ಬಾಳಾಂತ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ವಜನ್ ಉಣೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ?


ಅಪೂರ್ಬಾಯೆಚಿ ಕೂಡ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಹರ್ಯೇಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚಿ ಆಶಾ. ಡಯೆಟ್, ವ್ಯಾಯಾಮ್ ಕರ್ನ್ ಚಡಾವತ್ ಸ್ತ್ರೀಯೊ ಆಪ್ಣಾಚಿ ಕೂಡ್ ಆಕರ್ಷಕ್ ದಿಸ್ಚೆಬರಿ ಕರ್ತಾತ್. ಪೂಣ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಎಕಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚಿ ಆವಯ್ ಜಾತಾನಾ ಕುಡಿಂತ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಜಾತಾ. ಥೊಡಿಂ ಮೊಟಿಂ ಜಾತಾತ್. ಪೂಣ್ ಹಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಚಡಾವತ್ ಸ್ತ್ರೀಯೊ ತಯಾರ್ ಆಸಾನಾಂತ್. ಭುರ್ಗೆಂ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತೀ ಸೊಭಿತ್, ಬಾರೀಕ್ ಕೂಡ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಶೆತಾತ್.

ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಭುರ್ಗೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಮಹಿನ್ಯಾನಿಂ ಜಿಮ್ಮಾಕ್ ಸೆರ್ವೊಂಕ್ ಆಶೆತಾತ್ ಆನಿಂ ಖಾಣ್ ಜೆವಣ್ ಉಣೆಂ ಕರ್ತಾತ್. ಒಟ್ಟಾರೆ, ತಾಂಕಾಂ ’ಏಕ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚಿ ಆವಯ್ ತರೀ ಬಾರೀಕ್, ಸೊಭಿತ್ ಆಸಾ’ ಮ್ಹಣ್ ಹೆರಾನಿಂ ಹೊಗೊಳ್ಸಿಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಆಶಾ ಆಸ್ತಾ. ಭುರ್ಗೆಂ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತೀ ’ಸ್ಲಿಮ್ಮ್’ ಕೂಡ್ ಆಪ್ಣಾವ್ಚೆಂ ಚೂಕ್ ನ್ಹಂಯ್. ತರೀ ಬಾಳಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ಚ್ ಮಹಿನ್ಯಾನಿಂ ವಜನ್ ಉಣೆಂ ಕರ್ಚಿ ಆಲೋಚನ್ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಕ್ ಸಾರ್ಕಿ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಾಜೆ ತರ್ ಹೆಂ ವಾಚಾ.

ಗುರ್ವಾರ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಇಲ್ಲೆಂ ವಜನ್ ಚಡ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಸಹಜ್. ಡೆಲಿವರಿ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಉತ್ತೀಮ್ ಪೋಷಕಾಂಶ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಖಾಣ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ದೂದ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ವರ್ವಿಂ ಪೌಷ್ಠಿಕ್ ಖಾಣಾ ತೆವ್ಶಿಂ ಚಡ್ ಗುಮಾನ್ ದೀಜೆ ಶಿವಾಯ್ ಡಯೆಟಾ ತೆವ್ಶಿಂ ನ್ಹಂಯ್.

ಭುರ್ಗೆಂ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಭುಕೆನ್ ರಾವೊಂಕ್ ನಜೊ. ತಶೆಂ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ನಿತ್ರಾಣ್ ಜಾತಾ. ವಜನ್ ಚಡ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಉಪಾಶಿಂ ರಾವೊಂಕ್ ನಜೊ. ತವಳ್ ತವಳ್ ಖಾಯ್ಜೆ. ದಿಸಾಕ್ 400-500 ಕ್ಯಾಲೊರಿ ಚಡಿತ್ ಖಾಣ್ ಖಾಯ್ಜೆ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಚಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಆವಯ್ನ್ ಸೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಾಣಾಚೆರ್ ಹೊಂದೊನ್ ಆಸ್ತಾ.

ಆವಯ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸ ಮಹಿನೆ ಕುಡಿಚ್ಯಾ ವಜನಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಖಂತ್ ಕರುಂಕ್ ನಜೊ. ಜೆವಣ್ ಸೊಡ್ನ್ ಬಾರೀಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರುಂಕ್ ನಜೊ.

ಕೆದಾಳಾ ವ್ಯಾಯಾಮ್ ಕರಿಜೆ?

ಭುರ್ಗೆಂ ಜಾವ್ನ್ ದೋನ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಲಗ್ಬಗ್ ತೀಸ್ ಮಿನುಟಾಂ ವೋಕಿಂಗ್ ಕರ್ಯೆತಾ. ಘರಾ ಲ್ಹಾನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಕಾಮ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ.

ನೊರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನಿಂ ಸ ಮಹಿನ್ಯಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪುಶ್ ಅಪ್, ಪುಲ್ ಅಪ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಜ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ.

ಸಿಸೇರಿಯನ್ ಡೆಲಿವರಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನಿಂ ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾ ಭಲಾಯ್ಕೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಚಡ್ ಜಾಗ್ರುತ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್.

ಸಿಸೇರಿಯನ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಚಡ್ ಪೋಟ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ದೆಕುನ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಬಾಂಧ್ಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ. ನಾ ತರ್ ಚರಾಬ್ ಚಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೂಡ್ ವಿಕಾರ್ ದಿಸೊಂಕ್ ಪುರೊ. ಪೂಣ್ ತೊ ಬೆಲ್ಟ್ ಬಾಂಧ್ಲ್ಯಾರ್ ಪೋಟ್ ಜಿರ‍್ತಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೂಡ್ ಬಾರೀಕ್ ದಿಸ್ತಾ. ಸಿಸೇರಿಯನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಥೊಡೊ ತೇಂಪ್ ಉಠೊನ್ ಬಸೊಂಕ್ ಕಷ್ಟ್ ಜಾತಾ. ಬೆಲ್ಟ್ ಬಾಂಧ್ಲ್ಯಾರ್ ಸುಲಭ್ ಜಾತಾ.

ಸಿಸೇರಿಯನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನಿಂ ಸ ಮಹಿನ್ಯಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ಚಲ್ಯೆತ್ ಪೂಣ್ ಚಲ್ತಾನಾ ಪಡನಾಶೆಂ ಚತ್ರಾಯ್ ಸಾಂಬಾಳಿಜೆ. ಕಷ್ಟಾಂಚೆಂ ವ್ಯಾಯಾಮ್ ಎಕಾ ವರ್ಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕರ್ಯೆತ್.

ಡೆಲಿವರಿ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಕಠೀಣ್ ಡಯೆಟಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಉತ್ತೀಮ್ ಸಮತೋಲನಾಚೆಂ ಖಾಣ್ ಜೆವಣ್ ಸೆಂವ್ಚೆಂ ಆನಿಂ ಫಾವೊ ತೆಂ ವ್ಯಾಯಾಮ್ ಕರ್ಚೆಂ ಬರೆಂ. ತಶೆಂ ಕೆಲ್ಯಾರ್, ಕುಡಿಂತ್ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಾಂ ಉಣಿಂ ಜಾಯ್ನಾಂತ್.