ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್

ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟಾಚ್ಯಾ ಬೊಲ್ಸಾರ್ ಆಸಾ ಲ್ಹಾನ್ ಬುತಾಂವ್

ಜೀನ್ಸ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಮೊಗಾಚೆಂ. ಜೀನ್ಸ್ ಭಾರತಾಂತ್ ಪಾಂಯ್ ದವರ್ನ್ ಥೊಡಿಂಚ್ ವರ್ಸಾಂ ಜಾಲಿಂ; ತರೀ ನಂಬರ್ ವನ್ ಪೊಜಿಶನಾರ್ ಆಸಾ. ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಸರ್ವಾಂಯಿ ಜೀನ್ಸ್ ನ್ಹೆಸ್ತಾತ್. ಪುಣ್ ಪ್ಯಾಂಟಾಚೆರ್ ಆಸ್ಚಾ ಲ್ಹಾನ್ಶಾ ಬೊಲ್ಸಾಚ್ಯೆರ್ ಲ್ಹಾನ್ ಬುತಾಂವ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್....
Jeans Button

ಬಿ.ಎಸ್.ಎನ್.ಎಲ್ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ಖುಶೆಚಿ ಖಬಾರ್

ಆತಾಂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನಾಂಚೊ ಕಾಳ್. ಏಕ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಆಸಾ ತರ್, ಸಾಂಗಾತಾಂಚ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ತರ್ ಜಾಯಿಚ್. ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಾಚೊ ಫಾಯ್ದೊನಾ. ಪುಣ್ ಚಡ್ ಮೊಲಾಚೆ ಡಾಟಾ ಪ್ಯಾಕ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಪಾಟಿಂ ಮುಕಾರ್ ಪಳೆಜಯ್....
BSNL

ಹ್ಯಾ ಫೋನಾ ವಯ್ರ್ 16,000/- ರಿಯಾಯ್ತಿ ಮೆಳ್ತಾ!

ತುಮ್ಕಾಂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಘೆಂವ್ಚಿ ಆಶಾ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಹಿ ಖಬಾರ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಉಪ್ಯೊಗಾಕ್ ಪಡ್ತೆಲಿ. ಚೀನಾಚಿ ಕಂಪೆನಿ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್’ಚೇಂಜ್ ಆಫರ್ ಸುರು ಕೆಲಾಂ. ಹ್ಯಾ ಆಫರಾಂತ್ ಗ್ರಾಹಕಾಂನಿ ಪರ್ನೆಂ ಪೋನ್ ದೀವ್ನ್ ನವೆಂ ಘೆತ್ಲ್ಯಾರ್ ರು.16,000/- ರಿಯಾಯ್ತಿ....
Smart Phone

ಭಾಡ್ಯಾಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್ ಐಫೋನಾಂ?!

ಎಪಲ್ ಐ ಪೋನ್ ವಿಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಘೆಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಬಾರಾಂಚಿ ಆಶಾ. ಪುಣ್ ಕಿತೆಂ ಕರ್ಚೆಂ? ಕಠಿಣ್ ಮೊಲಾ ನಿಮ್ತಿಂ ಘೆಂವ್ಕ್ ಕಷ್ಟ್. ಆತಾಂ ಎಪಲ್ ಕಂಪೆನಿನ್’ಚ್ ಪರಿಹಾರ್ ದಾಖಯ್ಲಾ. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ತುಮ್ಕಾಂ ತುಮ್ಚಾ ಪಸಂದೆಚಿಂ ಐಫೋನಾ ಘೆವ್ಯೆತಾ. ಆತಾಂ ಎಪಲ್ ಕಂಪೆನಿ ಭಾಡ್ಯಾಚಾ....
IPhone

ಹ್ಯಾ ಹೋಟೆಲ್ ಬಾಂದ್ಪಾಕ್ 22300 ಕರೊಡ್ ರುಪಯ್!

ಗ್ರೇಸ್ತಾಂಚೊ ಗಾಂವ್ ಸಾವ್ದಿ ಆರೇಬಿಯಾ ಆತಾಂ ಆನ್ಯೇಕ್ ದಾಕ್ಲೊ ಕರುಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲಾಂ. 22300 ಕರೊಡ್ ರುಪ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಖರ್ಚಾರ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್’ಚ್ ಅತೀ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಹೋಟೆಲ್ ಬಾಂದ್ತಾತ್ ಖಂಯ್...
Saudhi Arabia

ಕೆಂಳ್ಬ್ಯಾ ಖೊಲ್ಯಾಂಚೆರ್ ಜೆವಾಣ್

ಕಾಜಾರ್ ಸಮಾರಂಭಾಂತ್, ಚಡ್ ಜಾವ್ನ್ ದಕ್ಷಿಣ್ ಭಾರತಾಂತ್ ಕೆಂಳ್ಬ್ಯಾ ಖೊಲ್ಯಾಂಚೆರ್ ಜೆಂವ್ಚೆಂ ಏಕ್ ಬರಿ ವಿದಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಕೆಂಳ್ಬ್ಯಾ ಖೊಲ್ಯಾಂಚೆರ್ ವಿವಿಧ್ ಪಕ್ವಾನಾ ವಾಡ್’ಲ್ಲಿಂ ಪಳಂವ್ಕ್ ಖುಶಿ ಜಾತಾ. ತ್ಯಾ ಖೊಲ್ಯಾಂತ್ ವಾಡ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಬರೆ ಧುತಾತ್ ಆಸ್ತಾಂ, ಪಳಂವ್ಕ್ ಪಾಚ್ವೆ ಆಸೊನ್...
Karnataka

2018ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಭಿತರ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಗರ್ಭ್ ನಿರೋಧಕ್ ವಕ್ತಾಂ!

ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ಗರ್ಭ್ ನಿರೋಧಕ್ ವಕ್ತಾಂ ಆಸಾತ್ ಆಸ್ತಾಂ, ಆತಾಂ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ್’ಯೀ ಗರ್ಭ್ ನಿರೋಧಕ್ ವಕ್ತಾಂ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡ್ತಾತ್ ಆನಿ 2018ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಭಿತರ್ ತಿಂ ಲಾಭ್ತೆಲಿಂ ಮ್ಹಣ್ ಖಬಾರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಆಮೇರಿಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸೀಟೆಲ್ನ ವಾಶಿಂಗ್ಟನ್ ವಿವಿಂತ್ ಹ್ಯಾ ವಕ್ತಾಂ ವಿಶಿಂ...
America

ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ವಿಣ್ಗೆ ಚಿತ್ರ್? ಆತಾಂಚೊ ಕಾಳ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನಾಂಚೊ

ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಚಾ ಹಾತಾಂನಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನಾ ಆಸ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ ವಿಚಾರುಂಕ್ ನಾ. ತಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಅಂತರ್’ಜಾಳ್ ಆನಿ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗೆಯಿ ದರಬಸ್ತ್. ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಸೆಲೆಬ್ರೆಟಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಅಭಿಮಾನಿ ಸಂಗಿಂ ಸಂಪರ್ಕಾಂತ್ ಆಸ್ತಾತ್. ಆತಾತಾಂ....
Social media

ಗ್ಯಾಸ್ ವಾಪರ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಬರಿ ಖಬರ್!

ಮ್ಹಾರ್ಗಾಯ್ ಚಡ್ಚಾ ಕಾಳಾರ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಮಾದ್ಯಮ್ ವರ್ಗಾಚಾಂಕ್ ಜೀವನ್ ಸಾರ್ಚೆಂಚ್ ಕಷ್ಟಾಂಚೆ ಜಾಲಾ. ಎಪ್ರಿಲ್ 1 ತಾರಿಕೆ ಥಾವ್ನ್ ವಿವಿಧ್ ವಸ್ತುಂಚೆ ವಯ್ರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾ ಘಾಲ್ನ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಮೊಲಾಂ ಚಡೊನ್ ವೊಜ್ಯಾ ಪಂದಾ ಚಿರ್ಡೊಂಚಿ ಸ್ಥಿತಿ....
Delhi

ನೀರಾ ಪ್ರೇಮಿಂಕ್ ಗೊಡ್ಶಿ ಖಬಾರ್

ಆತಾತಾಂ ಸೊರೊ ಪಿಯೆಂವ್ಚೆಂ ಏಕ್ ಫ್ಯಾಶನ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲಾಂ. ಸೊರೊ ಪಿಯೆನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತೊ ದೀಸ್ ತಾಂಚೊ ಭೆಷ್ಟೊ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಾತ್. ಅಸಲ್ಯಾಂಕ್ ಆತಾಂ ದೇಶಿ ನೀರಾ ಮೆಳ್ಚೊ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ನೀರಾಚಿ ರೂಚ್ ಲಾಗ್’ಲ್ಲ್ಯಾರ್ ಕೊಣೀ ಸೊಡ್ಚೊ ನಾ. ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ನೀರಾ....
India

ವಾಹನ್ ಸವಾರಾಂಕ್ ಆನ್ಯೆಕ್ ಶೊಕ್!

ಕರ್ನಾಟಕ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡಿಸೆಲಾಚೆರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಘಾಲ್ನ್ ಮೋಲ್ ವಾಡ್’ಲ್ಲೆಂ ತರ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಎಪ್ರಿಲ್ 1 ತಾರಿಕೆ ಥಾವ್ನ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡಿಸೆಲಾಚೆರ್ ಪರ್ತುನ್ ಮೋಲ್ ವಾಡಯ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬಾರ್. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವಾಹನ್ ಸವಾರಾಂಕ್ ವೊಜೆಂ ವಾಡ್ತಾ...
Karnataka

ಬೈಕ್ ವಾಪರ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಖುಶೆಚಿ ಖಬಾರ್!

ಸುಪ್ರೀಮ್ ಕೊಡ್ತಿನ್ ದ್ವಿಚಕ್ರಾಚೆರ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾ ದೊಗಾಂಯ್ಕಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಕಡ್ಡಾಯೆಚೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಆತಾಂ ಕೇರಳಾಂತ್ಲ್ಯಾನಿ ಬೈಕ್ ಕಂಪೆನಿಂಕ್ ವಿನತಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರ್, ಬೈಕ್ ಘೆತೆಲ್ಯಾಕ್ ದೋನ್ ಹೆಲ್ಮೆಟಾಂ ಐಎಸ್’ಐ ಮಾರ್ಕಾಚಿಂ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ...
Kerala

ಐ ಫೋನಾ ಖಾತಿರ್ ವಿಣ್ಗೆಂ ಜಾಲೆಂ ಚೆಡುಂ

ಮೊಬಾಯ್ಲಾಚೆಂ ಪಿಶೆಂ ಇತ್ಲ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಕ್ ಪಾವ್ತಾಗಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ಉಟ್ತಾ. ತಸಲೆಂಚ್ ಏಕ್ ಘಡಿತ್ ಚೀನಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಬಾಯ್’ಫ್ರೆಂಡಾನ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಆಶೆಲ್ಲೆಂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪೋನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಕಾರಣಾನ್ ಗಡ್ದಿ ಭರ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ವಿಣ್ಗೆಂ ಜಾಲೆಂ...
China

ವಿಶ್ವ ಕಪ್ ಟಿ-20 : ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾನ್ ಸೆಮಿಫೈನಲಾಂತ್ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡಾಕ್ ಸಲ್ವಯ್ಲೆಂ.

ಮಾರ್ಚ್ ತೀಸ್ ತಾರಿಕೆರ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಆನಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಸೆಮಿ ಫೈನಲ್ ಟಿ-20 ಮ್ಯಾಚ್ ದಿಲ್ಲಿಂತ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಫೆವರಿಟ್ ಟೀಮ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸರ್ವಾಂನಿ ತೆಂಚ್ ಜಿಕ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಶಾ ಕೆಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾನ್ ತಾಂಕಾಂ ವೀಸ್ ಒವರಾಂನಿ 153 ರನ್ನಾಂಚೆರ್....
Delhi

ವಾಟ್ಸಪ್ ವಾಪರ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಖುಶೆಚಿ ಖಬಾರ್!

ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾರ್, ವಾಟ್ಸಪ್ ಸ್ಕೈಪ್, ವೈಬರ್ ಖಾತೆ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸಂತೊಸಾಚಿ ಖಬಾರ್ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಸುವಿಧಾ ದ್ವಾರಿಂ ತುಮ್ಚಾ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲೈನ್ ಆನಿ ಮೊಬಾಯ್ಲಾಂಕ್ ಕೊಲ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ತಸಲಿ ಸುವಿಧಾ ಯೆತಾ...
Internet

ಹ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ ತುರ್ತ್ ಸೆವೆ ಖಾತಿರ್ ಏಕ್’ಚ್ ನಂಬರ್!

ಪೊಲೀಸ್ 100, ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ್ ದಳ್ 101, ಅಂಬುಲೆನ್ಸ್ 102, ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತೆಕ್ 108 ಹಿಂ ನಂಬ್ರಾಂ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲಿಂ, ಖಂಚಾಯಿ ಎಕಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಖಾತಿರ್ ಹ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ನಂಬ್ರಾಂ ಖಾತಿರ್ ಏಕ್ ನಂಬರ್ ವಾಪರ್ಚಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಜಾರಿಯೆಕ್ ಯೆತಾ...
India

ನಾಜೂಕ್ ಕಾತಿ ಖಾತಿರ್ ಮ್ಹೊಂವ್ ವಾಪರಾ

ಆಜ್’ಕಾಲ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಸಮಸ್ಯಾಂಕ್ ದಾಕ್ತೆರಾಲಾಗಿಂ ಧಾಂವ್ಚೆಂ ಸವಯೆರ್ ಪಡ್ಲಾಂ. ಪುಣ್ ಆಮ್ಚಾ ಪ್ರಕೃತಿಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿತ್ಲೆಶಾ ಸಂಪನ್ಮೂಲಾಂನಿ ಕಿತ್ಲ್ಯಾಗಿ ಸಮಸ್ಯಾಂಕ್ ಪರಿಹಾರ್ ಸೊಧ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಡಾವತ್ ಕೊಣಿ ನೆಣಾಂತ್. ತಾಂತುಯಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸೊಭಾಯೆ ಖಾತಿರ್ ಕಿತೆಂ ಪುರಾ ಕರ್ತಾತ್...
Beauty

ಭಾರತ್ ಬಾಂಗ್ಲಾ ದೇಶಾ ವಯ್ರ್ ಎಕಾ ರನ್ನಾಕ್ ಜಿಕ್ಲೆಂ ಟಿ-20

23 ತಾರಿಕೆರ್ ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಖೆಳ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಟಿ-20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿಶ್ವ ಕಪ್ ಮ್ಯಾಚಾಂತ್ ಭಾರತಾನ್ ಬಾಂಗ್ಲಾ ದೇಶಾ ವಿರೋಧ್ ಆಕ್ರೇಕ್ ಎಕಾ ರನ್ನಾಕ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಜಿಕೊನ್ ಸೆಮಿ ಫಾಯ್ನಲಾಕ್ ಆಪ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ನಖ್ಕಿ ಕೆಲಿ...
Cricket

ಟಿ-20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಮ್ಯಾಚಾಂತ್ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಸೆಮಿ ಫಾಯ್ನಲಾಕ್!

ಭಾರತಾಂತ್ ಚಲೊನ್ ಆಸ್ಚಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟಿ-20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚಾಂತ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಕ್ ಸಲ್ವಯಿಲ್ಲೆಂ, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಶೀದಾ ಸೆಮಿ ಫೈನಲಾಕ್ ಪಾವ್ಲೆಂ. ಆಜ್ ಭಾರತ್ ಜರ್ತರ್ ಬಾಂಗ್ಲಾ ದೇಶಾಕ್ ಸಲ್ವಯ್ತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಸೆಮಿ ಫಾಯ್ನಲಾಕ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ತರ್ ಭಾಯ್ರ್....
cricket match

ಕ್ಯಾನ್ಸರಾಕ್ ಬಿಯರ್ ಏಕ್ ಅವ್ವಲ್ ಒಕಾತ್?!

ಆಧುನಿಕ್ ಜೀವನ್ ಶೈಲಿ, ಬದಲ್ಲೆಲಿ ಖಾಣಾಚಿ ಪದ್ದತ್, ದುಮ್ಟಿ ಸೇವನ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಸಬಾರ್ ಕಾರಣಾ ನಿಮ್ತಿಂ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಸಲಿ ಪಿಡಾ ಯೆತಾ. ಆಧುನಿಕತಾ ಚಡ್ಚೆ ಬರಿ ಆತಾಂ ತಾಕಾ ಪರಿಹಾರ್’ಯಿ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡ್ಲಾ. ವಿವಿಧ್ ರಿತಿಂಚಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಧಾನಾಂಚೆಂ ಸಂಶೋಧನ್ ಚಲ್ಲಾಂ. ನವಿ ಪಿಡಾ...
Delhi