ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್

ಅಮಾಲ್ ಪಿಯೆವ್ಣ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಮುಕ್ತಿ ಕಶಿ?

ಅಮಾಲಿ ಜಾವ್ನ್ ತುಂ ಖುಶ್ ಆಸಾಯ್? ತುಕಾ ಜಾಯ್ ತಿತ್ಲೊ ಮೋಗ್ ಮೆಳ್ತಾ? ತುಜ್ಯಾ ಭೊಂವ್ತಿಂಚೊ ಲೋಕ್ ಖುಶ್ ಆಸಾ? ತುಕಾ ಬೆಂಕಾಂತ್ ಉರವ್ಣಿ ಆಸಾಗೀ? ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಜಾಪ್ ತರ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ರಿತಿನ್ ಅಮಾಲ್ ಸೊಡ್ತಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ನಿರ್ಧಾರಾಕ್ ಬದ್ಧ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಪಡ್ತಾ.
Health

ಪೊಣ್ಸಾ ಘರೆ ಜಿವಾಕ್ ಬರೆ ಕಿತ್ಯಾಕ್?

ಪೊಣೊಸ್ ಖೆಲ್ಯಾರ್ ತಾಪ್ ಯೇನಾ. ಪೂಣ್ ತಾಪ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಖಾಂವ್ಕ್ ವಚಾನಕಾತ್. ಪೊಣೊಸ್ ವಾ ಘರೆ ಖೆಲ್ಯಾರ್ ಪಿಡಾ ಯೆತಾ ಮ್ಹಣ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ಭಿಯೆತಾನಾ, ಖೆಲ್ಯಾರ್ ಪಿಡಾ ಆಡಾಂವ್ಚಿ ಸಕತ್ ಚಡ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಆಜ್ಯಾಪ್ ಪಾಂವ್ಚೆಂ ಸಹಜ್.
Health

ಸೆಕ್ಸಾಂತ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚೊ ಆವಾಜ್ ಚಡ್ ಕಂಯ್

ಟೆನ್ನಿಸ್ ಕೋರ್ಟಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂನಿ ಚಡ್ ಆವಾಜ್ ಕರ್ಚೊ ನ್ಹಂಯ್, ಬೆಡ್ ರೂಮಾಂತೀ ಬಾಯ್ಲ್ ಮನ್ಶಾಂನಿಚ್ಚ್ ಚಡ್ ಆವಾಜ್ ಕರ್ಚೊ ಮ್ಹಣ್ ಎಕೆ ಸಮೀಕ್ಷೆಂತ್ ಕಳೊನ್ ಆಯ್ಲಾಂ! ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಆವಾಜ್ ಕಾಡಿನಾತ್ಲೆಲಿಂ enjoy ಕರಿನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ನ್ಹಂಯ್.
Sex-Education

ಹೋಂಡಾ ಎನ್-ವನ್ ಜಪಾನಾಂತ್ ವಿಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಪಡ್ಲೆಂ

ಎನ್-ವನ್ ಕಾರಾಕ್ ಆನಿಂ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಕಾರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ನಾ ತರೀ ಆಮ್ಕಾಂ ಹೋಂಡಾ ಕಂಪ್ಣೆ ಥಾವ್ನ್ ಏಕ್ ಬರೆಶೆಂ ಕಾರ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್ಲೆಂ ಆನಿಂ ತೆಂ ಹಾಂಗಾ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ಹಾಚಿ ರೇಟ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಹಾತಾಕ್ ಪಾಂವ್ಚೆ ತಸಲಿ ನ್ಹಂಯ್...!
Automobile

ಗಿನ್ನೆಸ್ ದಾಖ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಂಸಾರಾಚೆಂ ಅತೀ ಲಾಂಬ್ ಕಾರ್

ಪಯ್ಲ್ಯಾ ದೃಷ್ಟೆಕ್ ಹೆಂ ಕಿತೆಂ ಕಾರ್ಗೀ ವಾ ಬಸ್ಸ್ ಗೀ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ದುಬಾವ್ ತುಮ್ಚೆ ಥಂಯ್ ಸಹಜ್ ರಿತಿನ್ ಉಬ್ಜೊಂಕ್ ಪುರೊ. ದೆಕುನ್ ಆಮಿಂ ತುಮ್ಕಾಂ ಹೆಂ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ಚ್ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಕರುಂಕ್ ಖುಶಿ ವ್ಹರ್ತಾಂವ್.
Automobile

ನ್ಯಾನೊ ಡೀಸೆಲ್ ಕಾರ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ಹೆಂ ವಾಚಾ

ಭಾರತಾಕ್ ಉಣ್ಯಾ ಮೊಲಾಕ್ ಅತೀ ಲ್ಹಾನ್ ಕಾರಾಂ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಅಟೋಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ನವಿಂ ಲ್ಹಾರಾಂ ಉಠಯ್ಲೆಲೆಂ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್, ಆತಾಂ ಪರತ್ ಏಕ್ ಅಜ್ಯಾಪಾಚಿ ನಿರೀಕ್ಷಾ ಕರ್ನ್ ಆಸಾ ಆಸೊನ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ನ್ಯಾನೊ ಕಾರಾಚಿ ಡೀಸೆಲ್ ಆವೃತ್ತಿ ತಯಾರ್ ಕರ್ನ್ ಆಸಾ.
Automobile

ಟೈಟಾನ್: ಸಂಸಾರಾಚೆಂ ಬೋವ್ ಸಕ್ತೆವಂತ್ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್

ಟೈಟಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಪ್ರಯೋಗ್ ಶಾಳಾಂತ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರಾ ಪ್ರಾಸ್ ಧಾ ವಾಂಟೆ ಚಡ್ ಬಳ್ವಂತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸೊನ್ ತ್ಯಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರಾನ್ "ಸಂಸಾರಾಚೆಂ ಬೋವ್ ಚಡ್ ಸಕ್ತೆಚೆಂ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್" ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಬಿರುದ್ ಜೊಡ್ಲಾಂ.
Technology

ಮೆಕ್ಸಿಕೊಂತ್ ಮಝ್ದಾ ಥಾವ್ನ್ ಸಬ್ ಕೊಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕಾರಾಂ

ಟೊಯೊಟಾ ಮೋಟಾರ್ ಕೊರ್ಪೊರೇಶನ್ ಆನಿಂ ಮಝ್ದಾ ಮೋಟಾರ್ ಕೊರ್ಪೊರೇಶನಾನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಒಪ್ಪಂದಾ ಪ್ರಕಾರ್, ಮಝ್ದಾ ಕಂಪ್ಣಿ, ಮೆಕ್ಸಿಕೊಚ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾರ್ಖಾನ್ಯಾಂತ್, ಟೊಯೊಟಾ ಕಂಪ್ಣೆ ಖಾತಿರ್ ಕಾರಾಂ ತಯಾರ್ ಕರ್ತೆಲಿ
Automobile

ಭಾರತಾಂತ್ ಮೆಕ್ ಲಾರೆನಾಕ್ ಉಣಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತಾ?

ಸೂಪರ್ ಕಾರಾಂಚ್ಯಾ ಖೆಳಾಕ್ ನವಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಮೆಕ್ ಲಾರೆನ್ ಕಾರ್ ಕಂಪ್ಣೆನ್, ಸಂಸಾರ್ ಭರ್ ನವ್ಯಾ ಡೀಲರಾಂಚಿ ಏಕ್ ಸಾಂಕಳ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಆರಂಭ್ ಕೆಲಾಂ.
Automobile

ಸಂಸಾರ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟಾರ್ ವಿಕುಂಕ್ ದವರ್ಲೊ

ಆದ್ಲ್ಯಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಎಕಾ ವ್ಯಕ್ತಿನ್ ಸಗ್ಳೊ ಸಂಸಾರ್ ಜಪಾನಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಎಲಾಮಾಚ್ಯಾ ವೆಬ್ ಸೈಟಿರ್ ವಿಕುಂಕ್ ದವರ್ಲೊಲೊ. ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ವಿಕ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾಗಿರ್ ಪಾಟಿಂ ಘೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಯೀ ಬರಯ್ಲೆಲೆಂ ಕಂಯ್..!
Lifestyle

ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಪೀಳ್ನ್ ಪಯ್ಶೆ ಕರ್ಚ್ಯೊ ಕೊಲೆಜ್ ಚಲಿಯೊ

ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಚಲಿಯೊ ಅನಲ್ಯಾ ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರಾಂನಿ ವಾವುರ್ನ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಪಿಳ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾತ್. ಪಯ್ಶ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಆಶೆನ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಲೈಂಗಿಕ್ ಮಝಾ ದಿಂವ್ಚಿ ಭಾಸಾವ್ಣಿ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಅಸಲ್ಯಾ ಅನೈತಿಕ್ ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರಾಂನಿ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ಚೆಂ, ಪಯ್ಶಾಂ ಖಾತಿರ್ ಆಂಗ್ ವಿಕ್ಚ್ಯಾ ತಿತ್ಲೆಂಚ್ಚ್ ನಾಲಿಸಾಯೆಚೆಂ ನ್ಹಂಯ್ಗೀ?
Sex

ಮಹೀಂದ್ರ XUV500 ಏಷ್ಯಾಭರ್ ಭೊಂವ್ತೆಲಿಂ

ಏಷ್ಯನ್ ಭಾರತೀಯ್ ವೆಪಾರ್ ಸಂಬಂಧಾಚೊ ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂಚೊ ಜುಬ್ಲೆವ್ ಅಮರ್ ಉರ್ಚೆ ಬರಿ ಕರುಂಕ್, ದುಸ್ರಿ ಏಷ್ಯನ್ ಭಾರತೀಯ್ ಕಾರ್ Rally ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾಚ್ಯಾ ಯೊಗ್ಯಾಕಾರ್ತಾ ಥಾವ್ನ್ ನವೆಂಬರ್ 26 ತಾರಿಕೆರ್ ಆರಂಭ್ ಜಾತೆಲಿ
Automobile

ಆಪಲ್ ಐಫೋನ್ 5 ಭಾರತಾಂತ್ ವಿಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ಲೆಂ

ಪಲ್ ಕಂಪ್ಣೆಚೆಂ ಪಾತಳ್, ಹಾಳು ಆನಿಂ ಚಾರ್ ಇಂಚಾಂಚೆಂ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಐಫೋನ್ 5, ಭಾರತಾಂತ್ ವಿಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಪಡ್ಲಾಂ ಆನಿಂ ಹಾಚೆಂ ಮೋಲ್ 45,500 ಥಾವ್ನ್ ಆರಂಭ್ ಜಾತಾ. ಹಾಂತುನ್ ರೆಟಿನಾ ಡಿಸ್‍ಪ್ಲೇ ಆಸಾ ಆನಿಂ ಐಫೋನ್ 4S ಪ್ರಾಸ್ ವೀಸ್ ಪ್ರತಿಶತ್ ಪಾತಳ್.
Mobile

ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲಿ ಬೋವ್ ಸೆಕ್ಸಿ ಸ್ತ್ರೀ ಕೋಣ್?

ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲಿ ಬೋವ್ ಸೆಕ್ಸಿ ಸ್ತ್ರೀ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ಸಬಾರ್ ಪೊಕ್ರಿ ಚೆಡಗೈಆಂಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಆಸ್ಲೆಲೆಂ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಸೂಪರ್ ಮೊಡೆಲ್ ಮಿರಾಂಡಾ ಕೇರ್ ಇಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಗಝೀನಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲಿ ಬೋವ್ ಸೆಕ್ಸಿ ಸ್ತ್ರೀ ಮ್ಹಣೊನ್ ವಿಂಚೊನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ.
Hollywood

ನವೆಂ ನಿಸ್ಸಾನ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಕೊನ್ಸೆಪ್ಟ್

ನಿಸ್ಸಾನ್ ಕಂಪ್ಣೆನ್ ಸಾವ್ ಪಾವ್ಲೊ ಮೋಟಾರ್ ಪ್ರದರ್ಶನಾಂತ್ ಏಕ್ ನವೆಂ ಕೊಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ವಾಹನಾಚೆಂ ಕೊನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕೆಲಾಂ. ಹ್ಯಾ ಪರಿಕಲ್ಪನಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ ಟ್ರೀಮ್ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವ್ ಆಸಾ ಆನಿಂ V-platform ಹಾಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಯನಾಚೆಂ ಮೂಳ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ.
Automobile

ವೀಡಿಯೊ: ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ವಾಪಾರ್ತೆಲ್ಯಾಂನಿ ಪಳೆಜೆಚ್ಚ್

ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಎಕಾ ಖಾಸ್ಗಿ ಚಾನೆಲಾರ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಚೊ ವೀಡಿಯೊ ಹಾಂಗಾಸರ್ ದಿಲಾ. ವೈಯುಕ್ತಿಕ್ ಥರಾನ್ ಸೋಶಿಯಲ್ ನೆಟ್ ನರ್ಕ್ ವಾಪಾರ್ಚ್ಯಾ ಸಮೇಸ್ತಾಂಕ್ ಹೊ ವೀಡಿಯೋ ಖಂಡಿತ್ ಉಪ್ಕಾರ್ತೊಲೊ. ತುಮಿ ಪಳೆವ್ನ್ ಜಾತೆಚ್ಚ್, ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಇಷ್ಟಾಂ ಸಾಂಗಾತಾಯೀ ಶೇರ್ ಕರಾ...
Internet

ನೂಡಲ್ಸ್ ಖಾಂವ್ಚೆ ಪಯ್ಲೆಂ ಹೆಂ ವಾಚಾ...

ಫಟಾಫಟ್ ತಯಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ತಶೆಂಚ್ಚ್ ಲ್ಹಾನಾಂ ಥಾವ್ನ್ ವ್ಹಡಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಸರ್ವಾಂಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಂತ್ ಉದಾಕ್ ಹಾಡಂವ್ಚೆಂ ನೂಡಲ್ಸ್ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ಬರೆಂ ನ್ಹಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಚಲ್ಲೆಲ್ಯಾ ಅನ್ಯೇಕ್ ಅಧ್ಯಯನಾಂತ್ ಹೆಂ ಧೃಡ್ ಜಾಲಾಂ.
Health

ಆಯ್ಲೆಂ ಹೋಂಡಾ ಬ್ರಿಯೊ ಸ್ವಯಂ ಚಾಲಿತ್ ಕಾರ್

ಹ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಸೀಝನಾಚಿ ಮಝಾ ಚಡ್ ಕರುಂಕ್, ಹೋಂಡಾ ಕಂಪ್ಣೆನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬ್ರಿಯೊ ಕಾರಾಚಿ ಸ್ವಯಂ ಚಾಲಿತ್ ಆವೃತ್ತಿ ಭಾಯ್ರ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾ. ಹ್ಯಾ ಕಾರಾಚ್ಯಾ S Option ಆವೃತ್ತೆಕ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಶೋರೂಮಾಂತ್ 5.74 ಲಾಖ್ ರುಪಯ್ ಮೋಲ್ ಆಸಾ.
Automobile

ಕಪಿಲ್ ದೆವಾನ್ ಪೋರ್ಷ್ ಕಾರ್ ಕಾಣ್ಘೆಲೆಂ

ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿಶ್ವ್ ಕಪ್ ಜಿಕ್ಲಲೊ ಆದ್ಲೊ ಭಾರತೀಯ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆನಿಂ ವೆಗಾಚೊ ಬೌಲರ್ ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ ಹಾಣೆಂ ಪಾನಾಮೆರಾ ಡೀಸೆಲ್ ಆವೃತ್ತೆಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಕಾರ್ ಸುಕ್ರಾರಾ ಕಾಣ್ಘೆವ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾ ಹಾಡಯ್ಲೆಂ.
Automobile

Royal Enfield: ನವೆಂ ಬೈಕ್ ಥಂಡರ್ ಬರ್ಡ್ 500

ರೋಯಲ್ ಎನ್‍ಫೀಲ್ಡ್ ಕಂಪ್ಣೆನ್, ಬೋವ್ ನಿರೀಕ್ಷಿತ್ ಬೈಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಹಾಡ್ಲಾಂ ಆಸೊನ್ ತಾಚೆಂ ಮೋಲ್ ಮುಂಬಯ್ ಎಕ್ಸ್ ಶೋರೂಮಾಂತ್ 1,65,708 ರುಪಯ್.
Automobile
Konkani News Automobile
 
Test
 
 
  • Advertise
  • Privacy Policy
  • About
  • Terms
  • Webmasters