ಬರಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ

ಕಿತ್ಲೆಂ ಚಲ್ತಾಯ್ ತಿತ್ಲೆಂ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ಬರೆಂ!

ಜಿವಾಚಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಬರಿ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಆನಿಂ ಮತ್ ಶಾಂತ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಾಮ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಜಾತಾ. ಕಿತೆಂಯಿ ಕರುಂಕ್ ಮನ್ ಯೆತಾ. ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಆಪ್ಲೊ ಜೀವ್ ಘಟ್ ಆನಿಂ ಭಲಾಯ್ಕೆಭರಿತ್ ಉರ್ಚ್ಯೆ ಖಾತಿರ್ ಸಬಾರ್ ಜಣ್ ಕಿತೆಂ ನಾಂ ಕಿತೆಂ ಕರ್ತಾತ್. ಯೋಗ, ವ್ಯಾಯಾಮ್, ಜಿಮ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಕರ್ತಾತ್...
Health

ಗಾಂಟಿ ದೂಕಿಕ್ ಅಮೂಲ್ಯ್ ವಕಾತ್

ಹಾತ್ ದೂಕ್, ಪಾಂಯ್ ದೂಕ್, ಪಾಟ್ ದೂಕ್ ಹೆಂ ಸರ್ವಾಂಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ಖೆಳ್ಚೆಂ ಮಮೂಲಿ ಉತಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ವಿರಾಮ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಆತಾಂಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಂಕ್ ವ್ಯಾಯಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ವೇಳ್ ನಾಂ. ಘಟಾಯೆಚೆಂ ಖಾಣ್ ಪೊಟಾಕ್ ವಚಾನಾ. ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್...
Health

ಪೊಪಾಯ್ಚ್ಯಾ ಖೊಲ್ಯಾಂನಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗೂಣ್ ಜಾತಾ!

ಪೊಪಾಯಿ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ಬರಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸರ್ವ್ ಜಾಣಾಂತ್. ಪೊಪಾಯಿ ಖಾಂವ್ಕ್ ರುಚಿಕ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಪೂಣ್ ಕೆದಾಳಾ ತರೀ ತಾಚ್ಯಾ ಖೊಲ್ಯಾಂಚೊ ರೋಸ್ ಪಿಯೆಲ್ಯಾತ್? ನಾಂ ತರ್ ಆತಾಂಚ್ ಸುರು ಕರಾ. ಪೊಪಾಯಿ ಖಾತಾನಾ ಖೊಲ್ಯಾಂಚೊ ರೋಸ್ ಪಿಯೆಲ್ಯಾರ್ ಸಬಾರ್ ಪಿಡಾ ಗೂಣ್...
Health

ಹುನೊನಿ ಲಾಗ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಘಾಯಾಕ್ ಟೂತ್’ಪೇಸ್ಟ್ ಸಾರಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಹುಲೊಪ್ ರಾವ್ತಾ

ಸ್ತ್ರೀಯೊ ರಾಂದಾಪ್ ಕರ್ತಾಸ್ತಾನಾ ಉಜೊ ಯಾ ಹುನೊನಿ ಲಾಗಾನಾತ್’ಲ್ಲೊ ಹಾತ್ ಖಂಡಿತ್ ನಾಂ. ಅಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಘಾಯಾಂಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾನಿಂಚ್ ವಕಾತ್ ಆಸಾ ತೆಂ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಜಣಾಂಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ? ಉಜೊ ಯಾ ಹುನೊನಿ ಲಾಗೊನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಘಾಯಾಕ್ ತಕ್ಷಣಾಂಚ್ ಟೂತ್’ಪೇಸ್ಟ್...
Health

ಬಟಾಟ್ಯಾಚೊ ರೋಸ್ ತಕ್ಲೆ ಫಡಾಪಡ್ ಪಯ್ಸ್ ಕರ್ತಾ!

ಹರ್ಯೆಕ್ ದೀಸ್ ತಕ್ಲೆ ಫಡಾಪಡ್ ಆಸ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ತೆಲ್ಯಾಂಚೊ ಸಂಖೊ ವ್ಹಡ್ಲೊ ಆಸಾ. ತಕ್ಲಿ ಫಡಾಪಡ್ ಸುರು ಜಾಲಿ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಆಂಗ್ಡಿ ವಚೊನ್ ಗುಳಿಯೊ ಘೆವ್ನ್ ಗಿಳ್ತಾತ್. ಪೂಣ್ ತ್ಯಾ ಗುಳಿಯಾಂಚ್ಯಾಕೀ ಘರ್ಚ್ಯೆ ವಕಾತ್ ಬರೆಂ. ತುಮಿ ಕಾಂಯ್ ಕಷ್ಟ್ ಕಾಡಿಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂ. ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಕುಜ್ನಾಂತ್ ಬಟಾಟೆ...
Health

ಸಾಕ್ರೆ ಪಿಡೆಕ್ ಆಂಬ್ಯಾ ಖೊಲ್ಯಾಂಚೆಂ ವಕಾತ್!

ತರ್ನೊ ಆಂಬೊ, ಪಿಕೊ ಆಂಬೊ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ಬರೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸರ್ವ್ ಜಾಣಾಂತ್. ಪುಣ್ ಆಂಬ್ಯಾ ರುಕಾಚ್ಯೆ ಖೊಲೆಯಿ ವಕ್ತಾ ಗುಣಾಂನಿ ಭರ್’ಲ್ಲೆ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್. ಹ್ಯಾ ಖೊಲ್ಯಾಂನಿ ಸಬಾರ್ ಪಿಡೆಂಕ್ ವಕಾತ್ ಆಸಾ. ಸಾಕ್ರೆ ಪಿಡೆಕ್ ಹ್ಯೆ ಖೊಲೆ ಏಕ್ ಉತ್ತೀಮ್ ವಕಾತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ...
Health

ಪಾಲಕ್ ಭಾಜಿ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ಬರಿ

ಪಾಲಕ್ ಭಾಜಿ/ಪಾನಾಂ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ಬರಿ ಮ್ಹಣ್ ತುಮಿ ಜಾಣಾಂತ್. ಪಾಲಕ್ ವಿವಿಧ್ ಥರಾಂನಿ ರಾಂದುನ್ ಖೆಲ್ಯಾರೀ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಜಿವಾಕ್ ಭೋವ್ ಬರಿ. ತಾಚ್ಯೆ ಥಾವ್ನ್ ಜಾಯ್ತೊ ಫಾಯ್ದೊ ಆಸಾ. ಪಾಲಕಾಂತ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೊ ಪ್ರೊಲೇಟ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಅಂಶ್ ರಗ್ತಾದಾಬ್ ನಿಯಂತ್ರಣಾಂತ್ ದವರುಂಕ್...
Health

ಕುಡಿಚಿ ಮೊಟಾಯ್ ಆನಿಂ ಚರಾಬ್ ಜಿರೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ಅಶೆಂ ಕರಾ!

ತುಮ್ಚ್ಯೆ ವಜನ್ ಚಡ್ ಆಸಾ? ಚರಾಬ್ ಭರ್ಲ್ಯಾ? ಪೋಟ್ ವಾಡ್ಲಾಂ? ಸೊಭಾಯ್ ಚಲ್ತಾ? ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ವ್ಹಯ್. ಪೂಣ್, ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಭಲಾಯ್ಕೆ ವಿಶಿಂ ಚಿಂತುಂಕ್ ತುಮ್ಕಾಂ ವೇಳ್ ನಾಂ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ತುಮ್ಚಿ ಮೊಟಾಯ್ ಆನಿಂ ಜಡಾಯ್ ಚಡ್ತಾ. ಮೊಟಾಯ್ ಆನಿಂ ವಾಡ್’ಲ್ಲೊ ತೊಂದೊ ಉಣೊ...
Health

ಕಾಳ್ಜಾಘಾತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ 5 ಮಿನುಟಾಂ ಭಿತರ್ ಹೆಂ ಕಾಮ್ ಕರಾ

ಭಲಾಯ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿ ಮನ್ಶಾನ್ ಕೆದಾಳಾಯಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ ಕರಿನಾಯೆ. ಪ್ರಾಣ್ ಸೂತಕ್ ಪಿಡೆವಿಶಿಂ ಸದಾಂ ಚತ್ರಾಯೆನ್ ಆಸಾಜಯ್. ಕಾಳ್ಜಾಘಾತ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಾಂಚ್ ಮಿನುಟಾಂನಿ ಹೆಂ ಕಾಮ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಮನಿಸ್ ವಾಂಚ್ಚೆ ಸಾಧ್ಯತಾ ಚಡ್ತಾ. ಕಾಳ್ಜಾಘಾತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ಉದಾರೆಂ ನಿದಾವ್ನ್ ತಾಚಿಂ ವಸ್ತ್ರಾಂ...
Health

ಟೊಮೆಟೊಂತ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯೊ ಬಿಯೊ ಸೆವ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಿಡ್ನಿ ಫಾತ್ರಾಚ್ಯೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಬ್ಜಾತಾತ್!

ಥೊಡ್ಯೊ ಖಾಣಾ ವಸ್ತು ಖೆಲ್ಲೆ ವರ್ವಿಂ ಕಿಡ್ನಿಂತ್ ಫಾತೊರ್ ಜಾತಾತ್. ಹ್ಯಾ ಸಮಸ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಬಚಾವ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಹ್ಯೆ ಥೊಡೆ ಹಿಶಾರೆ ವಾಚಾ. ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್: ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮಾಂತ್ ಚಡಿತ್ ಪ್ರಮಣಾರ್ ಆಕ್ಸಲೆಟ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಆಸ್ತಾತ್. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಮ್ ಆಕ್ಸಲೆಟ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಚಡ್ ಜಾತಾತ್...
Health

ಹುನೊನಿ ಚ್ಹಾ ಪಿಯೆಲ್ಲ್ಯೆ ವರ್ವಿಂ ತಾಳ್ಯಾಚೆಂ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಸಾಧ್ಯತಾ ಆಸಾ!

ಸಕಾಳಿಂ ಉಟ್’ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ಷಣ್ ಸಬಾರಾಂಕ್ ಚ್ಹಾ ಪಿಯೆಂವ್ಚಿ ಸವಯ್. ಬೆಡ್ ಟೀ ಮ್ಹಣ್, ತಿ ಪಿಯೆನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಂಚಿ ನೀದ್ ಸುಟಾನಾ. ಚ್ಹಾ ಪಿಯೆಂವ್ಚಿ ಕಾಂಯ್ ವಾಯ್ಟ್ ನ್ಹಯ್. ಪೂಣ್, ತಿ ಹುನೊನಿ ಪಿಯೆಂವ್ಚಿ ಬರಿ ನ್ಹಯ್. ಆಯ್ಲ್ಯಾವಾರ್ ಚಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಹುನೊನಿ ಚ್ಹಾ...
Health

ಏಕ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಉದಾಕ್ - ಕಿಡ್ನಿ ಸಾಂಬಾಳ್ತಾ

ಆಜ್’ಕಾಲ್ ಆಮಿ ಆಯ್ಕಾತಾಂವ್ ಕೀ, ಥೊಡೆ ಮನಿಸ್ ಕಿಡ್ನಿ ಪಿಡ್ಡ್ಯಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ತಾತ್. ಕಿಡ್ನಿ ನಾಸ್ತಾನಾ ಮನ್ಶಾಂಕ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ವ್ಹಯ್!, ಕಿಡ್ನಿ ಮನ್ಶಾ ಜಿವಾಕ್ ಅತೀ ಗರ್ಜ್. ಆಂಗಾಂತ್ಲೆಂ ಮ್ಹೆಳೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ಘಾಲ್ಚಿ ಅಮೊಲಿಕ್ ವಸ್ತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ...
Health

30 ಮಿನುಟಾಂನಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪತ್ತೊ ಲಾಂವ್ಚೆಂ ನವೆಂ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ್

ಕೊಚ್ಚಿ ಮುಳಾಚ್ಯಾ ಅಮೃತ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿಚ್ಯಾ ಶಾಂತಾ ಕುಮಾರ್ ವಿ. ನಾಯರ್ ಆನಿಂ ಮಂಝೂರ್ ಕೊಯಕುಟ್ಟಿನ್ 4 ವರ್ಸಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ, ರಾಮನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ ವಾಪರ್ನ್ ಲೇಸರಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಖಾಣಾಂತ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹೆಳೆಂ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡ್’ಲ್ಲೆಂ. ತೆದಾಳಾ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೋಶಾಂಚೊ...
Health

ಆವಾಳೊ ರಗಾತ್ ನಿತಳ್ ಕರ್ತಾ!

ಆವಾಳ್ಯಾಂತ್ ಒರೆಂಜಾಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ವಿಟಮಿನ್ ‘ಸಿ’ ಆಸಾ. ಸಗ್ಳಿ ಪಿಡಾ ನಿಯಂತ್ರಣಾಂತ್ ದವರ್ತಾ. ಜಿವಾಕ್ ಸಕತ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಆವಾಳ್ಯಾಂತ್ ನಾರಾಂಶ್ ಆನಿಂ ಜೀವ್ ಸತ್ವ್ ಆಸಾತ್. ಆವಾಳೊ ರಗಾತ್ ನಿತಳ್ ಕರ್ತಾ. ಆಯುರ್ವೆದಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಹರ್ಯೆಕ್ ದೀಸ್ ಆವಾಳ್ಯಾಚೊ ರೋಸ್ ಪಿಯೆಲ್ಯಾರ್...
Health

ಕಿಡ್ನಿಚ್ಯೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಹಳದ್ ಭರ್ಶಿಲ್ಲೆಂ ದೂದ್ ಪಿಯೆನಾಯೆ!

ದೂದಾಕ್ ಹಳ್ದಿ ಪಿಟೊ ಘಾಲ್ನ್ ಶೆಳ್ ವ ತಾಳೊ ದುಕಿಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಪಿಯೆತಾತ್. ತ್ಯಾ ದೂದಾಕ್ ಸಬಾರ್ ಪಿಡಾ ಗೂಣ್ ಕರ್ಚಿ ಸಕತ್ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ತೆಂ ದೂದ್ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಬರೆಂ ನ್ಹಯ್. ತೆಂ ಕೊಣಾಕ್ ಬರೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮುಕಾರ್ ವಾಚಾ...
Health

ಗೋಡ್ ಖಾಯಾ, ಭಲಾಯ್ಕೆಂತ್ ರಾವಾ!

ಗೋಡ್ ರಗಾತ್ ನಿತಳ್ ಕರ್ತಾ. ಜಿರ್ವಣೆಕ್ ಭಾರೀ ಬರೆಂ, ಅಜೀರ್ಣ್ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವ್ರಾಯ್ತಾ. ಅಜೀರ್ಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತೆದಾಳಾ ಇಲ್ಲೆಂ ಗೋಡ್ ಪಿಯಾವಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಖಾಯ್ಜಯ್. ಗೋಡ್ ಪೊಟ್ ಥಂಡ್ ದವರ್ತಾ. ರಗ್ತಾಚೆಂ ಉಣೆಂಪಣ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಗೋಡ್ ಖಾಂವ್ಚೆಂ ಬರೆಂ, ತಾಂತು ಲೋಹ್...
Health

ಫಳ್’ವಸ್ತುಂಚ್ಯೊ ಸಾಲಿ ಉಡಯ್ನಾಕಾತ್

ಖಾಣ್ ಅತೀ ಮುಖ್ಯ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ರಾಂದ್ವಯ್, ಫಳ್’ವಸ್ತು, ದಾಳ್ ಧಾನಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಜೀವಾನಾಕ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಫಳ್’ವಸ್ತು ಖಾತಾನಾ ತಾಚಿ ಸಾಲ್ ಕಾಡ್ನ್ ಖಾಂವ್ಚಿ ಆಸ್ತಾ. ತ್ಯೊ ಸಾಲಿ ಉಡಯ್ನಾಕಾತ್, ಬದ್ಲಾ ಖಾವ್ನ್ ಪಳೆಯಾ. ತ್ಯಾ ಸಾಲಿಂನಿ ಪೋಷಕಾಂಶ್ ಆಸಾ...
Health

ಮನ್ಶಾ ತಕ್ಲಿ ಕಸಿ ಕರುಂಕ್ ಚಲ್ತಾ ತಯಾರಿ!

ವೈದ್ಯಕೀಯ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಆಜ್’ಕಾಲ್ ಅಸಾಧ್ಯ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಕಾಂಯ್ ನಾ. ವೈದ್ಯಕೀಯ್ ತಜ್ಞ್ ಕಾಳಿಜ್, ಕಿಡ್ನಿ, ಲಿವರ್, ದೊಳೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಆಂಗಾಂತ್ಲೆ ಭಾಗ್ ಕಸಿ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಆತಾಂ ತಕ್ಲೆಚ್ಯಾ ಕಸಿಯೆಕ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ನ್ ಆಸಾತ್ ಖಂಯ್...
Health

ಖಾಲಿ ಪೊಟಾಕ್ ಹ್ಯೊ ವಸ್ತು ಖಾಯ್ನಾಯೆ!

ಥೊಡಿಂ ಖಾಣಾಂ ಖಾಲಿ ಪೊಟಾಕ್ ಸೆವ್’ಲ್ಲೆ ವರ್ವಿಂ ಭಲಾಯ್ಕೆಚೆರ್ ಪರಿಣಾಮ್ ಪಡ್ತಾ. ಎಸಿಡಿಟಿ ಆನಿ ಇತರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಉದ್ಬವ್ತಾತ್. ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಹೆತ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಸಾ. ಕೆಳಿಂ: ಕೆಳಿಂ ಖಾಲಿ ಪೊಟಾಕ್ ಖೆಲ್ಯಾರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಮ್ ಆನಿ ಮೆಗ್ನೇಷಿಯಮ್ ಮಧೆಂ ವಯ್ರ್ ಸಕಯ್ಲ್ ಜಾತಾ...
Health

ದೂದ್ ಚಡ್ ಪಿಯೆಲ್ಯಾರ್ ವೆಗಿಂಚ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ತಾತ್!

ಜಲ್ಮಾಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಾತಾರಿಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ದೂದ್ ಪಿಯೆತಾತ್. ಕಸಲಿಯ್ ಪಿಡಾ ಆಸೊಂದಿ ದಾಕ್ತೆರ್ ಪಯ್ಲೆಂ ದೂದ್ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಸಾಂಗ್ತಾತ್. ಪುಣ್ ಆತಾಂ ಎಕಾ ಸಂಶೋಧನಾ ವರ್ವಿಂ ಕಳೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಆಯ್ಕಾಲ್ಯಾರ್ ಭಿರಾಂತ್ ದಿಸ್ತಾ...
Health