ಬರಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ

ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ಸ್ಮರಣ್ ಸಕತ್ ಚಡೊಂವ್ಕ್ ಖಾಣಾಂ.

ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಶಿಕ್ಲ್ಲೆಂ ಉಡಾಸಾಂತ್ ಆಸಾನಾ. ಟ್ಯೂಶನ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಧಾಡ್ಲ್ಯಾರೀ ತಿತ್ಲೆಂಚ್. ಘರಾ ಆಯ್ಲಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಶಿಕ್ಲ್ಲೆಂ ಪೂರಾ ವಿಸರ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ದೂರ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂಕ್ ಆಮಿ ಪಳೆಲಾಂ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಶಿಕ್ಲ್ಲೆಂ ಉಡಾಸಾಂತ್ ದವರುಂಕ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ಮ್ಹಿನತ್ ಕಾಡ್ತಾತ್. ಬರ್ಯ್ಯಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ಧಾಡ್ಲ್ಯಾರ್, ಜಾಣಾರಿ ಶಿಕ್ಷಕಾಂ ಸರ್ಶಿಂ ಟ್ಯೂಶನಾಕ್....
Health

ಲೈಂಗಿಕ್ ಆಸಕ್ತ್ ಉಟೊಂವ್ಕ್ ಸದಾಂಯ್ ಕೊಫಿ ಪಿಯೆಯಾ.

ಭಲಾಯ್ಕೆಭರಿಕ್ ಲೈಂಗಿಕ್ ಜಿವಿತಾ ಖಾತಿರ್ ದಿಸಾಕ್ ದೋನ್-ತೀನ್ ಲೊಟೆ ಕೊಫಿ ಬರೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಏಕ್ ಸಂಸೋಧ್ ಕಳಯ್ತಾ. ಟೆಕ್ಸಾಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಾಚ್ಯಾ ಸಂಸೊದಾ ಪ್ರಕಾರ್, ದಿಸಾಕ್ ದೋನ್ ಥಾವ್ನ್ ತೀನ್ ಕಪ್ ಕೊಫಿ ಪಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ‘ಎರಿಕ್ಟಾಯ್ಲ್ ಡಿಸ್’ಫಂಕ್ಷನ್’ (ಇ.ಡಿ. - ಶಿಶ್ನ್ ಉದ್ರೇಕಿತ್ ಜಾಯ್ನಾತ್’ಲ್ಲಿ ಅಸ್ಕತ್ಕಾಯ್) ಹಾಕಾ ಬಲಿ ಜಾಂವ್ಚಿ ಸಾಧ್ಯತಾ ಉಣಿ....
Health

ನಾಕ್ಶ್ಯಾಂಚೆಂ ಸಂರಕ್ಷಣ್.

ತುಮ್ಚ್ಯೊ ನಾಕ್ಶ್ಯೊ ಸೊಭಿತ್ ಜಾಯ್ಜಯ್ಗೀ? ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಪೆಡಿಕ್ಯೂರ್ ಆನಿ ಮ್ಯಾನಿಕ್ಯೂರ್ ಕೆಲ್ಲೆವರ್ವಿಂ ನಾಕ್ಶ್ಯಾಂಚಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಸಾಂಬಾಳ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ನಾಕ್ಶ್ಯಾಂಚಿ ರಾಕಣ್ ಕರುಂಕ್ ಹೆರ್ ವಿಧಾನಾಂಯೀ ಆಸಾತ್. ಸಕಯ್ಲ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಂಕ್ ಗುಮಾನ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ದುಬಾವ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಸೊಭಿತ್ ನಾಕ್ಶ್ಯೊ ತುಮ್ಚ್ಯೊ....
Health

ಉವೊ ನಿವಾರುಂಕ್ ಪರಿಹಾರ್.

ಸಗ್ಳ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂತ್ ತಾಂತಿಯಾಂ ದವರ್ಚಿ ಊವ್ ಏಕ್’ಚ್ಚ್ ಪಾವ್ಟಿಂ 300 ತಾಂತಿಯಾಂ ದವರ್ತಾ! ಎಕಾ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂತ್ 12 ಪಿಳ್ಗೆಂಚಿ ವಂಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕರ್ತಾ. ಹಾಕಾ ನಿವಾರುಂಕ್ ಕಿತೆಂ ಪರಿಹಾರ್? ಕೆಸಾಂಮಧೆಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಬಾಳಾಂ ಸವೆಂ ಜಿಯೆಂವ್ಚಿ ಊವ್ ಚಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಕರ್ಚಿ ಕೀಟ್. ಮನ್ಶಾಚೆಂ ವಿಕಾಸ್ ಜಾತಾನಾ, ಸಾಂಗಾತಾ ಉವೊಯೀ ವಾಡುನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ....
Health

ಲೈಂಗಿಕ್ ಜೀವಿತ್ ಸುಧಾರುಂಕ್ ಥೊಡಿಂ ಸೂಚನಾಂ.

ಕಾಮ್ ಆನಿ ಒತ್ತಡಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ರಾವ್ಚೆಬರಿಂ ಜಾಲಾಂ. ಲೈಂಗಿಕ್ ಕ್ರೀಯೆಂತ್ ಆಸಕ್ತ್ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಆಸಾತ್. ತಸಲ್ಯಾಂನಿ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಲೈಂಗಿಕ್ ಜಿವಿತಾಚ್ಯಾ ವಾಟೆಕ್ ಪಾವಾಜೆ ತರ್ ಹಿಂ ಸೂಚನಾಂ ಮತಿಂತ್....
Health

‘ಕ್ಯಾರೆಟ್’ - ದಾದ್ಲ್ಯಾಥಂಯ್ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥಿ ಚಡಯ್ತಾ!

ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ಬರೆಂ. ಹರ್ ದಿಸಾ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಖೆಲ್ಯಾರ್ ಪ್ರಾಯೆಚಿಂ ಖುಣಾಂ ಪಯ್ಸ್ ಕರ್ಯೆತಾ. ಆನಿ ತರ್ನಾಟ್ಪಣ್ ಲಾಂಬೊವ್ಯೆತಾ. ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಖೆಲ್ಲೆ ವರ್ವಿಂ ಮುಖಾಮಳಾಚೊ ಪರ್ಜಳ್ ಚಡ್ತಾ. ಕ್ಯಾರೆಟಾಥಾವ್ನ್ 210% ವಿಟಮಿನ್ ಎ, ಆನಿ 10% ವಿಟಮಿನ್ ಕೆ, 6% ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ....
Health

ತೂಪ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಒಕ್ತಾಂಚ್ಯಾ ಗುಣಾಂನಿ ಭರ್ಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತುಮಿ ಜಾಣಾಂತ್ ?!

ತೂಪ್ ಕೊಣಾಕ್ ಪಸಂದ್ ನಾಂ, ಸಾಂಗಾ?. ಗೊಡ್ಶ್ಯಾ ಖಾಣಾಂಕ್ ಜಾಂವ್, ತಿಕ್ಶ್ಯಾ ನಿಸ್ತ್ಯಾಂಕ್ ಜಾಂವ್ ವ ಚಾಪ್ಪೆ ಪೆಜೆಕ್ ಜಾಂವ್; ಇಲ್ಲೆ ತೂಪ್ ವಾಪಾರ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಚಿ ರೂಚ್’ಚ್ಚ್ ವೆಗ್ಳಿ! ತಿತ್ಲೆಂಚ್ಚ್ ನ್ಹಯ್, ತೂಪ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕೂಡಿಚ್ಯಾ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಪಿಡೆಂಕ್ ಒಕತ್’ಯೀ....
Health

ತಾಂತ್ಯಾಂಚೊ ಧವೊ ಬೋಳ್’ಯೀ ಬರೊ ನ್ಹಂಯ್ ಖಂಯ್!

ಜಿವ್ಯಾ ತಾಂತ್ಯಾಂನಿ ಅಲ್ಬುಮಿನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆಸ್ತಾ. ಸಲ್ಮೊನೆಲ್ಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಕುಂಕ್ಡಾಂಚ್ಯಾ ಅನ್ಕಿಟಿಂನಿ ಆಸ್ತಾ. ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹೆಂ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ತಾಂತ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್ ವ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ತಾಂತ್ಯಾಂ ಭಿತರ್’ಯೀ ಆಸ್ತಾ. ಹೆಂ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮೊರೊಂಕ್ ತಾಂತಿಂ....
Health

ಅಧಿಕ್ ರಕ್ತದಾಬ್ ನಿಯಂತ್ರಣಾಕ್ ಬೀಟ್‌ರೂಟ್ ಜ್ಯೂಸ್.

ಅಧಿಕ್ ರಕ್ತದಾಬ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಹರ್ಯ್ಯೇಕ್ ದಿಸಾ ಏಕ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಪಿಯೆಲ್ಯಾರ್ ರಕ್ತದಾಬ್ ಉಣೊ ಜಾತಾ. ಅಧಿಕ್ ರಕ್ತದಾಬ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಬೀಟ್ ರೂಟ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ದೀವ್ನ್ ಪ್ರಯೋಗ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ತಜ್ಞಾಂನಿ ಹಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್....
Health

ಕೊಂಡಾಮಾಕ್ `ಕಲಾತ್ಮಕ್’ ನವೊ ಸ್ಪರ್ಶ್ !

ಲೈಂಗಿಕ್ ಕರ್ನೆ ವೆಳಾರ್ ಕೊಂಡಾಮ್ ಉಪೇಗ್ ಕರುಂಖ್ ನಾಂ ಖುಶಿ ದಾಕಯ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಏಕ್ ಬರಿ ಖಬರ್. ಕೊಂಡಾಮ್ ಘಾಲ್ಯಾರೀ ಘಾಲ್ನಾತ್’ಲ್ಲೆಬರಿಂ ಅನ್ಬೋಗ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಆನಿ ಲಂಯ್ಗಿಕ್ ಕರ್ನೆ ವೆಳಾರ್ ವಯಾಗ್ರಾ ಡೋಸ್ ದೀವ್ನ್ ಮೊಗಾಖೇಳ್ ಚಡ್ ವೆಳಾಕ್ ಲಾಂಬಂವ್ಚೆಂ....
Health

ಭಲಾಯ್ಕೆಭರಿತ್ ಕೆಸಾಂಖಾತಿರ್ ಕಾರೆತ್ಯಾಂಚೊ ಜ್ಯೂಸ್ ವಾಪಾರಾ!

ಥೊಡ್ಯಾಂಚೆ ಕೇಸ್ ಬೋವ್ ಲ್ಹಾನ್ ಪ್ರಾಯೆರ್’ಚ್ಚ್ ಗೊಬ್ರಾ ರಂಗಾಕ್ ಬದಲ್ತಾತ್. ಹೊ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಖರ್ಕರ್ಯಾಂಚೊ ವಿಶಯ್. ಪ್ರಾಯೆ ಆದಿಂಚ್ ಕೇಸ್ ಧವೆ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಕಾರೆತೆಂ....
Health

ಕ್ಲಿಕ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ, ಡೆಂಟಿಸ್ಟ್ ಘರಾ ಯೆತಾತ್ !

ಫೋನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಪಿಜ್ಜಾ ಘರಾ ಯೆತಾ. ಆ್ಯಪಾಂತ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ನವೆಂ ಮೊಬೈಲ್ ಘರಾ ಬಾಗ್ಲಾಕ್ ಪಾವ್ತಾ. ತೆಚ್ಚ್ ಪರಿಂ ದಾಂತ್ ದುಕ್ತಾನಾ ಫೊನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ದಾಕ್ತೆರ್ ಖುದ್ದ್ ಘರಾಚ್ಚ್ ಯೇವ್ನ್ ತಪಾಸಾಣ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಕಶೆಂ....
Health

ಸುರಕ್ಷಿತ್ ಖಾಣಾಕ್ ಥೊಡೆ ಟಿಪ್ಸ್.

ಎಪ್ರಿಲ್ 7 ವಿಶ್ವ್ ಖಾಣಾ ದೀಸ್ ಜಾವ್ನ್ ವಿಶ್ವ್ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಸಂಸ್ಥೊ (ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಹೆಚ್.ಒ) ಆಚರಣ್ ಕರ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಬಾರ್ ಆಮಿ ಸೆಂವ್ಚೆಂ ಖಾಣ್ ಸುರಕ್ಷಿತ್ ಆಸೊಂಕ್ ಆನಿ ವಿಕಾಳ್ ಖಾಣಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ರಾವೊಂಕ್ ಆಮಿ ಕಿತೆಂ ಕರ್ಯೆತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ವಿಶಿಂ ವಿಶ್ವ್ ಭಲಾಯ್ಕೆ....
Health

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕುಡಿಕ್ ಕಿತ್ಲಿ ನಿದ್ ಜಾಯ್…?!

ಬರ್ಯ್ಯಾ ಭಲಾಯ್ಕೆಂತ್ ತಶೆಂಚ್ ದೈಹಿಕ್ ಚಟುವಟಿಕೆಚ್ಯಾ ಉತ್ತೇಜನಾಕ್ ಮನ್ಶಾಕ್ ನಿದ್ ಅಧಿಕ್ ಗರ್ಜೆಚಿ ಜಾಂವ್ನಾಸಾ. ಥೊಡಿಂ 10 - 12 ವೊರಾಂ ನಿದ್ಲ್ಯಾರ್ ಆನಿ ಥೊಡಿಂ 2 - 3 ವೊರಾಂ ಮಾತ್ರ್ ...
Health

ತೊಂಡಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ದುರ್ವಾಸ್ ಪಯ್ಸ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಘರ್-ಒಕಾತ್.

ತೊಂಡ್ ಉಘಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ, ಲೋಕ್ ಮೈಲಾ ಪಯ್ಸ್ ಧಾಂವ್ತಾತ್. ಥೊಡ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ದುರ್ವಾಸ್’ಚ್ಚ್ ಹಾಕಾ ಕಾರಣ್. ಹೆಂ ಪಯ್ಸ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಘರ್-ಒಕಾತ್ ಹಾಂಗಾ....
Health

ಗರ್ಮಿಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಕಾತಿಚೆಂ ಸಂರಕ್ಷಣ್.

ಗರ್ಮಿಚ್ಯೆ ದೀಸ್ ಲಾಗಿಂ ಆಯ್ಲೆ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಕಾತಿಚ್ಯಾ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಚಡ್ ಖಂತ್ ಕರ್ತಾಂವ್. ವೊತಾಂತ್ ಕಾತಿಚೆರ್ ಕಾಳ್ಸಾಣ್ ಪಡ್ಚೆಂ ಚುಕೊಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ನಾನಾ ರಿತಿಚೊ ಪ್ರಯೋಗ್ ಆಮಿ ಕರ್ತಾಂವ್. ತರೀ ಪೂಣ್...
Health

ಸೈನಸ್ ಸಮಸ್ಯಾಕ್ ಪರಿಣಾಮ್‍ಕಾರಿ ವೊಕಾತ್

ಶಿಂಕೊ, ನಾಕ್ ಬಾಂಧ್ಚೆಂ, ನಾಕಾಂತ್ ಕಿರ್ಮೆಂ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಆನಿ ತಕ್ಲಿ ಫಡಾಫಡ್ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾ. ಅಸಲೊ ಸಮಸ್ಸೊ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್, ಕಶೆಂ ಬಚಾವ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ದಿಲಾಂ.
Health

ಸದಾಂಯ್ ಸೆಕ್ಸ್, ದಾಕ್ತೆರ್ ಪಯ್ಸ್

ಏಕ್ ಕೀಸ್ ದಾಂತಾಂಚ್ಯಾ ಸಮಸ್ಸ್ಯಾಂಕ್ ಪಯ್ಸ್ ದವರುಂಕ್ ಕುಮೊಕ್ ಕರಿತ್, ರಾತಿಂ ಕೆಲ್ಲಿ ಏಕ್ ತೃಪ್ತಿದಾಯಕ್ ಲೈಂಗಿಕ್ ಕರ್ನಿ ತುಮ್ಕಾಂ ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಸಕಾಳಿಂ ಫಿಟ್ ಆನಿಂ ಫ್ರೆಶ್ ಭೊಗಾಪ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಕಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ತುಮಿಂ ಕೆದ್ನಾಂ ತರೀ ಚಿಂತ್ಲಾಂ?
Sex

ಟೈಟ್ ಜೀನ್ಸ್ ಘಾಲ್ಯಾರ್ ವೀರ್ಯಕಣ್ ಉಣೆ ಜಾತಾತ್?

ಟೈಟ್ ಜೀನ್ಸ್ ನ್ಹೆಸ್ಚ್ಯಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಚೆರ್ ಏಕ್ ಬರೆಂ ಅಧ್ಯಯನ್ ಚಲೊಂಕ್ ನಾ ತರೀ ವಿಜ್ಞಾನಾನ್, ವೀರ್ಯ್ ಕಣಾಂನಿಂ ಆಪ್ಲಿ ಸಕತ್ ಹೊಗ್ಡಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಆನಿಂ ಟೈಟ್ ಭಿತರ್ಲೆಂ ವಸ್ತುರ್ ನ್ಹೆಸ್ಚ್ಯಾಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡ್ಲಾಂ.
Sex

ಚೆರ್ಕೊ ದೂದ್ ಸೊಡುಂಕ್ ಆಯ್ಕಾನಾ...

ಚೆರ್ಕೊ ಅನಿಕೀ ದೂದ್ ಸೊಡುಂಕ್ ಆಯ್ಕಾನಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ಹರ್ದ್ಯಾಂತ್ ದೂಕ್ ಯೆತಾ. ವೀಕ್ ನೆಸ್ ಭೊಗ್ತಾ. ದೂದ್ ಉಣೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಕಾಂಯ್ ತರೀ ವೊಕಾತ್ ಆಸಾಗೀ?
Health