ಬರಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ

ಸ್ತ್ರೀಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಜೆವ್ಲ್ಯಾರ್ ದಾದ್ಲೆ ಮೊಟೆ ಜಾತಾತ್!

ಸ್ತ್ರೀಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಜೆವ್ಲ್ಯಾರ್ ದಾದ್ಲೆ ಮೊಟೆ ಜಾತಾತ್ ಮ್ಹಣೂನ್ ಎಕಾ ಅಧ್ಯಯನಾಚ್ಯಾ ವರ್ದೆಂತ್ ಸಾಂಗ್ಲಾ. ದಾದ್ಲೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಇಷ್ಟಿಣಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಜೆವ್ತಾನಾ ತಾಂಕಾಂ ಖುಶಿ ಕರುಂಕ್ ಇಲ್ಲೆಂ ಚಡ್’ಚ್ ಜೆವ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಅಮೇರಿಕಾಚ್ಯಾ ಕೋರ್ನಲ್ ವಿಶ್ವ್’ವಿದ್ಯಾಲಯಾಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಯನ್ ಪಂಗ್ಡಾನ್...
Eating

ಸ್ತನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರಾ ವಿಶಿಂ ಗರ್ಭೆಸ್ತಿಣಿಂಕ್ ಥೊಡೆ ಹಿಶಾರೆ

ಸ್ತನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರಾ ವಿಶಿಂ ಚಡಿತ್ ಹುಸ್ಕೊ ಆನಿ ಗುಮಾನ್ ವಚೂನ್ ಆಸಾ. ಹೆಂ ಸೊದುನ್ ಕಾಡುಂಕ್ ನವೆ-ನವೆ ವಿಧಾನ್ ಆನಿ ನವ್ಯೊ ಉಪಕರಣಾಂ ಆತಾಂ ಲಾಭ್ತಾತ್. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಸುರ್ವೆಚ್ಯಾ ಹಂತಾರ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ನದ್ರೆಕ್ ಕಸಲ್ಯೊಚ್ಚ್ ಸೂಚನಾಂ ದೀನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹೆಂ ಗುಮನಾಕ್...
Breast cancer

ಆಕಾಂತಾ ವರ್ವಿಂ ಅಸ್ತಮಾ ವಾಡ್ತಾ: ಅಧ್ಯಯನ್

ಚಡಿತ್ ಆಕಾಂತ್ಲ್ಯಾರ್ ಅಸ್ತಮಾ ವಾಡ್ತಾ, ಸಾಂಗಾತಾ ಶ್ವಾಸ್’ಕೊಶಾಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂನಿರ್ವಹಣಾಂತ್ ಚಡುಣೆಂ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ಎಕಾ ಅಧ್ಯಯನಾಚ್ಯಾ ವರ್ದೆಂತ್ ಕಳೂನ್...
Asthma

ಮೊಟಾಯ್ ಜಿರೊಂವ್ಚಿ ಚಿಟ್ಕಿ ಮಾರ್ಚೆಂ ತಿತ್ಲೆಂ ಸುಲಭ್!

ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಆಧುನಿಕ್ ಜಿವಿತಾ ರಿತಿ ವರ್ವಿಂ ದೈಹಿಕ್ ವಾವ್ರಾಚಿಂ ಕಾಮಾಂ ಉಣಿಂ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ಬಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಡೆನ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಲ್ಹಾನ್ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಮೊಟಾಯ್ ಯೆತಾ. ಹಿ ಮೊಟಾಯ್ ಜಿರೊವ್ನ್, ವಜನ್ ಕಶಿ ಉಣಿಂ ಕರ್ಚಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಚ್ ಚಡ್ತಾವ್ ಜಣಾಂಚಿಂ...
Fitness

ನಿಯಮಿತ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ಫಾಯ್ದೊ!

ಭಾರತಾಂತ್ ಸೆಕ್ಸ್ ವಿಶಿಂ ಉಲೊಂವ್ಚೆಂ ನಾಲಿಸಾಯೆಚೊ ವಿಶಯ್. ಪುಣ್, ಥೊಡ್ಯಾ ದೆಶಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಚರ್ಚಾ ಚಲ್ತಾ. ತೆಂ ಕಿತೆಂಯ್ ಜಾಂವ್, ಲೈಂಗಿಕ್ ಕ್ರಿಯೆವರ್ವಿಂ ಘೊವ್-ಬಾಯ್ಲೆಚೊ ಸಂಬಂಧ್ ಬಳ್...
Sex

ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಚಿ ಲೈಂಗಿಕ್ ಸಾಮರ್ಥಿ ವಾಡೊಂವ್ಕ್ ಖಾಣ್

ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ಭಲಾಯ್ಕೆ ವಿಶಿಂ ಜಾಯ್ತಿ ಸಲಹಾ ಮೆಳ್ತಾ. ಸ್ತ್ರೀಯೆನ್ ಗರ್ಜೆ ಪುರ್ತೆಂ ಪೌಷ್ಟಿಕ್ ಖಾಣ್ ಸೇಂವ್ಕ್ ಸೂಚನ್ ದಿತಾತ್. ಭಲಾಯ್ಕಿ ರಾಕುಂಕ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ಕಶೆಂ ಉತ್ತೀಮ್ ಖಾಣ್ ಸೇಂವ್ಕ್ ಆಸ್ತಾ, ತಶೆಂಚ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಬರ್ಯ್ಯಾ ವೀರ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಉತ್ತೀಮ್ ಖಾಣ್...
Health

ಗೊಮ್ಟಿ ದುಖಿಕ್ ಹಾಂಗಾ ಆಸಾ ವಕತ್

ಸಬಾರ್ ಜಣಾಂಕ್ ಗೊಮ್ಟಿ ದುಖಿಚಿ ಸಮಸ್ಯಾ ಆಸಾ. ದಫ್ತರಾಂತ್ ಬಸುನ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಲ್ಯಾಂಕ್ ಹೆಂ ಚಡ್ ಧೊಸ್ತಾ. ಹೆಂ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ದೂಖ್ ನ್ಹಯ್. ಪುಣ್, ತಾಚಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷಾಯೀ ಕರುಂಕ್...
Neck Pain

ಜಿವಾಕ್ ಅಪಾಯ್ ಹಾಡ್ಚೆಂ ಲಿಂಬ್ಯಾ ರೋಸ್!

ಮೊಟಾಯ್ ಜಿರೊಂವ್ಕ್ ವಾ ಪೊಟ್ ನಿತಳ್ ಕರುಂಕ್ ಸಬಾರ್ ಜಣ್ ಲಿಂಬ್ಯಾ ರೋಸ್ ಪಿಯೆತಾತ್. ಹಾಂತ್ಲೆಂ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ, ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಂ, ಪೈಬರ್ ಜಿವಾಕ್ ಬರೆಂ. ಪುಣ್, ಮೀತ್ ಮಿರ್ವುನ್ ತೆಂ ಸೆಂವ್ಲ್ಯಾರ್ ಕುಡಿಚ್ಯೆರ್ ಆಡ್ ಪರಿಣಾಮ್...
lemonade

ಹ್ಯೊ ಥೊಡ್ಯೊ ವಸ್ತು ವಿಸ್ರೊನ್’ಯೀ ಫ್ರಿಜ್ಜಾಂತ್ ದವರ್ನಾಕಾತ್

ಬಾಜಾರಾಥಾವ್ನ್ ಹಾಡ್ಚ್ಯೊ ಸಗ್ಳೆ ವಸ್ತು ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯೊ ಫ್ರಿಜ್ಜಾಂತ್. ಫಳಾಂ, ತರಕಾರಿ, ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ತೆಂ, ಹೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಥೊಡ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಫ್ರಿಜ್ ಭರುನ್...
Refrigerator

ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯಾ ನಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಮುಂಗೊ ಹಾಡಯಿಲ್ಲಿಂ ಧಾನಿಂ ಬೋವ್ ಬರಿ

ಸಕಾಳಿಂಚೊ ನಸ್ಟೊ ಬರೊ ಆಸಾಜಯ್. ತವಳ್ ಭಲಾಯ್ಕಿಯೀ ಬರಿ ಆಸ್ತಾ. ಜಾಯ್ತಿಂ ಜಣಾಂ ಆತಾಂ ಸಲೀಸಾಯೆನ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಖಾತಿರ್ ಫಕತ್ ಬ್ರೆಡ್, ಬಟರ್ ಖಾವ್ನ್ ನಸ್ಟೊ ಮುಗ್ದಿತಾತ್. ಹಾಚ್ಯಾಕೀ, ಮುಂಗೊ ಹಾಡಯಿಲ್ಲಿಂ ಧಾನಿಂ ಖೆಲ್ಯಾರ್ ಕುಡಿಕ್ ಜಾಯ್ತೊ ಲಾಭ್...
Health

ಲೈಂಗಿಕ್ ದೊಶಿಥಾವ್ನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಕಶೆಂ ರಾಕ್ಯೆತ್?

ಕಿತೆಂಚ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್ಲೆಲಿಂ ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಕಾಮುಕಾಂಚ್ಯಾ ದೊಶಿಂಕ್ ಬಲಿ ಜಾತಾತ್. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ರಾಕಣ್ ಕರೆಜಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂನಿ ಥೊಡ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಸಮ್ಜಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಅಸಲ್ಯಾ ದೊಶಿಂಥಾವ್ನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್...
Heath

ಬಾಳ್ಶ್ಯಾಕ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬೊತ್ಲಿಂನಿ ದೂದ್ ದಿತಾತ್ ತರ್ ಹೆಂ ವಾಚಾ

ಲೊಟ್ಯಾಂತ್ ಘಾಲ್ನ್ ಕುಲೆರಾಂತ್ ಬಾಳ್ಶ್ಯಾಕ್ ದೂದ್ ಭೊರೊಂವ್ಚೆ ತಿತ್ಲಿ ಪಾವ್ಟ್, ಆಜ್-ಕಾಲ್ಚ್ಯಾ ಆವಯಾಂಕ್ ಆಸಾನಾ. ದೆಕುನ್ ತಿಂ ದೂದ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕಾಚ್ಯಾ ಬೊತ್ಲಿಂನಿ ಭೊರ್ನ್ ಭಾಳ್ಶ್ಯಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ದೀವ್ನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ವೆತಾತ್. ತಾಂತುಂ ಕಾಂಯ್ ಚೂಕ್ ನಾಂ. ಪುಣ್, ದೂದ್ ದೀಂವ್ಕ್ ವಾಪಾರ್...
Heath

ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಪೊಟಾಚ್ಯಾ ಭುಕೆಚ್ಯಾಕೀ ಲೈಂಗಿಕ್ ಭುಕ್ ಚಡ್!

ದಾದ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚೊ ಮೆಂದು ವಿಭಿನ್ನ್ ಸಂಯೋಜನ್ ಆಟಾಪ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ದಾಕಂವ್ಚಿ ಅನ್ಯೇಕ್ ಸಂಶೋಧನ್ ವರ್ದಿ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ’ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ವಚುಂಕ್ ಪೊಟಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾಟ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಅಮರ್ ಚಾಪ್ರಾನ್. ಬರೆಂ ಖಾಣ್ ದೀವ್ನ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾಚೆಂ ಮನ್ ಜಿಕ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಉತರ್ ಆಸಾ. ಪುಣ್, ನವ್ಯಾ...
Health

40 ವರ್ಸಾಂ ವಯ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಜಿಮ್ಮಾಕ್ ವೆಚ್ಯೆ ಪಯ್ಲೆಂ ಹೆಂ ವಾಚಿಜಯ್!

ವರ್ಸಾಂಚೆ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಕುಡಿಕ್ ಕಶೇಂಯ್ ದಣ್ಸಿಯೆತಾ. ಪುಣ್, 40 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜಿಮ್ಮಾಕ್ ವೆತಾನಾ ಜಾಂವ್, ಕೂಡ್ ದಣ್ಸುಂಚೆಂ ವ್ಯಾಯಾನ್ ಕರ್ತಾನಾ ಜಾಂವ್ ಥೊಡೆ ಗರ್ಚೆಚೆ ಅಂಶ್ ಪಾಳಿಜಯ್....
Health

ಫಕತ್ತ್ ಅರ್ದ್ಯಾ ಘಂಟ್ಯಾಂನಿ ಕರ್ಯೆತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಎಕ್ಸರ್’ಸೈಜ್ !

ಒಫಿಸಾಂಕ್ ಕಾಮಾಕ್ ವೆತೆಲ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ದಿಸಾಕ್ ಒಫಿಸ್ ತರ್, ಸಾಂಜೆರ್ ಘರ್ಚ್ಯೊ ರಾಟಾವಳಿ. ಅಶೆಂ ಆಸ್ತಾನಾ ಎಕ್ಸರ್’ಸೈಜ್ ವಾ ವ್ಯಾಯಾಮ್ ಕರ್ಚೆಂ ಸೊಡ್ಯಾಂ, ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಚಿಂತುಂಕ್’ಯೀ ಪುರ್ಸತ್ ಆಸಾನಾ! ತರೀ, ಬರ್ಯ್ಯಾ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ಆನಿ ಸುಂದರ್ ಕುಡಿಕ್ ವ್ಯಾಯಾಮ್ ಬೋವ್...
Health

ವೈಜಕೀಯ್ ಸಂಸಾರಾಚೆಂ ಆಜ್ಯಾಪ್: ಮೆಕ್ಳಿ ಜಾಲ್ಲಿ ತಕ್ಲಿ ಪರತ್ ಘಡ್ಸಿಲ್ಲೊ ದಾಕ್ತೆರ್!

ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಕಾರ್ ಅವ್ಘಡಾಕ್ ಸಾಂಪ್ಡೊನ್ ಕುಡಿಥಾವ್ನ್ ತಕ್ಲಿ ಮೆಕ್ಳಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ನಿರಂತರ್ 6 ಘಂಟ್ಯಾಚಿ ಶಸ್ತ್ರ್ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕರ್ನ್ ಜೀವಂತ್ ಉರಯಿಲ್ಲೆಂ ಅಜ್ಯಾಪಿ ಘಡಿತ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಚ್ಯಾ ಬ್ರಿಸ್ಬೇನಾಂತ್...
Health

ರಗ್ತಾದಾನ್, ವ್ಹಡ್ ದಾನ್: ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ಬರೆಂ

ಭಾರತಾಂತ್ ಚಡ್ತಾವ್ ಲೋಕ್ ರಗತ್ ದಾನ್ ಕರುಂಕ್ ಭಿಯೆತಾ. ಹ್ಯೆ ವಿಶಿಂ ಲೊಕಾಥಂಯ್ ಜಾಗೃತಿ ಹಾಡಂವ್ಕ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಕಾಳಾ-ಕಾಳಾಕ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ಅಭಿಯಾನಾಂ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹರ್ತಾ. ತರೀ, ಅಜೂನ್ ಲೊಕಾನ್ ಹ್ಯೆ ವಿಶಿಂ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಸಮ್ಜೊನ್ ಘೆತ್’ಲ್ಲೆಬರಿಂ...
Health

ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪಾಜಾರ್ಚಿ ಸಮರ್ಥಿ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಜೀವ್’ಕೋಶಾಂಚಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ: ಸಾಕ್ರೆಚ್ಯಾ ಪಿಡೆಕ್ ನವಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾ

ಟೈಪ್-1 ಸಾಕ್ರೆಚ್ಯಾ ಪಿಡೆಕ್ (ಗೋಡ್ ಮುತಾಚಿ ಪಿಡಾ ವಾ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್) ಚಿಕಿತ್ಸಾ ದೀಂವ್ಕ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪಾಜಾರ್ಚಿ ಸಮರ್ಥಿ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಜೀವ್’ಕೋಶಾಂಚಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಕರ್ಚೆಂ ನವೆಂ ಏಕ್ ತಂತ್ರ್ ಸಂಸೋದಕಾಂನಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ...
Health

ದೈಹಿಕ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ ಆವಯ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯೊ ಚಲಿಯೊ!

ಚಲಿಯಾಂನಿ ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್, ಪತಿ ಸಂಗಿಂ ದೈಹಿಕ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಜೋಡ್ನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಚೆಂ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಸಂಗತ್. ಪುಣ್, ಆತಾಂ’ತಾಂ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಚಲಿಯೊ ದಾದ್ಲ್ಯಾಚೊ ಸಂಪರ್ಕ್ ನಾಸ್ತಾನಾಂಚ್ ಆವಯೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ಖುಶಿ...
Health

ಫಳಾಂ ಖೆಲ್ಯಾರ್ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ಬರೆಂ, ಪುಣ್ ತಿಂ ಕಶಿಂ ಖಾಯ್ಜಯ್?

ಫಳಾಂ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ಬರಿಂ. ಪುಣ್, ತಿಂ ಕಶಿಂ ಖಾತಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಚ್ಯೆರೀ ತಾಚೆಂ ಬರೆಂಪಣ್ ಹೊಂದ್ವೊನ್ ಆಸಾ. ಫಳಾಂ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಖಾಲಿ ಪೊಟಾಕ್ ಖಾಯ್ಜಯ್. ಚಡ್ತಾವ್ ಜೆವ್ಣಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಫಳಾಂ ಖಾತಾತ್. ಪುಣ್, ಫಳಾಂಚೊ ಬರೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ತಿಂ ಖಾಲಿ ಪೊಟಾಕ್...
Health