ಸೈನಸ್ ಸಮಸ್ಯಾಕ್ ಪರಿಣಾಮ್‍ಕಾರಿ ವೊಕಾತ್


ಸೈನಸ್ ದಿಸೊನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್, ಮಸ್ತ್ ಕಿರಿಕಿರಿ ಜಾತಾ. ಧುಳ್, ಮಾಜ್ರಾಚಿ ಲೋಂವ್ ಆನಿಂ ಥೊಡ್ಯಾ ಕ್ರಿಮಿಂ ವರ್ವಿಂಯೀ ನಾಕಾಚಿ ಎಲರ್ಜಿ ಸುರು ಜಾತಾ. ಶಿಂಕೊ, ನಾಕ್ ಬಾಂಧ್ಚೆಂ, ನಾಕಾಂತ್ ಕಿರ್ಮೆಂ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಆನಿ ತಕ್ಲಿ ಫಡಾಫಡ್ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾ. ಅಸಲೊ ಸಮಸ್ಸೊ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್, ಕಶೆಂ ಬಚಾವ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ದಿಲಾಂ. ದಯಾಕರ್ನ್ ವಾಚಾ.

ಆಪಲ್ ಸೈಡರ್ ವಿನಿಗರ್: ಹೆಂ, ಸೈನಸ್ ಸಮಸ್ಯಾಕ್ ಬೋವ್ ಬರೆಂ ಘರ್ ಒಕಾತ್. ಶೆಳ್, ನಾಕ್ ಖೊರ್ಜುಂಚೆಂ ಇತ್ಯಾದಿ ಲಕ್ಷಣಾಂ ದಿಸೊನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಹೆಂ ಟೊನಿಕಾಬರಿ ಕಾಣ್ಘೆಲ್ಯಾರ್ ಎಲರ್ಜಿ ಚಡ್ ಜಾಯ್ನಾ. ವಿನಿಗರ್ ಅಶೆಂ ಸೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್:

* ಏಕ್ ಲೊಟೊ ಹುನ್ ಉದ್ಕಾಕ್ ಏಕ್ ಕುಲೆರ್ ವಿನಿಗರ್ ಘಾಲ್ನ್ ಸದಾಂಯ್ ಪಿಯೆಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ.

* ಏಕ್ ಕುಲೆರ್ ವಿನಿಗರ್ ಸಲಾದಾ ಸವೆಂ ಘಾಲ್ನ್ ಯೀ ಖಾವ್ಯೆತ್.

ಸಕಯ್ಲ್ ದಿಲ್ಲಿಂ ವಿಧಾನಾಂಯ್ ಉಪಯೋಗ್ ಕರ್ಯೆತ್:

ಜಿರೆಂ: ಕಾಳೆಂ ಜಿರೆಂ ಪಾತಳ್ ಲುಗ್ಟಾಂತ್ ಘಾಲ್ನ್ ಬಾಂಧುನ್ ನಾಕಾ ಲಾಗಿಂ ಧರ್ನ್ ಜೊರಾನ್ ಉಸ್ವಾಸ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಉಸ್ವಾಸ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಸುಲಭ್ ಜಾತಾ.

ನೀಲಗಿರಿ ತೇಲ್: ಹುನ್ ಉದ್ಕಾಕ್ ಥೊಡೆ ಥೆಂಬೆ ನೀಲಗಿರಿ ತೇಲ್ ಘಾಲ್ನ್ ತಾಚೊ ಪರ್ಮಳ್/ಆವಿ ಕಾಣ್ಘೆಲ್ಯಾರ್, ಸೈನಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಮುಕ್ತಿ ಮೆಳ್ತಾ.

ಒಲಿವ್ ತೇಲ್: ನಾಕ್ ಬಂದ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಬರಿ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್, ನಾಕಾಚ್ಯಾ ಆನಿಂ ದೊಳ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಭಂವ್ತಿಂ ಒಲಿವ್ ತೇಲ್ ಪುಸಿಜೆ.

ಪಿಯಾವ್, ಲೊಸುಣ್: ಸೈನಸ್ ಸಮಸ್ಸೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಪಿಯಾವ್ ಆನಿಂ ಲೊಸುಣ್ ಭಾರಿ ಬರೆಂ ಒಕತ್. ಖಾಣಾಂತ್ ಹ್ಯೊ ದೊನೀ ವಸ್ತು ಚಡ್ ಗಳ್ಸಿಲ್ಯಾರ್ ಉತ್ತೀಮ್.

ಕ್ಯಾರೆಟ್: ಕ್ಯಾರೆಟಾಚೊ ಜ್ಯೂಸ್ ಪಿಯೆಲ್ಯಾರ್, ಸೈನಸ್ ಸಮಸ್ಸೊ ಉಣೊ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಳೊನ್ ಆಯ್ಲಾಂ.

ಮೆತಿ: ಏಕ್ ಕುಲೆರ್ ಮೆತಿ, 250 ಮಿಲಿ ಲೀಟರ್ ಉದ್ಕಾಕ್ ಭರ್ಸುನ್, ತಿ ಅರ್ಧಾಂ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಉಕಡ್ನ್ ಸೆವ್ಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ. ಸೈನಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ತಾಪಾಕ್ ಪರಿಹಾರ್ ದಿಂವ್ಚೆಸವೆಂ, ಕುಡಿ ಥಾವ್ನ್ ವಿಕಾಚೆಂ ಅಂಶ್ ಕಾಡ್ತಾ.