ದೇಶಿ ಖಬ್ರೊ

ರಾಜ್ಯಾಂತ್ ರಾನ್ ಹಸ್ತಿಂಚೆ ತೊಂದ್ರೆ; ಸರ್ಕಾರ್ ಕಾನ್ ಹಾಲಯ್ನಾ

ರಾಜ್ಯಾಂತ್ ರಾನ್ ಹಸ್ತಿಂಚೆ ಉಪದ್ರ್ ಚಡ್ಲ್ಯಾತ್. ಥೊಡೆ ಜಣ್ ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್. ಸುಕ್ರಾರಾ ದೀಸ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಲಾಗಿಂ ಬಿಸಿಲೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಕಡೆಂ ಬೈಕಾರ್ ವ್ಹೆಚ್ಯಾ ದೊಗಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂಕ್ ಹ್ಯಾಚ್ ರಾನ್ ಹಸ್ತಿನಿ ಹಲ್ಲೊ ಕರ್ನ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚೊ ಜೀವ್...

ಮುಕಾರ್ ವಾಚ್ >>


ವಿದೇಶಿ ಖಬ್ರೊ

ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಭಾಯ್ರ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾಕ್ ಮಾರ್ನ್, ಆತಾಂ ಜೈಲಾಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್!

ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಭಾಯ್ರ್ ಘಾಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಕಾರಣಾ ಖಾತಿರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಮಾರ್ನ್, ಆತಾಂ ಆವಯ್ ಜೈಲಾಕ್ ಗೆಲ್ಯಾ. ತಿಣೆಂ ಪುತಾಕ್ ಮಾರ್ಚೆಂ ದೃಶ್ಯ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೆಂ ಪಳೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ...

ಮುಕಾರ್ ವಾಚ್ >>

 
 
 
 
 

ಫಿಲ್ಮೀ ಸಂಸಾರ್

ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ್ ಖ್ಯಾತ್ ಆಜಯ್ ದೇವಗನ್ ವಿರೋಧ್ ಎಫ್.ಐ.ಆರ್ ದಾಖಲ್!

ಥೊಡಿಂ ಫಿಲ್ಮಾಂ ರಿಲೀಸ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ವಿವಾದಾಕ್ ಸಾಂಪಡ್ತಾತ್. ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಂಕ್ ಧಖೊ ದಿಂವ್ಚಾ ಫಿಲ್ಮಾಂಕ್ ರಿಲೀಸ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಪಯ್ಲೆಂ ವಿರೋಧ್ ವ್ಯಕ್ತ್ ಜಾತಾತ್. ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ್ ಖ್ಯಾತ್ ಆಜಯ್ ದೇವಗನ್ ವಿರೋಧ್, ನವಿದಿಲ್ಲಿ ತಿಲಕ್ ಮಾರ್ಗ್...

ಮುಕಾರ್ ವಾಚ್ >>
ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್

ಗಿನ್ನೆಸ್ ದಾಖ್ಲ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಸಗ್ಳೆ ದಾಂತ್ ಕಾಡ್ಲೆ! ಆಂಗಾರ್ 500 ಅಚ್ಚ್ಯೊ...!

ಗಿನ್ನೆಸ್ ಬುಕಾಂತ್ ದಾಖ್ಲೊ ದಾಖಲ್ ಕರ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಸಬಾರ್ ಜಣ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಪ್ರಯತನ್ ಕರ್ನ್ ದಾಖ್ಲೊ ರಚುಂಕ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾತಾತ್. ಪುಣ್ ಹಾಂಗಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಗಿನ್ನೆಸ್ ದಾಖ್ಲೊ ರಚ್ಚೊಚ್ ಏಕ್ ಜೀವನ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲಾಂ. ಏಕ್ ನಾ ತರ್ ಏಕ್ ದಾಖ್ಲೊ...

ಮುಕಾರ್ ವಾಚ್ >>

ಕೊ೦ಕ್ಣಿ ದಾಯ್ಜ್

ಇಸ್ರಾಯೆಲ್’ಚ್ಯಾ ನಜರೆತ್ ಶಹರಾಂತ್ ಮರಿಯೆಚೆಂ ಭಕ್ತಿಪಣ್

ಇಸ್ರಾಯೆಲ್’ಚ್ಯಾ ಗಾಲಿಲೆಯಾ ಪ್ರಾಂತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ನಜರೆತ್ ಶಹರಾಂತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಚಾಪ್ಲೆನ್ಸಿಚ್ಯಾ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾರ್ ಮರಿಯೆಚ್ಯಾ ಭಕ್ತಿಪಣಾಚೊ ಪಾಂಯ್ ವಾಟೆನ್ ಪುರ್ಶಾಂವ್ ಆನಿ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಮಿಸಾಚೆಂ ಪವಿತ್ರ್ ಬಲಿಧಾನ್ ವ್ಹಡಾ ದಬಾಜೆನ್ ಆಚರಣ್...

ಮುಕಾರ್ ವಾಚ್ >>