ಸದಾಂಯ್ ಸೆಕ್ಸ್, ದಾಕ್ತೆರ್ ಪಯ್ಸ್


ಏಕ್ ಕೀಸ್ ದಾಂತಾಂಚ್ಯಾ ಸಮಸ್ಸ್ಯಾಂಕ್ ಪಯ್ಸ್ ದವರುಂಕ್ ಕುಮೊಕ್ ಕರಿತ್, ರಾತಿಂ ಕೆಲ್ಲಿ ಏಕ್ ತೃಪ್ತಿದಾಯಕ್ ಲೈಂಗಿಕ್ ಕರ್ನಿ ತುಮ್ಕಾಂ ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಸಕಾಳಿಂ ಫಿಟ್ ಆನಿಂ ಫ್ರೆಶ್ ಭೊಗಾಪ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಕಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ತುಮಿಂ ಕೆದ್ನಾಂ ತರೀ ಚಿಂತ್ಲಾಂ?. ಪೂಣ್ ತೆಂ ಸತ್ ಮ್ಹಣ್ ಅಂತರ್ ಜಾಳಿ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಅಧ್ಯಯನಾಂ ಸಾಂಗ್ತಾತ್.

ಭಲಾಯ್ಕೆ ಭರಿತ್ ಸೆಕ್ಸ್, ಏಕ್ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಭರಿತ್ ಜಿಣ್ಯೆಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾತಾ. ತುಮಿಂ ತಿ ಚಡಿತ್ ಪರ್ಜಳ್ಚಿ ಕಾತ್ ಆನಿಂ ಪರ್ಜಳಿಕ್ ಕೇಸ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಸಬಾರ್ ವೆವೆಗ್ಳಿಂ ಪ್ರೇತನಾಂ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. "ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ ಫಿಗರ್" ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಮೊಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ಪೂಣ್ ಮತ್ ಆನಿಂ ಕಾಳ್ಜಾಚಿ ಚಾವಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ ಏಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಸೆಕ್ಸ್. ಕೋಣ್ ಆಪ್ಲಿ ಸೊಸ್ಣಿಕಾಯ್ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ತಾ ವಾ ಕೆದಾಳಾಯ್ ಖಂತಿ ಬೆಜಾರಾಯೆನ್ ಆಸ್ತಾ, ತಾಂಕಾಂ ಸಯ್ತ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಏಕ್ ಪರಿಹಾರ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್.

ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾ ವಾ ಸಾಂಗಾತಿಣೆ ಸವೆಂ ಏಕ್ ಲೈಂಗಿಕ್ ಜಿಣಿ ಜಿಯೆಲ್ಯಾರ್, ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಕುಡಿಕ್ ಬರೊ ಆಕಾರ್ ಯೇವ್ನ್ ಕಾತಿಕ್ ಬರೊ ಪರ್ಜಳ್ ಮೆಳ್ತಾ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕುಡಿಂತ್ ಚಡಿತ್ ಕ್ಯಾಲೊರಿ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ತಿ ಹುಲ್ಪತಾ ವಾ ಕರ್ಗಾತಾ, ಆಮಿಂ ಫಿಟ್ ಜಾತಾಂವ್.

ಆಮ್ಚಿ ಕೂಡ್ ಅಸ್ತಮಾ ವಿರೋಧ್ ಝುಜ್ತಾ, ತಕ್ಲಿ ಫಡಾಫಡ್ ಗೂಣ್ ಜಾತಾ, ಖಿನ್ನತಾ ಉಣಿ ಜಾತಾ ಆನಿಂ ಮತ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಜಾತಾ. ಮೇಕಪ್ ತಜ್ಞ್, ಕೆಸಾಂಚೆ ವಿನ್ಯಾಸ್ ಕರ್ತೆಲೆ, ಲೈಂಗಿಕ್ ತಜ್ಞ್ ಆನಿಂ ಇತರ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಭಲಾಯ್ಕೆ ತಜ್ಞಾಂಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಸಾಧಾರ್ಣ್ ಏಕ್‍ಚ್ಚ್. ತಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ, ಏಕ್ ಬರಿ ಲೈಂಗಿಕ್ ಜಿಣಿ ಜಿಯೆಲ್ಯಾರ್, ತೆಂ ಏಕ್ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಭರಿತ್ ಜಿಣ್ಯೆಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾತಾ - ದೈಹಿಕ್ ಆನಿಂ ಭಾವನಾತ್ಮಕ್.

ಲೈಂಗಿಕ್ ಕರ್ನಿ, ಸಂತೊಸಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಕರ್ತಾ ಆನಿಂ ಹಿಂ, ಫಿಟ್ ಆಂಗ್ ಆನಿಂ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಭರಿತ್ ಮತಿಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಸಬಾರ್ ಚಿಂತ್ಪಾಂ ಆಸಾತ್. ಹಾಚೆರ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ಫಾಂಕವ್ನ್ ಲೈಂಗಿಕ್ ಸಮಸ್ಸ್ಯಾಂಚೊ ತಜ್ಞ್ ದಾಕ್ತೆರ್ ಸಂಜಯ್ ಚುಘ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ: ಸೆಕ್ಸ್, ಏಕ್ ಬರಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಇನಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ದಿತಾ. ಮಜೆ ಭರಿತ್ ಆನಿಂ ಆನಂದ್‍ದಾಯಕ್ ರಿತಿನ್ ಲೈಂಗಿಕ್ ಕರ್ನಿ ಆಧಾರ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಂತುನ್ ಸಬಾರ್ ದೈಹಿಕ್ ಆನಿಂ ಮಾನಸಿಕ್ ಫಾಯ್ದೆ ಆಸಾತ್. ಸೆಕ್ಸ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕುಡಿಂತ್ ಏಕ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಕರ್ನ್ ಹೆಂ ಕೆಮಿಕಲ್, ಆಮ್ಕಾಂ ಪಿಡೆಂ ಥಾವ್ನ್ ರಾಕ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಆಸಾ. ಸೆಕ್ಸ್ ಗಾಂಟಿ ದುಕಿ ಥಾವ್ನ್ ಮುಕ್ತ್ ಕರ್ತಾ, ಖಿನ್ನತೆ ವಿರೋಧ್ ಝುಜ್ತಾ, ಕಾಳ್ಜಾಚಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಚಡವ್ನ್ ಆವ್ಕ್ ಚಡ್ ಕರ್ತಾ."

"ಅನ್ಯೇಕಾ ಉತ್ರಾನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್, ಏಕ್ ಬರೆಂ ಲೈಂಗಿಕ್ ಜಿವಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆ ಸಾಂಗಾತಿ ಸವೆಂ ಏಕ್ ಬರೊ ಸಂಬಂಧ್ ಆಸಾ ಕರ್ನ್ ತಾಕಾ ಖುಷ್ ಕರ್ಚೆಂ, ಪುರಾಸಣ್ ಉಣಿ ಕರ್ಚಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ದೈಹಿಕ್ ರಿತಿನ್ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಭರಿತ್ ಕರ್ಚೆಂ" ಮ್ಹಣ್ತಾ ದಾಕ್ತೆರ್ ಸಮೀರ್ ಪಾರಿಖ್.

ಇತ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್, ಸೆಕ್ಸ್ ಆಮ್ಚೊ ರಗ್ತಾ ಸಂಚಾರ್ ಚಡಯ್ತಾ ಆನಿಂ ಜಣ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚಿ ಮೆಟಾಬೊಲಿಕ್ ರೇಟ್ ಚಡ್ ಕರ್ತಾ ಆನಿಂ ಅಶೆಂ ಮತ್ ಶಾಂತ್ ಆಸ್ತಾ.

ದಾಕ್ತೆರ್ ಚುಘ್ ಮುಂದರುನ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ: "ಏಕ್ ತೃಪ್ತಿದಾಯಕ್ ಲೈಂಗಿಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಜೊಡ್ಯಾ ಮಧ್ಲೊ ಬಾಂಧ್ ಬಳ್ವಂತ್ ಕರ್ತಾ, ತಾಂಚೆ ಥಂಯ್ ಮೊಗಾಚೆಂ ಆನಿಂ ಸುರಕ್ಷತೆಚೆಂ ಭೊಗಾಪ್ ಆಸಾ ಕರ್ತಾ. ಭಾವನಾತ್ಮಕ್ ಸಂಪರ್ಕಾಚೆಂ ಹೆಂ ಭೊಗಾಪ್, ಏಕ್ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ್ ದೈಹಿಕ್, ಮಾನಸಿಕ್, ಆನಿಂ ಅತ್ಮಿಕ್ ಸ್ಥಿತಿ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ರಿತಿನ್ ಕುಮೊಕ್ ಕರ್ತಾ ಆನಿಂ ಹಿ ಸ್ಥಿತಿ, ಜಣ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಬರ್ಯಾ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ಬೋವ್ ಗರ್ಜೆಚಿ."