ಚೆರ್ಕೊ ದೂದ್ ಸೊಡುಂಕ್ ಆಯ್ಕಾನಾ...


ಮ್ಹಾಕಾ 31 ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯ್. ದೊಗಾಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಆಸಾತ್. ಪಯ್ಲೆಂ ಚೆಡುಂ, ಆನಿ ದುಸ್ರೊ ಚೆರ್ಕೊ. ವಡ್ಲ್ಯಾಕ್ ದೂದ್ ಸೊಡೊಂವ್ಕ್ ಕಷ್ಟ್ ಜಾವ್ನಾಂತ್. ದಾಕ್ಟ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ವರಸ್ ದೋನ್ ಮಯ್ನೆ. ಅನಿಕೀ ದೂದ್ ಸೊಡುಂಕ್ ಆಯ್ಕಾನಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ಹರ್ದ್ಯಾಂತ್ ದೂಕ್ ಯೆತಾ. ವೀಕ್ ನೆಸ್ ಭೊಗ್ತಾ. ದೂದ್ ಉಣೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಕಾಂಯ್ ತರೀ ವೊಕಾತ್ ಆಸಾಗೀ?

ದೂದ್ ಸೊಡೊಂವ್ಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ದೋನ್ ತೀನ್ ದೀಸ್ ಚೆರ್ಕ್ಯಾಕ್ ತುಜೆ ಸಾಂಗಾತಾ ನಿದಾಯ್ನಾಕಾ. ದೂದ್ ಭರ್ತಾನಾ ಏಕ್ ದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮಾತ್ರ್ ಪೀಳ್ನ್ ಕಾಡ್ಯೆತಾ. ದುಕಿಕ್ ವೊಕಾತ್ ಘೆತಾಯ್ ತರ್ ದಾಕ್ತೆರಾಚಿ ಸಲಹಾ ಘೆವ್ನ್ ಘೆಜೆ. ದೂದ್ ಉಣೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಯೀ ದಾಕ್ತೆರ್ ವೊಕಾತ್ ಬರವ್ನ್ ದಿತೊಲೊ. ಪುಣ್ ತಶೆಂಚ್ಚ್ ಸುಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಸ್ಥನಾಂನಿ ಪೂ ಭರೊನ್ ಒಪ್ರೇಶನ್ ಕರಿಜೆ ಪಡಾತ್. ಚೆರ್ಕ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ವರಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ವ್ಹಡಾಂನಿ ಸೆಂವ್ಚೆಂ ಖಾಣ್ ದಿವ್ಯೆತಾ. ಹ್ಯಾ ಹಂತಾರ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಬೋತ್ಲ್ ಮಾತ್ರ್ ಖಂಚ್ಯಾ ಕಾರಣಾಕ್ ಯೀ ದಿಂವ್ಚೆಂ ನಾಕಾ.