ಬರಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ

ದೂಕ್ ನಿವಾರ್ಚೆಂ ವಕಾತ್ ಘರಾಚ್ ಆಸಾ

ಹರ್ಯೆಕಾ ದಿಸಾಚ್ಯಾ ಪರಿಶ್ರಮಾನ್, ವಿಶ್ರಾಂತ್ ನಾಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಕಾಮಾಂ ವರ್ವಿಂ ಥೊಡ್ಯೊ ದೂಕಿ ಸುರು ಜಾತಾತ್. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್ ಲ್ಹಾನ್ ದುಕಿಂಕ್ ಮೆಡಿಕಲಾ ಥಾವ್ನ್ ದುಕಿಚ್ಯೊ ಗುಳಿಯೊ ಹಾಡ್ನ್ ಖಾಂವ್ಚ್ಯೊ ಚೂಕ್. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಸೈಡ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ಅಪಾಯ್....
Pain

ನಿದೊಂಕ್ ವೆಚ್ಯೆ ಪಯ್ಲೆಂ ಚೆಡ್ವಾಂನಿ ಹೆಂ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್.

ತೊಂಡಾಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ಚಡಂವ್ಚಾ ಖಾತಿರ್ ಚೆಡ್ವಾಂ ಮೇಕಪ್ ಕರ್ತಾತ್. ಸಗ್ಳೊ ದೀಸ್ ತೊಂಡಾಚಿ ಚತ್ರಾಯ್ ಘೆಂವ್ಚಿಂ ಚೆಡ್ವಾಂ ರಾತಿಂ ಮಾತ್ರ್ ನಿರ್ಲಕ್ಷಾ ಕರ್ತಾತ್. ತ್ಯಾಚ್ ಮೇಕಪಾಚೆರ್ ನಿದೊಂಕ್ ವ್ಹೆತಾತ್. ಚತ್ರಾಯ್ ಆಸೊಂ, ನಿದೊಂಕ್ ವೆಚ್ಯೆ ಪಯ್ಲೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾತಿ ಖಾತಿರ್....
Makeup

32 ಪ್ರಾಯೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹೊ ಅಪಾಯ್ ಚುಕಾನಾ…

ಸರ್ವ್ ಸಾಧಾರಣ್ ಸಬಾರ್ ಜಣ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವೃತ್ತೆಕ್ ಮಹತ್ವ್ ದಿತಾತ್. ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಾಜಾರ್ 30, 32, 35 ವರ್ಸಾಂಚೆರ್ ಜಾತಾತ್. ಅಶೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಏಕ್ ಬೆಜಾರಾಯೆಚಿ ಖಬಾರ್ ಆಸಾ. ಅಧ್ಯಯನಾ ಪ್ರಕಾರ್ 32 ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಾಜಾರ್....
Age

ಚಲಿಯಾಂನಿ ವೊಮ್ತೆಂ ನಿದ್ಚೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್?

ಹರ್ಯೆಕಾ ವ್ಯಕ್ತಿಚಿ ನಿದ್ಚಿ ಸ್ಟೈಲ್ ವೆವೆಗ್ಳಿ ಆಸ್ತಾ. ಜ್ಯಾ ಜ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ತ್ಯಾ ತ್ಯಾ ರಿತಿನ್ ನಿದ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ನೀದ್ ಪಡ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಥೊಡೆ/ಥೊಡಿಂ ವೊಮ್ತೆಂ ನಿದ್ತಾತ್, ಅಶೆಂ ನಿದ್ಚೆಂ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ಬರೆಂ ನ್ಹಯ್. ತರೀಪುಣ್ ಚೆಡ್ವಾಂ ವೊಮ್ತೆಂ ನಿದ್ಚೆಂ ಪಸಂದ್ ಕರ್ತಾತ್. ಹಾಚೆಂ ಕಾರಣ್....
Sleeping Position

ಎಕಾ ಗುಳಿಯೆಂತ್ ಆಸಾ ತರ್ನಾಟ್’ಪಣಾಚೊ ಘುಟ್

ಸ್ತ್ರೀ ಆಸೊಂ ವಾ ದಾದ್ಲೊ ಆಸೊಂ, ಸದಾಂ ತರ್ನಾಟೆ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಶೆತಾತ್ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಕರುಂಕ್ ಪಾಟಿಂ ಸರನಾಂತ್. ನವೆ ನವೆ ಪ್ರಯೋಗ್ ಕರ್ತಾತ್. ವಿಜ್ಞಾನಿ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಪಾಟಿಂ ಪಡೊಂಕ್ ನಾಂತ್. ಮ್ಹಾತಾರಿ ಪ್ರಾಯ್ ಲಿಪಂವ್ಚಿ ಕಶಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆವಿಶಿಂ ಸಂಶೋಧನ್....
Young

ಸಾಕ್ರೆಪಿಡಾ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕರುಂಕ್ 10 ನಮನ್ಯಾಂಚ್ಯೊ ಫಳ್ ವಸ್ತು!

ಸಾಕ್ರೆ ಪಿಡಾ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಕರ್ಚ್ಯೆ ಖಾತಿರ್ 10 ವಿವಿಧ್ ಫಳ್ ವಸ್ತು ಕುಮೊಕ್ ಕರ್ತಾತ್, ತ್ಯೊ ಕಶ್ಯೊ ಮ್ಹಣ್ ಪಳೆವ್ಯಾಂ....
Diabetic

ತೊಂಡಾ ವಯ್ರ್ ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಲೆ ಕೇಸ್ ನಿವಾರಣ್ ಕರುಂಕ್ ಘರ್ ವಕಾತ್

ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತೊಂಡಾ ವಯ್ರ್ ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಲೆ ಕೇಸ್, ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಸಮಸ್ಯೆ. ತಾಂಕಾಂ ಧೊಸ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕೆಸಾವರ್ವಿಂ ತಾಂಚೊ ಆತ್ಮ್’ವಿಶ್ವಾಸ್ ಉಣೊ ಕರ್ತಾ. ಸೊಭಾಯ್ ಪಾಡ್ ಜಾಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಖಂಚಾಯ್ ಸಂಭ್ರಮಾಂಕ್ ವಚೊಂಕ್ ಪಾಟಿಂ ಕರ್ತಾತ್. ಅನುವಂಶಿಕ್ ವ ಹಾರ್ಮೊನ್ಸ್....
Hair

ವಜನ್ ಉಣೆಂ ಕರುಂಕ್ ಬರೆಂ ವಕಾತ್; ಅಲೊವೇರಾ

ಅಲೊವೇರಾ, ಕಾತಿಕ್ ಬಾರೀ ಬರೆಂ. ಸಬಾರ್ ಪಿಡಾ ಗೂಣ್ ಕರ್ತಾ. ವಜನ್ ಉಣೆಂ ಕರುಂಕ್ ಅಲೊವೇರಾ ಉತ್ತೀಮ್ ವಕಾತ್. ಅಲೊವೇರಾ, ಸದಾಂಯಿ ಸೆವ್ಲ್ಯಾರ್ ವಜನ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಜಿವಾಂತ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯೊ ಸಬಾರ್ ಪಿಡಾ ಗೂಣ್ ಜಾತಾತ್. ಪುಣ್ ತೆಂ ಕಶೆಂ ಘೆಜಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ....
Aloevera

ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ಬರೆಂ ಕೀವಿ ಫಳ್!

ಕೀವಿ ಫಳ್ ಗೋಡ್ ಆನಿ ವಿಶಿಷ್ಟ್ ರೂಚ್ ತಾಕಾ ಆಸಾ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ರುಚಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಸಬಾರ್ ಜೀವ್ ಸತ್ವ್ ಆನಿ ಖನಿಜಾಂಶ್ ಆಸೊನ್ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ಭೋವ್ ಬರೆಂ. ಕೀವಿಂತ್ ಪೊಟಾಶಿಯಮ್ ಚಡ್ ಆಸಾ. ಕಾಳ್ಜಾಚಿ ಪಿಡಾ ಆನಿ ರಗ್ತಾವತ್ತಡ್ ಗೂಣ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ. ಕೀವಿಂತ್ ವಿಟಾಮಿನ್....
Health

ರಗಾತ್ ದಾನ್ ಕರ್ಚ್ಯೆವಿಶಿಂ ಗರ್ಜೆಚಿ ಮಾಹೆತ್

ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೆಂ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಸಂಶೋಧನ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಎಕಾ ಮನ್ಶಾಚೆ ರಗಾತ್ ಆನ್ಯೆಕಾ ಮನ್ಶಾಚೊ ಜೀವ್ ವಾಂಚಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಸಬಾರಾಂಚೆ ಜೀವ್ ವಾಂಚ್ಲ್ಯಾತ್. ಕಸಲೊಚ್ ಪ್ರತಿಫಳ್ ಆಶೆನಾಸ್ತಾಂ ದಿಂವ್ಚೆಂಚ್ ಶ್ರೇಷ್ಟ್ ದಾನ್ ರಗಾತ್ ದಾನ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ರಗ್ತಾಕ್ ಸಗ್ಳೆಂ ವರ್ಸ್...
Health

ಗರ್ಮೆಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂಕ್ ಶೊಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್!

ನವಿದಿಲ್ಲಿ : ಗರ್ಮಿ ಆರಂಭ್ ಜಾತಾನಾ ಸುರ್ಯಾಚಿ ದಾವ್ ಇತ್ಲಿ ಜಾಲ್ಯಾಗಿ ಲೋಕ್ ಸಗ್ಳೊ ಕಂಗಾಲ್ ಜಾಲಾ. ಆತಾಂ ಕಳೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಮಾಣೆ ಆನಿಕೀ ಚಡ್ ಗರ್ಮಿ, ವೋತ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ ಖಂಯ್. ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ತಾಪ್’ಮಾನ್ ಅಧಿಕ್ ವಾಡ್ಲಾ ಆನಿ ವಾಡೊನ್ಂಚ್ ಆಸಾ. ಎಪ್ರಿಲ್ ಥಾವ್ನ್....
New Delhi

ಬರ್ಯ್ಯಾ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಖಾತಿರ್ ‘ಅಲೊವೇರಾ’

ಆಜ್’ಕಾಲ್ ಅಲೊವೆರಾಚಿಂ ಝಡಾಂ ಚಡಾವತ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ಘರ್ಚಾ ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ ಪಳಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್. ಆಯುರ್ವೆದಾಂತ್ ಹಾಚೊ ಪ್ರಯೋಗ್ ಕರ್ನ್ ಆಸಾತ್. ಘಾಯ್, ಹುಲ್ಪಾಲ್ಲೆ ಘಾಯ್ ಆನಿ ಕಾತಿಚ್ಯಾ ಪಿಡೆಕ್ ಅಲೊವೆರಾ ವಾಪರ್ತಾತ್. ಸೊಭಾಯ್ ವಾಡಂವ್ಕ್’ಯಿ ಪ್ರಯೋಗ್....
Alovera

ಫಕತ್ 25 ಮಿನುಟಾಂ ಅಶೆಂ ಕರಾ, ಆನಿ ತುಮ್ಚೆಂ ಆವ್ಕ್ ವಾಡಯಾ…

ಆಧುನಿಕ್ ಜೀವನ್ ಶೈಲಿಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಆಮ್ಚಾ ಭಲಾಯ್ಕೆ ವಯ್ರ್ ಗಂಭೀರ್ ಪರಿಣಾಮ್ ಹಾಡ್ತಾ. ಆತಾತಾಂ ಭಲಾಯ್ಕೆಚೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಚಡೊನ್ ಯೆತಾತ್ ಜಾಲ್ಲೆ ವರ್ವಿಂ ಲೋಕ್ ಪಳೆಲ್ಲೆಂ, ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆಂ ಪೂರಾ ಕರ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಯ್ಕಾತಾಂವ್...
india

ತಾಂತಿಂ ಖಾಂವ್ಚಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಹೆಂ ಚತ್ರಾಯೆನ್ ವಾಚಾ!

ಸಕಾಳಿಂ ನಾಸ್ಟೊ ಕರ್ತಾನಾ ತಾಂತಿಂ ಖೆಲ್ಯಾರ್ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ಬರೆಂ. ತಾಂತಿ ಸಕತ್ ಚಡಯ್ತಾ. ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಲೆ ವರ್ವಿಂ ಸಬಾರ್ ಜಣ್ ಸಕಾಳಿಂ ಸಾಂಜೆರ್ ತಾಂತಿಯಾಂ ಖಾತಾತ್. ಪುಣ್ ತುಮಿಂ ಖಾಂವ್ಚಾ ತಾಂತಿಯಾಂನಿ ಸಕತ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಅಂಶ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಾ!..
Health

ಹರ್ಯೆಕಾ ದಿಸಾ ಹಳದ್ ಭರ್ಸಿಲ್ಲೆ ದೂದ್ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಸಾಂಬಾಳಾ!

ದೂದ್ ಆನಿ ಹಳದ್ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ಬಾರಿ ಬರೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸರ್ವ್ ಜಾಣಾಂತ್. ಪುಣ್ ದುದಾಕ್ ಹಳ್ದಿ ಪಿಟೊ ಭರ್ಸಿಲ್ಯಾರ್ ತಾಚೊ ದೊಡ್ತೊ ಪ್ರಯೋಗ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಬಾರಾಂಕ್ ಕಳಿತ್ ನಾ. ದುದಾಂತ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಮ್ ಚಡ್ ಆಸಾ.....
Milk

ತೂಪಾಂತ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆಂ ವಕ್ತಾ ಗುಣ್ ಜಾಣಾಂತ್?

ಸಾಧರಣ್ ಜಾವ್ನ್ ತೂಪ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಖುಶಿ. ತೂಪ್ ಘಾಲ್ನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಗೊಡ್ಶೆಂ ಖಾಣ್ ಬಾರಿಚ್ ರುಚಿಕ್ ಜಾತಾ. ತೂಪ್ ಜಿವಾಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ತೊಂದ್ರ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ವಕಾತ್’ಯಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಗಾಂಟಿ ದೂಕ್, ಪಾಟ್ ದೂಕ್, ಪೆಂಕಾಡ್ ದೂಕ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಸದಾಂ ತೂಪ್ ಖೆಲ್ಯಾರ್....
Gee

ತೆಲಾಂತ್ ಭಾಜ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ವಸ್ತುಂಚೆಂ ತೇಲ್ ವೋಡ್ನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಖಬ್ರೆ ಪತ್ರಾಂ ವಾಪಾರ್ತಾನಾ ಚತ್ರಾಯ್!

ತೆಲಾಂತ್ ಭಾಜ್’ಲ್ಲ್ಯೊ ಖಾಂವ್ಚ್ಯೊ ವಸ್ತು, ತೆಲಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ತಾಂತು ಆಸ್’ಲ್ಲೆಂ ತೇಲ್ ವೋಡ್ನ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಖಬ್ರೆ ಪತ್ರಾಂಚೆ ಕುಡ್ಕೆ ವಾಪರ್ಚೆಂ ಆಸ್ತಾ. ಅಶೆಂ ಕರ್ತಾನಾ ಚತ್ರಾಯ್! ಖಾಂವ್ಚಾ ವಸ್ತು ಥಾವ್ನ್ ಚಡ್ತಿಕ್ ತೇಲ್ ವೋಡ್ನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ದಿಸಾಳ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂಚೆ ಕುಡ್ಕೆ....
Health

ತರ್ನಾಟ್ಪಣ್ ಯೆತಾನಾ ಉದೆಂವ್ಚಾ ಮುಂಬ್ರಾಂ ಖಾತಿರ್ ಕರ್ಗಾನಾಕಾತ್.

ತರ್ನಾಟ್ಪಣಾಕ್ ಪಾಂಯ್ ದವರ್ತಾನಾ ಮುಖಾಮಳಾಚೆರ್ ಮುಂಬ್ರಾಂ ಉದೆಂವ್ಚಿಂ ಸಹಜ್. ಆರ್ಸ್ಯಾಂತ್ ಸೊಭಿತ್ ತೊಂಡಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ ಮುಂಬ್ರಾಂ ಪಳೆತಾನಾ ಮನ್ ದುಖಿ ಜಾತಾ. ...
Pimples

ದ್ಹಂಯ್ ಸದಾಂ ಖೆಲ್ಯಾರ್ ಪಿಡಾ ಲಾಗಿಂ ಯೇನಾ

ದ್ಹಂಯ್ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ಭೋವ್ ಬರೆಂ. ಹಾಂತುಂ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ರಸಾಯನಾಂ ವರ್ವಿಂ ದೂದಾಚ್ಯಾಕೀ ಪಯ್ಲೆಂ ಜಿರ್ವಣ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಸಕತ್ ಆಸಾ. ಹರ್ಯೆಕಾ ಥರಾಚಿ ಪಿಡಾ ಗೂಣ್ ಕರ್ಚಿ ಸಕತ್’ಯಿ ಆಸಾ ಖಂಯ್. ತರ್ ಆತಾಂ ಪಳೆಯಾ ದ್ಹಂಯಾಚಿ ಉಪಯೋಗ್ ಕಸಲೆಗಿ ಮ್ಹಣ್....
curd

ದಾಂತ್ ಹಳ್ದುವೆ ಆಸಾತ್? ಹಾಂಗಾ ಆಸಾ ಘರ್ಚೆಂ ಒಕಾತ್!

ಸೊಭಿತ್ ತೋಂಡ್ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ಹಳ್ದುವ್ಯಾ ದಾಂತಾಂಚೆ ಸಮಸ್ಯೆ. ಕಿತ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಬ್ರಶ್ ಕೆಲ್ಯಾರೀ ದಾಂತ್ ಧವೆ ಜಾಯ್ನಾಂತ್ ತರ್ ಹೆಂ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ವಾಚಾ. ಹಳ್ದುವ್ಯಾ ದಾಂತಾಂಚೆ ಸಮಸ್ಯೆ ವಂಶಾವಳೆ ವರ್ವಿಂ, ಥೊಡೆಂ ಖಾಣ್ ಯಾ ಪ್ರಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೆ ವರ್ವಿಂ ಉಬ್ಜಾಲ್ಲೆ ಜಾಂವ್ಕ್’ಯಿ....
Health