ವಿದೇಶಿ ಖಬ್ರೊ

ಮುಖಾಮಳಾಕ್ ವೀರ್ಯಾಚೆಂ ಮಸಾಜ್‌: ಟೀವಿ ಶೋ!

ಚಲಿಯಾಂಚ್ಯಾ ಮುಖಾಮಳಾಚ್ಯಾ ಸೊಭಾಯೆಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂತ್ ನಮುನ್ಯಾವಾರ್ ಫೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಆಸಾತ್. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಚ್ಯಾಕೀ ಬರೆಂ ಕ್ರೀಮ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾಚೆಂ `ವೀಯ್ರ್’ ಖಂಯ್! ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಚೆಂ ವೀಯ್ರ್ ಮಸಾಜ್ ಕೆಲ್ಲೆ ವರ್ವಿಂ ಚಲಿಯಾಂಚ್ಯಾ ಮುಖಾಮಳಾಚಿ ಸೊಭಾಯ್....

ಮುಕಾರ್ ವಾಚ್ >>

 
 
 

ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್

“ಉಬ್ಚೊ ಸರ್ಗ್” ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೆಂ ಭೋವ್ ವಿಲಾಸಿ ಬೋಯಿಂಗ್ ವಿಮಾನ್ !

ವಿಮಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್’ಚ್ಚ್ ವಿಲಾಸಿ ನ್ಹಯ್ಗಿ? ಪುಣ್ ಹೆಂ ವಿಮಾನ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ವಿಲಾಸಿ ಮ್ಹಣ್ ವರ್ಣುಂಕ್ ಉತ್ರಾಂಚ್ ಮೆಳಾನಾಂತ್! ಹೆಂ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಏಕ್ ಉಬ್ಚೊ ಸರ್ಗ್’ಚ್ಚ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಬೋಯಿಂಗ್ 747 ಚೆರ್ ಲಗ್ಬಗ್ 600 ಜಣಾಂಕ್ ಬೋವ್ ಆರಾಮ್ ಕರ್ನ್....

ಮುಕಾರ್ ವಾಚ್ >>