ಬರಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕುಡಿಕ್ ಕಿತ್ಲಿ ನಿದ್ ಜಾಯ್…?!

ಬರ್ಯ್ಯಾ ಭಲಾಯ್ಕೆಂತ್ ತಶೆಂಚ್ ದೈಹಿಕ್ ಚಟುವಟಿಕೆಚ್ಯಾ ಉತ್ತೇಜನಾಕ್ ಮನ್ಶಾಕ್ ನಿದ್ ಅಧಿಕ್ ಗರ್ಜೆಚಿ ಜಾಂವ್ನಾಸಾ. ಥೊಡಿಂ 10 - 12 ವೊರಾಂ ನಿದ್ಲ್ಯಾರ್ ಆನಿ ಥೊಡಿಂ 2 - 3 ವೊರಾಂ ಮಾತ್ರ್ ...
Health

ತೊಂಡಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ದುರ್ವಾಸ್ ಪಯ್ಸ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಘರ್-ಒಕಾತ್.

ತೊಂಡ್ ಉಘಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ, ಲೋಕ್ ಮೈಲಾ ಪಯ್ಸ್ ಧಾಂವ್ತಾತ್. ಥೊಡ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ದುರ್ವಾಸ್’ಚ್ಚ್ ಹಾಕಾ ಕಾರಣ್. ಹೆಂ ಪಯ್ಸ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಘರ್-ಒಕಾತ್ ಹಾಂಗಾ....
Health

ಗರ್ಮಿಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಕಾತಿಚೆಂ ಸಂರಕ್ಷಣ್.

ಗರ್ಮಿಚ್ಯೆ ದೀಸ್ ಲಾಗಿಂ ಆಯ್ಲೆ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಕಾತಿಚ್ಯಾ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಚಡ್ ಖಂತ್ ಕರ್ತಾಂವ್. ವೊತಾಂತ್ ಕಾತಿಚೆರ್ ಕಾಳ್ಸಾಣ್ ಪಡ್ಚೆಂ ಚುಕೊಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ನಾನಾ ರಿತಿಚೊ ಪ್ರಯೋಗ್ ಆಮಿ ಕರ್ತಾಂವ್. ತರೀ ಪೂಣ್...
Health

ಸೈನಸ್ ಸಮಸ್ಯಾಕ್ ಪರಿಣಾಮ್‍ಕಾರಿ ವೊಕಾತ್

ಶಿಂಕೊ, ನಾಕ್ ಬಾಂಧ್ಚೆಂ, ನಾಕಾಂತ್ ಕಿರ್ಮೆಂ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಆನಿ ತಕ್ಲಿ ಫಡಾಫಡ್ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾ. ಅಸಲೊ ಸಮಸ್ಸೊ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್, ಕಶೆಂ ಬಚಾವ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ದಿಲಾಂ.
Health

ಸದಾಂಯ್ ಸೆಕ್ಸ್, ದಾಕ್ತೆರ್ ಪಯ್ಸ್

ಏಕ್ ಕೀಸ್ ದಾಂತಾಂಚ್ಯಾ ಸಮಸ್ಸ್ಯಾಂಕ್ ಪಯ್ಸ್ ದವರುಂಕ್ ಕುಮೊಕ್ ಕರಿತ್, ರಾತಿಂ ಕೆಲ್ಲಿ ಏಕ್ ತೃಪ್ತಿದಾಯಕ್ ಲೈಂಗಿಕ್ ಕರ್ನಿ ತುಮ್ಕಾಂ ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಸಕಾಳಿಂ ಫಿಟ್ ಆನಿಂ ಫ್ರೆಶ್ ಭೊಗಾಪ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಕಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ತುಮಿಂ ಕೆದ್ನಾಂ ತರೀ ಚಿಂತ್ಲಾಂ?
Sex

ಟೈಟ್ ಜೀನ್ಸ್ ಘಾಲ್ಯಾರ್ ವೀರ್ಯಕಣ್ ಉಣೆ ಜಾತಾತ್?

ಟೈಟ್ ಜೀನ್ಸ್ ನ್ಹೆಸ್ಚ್ಯಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಚೆರ್ ಏಕ್ ಬರೆಂ ಅಧ್ಯಯನ್ ಚಲೊಂಕ್ ನಾ ತರೀ ವಿಜ್ಞಾನಾನ್, ವೀರ್ಯ್ ಕಣಾಂನಿಂ ಆಪ್ಲಿ ಸಕತ್ ಹೊಗ್ಡಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಆನಿಂ ಟೈಟ್ ಭಿತರ್ಲೆಂ ವಸ್ತುರ್ ನ್ಹೆಸ್ಚ್ಯಾಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡ್ಲಾಂ.
Sex

ಚೆರ್ಕೊ ದೂದ್ ಸೊಡುಂಕ್ ಆಯ್ಕಾನಾ...

ಚೆರ್ಕೊ ಅನಿಕೀ ದೂದ್ ಸೊಡುಂಕ್ ಆಯ್ಕಾನಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ಹರ್ದ್ಯಾಂತ್ ದೂಕ್ ಯೆತಾ. ವೀಕ್ ನೆಸ್ ಭೊಗ್ತಾ. ದೂದ್ ಉಣೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಕಾಂಯ್ ತರೀ ವೊಕಾತ್ ಆಸಾಗೀ?
Health

ಮಧ್ಯಮ್ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಫಿಟ್ ಆಸಾಜೆ ಕಿತ್ಯಾಕ್?

ಮಧ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಸಾಂಬಾಳುನ್ ಆಸ್ಲೆಲಿಂ, ಪ್ರಾಯೆಸ್ತ್ ಜಾತಾನಾ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್, ಕಾಳ್ಜಾಚಿ ಪಿಡಾ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಲಾಂಬ್ ಕಾಳಾಚ್ಯಾ ಪಿಡೆಂ ಥಾವ್ನ್ ಉಣೆಂ ಕಷ್ಟತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಳೊನ್ ಆಯ್ಲೆಂ.
Health

ಕಾಮಾಕ್ ವೆಚ್ಯಾ ಗುರ್ವಾರ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ಸಲಹಾ

ನವ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ ವಾ ಭುರ್ಗೆಂ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ರಜಾ ಮೆಳಾತ್ ಶಿವಾಯ್ ಗುರ್ವಾರ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಸಬಾರಾಂಕ್ ರಜಾ ಮೆಳಾನಾ. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಕಾಮಾಕ್ ವೆಚ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯಾನಿಂ ಗರ್ಭೆಸ್ತ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ಸಕಯ್ಲ್ ದಿಲ್ಲಿಂ ಸುಚನಾಂ ಪಾಳ್ಚಿಂ ಬರಿಂ.
Health

ಆಕರ್ಷಕ್ ಸ್ತನಾಂಕ್ ಹೆ ಪಾಂಚ್ ಅಂಶ್ ಗರ್ಜೆಚೆ

ಸ್ತನಾಂ ಸಾರ್ಕ್ಯಾ ಗಾತ್ರಾರ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ಚಡ್ತಾ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್ ಕುಡಿಚಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಚಡ್ ಜಾತಾ. ಆಕರ್ಷಕ್ ಸ್ತನಾಂ ಜಾಯ್ ತರ್ ಸಕಯ್ಲ್ ದಿಲ್ಲೆ ಪಾಂಚ್ ಅಂಶ್ ಗರ್ಜ್ ಮ್ಹಣ್ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ರಿತಿನ್ ರುಜು ಜಾಲಾಂ.
Health

ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ದಾಕೊ ಖಾಂವ್ಚೆಂ ಬರೆಂ

ದಾಕೊ ಖೆಲ್ಯಾರ್ ಮೆಟಾಬೊಲಿಕ್ ಸಿಂಡ್ರೊಮ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂ ಥಂಯ್ ರಗ್ತಾ ಸಂಚಾರ್ ಬರೊ ಜಾತಾ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್ ರಗ್ತಾದಾಬ್ ಉಣೊ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ಎಕಾ ಸಂಸೊದಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಕಳೊನ್ ಆಯ್ಲಾಂ.
Health

ಬಾಳಾಂತ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ವಜನ್ ಉಣೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ?

ಭುರ್ಗೆಂ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತೀ ’ಸ್ಲಿಮ್ಮ್’ ಕೂಡ್ ಆಪ್ಣಾವ್ಚೆಂ ಚೂಕ್ ನ್ಹಂಯ್. ತರೀ ಬಾಳಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ಚ್ ಮಹಿನ್ಯಾನಿಂ ವಜನ್ ಉಣೆಂ ಕರ್ಚಿ ಆಲೋಚನ್ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಕ್ ಸಾರ್ಕಿ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಾಜೆ ತರ್ ಹೆಂ ವಾಚಾ.
Health

ಪಾವ್ಶಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಸಾಂಬಾಳ್ಚಿ ಕಶಿ?

ತೆನ್ನಾಂ ಪಡ್ಚೊ ಪಾವ್ಸ್, ಥಂಡಾಯೆಚೆಂ ವಾರೆಂ ತುಮ್ಚಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಭಿಗ್ಡಾಂವ್ಕ್ ಸಕಾತ್. ಹೆಂ ಆಡಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಸಾಕ್ ಭಿಜಾನಾಯೆ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಯೆತಾ ತರೀ, ಹಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಅನಿಕೀ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಜಾಗ್ರುತ್ಕಾಯೊ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಬರೆಂ.
Health

ಕಾನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಕರೊಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾಗೀ?

ಮ್ಹಜೆ ಕಾನ್ ಎಕ್ದಮ್ ವ್ಹಡ್ ಆಸಾತ್. ಸಕ್ಕಡ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸೊಂಸೊ ಸೊಂಸೊ ಮ್ಹಣ್ ಆಪಯ್ತಾನಾ, ಮಾಕಾಚ್ಚ್ ಕಿರಿಕಿರಿ ಜಾತಾ. ಕಾನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾತಾಗೀ?
Health

ಲಾಂಬಾಯ್ ವಾಡೊಂವ್ಕ್ ಕಿತೆಂ ಕರಿಜೆ?

ಸಕ್ಟಾಂ ಕುಳ್ಳಿ ಕುಳ್ಳಿ ಮ್ಹಳ್ತಾನಾ ಎಕ್ ಥರ್ ಜಾತಾ. 25 ವರ್ಸಾಂ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಲಾಂಬ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜಿ ಎಕ್ಲಿ ಇಷ್ಟಿಣ್ ಸಾಂಗ್ತಾ. ವ್ಹಯ್ ಗೀ?
Health

ಸ್ಥನಾಂಕ್ ಪಳೆತಾನಾ ಎಕ್ ಥರ್ ಜಾತಾ

ಕಾಮಾಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್, ಹೆವ್ಶಿನ್ ತೆವ್ಶಿನ್ ಖಂಯ್ ಗೆಲ್ಯಾರೀ ಸಕ್ಕಡ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸ್ಥನಾಂಕ್ ಚ್ಚ್ ಪಳೆತಾತ್. ಸ್ಥನಾಂ ಲಾನ್ ಕರುಂಕ್ ಕಾಂಯ್ ವೊಕ್ತಾಂ ಆಸಾತ್ ಗೀ?
Sex-Education

ಸ್ಥನಾಂ ಏಕ್ ಸಾರ್ಕಿಂ ನಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಕಾವ್ಜೆಣಿ

ಮ್ಹಜೆಂ ದಾವೆಂ ಸ್ಥನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಉಜ್ವ್ಯಾ ಸ್ಥನಾಪ್ರಾಸ್ ಲ್ಹಾನ್ ಆಸಾ. ಥೊಡೆಪಾವ್ಟಿಂ ಪಳೆತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ಚ್ ಎಕ್ ಥರ್ ಜಾತಾ. ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಸ್ಥನ್ ವ್ಹಡ್ ಕಶೆಂ ಕರ್ಚೆಂ?
Sex-Education

ಅತ್ಯಾಚಾರಾಕ್ ಬಲಿ ಜಾಲಿಂ - ಕಿತೆಂ ಕರುಂ?

ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಘರಾ ಹಾಂವ್ ಎಕ್ಲಿಂಚ್ಚ್ ಆಸ್ಲೆಲಿಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಸೆಜಾರ್ಚ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ಲೈಂಗಿಕ್ ಬಲತ್ಕಾರ್ ಕೆಲೊ.
Sex Education

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪತಿನ್ ವಯಗ್ರಾ ಘೆವ್ಯೆತಾಗೀ?

ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾರ್ಕೆಂ ಲೈಂಗಿಕ್ ಸುಖ್ ಮೆಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಾಶಿ ಜಾಲ್ಯಾಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪತಿನ್ ವಯಗ್ರಾ ಗುಳಿಯೊ ಘೆವ್ಯೆತಾಗೀ?
Health

ಒಲಿವ್ ತೇಲ್ ಸೆವ್ಲ್ಯಾರ್ ಬಾಂಳ್ತೆರ್ ಸಾರ್ಕೊ ಜಾತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸತ್ ಗೀ?

ಒಲಿವ್ ತೇಲ್ ತಾಂದು ಧುಲ್ಲ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಸೆಂವ್ಲೆಲ್ಯಾಂತ್ ನೋರ್ಮಲ್ ಬಾಂಳ್ತೆರ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಭೆಷ್ಟೆಂ. ಕೊಣೆಂ ಕೊಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಲೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ತುಜಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಭಿಗ್ಡೊಂಕ್ ದೀನಾಕಾ.
Health