ಬರಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ

ಕುಡಿಚಿ ಮೊಟಾಯ್ ಆನಿಂ ಚರಾಬ್ ಜಿರೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ಅಶೆಂ ಕರಾ!

ತುಮ್ಚ್ಯೆ ವಜನ್ ಚಡ್ ಆಸಾ? ಚರಾಬ್ ಭರ್ಲ್ಯಾ? ಪೋಟ್ ವಾಡ್ಲಾಂ? ಸೊಭಾಯ್ ಚಲ್ತಾ? ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ವ್ಹಯ್. ಪೂಣ್, ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಭಲಾಯ್ಕೆ ವಿಶಿಂ ಚಿಂತುಂಕ್ ತುಮ್ಕಾಂ ವೇಳ್ ನಾಂ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ತುಮ್ಚಿ ಮೊಟಾಯ್ ಆನಿಂ ಜಡಾಯ್ ಚಡ್ತಾ. ಮೊಟಾಯ್ ಆನಿಂ ವಾಡ್’ಲ್ಲೊ ತೊಂದೊ ಉಣೊ...
Health

ಕಾಳ್ಜಾಘಾತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ 5 ಮಿನುಟಾಂ ಭಿತರ್ ಹೆಂ ಕಾಮ್ ಕರಾ

ಭಲಾಯ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿ ಮನ್ಶಾನ್ ಕೆದಾಳಾಯಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ ಕರಿನಾಯೆ. ಪ್ರಾಣ್ ಸೂತಕ್ ಪಿಡೆವಿಶಿಂ ಸದಾಂ ಚತ್ರಾಯೆನ್ ಆಸಾಜಯ್. ಕಾಳ್ಜಾಘಾತ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಾಂಚ್ ಮಿನುಟಾಂನಿ ಹೆಂ ಕಾಮ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಮನಿಸ್ ವಾಂಚ್ಚೆ ಸಾಧ್ಯತಾ ಚಡ್ತಾ. ಕಾಳ್ಜಾಘಾತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ಉದಾರೆಂ ನಿದಾವ್ನ್ ತಾಚಿಂ ವಸ್ತ್ರಾಂ...
Health

ಟೊಮೆಟೊಂತ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯೊ ಬಿಯೊ ಸೆವ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಿಡ್ನಿ ಫಾತ್ರಾಚ್ಯೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಬ್ಜಾತಾತ್!

ಥೊಡ್ಯೊ ಖಾಣಾ ವಸ್ತು ಖೆಲ್ಲೆ ವರ್ವಿಂ ಕಿಡ್ನಿಂತ್ ಫಾತೊರ್ ಜಾತಾತ್. ಹ್ಯಾ ಸಮಸ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಬಚಾವ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಹ್ಯೆ ಥೊಡೆ ಹಿಶಾರೆ ವಾಚಾ. ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್: ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮಾಂತ್ ಚಡಿತ್ ಪ್ರಮಣಾರ್ ಆಕ್ಸಲೆಟ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಆಸ್ತಾತ್. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಮ್ ಆಕ್ಸಲೆಟ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಚಡ್ ಜಾತಾತ್...
Health

ಹುನೊನಿ ಚ್ಹಾ ಪಿಯೆಲ್ಲ್ಯೆ ವರ್ವಿಂ ತಾಳ್ಯಾಚೆಂ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಸಾಧ್ಯತಾ ಆಸಾ!

ಸಕಾಳಿಂ ಉಟ್’ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ಷಣ್ ಸಬಾರಾಂಕ್ ಚ್ಹಾ ಪಿಯೆಂವ್ಚಿ ಸವಯ್. ಬೆಡ್ ಟೀ ಮ್ಹಣ್, ತಿ ಪಿಯೆನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಂಚಿ ನೀದ್ ಸುಟಾನಾ. ಚ್ಹಾ ಪಿಯೆಂವ್ಚಿ ಕಾಂಯ್ ವಾಯ್ಟ್ ನ್ಹಯ್. ಪೂಣ್, ತಿ ಹುನೊನಿ ಪಿಯೆಂವ್ಚಿ ಬರಿ ನ್ಹಯ್. ಆಯ್ಲ್ಯಾವಾರ್ ಚಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಹುನೊನಿ ಚ್ಹಾ...
Health

ಏಕ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಉದಾಕ್ - ಕಿಡ್ನಿ ಸಾಂಬಾಳ್ತಾ

ಆಜ್’ಕಾಲ್ ಆಮಿ ಆಯ್ಕಾತಾಂವ್ ಕೀ, ಥೊಡೆ ಮನಿಸ್ ಕಿಡ್ನಿ ಪಿಡ್ಡ್ಯಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ತಾತ್. ಕಿಡ್ನಿ ನಾಸ್ತಾನಾ ಮನ್ಶಾಂಕ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ವ್ಹಯ್!, ಕಿಡ್ನಿ ಮನ್ಶಾ ಜಿವಾಕ್ ಅತೀ ಗರ್ಜ್. ಆಂಗಾಂತ್ಲೆಂ ಮ್ಹೆಳೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ಘಾಲ್ಚಿ ಅಮೊಲಿಕ್ ವಸ್ತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ...
Health

30 ಮಿನುಟಾಂನಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪತ್ತೊ ಲಾಂವ್ಚೆಂ ನವೆಂ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ್

ಕೊಚ್ಚಿ ಮುಳಾಚ್ಯಾ ಅಮೃತ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿಚ್ಯಾ ಶಾಂತಾ ಕುಮಾರ್ ವಿ. ನಾಯರ್ ಆನಿಂ ಮಂಝೂರ್ ಕೊಯಕುಟ್ಟಿನ್ 4 ವರ್ಸಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ, ರಾಮನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ ವಾಪರ್ನ್ ಲೇಸರಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಖಾಣಾಂತ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹೆಳೆಂ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡ್’ಲ್ಲೆಂ. ತೆದಾಳಾ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೋಶಾಂಚೊ...
Health

ಆವಾಳೊ ರಗಾತ್ ನಿತಳ್ ಕರ್ತಾ!

ಆವಾಳ್ಯಾಂತ್ ಒರೆಂಜಾಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ವಿಟಮಿನ್ ‘ಸಿ’ ಆಸಾ. ಸಗ್ಳಿ ಪಿಡಾ ನಿಯಂತ್ರಣಾಂತ್ ದವರ್ತಾ. ಜಿವಾಕ್ ಸಕತ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಆವಾಳ್ಯಾಂತ್ ನಾರಾಂಶ್ ಆನಿಂ ಜೀವ್ ಸತ್ವ್ ಆಸಾತ್. ಆವಾಳೊ ರಗಾತ್ ನಿತಳ್ ಕರ್ತಾ. ಆಯುರ್ವೆದಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಹರ್ಯೆಕ್ ದೀಸ್ ಆವಾಳ್ಯಾಚೊ ರೋಸ್ ಪಿಯೆಲ್ಯಾರ್...
Health

ಕಿಡ್ನಿಚ್ಯೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಹಳದ್ ಭರ್ಶಿಲ್ಲೆಂ ದೂದ್ ಪಿಯೆನಾಯೆ!

ದೂದಾಕ್ ಹಳ್ದಿ ಪಿಟೊ ಘಾಲ್ನ್ ಶೆಳ್ ವ ತಾಳೊ ದುಕಿಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಪಿಯೆತಾತ್. ತ್ಯಾ ದೂದಾಕ್ ಸಬಾರ್ ಪಿಡಾ ಗೂಣ್ ಕರ್ಚಿ ಸಕತ್ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ತೆಂ ದೂದ್ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಬರೆಂ ನ್ಹಯ್. ತೆಂ ಕೊಣಾಕ್ ಬರೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮುಕಾರ್ ವಾಚಾ...
Health

ಗೋಡ್ ಖಾಯಾ, ಭಲಾಯ್ಕೆಂತ್ ರಾವಾ!

ಗೋಡ್ ರಗಾತ್ ನಿತಳ್ ಕರ್ತಾ. ಜಿರ್ವಣೆಕ್ ಭಾರೀ ಬರೆಂ, ಅಜೀರ್ಣ್ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವ್ರಾಯ್ತಾ. ಅಜೀರ್ಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತೆದಾಳಾ ಇಲ್ಲೆಂ ಗೋಡ್ ಪಿಯಾವಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಖಾಯ್ಜಯ್. ಗೋಡ್ ಪೊಟ್ ಥಂಡ್ ದವರ್ತಾ. ರಗ್ತಾಚೆಂ ಉಣೆಂಪಣ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಗೋಡ್ ಖಾಂವ್ಚೆಂ ಬರೆಂ, ತಾಂತು ಲೋಹ್...
Health

ಫಳ್’ವಸ್ತುಂಚ್ಯೊ ಸಾಲಿ ಉಡಯ್ನಾಕಾತ್

ಖಾಣ್ ಅತೀ ಮುಖ್ಯ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ರಾಂದ್ವಯ್, ಫಳ್’ವಸ್ತು, ದಾಳ್ ಧಾನಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಜೀವಾನಾಕ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಫಳ್’ವಸ್ತು ಖಾತಾನಾ ತಾಚಿ ಸಾಲ್ ಕಾಡ್ನ್ ಖಾಂವ್ಚಿ ಆಸ್ತಾ. ತ್ಯೊ ಸಾಲಿ ಉಡಯ್ನಾಕಾತ್, ಬದ್ಲಾ ಖಾವ್ನ್ ಪಳೆಯಾ. ತ್ಯಾ ಸಾಲಿಂನಿ ಪೋಷಕಾಂಶ್ ಆಸಾ...
Health

ಮನ್ಶಾ ತಕ್ಲಿ ಕಸಿ ಕರುಂಕ್ ಚಲ್ತಾ ತಯಾರಿ!

ವೈದ್ಯಕೀಯ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಆಜ್’ಕಾಲ್ ಅಸಾಧ್ಯ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಕಾಂಯ್ ನಾ. ವೈದ್ಯಕೀಯ್ ತಜ್ಞ್ ಕಾಳಿಜ್, ಕಿಡ್ನಿ, ಲಿವರ್, ದೊಳೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಆಂಗಾಂತ್ಲೆ ಭಾಗ್ ಕಸಿ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಆತಾಂ ತಕ್ಲೆಚ್ಯಾ ಕಸಿಯೆಕ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ನ್ ಆಸಾತ್ ಖಂಯ್...
Health

ಖಾಲಿ ಪೊಟಾಕ್ ಹ್ಯೊ ವಸ್ತು ಖಾಯ್ನಾಯೆ!

ಥೊಡಿಂ ಖಾಣಾಂ ಖಾಲಿ ಪೊಟಾಕ್ ಸೆವ್’ಲ್ಲೆ ವರ್ವಿಂ ಭಲಾಯ್ಕೆಚೆರ್ ಪರಿಣಾಮ್ ಪಡ್ತಾ. ಎಸಿಡಿಟಿ ಆನಿ ಇತರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಉದ್ಬವ್ತಾತ್. ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಹೆತ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಸಾ. ಕೆಳಿಂ: ಕೆಳಿಂ ಖಾಲಿ ಪೊಟಾಕ್ ಖೆಲ್ಯಾರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಮ್ ಆನಿ ಮೆಗ್ನೇಷಿಯಮ್ ಮಧೆಂ ವಯ್ರ್ ಸಕಯ್ಲ್ ಜಾತಾ...
Health

ದೂದ್ ಚಡ್ ಪಿಯೆಲ್ಯಾರ್ ವೆಗಿಂಚ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ತಾತ್!

ಜಲ್ಮಾಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಾತಾರಿಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ದೂದ್ ಪಿಯೆತಾತ್. ಕಸಲಿಯ್ ಪಿಡಾ ಆಸೊಂದಿ ದಾಕ್ತೆರ್ ಪಯ್ಲೆಂ ದೂದ್ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಸಾಂಗ್ತಾತ್. ಪುಣ್ ಆತಾಂ ಎಕಾ ಸಂಶೋಧನಾ ವರ್ವಿಂ ಕಳೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಆಯ್ಕಾಲ್ಯಾರ್ ಭಿರಾಂತ್ ದಿಸ್ತಾ...
Health

ಜೆವ್ಲ್ಯಾರೀ ಕಿತೆಂ ತರೀ ಖಾವ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ತಾ!

ಆತ್ತಾಂ ಜೆವಾಣ್ ಜಾಲಾಂ ತರೀ ಪೊಟ್ ಭರ್’ಲ್ಲೆ ಪರಿ ಭೊಗಾನಾ. ಕಿತೆಂ ತರೀ ಖಾವ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಫ್ರಿಡ್ಜಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಪಳಂವ್ಚೆಂ ಆಸ್ತಾ. ಥಂಯ್ ಮೆಳ್’ಲ್ಲೆಂ ಖೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್’ಯಿ ಪೊಟಾಂತ್ ತಳ್ಮಳ್ತಾ. ಹಾಕಾ ಥೊಡಿಂ ಕಾರಣಾಂ ಆಸಾತ್...
Health

ವಜನ್ ಚಡ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಶಿತ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಿವಾಕ್ ಆಪಾಯ್!

ಸಬಾರಾಂನಿ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಆಸಾ ಕೀ ಶಿತ್ ಜೆವ್ಲ್ಯಾರ್ ವಜನ್ ಚಡ್ತಾ, ಪೋಟ್ ವಾಡ್ತಾ ಮ್ಹಣ್. ಪುಣ್ ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಫಟ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಸಬಾರ್ ಜಣ್ ಶಿತ್ ಉಣೆ ಕರ್ನ್, ಗೊಂವಾಚ್ಯೊ ಚಪಾತಿ ಖಾತಾತ್. ಧವ್ಯಾ ಶಿತಾ ಥಾವ್ನ್ ಕಾರ್ಬೊಹೈಡ್ರೇಡ್ ಮೆಳ್ತಾ...
Health

ಫಳಾಂ, ಏಕ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ್ ಖಾಣ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ!

ಫಳಾಂನಿ ಜೀವ್’ಸತ್ವ್, ಖನಿಜಾಂಶ್, ಪೋಷಕಾಂಶ್ ಧಾರಾಳ್ ಮಾಫಾನ್ ಆಸೊನ್ ತಿಂ ಏಕ್ ಅತ್ಯತ್ತಮ್ ಖಾಣ್ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್. ಗರ್ಭೆಸ್ತಿಣಿಂನಿ ತಿಂ ನಿಯಮಿತ್ ಥರಾನ್ ಖಾವ್ನ್ ಆಸಾಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ದಾಕ್ತೆರ್ ಸಾಂಗ್ತಾತ್...
Health

ಪಿಯಾವಾಚೊ ರೋಸ್ ಖೊಟ್ ದೂಕಿಕ್ ಬರೊ!

1664 ವರ್ಸಾ ಲಂಡನಾಂತ್ ‘ಪ್ಲೇಗ್’ ಪಿಡಾ ಆಯಿಲ್ಲೆ ತವಳ್ ಹರ್ಯೆಕ್ ಘರಾಂತ್ ಎಕ್ಲೆಂ ಪುಣ್’ಯಿ ಮೊರ್ತಾಲೆಂ ಖಂಯ್. ಪುಣ್ ಪಿಯಾವ್ ಆನಿ ಲೊಸುಣ್ ವಿಕ್ಚ್ಯಾ ಆಂಗ್ಡಿಂತ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆ ಸುರಕ್ಷಿತ್ ಆಸ್ತಾಲೆ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ ಲೋಕ್ ವೊತಾಚ್ಯಾ ಮಾರಾಂತ್ಲೆಂ ಬಚಾವ್...
Health

ಆಲೆಂ ಉಪಯೋಗ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಕೇಸ್ ಝಡ್ಚೆಂ ಆಡಾವ್ಯೆತಾ!

ರಾಂದ್ಪಾಂತ್ ಆಲೆಂ ವಾಪರ್ಲ್ಯಾರ್ ರಾಂದ್ಪಾಚಿ ರೂಚ್’ಚ್ ದುಸ್ರಿ. ಆಲೆಂ ರಾಂದ್ಪಾಚೊ ಸ್ವಾಧ್ ಚಡಯ್ತಾ. ಪುಣ್ ಆಲೆಂ ರಾಂದ್ಪಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಸೊಭಾಯ್ ವಾಡಂವ್ಕ್’ಯಿ ಉಪ್ಕಾರ್ತಾ. ಲಾಂಬ್ ಆನಿ ಗಣ್ಣ್ ಕೇಸ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆಲೆಂ ವಾಪರಿಜಯ್...
Health

ಬೊಂಡೊ ಏಕ್ ನೈಸರ್ಗಿಕ್ ಟೊನಿಕ್ ಆನಿ ರೋಗ್ ನಿವಾರಕ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ!

ತಾನ್ ಲಾಗ್ತಾನಾ ಕೃತಕ್ ಥಂಡ್ ಪೀವನಾಂ ಪಿಯೆತಾತ್ ತ್ಯಾಚ್ ಪಯ್ಶಾಂನಿ ಪ್ರಕೃತೆನ್ ಒದಗ್ಸುಂಚೆಂ ನೈಸರ್ಗಿಕ್ ಥಂಡ್ ಪೀವನ್ ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಬೊಂಡ್ಯಾ ಉದಾಕ್ ಪಿಯೆಲ್ಯಾರ್ ತಾಂತು ಜಿವಾಕ್ ಬಾದಕ್ ಕಾಂಯ್ ನಾ, ಪುಣ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ಫಾಯ್ದೊ ವರ್ಣುನ್ ಪುರೊ ಪಡಾನಾ. ಬೊಂಡ್ಯಾ ಉದಾಕ್ ಖಂಚ್ಯಾಯ್
Health

ಭುಂಯ್ ಚಣೆಂ ಖೆಲ್ಯಾರ್ ಕಾಳ್ಜಾ ಪಿಡಾ ಯೇನಾ!

ಭುಂಯ್ ಚಣೆಂ ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಚೆ ಬಾದಾಮ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಹಾಂತುಂ ಪ್ರೋಟಿನ್, ಫೈಬರ್, ಚರಾಬ್, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಮ್ ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಭರ್ಪೂರ್ ಆಸಾ. ಹಾಡಾಂ ಘಟ್ ಕರ್ನ್ ಫಿಟ್ ಉರೊಂಕ್ ಭುಂಯ್ ಚಣೆಂ ಬರೆ. ತರ್ನಾಟ್’ಪಣಾಚೊ ಘುಟ್ ಹ್ಯಾ ಚಣ್ಯಾಂನಿ...
Health