ಬರಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ

ಗರ್ಭ್ ನಿರೋಧಕ್ ಗುಳಿಯಾಂ ವಿಶಿಂ ಚೂಕ್ ಚಿಂತಪ್!

ಗರ್ಭ್ ಧಾರಣ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ ರಾವುಂಕ್ ಸುಲಭಾಯೆಚಿ ವಾಟ್, ಗರ್ಭ್ ನಿರೋಧಕ್ ಗುಳಿಯೊ. ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಲೊಕಾಕ್ ಆಕಾಂತ್ ಆಸಾಚ್ಚ್. ಚಡ್ತಾವ್ ಸ್ತ್ರಿಯಾಂಚ್ಯಾ ಮತಿಂನಿ ಗರ್ಭ್ ನಿಯಂತ್ರಣಾವಿಶಿಂ ಥೊಡ್ಯೊ ಚೂಕ್ ಸಮ್ಜಣ್ಯೊ....
Health

ಕುಡಿರ್ ಆಸ್ಚೆ ಕೇಸ್ ಶೇವ್ ಕರಿನಾಕಾತ್!

ಕುಡಿರ್ ಆಸ್ಚೆ ಕೇಸ್ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಶೇವ್ ಕರ್ಚೊ ಅಭ್ಯಾಸ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂ ಥಂಯ್ ಆಸಾ. ದೋನ್ ಕಾರಣಾಂಕ್ ಲಾಗುನ್ ತಿಂ ಹೆಂ ವಿಧಾನ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ತಾತ್. ಏಕ್, ಸುಲಭಾಯೆನ್ ಶೇವ್ ಕರ್ಯೆತ್ ಆನಿ ದೋನ್, ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ತಿತ್ಲೆಂ ದುಕಾನಾ. ತಿತ್ಲೆಂ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ತಾಂ, ದಾದ್ಲೆ ಸಯ್ತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಡಿರ್ ಆಸ್ಚೆ ಕೇಸ್ ಕಾಡುಂಕ್....
Health

ಘರಾಂತ್’ಚ್ಚ್ ತೊಂಡಾಕ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿಂಗ್

ಮೋವ್ ಆನಿ ಸೊಭಿತ್ ತೊಂಡ್ ತುಮ್ಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ವಾಡಯ್ತಾ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ತುಮ್ಚೊ ಆತ್ಮ್’ವಿಶ್ವಾಸ್’ಯೀ ವಾಡಯ್ತಾ. ತುಮ್ಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ಆಸ್ಚೆ ಕೇಸ್ ಕಾಡ್ಚ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ತುಮಿ ಸೆಕ್ಸಿ ದಿಸುಂಕ್ ಸಕ್ತಾತ್. ತೊಂಡಾರ್ ಆಸ್ಚೆ ಕೇಸ್ ನಿವಾರುಂಕ್ ಸಬಾರ್ ವಿಧಾನ್ ಆಸಾತ್. ಸಕ್ಡಾಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್....
Health

ನಿದೆಂತ್ ಪಾಂಯಾಂಕ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ವಕ್ಳಾಂಕ್ ಘರ್’ವಕ್ತಾಂ

ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ರಾತಿ ನಿದೆಂತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪಾಂಯಾಂಕ್ ವಕ್ಳಾಂ ಯೆತಾತ್ ಆನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಖುಶೆ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಆಮ್ಚೆ ಪಾಂಯ್ ಹಾಲೊಂವ್ಕ್ ಆಮ್ಚೆಲಾಗಿಂ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಹ್ಯೆ ಪರಿಸ್ಥಿತೆ ಥಾವ್ನ್ ತಕ್ಷಣಾ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಅಸಾಧ್ಯ್. ಆಮ್ಚಿ ರಾತಿಚಿ ನೀದ್’ಯೀ ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಪಾಡ್....
Health

ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ವಾಪರ್ತಾನಾ ಜಾಗ್ರುತ್!

ಆತಾಂಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ವಾಪರ್ತಾನಾ ಅನಾಹುತಾಂ ಘಡುನ್ಂಚ್ ಆಸಾತ್. ಹಾಕಾ ಕಾರಣ್ ತಾಚೊ ವಾಪರ್ ಕರ್ತಾನಾ ಕರ್ಚಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷಾ. ತಶೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಮೊಬೈಲ್ ವಾಪರಾಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾವ್ನ್ ತಜ್ಞಾಂನಿ ಥೊಡೆ ಸಲಹಾ....
Health

ವೋಡ್ಕಾಚಿ ಮಹಿಮಾ!

ರಶ್ಯಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಂನಿ ಚಡ್ ಪ್ರಮಾಣಾರ್ ಸೆಂವ್ಚೆಂ ವೋಡ್ಕಾ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಉದ್ಕಾಪರಿಂ ದಿಸ್ಲ್ಯಾರೀ ತೆಂ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಅಮಾಲ್ ಪೀವನಾಚ್ಯಾಕೀ ಉಣೆಂ ನ್ಹಯ್. ತರೀ ಪುಣ್ ಹೆಂ ಪೊಟಾಕ್ ಸೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಸೊಭಾಯೆ ಖಾತಿರ್ ವಾಪರ್ಲ್ಯಾರ್ ವಿವಿಧ್ ರಿತಿಂನಿ ಉಪ್ಕಾರಾಕ್ ಪಾವಾತ್. ವಿವಿಧ್ ಧಾನಿಂ ಕುಸೊವ್ನ್ ಭಟ್ಟೆಂತ್ ವೋಡ್ಕಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಭರ್ಸುಂಚೆಂ ಪ್ರಮುಖ್ ಧಾತು....
Health

ಸಂಬಂಧಾಂತ್ ಮೋಗ್ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಜೀವಿತ್ ನಂದನ್

ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಸಯ್ರಾಂಕ್ ಹಾಂವೆಂಚ್ ವಿಂಚ್ಲಾ, ಪುಣ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಇಷ್ಟಾಂಕ್ ತುಮಿಚ್ ಸೊದುನ್ ಕಾಡಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗುನ್ ದೆವಾನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಧಾಡ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ನೀಜ್ ಜಾವ್ನ್, ಸಂಬಂಧ್ ದೆವಾನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಸೊಭಿತ್ ದೆಣೆಂ. ಮನಿಸ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಿವಿ. ಎಕ್ಲೊಚ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ತಾಚೆವರ್ವಿಂ ಅಸಾಧ್ಯ್. ಎಕಾ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಆಸುನ್ ಆಪ್ಣಾನ್ ಹೆರಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಆನಿ ಹೆರಾಂನಿ....
Health

ಘಾಮಾಚಿ ಘಾಣ್ ನಿವಾರುಂಕ್ ಟಿಪ್ಸ್

ಘಾಮ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಉಬ್ಜುಂಚ್ಯಾ ದುರ್ವಾಸಾಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ರಾವುಂಕ್ ಆಂಗ್ಡಿಂನಿ ವಿವಿಧ್ ರಿತಿಚ್ಯೆ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಆನಿ ಡಿಯೋಡರೆಂಟ್ ಲಾಭ್ತಾತ್. ಘಾಮಾಚಿ ಘಾಣ್ ಚಡ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ಜಾಗೊ ಖಾಕಿ. ಪಾಟಿರ್, ಹರ್ದ್ಯಾರ್, ಗೊಮ್ಟ್ಯಾರ್, ಘಾಮಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ದುರ್ವಾಸ್ ಯೆತಾ ತರೀ ಖಾಕಿಯೆ ತಿತ್ಲೆ....
Health

ಕೇಸ್ ಝಡ್ತಾತ್ ? ಹ್ಯೆ ಉಪಾಯ್ ವಾಪರಾತ್.

ಕಾತಿಚ್ಯಾ ತಜ್ಞಾಂ ಪ್ರಕಾರ್ ದಿಸಾಕ್ 50-100 ಕೇಸ್ ಝಡ್ಚೆಂ ಸಾಮಾನ್ಯ್. ಪುಣ್ ಎಕಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಏಕ್ ಕೇಸ್ ಕೆದಾಳಾ ಝಡುಂಕ್ ಸುರು ಜಾತಾ, ವ ಮಾತೆಂ ಖಡ್ಡೊ ಜಾಂವ್ಚೆ ಲಕ್ಷಣ್ ದಿಸ್ತಾತ್, ತ್ಯಾ ಸ್ಥಿತೆಕ್ ಅಲೋಪಿಸಿಯ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಆತಾಂ ಆದಿಂ ಪರಿಂ ನ್ಹಯ್, ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂಚೆರ್ ಮಾಂಡ್ಡೋ ಬೋರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಸಾಮಾನ್ಯ್. ಹಾಕಾ ಅಪೂರ್ಣ್ ಖಾಣ್ ವ ಹಾರ್ಮೋನ್....
Health

ಸೊಭಿತ್ ತೊಂಡ್ ವಿಬಾಡ್ಚ್ಯಾ ಮುಂಬ್ರಾಂಕ್ ಬೈ-ಬೈ

ತರ್ನಾಟ್ಪಣಾರ್ ತೊಂಡಾರ್ ಉಬ್ಜುಂಚ್ಯಾ ಮುಂಬ್ರಾಂ, ಖಂತಿಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾತಾ. ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ತರ್ನಾಟ್ಪಣಾ ಉಪ್ರಾಂತೀ ಹ್ಯಾ ಮುಂಬ್ರಾಂಚಿ ಖತಾಂ ಶಾಶ್ವಿತ್ ಉರ್ತಾತ್. ಮುಂಬ್ರಾಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಕುಡಿಂತ್ಲಿಂ ಸಬಾರ್ ರಸಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಮಿ ಸೆಂವ್ಚಿಂ ಖಾಣಾಂ. ಕಾತಿಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ವಿಬಾಡ್ಚ್ಯಾ ಮುಂಬ್ರಾಂಕ್ ಹಳ್ದಿಚೊ ಲೇಪ್! ಸಬಾರ್ ಜಣಾಂನಿ....
Health

ಉಮ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲಿ ಇಂಟರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಂಗತ್

ಜಿವಿತಾಂತ್ ಸಗ್ಳಿಂ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪುಣೀ ಮೊಗಾರ್ ಪಡ್ತಾತ್. ಆಧುನಿಕ್ ಯುಗಾಂತ್ ಮೊಗಾಚೆಂ ಮೋಲ್ ಉಣೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಥೊಡಿಂ ಆನಿಕೀ ನೀಜ್ ಮೊಗಾಂತ್ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ದವರ್ತಾತ್. ಫಕತ್ತ್ ಚಲ್ಯಾ-ಚಲಿಯೆ ಮಧೆಂ ಆಸ್ಚೆಂ ಮೋಗ್ ನ್ಹಯ್. ಭಾವ್-ಭಯ್ಣಿ, ಆವಯ್-ಭುರ್ಗಿಂ, ಬಾಪುಯ್-ಭುರ್ಗಿಂ ಹಾಂಚೆ ಮಧೆಂಯೀ ಮೋಗ್ ಆಸ್ತಾ. ಪುಣ್ ಯುವಕ್-ಯುವತಿಂಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಂತ್ಲ್ಯಾ....
Health

ಲೈಂಗಿಕ್ ಸಕತ್ ವಾಡೊಂವ್ಕ್ ಮುಸ್ಕಾ ಪಾಲೊ!

ಹಳ್ಳೆಂನಿ ದರಬಸ್ತ್ ವಾಡ್ಚ್ಯಾ ಮುಸ್ಕಾ ಪಾಲೊ ರುಚಿಕ್ ಜಾವ್ನ್, ಭಲಾಯ್ಕೆಕೀ ಬರೆಂಪಣ್ ದಿತಾ. ಹಾಚೊ ವಾಪರ್ ಚಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಾವ್ಶಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಕರ್ತಾತ್. ಏಕ್ ಮೊವ್ಳಿ ಮುಸ್ಕಾ ಪಾಲೊ ಖೆಲ್ಯಾರ್, ತೆಂ ಏಕ್ ಗ್ಲಾಸ್ ದುದಾದ್, ಏಕ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಚಿತುರ್ಲಿಚ್ಯಾ ರೊಸಾನ್ ಆನಿ 7 ಕೆಳಿಂ....
Health

ಸಾದ್ಯಾ ತಾಪಾಕ್ ಘರ್ಚಿಂ ಒಕ್ತಾಂ ಆಸ್ತಾನಾ ದಾಕ್ತೆರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್?

ತಾಪ್ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಏಕ್ ಪಿಡಾ ನ್ಹಯ್, ಬಗಾರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪಿಡಾ ಆಡಾಂವ್ಚ್ಯಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಚೆಂ ಏಕ್ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ್. ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಥಂಡ್ ವಾರ್ಯ್ಯಾ ಸಂಗಿಂ (ವಿಶೇಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಾವ್ಸಾಂತ್) ಫ್ಲೂ ತಾಪಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ವೈರಸ್ ಸುಲಭಾಯೆನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪೊಪ್ಸಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಕುಡಿಕ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಘೆತಾತ್. ತವಳ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕುಡಿಚಿ ಪಿಡಾ ಆಡಾಂವ್ಚಿ ವೆವಸ್ಥಾ ಕುಡಿಚಿ ಹುಣ್ಸಾಣ್ ಚಡವ್ನ್....
Health

ಸದಾಂ ನಿದ್ಚ್ಯಾಕೀ ಏಕ್ ಘಂಟೊ ಚಡ್ ನಿದ್ಲ್ಯಾರ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚಿ ಲೈಂಗಿಕ್ ಆಸಕ್ತ್ ವಾಡ್ತಾ

ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್: ಸದಾಂ ನಿದ್ಚ್ಯಾಕೀ ಏಕ್ ಘಂಟೊ ಚಡ್ ನಿದ್ಲ್ಯಾರ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಿ ದಾದ್ಲ್ಯಾ ಸಂಗಿಂ ಲೈಂಗಿಕ್ ಖೆಳಾಕ್ 14% ಆಸಕ್ತ್ ಚಡ್ತಾ ಖಂಯ್. ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಏಕ್ ಅಧ್ಯಯನ್. ಲೈಂಗಿಕ್ ವೊಕ್ತಾಂ ಪತ್ರಾರ್ (ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಸ್ಯುಯಲ್ ಮೆಡಿಸನ್) ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಅಧ್ಯಯನಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಚಡ್ ವೇಳ್ ನಿದ್ಚಿ ಸ್ತ್ರೀ ಉಣೆಂ ನಿದ್ಚ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್....
Health

ರಗತ್ ನಿತಳ್ ಕರುಂಕ್ ವೊಡ್ತಾಲಾಂವ್

ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ವಕ್ತಾಂ ತಯಾರ್ ಕರ್ತಾನಾ ವೊಡ್ತಾಲಾಂವಾಕ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಸ್ಥಾನ್. ಸದಾಂಯ್ ಖಾಣಾಂತ್ ವೊಡ್ತಾಲಾಂವ್ ಭರ್ಸಿಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂಪಣ್ ಲಾಭ್ತಾ. ವೊಡ್ತಾಲಾಂವ್’ಚಿಂ ಪಾನಾಂ ಖೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತೊಂಡಾಂತ್ಲೆಂ ವಾಸ್ ಪಯ್ಸ್ ಸರ್ತಾ ಆನಿ ದಾಂತ್ ಬರೆ ಆಸ್ತಾತ್. ನಿಜ್ಜ್ಯೊ ಭಲಾಯ್ಕೆಭರಿತ್ ದವರುಂಕ್ ವೊಡ್ತಾಲಾಂವ್ ಆಧಾರ್ ದಿತಾ. ಸಾಂಗಾತಾ ತೊಂಡಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಅಲ್ಸರಾಕ್....
Health

ಸದಾಂಯ್ ಬಾದಾಮ್ ಖೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಚುರುಕ್ ಜಾತಾ

ಆಯ್ಚ್ಯಾ ವತ್ತಡಾಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಮನ್ಶಾನ್ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಕುಶಿನ್ ಚಡ್ ಗುಮಾನ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಗರ್ಜೆಚೆಂ. ವ್ಯಾಯಾಮ್, ಯೋಗ ಕರ್ಚ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಆನಿ ಆಮಿ ಸೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಾಣಾಂತ್ ಸಮತೋಲನ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಳ್ಯಾನ್ ಬರಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ....
Health

ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಪೊಟಾಚ್ಯಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಟಿಪ್ಸ್

ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಪೊಟ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್, ಎಕಾ ಕಾಳಾರ್ ಗ್ರೆಸ್ತ್ ಕಾಯ್ ಆನಿ ಭಲಾಯ್ಕೆಚೆಂ ಲಕ್ಷಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಆಸ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ರಾಯ್, ಜಮಿನ್ದಾರ್ ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಖಾವ್ನ್, ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಪೊಟಾಚೆಂ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಕರ್ತಲೆ. ಪುಣ್ ಆಜ್ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಪೊಟ್ ಪಿಡೆಚೆಂ ಲಕ್ಷಣ್. ತಾಂತುಂ’ಯೀ ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಕರ್ತಲೆ ಭಲಾಯ್ಕೆಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಸೊಭಾಯೆಚೆಂ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಕರ್ತಾತ್. ತರ್....
Health

ನೈಸರ್ಗಿಕ್ ರಿತಿನ್ ಆವಯ್ಚೆಂ ದೂದ್ ಚಡೊಂವ್ಕ್ ಸೂಚನಾಂ

ಏಕ್ ಸ್ತ್ರೀ ಗರ್ಭೆಸ್ತ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ತಿಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ಲೆಂ ಮಹತ್ವಾಚೆಂ ಘಡಿತ್. ತಾಂತು’ಯೀ ಪ್ರಸೂತ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೆಂ ತೊಂಡ್ ಪಳೆತಾನಾ ತಿಕಾ ಸರ್ಗ್ ಭುಮಿರ್ ದೆಂವ್ಲೊ ಅನ್ಭೋಗ್. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಳ್ಶ್ಯಾಕ್ ದೂದ್ ದಿಂವ್ಚೊ ವೇಳ್ ತಿಕಾ ಭಾಂಗ್ರಾಳೊ. ಆವಯ್ಚೆಂ ದೂದ್....
Health

ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ತಾನಾ ವೊಂಕ್ಚ್ಯಾ ಪಿಡೆಕ್ ಪರಿಹಾರ್...

ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ಚೆಂ ಕೊಣಾಕ್ ಪಸಂದ್ ನಾಂ ಸಾಂಗಾ? ಸರ್ವಾಂಕೀ ಪಯ್ಸ್-ಪಯ್ಸ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ನ್ ವಿವಿಧ್ ಗಾಂವ್ ಪಳೆಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಆಸ್ತಾ. ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಮಾಂ ನಿಮ್ತಿಂ ವಚುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಯ್ನಾ ತರ್, ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಪಯ್ಸ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ತಕ್ಲಿ....
Health

ಭಲಾಯ್ಕಿ ಬರಿ ನಾಂ? ಹಾಂಗಾ ಆಸಾ ಘರ್ ವಕತ್!

ನೀದ್ ಪಡಾನಾ? ಪಾಯ್ ವೊಳ್ತಾತ್? ತಕ್ಲಿ ದೂಕ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಧೊಸ್ತಾ? ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಸಬಾರ್ ಸಮಸ್ಯಾಂಕ್ ಘರಾಂತ್ ವಕತ್ ಕರ್ನ್ ಪರಿಹಾರ್ ಮೆಳುಂಕ್ ಹಾಂಗಾ ಆಸಾತ್ ಥೊಡಿಂ....
Health