ಬರಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ

ರಗ್ತಾದಾನ್, ವ್ಹಡ್ ದಾನ್: ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ಬರೆಂ

ಭಾರತಾಂತ್ ಚಡ್ತಾವ್ ಲೋಕ್ ರಗತ್ ದಾನ್ ಕರುಂಕ್ ಭಿಯೆತಾ. ಹ್ಯೆ ವಿಶಿಂ ಲೊಕಾಥಂಯ್ ಜಾಗೃತಿ ಹಾಡಂವ್ಕ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಕಾಳಾ-ಕಾಳಾಕ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ಅಭಿಯಾನಾಂ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹರ್ತಾ. ತರೀ, ಅಜೂನ್ ಲೊಕಾನ್ ಹ್ಯೆ ವಿಶಿಂ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಸಮ್ಜೊನ್ ಘೆತ್’ಲ್ಲೆಬರಿಂ...
Health

ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪಾಜಾರ್ಚಿ ಸಮರ್ಥಿ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಜೀವ್’ಕೋಶಾಂಚಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ: ಸಾಕ್ರೆಚ್ಯಾ ಪಿಡೆಕ್ ನವಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾ

ಟೈಪ್-1 ಸಾಕ್ರೆಚ್ಯಾ ಪಿಡೆಕ್ (ಗೋಡ್ ಮುತಾಚಿ ಪಿಡಾ ವಾ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್) ಚಿಕಿತ್ಸಾ ದೀಂವ್ಕ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪಾಜಾರ್ಚಿ ಸಮರ್ಥಿ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಜೀವ್’ಕೋಶಾಂಚಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಕರ್ಚೆಂ ನವೆಂ ಏಕ್ ತಂತ್ರ್ ಸಂಸೋದಕಾಂನಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ...
Health

ದೈಹಿಕ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ ಆವಯ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯೊ ಚಲಿಯೊ!

ಚಲಿಯಾಂನಿ ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್, ಪತಿ ಸಂಗಿಂ ದೈಹಿಕ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಜೋಡ್ನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಚೆಂ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಸಂಗತ್. ಪುಣ್, ಆತಾಂ’ತಾಂ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಚಲಿಯೊ ದಾದ್ಲ್ಯಾಚೊ ಸಂಪರ್ಕ್ ನಾಸ್ತಾನಾಂಚ್ ಆವಯೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ಖುಶಿ...
Health

ಫಳಾಂ ಖೆಲ್ಯಾರ್ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ಬರೆಂ, ಪುಣ್ ತಿಂ ಕಶಿಂ ಖಾಯ್ಜಯ್?

ಫಳಾಂ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ಬರಿಂ. ಪುಣ್, ತಿಂ ಕಶಿಂ ಖಾತಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಚ್ಯೆರೀ ತಾಚೆಂ ಬರೆಂಪಣ್ ಹೊಂದ್ವೊನ್ ಆಸಾ. ಫಳಾಂ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಖಾಲಿ ಪೊಟಾಕ್ ಖಾಯ್ಜಯ್. ಚಡ್ತಾವ್ ಜೆವ್ಣಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಫಳಾಂ ಖಾತಾತ್. ಪುಣ್, ಫಳಾಂಚೊ ಬರೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ತಿಂ ಖಾಲಿ ಪೊಟಾಕ್...
Health

ಹೆ `ಚೀಜ್’ ಬಡಿ ಹೆ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್!

`ನ್ಹಾಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಚಿಕಲ್ ಚಡ್, ಟೋಸ್ಟೆಡ್‌ ಚೀಸ್‌ ಸ್ಯಾಂಡ್‌ವಿಚ್ ಖೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಲೈಂಗಿಕ್ ಆಶಾ ಚಡ್’ ಹಿ ನವಿ ಗಾದ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಾತ್’ಗೀ? ನಾಂ, ಹೊ ನವೊ ಸೊಧ್! ಸ್ಕಾಟ್ ನಾಂವಾಚ್ಯಾ ಡೇಟಿಂಗ್ ವೆಬ್‌ಸೈಟಿನ್ ವಿವಿಧ್ ರಾಶ್ಟ್ರಾಂನಿ ಸಮೀಕ್ಷಾ ಚಲವ್ನ್ ಚೀಸ್ ಪಸಂದ್ ಕರ್ತಲೆ, ಬೆಡ್ ರುಮಾಂತ್ ಚಡ್ `ಕ್ರಿಯಾಳ್’...
Health

ಎಕಾಚ್ಚ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನಾಂತ್ ಡೆಂಗ್ಯು ನಪಂಯ್ಚ್!

ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಹರ್’ಏಕ್ ಕಡೆನ್ ಡೆಂಗ್ಯು ಪಿಡಾ ಚಡೊನ್ಂಚ್ ಆಸಾ. ಡೆಲ್ಲಿಂತ್ ಡೆಂಗ್ಯು ವರ್ವಿಂ ಜಾಯ್ತಿಂ ಮರ್ಣಾಂ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ಕರ್ನಾಟಕಾಂತೀ ಡೆಂಗ್ಯು ವರ್ವಿಂ ಮರ್ಣಾಂ ಸಂಭಾವ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಹ್ಯಾ ಪಿಡೆಕ್ ಯೆದೊಳ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಪರಿಣಾಮ್’ಕಾರಿ ಒಕತ್ ನಾತ್’ಲ್ಲೆಂ. ಆತಾಂ "ಫಕತ್ತ್ ಎಕಾ...
Health

ಇಂಟರ್’ನೆಟ್ ಪಿಶೆಂ ಸೊಡಂವ್ಕ್’ಯೀ ಏಕ್ ಕೇಂದ್ರ್!

ಅಮಾಲ್ ಪಿಯೊವ್ಣೆಂ, ಮಾದಕ್ ವೊಕ್ತಾಂಚೆ ಗುಲಾಮ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್, ಹಾಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಸುಟ್ಕಾ ದೀಂವ್ಕ್ ಕೇಂದ್ರಾಂ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾಪರಿಂ, ಇಂಟರ್’ನೆಟ್ ಪಿಶೆಂ ಸೊಡಂವ್ಕ್’ಯೀ ಏಕ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಸುರ್ವಾತ್ಲಾಂ! ಬೆಂಗ್ಳುರ್’ಚ್ಯಾ ನಿಮ್ಹಾನ್ಸ್ಂತ್ ಹೆಂ ಇಂಟರ್’ನೆಟ್ ಪಿಶೆಂ ಸೊಡಂವ್ಚೆಂ ಕೇಂದ್ರ್ ಆಸೊನ್ ಹಾಂಗಾ...
Health

ಆಲ್‌ಝೈಮರ್: ಸಯ್ರ್-ಭಯ್ರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಆಡಾವ್ಯಾಂ...

ಸಪ್ತಂಬರ್ 21, ಆಲ್‌ಝೈಮರ್ ದೀಸ್. ಆಲ್‌ಝೈಮರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸಾದ್ಯಾ ಭಾಶೆನ್ `ವಿಸ್ರೊಂಚಿ ಪಿಡಾ’ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್ ತರೀ, ತಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಜಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಆಶೆಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಕರ್ಚಿ ಏಕ್ ಅವಸ್ಥಾ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್ ಕೊಣ್ಣಾ! ಸವ್ಕಾಸ್ ತಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಅಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕರ್ತಾ. ಭಾರತಾಂತ್ ಯೆದೊಳ್’ಚ್....
Health

ಮೊಟಾಯ್ ಜಿರೊಂವ್ಕ್ 5 ವಿಸ್ಮಯ್’ಕಾರಿ ಚ್ಹಾ!

ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಪಸಂದೆಚೆಂ ಪಿಜ್ಜಾ, ಬರ್ಗರ್, ಚೊಕ್ಲೇಟ್, ಚೀಝ್, ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಭೊಂವಾರಿಂ ಆಸ್ತಾನಾ ಪೊತ್ ಕರ್ಚೆಂ ಕಷ್ಟಾಂಚೆಂ. ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಆಶೆಚ್ಯಾ ಖಾಣಾಂಕ್ ನಿಯಂತ್ರಿತ್ ಕರ್ಚೆಂ ಸುಲಭಾಯೆಚೆಂ ನ್ಹಯ್. ಸದಾಂಯ್ ವ್ಯಾಯಾಮ್ ಕರ್ಚೆಂ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ವ್ಯೆಸ್ತ್ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಸುಲಭ್ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್’ಲ್ಲಿ...
Health

ಕರಾತೆಂ: ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ಗೊಡ್, ಪಿಡೆಂಕ್ ಕೊಡು!

ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಜಾವ್ನ್ ರಾಂದ್ವಯೆಚ್ಯಾ ಆಂಗ್ಡಿಂನಿ ಕರಾತೆಂ ಆಸುಂಕ್’ಚ್ಚ್ ಆಸಾನಾ. ಎಕಾದಾವೆಳಾ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ, ತಾಕಾ ಗ್ರಾಯ್ಕ್ ಕೆರಳಾಚಿಂ ಮಾತ್ರ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪಾತ್ಯೆಣೆ ಪ್ರಕಾರ್ ಮಲಯಾಳಿಂಚ್ಯಾ ಖಾಣಾಂಕ್, ಹಾಚಿ ಕೊಡ್ಸಾಣ್’ಚ್ಚ್ ತಾಂಕಾಂ ಸಮಾ! ಪುಣ್, ಕರಾತೆ ವಿಶಿಂ...
Health

ರಿಂಗೊ – ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಗರ್ಜಾಂಕ್ ಪಾಂವ್ಚೆಂ ಫಳ್

ಎಕಾ ಕಾಳಾರ್ ಆಮ್ಚಿಂ ಮ್ಹಾಲ್ಘಡಿಂ ನಿತಳಾಯೆಕ್ ರಿಂಗೊ ವಾಪಾರ್ತಾಲಿಂ. ಅಜೂನ್ ಭಾಂಗಾರ್ ನಿತಳ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ಜಣಾಂ ರಿಂಗೊಚ್ಚ್ ವಾಪಾರ್ತಾತ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ರಿಂಗೊ ನೈಸರ್ಗಿಕ್ ನಿತಳಾಯೆಚೊ `ಸಾಬು’. ಹಾಚ್ಯೆ ಥಾವ್ನ್ ಕಸಲೊಚ್ಚ್ ಆಡ್ ಪರಿಣಾಮ್ ನಾಂ. ಕಾತಿಕೀ...
Health

ಘಾಯಾಂಕ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಆಯ್ಲಾಂ ಆತಾಂ ‘ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್’!

‘ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್’, ‘ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ’ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಘಾಯಾಂಕ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಆಯ್ತೆಂ ಜಾಲಾಂ ‘ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್’! ಅವ್ಘಡ್ ಯಾ ಅವ್ಛಿತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಘಾಯಾಂಕ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಕಾಡ್ತಾನಾ ಜಾಂವ್ಚಿ ದೂಕ್ ಸೊಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಕಳಿತ್. ಪುಣ್, ಹೆಂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಘಾಲ್ಯಾರ್...
Health

ಘರ್ಕಾರ್ನಿಂಕ್ ಚತ್ರಾಯ್!

ಘರಾಚ್ಯಾ ನಿತಳಾಯೆಕ್ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತಾ ದಿಂವ್ಚಿ ಖಂಚಿಯ್ ಘರ್ಕಾರ್ನ್ ನಿತಳಾಯೆಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್ಚ್ಯೊ ವಸ್ತು ಭರ್ಪೂರ್ ಮಾಪಾನ್ ಘರಾಂತ್ ಹಾಡ್ನ್ ದವರ್ತಾ. ಸದಾಂಯ್ ಘರಾಚಿ ಧರ್ನ್, ನ್ಹಾಣಿ, ಕಾಕ್ಕುಸ್, ಜಾಲ್ – ಬಜಾರಾಂತ್ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾ ರಾಸಾಯನಿಕ್ ದ್ರವಾಂನಿ ನಿತಳ್ ಕರ್ತಾ. ಪರ್ಜಳ್ಚಿ ಧರ್ಣ್ ಪಳೆತಾನಾ ತಿಕಾ ಸಂತೊಸ್...
Health

ವಿವಿಧ್ ಗೂಣ್ ಆಸ್ಚಿಂ ತೆಲಾಂ…

ತೇಲ್, ಫಕತ್ತ್ ಘರಾಂತ್ ರಾಂದುಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಉಪ್ಕಾರಾಕ್ ಪಡ್ಚಿ ವಸ್ತ್ ನ್ಹಯ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭಲಾಯ್ಕೆಭರಿತ್ ಜಿವಿತಾ ಖಾತಿರ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್ಚಿಂ ವಕ್ತಾಂ ಗೂಣ್ ಹಾಂತುಂ ಆಸಾತ್. ಹಿಂ ಸಗ್ಳಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಹಾತಾಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್ ತರೀ, ತಾಚೊ ಸಾರ್ಕೊ ಉಪಯೋಗ್ ಕಸೊ ಕರ್ಚೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವಿಶಿಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಮಾಹೆತ್ ಆಸ್ಚಿ....
Health

ತಕ್ಲಿ ದೂಕ್? ಎಳೊ ಚಾಬಾ!

ಎಳೊ ಫಕತ್ ಪರ್ಮಳಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ವಾಪರ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಬಾರ್ ಜಣ್ ಚಿಂತ್ತಾತ್. ಪುಣ್ ಹಾಂತುಂ ಸಬಾರ್ ಬರೆ ಗೂಣ್ ಆಸಾತ್ – ಪ್ರೋಟೀನ್, ಫೈಬರ್, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಫೊಸ್ಫರಸ್, ಅಸಲೆಂ ಸಬಾರ್ ಅಂಶ್ ಎಳ್ಯಾಂತ್ ಭರ್ಪೂರ್ ಮಾಪಾನ್....
Health

ಕಾಳ್ಕಾಯೆಚ್ಯಾ ಪಿಡೆಕ್ ಹಳ್ಳೆಂತ್ಲೆಂ ವಕತ್!

ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಹಳ್ದುವೊ ರಂಗ್ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಕಾಯೆಚ್ಯಾ ಪಿಡೆಕ್ ಕಾರಣ್ ಲಿವರಾಚೆಂ (ಯಕೃತ್) ವೈಫಲ್ಯ್. ಪರ್ನ್ಯಾ ಆನಿ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಂಬ್ಡ್ಯಾ ರಗ್ತಾಕಣ್ ಫುಟುಂಕ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಲೀವರ್ ಬಿಲುರುಬಿನ್ (bilirubin) ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪೋಶಕಾಂಶ್ ವಾಪರ್ತಾ. ಹೆಂ ಪೋಶಕಾಂಶ್ ಹಳ್ದುವ್ಯಾ ರಂಗಾಚ್ಯಾ ಪರ್ನ್ಯಾ ರಗ್ತಾಕಣಾಂಕ್ ಫುಟುನ್ ವಿಸರ್ಜಿತ್....
Health

ವೆಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸತ್: ಶಿರೊತೆರ್ ಜೆಂವ್ಚೊ ಬುದ್ವಂತ್!

ದಕ್ಷಿಣ್ ಭಾರತಾಚಿ ಜೆವ್ಣಾಂ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಹೊಟೆಲಾಂಚ್ಯಾ ಪಟ್ಟೆರ್, ಶಿರೊತೆ ಜೆವಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಬರೊವ್ನ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಅಜ್ಯಾಪ್ ಪಾವಾನಾಕಾತ್! ತ್ಯೆ ಬಶಿಯೆ ಬದ್ಲಾಕ್ ಶಿರೊತೆರ್ ಜೆವಣ್ ವಾಡ್ತಾತ್. ಆಜ್’ಯೀ ಕಿತ್ಲ್ಯಾಶ್ಯಾ ಘರಾಂನಿ ಶಿರೊತೆರ್ ಜೆವಣ್ ವಾಡ್ತಾತ್. ವಾಡುಂಕ್ ಉಪಯೋಗ್ ಕರ್ಚೆಂ ಹೆಂ....
Health

ಧಂಯ್ ಖಾಯಾ, ಭಲಾಯ್ಕಿ ಜೊಡಾ!

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕುಡಿನ್ ಸುಲಭಾಯೆನ್ ಜಿರೊಂವ್ಚೆಂ ಖಾಣ್ ಉದಕ್. ತಾಚ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಧಂಯ್ ದುಸ್ರೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ತಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ದೂದ್ ಧಂಯ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಕ್ರಿಯೆಂತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಜೀರ್ಣಾಂಗಾಂನಿ ಕರ್ಚೆಂ ಮುಕ್ಕಾಲ್ ಕಾಮ್ ಧಂಯಾಂತ್ಲೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಕರ್ತಾತ್. ತಶೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಧಂಯ್ ಉತ್ತೀಮ್ ಆಹಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಜಿರ್ವಣೆಚಿ ಸಮಸ್ಯ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ದೊತೊರ್ ಧಂಯ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ಸಲಹಾ....
Health

ಪಿಯಾವ್ ಘಾಲ್ಲೆ ಮೇಯ್ ಘಾಲಾ – ಫರಕ್ ಪಳೆಯಾ!

ರಾತಿಂ ನಿದ್ತಾನಾ ಮೇಯಾ ಭಿತರ್ ಪಿಯಾವ್ ಘಾಲ್ನ್ ನಿದ್ಚೆಂ? ವಿಚಿತ್ರ್ ನ್ಹಯ್’ಗೀ? ಪುಣ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಜಾಣ್ಕಾರಾಂ ಪ್ರಕಾರ್ ಅಶೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಬಾರ್ ರಿತಿಂನಿ ಫಾಯ್ದೊ ಆಸಾ. ಪ್ರಮುಖ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಿಯಾವ್ ಆನಿ ಲೊಸುಣ್ ಘಾಮಾಚ್ಯಾ ಘಾಣಿಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ನಿವಾರ್ನ್ ಘಾಣಿ ಥಾವ್ನ್ ಸುಟ್ಕಾ ದಿತಾ. ಪಿಯಾವಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಗೂಣಾಚೊ ಫಾಯ್ದೊ ಜೊಡುಂಕ್ ರಾತಿಂ....
Health

ಫಾಂತ್ಯಾರ್ ಕೊಫಿ – ’ಮಸ್ಕಾ ಲಗಾಕೆ’!

ಆಮ್ಕಾಂ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಪಸಂದೆಚಿ ಕೊಫಿ ಆತಾಂ ವಿವಿಧ್ ರುಪಾಂನಿ ಲಾಭ್ತಾ. ತಾಂತುಂಯ್ ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಸಂಸ್ತ್ಯಾಂನಿ ಚಲೊಂವ್ಚೆ ಕೊಫಿ, ಕೆಫೆ ಮ್ಹಾರಗ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ರುಚಿಕ್ ಆನಿ ವಿವಿಧ್ ಸ್ವಾದಾಚೆ ಕೊಫಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಒದಗ್ಸುನ್ ದಿತಾತ್. ಆತಾಂ’ತಾಂ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕೊಫಿ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳಾಯ್ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್....
Health