ದೇಶಿ ಖಬ್ರೊ

ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಷಕಿ ವಯ್ರ್ ನಿರಂತರ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್!

ದೆಹಲಿಂತ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂ ವಯ್ರ್ ಅಮಾನುಷ್ ಕೃತ್ಯಾಂ ಚಡ್ಲ್ಯಾತ್ ಆಸ್ತಾಂ, ಖಾಸ್ಗಿ ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ಎಕ್ಯೆ ಶಿಕ್ಷಕಿ ವಯ್ರ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಅಂಗ್ಡಿಚೊ ಮ್ಹಾಲಕ್, ತಾಚ್ಯಾ ಭಾವಾಂ ಆನಿ ಇಷ್ಟಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಸಾಮೂಹಿಕ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಖಬಾರ್ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಪರ್ನ್ಯಾ...

ಮುಕಾರ್ ವಾಚ್ >>


ವಿದೇಶಿ ಖಬ್ರೊ

ಸಾಂಗಾತಿ ಖೆಳ್ಗಾಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕುಲ್ಯಾಕ್ ಹಾತ್ ಘಾಲ್ಲೊ ಕ್ರಿಕೆಟರ್!

ಎಕಾ ಪಂಗ್ಡಾಂತ್ ಖೆಳ್ತೆಲ್ಯಾ ಖೆಳ್ಗಾಡ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಪರಸ್ಪರ್ ಮೋಗ್ ಆನಿ ಭಾವ್-ಬಾಂದವ್ಪಣ್ ಬರೆಂ ಆಸ್ತಾ. ಅಶೆಂ ಬರೊ ಭಾವ್-ಬಾಂದವ್ಪಣ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಕಾರಣಾನ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಕರ್ಯೆತಾವೆ? ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಖೆಳ್ಗಾಡ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗಾತಿ ಖೆಳ್ಗಾಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕುಲ್ಯಾಕ್ ಹಾತ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಸದಾಂ....

ಮುಕಾರ್ ವಾಚ್ >>

 
 
 
 
 

ಫಿಲ್ಮೀ ಸಂಸಾರ್

100ಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಫಿಲ್ಮಾಂನಿ ಗಾಯ್ಲೆಲ್ಯಾ ಪ್ಲೇ ಬ್ಯಾಕ್ ಗಾಯಕಿಚಿ ಸ್ಥಿತಿ ಕಶಿ ಆಸಾ ಜಾಣಾಂತ್?

ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಬಾಲಿವುಡ್ ಮೆಳೊನ್, ರಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂತ್ ನಾಂವ್ ವ್ಹೆಲ್ಲಿಂ ಥೊಡಿಂ/ಥೊಡೆ ಆಜ್ ಭಾರಿಚ್ಚ್ ಹೀನ್ ಸ್ಥಿತ್ಯೆರ್ ಆಸಾತ್. ತಾಂಕಾಂ ರಂಗಾಳ್ ಸಂಸಾರಾನ್ ನಾಂವ್ ಏಕ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಸೊಡ್ನ್ ಹೆರ್ ಕಾಂಯ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ನಾ. ಅಖ್ರೇಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂ ಸುಖಾ ಸಂತೊಸಾನ್ ಆಸಾಜಯ್....

ಮುಕಾರ್ ವಾಚ್ >>
ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್

ಫೇಸ್’ಬುಕ್ ‘ಅನ್ ಫ್ರೆಂಡ್’ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತುಮ್ಚೆ ವಿಶಿಂ ಸಗ್ಳಿ ಮಾಹೆತ್ ಚೊರಿ ಕರ್ತಾ!

ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂತ್ ಸಬಾರ್ ಆ್ಯಪ್ಸ್ ಮೆಳ್ತಾತ್. ತೆ ಘೆವ್ನ್ ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಕರ್ತಾನಾ ಚತ್ರಾಯ್ ಘೆಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಕಾರಣ್ ಹ್ಯೆ ಆ್ಯಪ್ಸ್ ತುಮ್ಚಾ ಖಾಸ್ಗಿ ಜೀವನಾ ವಿಶಿಂ ಮಾಹೆತ್ ಚೋರಿ ಕರ್ತಾತ್ ಖಂಯ್! ಫೇಸ್’ಬುಕಾರ್ ಮಿತ್ರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆಲ್ಯಾಂನಿ ಅನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕೆಲ್ಯಾರೀ...

ಮುಕಾರ್ ವಾಚ್ >>