ಬರಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ

ಪಾವ್ಸಾಂತ್ ಖಾಣ್ ಜೆವಾಣ್

ಪಾವ್ಸ್ ಸುರು ಜಾಲಾ. ಕಠಿಣ್ ಗರ್ಮೆಂತ್ ಉಕಡ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಸಂತೊಸ್ ಜಾಲಾ. ಥಂಡ್ ಥಂಡ್ ವಾತಾವರಣ್ ಆಸೊನ್ ಕಿತೆಂ ತರೀ ಆಮ್ಶೆಂ ತಿಕ್ಶೆಂ ಚಟಪಟ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ಆಶಾ ಜಾತಾ. ತಶೆಂಚ್ ಪಿಡಾಯಿ ಯೆತಾ. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಮೆಳ್’ಲ್ಲೆಂ ಖಾಣ್ ಖಾಂವ್ಚಾ ಬದ್ಲಾ ಪಾವ್ಸಾಳ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ...
Healthcare

ಪೆರಾಂಚ್ಯಾ ಪಾನಾಂನಿ ವಕ್ತಾಂಚೊ ಗುಣ್

ಪೆರಾಂ ಕೊಣಾಕ್ ಪಸಂದ್ ನಾಂತ್? ಖಾಂವ್ಕ್ ರುಚಿಕ್ ಲಾಗ್ಚಿಂ ಪೆರಾಂ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ಬಾರೀ ಬರಿಂ. ಚಡಾವತ್, ಪೆರಾಂ ವಿಶಿಂ ಮಾತ್ರ್ ಲೊಕಾಂಕ್ ಕಳಿತ್. ಪುಣ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪಾನಾಂ, ಭೋವ್ ಚಡ್ ಬರಿಂ. ಪೆರಾಂಚಿ ಪಾನಾಂ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವಿರೋಧ್ ಗುಣ್ ಆಸ್’ಲ್ಲಿಂ...
Health

ಭಾರತಾಂತ್ 2,500’ಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಮೆಂದ್ವಾಚ್ಯಾ ಟ್ಯುಮರ್ ಪಿಡೆನ್ ಕಷ್ಟಾತಾತ್

ಹಿ ಪಿಡಾ ದಿಸಾಂದೀಸ್, ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ವಾಡೊನ್ ಯೆತಾ ಆನಿ ಭಾರತಾಂತ್ 2,500’ಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಹ್ಯಾ ಪಿಡೆನ್ ಕಷ್ಟಾತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ದಾಕ್ತೆರಾಂನಿ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. ಬ್ರೇನ್ ಟ್ಯುಮರ್ ಪೌಂಡೇಶನ್ ಪ್ರಕಾರ್, ಮೆಂದ್ವಾ ಟ್ಯುಮರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಲುಕೇಮಿಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಸ್ಥಾನಾರ್...
Health

ಮೀಟ್, ದಾಂತ್ ಧವೆ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ!

ಮಿಟಾ ತಿತ್ಲೆಂ ರುಚಿಕ್ ದುಸ್ರೆಂ ನಾ. ಹೆಂ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಕಿ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ. ರಾಂದ್ಪಾಕ್ ಮೀಟ್ ಜಾಯ್ಜೆಚ್ಚ್. ಸಬಾರ್ ಜಣ್ ಮೀಟ್ ಕೇವಲ್ ರಾಂದ್ಪಾಕ್ ವಾಪರ್ತಾತ್. ಪುಣ್ ಏಕ್ ಕುಲೆರ್ ಮೀಟಾಂತ್ ಸಬಾರ್ ಪ್ರಯೋಜನಾಂ ಆಸಾತ್. ಸೊಭಾಯೆ ಖಾತಿರ್ ಮೀಟ್...
Health

ತೋಂಡ್ ಪರ್ಜಳೊಂಕ್ ಕೊರ್ನ್’ಫ್ಲಾರಾಚೊ ಪೇಸ್ಟ್

ವೊತಾಚ್ಯಾ ದಾವೆಕ್ ತುಮ್ಚೆ ತೋಂಡ್ ಕಾಳ್ಶೆಂ ಜಾಲಾಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಾಕಾ, ಕೊರ್ನ್’ಫ್ಲಾರ್ (Cornflour) ಇಲ್ಲೊ ಘೆವ್ನ್, ತಾಕಾ ಇಲ್ಲೊ ಲಿಂಬ್ಯಾರೋಸ್ ಆನಿ ಉದಾಕ್ ಭರ್ಸುನ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಕರ್ನ್, ಸಗ್ಳ್ಯಾ ತೋಂಡಾಕ್ ಪುಸಿಜಯ್. ಅರ್ಧ್ಯಾ ಘಂಟ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಥಂಡ್ ಉದ್ಕಾನ್...
Beauty

ಮಹಿನ್ಯಾಚ್ಯಾ ದುಕಿಕ್ ವಕಾತ್

ಪ್ರತೀ ಎಕ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ, ತಾಂಚ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪಾಳಿ ವೆಳಾರ್ ಕಠೀಣ್ ದುಕಿಕ್ ಒಳಗ್ ಜಾತಾ. ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ದೂಕ್ ಸೊಸುಂಕ್’ಚ್ಚ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಪೆಂಕ್ಟಾ ದೂಕ್, ಪಾಂಯ್ ದೂಕ್’ಯಿ ಧೊಸ್ತಾ. ಹಾರ್ಮೊನ್ಸಾಚಾ ಬದ್ಲಾವ್ಣೆ ವರ್ವಿಂ ಹ್ಯಾ ರಿತಿಚ್ಯೊ ದುಕಿ...
Health

ಬರೀ ನೀದ್ ಕಾಡ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಳ್ಜಾ ಪಿಡಾ ಉಣಿ

ಆಧುನಿಕ್ ಜೀವನ್ ಶೈಲಿ, ಒತ್ತಡಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ವಿವಿಧ್ ಪಿಡಾ ಸುರು ಜಾತಾತ್. ತಾಂತುಂ ಕಾಳ್ಜಾ ಪಿಡಾ ಏಕ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ.ಆಮೇರಿಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ ನಾರ್ತ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ದ್ವಾರಿಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಶೋಧನಾಂತ್ ಅಶೆಂ ಕಳೊನ್ ಆಯ್ಲಾಂಕೀ ಮನ್ಶಾಂಕ್ ಸಾರ್ಕಿ ನೀದ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾರ್...
Health

ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಚಡ್ ಪಳೆಲ್ಲೆ ವರ್ವಿಂ, ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಪಿಡಾ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾ

ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆತಾಂ ಆಮ್ಚಾ ಜೀವನಾಚೊ ಅತ್ಯಂತ್ ಗರ್ಜೆಚಿ ವಸ್ತ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಯಾ. ಸರ್ವ್ ಸಾಧಾರಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂತ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರಾಚೊ ಪಾತ್ರ್ ಆಸಾಚ್. ಕಿತ್ಲೆಂ ಬರೆಪಣ್ ತಾಚೆ ವರ್ವಿಂ ಆಸಾ, ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ವಾಯ್ಟ್ ಪರಿಣಾಮ್’ಯಿ ಆಸಾ. ಕಂಪ್ಯೂಟರಾ ವರ್ವಿಂ...
Health

ರಿಫಾಯಿನ್ಡ್ ತೆಲಾಂ ವಿಕಾಳ್!

ರಿಫಾಯಿನ್ಡ್ ತೇಲ್ ಚಡಾವತ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾಪರ್ತಾತ್. ಪುಣ್ ತೆಂ ತೇಲ್ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ಬರೆಂ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ತಜ್ಞಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾ. ಆದಿಂ ವಾಪರುನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲಿಂ ತೆಲಾಂಚ್ ಬರಿಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ತಾತ್. ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಸಲಹಾದಾರ್...
Health

ಬರೆಂ ಖಾಣ್ ಒತ್ತಡ್ ಉಣೊ ಕರ್ತಾ!

ಆಜ್’ಕಾಲ್ ಒತ್ತಡ್ ಕೊಣಾಕ್ ನಾ? ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಂನಿ ಆಸ್ಚೆಂ ಉತಾರ್ ಟೆನ್ಶನ್-ಒತ್ತಡ್. ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಯಾಂತ್ರಿಕ್ ಯುಗಾಂತ್ ಸಕ್ಕಡಿ ತ್ವರಿತ್ ಜಾಯ್ಜೆ. ಅಸಲ್ಯಾ ಜೀವನಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಆಮಿ ಆಮ್ಚೆಂ ವೆಳಾ ವೆಳಾರ್ ಸೆಂವ್ಚೆಂ ಖಾಣ್ ವಿಸರ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಬರೆಂ ಖಾಣ್ ಖಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ...
Health

ಮಾನಸಿಕ್ ಒತ್ತಡಾಚ್ಯಾ ನಿಯಂತ್ರಣಾಕ್ ಘರ್ ವಕಾತ್

ಆಧುನಿಕ್ ಜೀವನ್ ಶೈಲಿ ವರ್ವಿಂ ಮನಿಸ್ ಸದಾಂಚ್ ಎಕ್ ನಾ ಎಕಾ ಒತ್ತಡಾಕ್ ಒಳಗ್ ಜಾತಾ. ಆನಿ ಕಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ಮಾನಸಿಕ್ ಒತ್ತಡ್ ಚಡೊನ್ ಆಸ್ತಾ. ವಿವಿಧ್ ಒತ್ತಡಾಂಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಭಲಾಯ್ಕೆಂತ್ ಘಡ್ಬಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಾನಸಿಕ್ ಕಳ್ವಳೆ ಚಡಯ್ತಾ. ಸಂಬಂಧಾ ವಯ್ರ್ ಪ್ರಭಾವ್...
Mental illness

ಆವಯ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಶೆತೆಲ್ಯಾಂನಿ ಹ್ಯೊ ವಸ್ತು ವಾಪರಿನಾಯೆ

ತುಮಿ ಆವಯ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಶೆಲ್ಯಾರ್ ದಯಾ ಕರ್ನ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಇಲ್ಲಿ ಚತ್ರಾಯ್ ಆಸೊಂದಿ. ಗರ್ಭೆಸ್ತ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಾಬು ಆನಿ ಲೋಷನ್ ವಾಪರ್ಲ್ಯಾರ್ ಗರ್ಭಾಂತ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾಳ್ಶಾಚಾ ವಾಡಾವಳಿಕ್ ಮ್ಹಾರಗ್ ಪಡ್ತಾ. ಪರಿಣಾಮ್ ವಾಯ್ಟ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ಸಂಭವ್...
Health

ತೊಂಡಾಚ್ಯಾ ಘಾಣಿಕ್ ನೈಸರ್ಗಿಕ್ ಮೌತ್’ವೊಶ್

ಜಿವಿತಾಂತ್ ಹಾಸೊ ಏಕ್ ದೈವಿಕ್ ವಕತ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಹೊ ಹಾಸೊ ಸೊಭಿತ್ ಜಾಯ್ಜಯ್ ತರ್ ಪರ್ಜಳ್ಚೆ ಮೊತಿಯಾಂ ಸಾರ್ಕೆ ದಾಂತ್ ಆಮ್ಚೆ ಜಾವ್ನ್ ಆಸುಂಕ್ ಜಾಯ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಉಸ್ವಾಸಾಂತ್’ಯಿ ಘಾಣ್ ಆಸುಂಕ್ ನಜೊ. ಹ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತೊಂಡಾಚ್ಯಾ ನಿತಳಾಯೆ ಥಂಯ್ ಚಡಿತ್...
Bad Breath

ಹೆಂ ಫಳ್ ಖೆಲ್ಯಾರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗೂಣ್ ಜಾತಾ!?

ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಏಕ್ ಮಾರೆಕಾರ್ ಪಿಡಾ ಆತಾಂ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ಗೆಲ್ಲೆ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾನಾ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಉತರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ಕ್ಯಾನ್ಸರಾಕ್ ಕಿಮೊಥೆರಪಿ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ದಿತಾತ್. ಪುಣ್ ಕಿಮೊಥೆರಪಿ ವೆಳಾರ್ ಸೊಸ್ಚೆ ಕಷ್ಟ್ ಮೊರ್ನಾಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಭಯಾನಕ್...
Health

ತೊಂಡಾ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ಫೊಡಾಂಕ್ ಘರ್ಚೆಂ ವಕಾತ್

ಗಿಮೆಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಥಂಯ್ ವಿಶೇಸ್ ಧ್ಯಾನ್ ದೀಜಯ್ ಪಡ್ತಾ. ಪೊಟಾಕ್ ಸಂಬಂಧಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಹ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಉಬ್ಜಾತಾತ್. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಸಬಾರ್ ಥರಾಂಚ್ಯಾ ಪಿಡೆಂಕ್ ತೋಂಡ್ ದೀಜಯ್ ಪಡ್ತಾ. ಗರ್ಮೆಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ತೊಂಡಾಂತ್ ಫೊಡ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ...
Mouth Ulcer

ಧುಮ್ಟೆ ಸೇವನಾ ವರ್ವಿಂ ಜಾಂವ್ಚೆ ತೊಂದ್ರೆ

ಧುಮ್ಟಿ ಸೆಂವ್ಚೆ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ 127 ಬಿಲಿಯಾ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಗತಿಕ್ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಸಂಸ್ಥೊ ಸಾಂಗ್ತಾ. ಭಾರತಾಂತ್ ಉಣ್ಯಾರ್ 30 ಠಕ್ಕೆ ಲೋಕ್ ಏಕ್ ನಾ ಆನ್ಯೇಕಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಧುಮ್ಟೆಚೆಂ ಸೇವನ್ ಕರ್ತಾ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಕಾಳ್ಜಾಚಿ ಪಿಡಾ, ಸ್ವಾಸಾಚಿ...
Smoking

ಮೆತಿಯೆಂತ್ ಆಸಾ ಗೊಡ್ಮುತಾಚಿ ಪಿಡಾ ನಿವಾರ್ಚಿ ಸಕತ್!

ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಕುಡಿಂತ್ಲ್ಯಾ ರಗ್ತಾಂತ್ ಸಾಕ್ರೆಚೊ ಪ್ರಮಾಣ್ ಚಡ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಗೊಡ್ಮುತಾಚಿ ಪಿಡಾ ಯೆತಾ. ಹಾಂತುಂ ಪಯ್ಲೊ ಆನಿ ದುಸ್ರೊ ಹಂತ್ ಮ್ಹಣುನ್ ದೋನ್ ರಿತಿಚಿ ಪಿಡಾ ಆಸಾ. 90% ಲೊಕಾ ಥಂಯ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಹಂತಾಚಿ ಗೊಡ್ಮುತಾಚಿ ಪಿಡಾ ದಿಸುನ್...
Diabetes

ಗರ್ಭ್ ನಿರೋಧಕ್ ವಾಪರ್ಚ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂನಿ, ಹೆಂ ವಾಚಿಜಯ್’ಚ್ಚ್!

ಮಾರ್ಕೆಟಿಂತ್ ಜಾಯ್ ತಿತ್ಲೆ ಗರ್ಭ್ ನಿರೋಧಕ್ ಸಾಧನಾಂ ಆನಿ ಗುಳಿಯೊ ಮೆಳ್ತಾತ್. ಕಂಪೆನಿ ತಾಂಚ್ಯಾಚ್ ಅಂದಜಾರ್ ಜಾಹೀರಾತ್ ಕರ್ತಾತ್. ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ಆಕರ್ಷಿತಾತ್. ಆವಯ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾಕಾ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯೊ ಸ್ತ್ರೀಯೊ ಹ್ಯಾ ಸಾಧನಾಂಕ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ತಾತ್. ತರೀ ಎಕಾ ದಾಕ್ತೆರಾನ್...
Avoid Pregnancy

24 ಘಂಟ್ಯಾಂನಿ ಮೂಳ್ವಾದಿಕ್ ಪರಿಹಾರ್

ಪೈಲ್ಸ್ ಆನಿ ಮೂಳ್ವಾದ್, ಹಿ ಕಠಿಣ್ ದೂಕ್ ಆಸ್ಚಿ ಪಿಡಾ. ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ವ ಸೊಸುಂಕ್’ಯಿ ಜಾಯ್ನಾ. ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಹಿಂಸಾ ದಿತಾ. ತಾಂತುಯಿ ಸಬಾರ್ ನಮುನ್ಯಾಂಚಿ ಪಿಡಾ ಆಸಾತ್. ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಕಾರ್ 50 ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾ ಮಧೆಂ 50 ಠಕ್ಕೆ...
Health

ಆದ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಚೆಂ ಶೀತ್ ಜೇವ್ನ್ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಸಾಂಬಾಳಾ

ಹರ್ಯ್ಯೇಕ್ ದೀಸ್, ರಾತಿಚ್ಯಾ ಜೆವ್ಣಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಶೀತ್ ಉರ್ತಾ. ಪುಣ್ ತೆಂ ದುಸ್ರೆ ದಿಸಾ ಕೋಣ್’ಯಿ ಜೇಂವ್ಕ್ ಆಯ್ಕಾನಾಂತ್. ಥೊಡಿಂ ಜಣಾಂ ಉರ್’ಲ್ಲೆಂ ಶೀತ್ ಕಚ್ರ್ಯಾ ಡಬ್ಬ್ಯಾಕ್ ಘಾಲ್ತಾತ್. ಹ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ ಉರ್’ಲ್ಲೆಂ ಶೀತ್ ಕಚ್ರ್ಯಾಕ್...
Rice