ಪಾವ್ಶಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಸಾಂಬಾಳ್ಚಿ ಕಶಿ?


ಪಾವ್ಸ್ ಸುರು ಜಾಲಾ. ಪಾವ್ಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸಕ್ಟಾಂಕೀ ಮೋಗ್. ತೆನ್ನಾಂ ಪಡ್ಚೊ ಪಾವ್ಸ್, ಥಂಡಾಯೆಚೆಂ ವಾರೆಂ ತುಮ್ಚಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಭಿಗ್ಡಾಂವ್ಕ್ ಸಕಾತ್. ಹೆಂ ಆಡಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಸಾಕ್ ಭಿಜಾನಾಯೆ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಯೆತಾ ತರೀ, ಹಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಅನಿಕೀ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಜಾಗ್ರುತ್ಕಾಯೊ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಬರೆಂ.

ಜಾತಾ ತಿತ್ಲೆಂ ಉದಕ್ ಪಿಯೆಜೆ : ಪಾವ್ಸಾಂತ್ ಚಡ್ ತಾನ್ ಲಾಗಾನಾ, ಆನಿ ಉದಕ್ ಪಿಯೆಲ್ಯಾರ್ ತೆದಾಳಾ ತೆದಾಳಾ ಮುತೊಂಕ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ಉದಕ್ ಪಿಯೆನಾಂತ್. ಕಿತೆಂಯ್ ಆಸೊಂ ದಿಸಾಕ್ 8-10 ಗ್ಲಾಸ್ ಉದಕ್ ಪಿಯೆಂವ್ಚೆಂ ಬರೆಂ. ಹುನ್ ಉದಕ್ ಪಿಯೆಂವ್ಚಿ ಸವಯ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಅನಿಕೀ ಬರೆಂ.

ಭಿಜ್ಲ್ಯಾರ್ ತಕ್ಷಣ್ ನ್ಹಾಂವ್ಚೆಂ ಬರೆಂ : ಪಾವ್ಸ್ ಯೆಂವ್ಚೊನಾ ಮ್ಹಣ್ ಭಾಯ್ರ್ ವೆತಾತ್, ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ ಪಾವ್ಸ್ ಸುರು ಜಾತಾ ಆನಿ ಭಿಜಾನಾಸ್ತಾನಾ ವಾಟ್ ನಾ. ಪುಣ್ ಘರಾ ಆಯ್ಲೆಲೆಂಚ್ಚ್ ಫಕತ್ತ್ ಮಾತೆಂ ಪುಸುನ್ ವೊಗೆಂ ಬಸಾನಾಸ್ತಾನಾ ಹುನ್ ಉದ್ಕಾಂತ್ ನ್ಹಾಂವ್ಚೆಂ ಬೋವ್ ಬರೆಂ. ಥಂಡ್ ವಸ್ತುರ್ ತಕ್ಷಣ್ ಬದ್ಲಿಜೆ.

ಭಾಯ್ಲಿಂ ಖಾಣಾಂ ಆಡಾಂವ್ಚಿಂ : ಪಾವ್ಶಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಭಾಯ್ರ್ ಹುನ್ಹೋನಿ ಖಾಣಾಂ ಖಾಂವ್ಚಿ ಆಶಾ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಸಹಜ್ ತರೀ, ಜಾತಾ ತಿತ್ಲೆಂ ಆಡಾಂವ್ಚೆಂ ಬರೆಂ. ರಸ್ತ್ಯಾ ದೆಗೆಚ್ಯಾ ಖಾಣಾಂನಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಬಸ್ಚೆಂ ಚಡ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಡಯಾರಿಯಾ, ಕಾಲರಾ ತಸಲ್ಯೊ ಪಿಡಾ ಯೆಂವ್ಚಿ ಸಾಧ್ಯತಾ ಆಸಾ. ಲೊಟುನ್ ವರ್ಚ್ಯಾ ಘುಡಾ ಆಂಗ್ಡಿಂನಿ ಇಲ್ಲೆಶೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಉದಕ್ ಆಸೊನ್ ತಾಂತುಚ್ಚ್ ಮಸಾಲ ಪುರಿ, ಪಾನಿ ಪುರಿಚ್ಯೊ ಬೊಶಿಯೊ ಧುಂವ್ಚೆಂ ಆಸ್ತಾ. ಅಸಲಿಂ ಖಾಣಾಂ ಖೆಲ್ಯಾರ್ ಪಿಡಾ ಯೆಂವ್ಚಿ ಸಾಧ್ಯತಾ ಆಸಾ.

ರಾಂದ್ವಯ್ ಸೆಂವ್ಚೆಂ ಬರೆಂ : ರಾಂದ್ವಯ್ ತಿ ಕಸ್ಲಿಯ್ ಜಾಂವ್, ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ಬರಿ. ಹುನ್ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಧುವ್ನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ರಾಂದುಂಕ್ ವಾಪಾರ್ಲ್ಯಾರ್ ಅನಿಕೀ ಬರೆಂ.

ತಾಜಾ ಮಾಸ್ಳಿ ಖಾಯ್ಜೆ : ಮಾಸ್ಳಿ ಘೆತಾತ್ ತರ್ ಫ್ರೆಶ್ ಮಾಸ್ಳಿ ಘೆಯಾ. ಐಸಾಂತ್ ದವರ್ಲೆಲಿ ಮಾಸ್ಳಿ ಘೆನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ. ಸುಕಿ ಮಾಸ್ಳಿ ತರ್ ತಾಂತುನ್ ಉದ್ಕಾಚೊ ಅಂಶ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ನಕ್ಕಿ ಕರಿಜೆ.