ಬರಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ

ನಿದೊಂಕ್ ವ್ಹೆತಾನಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನಾಂ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್ ಮೆಂದು ಘುಸ್ಪಡಿತ್ ಜಾತಾ!

ವ್ಹಯ್, ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಫೋನಾಂ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಪಾಡ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ತಾತ್ ಆನಿಂ ತಾಕಾ ಪುಷ್ಟಿ ಜಾವ್ನ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನಾಂ ವಾಪರ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಚತ್ರಾಯ್ ಕರಿಜಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಚಡ್ ಜಾವ್ನ್ ರಾತಿಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನಾಂ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಬಾದಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. ಕೇವಲ್ ದೊಳೆ...
Health

ದುದಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಹೆಂ ಖಾಣ್ ಖಾಯ್ನಾಯೆ!

ದುದಾಂತ್ ಜಾಯ್ತೆ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್’ಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಬರ್ಯ್ಯಾ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ದೂದ್ ಭಾರೀ ಬರೆಂ. ದುದಾ ಸಾಂಗಾತಾ ದುಸ್ರೆಂ ಖಾಣ್ ಖಾಂವ್ಚೆಂಯಿ ಆಸ್ತಾ. ದೂದ್ ಪಿಯೆತಾನಾ ಖಂಚ್ಯೆಯಿ ಖಾಣ್ ಖಾಯ್ನಾಯೆ ಕಾರಣ್ ಅಶೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಬರಿ...
Health

ಮಾಸ್ಳಿ ಖಾತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಏಕ್ ವಾಯ್ಟ್ ಖಬರ್!

ಪ್ರದ್ಯುಷನ್ ಕೇವಲ್ ಪರಿಸರಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಉದ್ಕಾಂತ್’ಯಿ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ತಜ್ಞ್ ಸಾಂಗ್ತಾತ್. ‘ನ್ಯಾಶನಲ್ ಇನ್ಸಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಶಿಯನ್’ ಹಾಂಣಿಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಅಧ್ಯಯನಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಮಾಸ್ಳಿಯಿ ದೂಷಿತ್ ಆಸಾ ಖಂಯ್. ಆರ್ಸೆನಿಕ್, ನಿಕ್ಕಲ್, ಕಾಡ್ಮಿಯಮ್ ಆನಿಂ ಸಿಸೆಂಯಿ ಭರ್ನ್...
Health

ಆಕ್ರುಟ್ ಖೆಲ್ಯಾರ್ ಯುವಕಾಂಚಿ ಮನೋಸ್ಥಿತಿ ಬದ್ಲಾತಾ!

ಹರ್ಯೆಕ್ ದೀಸ್ ಏಕ್ ಮುಟಿ ತಿತ್ಲೊ ಆಕ್ರುಟ್ ಖೆಲ್ಯಾರ್ ದಬಾವ್ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾತಾ. ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ನ್ಹಯ್, ತುಮ್ಚಿ ಮತ್ ಖುಷೆನ್ ಆನಿಂ ಉಲ್ಲಾಸಾನ್ ಆಸ್ತಾ. ಸಂಶೋಧಕಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರ್ ನಿರಂತರ್ 8 ಹಫ್ತ್ಯಾಂನಿ ಹರ್ಯೆಕ್ ದೀಸ್ ಆಕ್ರುಟ್ ಖೆಲ್ಯಾರ್ ಯುವಕಾಂ ಥಂಯ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ದಿಸೊನ್...
Health

ತುಮ್ಚ್ಯೆ ಪಾಂಯ್ ಫುಟ್ತಾತ್ ತರ್ ಹಾಂಗಾ ಆಸಾ ವಕಾತ್

ಹಿಂವೆ ದಿಸಾಂನಿ ಪಾಂಯ್ ಸಹಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಫುಟ್ತಾತ್. ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಫುಟೊನ್ ರಗಾತ್’ಯಿ ಯೆತಾ. ಹಾಚ್ಯೆ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಕಿತೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಉಪಾಯ್ ಕರ್ತಾತ್, ತರೀ ಖಂಚ್ಯೆಯಿ ವಕಾತ್ ನಾಟ್ವಾನಾ. ತಸಲ್ಯಾಂಕ್ ಏಕ್ ಉತ್ತೀಮ್ ಘರ್ಚೆಂ ವಕಾತ್ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ವಕ್ತಾ ವರ್ವಿಂ...
Health

ಎಸಿಡಿಟಿ’ಚ್ಯೊ ಗುಳಿಯೊ ಕಿಡ್ನಿ ಪಾಡ್ ಕರ್ತಾ

ಎಸಿಡಿಟಿ ಮಾಮೂಲಿ ಪಿಡಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜೊನ್ ಸಬಾರಾಂ ತಾಚಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷಾ ಕರ್ತಾತ್. ಪೂಣ್ ತಕ್ಲೆ ಫಡಾಪಡ್, ಆತಂಕ್, ಚಿಡ್’ಚಿಡ್’ಪಣ್ ಇತ್ಯಾದಿ ವಿವಿಧ್ ಸಮಸ್ಯಾಂಕ್ ಎಸಿಡಿಟಿ ಏಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾತಾ. ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಎಸಿಡಿಟಿ ಆಸ್’ಲ್ಲೊ ಮನಿಸ್ ದಾಕ್ತೆರಾ ಸರ್ಶಿನ್...
Health

ಸಿಸೇರಿಯನ್ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಮೊಟಾಯ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಚಡ್

ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಬಾಂಳ್ತೆರಾ ದ್ವಾರಿಂ ಜಲ್ಮಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂವರ್ನಿಂ ಸಿಸೇರಿಯನ್ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಜಲ್ಮಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಥಂಯ್ ಮೊಟಾಯ್ ಯೆಂವ್ಚಿ 40% ಸಾಧ್ಯತಾ ಆಸಾ ಮ್ಹಣುನ್ ಎಕಾ ಸಂಸೊದಾ ದ್ವಾರಿಂ ಕಳುನ್ ಆಯ್ಲಾ. ಜರ್ ಸಿಸೇರಿಯನ್ ...
Health

ಸ್ತನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರಾ ಥಾವ್ನ್ ಬಚಾವಿ ಜೊಡುಂಕ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ಸಲಹಾ

ಭಾರತಾಂತ್ ಸ್ತನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರಾಚಿ ಪಿಡೆಸ್ತಾಂ ವಾಡತ್ತ್ ಯೆತಾತ್. ಭಾರತೀಯ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ಹಿ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ ಪಿಡಾ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಹರ್ಯೆಕಾ ಧಾ ಮಿನುಟಾಂಕ್ ಏಕ್ ಸ್ತ್ರೀ ಸ್ತನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರಾ ವರ್ವಿಂ ಮರಣ್ ಪಾವ್ತಾ. ಹರ್ಯೆಕಾ 29 ಸೆಕುಂದಾಂಕ್ ಏಕ್ ನವಿ ಕೇಸ್ ಭರ್ತಿ ಜಾತಾ...
Health

ಸಿಗ್ರೆಟ್ ವೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಅಪಾಯ್ ಖಂಡಿತ್!

ಧುಂವೊರ್ ವೊಡ್ಚೆ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ಬಾರಿಚ್ ಮಾರೆಕಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಕ್ಡಾಂಕ್’ಯಿ ಕಳಿತ್ ಆಸ್’ಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ದಿಸಾಕ್ ಏಕ್ ಪೆಕೆಟ್ ಸಿಗ್ರೆಟ್ ಸೆವ್ತಾತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತುರಂತ್ ತಿ ರಾವಯಾ. ನಾಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತುಮ್ಚೆಂ ಮರಣ್ ಲಾಗಿಂ ಆಸಾ. ನವ್ಯಾ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಕಾರ್ ದಿಸಾಕ್...
Health

ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ವಕ್ತಾಂ ದಿತಾನಾ ಚತ್ರಾಯ್ ಆಸೊಂ!

ವಾತಾವರಣ್ ಬದಲ್ತಾನಾ ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಭಿಗಡ್ತಾ. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇನ್’ಫೆಕ್ಷನ್ ಜಾತಾ. ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ವಕ್ತಾಂ ದಿತಾತ್. ಪುಣ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಣಾ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಗುಳಿಯೊ ದಿಂವ್ಚ್ಯೊ ಬರ್ಯ್ಯೊ ನ್ಹಯ್. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ...
Health

ಭಾರತಾಂತ್ ಖೆವಾದಿಚ್ಯೆ ಪಿಡೆಸ್ತ್ ವಾಡೊನ್ಂಚ್ ಯೆತಾತ್!

ಭಾರತಿಯಾಂನಿ ಭಿಯೆಂವ್ಚ್ಯೆ ತಸಲಿ ಏಕ್ ಖಬರ್ ವಿಶ್ವ ಭಲಾಯ್ಕೆ ವಿಭಾಗಾನ್ ದಿಲ್ಯಾ. ಭಾರತಾಂತ್ ಖೆವಾದಿಚ್ಯೆ ಪಿಡೆಸ್ತ್ ವಾಡೊನ್’ಚ್ ಯೆತಾತ್ ಖಂಯ್. ಗೆಲೆತ್ಯಾ ಎಕಾ ವರ್ಸಾಂತ್ ಖೆವಾದಿ ವರ್ವಿಂ ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲ್ಯಾಂಚೊ ಸಂಖೊ 2015’ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂತ್ 2 ಲಾಖ್ ವೀಸ್ ಹಜಾರ್...
Health

ಗರ್ಭೆಸ್ತಿಣಿಂನಿ ತಾಂತಿಂ ಖೆಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ!

ಚಡಾವತ್ ಸ್ತ್ರೀಯೊ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಜಾಂವ್ಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್, ಸೊಭಿತ್ ಆನಿಂ ಬುದ್ವಂತ್ ಜಾಯ್ಜಯ್ ತರ್ ಕಿತೆಂ ಖಾಯ್ಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ದಾಕ್ತೆರಾಲಾಗಿಂ ವಿಚಾರ್ನ್ ಖಾತಾತ್. ಹ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ ತಶೆಂ ಕರಿಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂ. ಗರ್ಭೆಸ್ತಿಣಿನ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ಂಚ್ ಸದಾಂ ಏಕ್ ತಾಂತಿಂ ಉಕಡ್ನ್ ಸಕಾಳಿಂಚೆಂ...
Health

ನಿದ್ಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಮೊಬಾಯ್ಲಾರ್ ಖೆಳ್ಚೆಂ ಅಪಾಯ್!

ಆತಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಕ್ರೇಜ್. ಕೆದಾಳಾಯ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಖೆಳೊನ್, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪಳವ್ನ್ ವೇಳ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಆಶೆತಾತ್ ಆನಿ ಜರಿತರೀ ಭುರ್ಗಿಂ ತಶೆಂ ಕರ್ನ್ ಆಸಾತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ವೆಳಾರ್ ತಾಂಕಾಂ ಜಾಗಯಾ. ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆಪಾಯ್ ಬಾಂದುನ್ ದವರುಲ್ಲಿ ಭುತಿ...
Health

ಹ್ಯಾ ಬಿಯಾಂನಿ ವಜನ್ ಉಣೆಂ ಕರ್ಚಿ ಸಕತ್ ಆಸಾ!

ಫಳ್ ವಸ್ತು ಆನಿಂ ರಾಂದ್ವಯ್ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ಬರಿ. ಜಿವಾಕ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಪ್ರೊಟಿನ್ಸ್ ಮೆಳ್ತಾತ್. ಜಾಯ್ತೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ರಾಂದ್ವಯೆಚ್ಯೊ ಬಿಯೊ ವ ಫಳ್ ವಸ್ತುಂಚ್ಯೊ ಬಿಯೊ ಉಡಯ್ತಾಂವ್. ಉಡಾಸ್ ಆಸೊಂ, ಹ್ಯಾ ಬಿಯಾಂನಿ ಜಾಯ್ ತಿತ್ಲೆ ವಕ್ತಾಚ್ಯೆ ಗೂಣ್ ಆಸಾತ್, ಥೊಡ್ಯೊ ಬಿಯೊ ವಜನ್...
Health

ರಾತಿಚೆಂ ಧಂಯ್ ಸೇವನ್ ಬರೆಂ ನ್ಹಯ್!

ಧಂಯ್ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ಬರೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ಚಿ ಗಜಾಲ್. ಪೂಣ್ ತೆಂ ಖಂಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಸೆವಿಜಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆವಿಶಿಂ ಗೊಂದೊಳ್ ಆಸಾ. ಖಂಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಸೆವಿಜಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಕಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಬರೀ ಉರವ್ಯೆತ್. ರಾತಿಚೆಂ ಧಂಯ್ ಬರೆಂ ನ್ಹಯ್. ಕಾರಣ್ ರಾತಿಚೆಂ...
Health

ಸ್ತ್ರೀಯಾಂನಿ ಸ್ತನಾಚಿ ತಪಾಸ್ಣಿ ತೆದಾಳಾ ತೆದಾಳಾ ಕರಿಜಯ್!

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೇಶಾಂತ್ ಸ್ತನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಪಾಯಾಚ್ಯಾ ಗಡಿರ್ ಪಾವ್ಲಾಂ. ಕಾರಣ್ ಬದ್ಲೊನ್ ಯೆಂವ್ಚಿ ಜೀವನ್ ಶೈಲಿ ಆನಿಂ ಒತ್ತಡ್. ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಲೆ ವರ್ವಿಂ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂನಿ ಆಪ್ಲಿ ಜೀವನ್ ಶೈಲಿ ಬಾರಿಚ್ ಚತ್ರಾಯೆನ್ ಸಾಂಬಾಳಿಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಜ್ಞಾಂನಿ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ...
Health

ಕಿತ್ಲೆಂ ಚಲ್ತಾಯ್ ತಿತ್ಲೆಂ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ಬರೆಂ!

ಜಿವಾಚಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಬರಿ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಆನಿಂ ಮತ್ ಶಾಂತ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಾಮ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಜಾತಾ. ಕಿತೆಂಯಿ ಕರುಂಕ್ ಮನ್ ಯೆತಾ. ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಆಪ್ಲೊ ಜೀವ್ ಘಟ್ ಆನಿಂ ಭಲಾಯ್ಕೆಭರಿತ್ ಉರ್ಚ್ಯೆ ಖಾತಿರ್ ಸಬಾರ್ ಜಣ್ ಕಿತೆಂ ನಾಂ ಕಿತೆಂ ಕರ್ತಾತ್. ಯೋಗ, ವ್ಯಾಯಾಮ್, ಜಿಮ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಕರ್ತಾತ್...
Health

ಗಾಂಟಿ ದೂಕಿಕ್ ಅಮೂಲ್ಯ್ ವಕಾತ್

ಹಾತ್ ದೂಕ್, ಪಾಂಯ್ ದೂಕ್, ಪಾಟ್ ದೂಕ್ ಹೆಂ ಸರ್ವಾಂಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ಖೆಳ್ಚೆಂ ಮಮೂಲಿ ಉತಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ವಿರಾಮ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಆತಾಂಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಂಕ್ ವ್ಯಾಯಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ವೇಳ್ ನಾಂ. ಘಟಾಯೆಚೆಂ ಖಾಣ್ ಪೊಟಾಕ್ ವಚಾನಾ. ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್...
Health

ಪೊಪಾಯ್ಚ್ಯಾ ಖೊಲ್ಯಾಂನಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗೂಣ್ ಜಾತಾ!

ಪೊಪಾಯಿ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ಬರಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸರ್ವ್ ಜಾಣಾಂತ್. ಪೊಪಾಯಿ ಖಾಂವ್ಕ್ ರುಚಿಕ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಪೂಣ್ ಕೆದಾಳಾ ತರೀ ತಾಚ್ಯಾ ಖೊಲ್ಯಾಂಚೊ ರೋಸ್ ಪಿಯೆಲ್ಯಾತ್? ನಾಂ ತರ್ ಆತಾಂಚ್ ಸುರು ಕರಾ. ಪೊಪಾಯಿ ಖಾತಾನಾ ಖೊಲ್ಯಾಂಚೊ ರೋಸ್ ಪಿಯೆಲ್ಯಾರ್ ಸಬಾರ್ ಪಿಡಾ ಗೂಣ್...
Health

ಹುನೊನಿ ಲಾಗ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಘಾಯಾಕ್ ಟೂತ್’ಪೇಸ್ಟ್ ಸಾರಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಹುಲೊಪ್ ರಾವ್ತಾ

ಸ್ತ್ರೀಯೊ ರಾಂದಾಪ್ ಕರ್ತಾಸ್ತಾನಾ ಉಜೊ ಯಾ ಹುನೊನಿ ಲಾಗಾನಾತ್’ಲ್ಲೊ ಹಾತ್ ಖಂಡಿತ್ ನಾಂ. ಅಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಘಾಯಾಂಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾನಿಂಚ್ ವಕಾತ್ ಆಸಾ ತೆಂ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಜಣಾಂಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ? ಉಜೊ ಯಾ ಹುನೊನಿ ಲಾಗೊನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಘಾಯಾಕ್ ತಕ್ಷಣಾಂಚ್ ಟೂತ್’ಪೇಸ್ಟ್...
Health