ದೇಶಿ ಖಬ್ರೊ

ಮಂಗ್ಳುರ್ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ವಿಮಾನ್ ನಿಲ್ದಾಣಾಂತ್ ಏರ್ ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್

ವಿಮಾನ್ ನಿಲ್ದಾಣಾಂತ್ ಏರ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆನಿಂ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಟವರಾಕ್ ಬಾಂದ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ಬಾಂದ್ಪಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಸುರು ಜಾಲಾಂ. 20 ಕರೊಡ್ ಖರ್ಚಾರ್ ಏರ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆನಿಂ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಟವರ್ ಬಾಂದುಂಕ್ ನಿರ್ಣಯ್ ಕೆಲ್ಲೊ...

ಮುಕಾರ್ ವಾಚ್ >>


ವಿದೇಶಿ ಖಬ್ರೊ

ಉಡಾಸಾಚಿ ಸಕತ್ ಚಡಾಜಯ್ ತರ್ ಧಾಂವೊಂಕ್ ಸುರು ಕರಾ!

ವಾಚ್’ಲ್ಲೆಂ ಉಡಾಸ್ ಉರಾನಾ, ಹೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯೆ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್. ಪರೀಕ್ಷಾ ಲಾಗಿಂ ಯೆತಾನಾ ಉಡಾಸ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಭ್ಯೆಂ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಧೊಸ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಕಿತೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತುನ್ ತಕ್ಲಿ ಖೊರ್ಪಿತಾತ್. ವಾಚ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಕರ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಉಡಾಸಾಚ್ಯಾ ಸಕ್ತೆ ವಯ್ರ್ ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾತಾ...

ಮುಕಾರ್ ವಾಚ್ >>

 
 
 
 

ಫಿಲ್ಮೀ ಸಂಸಾರ್

ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರಾಕ್ ಸರ್ವಾಂ ಪಸಂದ್ ಕರ್ತಾತ್!

ಬೊಲಿವುಡ್ ಖ್ಯಾತ್ ನಟ್ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಪಣಾ ವರ್ವಿಂ ಸರ್ವಾಂಚ್ಯಾ ಹೊಗ್ಳಿಕೆಕ್ ಪಾತ್ರ್ ಜಾಲಾ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದೇಶಾಚೊ ಆಪಾರ್ ಮೋಗ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾ ತಾಣೆಂ, ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಥೊಡ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಂಗ್ಣ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ಮನ್ ದುಖ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಸೈನಿಕಾಂಕ್ ಆನಿಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾದಾರಾಂಕ್...

ಮುಕಾರ್ ವಾಚ್ >>
ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್

27 ಹಜಾರಾಂಚೆಂ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಧರ್ಮಾರ್ಥ್ ಮೆಳ್ತಾ!

ದೀಪಾವಳಿ ಲಾಗಿಂ ಯೆತಾ ಆಸ್ತಾಂ, ಸಬಾರ್ ಕಂಪೆನಿ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ವಿವಿಧ್ ಇನಾಮಾಂ ದಿತಾ. ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ಆಪ್ಣಾ ಕುಶಿಕ್ ವೊಡ್ಚ್ಯೆ ಖಾತಿರ್ ನವಿಂ ನವಿಂ ಯೋಜನಾ ಘೆವ್ನ್ ಯೆತಾತ್. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ತಯಾರಕ್ ಆಸುಸ್, ಹ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಇನಾಮ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಮುಕಾರ್ ಆಯ್ಲಾಂ...

ಮುಕಾರ್ ವಾಚ್ >>

ಕೊ೦ಕ್ಣಿ ದಾಯ್ಜ್

ಸಾಂ. ಪಾದ್ರೆ ಪಿಯೊಚೆಂ ವಾರ್ಷಿಕ್ ಫೆಸ್ತ್ ದಬಾಜೆನ್ ಜಾಲೆಂ!

ಹ್ಯಾಚ್ ಸಪ್ತಂಬರ್ 25 ತಾರಿಕೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ ದೀಸ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಇಜಯ್ ಸಾಂ. ಅನ್ನ್ ಫ್ರಾಯರಿಂತ್ ವ್ಹಡಾ ದಬಾಜೆನ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಸಾಂ. ಪಾದ್ರೆ ಪಿಯೊ, ಜಾಕಾ ದಯಾಳಾಯೆಚೊ ಆರ್ಸೊ ಮ್ಹಣ್ ಆಪಯ್ತಾತ್. ಹಾಚ್ಯಾ ಮಾನಾಕ್ ಫೆಸ್ತಾಚಿ ತಯಾರಾಯ್ ಜಾವ್ನ್ 9 ದಿಸಾಂಚೆಂ ನೊವೆನ್...

ಮುಕಾರ್ ವಾಚ್ >>