ದೇಶಿ ಖಬ್ರೊ

ವೆಗಿಂಚ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಜಾಯ್ಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಿಶೆಪಣಾನ್ ಚೆಡ್ವಾನ್ ಅಶೆಂ ಕೆಲೆಂ?

ಗ್ರೇಸ್ತ್ ವ ದುಡ್ವಾದಿಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಕೊಣಾಕ್ ನಾಕಾ? ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಶೊರ್ಟ್ ಕಟ್ ವಾಟೆನ್ ವೆಚೆಂ ಆಪಾಯಾಚೆಂ. ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತ್ಯಾ ಪಾಸಾಂತ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಕಷ್ಟ್. ದುಬ್ಳಿಕಾಯೆಂತ್ ವಾಡ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಮಮತಾ ಮಾಸಿಹ್ ಹಿಚಿ ಕಾಣಿಯಿ....

ಮುಕಾರ್ ವಾಚ್ >>


ವಿದೇಶಿ ಖಬ್ರೊ

ಆಪುಣ್ ಗರ್ಭೆಸ್ತ್ ಆಸ್’ಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಬಾಳಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಳ್ಳಿ…!?

ಹಿ ಖಬಾರ್ ವಾಚ್ತೆಲ್ಯಾ ತುಮ್ಕಾಂ ವಿಚಿತ್ರ್ ಲಾಗೊಂಕ್ ಪುರೊ. ಪುಣ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ಅಸಲೊ ಅನುಭವ್ ಜಾತಾ. ಬ್ರಿಟನಾಂತ್ ಕ್ಲಾರಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾಂ ಆದಿಂ ಆವಯ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ಪುಣ್ ತಿಕಾ ಆಪುಣ್ ಗರ್ಭೆಸ್ತ್ ಆಸಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಬಾಳಾಂತ್ ಜಾತಾಂ ವರೇಗ್ ಕಳೊಂಕ್ನಾ....

ಮುಕಾರ್ ವಾಚ್ >>

 
 
 
 
 

ಫಿಲ್ಮೀ ಸಂಸಾರ್

ಮಲಯಾಳಿ ಫಿಲ್ಮ್ ನಿರ್ಮಾಪಕಾಚೆಂ ಅಸಹಜ್ ರಹಸ್ಯ್’ಭರಿತ್ ಮರಣ್

ಮಲಯಾಳಮ್ ಫಿಲ್ಮ್ ನಿರ್ಮಾಪಕ್, 29 ವರ್ಸಾಂಚೊ ಆಜಯ್ ಕೃಷ್ಣನ್, ಕೇರಳಾಚ್ಯಾ ಕೊಲ್ಲಮಾಂತ್ ರಹಸ್ಯ್ ರಿತಿನ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲಾ. ಭರ್ಪೂರ್ ರೀಣ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆ ವರ್ವಿಂ ದೆದೆಸ್ಪಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಂಣೆಂ ಜಿವ್ಘಾತ್ ಕೆಲಾ ಆಸ್ತಲೊ ಮ್ಹಣ್ ದುಬಾವ್. ಪುಣ್ ಪೊಲಿಸಾಂಚ್ಯಾ ತನ್ಖೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸತ್....

ಮುಕಾರ್ ವಾಚ್ >>
ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್

ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟಾಚ್ಯಾ ಬೊಲ್ಸಾರ್ ಆಸಾ ಲ್ಹಾನ್ ಬುತಾಂವ್

ಜೀನ್ಸ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಮೊಗಾಚೆಂ. ಜೀನ್ಸ್ ಭಾರತಾಂತ್ ಪಾಂಯ್ ದವರ್ನ್ ಥೊಡಿಂಚ್ ವರ್ಸಾಂ ಜಾಲಿಂ; ತರೀ ನಂಬರ್ ವನ್ ಪೊಜಿಶನಾರ್ ಆಸಾ. ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಸರ್ವಾಂಯಿ ಜೀನ್ಸ್ ನ್ಹೆಸ್ತಾತ್. ಪುಣ್ ಪ್ಯಾಂಟಾಚೆರ್ ಆಸ್ಚಾ ಲ್ಹಾನ್ಶಾ ಬೊಲ್ಸಾಚ್ಯೆರ್ ಲ್ಹಾನ್ ಬುತಾಂವ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್....

ಮುಕಾರ್ ವಾಚ್ >>