ಬರಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ

ಮಾನಸಿಕ್ ಒತ್ತಡಾಚ್ಯಾ ನಿಯಂತ್ರಣಾಕ್ ಘರ್ ವಕಾತ್

ಆಧುನಿಕ್ ಜೀವನ್ ಶೈಲಿ ವರ್ವಿಂ ಮನಿಸ್ ಸದಾಂಚ್ ಎಕ್ ನಾ ಎಕಾ ಒತ್ತಡಾಕ್ ಒಳಗ್ ಜಾತಾ. ಆನಿ ಕಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ಮಾನಸಿಕ್ ಒತ್ತಡ್ ಚಡೊನ್ ಆಸ್ತಾ. ವಿವಿಧ್ ಒತ್ತಡಾಂಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಭಲಾಯ್ಕೆಂತ್ ಘಡ್ಬಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಾನಸಿಕ್ ಕಳ್ವಳೆ ಚಡಯ್ತಾ. ಸಂಬಂಧಾ ವಯ್ರ್ ಪ್ರಭಾವ್...
Mental illness

ಆವಯ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಶೆತೆಲ್ಯಾಂನಿ ಹ್ಯೊ ವಸ್ತು ವಾಪರಿನಾಯೆ

ತುಮಿ ಆವಯ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಶೆಲ್ಯಾರ್ ದಯಾ ಕರ್ನ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಇಲ್ಲಿ ಚತ್ರಾಯ್ ಆಸೊಂದಿ. ಗರ್ಭೆಸ್ತ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಾಬು ಆನಿ ಲೋಷನ್ ವಾಪರ್ಲ್ಯಾರ್ ಗರ್ಭಾಂತ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾಳ್ಶಾಚಾ ವಾಡಾವಳಿಕ್ ಮ್ಹಾರಗ್ ಪಡ್ತಾ. ಪರಿಣಾಮ್ ವಾಯ್ಟ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ಸಂಭವ್...
Health

ತೊಂಡಾಚ್ಯಾ ಘಾಣಿಕ್ ನೈಸರ್ಗಿಕ್ ಮೌತ್’ವೊಶ್

ಜಿವಿತಾಂತ್ ಹಾಸೊ ಏಕ್ ದೈವಿಕ್ ವಕತ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಹೊ ಹಾಸೊ ಸೊಭಿತ್ ಜಾಯ್ಜಯ್ ತರ್ ಪರ್ಜಳ್ಚೆ ಮೊತಿಯಾಂ ಸಾರ್ಕೆ ದಾಂತ್ ಆಮ್ಚೆ ಜಾವ್ನ್ ಆಸುಂಕ್ ಜಾಯ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಉಸ್ವಾಸಾಂತ್’ಯಿ ಘಾಣ್ ಆಸುಂಕ್ ನಜೊ. ಹ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತೊಂಡಾಚ್ಯಾ ನಿತಳಾಯೆ ಥಂಯ್ ಚಡಿತ್...
Bad Breath

ಹೆಂ ಫಳ್ ಖೆಲ್ಯಾರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗೂಣ್ ಜಾತಾ!?

ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಏಕ್ ಮಾರೆಕಾರ್ ಪಿಡಾ ಆತಾಂ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ಗೆಲ್ಲೆ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾನಾ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಉತರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ಕ್ಯಾನ್ಸರಾಕ್ ಕಿಮೊಥೆರಪಿ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ದಿತಾತ್. ಪುಣ್ ಕಿಮೊಥೆರಪಿ ವೆಳಾರ್ ಸೊಸ್ಚೆ ಕಷ್ಟ್ ಮೊರ್ನಾಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಭಯಾನಕ್...
Health

ತೊಂಡಾ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ಫೊಡಾಂಕ್ ಘರ್ಚೆಂ ವಕಾತ್

ಗಿಮೆಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಥಂಯ್ ವಿಶೇಸ್ ಧ್ಯಾನ್ ದೀಜಯ್ ಪಡ್ತಾ. ಪೊಟಾಕ್ ಸಂಬಂಧಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಹ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಉಬ್ಜಾತಾತ್. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಸಬಾರ್ ಥರಾಂಚ್ಯಾ ಪಿಡೆಂಕ್ ತೋಂಡ್ ದೀಜಯ್ ಪಡ್ತಾ. ಗರ್ಮೆಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ತೊಂಡಾಂತ್ ಫೊಡ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ...
Mouth Ulcer

ಧುಮ್ಟೆ ಸೇವನಾ ವರ್ವಿಂ ಜಾಂವ್ಚೆ ತೊಂದ್ರೆ

ಧುಮ್ಟಿ ಸೆಂವ್ಚೆ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ 127 ಬಿಲಿಯಾ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಗತಿಕ್ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಸಂಸ್ಥೊ ಸಾಂಗ್ತಾ. ಭಾರತಾಂತ್ ಉಣ್ಯಾರ್ 30 ಠಕ್ಕೆ ಲೋಕ್ ಏಕ್ ನಾ ಆನ್ಯೇಕಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಧುಮ್ಟೆಚೆಂ ಸೇವನ್ ಕರ್ತಾ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಕಾಳ್ಜಾಚಿ ಪಿಡಾ, ಸ್ವಾಸಾಚಿ...
Smoking

ಮೆತಿಯೆಂತ್ ಆಸಾ ಗೊಡ್ಮುತಾಚಿ ಪಿಡಾ ನಿವಾರ್ಚಿ ಸಕತ್!

ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಕುಡಿಂತ್ಲ್ಯಾ ರಗ್ತಾಂತ್ ಸಾಕ್ರೆಚೊ ಪ್ರಮಾಣ್ ಚಡ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಗೊಡ್ಮುತಾಚಿ ಪಿಡಾ ಯೆತಾ. ಹಾಂತುಂ ಪಯ್ಲೊ ಆನಿ ದುಸ್ರೊ ಹಂತ್ ಮ್ಹಣುನ್ ದೋನ್ ರಿತಿಚಿ ಪಿಡಾ ಆಸಾ. 90% ಲೊಕಾ ಥಂಯ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಹಂತಾಚಿ ಗೊಡ್ಮುತಾಚಿ ಪಿಡಾ ದಿಸುನ್...
Diabetes

ಗರ್ಭ್ ನಿರೋಧಕ್ ವಾಪರ್ಚ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂನಿ, ಹೆಂ ವಾಚಿಜಯ್’ಚ್ಚ್!

ಮಾರ್ಕೆಟಿಂತ್ ಜಾಯ್ ತಿತ್ಲೆ ಗರ್ಭ್ ನಿರೋಧಕ್ ಸಾಧನಾಂ ಆನಿ ಗುಳಿಯೊ ಮೆಳ್ತಾತ್. ಕಂಪೆನಿ ತಾಂಚ್ಯಾಚ್ ಅಂದಜಾರ್ ಜಾಹೀರಾತ್ ಕರ್ತಾತ್. ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ಆಕರ್ಷಿತಾತ್. ಆವಯ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾಕಾ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯೊ ಸ್ತ್ರೀಯೊ ಹ್ಯಾ ಸಾಧನಾಂಕ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ತಾತ್. ತರೀ ಎಕಾ ದಾಕ್ತೆರಾನ್...
Avoid Pregnancy

24 ಘಂಟ್ಯಾಂನಿ ಮೂಳ್ವಾದಿಕ್ ಪರಿಹಾರ್

ಪೈಲ್ಸ್ ಆನಿ ಮೂಳ್ವಾದ್, ಹಿ ಕಠಿಣ್ ದೂಕ್ ಆಸ್ಚಿ ಪಿಡಾ. ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ವ ಸೊಸುಂಕ್’ಯಿ ಜಾಯ್ನಾ. ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಹಿಂಸಾ ದಿತಾ. ತಾಂತುಯಿ ಸಬಾರ್ ನಮುನ್ಯಾಂಚಿ ಪಿಡಾ ಆಸಾತ್. ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಕಾರ್ 50 ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾ ಮಧೆಂ 50 ಠಕ್ಕೆ...
Health

ಆದ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಚೆಂ ಶೀತ್ ಜೇವ್ನ್ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಸಾಂಬಾಳಾ

ಹರ್ಯ್ಯೇಕ್ ದೀಸ್, ರಾತಿಚ್ಯಾ ಜೆವ್ಣಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಶೀತ್ ಉರ್ತಾ. ಪುಣ್ ತೆಂ ದುಸ್ರೆ ದಿಸಾ ಕೋಣ್’ಯಿ ಜೇಂವ್ಕ್ ಆಯ್ಕಾನಾಂತ್. ಥೊಡಿಂ ಜಣಾಂ ಉರ್’ಲ್ಲೆಂ ಶೀತ್ ಕಚ್ರ್ಯಾ ಡಬ್ಬ್ಯಾಕ್ ಘಾಲ್ತಾತ್. ಹ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ ಉರ್’ಲ್ಲೆಂ ಶೀತ್ ಕಚ್ರ್ಯಾಕ್...
Rice

ವಾಡ್’ಲ್ಲೆಂ ಪೋಟ್ ಉಣೆಂ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್?

ವಜನ್ ಚಡ್ ಜಾಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಚಾ ಬದ್ಲಾ ತೆಂ ಉಣೆಂ ಕಶೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ವಿಶಿಂ ಚಿಂತಾ. ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಥೊಡೆ ಹಿಶಾರೆ ಆಮಿ ದಿತಾಂವ್. ತೆ ತುಮಿ ಸಾರ್ಕೆ ಪಾಳ್ಳ್ಯಾರ್ ತುಮ್ಕಾಂಚ್ ಬರೊ ಫಾಯ್ದೊ ಜಾತಲೊ. ಆನ್ಯೇಕ್ ಕಿತೆಂಗಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಖಂಚ್ಯಾ ಖಾಣಾ ವರ್ವಿಂ...
Fatness

ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ತುಳ್ಸಿ ಪಾನಾಂ ಉಪಯೋಗ್ ಕರಾ

ಹರ್ಯೆಕಾ ದಿಸಾ, ಹಿಂದೂ ಲೋಕ್ ತುಳ್ಸಿ ಪುಜಾ ಕರ್ತಾ. ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಆಮ್ಚಾ ದಿಸಾಂದೀಸ್ ಜೀವನಾಂತ್ ತುಳ್ಸಿಚೊ ಮಹತ್ವ್ ಆಸಾ. ತುಳ್ಸಿಂತ್ ದೋನ್ ಥರ್ ಆಸಾತ್. ಶ್ರೀ ತುಳ್ಸಿ ಆನಿ ಕೃಷ್ಣ ತುಳ್ಸಿ. ತುಳ್ಸಿ ಝಡಾಂ ಭರ್ಪೂರ್ ಆಮ್ಲ್’ಜನಕ್ ಭಾಯ್ರ್...
Tulasi Leaf

ಗರ್ಮೆಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ತೊವ್ಶಿಂ ಖಾಯಾ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಸಾಂಬಾಳಾ

ವೊತಾಚಿ ದಾವ್ ದಿಸಾಂನ್’ದೀಸ್ ವಾಡೊನ್ ಯೆತಾ. ಹ್ಯಾ ದಾವೆಕ್ ಲೋಕ್ ಕಂಗಾಲ್ ಜಾತಾ. ಘಡ್ಯೆನ್ ಪುರಾಸಣ್ ಜಾತಾ. ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಜಿವಾಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಉದಾಕ್ ದಿಂವ್ಚೆ ಖಾಣ್ ಖಾಯ್ಜಯ್. ಮುಖ್ಯ ಜಾವ್ನ್ ತೊವ್ಶಿಂ ಖಾಯ್ಜಯ್...
Cucumber

ರಸಂ ಭಿತರ್, ಪಿಡಾ ಭಾಯ್ರ್!

ಜೆವ್ಣಾಂ ಪಯ್ಕಿಂ ಜೆವಣ್ ದಕ್ಷಿಣ್ ಭಾರತಾಚೆಂ. ಜೆವಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕಿತ್ಲೆಶ್ಯಾ ವೊರಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್’ಯೀ ಸಾರಾಚೊ ಪರ್ಮಳ್ ಹಾತಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಸುಟಾನಾ. ತಾಂತುಂಯ್ ದಕ್ಷಿಣ್ ಭಾರತಾಚೆಂ ರಸಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಚೊ ಜೀವ್. ಹೆಂ ರುಚಿಕ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ತಾಂತುಂ ಸಬಾರ್....
Health Tips

ದೂಕ್ ನಿವಾರ್ಚೆಂ ವಕಾತ್ ಘರಾಚ್ ಆಸಾ

ಹರ್ಯೆಕಾ ದಿಸಾಚ್ಯಾ ಪರಿಶ್ರಮಾನ್, ವಿಶ್ರಾಂತ್ ನಾಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಕಾಮಾಂ ವರ್ವಿಂ ಥೊಡ್ಯೊ ದೂಕಿ ಸುರು ಜಾತಾತ್. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್ ಲ್ಹಾನ್ ದುಕಿಂಕ್ ಮೆಡಿಕಲಾ ಥಾವ್ನ್ ದುಕಿಚ್ಯೊ ಗುಳಿಯೊ ಹಾಡ್ನ್ ಖಾಂವ್ಚ್ಯೊ ಚೂಕ್. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಸೈಡ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ಅಪಾಯ್....
Pain

ನಿದೊಂಕ್ ವೆಚ್ಯೆ ಪಯ್ಲೆಂ ಚೆಡ್ವಾಂನಿ ಹೆಂ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್.

ತೊಂಡಾಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ಚಡಂವ್ಚಾ ಖಾತಿರ್ ಚೆಡ್ವಾಂ ಮೇಕಪ್ ಕರ್ತಾತ್. ಸಗ್ಳೊ ದೀಸ್ ತೊಂಡಾಚಿ ಚತ್ರಾಯ್ ಘೆಂವ್ಚಿಂ ಚೆಡ್ವಾಂ ರಾತಿಂ ಮಾತ್ರ್ ನಿರ್ಲಕ್ಷಾ ಕರ್ತಾತ್. ತ್ಯಾಚ್ ಮೇಕಪಾಚೆರ್ ನಿದೊಂಕ್ ವ್ಹೆತಾತ್. ಚತ್ರಾಯ್ ಆಸೊಂ, ನಿದೊಂಕ್ ವೆಚ್ಯೆ ಪಯ್ಲೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾತಿ ಖಾತಿರ್....
Makeup

32 ಪ್ರಾಯೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹೊ ಅಪಾಯ್ ಚುಕಾನಾ…

ಸರ್ವ್ ಸಾಧಾರಣ್ ಸಬಾರ್ ಜಣ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವೃತ್ತೆಕ್ ಮಹತ್ವ್ ದಿತಾತ್. ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಾಜಾರ್ 30, 32, 35 ವರ್ಸಾಂಚೆರ್ ಜಾತಾತ್. ಅಶೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಏಕ್ ಬೆಜಾರಾಯೆಚಿ ಖಬಾರ್ ಆಸಾ. ಅಧ್ಯಯನಾ ಪ್ರಕಾರ್ 32 ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಾಜಾರ್....
Age

ಚಲಿಯಾಂನಿ ವೊಮ್ತೆಂ ನಿದ್ಚೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್?

ಹರ್ಯೆಕಾ ವ್ಯಕ್ತಿಚಿ ನಿದ್ಚಿ ಸ್ಟೈಲ್ ವೆವೆಗ್ಳಿ ಆಸ್ತಾ. ಜ್ಯಾ ಜ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ತ್ಯಾ ತ್ಯಾ ರಿತಿನ್ ನಿದ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ನೀದ್ ಪಡ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಥೊಡೆ/ಥೊಡಿಂ ವೊಮ್ತೆಂ ನಿದ್ತಾತ್, ಅಶೆಂ ನಿದ್ಚೆಂ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ಬರೆಂ ನ್ಹಯ್. ತರೀಪುಣ್ ಚೆಡ್ವಾಂ ವೊಮ್ತೆಂ ನಿದ್ಚೆಂ ಪಸಂದ್ ಕರ್ತಾತ್. ಹಾಚೆಂ ಕಾರಣ್....
Sleeping Position

ಎಕಾ ಗುಳಿಯೆಂತ್ ಆಸಾ ತರ್ನಾಟ್’ಪಣಾಚೊ ಘುಟ್

ಸ್ತ್ರೀ ಆಸೊಂ ವಾ ದಾದ್ಲೊ ಆಸೊಂ, ಸದಾಂ ತರ್ನಾಟೆ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಶೆತಾತ್ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಕರುಂಕ್ ಪಾಟಿಂ ಸರನಾಂತ್. ನವೆ ನವೆ ಪ್ರಯೋಗ್ ಕರ್ತಾತ್. ವಿಜ್ಞಾನಿ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಪಾಟಿಂ ಪಡೊಂಕ್ ನಾಂತ್. ಮ್ಹಾತಾರಿ ಪ್ರಾಯ್ ಲಿಪಂವ್ಚಿ ಕಶಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆವಿಶಿಂ ಸಂಶೋಧನ್....
Young

ಸಾಕ್ರೆಪಿಡಾ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕರುಂಕ್ 10 ನಮನ್ಯಾಂಚ್ಯೊ ಫಳ್ ವಸ್ತು!

ಸಾಕ್ರೆ ಪಿಡಾ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಕರ್ಚ್ಯೆ ಖಾತಿರ್ 10 ವಿವಿಧ್ ಫಳ್ ವಸ್ತು ಕುಮೊಕ್ ಕರ್ತಾತ್, ತ್ಯೊ ಕಶ್ಯೊ ಮ್ಹಣ್ ಪಳೆವ್ಯಾಂ....
Diabetic