ಕಾಮಾಕ್ ವೆಚ್ಯಾ ಗುರ್ವಾರ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ಸಲಹಾ


ಆತಾಂ ಕಾಮಾಕ್ ವೆಚ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚೊ ಸಂಖೊ ಚಡ್ಲಾ. ಕೂಲಿ ಕಾಮಾ ಥಾವ್ನ್ ಧರ್ನ್ ಸೋಫ್ಟ್ ವೇರ್  ಶೆತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಸರ್ವ್ ಕ್ಷೇತ್ರಾನಿಂ ಬಾಯ್ಲ್ ಮ್ಹನ್ಶ್ಯಾಂಚೆಂಚ್ ಕಾರ್ಬಾರ್. ಕಾಮ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಭೊರ್ ಆಸ್ತಾಚ್. ಅಶೆಂ ಆಸ್ತಾಂ ಗುರ್ವಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕಾಮ್ ಸೊಡ್ನ್ ಘರಾ ಬಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ನವ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ ವಾ ಭುರ್ಗೆಂ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ರಜಾ ಮೆಳಾತ್ ಶಿವಾಯ್ ಗುರ್ವಾರ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಸಬಾರಾಂಕ್ ರಜಾ ಮೆಳಾನಾ.

ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಕಾಮಾಕ್ ವೆಚ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯಾನಿಂ ಗರ್ಭೆಸ್ತ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ಸಕಯ್ಲ್ ದಿಲ್ಲಿಂ ಸುಚನಾಂ ಪಾಳ್ಚಿಂ ಬರಿಂ.

ಮೆಟಾಂ ಚಡನಾಕಾತ್: ಒಫಿಸಾಂತ್ ಸಬಾರ್ ಮೆಟಾಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ತಿಂ ಗಳ್ಸಿನಾಕಾತ್. ಲಿಫ್ಟ್ ಗಳ್ಸಿಯಾ. ಮೊಸ್ತ್ ಉಬಾರ್ ಆನಿಂ ಟೈಲ್ಸ್, ಮಾರ್ಬಲ್ ಇತ್ಯಾದಿಂಚೆರ್ ಚಲ್ತಾನಾ ನಿಸಾರ್ಚ್ಯೊ ವ್ಹಾಣೊ ಘಾಲಿನಾಕಾತ್.

ವಜನ್ ವ್ಹಾವಯ್ನಾಕಾತ್: ವಜನ್ ಚಡ್ ಆಸ್ಚ್ಯೊ ವಸ್ತು ಹಾತಾಂತ್ ಧರ್ಚ್ಯೊ ವಾ ಉಕಲ್ಚ್ಯೊ ಬರೆಂ ನ್ಹಂಯ್.

ಭಲಾಯ್ಕೆ ಭರಿತ್ ಖಾಣ್: ಒಫಿಸಾಂತ್ ಕುರ್ಕುರಿತ್ ಖಾಣ್ ಸೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಚಣೆಂ ಇತ್ಯಾದಿ ನಟ್ಸ್ ವಾ ಫಳ್ ವಸ್ತು ಖಾಯ್ಜೆ. ಪ್ರೊಟೀನ್ ಆನಿಂ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಮ್ ಚಡ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಖಾಣ್ ಚಡ್ ಸೆಂವ್ಚಿ ಸವಯ್, ಆವಯ್ ಆನಿಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚ್ಯಾ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ಬರಿ.

ಕೊಫಿ ಪಿಯೆನಾಕಾತ್: ಗುರ್ವಾರ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಚಡ್ ಕೊಫಿ ಪಿಯೆಂವ್ಚೆಂ ಬರೆಂ ನ್ಹಂಯ್. ತಾಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ದುದಾಕ್ ಪ್ರೊಟೀನ್ ಪಿಟೊ ವಾ ಹೊರ್ಲಿಕ್ಸ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಘಾಲ್ನ್ ಪಿಯೆಯಾ. ಸಿಗ್ರೆಟ್ ವೊಡ್ಚಿ ಸವಯ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯಾನಿಂ, ಪೊಟಾಂತ್ಲೆಂ ಸೊಭಿತ್ ಭುರ್ಗೆಂ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಭರಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಲ್ಮಾಜೆ ತರ್ ಸಿಗ್ರೆಟ್ ಸೊಡಿಜೆಚ್.

ಬಸ್ಚಿ ರೀತ್ ಸಮಾ ಆಸಾಜೆ: ಉಶ್ಯಾಚೆಂ ಕದೆಲ್ ವಾ ಬಸೊಂಕ್ ಆರಾಮ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಕದೆಲ್ ಗಳ್ಸಿಯಾ. ಪಾಟ್ ದೂಕ್ ಆಡಾಂವ್ಕ್ ವಾರೆಂ ಭರ್ಲಲೆಂ ಉಶೆಂ ಬರೆಂ.

ವಿಶೆವ್: ನಿರಂತರ್ ಬಸೊನ್ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ನಜೊ. ಮಧೆಂ ಮಧೆಂ ಇಲ್ಲೆಂ ರೆಸ್ಟ್ ಕರಿಜೆ. ಮೊಸ್ತ್ ಉದಾಕ್ ಪಿಯೆಜೆ. ಸಕಾಳಿಂ ಉಠೊನ್ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ.

ಮೊಸ್ತ್ ಮಾನಸಿಕ್ ಭೊರಾ ಸವೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚೆಂ ಜಿವಾಕ್ ಖಂಡಿತ್ ಬರೆಂ ನ್ಹಂಯ್.