ಆಕರ್ಷಕ್ ಸ್ತನಾಂಕ್ ಹೆ ಪಾಂಚ್ ಅಂಶ್ ಗರ್ಜೆಚೆ


ಸ್ತನಾಂ ಸಾರ್ಕ್ಯಾ ಗಾತ್ರಾರ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ಚಡ್ತಾ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್ ಕುಡಿಚಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಚಡ್ ಜಾತಾ. ಆಕರ್ಷಕ್ ಸ್ತನಾಂ ಜಾಯ್ ತರ್ ಸಕಯ್ಲ್ ದಿಲ್ಲೆ ಪಾಂಚ್ ಅಂಶ್ ಗರ್ಜ್ ಮ್ಹಣ್ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ರಿತಿನ್ ರುಜು ಜಾಲಾಂ.

ಈಸ್ಟೋಜನ್ ಉಣೆಂ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಖಾಣಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ರಾವಾ: ಅಮಾಲ್ ಪಿಯೊಣೆಂ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಕುಡಿಂತ್ ಈಸ್ಟೋಜನ್ ಉಣೆಂ ಜಾತಾ. ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಸ್ತನಾಂಚ್ಯಾ ಆಕಾರಾಂತ್ ವೆತ್ಯಾಸ್ ಜಾತಾ. ಚಡ್ ನಾರ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಖಾಣ್ ಖಾಯ್ಜೆ. ಖಾಣಾಂತ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಪ್ರೊಟೀನ್ ಸ್ತನಾಂಚೊ ಆಕಾರ್ ಚಡ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಸಹಕಾರ್ ದಿತಾ. ಮಾಸ್ಳಿ, ಒಲಿವ್ ತೇಲ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಖಾಣ್, ರಾಂದ್ವಯ್ ಆನಿಂ ಫಳ್ ವಸ್ತು ಸದಾಂಯ್ ಸೆವ್ಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ.

ಬ್ರಾ ಸೈಜ್ ಸಮಾ ಆಸಾಜೆ: ಮೊಸ್ತ್ ಟೈಟ್ ವಾ ಸಡಿಳ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಬ್ರಾ ಘಾಲುಂಕ್ ನಜೊ. ಖೆಳ್ಗಾಡಿ, ಪಾನೊ ದಿತೆಲಿಂ ಆನಿಂ ಮಧ್ಲಿ ಪ್ರಾಯ್ ಮಿಕ್ವಾಲ್ಲ್ಯಾನಿಂ ಸ್ತನಾಂ ಸಮಾ ರಾಂವ್ಚೆ ಬರಿ ಬ್ರಾ ಘಾಲಿಜೆ. ಹಡ್ದ್ಯಾರ್ ಮೊಸ್ತ್ ಚರ್ಬೆಚೆಂ ಅಂಶ್ ಸ್ಟೋರ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಗಾತ್ರ್ ಲೆಕಾವರ್ತೆಂ ಚಡ್ ದಿಸ್ತಾ. ತೆಂಯ್ ಕುಡಿಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ಪಾಡ್ ಕರ್ತಾ.

ಕುಡಿಚ್ಯಾ ವಜನಾಂತ್ ಸಮತೋಲನ್: ಯೋಗ, ವ್ಯಾಯಾಮ್, ಖಾಣಾಚೆಂ ಕ್ರಮ್ -ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಕುಡಿಚೆಂ ವಜನ್ ಸಮತೋಲನಾರ್ ಆಸ್ಚೆ ಬರಿ ಕರ್ತಾ. ಅಶೆಂ ಆಕರ್ಷಕ್ ಗಾತ್ರಾಚಿಂ ಸ್ತನಾಂ ಮೆಳ್ತಾತ್.

ವ್ಯಾಯಾಮ್: ಪುಶ್ ಅಪ್ ವಾ ಪುಲ್ ಅಪ್ ವ್ಯಾಯಾಮ್ ಸ್ತನಾಂ ಟೈಟ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಬರಿ ಕರುಂಕ್ ಸಹಕಾರಿ.

ಮಸಾಜ್: ರಾತಿಂ ನಿದ್ತಾನಾ ಸ್ತನಾಂಕ್ ಮೊಯಿಶ್ಚರೈಜರಾ ಥಾವ್ನ್ ಮಸಾಜ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಪ್ರಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಸ್ತನಾಂ ಆಕರ್ಷಕ್ ದಿಸ್ತಾತ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್ ಕಾತ್ ಸುಕನಾ.