ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್

ಫೇಸ್’ಬುಕ್ ‘ಅನ್ ಫ್ರೆಂಡ್’ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತುಮ್ಚೆ ವಿಶಿಂ ಸಗ್ಳಿ ಮಾಹೆತ್ ಚೊರಿ ಕರ್ತಾ!

ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂತ್ ಸಬಾರ್ ಆ್ಯಪ್ಸ್ ಮೆಳ್ತಾತ್. ತೆ ಘೆವ್ನ್ ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಕರ್ತಾನಾ ಚತ್ರಾಯ್ ಘೆಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಕಾರಣ್ ಹ್ಯೆ ಆ್ಯಪ್ಸ್ ತುಮ್ಚಾ ಖಾಸ್ಗಿ ಜೀವನಾ ವಿಶಿಂ ಮಾಹೆತ್ ಚೋರಿ ಕರ್ತಾತ್ ಖಂಯ್! ಫೇಸ್’ಬುಕಾರ್ ಮಿತ್ರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆಲ್ಯಾಂನಿ ಅನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕೆಲ್ಯಾರೀ...
Facebook

ಕಾಜಾರಾಚ್ಯಾ ತಯಾರೆಚೆರ್ ಆಸಾತ್? ತರ್ ಹ್ಯೆ ಪಾಂಚ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಪಿಯೆಯಾ!

ಕಾಜಾರಾ ದೀಸ್ ಸೊಭಿತ್ ದಿಸಾಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಚಿ ಆಶಾ. ಚೆಡ್ವಾಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕಾಜಾರ್ ನಿಘಂಟ್ ಜಾಲ್ಲೆ ದಿಸಾ ಥಾವ್ನ್ಂಚ್ ಹ್ಯಾ ಬರ್ಯ್ಯಾ ದಿಸಾ ಖಾತಿರ್ ತಯಾರಿ ಸುರು ಕರ್ತಾತ್. ಸೊಭಿತ್ ದಿಸಾಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್ ವಾಪಾರ್ತಾತ್. ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ತಾತ್ಕಲಿಕ್ ಸೊಭಾಯ್...
Juices

ಹೊಟ್ ಯೋಗ ಗುರು ಬಿಕ್ರಮ್ ಚೌಧರಿ ವಿರೋಧ್ ಲೈಂಗಿಕ್ ಆರೋಪ್

ಲೈಂಗಿಕ್ ಶೋಷಣ್ ಆರೋಪಾಚೆರ್ ಆಮೇರಿಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಹಾಟ್ ಯೋಗ ಗುರು ಬಿಕ್ರಮ್ ಚೌಧರಿಕ್ ಕೊಡ್ತಿನ್ 6 ಕರೊಡ್ ರುಪಯ್ ಪರಿಹಾರ್ ದೀಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಆದೇಶ್ ದಿಲಾ. ಮಾಜಿ ವಕೀಲ್ ಮಿನಾಕ್ಷಿ ಜಾಫಾ ಬೌಡೆಲ್ ಹಿಣೆಂ ಯೋಗ ಗುರು ಬಿಕ್ರಮ್ ಚೌಧರಿ ವಿರೋಧ್ ಲೈಂಗಿಕ್ ಶೋಷಣಾಚೊ....
Rape

ನಿದೊಂಕ್ ವೆಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಘರ್ ನಿತಳ್ ಆಸೊಂದಿ

ತುಮ್ಚಾ ಜಿವಾಕ್ ಆನಿ ಮನಾಕ್ ನಿರ್ಮಳಾಯ್ ಕಿತ್ಲಿ ಗರ್ಜ್’ಗೀ ತಿತ್ಲಿಚ್ ತುಮ್ಚಾ ಘರಾಕ್’ಯಿ ನಿತಳಾಯ್ ಗರ್ಜೆಚಿ. ಪುಣ್, ಆತಾಂಚ್ಯಾ ವೆಳಾಚೊ ಅಭಾವ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಒತ್ತಡಾಚ್ಯಾ ಜೀವನಾಂತ್ ಘರಾಚ್ಯಾ ನಿತಳಾಯೆ ವಿಶಿಂ ಗಮನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಸ್ತ್ರೀಯೊ ಕಾಮಾಕ್ ವೆಚ್ಯಾ...
cleaning

ಲಗ್ನಾಂವೆಳಿಂ ತಮಾಶೆ ಕರುಂಕ್ ವಚೊನ್ ಹೊಕಾಲ್ ಅಡ್ಚಣೆಂತ್ ಶಿರ್ಕಾಲಿ!

ಲಗ್ನಾಂವೆಳಿಂ ಹೊಕ್ಲೆನ್ ನವ್ರ್ಯಾ ಸಂಗಿಂ ತಮಾಶೆ ಕರುಂಕ್ ವಚೊನ್ ಅಡ್ಚಣೆಕ್ ಶಿರ್ಕಾಲ್ಲೊ ವಿಡಿಯೊ ಏಕ್ ವೈರಲ್ ಜಾಲಾ. ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಹೊ ವಿಡಿಯೊ ಸಬಾರ್ ಜಣಾಂನಿ ಪಳೆಲಾ. ಲಗ್ನಾಂ ಸಂಭ್ರಮಾ ವೆಳಾರ್ ಹೊಕ್ಲೆ ನೊವ್ರ್ಯಾನ್ ಕೇಕ್ ಕಾತರ್ಲಿ. ನವ್ರ್ಯಾನ್ ಕೇಕಿಚೊ ಕುಡ್ಕೊ...
Weird

ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಡ್ಮಿನಾಂಕ್ ಏಕ್ ಬರಿ ಖಬಾರ್!

ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನಾಂಚೊ ಉಪ್ಯೋಗ್ ಚಡ್’ಲ್ಲೆ ಬರಿಂ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗೆ ಉಪ್ಯೋಗ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂಚೊ ಸಂಖೊಯಿ ಚಡೊನ್ ಆಯ್ಲಾ. ತಾಂತುಂಯಿ ಫೇಸ್’ಬುಕ್, ವಾಟ್ಸಪ್ ವಾಪರ್ಚೆ ಲೇಖ್ ನಾತ್ಲೆ ತಿತ್ಲೆ ಚಡ್ಲ್ಯಾತ್. ಯೆದೊಳ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಫಾಂತ್ 100ಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಸಾಂದ್ಯಾಂಕ್...
Whatsapp

ಫೇಸ್’ಬುಕಾಚ್ಯೆರ್ ಮೋಗ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂಚೆಂ ರಗಾತ್ ಘೆಟೆ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ತಸಲೆಂ ಕ್ಲೈಮೆಕ್ಸ್!

ಫೇಸ್ ಬುಕಾರ್ ಖರೆಂ ನಾಂವ್, ಖರಿ ಫೋಟೊ ಘಾಲ್ತೆಲಿಂ ಭೋವ್ ಉಣಿಂ. ಸಬಾರ್ ಜಣ್ ನಕ್ಲಿ ಎಕೌಂವ್ಟ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರ್ನ್ ಚಾಟ್ ಕರ್ತಾತ್ ಆನಿ ಲೊಕಾಂಕ್ ಫಸಯ್ತಾತ್. ಬರೇಲಿಂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಅಸಲ್ಯಾ ಎಕಾ ನಕ್ಲಿ ಎಕೌಂವ್ಟಾಚೆಂ ರಗಾತ್ ಘೆಟೆ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಕ್ಲೈಮೆಕ್ಸ್ ಪಳೆಯಾ. ಎಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆನ್...
Facebook

ಗ್ರಾಹಕಾಂಚೆಂ ಮನ್ ಜಿಕ್’ಲ್ಲೆಂ ಹೊಂಡಾ’ಚೆಂ ನವೆಂ ಬೈಕ್ – ಸ್ಕೂಟಿ’ಚ್ಯಾಕೀ ಉಣೆಂ ಮೋಲ್!

ದಿಲ್ಲಿ’ಚ್ಯಾ ಪ್ರಗತಿ ಮಯ್ದಾನಾರ್ ಆಟೋ ಎಕ್ಸ್ ಪೋ 2016 ಸುರು ಜಾಲಾ. ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಚಡ್ತಾವ್ ಮೊಟಾರ್ ಬೈಕ್ ಕಂಪೆನೆಂನಿ ಆಪ್ಲಿಂ ಉತ್ಪಾದನಾಂ ಆಟೋ ಎಕ್ಸ್ ಪೋಂತ್ ಪ್ರದರ್ಶನಾಕ್ ದವರ್ಲ್ಯಾಂತ್. ತಾಂತುಂ ಹೊಂಡಾ ಕಂಪೆನಿಚೆಂ ಏಕ್ ಬೈಕ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಚೆಂ ಮನ್ ವೊಡುಂಕ್...
Delhi

ಸ್ಮಾರ್ಟ್’ಫೋನ್ ಘೆತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಬರಿ ಖಬಾರ್

ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪೋನ್ ವಾಪರ್ತೆಲ್ಯಾಂಚೊ ಸಂಖೊ ದಿಸಾಂದೀಸ್ ವಾಡೊನ್ ಆಸಾ. ವಿವಿಧ್ ಕಂಪೆನ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಕರ್ಶಕ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನಾಂ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂತ್ ಯೆತಾತ್. ದೋನ್ ದಿಸಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಚೀನಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಕಂಪೆನಿನ್ ದೋನ್ ಫೋನಾಂ ಮಾರ್ಕೆಟಿಕ್ ಘಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆತಾಂ ಆನ್ಯೆಕ್ ಕಂಪೆನಿ...
Smart phone

15 ದಿಸಾಂನಿ 54 ಲಾಖ್ ಲೊಕಾಂನ್ ಪಳೆಲೆಂ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಣಾಂತ್?

ಪ್ರಚಾರಾ ಖಾತಿರ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗೊ ’ದೀ ಬೆಸ್ಟ್’! ಥಂಯ್ಸರ್ ಲೋಕ್ ಬರಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ವಾಂಟುನ್ ಘೆತಾತ್ ತಶೆಂ ವಾಯ್ಟ್ ವಿಚಾರಾ ವಯ್ರ್ ಚರ್ಚಾಕ್ ಯೆತಾತ್. ಥೊಡ್ಯೊ ವಿಚಿತ್ರ್ ಸಂಗ್ತಿ, ಫೋಟೊ ಸಯ್ತ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಯೇವ್ನ್ ಆಸ್ತಾತ್. ಆತಾಂ...
Mexico

ಪೆಭ್ರೆರ್ 14 ತಾರಿಕೆರ್ ಮೋಗ್ ಕರ್ನಾರಾಂಚ್ಯಾ ದಿಸಾಕ್ ಏಕ್ ಉಗ್ತಿ ಖಬಾರ್!

’ವಾಲೆಂಟೈನ್ ದೀಸ್’ ಮೋಗ್ ಕರ್ನಾರಾಂಚೊ ದಿವಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾರ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ತಾತ್. ಪೆಭ್ರೆರ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾಂಚ್ ಮೋಗ್ ಕರ್ಚಿಂ ಜೊಡಿಂ ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಚ್ಯಾ ಆಚರಣಾಕ್ ತಯಾರಾಯ್ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಕ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಪ್ರದೇಶಾಂನಿ ವಿಶೇಸ್...
Bangalore

ಆನ್’ಲೈನ್ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ಖುಶೆಚಿ ಖಬಾರ್!

ಭಾರತಾಂತ್ಲಿ ವ್ಹಡ್ ಆನ್’ಲೈನ್ ಕಂಪೆನಿ ಫ್ಲಿಪ್ ಕಾರ್ಟ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ಏಕ್ ನವೆಂ ಯೋಜನ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ತೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ ‘ಎಕ್ಸ್’ಚೇಂಜ್ ಆಫರ್’! ವ್ಹಯ್ ಹ್ಯಾ ಎಕ್ಸ್’ಚೇಂಜ್ ಆಫರಾ ವರ್ವಿಂ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂತ್ ಫ್ಲಿಪ್ ಕಾರ್ಟ್-ಚೆಂ ನಾಂವ್ ಗಾಜ್ತಾ. ಹಿ ಕಂಪೆನಿ ತುಮ್ಚಿ ಪರ್ನಿ...
online

ಬಾಪ್ರೇ! ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಅಪಾಯ್’ಕಾರಿ ಸೆಲ್ಫಿ ಹಾಂಗಾ ಆಸಾತ್ ಪಳೆಯಾ!

ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಆತಾಂ ಸೆಲ್ಫಿಚೆಂ ಪಿಶೆಂ ಚಡೊನ್ಂಚ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ಸೆಲ್ಫಿ ಕಾಡುಂಕ್ ವಚೊನ್ ಸಬಾರ್ ಜಣ್ ಜೀವ್ ಹೊಗ್ಡಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್ ತರೀ ಸೆಲ್ಫಿಚೆಂ ಪಿಶೆಂ ಉಣೆಂ ಜಾಂವ್ಚಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ವಾಡೊನ್ ಯೆತಾ. ಹೇ ಪರಿಂ ಸಾಹಸಿ ದೃಶ್ಯಾಂಚಿ ಸೆಲ್ಫಿ ಕಾಡ್ನ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಘಾಲ್ನ್...
Selfie

ಹೆಂ ಬೈಕ್ ಉದ್ಕಾನ್ ಧಾಂವ್ತಾ ! ತಾಚಿ ಮೈಲೇಜ್ ಆಯ್ಕಾಲ್ಯಾರ್ ತುಮಿ ಶಿರಿಂ ಚುಕೊಂಕ್ ಆಸಾತ್!

ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮ್ಹಾರಗ್ ಜಾಲಾ, ಬೊಲ್ಸಾಂ ಖಾಲಿ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್, ತಾಚ್ಯೆ ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಉದಾಕ್ ಪಿಯೆಲ್ಲೆಪರಿ ಬೈಕ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಿಯೆತಾ! ಕಿತೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತಕ್ಲಿ ಹುನ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಖುಶಿ ಕರ್ಚ್ಯೆ ತಸಲಿ ಏಕ್ ಖಬಾರ್ ಆಸಾ. ಬ್ರೆಜಿಲಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ವ್ಯಕ್ತಿನ್ ಬೈಕ್ ಸವಾರಾಂಕ್ ಏಕ್ ಪರಿಹಾರ್ ಸೊಧುನ್...
Brazil

ಯಳಗಿರಿ: ರಾಟಾವಳಿ ವಿಸ್ರೊನ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಪಾವೊಂಕ್ ಫಾವೊತೊ ಜಾಗೊ!

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದಿಸ್ಪಡ್ತ್ಯಾ ರಾಟಾವಳಿ ಥಾವ್ನ್ ಚುಕಾರಿ ಮಾರ್ನ್ ಎಕಾ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಜಾಗ್ಯಾಕ್ ವ ಪ್ರೇಕ್ಷಣೀಯ್ ಪರಿಸರಾಕ್ ವಚಾಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಂಗಾ ಆಸಾ ಏಕ್ ಸುಂದರ್, ಪುಣ್ ಚಡ್ ಫಾಮಾದ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ ತರೀ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೊ ಜಾಗೊ ಯಳಗಿರಿ! ಯಳಗಿರಿ ತಮಿಳ್ನಾಡುಚ್ಯಾ ವೆಲ್ಲೊರ್...
Tamilnadu

ಫೇಸ್ ಬುಕಾರ್ ‘ಲವ್ ಬಟನ್’ ಯೆತಾ, ರಾಕೊನ್ ರಾವಾ!

ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾಚೊ ಆಜ್’ಕಾಲ್ ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಉಪಯೋಗ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸರ್ವ್ ಜಾಣಾಂತ್. ತಾಂತುಯಿ ಥೊಡೆ ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ಸೊಡ್ನ್ ರಾವೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಸ್ಥಿತ್ಯೆರ್ ಆಸಾತ್. ಲೊಕಾಚಿಂ ಮನಾಂ ಜಿಕ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಫೇಸ್ ಬುಕಾಚೆರ್ ಆನಿಕೀ ಸಬಾರ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ಯೊ ಜಾಂವ್ಚ್ಯೊ...
Facebook

ನಾಕ್ಷ್ಯೋ ಚಾಬ್ಚಿ ಸವಯ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಏಕ್ ಬರಿ ಖಬಾರ್!

ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ವ ವ್ಹಡ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ತವಳ್ ತವಳ್ ನಾಕ್ಷೊ ಚಾಬ್ಚ್ಯೊ ಆಮಿ ಪಳೆತಾಂವ್. ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ತೊ ಏಕ್ ಹವ್ಯಾಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿಂ ಜಾತಾ. ಅಶೆಂ ನಾಕ್ಷ್ಯೊ ಚಾಬ್ಚೆ ’ಪರ್ಫೆಕ್ಷನಿಸ್ಟ್’ ಮ್ಹಣ್ ಎಕಾ ಅಧ್ಯಯನಾಂತ್ ಕಳೊನ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ಮಾಂಟ್ರಿಯಲ್...
Nails

ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ‘ಮಿಸ್’ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಚಡ್ಬಡ್ತಾತ್’ಗಿ? ತರ್ ಹಿ ಖಬಾರ್ ವಾಚಾ.

ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಅಂತರ್ಜಾಳಿಚ್ಯಾ ಫೇಸ್ ಬುಕ್, ಟ್ವಿಟರ್, ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಅತೀ ಚಡ್ ವಾಪರ್ತೆಲಿಂ ಖಂಚಾಯ್ ಎಕಾ ದಿಸಾ ತಾಂಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಉರ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಜರ್ ಚಡ್ಪಡ್ತಾತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತೆಂ ಬರೆಂ ಲಕ್ಷಣ್ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಜ್ಞಾಂನಿ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. ಹ್ಯಾ ವಿಶಯಾಚೆರ್ ಅಧ್ಯಯನ್...
Facebook

ತುಮ್ಚಿ ಭುರ್ಗಿಂ ವಿಡಿಯೊ ಗೇಮ್ ಖೆಳ್ತಾತ್ ತರ್ ಹೆಂ ತುಮಿ ವಾಚಾ!!

ತುಮ್ಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ವಿಡಿಯೊಗೇಮ್ ಖೆಳ್ತಾತ್? “ಅರೇ ಕಿತ್ಲೆಂ ಬರೆಂ ಕರ್ನ್ ಖೆಳ್ತಾತ್! ಆಮ್ಕಾಂ ತರ್ ಖೆಳೊಂಕ್’ಚ್ ಕಳಾನಾ!” ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತೆಲ್ಯಾಂನಿ ಹಿ ಖಬಾರ್ ವಾಚಿಜಯ್. ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ್ ವಿಡಿಯೊಗೇಮ್ ವ್ಯಕ್ತಿಚ್ಯಾ ವಾಗ್ಣ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ್ ಪರಿಣಾಮ್ ಘಾಲ್ತಾ. ಅಸಲ್ಯಾ ಗೇಮಾ ಥಾವ್ನ್...
Children

ಸೆಲ್ಫಿ ಕಾಡ್ತಾವರೇಗ್ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಆ್ಯಪ್ ಸೊಡಿನಾ

ಸಕಾಳಿಂ ವೆಗಿಂ ಉಟ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಸಬಾರ್ ಅಲಾರ್ಮ್ ದವರ್ತಾತ್. ಸಕಾಳಿಂ ಅಲಾರ್ಮ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಕ್ಷಣ್ ತೆಂ ಬಂದ್ ಕರ್ನ್ ಪರತ್ ನಿದ್ತಾತ್. ಹೆಂ ಆಡಾಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಆತಾಂ ಏಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಆ್ಯಪ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲಾಂ. Snap Me Up app ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆ್ಯಪ್ ತುಮ್ಚಾ ಮೊಬಾಯ್ಲಾಂತ್ ಡೌನ್’ಲೋಡ್....
Selfie