ಮಧ್ಯಮ್ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಫಿಟ್ ಆಸಾಜೆ ಕಿತ್ಯಾಕ್?


1970 ಇಸ್ವೆ ಥಾವ್ನ್ ಸರಾಸರ್ 49 ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂ ಆನಿಂ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂ ವಯ್ರ್ ಏಕ್ ಲಾಂಬ್ ಕಾಳಾಚೆಂ ಅಧ್ಯಯನ್ ಚಲ್ಲೆಂ ಆನಿಂ ತಿಂ ಮ್ಹನ್ಶಾಂ ತಪಾಸ್ಣೆ ಖಾತಿರ್ ಕೂಪರ್ ಕ್ಲಿನಿಕಾಕ್ ಆಯ್ಲೆಲ್ಯಾ ತವಳ್ ಹೆಂ ಅಧ್ಯಯನ್ ಚಲ್ಲೆಲೆಂ. ತೆ 18,670 ಜಣ್ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಭರಿತ್ ಆಸ್ಲೆ ಆನಿಂ ತಾಂಕಾಂ ತಾಂಚೆಂ ಏರೋಬಿಕ್ ಫಿಟ್‍ನೆಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕರ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಟ್ರೆಡ್‍ಮಿಲ್ ಟೆಸ್ಟಾಕ್ ಒಳಗ್ ಕೆಲೆಂ.

ತೀಸ್ ವಾ ಚಾಳಿಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ‍್ಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಯನ್‍ಕಾರಾನಿಂ ತ್ಯಾಚ್ 18,670 ಜಣಾಂಕ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕೆಲೆಂ. ತಿಂ 70 ಥಾವ್ನ್ 80 ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆಚಿಂ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಲೆಲಿಂ. ತಾಂಚಿ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಕಾಣ್ಘೆವ್ನ್ ತಾಂಚೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ರೆಕೊರ್ಡ್ ಆನಿಂ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕ್ಲೇಮ್ ರೆಕೊರ್ಡ್ಸ್ ವ್ಹರವ್ನ್ ಪಳೆಲೆ. ಜಿಂ ಕೋಣ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಧ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಬೋವ್ ಉಣೆಂ ಫಿಟ್ ಆಸ್ಲೆಲಿಂ, ತಿಂ ಆತಾಂ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್, ಕಾಳ್ಜಾಚಿ ಪಿಡಾ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಲಾಂಬ್ ಕಾಳಾಚ್ಯಾ ಪಿಡೆಂ ಥಾವ್ನ್ ಕಷ್ಟತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಳೊನ್ ಆಯ್ಲೆಂ.

ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್, ಜಿಂ ಕೋಣ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಧ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಬೋವ್ ಫಿಟ್ ಆಸ್ಲೆಲಿಂ, ತಿಂಯ್ ತ್ಯಾಚ್ ಪಿಡೆಂ ಥಾವ್ನ್ ಕಷ್ಟಾತಾತ್-ಪೂಣ್ ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್-ಮ್ಹಣ್ ಕಳೊನ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜೀವನಾಚಿಂ ಅಕ್ರೇಚಿಂ ಧಾ-ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ತ್ಯಾ ಲಾಂಬ್ ಕಾಳಾಚ್ಯಾ ಪಿಡೆಂ ಥಾವ್ನ್ ಕಷ್ಟೊಂಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚ್ಯಾ ಅಕ್ರೇಚ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾನಿಂ ಮಾತ್ರ್ ತಿಂ ಕಷ್ಟತಾಲಿಂ. ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಪಳೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೆ ಅಧ್ಯಯನ್ ಚಲಯ್ತೆಲೆ ಹ್ಯಾ ನಿರ್ಧಾರಾಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್: ವ್ಯಾಯಾಮ್ ಕರ್ನ್ ಮಧ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಫಿಟ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್, ಉತರ್ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಅಸ್ಕತ್‍ಕಾಯೆ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ರಾವ್ಯೆತ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್ ನಿವೃತ್ತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸುರ್ವಿಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾನಿಂ ಏಕ್ ಗೂಣ್ ಮಟ್ಟಾಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ಜಿಯೆವ್ಯೆತ್.

ಹ್ಯಾ ಲಾಂಬ್ ಕಾಳಾಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಯನಾಚೆಂ ಫಳಿತಾಂಶ್ ಪಳೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ದಾಕ್ತೆರಾಂಚ್ಯಾ ಮತಿಕ್ ಹೆ ಅಂಶ್ ಗೆಲೆ: ಮಧ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಫಿಟ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮ್ಯಾರಥೊನಾನಿಂ ಧಾಂವ್ಚೆಂ ವಾ ವಜನ್ ಉಕಲ್ಚೆಂ ನ್ಹಂಯ್. ಆಯ್ಲೆವಾರ್ಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಯನಾಚೊ ಮುಕೆಲಿ, ಡೊ| ಬೆಂಜಮಿನ್ ವಿಲ್ಸ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ: "ತುಮಿಂ ಏಕ್ ಖೆಳ್ಗಾಡಿ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ನಾ. ಮಾಂದ್ರೆ ಥಾವ್ನ್ ಉಠ್ಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ, ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಆಳ್ಸಾಯ್ ಪಯ್ಸ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ. ಅರ್ಧೆಂ ಕಾಮ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಬರಿ. ಆನಿಂ ದಿಸಾಕ್ ವೀಸ್ ಥಾವ್ನ್ ತೀಸ್ ಮಿನುಟಾಂ ಚಲ್ಲ್ಯಾರ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಮಧ್ಯಮ್ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಫಿಟ್ ಆಸ್ಯೆತ್ ಆನಿಂ ಉತರ್ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಪಿಡೆಂ ಥಾವ್ನ್ ಚಡ್ ಪಯ್ಸ್ ರಾವ್ಯೆತ್.

ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಅನ್ಯೇಕ್ ಅಧ್ಯಯನ್ ಚಲ್ಲೆಂ ಆನಿಂ 9611 ವ್ಹಡಾಂಕ್ ಪರೀಕ್ಷೆಕ್ ಒಳಗ್ ಕೆಲೆಂ ಆನಿಂ ಹ್ಯಾ ಅಧ್ಯಯನಾಂತ್ ಸಯ್ತ್ ತಸಲೆಂಚ್ ಫಳಿತಾಂಶ್ ದಿಸೊನ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ 9611 ಜಣಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಜಿಂ ಕೋಣ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ 50-60 ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಚುರುಕ್ ಆಸ್ಲೆಲಿಂ ತಾಂಚೆ ಪಯ್ಕಿ 35 ಪ್ರಾಸ್ ಉಣೊ ಠಕ್ಕೆ ಲೋಕ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಆಟ್ ವರ್ಸಾನಿಂ ಮರಣ್ ಪಾವ್ತಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಕಳೊನ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಹೊ ಸಂಖೊ, ಚುರುಕ್ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾ ವೆಕ್ತಿಂ ಪ್ರಾಸ್ ಉಣೊ. ಜಿಂ ಕೋಣ್ ಚಲ್ತಾಲಿಂ, ತೊಟಾನಿಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾಲಿಂ ಆನಿಂ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕರ್ತಾಲಿಂ ತಿಂ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮರ್ಣಾಚೆಂ ರಿಸ್ಕ್ ಉಣೆಂ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ಲಿಂ ಮ್ಹಣ್ ತ್ಯಾ ಅಧ್ಯಯನ್‍ಕಾರಾನಿಂ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ.

ಹ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಚೆಂ ಸಾರಾಂಶ್ ಹೆಂ: ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಧ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆರ್ ವ್ಯಾಯಾಮ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಕರ್ನ್ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಬರಿ ಸಾಂಬಾಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾನಿಂ ಏಕ್ ಬರೆಂ ಆನಿಂ ಗೂಣ್ ಮಟ್ಟಾಚೆಂ ಜೀವನ್ ಜಿಯೆವ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ ರುಜು ಜಾಲಾಂ. "ವ್ಯಾಯಾಮ್" ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಜಿಮ್ಮಾಕ್ ಭರ್ತಿ ಜಾವ್ನ್ ಯುವಜಣಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ವರ್ಕ್ ಔಟ್ ಕರ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ. ಸರಳ್ ಉತ್ರಾಂನಿಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್ ವ್ಯಾಯಾಮ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಖಟ್ಲ್ಯಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಉಠ್ಚೆಂ ಆನಿಂ ಚಡ್ ಆನಿಂ ಚಡ್ ಚಲ್ಚೆಂ.