ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್

ಅಪಾಯ್’ಕಾರಿ ಜಿವ್ದಾಳಿ ಸಂಗಿಂ 10 ವರ್ಸಾಂಚೆಂ ಚೆಡುಂ ಖೆಳ್ತಾ!

ಜಿವ್ದಾಳ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಕ್ಷಣಾ ಆಮಿ 10 ಕೋಲ್ ಪಯ್ಸ್ ಧಾಂವ್ತಾಂವ್. ಪೂಣ್ ಹೆಂ 10 ವರ್ಸಾಂಚೆಂ ಚೆಡುಂ ತ್ಯಾ ಜಿವ್ದಾಳಿ ಸಂಗಿಂ ಖೆಳ್ತಾ ಆನಿಂ ಜಿವ್ದಾಳ್ಯೊಚ್ ತಾಚ್ಯೊ ಮಿತ್ರ್ ಮ್ಹಣ್ ತೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾ. ಆಮೆರಿಕಾಚ್ಯಾ ಮಿಚಿಗನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಕಡೆಂ ಜಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ಟಾಕ್ ಜಿವ್ದಾಳ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಜೀವ್...
Animal Lover

ಚತ್ರಾಯ್!, ಫಕತ್ 6 ಸೆಕುಂದಾಂನಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಜಾತಾ!

ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಲಗ್ತಿಂ ಚತ್ರಾಯ್ ಆಸೊಂದಿ. ಹ್ಯಾಕ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಡಾಂಕ್ ಕನ್ನ ಘಾಲುಂಕ್ ಫಕತ್ ಸ ಸೆಕುಂದಾಂ ಪುರೊ. ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಡಾಂಚ್ಯೆ ನಂಬರ್, ಆಕೇರ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ತಾರೀಕ್, ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಕೋಡ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಜಾಣಾ ಜಾಂವ್ಕ್ 6 ಸೆಕುಂದಾ ಪಾವ್ತಾತ್...
Hacker

ಸೊಭಿತ್ ಕೆಸಾಂ ಖಾತಿರ್ ಪೆರಾಂಚೆಂ ಖೊಲೆ ವಾಪರಾ!

ಹಿಂವೆ ದಿಸಾಂನಿ ಸೊಭಾಯ್ ರಾಕೊನ್ ವ್ಹರೊಂಕ್ ಇಲ್ಲೆಂ ಕಷ್ಟ್. ತಾಂತುಯಿ ಕೇಸ್ ಝಡ್ಚ್ಯೆ ಕಶೆ ರಾವಂವ್ಚ್ಯೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ನೈಸರ್ಗಿಕ್ ವಸ್ತು ವರ್ವಿಂ ಕೇಸ್ ಝಡ್ಚ್ಯೆ ರಾವಯೆತಾ. ಪೆರಾಂಚ್ಯೆ ಖೊಲೆ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಕೆಸಾಂಕ್ ರಕ್ಷಕ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ...
Haircare

ಭಾರತೀಯ್ ಮುಳಾಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ 68 ಲಾಖ್ ರುಪಯ್ ಮೆಳ್ಳೆ

ಆಮೆರಿಕಾಂತ್ ಚಲ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಎಕಾ ಭಾರತೀಯ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ 68 ಲಾಖ್ ಬಹುಮಾನ್ ಮೆಳ್ಳಾ. ಮ್ಯಾಡಿಸನ್ ನಿವಾಸಿ ಶರತ್ ನಾರಾಯಣ್ ‘ಜಿಯೋಪಾರ್ಡಿ ಟೀನ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್’ ಜಿಕ್ಲಾ. ಹೊ ಆಮೆರಿಕಾಂತ್ಲೊ ಪ್ರತಿಷ್ಟಿತ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ...
Performance

ಕಾಳೊಕ್ ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್ ಚೆಡ್ವಾಂ ವಿಣ್ಗಿ ಜಾವ್ನ್ ಘರಾ ಭಾಯ್ರ್ ವ್ಹೆತಾತ್!

ವಿಣ್ಗಿ ಜಾವ್ನ್ ರಾತಿಂ ಭೊಂವ್ಚೆಂ ಕೊಣ್’ಯಿ ಪಸಂದ್ ಕರಿನಾಂತ್. ಸಮಾಜ್’ಯಿ ಹಾಕಾ ವಿರೋಧ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಪೂಣ್ ಬಿಹಾರ್ ರಾಜ್ಯಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಹಳ್ಳೆಂತ್ಲಿಂ ಚೆಡ್ವಾಂ ಸುರ್ಯೊ ಆಸ್ತಮ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾಂ ‘ದೆಹತ್’ ಹಳ್ಳೆಚಿಂ ಚೆಡ್ವಾಂ ವಿಣ್ಗಿಂ ಜಾವ್ನ್ ಹೆಣೆಂ ತೆಣೆಂ ಭೊಂವ್ತಾತ್...
Religious & Beliefs

ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡಾ ಲಾಗಿಂ ಕೆನ್ನಾಂಯ್ ಸವಾಲಾಂ ಕರಿನಾಕಾತ್

ತುಮಿ ವಳ್ಕೊಂಚಿ ವ ಮೋಗ್ ಕರ್ಚಿ ಚಲಿ ಕಿತ್ಲಿಯಿ ಬರಿ ಆಸೊಂದಿ, ತಿ ತುಮ್ಚೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾ ಆಸ್ಯೆತ್. ಪೂಣ್ ತಿಚ್ಯೆ ಲಾಗಿಂ ತುಕಾ ಕಸಲೊ ಚೆಡೊ ಪಸಂದ್ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರಿನಾಕಾತ್. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಸಂಬಂಧ್ ಪಾಡ್ ಜಾತಾ. ಚೆಡ್ವಾಂಕ್ ಥೊಡ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿ, ಥೊಡ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಪಸಂದ್...
Friendship

ಘರ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರಿನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ತ್ರೀಯೊ ಫಸಯ್ತಾತ್

ಘರಾಂತ್ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಂತ್ ಕುಮೊಕ್ ಕರ್ಚ್ಯೆ ದಾದ್ಲೆ ಬಾರೀ ಉಣೆಂ. ಬಾಯ್ಲೆ ಕರ್ನಾ ಕಾಮ್ ಕರವ್ನ್ ವಿಶೆವ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯೆಚ್ ಚಡ್. ತುಮ್ಚ್ಯೆ ಪಯ್ಕಿ ಕೊಣ್’ಯಿ ಘರಾ ಕಾಮ್ ಕರಿನಾಂತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಜಾಗೆ ಜಾಯಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಎಕಾ ಸಂಶೋಧನಾ ವರ್ವಿಂ ಅಶೆಂ ಕಳೊನ್ ಆಯ್ಲಾಂ ಕೀ,...
Research

ಘರಾಂತ್ ಜಾಯ್ ಆರ್ಸೊ!

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾಂನಿ ದೋನ್ ತೀನ್ ಕಡೆ ಆರ್ಸ್ಯಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್ತಾ. ಚಡುಣೆ ತೀನ್ ಆರ್ಸೆ ಆಸ್ತಾತ್’ಚ್. ಸದಾಂಚ್ ತೋಂಡ್ ಪಳಂವ್ಕ್ ಆರ್ಸೊ ಜಾಯ್. ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಖಾಡ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಆನಿಂ ಕೇಸ್ ಉಗಂವ್ಕ್ ಆರ್ಸೊ ಜಾಯ್...
Life Style

ಆಜ್ ಥಾವ್ನ್ ವೊಟ್ಸ್ಯಾಪ್ ವಿಡಿಯೊ ಕೊಲಿಂಗ್

2009 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲೆಂ ವೊಟ್ಸ್ಯಾಪ್ ಆಜ್ ಶೆಂಬರ್ ಕರೊಡಾಂ ವಯ್ರ್ ಲೋಕ್ ವಾಪರ್ನ್ ಆಸಾತ್. ಆಜ್ ರಾತಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಎಂಡ್ರೊಯ್ಡ್ಸ್, ಐಒಎಸ್ ಆನಿ ವಿಂಡೊವ್ಸ್ 10 ಗ್ರಾಹಕಾಂನಿ ವೊಟ್ಸ್ಯಾಪ್ ವಿಡಿಯೊ ಕೊಲಿಂಗ್ ಕರುಂಕ್ ...
Technology

ಹೆಂ ಘರ್ ದೊಡಿ ಕರ್ನ್ ಖಂಯ್ ಜಾಯ್ ಥಂಯ್ ವರ್ಯೆತಾ!

ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಮಿ ಅಶೆಂಯಿ ಚಿಂತಾಂವ್ ಕೀ ಘರಾ ಉಕಲ್ನ್ ಖಂಯ್ ತರೀ ಪಸಂದ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ದವರ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್. ಆತಾಂ ತುಮ್ಚಿ ಆಮ್ಚಿ ಸಪ್ಣಾಂ ನೀಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾತ್. ಆಮ್ಚಿ ಘರಾಂ ದೊಡಿ ಕರ್ನ್ ಖಂಯ್ಸರ್ ಜಾಯ್ ಥಂಯ್ ವರ್ಯೆತಾ. ಚೆನ್ನೈಚ್ಯಾ ಐಐಟಿ’ಚ್ಯಾ...
Discovery

ನಾಜೂಕ್ ಸಂದರ್ ಕಾತಿ ಖಾತಿರ್ ನೈಸರ್ಗಿಕ್ ಉಪಾಯ್

ವೊತಾಚ್ಯಾ ದಾವೆಕ್ ಕಾತಿಚೊ ಪರ್ಜಳ್ ರಾಕ್ಚ್ಯೆ ಖಾತಿರ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಕಿತೆಂ ನಾಂ ಕಿತೆಂ ಉಪಾಯ್ ಕರ್ತಾತ್. ವೊತಾಕ್ ಆಂಗಾಚಿ, ತೊಂಡಾಚಿ ಕಾತ್ ಕರ್ಪಾನಾಶೆಂ ಕಾಳಿ ಜಾಯ್ನಾಶೆಂ ಸಾಂಬಾಳ್ಚ್ಯೆಚ್ ವ್ಹಡ್ಲೆ ಕಷ್ಟ್. ಹ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಚಡ್ ಆನಿಂ ಚಡ್ ದ್ರವ್ಯಾಂ, ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಜ್ಯೂಸ್; ಉದಾಕ್...
Beauty

ಪತಿಚ್ಯಾಕೀ ಮೊಬಾಯ್ಲಾಚೊ ಮೋಗ್…!

ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಸುವಿಧಾ ಸುರು ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ 90 ಠಕ್ಕೆ ಲೊಕಾಂಕ್ ತಾಚೆಂ ಪಿಶೆಂಚ್ ಲಾಗೊನ್ ಗೆಲಾಂ. ಮೊಬಾಯ್ಲಾ ಮುಕಾರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಕೊಣಾಚೊಯಿ ಸಂಬಂಧ್ ನಾಕಾ ಜಾಲಾ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಕುಟ್ಮಾಂ ಮಧೆಂ ಆಸ್’ಲ್ಲೊ ಸಂಬಂಧ್ ಕೊಡ್ಹು ಜಾಲಾ...
Smart phone

ಜನನ್ ನಿಯಂತ್ರಣಾಕ್ ಸಿಸರಿಚೊ ‘ಗೂ’!

ಜನನ್ ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಖಾತಿರ್ ಗರ್ಭ್ ನಿರೋಧಕ್ ಗುಳಿಯೊ ಮೆಳ್ತಾತ್. ತೆಂ ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಹೇರ್ ದುಸ್ರಿಂ ವಿಧಾನಾಂ ಆಸಾತ್. ಪೂಣ್ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಖಂಚ್ಯೊಚ್ ಗುಳಿಯೊ ನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯೊ ಆನಿಂ ಬಾಯ್ಲಾಂ ವಿವಿಧ್ ಆನಿಂ ವಿಚಿತ್ರ್ ವಕ್ತಾಂ ಕರ್ತಾಲಿಂ...
Birth Control

ಪೊಲಿಯೊ ಪೀಡಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್’ಯಿ ಟೆನ್ನಿಸಾಂತ್ ಶಿಲ್ಪಾಚ್ಯೆ ಉತ್ತೀಮ್ ಸಾಧನ್!

ಪಾಂಯ್ ಪೊಲಿಯೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್’ಯಿ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ರೊಕೆಟ್ ಘುಂವ್ಡಾಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ನಂಬರ್ ವನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಾಚ್ಯಾ ಚಲಿಯೆಕ್, ಕೆ.ಪಿ ಶಿಲ್ಪಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಆನಿಂ ದೋನ್ ಜೀಕ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾತ್. ಅಕ್ತೋಬರ್ 21 ಥಾವ್ನ್ 25 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಮಲೇಶಿಯಾ...
Performance

ಧುವೆಚ್ಯಾ ಬೆಗಾಂತ್ ಕಾಂಡೊಮ್!

ಆವಯ್-ಧುವ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಸಂಬಂಧಾ ವಿಶಿಂ ವರ್ಣುಂಕ್ ಅಸಾಧ್ಯ್. ಆವಯ್ ಧುವ್ ದೊಗಾಂಯಿ ಎಕಾಮೆಕಾಂ ವಯ್ರ್ ಬಾರಿಚ್ ಜಾಗ್ರುತ್ಕಾಯ್ ಘೆತಾತ್. ಧುವೆಚ್ಯೆರ್ ಆವಯ್ಕ್ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ತರ್ ಆವಯ್ಚ್ಯೆರ್ ಧುವೆಕ್ ಮೋಗ್ ಆನಿಂ ವಿಶ್ವಾಸ್...
Social Media

ಬಾಯ್ಕಾಂಚ್ಯಾ ವಿಕ್ರಾಪಾಂತ್ ಯಮಹ ಮೋಟರ್ಸ್ ಚಡ್ಣಿಂ

ಯಮಹ ಮೋಟರ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿನ್ ಭಾರತ್ ಆನಿ ನೆಪಾಳಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ್ ಬಜಾರಾಂತ್ 2016’ವ್ಯಾ ಅಕ್ತೋಬ್ರಾಂತ್ ಬಾಯ್ಕಾಂಚ್ಯಾ ವಿಕ್ರಾಪಾಂತ್ 22 ಠಕ್ಕೆ ಚಡ್ಣಿಂ ದೆಖ್ಲ್ಯಾ. ಕಂಪನಿನ್ ಸಾಂಗ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ್ ಬಜಾರಾಂತ್ ತಾಂಣಿಂ 85,248 ಬಾಯ್ಕಾಂ...
Bike

ಧಾಂವ್ ’ಜಿಯೋ ಇಂಟರ್ನೆಟ್’ ಧಾಂವ್!

ಟೆಲಿಕೊಮ್ ಶೆತಾಂತ್ ವಾದಾಳ್ ಉಟಯಿಲ್ಲೆಂ ಜಿಯೋ, ಆಪ್ಲೊ ವೇಗ್ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಎಕಾ ಕುಶಿನ್ ಹೆಂ ಸತ್ ತರೀ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಮೊಬಾಯ್ಲಾಂತ್ ಜಿಯೋ 4ಜಿ ನಿಧಾನ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾ ತರ್ ತಾಕಾ ತುಮ್ಚೆಂ ಮೊಬಾಯ್ಲ್’ಯೀ ಕಾರಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸುಂಕ್...
Mobile

ಕಾರ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಾನ್ ಕೆಲೆಂ ಹೆಲಿಕೊಪ್ಟರ್ ರಿಪೇರ್

ಕಾರ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಫಕತ್ ಕಾರ್ ರಿಪೇರ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ತುಮಿ ಚಿಂತಾತ್’ಗೀ? ತರ್ ತುಮ್ಚೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಚೂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ದಾಕೊವ್ನ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ತಸಲೆಂ ಏಕ್ ನಿದರ್ಶನ್ ಹಾಂಗಾ ಆಸಾ. ಕೊಲ್ಲಾಪುರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ಕಾರ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಾಂನಿ ಹೆಲಿಕೊಪ್ಟರ್ ರಿಪೇರ್ ಕರ್ನ್ ಸಕ್ಡಾಂಕ್...
Technical

ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ವಾಪರ್ತೆಲ್ಯಾಂಚೊ ಸಂಖೊ ದಿಸಾಂದೀಸ್ ವಾಡ್ತಾ!

ಭಾರತಾಂತ್ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಗ್ರಾಹಕಾಂಚೊ ಸಂಖೊ ದಿಸಾಂದೀಸ್ ಇತ್ಲೊ ವಾಡೊನ್ ಯೆತಾಕೀ, ಜಣಾಸಂಖ್ಯಾಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಮೊಬಾಯ್ಲಾಂ ಆಜ್ ಭಾರತಾಂತ್ ಆಸಾತ್. ಭಾರತಾಂತ್ ಮೊಬಾಯ್ಲಾಂಚಿ ವಾಡ್ಚಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪಳವ್ನ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್...
Mobile

ಎಕಾ ವರ್ಸಾಂತ್ ತೀಸ್ ಲಾಖಾಂಚ್ಯೊ ಸತ್ರ್ಯೊ ವಿಕ್ಲ್ಯೊ

ಶಿಕ್ಪಾ ವರ್ನಿ ಬುದ್ವಂತ್ಕಾಯ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಅಕ್ಷರಾಂ ಕಳಿತ್ ನಾತ್’ಲ್ಲೊ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಏಕ್ ಯಶಸ್ವಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಸ್ತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾ. ಆಜ್’ಯೀ ಥೊಡೆ ಶಿಕೊನ್ ಕೊಣಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಖಾಲ್ ಸಾಂಬಾಳಾಕ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾ ಸ್ವತಾ: ವ್ಯಾಪಾರ್ ಕರ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತನ್ ಕರ್ತಾತ್...
Effort