ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್

ವ್ಹಾವ್! ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ನಾತ್ಲ್ಯಾರೀ ಮೆಳ್ತಾ ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್

ಆಜ್ ಚಡ್ತಾವ್ ಜಣ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ವಾಪರ್ತಾತ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ತಾಂತುಂ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಸಯ್ತ್ ಆಸ್ತಾ. ಅಪರಿಚಿತ್ ಜಾಗ್ಯಾಂಕ್ ವೆತಾನಾ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ವಾಪರ್ಚೆಂ ಕೊಮನ್. ಪುಣ್, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮೆಳಾನಾತ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ವಾಟ್ ದಾಕಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ...

ಮುಕಾರ್ ವಾಚ್ >>

ಕೊ೦ಕ್ಣಿ ದಾಯ್ಜ್

’ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಲಿ ಮಝಾ’ ಕಾರ್ಯೆಂ ದಬಾಜ್ಯಾನ್ ಸಂಭ್ರಮ್ಲೆಂ

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪ್ರಚಾರ್ ಸಂಚಾಲನಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ಬಾಬ್ತಿನ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೆಂ `ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಲಿ ಮಝಾ’ ಕಾರ್ಯೆಂ ಭೊವ್ ದಬಾಜ್ಯಾನ್ ಸಂಭ್ರಮ್ಲೆಂ. 09 ನವೆಂಬ್ರ್ 2015 ವೆರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆನಿ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾಚ್ಯಾ ಜೊಡ್‍ಮೆಳಿನ್ ಸಾದರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಹೊ...

ಮುಕಾರ್ ವಾಚ್ >>