ದೇಶಿ ಖಬ್ರೊ

ತಾಂದ್ಳಾಚ್ಯಾ ಕುಂಡ್ಯಾಂತ್ ಬೀಫಾ ಮಾಸ್!

ಲಖೀಮ್’ಪುರ್ ಖೇರಿ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ತಾಂದ್ಳಾಚೊ ಕುಂಡೊ ಭರ್ನ್ ತಾಚ್ಯೆ ಮಧೆಂ 77 ಟನ್ ಬೀಫಾ ಮಾಸ್ ಲಿಪವ್ನ್ ಆಮ್ರೊಹಾಕ್ ಸಾಗ್ಸುಂಚ್ಯಾ ಮಿನಿ ಟ್ರಕ್ಕಾಕ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಜಪ್ತ್ ಕೆಲಾಂ. ಕುಂಡೊ ಭರ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಗೊಣ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ ಮಾಸ್ ಲಿಪವ್ನ್ ದವರುಲ್ಲೆಂ...

ಮುಕಾರ್ ವಾಚ್ >>


ವಿದೇಶಿ ಖಬ್ರೊ

ಕಾರ್ ಬೊಂಬ್ ಸ್ಫೋಟ್ ಜಾವ್ನ್ 60 ಜಣ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೆ!

ಎಡನ್, ಯೆಮೆನ್ ಸರ್ಕಾರಾಚೊ ತಾತ್ಕಲಿಕ್ ಜಾಗೊ ಜಾವ್ನಾಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಡನ್ ನಗರಾಚ್ಯಾ ಸೈನಾಕ್ ನೇಮಕ್ಪಣ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರಾ ಭಿತರ್ ಎಕ್ ಕಾರ್ ರಿಗೊನ್ ಸ್ಫೋಟ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪೊರ್ಸಾಕ್ 60 ಜಣ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್. ಐಸಿಸಾಂನಿ ಹಾಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಘೆತ್ಲ್ಯಾ...

ಮುಕಾರ್ ವಾಚ್ >>

 
 
 
 

ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್

ವೈ-ಫೈ ಸ್ಪೀಡ್ ತೀನ್ ವಾಂಟ್ಯಾಂನಿ ಚಡ್ ಜಾತಾ!

ಅಂತರ್ಜಾಳ್ ವಾಪರ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಬರಿ ಖಬರ್ ಆಸಾ. ತುಮಿ ವೈ-ಫೈ ತಂತ್ರ್’ಜ್ಞಾನ್ ವಾಪರ್ನ್ ಆಸಾತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಾಚೊ ಸ್ಪೀಡ್ ತೀನ್ ವಾಂಟ್ಯಾಂನಿ ಚಡ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಆಚರ್ಯೆಂ ನಾ. ಎಮ್.ಐ.ಟಿ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆನಿ ಆರ್ಟಿಫಿಶಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಸಂಶೋಧಕಾಂಚ್ಯಾ...

ಮುಕಾರ್ ವಾಚ್ >>

ಕೊ೦ಕ್ಣಿ ದಾಯ್ಜ್

ಪರತ್ ಪರತ್ ಪಳವ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಚೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಫಿಲ್ಮ್ ‘ನಶೀಬಾಚೊ ಖೆಳ್’!

ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಆಗೋಸ್ತ್ 12 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕಾಂಕ್ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಫಿಲ್ಮ್ ‘ನಶೀಬಾಚೊ ಖೆಳ್’ ಆಜ್ ಥಾವ್ನ್ ತಿಸ್ರ್ಯಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ಮಂಗ್ಳುರ್’ಚ್ಯಾ ಪ್ರಭಾತ್ ಟೊಕಿಸಾಂತ್ ಭರ್ಪೂರ್ ಲೊಕಾಂಚ್ಯಾ ಹಾಜ್ರೆಂತ್ ತೆಂ ಪ್ರದರ್ಶಿತ್ ಜಾತಾ. ತ್ಯಾಚ್ ಪರಿಂ ಬಿಗ್ ಸಿನೆಮಾ, ಭಾರತ್...

ಮುಕಾರ್ ವಾಚ್ >>