ಟೈಟ್ ಜೀನ್ಸ್ ಘಾಲ್ಯಾರ್ ವೀರ್ಯಕಣ್ ಉಣೆ ಜಾತಾತ್?


ಟೈಟ್ ಆನಿಂ ಕಾತಿಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ನ್ಹೆಸ್ಚ್ಯಾವರ್ವಿಂ ವೀರ್ಯ್ ಕಣಾಂಚೆರ್ ಕಿತ್ಲೊ ಪ್ರಭಾವ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್ಚಿ ಧೃಡ್ ಮಾಹೆತ್ ಸೀಮಿತ್. ಟೈಟ್ ಜೀನ್ಸ್ ನ್ಹೆಸ್ಚ್ಯಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಚೆರ್ ಏಕ್ ಬರೆಂ ಅಧ್ಯಯನ್ ಚಲೊಂಕ್ ನಾ ತರೀ ವಿಜ್ಞಾನಾನ್, ವೀರ್ಯ್ ಕಣಾಂನಿಂ ಆಪ್ಲಿ ಸಕತ್ ಹೊಗ್ಡಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಆನಿಂ ಟೈಟ್ ಭಿತರ್ಲೆಂ ವಸ್ತುರ್ ನ್ಹೆಸ್ಚ್ಯಾಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡ್ಲಾಂ.

ಅನಿಕೀ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ರಿತಿನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್, ಜೆದ್ನಾ ವೃಷಣಾಂಚಿ ಊಬ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಪ್ರಮಾಣಾರ್ ಚಡ್ತಾ, ತೆದ್ನಾ ವೀರ್ಯ್ ಕಣಾಂಚೆಂ ಗೂಣ್‍ಮಟ್ಟ್ ಉಣೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ಪೂಣ್ ಹಾಚೊ ಪರಿಣಾಮ್ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಮಹತ್ವಾಚೊ ನ್ಹಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಲೈಂಗಿಕ್ ಭಲಾಯ್ಕೆಚೊ ತಜ್ಞ್ ಪಾವ್ಲ್ ಟ್ಯುರೆಕ್.

"ಹೆಂ ನೀಜ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ತರ್ ಹಿ ಏಕ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ್ ಪಿಡಾ ಜಾತಿ ಆಸ್ಲಿ" ಮ್ಹಣ್ತಾ ತೊ. ಅನ್ಯೇಕಾ ಕುಶಿನ್, ಆಮಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಜನನಾಂಗಾನಿಂ ರಗ್ತಾ ಸಂಚಾರಾಕ್ ಅಡ್ಕಳ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಬರಿ ಕಸಲೆಂಚ್ ಟೈಟ್ ವಸ್ತುರ್ (ತೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಿತ್ಲೆಂ ಬರೆಂ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾರೀ) ನ್ಹೆಸೊಂಕ್ ನ್ಹಜೊ ಮ್ಹಣ್ ದಾಕ್ತೆರ್ ಶಿಫಾರಸ್ ಕರ್ತಾತ್.