ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ದಾಕೊ ಖಾಂವ್ಚೆಂ ಬರೆಂ


ದಾಕೊ ಖೆಲ್ಯಾರ್ ಮೆಟಾಬೊಲಿಕ್ ಸಿಂಡ್ರೊಮ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂ ಥಂಯ್ ರಗ್ತಾ ಸಂಚಾರ್ ಬರೊ ಜಾತಾ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್ ರಗ್ತಾದಾಬ್ ಉಣೊ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ಎಕಾ ಸಂಸೊದಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಕಳೊನ್ ಆಯ್ಲಾಂ.

ಕನೆಕ್ಟಿಕಟ್ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರಕಾರ್ ದಾಕೊ ಸೆವ್ಲ್ಯಾರ್ ಮೆಟಾಬೊಲಿಕ್ ಸಿಂಡ್ರೊಮ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂ ಥಂಯ್ ಕಾಳ್ಜಾಘಾತ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ರಿಸ್ಕ್ ಉಣೆಂ ಜಾತಾ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್ ರಗತ್ ವ್ಹಾಳೊಂಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯೊ ಅಡ್ಕಳ್ಯೊ ಪಯ್ಸ್ ಜಾತಾತ್ ಕಂಯ್.

ಮೆಟಾಬೊಲಿಕ್ ಸಿಂಡ್ರೊಮ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ಪಿಡಾ. ಚಡ್ಲಲೊ ರಗ್ತಾದಾಬ್, ಡಯಾಬಿಟಿಸ್, ಮೊಟಾಯ್ ಚಡ್ ಜಾಂವ್ಚಿ, ಕಾಳ್ಜಾಘಾತಾಚೆಂ ರಿಸ್ಕ್ ಚಡ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಇತ್ಯಾದಿ ಹ್ಯಾ ಪಿಡೆಚಿಂ ಲಕ್ಷಣಾಂ.

ದಾಕ್ಯಾಂತ್ ಪೊಲಿಫೆನೊಲ್ಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನೈಸರ್ಗಿಕ್ ಅಂಶ್ ಆಸಾ. ಸಂಸೊದಾ ಖಾತಿರ್ ಮೆಟಾಬೊಲಿಕ್ ಸಿಂಡ್ರೊಮ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ, ತೀಸ್ ಥಾವ್ನ್ ಸತ್ತರ್ ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ವಿಂಚ್ಲೆಂಲೆಂ. ತಾಂಕಾಂ ದಾಕೊ, ಪಿಟ್ಯಾ ರುಪಾರ್ ಸೆಂವ್ಕ್ ದಿಲ್ಲೊ ಆನಿಂ ತಾಣಿಂ ತೊ ಚಾರ್ ಹಪ್ತೆ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ತವಳ್ ತವಳ್ ಸೆವಿಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ.

ತಾಚ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೀನ್ ಹಪ್ತೆ ತಾಂಕಾ ದಾಕೊ ವಾ ದಾಕ್ಯಾಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಕಿತೆಂಯ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾ. ಪೂಣ್ ತಾಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ತಾಂಕಾ ದುಸ್ರ್ಯಾಚ್ ನಮುನ್ಯಾಚಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ದಿಲಿ. ಅಶೆಂ, ತೊ ಸಂಸೊದ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ತೊ ಹರೇಕ್ ದಾದ್ಲೊ ದಾಕ್ಯಾಕ್ ಆನಿಂ ಇತರ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಕ್ ಕಸಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ದಿತಾ ಮ್ಹಣ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲೆಂ.