ಬರಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ

ಖುಶೆನ್ ರಾವಾ, ತುಮ್ಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ಚಡಯಾ

ಆಪ್ಣಾನ್ ಸೊಭಿತ್ ದಿಸಾಜೆ. ಸರ್ವಾಂನಿ ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾ ಸೊಭಾಯೆಕ್ ಹೊಗ್ಳಿಕ್ ಉಚಾರಿಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಆಶಾ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ಥೊಡಿಂ ಹ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ ಸರಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾನಾಂತ್. 25 ವರ್ಸಾಂ ಭರ್ಚ್ಯಾ ಆದಿಂಚ್ ತಾಂಕಾಂ ಜಿವಿತ್‍’ಚ್ಚ್ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ತಾ. ಚಡ್ತಾವ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಸ್ಲಿಂ....
Health

ತಾಂತ್ಯಾಚೆ ಸಬಾರ್ ಉಪಯೋಗ್..?!

ಕೊಂಬಿ ಪಯ್ಲೆಂ ವ ತಾಂತಿಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಆದಿಂ ಥಾವ್ನ್ ತರ್ಕ್ ಚಲುನ್ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ದೊನೀ ಮನ್ಶಾಚೆಂ ಖಾಣ್. ಆಮಿ ಸೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಾಣಾಂ ಪಯ್ಕಿ ತಾಂತ್ಯಾಕ್ ’ಸುಪರ್ ಫುಡ್’ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖ್ಯಾತಿ ಆಸಾ. ತಾಂತುಂ ಚಡ್ ಪ್ರಮಾಣಾನ್ ಪೋಷಕಾಂಶ್ ಆನಿ ವಿಟಮಿನ್....
Health

ಬಟಾಟ್ಯಾಂತ್ಲೆ ವಕ್ತಾ ಗೂಣ್

ಬಟಾಟ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ರಾಂವ್ಚೆಂ ಜಣ್ ಚಡ್. ತೆಂ ಖೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮೊಟಾಯ್ ಚಡ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಭ್ಯೆಂ. ಪುಣ್ ಬಟಾಟ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಸಬಾರ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಆಸಾತ್. ತೆಂ ಆಯ್ಕಾಲ್ಯಾರ್ ತುಮಿ ಬಟಾಟೊ ಚಡ್ ಉಪಯೋಗ್....
Health

ವ್ಯಾಯಾಮ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ನಿಯಂತ್ರಣಾಕ್ ಯೆತಾ ಗೊಡ್ ಮುತಾಚಿ ಪಿಡಾ!

ವೊಷಿಂಗ್ಟನ್: ಸದಾಂಯ್ ವ್ಯಾಯಾಮ್ ಕರ್ತಲ್ಯಾಂ ಥಂಯ್ ಗೊಡ್ ಮುತಾಚಿ ಪಿಡಾ ನಿಯಂತ್ರಣಾಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಸಂಗತ್ ಎಕಾ ಸಂಸೊದಾ ದ್ವಾರಿಂ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ವ್ಯಾಯಾಮ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂಚಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕರ್ತಾನಾ ಮೊಟಾಯ್ ಜಿಲ್ರ್ಯಾ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ರಗ್ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಾಕ್ರೆಚೊ....
Health

ಲೈಂಗಿಕ್ ರೋಗ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ರಂಗ್ ಬದಲ್ಚೆಂ ಕೊಂಡಮ್!

ಲಂಡನ್: ಲೈಂಗಿಕ್ ಕ್ರಿಯೆವೆಳಾರ್ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಕ್ ಲೈಂಗಿಕ್ ಪಿಡಾ ಆಸಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹೆಂ ಕೊಂಡಮ್ ರಂಗ್ ಬದಲ್ತಾ. ವ್ಹಯ್, ಲೈಂಗಿಕ್ ಸಂಪರ್ಕಾನ್ ಪಾಸಾರ್ಚೆ ರೋಗಾಣು ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್ ರಂಗ್ ಬದಲ್ಚೆಂ ಕೊಂಡಮ್ ಬ್ರಿಟನ್ಚ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂನಿ ತಯಾರ್....
Health

ಘೊವಾಕ್ ರಾತಿಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಸಕಾಳಿಂ!

ಸೆಕ್ಸ್ ವಿಚಾರಾಂತ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾ-ಸ್ತ್ರಿಯೆಚೆ ಗೂಣ್, ತೃಪ್ತಿ ಉತ್ತರ್ ಆನಿ ದಕ್ಶಿಣ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ. ತಾಂತುಂಯೀ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆತುರಾಯ್ ಚಡ್. ಸ್ತ್ರಿಯಾಂಕ್ ತಿತ್ಲಿ ಆತುರಾಯ್ ಆಸಾನಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆತುರಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾವರ್ವಿಂ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ನಿರಾಸ್ ಭೊಗಾಜೆ ಪಡ್ತಾ. ದಾದ್ಲ್ಯಾಕ್....
Health

ಸಕಾಳಿಂ 9 ವೊರಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಾಪಿ ಪಿಯೆಯಾ!

ಕಾಪಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪೀವನ್ ಭಾರತೀಯಾಂಚೆಂ ಸಕಾಳಿಂಚೆಂ ಪ್ರಥಮ್ ಆಹಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಕಾಪಿ ಮೊಗಿಂಕ್ ದಿಸಾಕ್ 10-15 ಕಾಪಿ ಪಿಯೆನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂಗೀ ಚುಕ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾತಾ. ಕಾಪಿ ಪೌಷ್ಟಿಕ್ ಆಹಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾಪರ್ಚ್ಯಾ ವರ್ನಿ ಚಡ್ ವಕತ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾಪರ್ತಾತ್. ಹೆಂ ಪೋಷಕಾಂಶ್....
Health

ಕೇಸ್ ಝಡ್ಚೆಂ ರಾವೊಂವ್ಕ್ ಘರ್ ವಕ್ತಾಂ

ಎದೊಳಚ್ಚ್ ಪಾವ್ಶಿಲೆ ದೀಸ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಸಾಂಗಾತಾ ಕೆಸಾಂ ಸಂಬಂಧಿ ಸಮಸ್ಸೆಯೀ. ಹಿಂವಾಂತ್ ಕೇಸ್ ಝಡ್ಚೆಂ ಇಲ್ಲೆಂ ಚಡ್ ಜಾತಾ. ತಶೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಕೆಸಾಂಚ್ಯಾ ಜತ್ನೆಕ್ ಚಡ್ ಗುಮಾನ್ ದೀಜಾಯ್ ಪಡ್ತಾ. ಆಯ್ಚ್ಯಾ ವತ್ತಡಾಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ವೇಳ್ ದವರ್ಚೊ....
Health

ಆವಯ್ಚ್ಯಾ ದುದಾಕ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್’ಚ್ಚ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್!

ನ್ಯೂಯೊರ್ಕ್: ಆವಯ್ಚೆಂ ದೂದ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚ್ಯಾ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ಆನಿ ವಾಡಾವಳೆಕ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸರ್ವಾಂಕೀ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ಚಿ ಗಜಾಲ್. ಪುಣ್, ಅಥ್ಲೀಟಾಂಕ್’ಯೀ ಸಹಕಾರಿ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ವಿಷಯ್ ಆತಾಂ ಚರ್ಚೆಂತ್ ಆಸಾ. ಹಾಕಾ ಮೂಳ್ ಕಾರಣ್, ನ್ಯೂಯೊರ್ಕಾಂತ್ ಆವಯ್ಚ್ಯಾ ದುದಾಕ್....
Health

ಲೈಂಗಿಕ್ ಕ್ರಿಯಾ ಪಾಟ್ ದೂಕ್ ಹಾಡಿನಾ: ಅಧ್ಯಯನ್

ಮೆಲ್ಬರ್ನ್: ಪೆಂಕ್ಟಾಂತ್ ದೂಕ್, ಪಾಟಿಂತ್ ದೂಕ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಪೊಕ್ರಿ ಹಾಸೊ ದೀವ್ನ್ ಪಳೆಂವ್ಚೆಂ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ನೇ? ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ಅಧ್ಯಯನಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಲೈಂಗಿಕ್ ಕ್ರಿಯೆಕ್ ಆನಿ ಪಾಟ್ ದುಕಿಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ನಾಂ! ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಚ್ಯಾ ಜಾಗತಿಕ್ ಆರೋಗ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಜೊರ್ಜ್....
Health

ಆಮ್ಸಾಣೆಚೆ ಉಪಯೋಗ್

ರಾಂದ್ಪಾ ಕುಡಾಂತ್ ಆಮ್ಸಾಣ್ ಕೆದಾಳಾಯ್ ಆಸ್ತಾ. ತಾಚೊ ವಾಪರ್ ಕಡಿಯೆಂನಿ, ಸಾರಾಂನಿ ಜಾತಾ. ಹಾಚ್ಯೊ ಬಯೊ, ಪಾನಾಂ, ಸಾಲ್ ಸಯ್ತ್ ವಿವಿಧ್ ವಕ್ತಾಂ ರುಪಾರ್ ಉಪಯೋಗ್ ಜಾತಾತ್. ಆಮ್ಸಾಣೆಂತ್ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ ಆನಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಧಾರಾಳ್ ಮಾಪಾನ್....
Health

ಉಂದ್ರಾ ಥಾವ್ನ್ ಶೆಳಿಕ್ ವಕತ್!!!

ವಯ್ಜಕೀಯ್ ಶೆತಾಂತ್ ಭಾರೀ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಜಾಲ್ಯಾ ತರೀ, ಶೆಳಿಚ್ಯಾ ಪಿಡೆಕ್ ಸೂಕ್ತ್ ವಕತ್ ಸೊದುನ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಆಜ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಬೆಜಾರಾಯ್ ವಯ್ಜಕೀಯ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಧೊಸ್ತಾಲಿ. ತ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಸಬಾರ್ ಪ್ರೇತನಾಂ ಕೆಲ್ಯಾರಿ ತಾಂತುಂ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ವೆಗ್ಯಾಂನಿ....
Health

ಸ್ತ್ರಿಯೆಕ್ ಅರ್ಥ್ ಕರ್ನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ರಚ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ದೆವಾಕ್‍’ಯೀ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾಂ!!!

ಪ್ರಾಯ್ ಭರ್ತಾನಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಏಕ್ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್ಚೆಂ ನೈಸರ್ಗಿಕ್ ನಿಯಮ್. ಆಯ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಫಾವೊ ತೊ ಸಾಂಗಾತಿ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ ಸುಲಭಾಯೆಚೆಂ ನ್ಹಯ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಚಿ ಮನೋಸ್ಥಿತಿ ವಿವಿಂಗಡ್ ಆಸ್ತಾ ಆನಿ ತಾಕಾ ಪೂರಕ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಸಾಂಗಾತಿ....
Health

ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ಕಾಕ್ಕುಸ್ ವಾಪರ್ತಾನಾ ಜಾಗ್ರುತ್!

ಕಾರ್ಯಾ ನಿಮ್ತಿಂ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಗಾಂವಾಕ್ ವೆತಾನಾ ಜೆವಣ್-ಖಾಣ್ ಆನಿ ವಸ್ತೆಕ್ ಚಡ್ ಕಷ್ಟ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ ಪಡಾನಾ. ಪುಣ್ ನೈಸರ್ಗಿಕ್ ಉಲೊ ಯೆತಾನಾ ಮಾತ್ರ್ ಉಡ್ಡಾಜೆ ಪಡ್ತಾ. ತಾಂತುಂಯೀ ಸ್ತ್ರಿಯಾಂಕ್ ಚಡ್ ಕಷ್ಟ್ ಸೊಸಿಜೆ ಪಡ್ತಾತ್. ಹೆಂ ಸಮ್ಜುನ್ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಾ ಸಂಘಟನಾಂನಿ....
Health

ಆವಯ್ಪಣಾ ವರ್ವಿಂ ನವೆಂ ತರ್ನಾಟ್ಪಣ್

ಸ್ತ್ರಿಯೆಕ್ ಆವಯ್ಪಣ್ ಏಕ್ ದೆಣೆಂ. ದೆವಾನ್ ಸ್ತ್ರಿಯಾಂಕ್ ರಚುಂಕ್ ಏಕ್ ಕಾರಣ್‍ಂಚ್ ಹೆಂ. ಸ್ತ್ರೀ ನಾಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಸೃಷ್ಠೆಂತ್ ಜಲ್ಮ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಆಸಾನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಭುಮಿಕ್ ಜೀವ್ ದಿತಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಕಾರಣಾಕ್ ಸ್ತ್ರಿಯೆಕ್ ಮಾನ್....
Health

ಸಮಾಲೋಚನ್ ಕರ್ನ್ ಸಮಸ್ಯಾಂಕ್ ಪರಿಹಾರ್ ಸೊಧಾ!

ಸರ್ವ್ ಜೊಡ್ಯಾಂ ಥಂಯ್ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ವಿಶಯಾಂತ್ ಸಮಾ ಪಡಾನಾ ತರ್ ತಾಂಚೆ ಮಧೆಂ ಲ್ಹಾನ್-ಲಾನ್ ಝಗ್ಡಿಂ ಜಾಂವ್ಚಿಂ ಸಾಮಾನ್ಯ್. ಸುಖಿ ಜಿವಿತಾಕ್ ಹಿಂ ಲ್ಹಾನ್ ಝಗ್ಡಿಂ ಗರ್ಜೆಚೆಂ. ಜಿವಿತಾಂತ್ಲೆಂ ಸುಕ್-ದುಕ್ ಸಮಾಸಮ್ ರಿತಿನ್ ವಾಂಟುನ್ ಜಿಯೆಯಾ ಮ್ಹಣುನ್ ಕಾಜಾರಾವೆಳಿಂ....
Health

ಹಳ್ದುವ್ಯಾ ದಾಂತಾಂಕ್ ಘರ್ ವಕ್ತಾಂ

ಸೊಭಿತ್ ಮುಖಮಳ್ ಆಸಾ, ಪುಣ್ ದಾಂತ್ ಹಳ್ದುವೆ! ಕಿತ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ದಾಂತ್ ಘಾಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಹಳ್ದುವೆ ದಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ಧವೆ ಜಾಯ್ನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಬೆಜಾರ್ ಪಾವ್ಚೆಂ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ್. ವಂಶಾವಳಿಚ್ಯಾ ಗುಣಾ ವರ್ವಿಂ, ಖಾಣಾ ವರ್ವಿಂ ದಾಂತಾಂಚೆ ಸಮಸ್ಯೆ....
Health

ರಗ್ತಾಸ್ರಾವಾಚ್ಯಾ ದುಖಿ ಥಾವ್ನ್ ಸುಟ್ಕಾ

ಸ್ತ್ರಿಯಾಂಕ್ ಸಬಾರ್ ಕಾರ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ರಾವ್ಚೆಂಪರಿಂ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ದುಖಿಭರಿತ್ ರಗ್ತಾಸ್ರಾವಾಚೆಂ ಪಾತ್ರ್ ಮಹತ್ವಾಚೆಂ. ಹ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಸ್ತ್ರಿಯಾಂಕ್ ಭೊಗ್ಚೆ ದೂಖ್ ಸ್ತ್ರಿಯೆ ಥಾವ್ನ್ ಸ್ತ್ರಿಯೆಕ್ ವಿಭಿನ್ನ್ ಜಾವ್ನಾಸುಂಕ್ ಪುರೊ, ಪುಣ್ ತಾಂಕಾಂ ಭೊಗ್ಚಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾತ್ರ್....
Health

ವೆಗಿಂಚ್ ಸ್ತ್ರಿಯಾಂಕ್ ವಯಾಗ್ರ !!!

ವೊಶಿಂಗ್‍ಟನ್: ಅಮೇರಿಕಾ ಖಾಣ್ ಆನಿ ಡ್ರಗ್ ನಿರ್ವಹಣ್ ಸಮಿತಿ (ಎಫ್ ಡಿ ಎ) ಹಾಣಿಂ ಸ್ತ್ರಿಯಾಂ ಥಂಯ್ ಲೈಂಗಿಕ್ ಆಸಕ್ತ್ ಉದ್ರೇಕಿತ್ ಕರ್ಚೆಂ ವಕತ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲಾ. ದಾದ್ಲ್ಯಾಂ ಥಂಯ್ ಶಿಶ್ನೋದ್ರೇಕ್ ದೌರ್ಬಲ್ಯಾಕ್ ವಾಪರ್ಚ್ಯಾ ವಯಾಗ್ರ ಪರಿಂ ಆಸ್ಚೆಂ ‘ಪ್ಲಿಬಾನ್ ಸೆರಿನ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ....
Health

ನಿರಂತರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಉಪ್ಯೋಗ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಯ್ಕೊಂವ್ಚಿ ಸಕತ್ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆತಲ್ಯಾತ್!

ನಿರಂತರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಉಪ್ಯೋಗ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂನೊ, ಚತ್ರಾಯ್! ತುಮಿ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಚ್ಯಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ನಿರಂತರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಉಪಯೋಗ್ ಕರ್ನ್ ಆಸಾತ್? ಸದಾಂಯ್ ತೀಸ್ ಮಿನುಟಾಂಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಮೊಬೈಲಾರ್ ಆಸ್ತಾತ್? ತರ್ ಕ್ರಮೇಣ್ ತುಮ್ಚಿ ಆಯ್ಕೊಂವ್ಚಿ ಸಕತ್ ತುಮಿ....
Health