ದೇಶಿ ಖಬ್ರೊ

ವಿಪ್ರೊ’ನ್ ಚೀನಾಂತ್ಲಿ ಕಂಪೆನಿ ಘೆತ್ಲಿ!

ಚೀನಾಚಿ ಪ್ರತಿಷ್ಟಿತ್ ಎಫ್.ಎಂ.ಸಿ.ಜಿ ಕಂಪೆನಿ ಜಾಂಗ್’ಶಾನ್ ಮರೆ ಆತಾಂ ವಿಪ್ರೊಚ್ಯಾ ಜಾಳಾಂತ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾ. ತಿ ಕಂಪೆನಿ ವಿಪ್ರೊ ಕನ್ಸುಮರ್ ಕೇರ್ ಆಂಡ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾ ಆಧೀನ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾ. ವಿಪ್ರೊ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚೊ ಭಾಗ್ ಜಾವ್ನಾಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಪ್ರೊ ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ. ಕಂಪೆನಿನ್ ಜಾಂಗ್’ಶಾನ್...

ಮುಕಾರ್ ವಾಚ್ >>


ವಿದೇಶಿ ಖಬ್ರೊ

ಗಾಂಧೀಜಿಚಿ ಪುತಲಿ ಕಾಡುಂಕ್ ಪ್ರತಿಭಟನ್

ಪಶ್ಚಿಮ್ ಆಫ್ರಿಕಾಚ್ಯಾ ಘಾನಾ ವಿ.ವಿ’ಚ್ಯಾ ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧೀಜಿಚಿ ಪುತಲಿ (Statue), ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಕಾಡಿಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ವಿ.ವಿ’ಚ್ಯೆ ಪ್ರಾಧ್ಯಪಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ವಿ.ವಿ.’ಚ್ಯಾ 1000 ಜಣಾಂಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಜಣಾಂನಿ ದಸ್ಕತ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ ಪತ್ರ್...

ಮುಕಾರ್ ವಾಚ್ >>

 
 
 
 

ಫಿಲ್ಮೀ ಸಂಸಾರ್

ರಜನಿಕಾಂತಾನ್ ಧೋನಿಚ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಕ್ ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಗ್ಲಿ!

ಏಕ್ ದಿವಸಿಯ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಖೆಳಾಂಚೊ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಎಮ್.ಎಸ್. ಧೋನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜೀವನ್ ಚರಿತ್ರಾ ಆಧಾರಿತ್ ಫಿಲ್ಮಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಚಾರಾ ಬಾಬ್ತಿನ್ ಚೆನ್ನೈ ಪಾವ್ಲಾ. ಸಗ್ಳ್ಯಾ ದಿಸಾಂತ್ ಸಬಾರ್ ಠಿಕಾಣ್ಯಾಂಕ್ ಭೇಟ್ ದೀವ್ನ್ ಆಕ್ರೇಕ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತಾಕ್ ಭೇಟ್ ದಿಲಿ...

ಮುಕಾರ್ ವಾಚ್ >>
ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್

ಬಿ.ಎಸ್.ಎನ್.ಎಲ್. ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಧರ್ಮಾರ್ಥ್ ವೊಯ್ಸ್ ಕೊಲಾಂ ದಿತಾ!

ರಿಲಾಯನ್ಸಾಚ್ಯಾ ಜಿಯೊ ಸಂಪರ್ಕಾನ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಘಡ್ಬಡ್ ಉಟಯ್ಲ್ಯಾ. ಜಿಯೊ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಧರ್ಮಾರ್ಥ್ ಕೊಲಾಂ ದಿತಾ ಮ್ಹಣ್ತಾ. ಆತಾಂ ಸರ್ಕಾರಿ ಮ್ಹಾಲಕತೆಚ್ಯಾ ಬಿ.ಎಸ್.ಎನ್.ಎಲ್ ಥಾವ್ನ್ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಧರ್ಮಾರ್ಥ್ ಕೊಲಾಂಚೆಂ ಆಫರ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ಜಿಯೊಚ್ಯಾ ಕೀ, ಉಣ್ಯಾ ದರಿರ್...

ಮುಕಾರ್ ವಾಚ್ >>

ಕೊ೦ಕ್ಣಿ ದಾಯ್ಜ್

ಕೊಂಕಣಿ ಲೋಕೋತ್ಸವ್

ಯೆತಾ ತ್ಯಾ 2017 ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಫೆಬ್ರೆರ್ 10,11 ಆನಿಂ 12 ತಾರಿಕೆರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್’ಚ್ಯಾ ಪುರಭವನಾಂತ್ ಕರ್ನಾಟಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಕಾಡೆಮಿ ತೀನ್ ದಿಸಾಂಚೊ ಲೋಕೋತ್ಸವ್ ಚಲಯ್ತೆಲೆ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ತೀನ್ ದೀಸ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಾಂತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ...

ಮುಕಾರ್ ವಾಚ್ >>