ಬರಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ

ದುಸ್ಮಾನಾಕ್’ಯಿ ನಾಕಾ ಹಿ ದೂಖ್!

ಫೋಟೊಂತ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಹಾಂಕಾಂ ಪಳೆತಾನಾ ತುಮ್ಕಾಂ ವಿಚಿತ್ರ್ ತಶೆಂ ದಿಸ್ತೆಲೆಂ. ತಾಂಕಾಂ ಪಳೆತಾನಾ ತುಮಿಂ, ತಿಂ ಕಾಂಯ್ 60-70 ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆಚಿಂ ಆಸೊಂಕ್ ಪುರೊ ಮ್ಹಣ್ ಅಂದಾಜ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾತ್. ಪುಣ್, ಹಾಂಚಿ ಪ್ರಾಯ್ ಆಯ್ಕಾಲ್ಯಾರ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಧಖೊ ಬಸ್ತಲೊ...
Ranchi

ಬರ್ಯ್ಯಾ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ಖಜೂರ್ ಖಾಯಾ

ವರ್ಸಾಚೆ ಬಾರಾ ಮಹಿನೆಯಿ ಮೆಳ್ಚೆ ಖಜೂರ್, ಸದಾಂ ಏಕ್ ದೋನ್ ಖೆಲ್ಯಾರ್ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ಬಾರಿ ಬರೆಂ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಖಾಜುರ್ ಜಿರ್ವಣ್ ಸಕ್ತೆಕ್ ಕುಮೊಕ್ ಕರ್ತಾ. ಆಂಗಾಂತ್ ರಗಾತ್ ಉಣೆ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ವಾಡಯ್ತಾ. ಎಸಿಡಿಟಿ ಆನಿ ಹರ್ದ್ಯಾಂತ್ ಹುಲೊಪ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾಂನಿ ದಿಸಾಕ್ ಏಕ್ ಖಜೂರ್...
Eating

ಆವಯ್ಚೆಂ ದೂದ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ವೀಕ್?

ಆವಯ್ಚೆಂ ದೂದ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಅಮೃತ್ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಂದ್ತಾತ್. ಪುಣ್ ಎಕಾ ಸಂಶೋಧನಾ ವರ್ವಿಂ ಬಾರಿಚ್ ಅಪಾಯ್’ಕಾರಿ ಗಜಾಲ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಆವಯ್ಚಾ ದುದಾಂತ್’ಯಿ `ಲೆಡ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ರಾಸಾಯನಿಕ್ ಸೆರ್ವಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಳೊನ್ ಆಯ್ಲಾಂ ಆನಿ ಹಾಚ್ಯೆ ವರ್ವಿಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚ್ಯಾ...
Children

ಘಡ್ಯೆ ಘಡ್ಯೆ ಮುತೊಂಕ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ?

ಆಮ್ಚಾ ಜಿವಾಚಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಸಾಂಬಾಳ್ಚೆಂ ಆಮ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಭಲಾಯ್ಕಿ ಭಿಗಡ್ಲಿ ತರ್, ಮಾನಸಿಕ್ ಸಂತುಲನ್ ಚುಕ್ತಾ. ಅಶೆಂ ಹ್ಯಾ ಪಿಡೆ ಮಧೆಂ ಘಡ್ಯೆ ಘಡ್ಯೆ ಮುತೊಂಕ್ ವೆಚೆಂಯಿ ಏಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಜಾಲಾಂ. ತ್ಯಾ ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಮುತೊಂಕ್ ವೆಚೆಂ ಪ್ರಕೃತಿಚೆಂ ನಿಯಮ್. ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ....
Urinating

ಚತ್ರಾಯ್..! ಶಿಲೊಪಿ (Tilapia) ಮಾಸ್ಳಿ ಖಾಯ್ನಾಕಾತ್!

ಭಲಾಯ್ಕೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಜಾಣಾರಿ ಸಾಂಗ್ತಾತ್ ಕೀ ಮಾಸ್ಳಿ ಚಡ್ ಖಾಯ್ಜಯ್ ಮ್ಹಣ್. ಕಾರಣ್, ಮಾಸಾಚ್ಯಾಕೀ ಮಾಸ್ಳಿ ಖೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಜಿರ್ವಣ್ ವೆಗಿಂ ಜಾತಾ. ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಮಾಸ್ಳೆಂತ್ ಒಮೆಗಾ 3 ಆಸಿಡ್ ಆಸಾ. ಮಾಸ್ಳಿ ಜಿವಾಕ್ ಬರಿ. ಪುಣ್ ಸಗ್ಳ್ಯೊ ಮಾಸ್ಳ್ಯೊ ಬರ್ಯ್ಯೊ ನ್ಹಯ್. ಮುಖ್ಯ...
Food

ಖಾಡ್ಯಾಳ್ಯಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಏಕ್ ಬರಿ ಖಬಾರ್!

ಅಕ್ಬರ್ ಬೀರ್’ಬಲ್ ಹಾಂಚಿ ಕಾಣಿ ವಾಚ್ತಾನಾ, ‘ಖಾಡ್ ವೊಡ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಮಿಠಾಯಿ’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಕಾಣಿಯೆವಿಶಿಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಜಾಣಾ ಆಸ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್. ತ್ಯಾ ಕಾಣಿಯೆಂತ್ ರಾಯಾಚೆಂ ಖಾಡ್ ವೊಡ್ಲೆಲ್ಯಾಕ್ ಕಸಲಿ ಶಿಕ್ಷಾ ದಿಂವ್ಚಿ? ಮ್ಹಣ್ ಅಕ್ಬರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆಸ್ತಾನಾಂತ್ ವಿಚಾರ್ತಾನಾ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಗಳೊ...
Beared

ಸದಾಂ ನ್ಹಾತೆಲ್ಯಾಂನಿ ಹಿ ಖಬಾರ್ ವಾಚಿಜಯ್’ಚ್ಚ್!

ಜನೆರ್ ಮಹಿನೊ ಅಖೇರ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾ. ಉತ್ತರ್ ಭಾರತಾಂತ್ ಹಿಂವಾನ್ ಲೋಕ್ ಥರ್ಥರ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ಹಿಂವಾಂತ್ ಜಾಯ್ತೆ ಜಣ್ ನ್ಹಾಂವ್ಕ್ ಆಯ್ಕಾನಾಂತ್. ಪುಣ್ ಜಾಯ್ತೊ ಲೋಕ್ ಸದಾಂ ನ್ಹಾತಾತ್. ಸದಾಂ ನ್ಹಾತೆಲೆ ಬರೆ ಮ್ಹಣ್ ತುಮಿ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಪುರೊ. ಪುಣ್ ಎಕಾ ಸಂಶೋಧನಾಚ್ಯಾ...
Bath

ಉಂದ್ರಾಂಕ್ ಉಪಯೋಗ್ಸುಂಚೆಂ ಕೆಮಿಕಲ್ ತುಮ್ಚಾ ಪೊಟಾಕ್ ವ್ಹೆತಾ, ಚತ್ರಾಯ್!

ಬೇಕರಿಚೆಂ ಖಾಣ್ ಖೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಭಲಾಯ್ಕೆ ವಯ್ರ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ತಸಲೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾತಾ! ಬೇಕರಿ ಖಾಣಾಂನಿ ಮುಖ್ಯ ಜಾವ್ನ್ ಮೈದಾ ವಾಪರ್ತಾತ್. ಕೇವಲ್ ಬೇಕರಿ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಥೊಡ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾಂನಿಯ್ ಮೈದಾ ವಾಪರ್ತಾತ್. ಚಪಾತಿ ತಯಾರ್ ಕರ್ತಾನಾ ವ ಸ್ವೀಟ್ಸ್...
Food

ಜೆವ್’ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ಷಣ್ ಹೆಂ ಕಾಮ್ ಕರಿನಾಕಾತ್!

ಪೋಟ್ ಭರ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಹಜ್ ಜಾವ್ನ್ ನೀದ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಪರಿಂ ಭೊಗ್ತಾ. ಸಗ್ಳೊ ದೀಸ್ ಕಾಮಾಚಿ ಪುರಾಸಣ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ಜೆವ್ಲೆಲ್ಯಾಕ್ಷಣ್ ನೀದ್ ಯೆತಾ, ಜಾಯ್ತೆ ಜಣ್ ಜೆವ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ತಕ್ಷಣ್ ನಿದೊಂಕ್ ವೆತಾತ್. ಪುಣ್ ಜೆವ್’ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ಷಣ್ ಥೊಡಿಂ ಕಾಮಾ....
Eating

ಆಂಗಾಂತ್ ಖಂಚೆಂ ಅಂಶ್ ಉಣೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಖಾಂವ್ಕ್ ಆಶೆತಾಂವ್ ತೆಂ ಜಾಣಾಂತ್’ಗಿ?

“ಆಜ್ ಚೊಕ್ಲೆಟಾಂ ಖಾವ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ತಾ. ಕಸಲೆಂಯ್ ತಿಕ್ಶೆಂ ಖಾವ್ಯಾಂ, ಆಂಬ್ಶೆಂ ತಿಕ್ಶೆಂ ಖಾಂವ್ಕ್ ಆಶಾ ಜಾತಾ!” ಅಶೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಮಿಂ ಆಯ್ಕಾಲಾಂ. ಖುದ್ಧ್ ಆಮ್ಕಾಂಚ್ ತೆಂ ಭೊಗ್’ಲ್ಲೆಂಯ್ ಆಸ್ತಾ. ಲೊಣ್ಚೆಂ ಚಾಕೊಂಕ್ ಜೀಬ್ ಚಡ್ಬಡ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ತಾಂವ್. ವಿಶಯ್ ಕಿತೆಂ...
Vitamin

ರಗ್ತಾಚ್ಯಾ ತಪಾಸ್ಣೆಂ ವರ್ವಿಂ 3-4 ಹಂತಾಂಚೆಂ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೊಧುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ!

ಯೆದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೊಧುಂಕ್ ಖರ್ಚ್ ಪಡ್ತಾಲೊ. ಆತಾಂ ರಗ್ತಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಥಾವ್ನ್’ಚ್ಚ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಜಾಣಾಂ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ತಂತ್ರ್’ಜ್ಞಾನ್ ಆಮೆರಿಕಾಚಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನ್ ವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಾಂ. ಸಿಟಿಸಿ (ಸರ್ಕ್ಯೂಲೇಟ್ ಟ್ಯೂಮರ್ ಸೆಲ್) ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಾ ವರ್ವಿಂ 3 ಆನಿ 4 ಹಂತಾಂತ್....
Cancer

ಗರ್ಭೆಸ್ತ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂನಿ, ದೋನ್ ವಾಂಟ್ಯಾಂನಿ ಖಾಯ್ಜಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚೂಕ್ ಸಮ್ಜಣಿ!

ಚೆಡ್ವಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಜಿಣಿಯೆಂತ್ ಗರ್ಭೆಸ್ತ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಏಕ್ ಮಹತ್ವಾಚೆಂ ಘಡಿತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಭಲಾಯ್ಕೆಭರಿತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಜಲ್ಮ್ ದೀವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಹಾಡ್ಚೆಂ ಆವಯ್ಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾನಾ ತಿಣೆಂ ತಿಚ್ಯಾ ಭಲಾಯ್ಕೆಚಿ ಜತನ್ ಘೆಜಯ್. ಗರ್ಭಾಂತ್ ವಾಡೊನ್ ಯೆಂವ್ಚಾ...
Pregnancy

ಪಾಂಯಾಂಚಾ ಬೊಟಾಂಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಮುದಿಯೆಂತ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ!

ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚ್ಯಾ ಪಾಂಯಾಂಚಾ ಬೊಟಾಕ್ ರುಪ್ಯಾಚಿ ಮುದಿ ಸೊಭಾಯ್ ದಿತಾ. ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ ಪಾಂಯಾಂಚಾ ಬೊಟಾಕ್ ಮುದಿ ಘಾಲಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಸೊಭ್ತಾ. ಹೊ ಏಕ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಚೊ ಸಂಕೇತ್ ಆನಿ ಏಕ್ ಸಂಪ್ರದಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಪುಣ್, ಹಾಕಾ ಏಕ್ ವೆಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾರಣ್’ಯೀ...
Toe Rings

ಖಾಲಿ ಪೊಟಾಕ್ ಉದಾಕ್ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಸಾಂಬಾಳಾ!

ಉದ್ಕಾವಿಣೆಂ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಅಸಾಧ್ಯ್. ಬರ್ಯ್ಯಾ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ದಿಸಾಕ್ 8-10 ಗ್ಲಾಸ್ ಉದಾಕ್ ಪಿಯೆಜಯ್. ಸದಾಂ ಸಕಾಳಿಂ ಉಟ್’ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ಷಣ್ ಉದಾಕ್ ಪಿಯೆಲ್ಯಾರ್ ತಾಚೊ ಉಪಯೋಗ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಹ್ಯಾ ಆದಿಂಚ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. ಖಾಲಿ ಪೊಟಾಕ್ ಉದಾಕ್ ಪಿಯೆಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಬರೆಪಣ್ ಆನಿ...
Water Therapy

ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ತಾಪ್ ಯೆತಾನಾ ಗರ್ಜೆಚ್ಯೆ ಪ್ರಥಮ್ ಚಿಕಿತ್ಸಾ

ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಶೇಳ್, ತಾಪ್, ಖೊಂಕ್ಲಿ ತವಳ್-ತವಳ್ ಯೇವ್ನ್ ವ್ಹೆಚಿ ಪಿಡಾ. ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಯೆಂವ್ಚೊ ತಾಪ್ ಚಿಕ್ಕೆ ಗಂಭೀರ್ ಸ್ವರೂಪಾಚೊ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾ. ಆನಿ ಥೊಡೊ ಎಕಾ ದೋನ್ ದಿಸಾಂಚೊ ವೈರಲ್ ತಾಪ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ತಾಪ್ ಆಯ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ, ಆವಯ್ ಬಾಪಾಂಯ್ಕ್...
Fever

ಶೇಳ್ / ತಾಳೊ ದೂಕ್ / ತಾಳ್ಯಾ ಖೊರ್ಜೊವ್ಣೆಕ್ ಅವ್ವಲ್ ಒಕಾತ್: ಜಿರ್ಯ್ಯಾಚೊ ಕಸಾಯ್!

ಸಾಸಾಂವ್, ಮಿರ್ಸಾಂಗ್, ಜಿರೆಂ, ಕನ್ಪಿರ್, ತಿಕೆಸಾಲ್, ಲೋಂಗ್ ಆನಿ ಎಳೊ. ಹ್ಯೊ ಮಸಾಲಾಚ್ಯೊ ವಸ್ತು ಭಾರತೀಯ್ ಜೆವ್ಣಾಂತ್ ಉಪಯೋಗ್ ಕರಿನಾತ್ಲೆಂ ಘರ್ ಆಸ್ಚೆಂ ನಾಂ. ಆಸ್ಚೆಂ ನಾಂ. ತಾಂತುಯೀ ಜಿರೆಂ! ಜಿರ್ಯ್ಯಾಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಖಾಣಾ-ಜೆವ್ಣಾಂತ್ ವಿಶಿಷ್ಟ್ ಸ್ಥಾನ್...
Local Medicine

ಫಾಂತ್ಯಾಫರಾರ್ ಅಧಿಕ್ ಥರಾನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಸಂಭೋಗಾವರ್ವಿಂ ಮನ್ಶಾಚೆಂ ಆವ್ಕ್ ಉಣೆಂ ಜಾತಾ!

ಫಾಂತ್ಯಾ ಫರಾರ್ ಚಡ್ ಸಂಭೋಗ್ ಕೆಲ್ಲೆ ವರ್ವಿಂಯೀ ಆವ್ಕ್ ಉಣೆಂ ಜಾತಾ ಖಂಯ್. ಚಡ್ ಸಂಭೋಗಾ ವರ್ವಿಂ ಜೀವ್ ನಿಶಕ್ತ್ ಜಾತಾ. ಪಿಡೆ ವಿರೋಧ್ ಝಜ್ಚಿ ಸಕತ್ ಉಣಿ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ಗರುಡ್ ಪುರಾಣ್ ಸಾಂಗ್ತಾ. ತಶೆಂಚ್ ಮನ್ಶಾನ್ ಸೆಂವ್ಚಾ ಖಾಣಾಕ್ ಆನಿ ಆವ್ಕಾಕ್ ಸಂಬಂಧ್...
Sex

ಹುನ್ ಉದ್ಕಾಚೆಂ ನ್ಹಾಣ್ ಅಪಾಯ್’ಕಾರಿ?

ಆಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಚೆ ತಸಲೆಂ ಹಿಂವ್, ಸಕಾಳಿಂಚೆಂ ಉಟೊಂಕ್’ಚ್ಚ್ ಕಷ್ಟ್. ತಶೆಂ ಆಸ್ತಾನಾ ಥಂಡ್ ಉದ್ಕಾನ್ ನ್ಹಾಂವ್ಚೆಂ ಚಿಂತುಂಕ್’ಚ್ಚ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾಂ. ಹಿಂವ್ ಸುರು ಜಾಲೆಂ ತರ್ ಹುನ್ ಉದ್ಕಾನ್ ನ್ಹಾಂವ್ಕ್ ಸಗ್ಳೆ ಖುಶಿ ವ್ಹರ್ತಾತ್. ಪುಣ್ ಹುನ್ ಉದ್ಕಾಂತ್ ನ್ಹಾಲ್ಲೆ ವರ್ವಿಂ ಸಬಾರ್ ಸಮಸ್ಯೆ...
lnfection bath

ಜಿವಾಚಿ ಮೊಟಾಯ್ ಉಣಿ ಕರುಂಕ್ ಆಶೆತೆಲ್ಯಾಂಕ್...

ಹರ್ಯ್ಯೇಕ್ ದೀಸ್ ಕುಜ್ನಾಂತ್ ಹ್ಯೊ ವಸ್ತು ತುಮಿ ಪಳೆತಾತ್, ಖಾಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಸೆವ್ತಾತ್ ತರ್’ಯೀ ತ್ಯೊ ವಸ್ತು ತುಮ್ಚಿ ಜಡಾಯ್ ಉಣಿ ಕರ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತುಮ್ಕಾಂ ಕಳಿತ್...
Obesity

ಪರ್ಜಳ್ಚಾ ದಾಂತಾಂ ವಯ್ರ್ ಗುಮಾನ್ ಆಸೊಂದಿ

ಧವೆ ಆನಿ ಪರ್ಜಳ್ಚೆ ದಾಂತ್ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಕರ್ಶಿತಾತ್. ದಾಂತಾಂಚಾ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಪಾಸ್ವತ್ ಹರ್ ದೀಸ್ ಬ್ರಶ್ ಕರ್ತಾತ್. ಪುಣ್ ಥೊಡಿಂ ನಿಯಾಮಾಂ ಪಾಳಿನಾಸ್ತಾಂ ದಾಂತ್ ಪಾಡ್ ಜಾಂವ್ಚೆ...
Teeth