ಬರಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ

ಕಾಳ್ಕಾಯೆಚ್ಯಾ ಪಿಡೆಕ್ ಹಳ್ಳೆಂತ್ಲೆಂ ವಕತ್!

ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಹಳ್ದುವೊ ರಂಗ್ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಕಾಯೆಚ್ಯಾ ಪಿಡೆಕ್ ಕಾರಣ್ ಲಿವರಾಚೆಂ (ಯಕೃತ್) ವೈಫಲ್ಯ್. ಪರ್ನ್ಯಾ ಆನಿ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಂಬ್ಡ್ಯಾ ರಗ್ತಾಕಣ್ ಫುಟುಂಕ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಲೀವರ್ ಬಿಲುರುಬಿನ್ (bilirubin) ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪೋಶಕಾಂಶ್ ವಾಪರ್ತಾ. ಹೆಂ ಪೋಶಕಾಂಶ್ ಹಳ್ದುವ್ಯಾ ರಂಗಾಚ್ಯಾ ಪರ್ನ್ಯಾ ರಗ್ತಾಕಣಾಂಕ್ ಫುಟುನ್ ವಿಸರ್ಜಿತ್....
Health

ವೆಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸತ್: ಶಿರೊತೆರ್ ಜೆಂವ್ಚೊ ಬುದ್ವಂತ್!

ದಕ್ಷಿಣ್ ಭಾರತಾಚಿ ಜೆವ್ಣಾಂ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಹೊಟೆಲಾಂಚ್ಯಾ ಪಟ್ಟೆರ್, ಶಿರೊತೆ ಜೆವಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಬರೊವ್ನ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಅಜ್ಯಾಪ್ ಪಾವಾನಾಕಾತ್! ತ್ಯೆ ಬಶಿಯೆ ಬದ್ಲಾಕ್ ಶಿರೊತೆರ್ ಜೆವಣ್ ವಾಡ್ತಾತ್. ಆಜ್’ಯೀ ಕಿತ್ಲ್ಯಾಶ್ಯಾ ಘರಾಂನಿ ಶಿರೊತೆರ್ ಜೆವಣ್ ವಾಡ್ತಾತ್. ವಾಡುಂಕ್ ಉಪಯೋಗ್ ಕರ್ಚೆಂ ಹೆಂ....
Health

ಧಂಯ್ ಖಾಯಾ, ಭಲಾಯ್ಕಿ ಜೊಡಾ!

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕುಡಿನ್ ಸುಲಭಾಯೆನ್ ಜಿರೊಂವ್ಚೆಂ ಖಾಣ್ ಉದಕ್. ತಾಚ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಧಂಯ್ ದುಸ್ರೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ತಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ದೂದ್ ಧಂಯ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಕ್ರಿಯೆಂತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಜೀರ್ಣಾಂಗಾಂನಿ ಕರ್ಚೆಂ ಮುಕ್ಕಾಲ್ ಕಾಮ್ ಧಂಯಾಂತ್ಲೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಕರ್ತಾತ್. ತಶೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಧಂಯ್ ಉತ್ತೀಮ್ ಆಹಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಜಿರ್ವಣೆಚಿ ಸಮಸ್ಯ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ದೊತೊರ್ ಧಂಯ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ಸಲಹಾ....
Health

ಪಿಯಾವ್ ಘಾಲ್ಲೆ ಮೇಯ್ ಘಾಲಾ – ಫರಕ್ ಪಳೆಯಾ!

ರಾತಿಂ ನಿದ್ತಾನಾ ಮೇಯಾ ಭಿತರ್ ಪಿಯಾವ್ ಘಾಲ್ನ್ ನಿದ್ಚೆಂ? ವಿಚಿತ್ರ್ ನ್ಹಯ್’ಗೀ? ಪುಣ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಜಾಣ್ಕಾರಾಂ ಪ್ರಕಾರ್ ಅಶೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಬಾರ್ ರಿತಿಂನಿ ಫಾಯ್ದೊ ಆಸಾ. ಪ್ರಮುಖ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಿಯಾವ್ ಆನಿ ಲೊಸುಣ್ ಘಾಮಾಚ್ಯಾ ಘಾಣಿಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ನಿವಾರ್ನ್ ಘಾಣಿ ಥಾವ್ನ್ ಸುಟ್ಕಾ ದಿತಾ. ಪಿಯಾವಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಗೂಣಾಚೊ ಫಾಯ್ದೊ ಜೊಡುಂಕ್ ರಾತಿಂ....
Health

ಫಾಂತ್ಯಾರ್ ಕೊಫಿ – ’ಮಸ್ಕಾ ಲಗಾಕೆ’!

ಆಮ್ಕಾಂ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಪಸಂದೆಚಿ ಕೊಫಿ ಆತಾಂ ವಿವಿಧ್ ರುಪಾಂನಿ ಲಾಭ್ತಾ. ತಾಂತುಂಯ್ ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಸಂಸ್ತ್ಯಾಂನಿ ಚಲೊಂವ್ಚೆ ಕೊಫಿ, ಕೆಫೆ ಮ್ಹಾರಗ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ರುಚಿಕ್ ಆನಿ ವಿವಿಧ್ ಸ್ವಾದಾಚೆ ಕೊಫಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಒದಗ್ಸುನ್ ದಿತಾತ್. ಆತಾಂ’ತಾಂ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕೊಫಿ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳಾಯ್ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್....
Health

ಮುಂಬ್ರಾಂಕ್ ವಕತ್ ತುಳ್ಶಿ ಥಾವ್ನ್

ಯುವಪ್ರಾಯೆರ್ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚಿಂ ಮುಂಬ್ರಾಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಲಜೆಕ್ ಘಾಲ್ತಾತ್. ತಿತ್ಲೆಂ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ತಾ, ದೀಸ್’ಭರ್ ದೂಕ್, ಹುಲೊಪ್ ದೀವ್ನ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಸಮಾಧಾನ್ ಪಾಡ್ ಕರ್ತಾ. ಆತಾಂಚ್ ಕಿಮ್ಚುನ್ ಕಾಡ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಮನ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ, ನಾಕಾ – ಉಪ್ರಾಂತ್ ಖತಾಂ ಉದೆತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಸಮ್ಜಯ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ದೊಗಾಂಯ್ ಮಧೆಂ ವಿಂಚವ್ಣ್ ಕರ್ಚಿ....
Health

ಘಟ್’ಮೂಟ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಘುಟ್ – ವ್ಯಾಯಾಮ್!

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭೊಂವಾರಿಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಪಳೆತಾನಾ, ಸಬಾರ್ ಜಣ್ ಖಂಚ್ಯಾಗೀ ಚಿಂತ್ನಾಂತ್ ಮಗ್ನ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಆಮ್ಕಾಂ ದಿಸುನ್ ಯೆತಾ. ತಾಂತುಂಯ್ ದಾದ್ಲೆ ಅಶೆಂ ಮಗ್ನ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚೆ ಚಡ್. ದೈಹಿಕ್ ರಿತಿನ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಮತ್ ಖಂಯ್’ಗೀ ಆಸ್ತಾ. ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಕಾಮಾಕ್ ನಿಧಾನ್ ರಿತಿನ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ದಿತಾತ್. ಪುಣ್ ಥೊಡೆ ದಾದ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಸತತ್ ಸುಡ್ಸುಡಿತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೆ ದಿಸುನ್....
Health

ಥಂಡ್ ಪೀವನ್: ಅಪಾಯಾಂಚಿ ಪೊಟ್ಲಿ!

ಧಗಿಂತ್ ಆಮ್ಚಿ ತಾನ್ ಬಾಗೊಂವ್ಕ್ ಆಮಿ ಚಡ್ತಾವ್ ಸೊದ್ಚೆಂ ಥಂಡ್ ಪೀವನ್ (ಕೊಲ್ಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್). ಪುಣ್ ತಾಂಚೆ ವರ್ವಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕುಡಿರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪರಿಣಾಮ್ ಮಾತ್ರ್ ಭಾರೀ ಅಪಾಯಾಚೆ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ವಿಸರ್ತಾಂವ್! ಘಾಢ್ ರಂಗಾಂಚೆ ಹೆಂ ಪೀವನ್, ವಿವಿಧ್ ಆಕರ್ಷಿತ್ ಬೊತ್ಲಿಂನಿ ವ ಕ್ಯಾನಾಂನಿ ಭರ್ತಾತ್....
Health

ಆನಿ ಲ್ಹಾಲ್ಹಾನ್ ಪಿಡೆಂಕ್ ದೊತೊರ್ ನಾಕಾ!

ಹಳ್ಳೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಪಿಡೆಂಕ್ ಆನಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನಾಕ್ ಲಾಗ್ಶಿಲೊ ಸಂಬಂಧ್ ಆಸಾ. ದೊತೊರ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ದಿತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತಾಂಚಿ ಪಿಡಾ ಗೂಣ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್, ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ತೊಪ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ತಾಪ್ ಉಣೆಂ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಬಸ್ಲಾ. ತಾಂಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಪಾತ್ಯೆಣೆಚೊ ಫಾಯ್ದೊ ಜೊಡ್ನ್ ದೊತೊರಾಂನಿ ಡಿಸ್ಟಿಲ್ಡ್ ಉದಕ್ ತೊಪ್ಲ್ಯಾರಿ ತಾಂಚಿ ಪಿಡಾ ಗೂಣ್....
Health

ಜೆವಣ್ ಉಣೆಂ ಕೆಲ್ಯಾರ್, ಮೊಟಾಯ್ ಜಿರಾನಾ!

ವಾಡುನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ವಜನ್ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಧೊಸ್ಚಿ ಸಮಸ್ಯಾ. ಸಾಧಾರ್ಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಕಾ ಉಪಾಯ್ ಉಣೆಂ ಜೆಂವ್ಚೆಂ ಆನಿ ಚಡ್ ವ್ಯಾಯಾಮ್ ಕರ್ಚೆಂ. ಪುಣ್ ದೃಢ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕರ್ನ್ ಜೆವಣ್ ಸೊಡ್ನ್ ಏಕ್-ದೋನ್ ಕಿಲೊ ದೆಂವ್’ಲ್ಲೆಂ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಹಿನ್ಯಾಂತ್ ಎಕಾ ಕಿಲೊ ಬದ್ಲಾಕ್ ದೋನ್ ಕಿಲೊ ಚಡ್ಚೆಂ ಖಂತ್ ಹಾಡ್ತಾ. ಆಮಿ ಖಂಯ್ ಚುಕ್ಲ್ಯಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ....
Health

ಸುಖಿ ಜಿವಿತಾಕ್ ಗಡ್ದ್ ಮೊಡುಪಾಸ್!

ರಾತಿಂ ನಿದೆಂತ್ ಕೂಡ್ ವಿರಾಮ್ ಘೆತಾನಾ ಸಬಾರ್ ಕಾರ್ಯಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಜಿವಾಂತ್ ಘಡ್ತಾತ್ ಆನಿ ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಕೂಡ್ ಸಕತ್ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆತಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ದಿಸಾಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಖಾಣಾಂ ಪಯ್ಕಿಂ ಭೋವ್ ಮಹತ್ವಾಚೆಂ ಸಕಾಳಿಂಚೊ ಮೊಡುಪಾಸ್. ಎಕಾ ರಿತಿನ್ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್ ಆಮಿ ತಿತ್ಲೆ ಘಂಟೆ ಉಪಾಶಿ ಆಸ್ತಾಂವ್. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಉಪಾಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಖಾಣಾಕ್....
Health

ಬಿಯರ್ ಪಿಯೆಂವ್ಚೆಂ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ಬರೆಂ!?

ಬಿಯರ್ ಪಿಯೆಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ಬರೆಂಪಣ್ ಲಾಭ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಣೆಂಯ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಸಲಹಾ ದಿಲ್ಯಾರ್, ತುಮ್ಕಾಂ ಅಜ್ಯಾಪ್ ಭೊಗುಂಕ್ ಪುರೊ. ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಬಿಯರ್ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ, ಬಿಯರ್ ಜಿವಾಕ್ ವಾಯ್ಟ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಅಪ್ರಾಧಿ ಮನೋಭಾವಾನ್ ಕರ್ಗುನ್ ಆಸುಂಕ್ ಪುರೊ. ಪುಣ್, ಹಾಂಗಾಸರ್ ಏಕ್ ವಿಶಯ್ ಗುಮನಾಂತ್ ಘೆಜಯ್ – ಬಿಯರ್ ಚಡ್....
Health

ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ್ ಸಂಭೋಗ್ ಕರುನ್ ವೀರ್ಯಾಕಣ್ ವಾಡಯಾ

ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್: ವೀರ್ಯಾಕಣಾಚೆಂ ಮಟ್ಟ್ ಆನಿ ಸಂಖೊ ವಾಡೊಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್? ತರ್, ನವ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾ ಸವೆಂ ಕಸಲಿಚ್ ಯೆವ್ಜಣ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಆಕಸ್ಮಿಕ್ ಸಂಭೋಗ್ ಕರುಂಖ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರಾ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಏಕ್ ನವೆಂಚ್ ಅಧ್ಯಯನ್! ವಳ್ಕಿಚ್ಯಾ ಸ್ತ್ರಿಯೆಚ್ಯಾಕೀ, ವಳಕ್ ನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ತ್ರಿಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ದಾದ್ಲೆ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಚೆ ವೀರ್ಯಾಕಣ್ ಉಬ್ಜೊಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ....
Health

ಎವರ್ ಗ್ರೀನ್ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ಗ್ರೀನ್ ಟೀ!

ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ, ಟೀ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಬಾರೀಕ್ ಡಸ್ಟ್ ಟೀ ಮ್ಹಣ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಸ್’ಲ್ಲಿ. ದೀಸ್ ವೆತಾಂ ವೆತಾಂ ವಿವಿಧ್ ಚ್ಹಾ ಪಿಟೆ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ರಾಂದ್ಚ್ಯಾ ಕುಡಾಂತ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ. ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಬಂಡ್ವಾಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಘೆವ್ನ್, ಕಂಪನಿಂನಿ ವಿವಿಧ್ ರಿತಿಂಚೆ ಚ್ಹಾ ಪಿಟೊ ಬಜಾರಾಕ್ ಹಾಡ್ನ್ ಲೊಕಾಕ್ ಆಕರ್ಷಿತ್ ಕರುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ತಶೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೀ ಆನಿ ದುದಾಚಿ ಚ್ಹಾ ಸಯ್ತ್....
Health

ಹಾಸುನ್ ಹಗುರ್ ಜಾಯಾ ಆನಿ ಲಾಂಬ್ ಆವ್ಕ್ ಆಪ್ಣಾಯಾ !

ಹಾಸೊ ಸಗ್ಳ್ಯಾಕೀ ವಕತ್, ಕೆದಾಳಾಯ್ ಹಾಸುನ್ ಜಿಯೆಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಣಾರಿ ಸಾಂಗ್ತಾತ್. ಹಾಸೊ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ಬರೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕ್ತಾತ್. ವೆಗ್ಯಾನಿಕ್ ರಿತಿನ್’ಯೀ ತೆಂ ರುಜು ಜಾಲಾ. ವಯ್ಜ್ ಸಯ್ತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಿಡೆಸ್ತಾಂಕ್ ಖಂತ್ ಸೊಡುನ್ ಹಾಸುಂಕ್ ಸೂಚನ್ ದಿತಾತ್. ದಬಾವಾಂತ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಥೊಡೆ ಜಣ್ ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಹಾಸ್ಚ್ಯಾ....
Health

ಟೊಮೆಟೊ ಥಾವ್ನ್ ಭಲಾಯ್ಕಿ

ಆಮ್ಚೆ ಥಂಯ್ ಏಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಗೂಣ್ ಆಸಾ. ಸುಲಭಾಯೆನ್ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾಕ್ ಚಡ್ ಮೋಲ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಆನಿ ತಾಕಾ ಸಮಾನ್ ಆಸ್ಚೆಂ, ಸುಲಭಾಯೆನ್ ಲಾಭ್ಚ್ಯಾ ವಸ್ತುಕ್ ಗುಮಾನ್ ದೀನಾಸ್ತಾನಾ ರಾಂವ್ಚೆಂ. ದಾಖ್ಲ್ಯಾಕ್ ಧಾ ಹಜಾರ್ ರುಪ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಪ್ಡಾಚ್ಯಾಕೀ ಹಜಾರ್ ರುಪ್ಯಾಂಚೆಂ ಕಾಪಡ್ ಸೊಭಿತ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ, ಪಳಯಿ’ಲ್ಲೆ ಧಾ ಹಜಾರಾಂಚೆಂ ಕಾಪಡ್ ಬರೆಂ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ತಶೆಂಚ್....
Health

ನಳಾಚ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಚ್ಯಾಕೀ ಬೊತ್ಲಿಚೆಂ ಉದಕ್ ಚಡ್ ಅಪಾಯ್’ಕಾರಿ!

ಭಾರತೀಯ್ ಸಂಸ್ಕೃತೆಂತ್ ಸಯ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕರುಂಕ್ ಉಪೇಗ್ ಕರ್ಚೆಂ ಉದಕ್ ಆತಾಂ ಫುಂಕ್ಯಾಕ್ ಮೆಳ್ಚಿ ವಸ್ತ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರುಂಕ್ ನಾಂ, ಬದ್ಲಾಕ್ ಭಾರೀ ಲಾಭ್ ಹಾಡ್ಚೆಂ ವಸ್ತ್ ಜಾಲಾ. ಉದಕ್ ಅಶೆಂ ಮೊಲಾಕ್ ಮೆಳ್ಚಿ ವಸ್ತ್ ಜಾವ್ನ್ ಬದ್ಲುಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಗಾಂವಾಂ-ಗಾಂವಾಂನಿ ಭೊಂವ್ತಾನಾ ಲೊಕಾ ಥಂಯ್ ಉಬ್ಜುಂಚೆಂ ತಾಳ್ಯಾಚೆಂ ಇನ್’ಫೆಕ್ಶನ್. ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಆಡಾಂವ್ಕ್ ಆಂಗ್ಡಿಂನಿ....
Health

ಗರ್ಭ್ ನಿರೋಧಕ್ ಗುಳಿಯಾಂ ವಿಶಿಂ ಚೂಕ್ ಚಿಂತಪ್!

ಗರ್ಭ್ ಧಾರಣ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ ರಾವುಂಕ್ ಸುಲಭಾಯೆಚಿ ವಾಟ್, ಗರ್ಭ್ ನಿರೋಧಕ್ ಗುಳಿಯೊ. ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಲೊಕಾಕ್ ಆಕಾಂತ್ ಆಸಾಚ್ಚ್. ಚಡ್ತಾವ್ ಸ್ತ್ರಿಯಾಂಚ್ಯಾ ಮತಿಂನಿ ಗರ್ಭ್ ನಿಯಂತ್ರಣಾವಿಶಿಂ ಥೊಡ್ಯೊ ಚೂಕ್ ಸಮ್ಜಣ್ಯೊ....
Health

ಕುಡಿರ್ ಆಸ್ಚೆ ಕೇಸ್ ಶೇವ್ ಕರಿನಾಕಾತ್!

ಕುಡಿರ್ ಆಸ್ಚೆ ಕೇಸ್ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಶೇವ್ ಕರ್ಚೊ ಅಭ್ಯಾಸ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂ ಥಂಯ್ ಆಸಾ. ದೋನ್ ಕಾರಣಾಂಕ್ ಲಾಗುನ್ ತಿಂ ಹೆಂ ವಿಧಾನ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ತಾತ್. ಏಕ್, ಸುಲಭಾಯೆನ್ ಶೇವ್ ಕರ್ಯೆತ್ ಆನಿ ದೋನ್, ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ತಿತ್ಲೆಂ ದುಕಾನಾ. ತಿತ್ಲೆಂ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ತಾಂ, ದಾದ್ಲೆ ಸಯ್ತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಡಿರ್ ಆಸ್ಚೆ ಕೇಸ್ ಕಾಡುಂಕ್....
Health

ಘರಾಂತ್’ಚ್ಚ್ ತೊಂಡಾಕ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿಂಗ್

ಮೋವ್ ಆನಿ ಸೊಭಿತ್ ತೊಂಡ್ ತುಮ್ಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ವಾಡಯ್ತಾ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ತುಮ್ಚೊ ಆತ್ಮ್’ವಿಶ್ವಾಸ್’ಯೀ ವಾಡಯ್ತಾ. ತುಮ್ಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ಆಸ್ಚೆ ಕೇಸ್ ಕಾಡ್ಚ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ತುಮಿ ಸೆಕ್ಸಿ ದಿಸುಂಕ್ ಸಕ್ತಾತ್. ತೊಂಡಾರ್ ಆಸ್ಚೆ ಕೇಸ್ ನಿವಾರುಂಕ್ ಸಬಾರ್ ವಿಧಾನ್ ಆಸಾತ್. ಸಕ್ಡಾಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್....
Health