರಾ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಸವಯ್ ಆಸ್ತಾ. ವೊತಾಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಥಾವ್ನ್ ಯೆತಾನಾ ತಾನ್ ಲಾಗ್ತಾ ತೆದಾಳಾ ಫ್ರಿಡ್ಜಾಚೆಂ ಥಂಡ್ ಉದಾಕ್ ಪಿಯೆತಾತ್. ಪುಣ್ ಹೆಂ ಥಂಡ್ ಉದಾಕ್ ಪಿಯೆಲ್ಲೆ ವರ್ವಿಂ ಕಾಳ್ಜಾಘಾತ್ ಜಾಂವ್ಚೊ...
Health

ಪಿಡಾ ಹಾಡ್ಚೆಂ – ಪಿಜ್ಜಾ!?

ಫೋನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ತಕ್ಷಣ್ ಘರಾ ಬಾಗ್ಲಾರ್ ಹುನ್ಹುನಿತ್ ಖಾಣ್ ಹಾಡ್ನ್ ಪಾಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಪಿಜ್ಜಾ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾ ಚೆಡ್ಯಾಂಕ್ ಫಾವೊ ಜಾತಾ. ಬೆಂಗ್ಳುರ್, ಮುಂಬೈ, ಚೆನ್ನೈ, ದಿಲ್ಲಿ ತಸಲ್ಯಾ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಭರ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂನಿ ಸಯ್ತ್, ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ರಿತಿಚಿ ಆಡ್ಕಳ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ವೆಳಾರ್...
Healthcare

ಪಾವ್ಸಾಂತ್ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಸಾಂಬಾಳುಂಕ್ ಥೊಡೆ ಹಿಶಾರೆ

ಆತಾಂ ಪಾವ್ಸ್ ಸುರು ಜಾಲಾ. ಪಾವ್ಸಾಂತ್ ಆಮ್ಚಿ ರೋಗ್ ನಿವಾರಕ್ ಸಕತ್ ಉಣಿ ಜಾತಾ. ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಫಾವೊತಿ ಚತ್ರಾಯ್ ಘೆಜಯ್. ಪಾವ್ಸಾಂತ್ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಕಶಿ ಸಾಂಬಾಳಿಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಥೊಡೆ ಹಿಶಾರೆ ಹಾಂಗಾ ದಿಲ್ಯಾತ್. ಪಾವ್ಸಾಂತ್ ಥಂಡ್ ಹವ್ಯಾಕ್ ಜಾಯ್ತೆ ರೋಗ್...
Health

ಪ್ರಾಯೆಸ್ತಾಂನಿ ದಿಸಾಕ್ 15 ಮಿನುಟಾಂ ವ್ಯಾಯಾಮ್ ಕರಿಜಯ್

ಮನ್ಶಾಚಿ ಪ್ರಾಯ್ ಚಡ್ತಾನಾ ಆಂಗಾಂತ್ಲೊ ಸತ್ವ್, ಹಾಡಾಂಚೊ ಸತ್ವ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಉಣೊ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾ. ಕಠಿಣ್ ಬೆಸೊರಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾಂಚಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಬರಿ ಉರ್ತಾ. ಪ್ರಾಯ್ ಸಾಟ್ ಉತರ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ನೀಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಭಲಾಯ್ಕೆಚೆ ತೊಂದ್ರೆ ಸುರು ಜಾತಾತ್...
Health

ಡೆಂಗ್ಯೂ ತಾಪಾಚಿ ಲಕ್ಷಣಾಂ

ಆತಾಂಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಆಮ್ಚಾ ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ ಡೆಂಗ್ಯೂ ತಾಪ್ ಚಡೊನ್ ಆಸಾ. ಆತಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ 2000 ಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಲೊಕಾಂಕ್ ಡೆಂಗ್ಯೂ ತಾಪ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಆಸಾ. ಹೊ ಸಾಂಕ್ರಮಿಕ್ ರೋಗ್ ಹೆಮೆರಾಜಿಕ್ ಸೊಫ್ಟ್ ಸಿಂಡ್ರೊಮ್ ಮೆಳೊನ್ 4 ನಮುನ್ಯಾಂಚೆ ವೈರಾಣು ಆಸಾತ್...
Health

ದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಗರ್ಭಪಾತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಹಿ ಜಾಗ್ರುತ್ಕಾಯ್ ಘೆಯಾ

ಪ್ರಕೃತೆನ್ ಸ್ತ್ರಿಯೆಕ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ದೆಣೆಂ ಆವಯ್ಪಣ್. ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೊ ಜಲ್ಮ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಆವಯ್ಕ್ ದಾಧೊಶಿ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ಚೊ ಮಧುರ್ ಅನ್ಭೋಗ್. ಹೆಂ ದೆಣೆಂ ತಿಣೆಂ ಜೊಗಾಸಾಣೆನ್ ಸಾಂಬಾಳುಂಕ್ ಆಸಾ. ಗರ್ಭೆಸ್ತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ರಿತಿಚಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಆವಯ್ಕ್ ಅಪಾಯ್...
Healthcare

ಕಾನಾರ್ ಕೇಸ್ ವಾಡ್ಚೆ ಬರೆ ನ್ಹಯ್?

ಥೊಡ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂಚೆರ್ ಕೇಸ್ ವಾಡ್ಚೆ ಆಮಿ ಪಳೆಲಾಂ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಾಚಾ ಸಾಂಗ್ಣ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಕಾನಾರ್ ಕೆಸ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆ ಬುದ್ವಂತ್ ಆನಿ ಹುಷಾರ್ ಆಸ್ತಾತ್ ಖಂಯ್. ಪುಣ್ ವೆಗ್ಯಾನ್ ದುಸ್ರೆಂಚ್ ಸಾಂಗ್ತಾ. ಕೊಣಾಚ್ಯಾ ಕಾನಾರ್ ಕೇಸ್ ವಾಡ್ತಾತ್ ತ್ಯೆ ಗಂಭೀರ್ ಸಮಸ್ಯಾಂನಿ...
Health