ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್

ಸೊಭಿತ್ ಚೆಡ್ವಾಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಯ್ನಾಯೆ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಜಾಣಾಂತ್?

ಸಂಸಾರ್ ಕಿತ್ಲೊಯಿ ಪ್ರಗತಿ ಜೊಡುಂದಿ, ಥೊಡ್ಯೊ ರಿತಿ ರಿವಾಜಿ, ಸಂಪ್ರದಾಯ್ ಆತಾಂಯಿ ಆಚರಣೆಂತ್ ಆಸಾತ್. ಮ್ಹಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂನಿ ಸಾಂಗ್’ಲ್ಲ್ಯೊ ಥೊಡ್ಯೊ ನಿತಿಚ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಅನುಕರಣ್ ಕರ್ನ್ ಜೀವನಾಂತ್ ಸುಖ್ ಸಮಾಧಾನ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಜಾತಾ. ತಾಂತು ಏಕ್ ಚಾಣಕ್ಯಾಚಿ ನೀತ್ ಪಾಠ್...
Beautiful

ಕೇವಲ್ 99 ರುಪ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್!

ಸಂಸಾರಾಂತ್’ಚ್ಚ್ ಅತೀ ಉಣ್ಯಾ ಮೊಲಾಕ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ರಿಂಗಿಂಗ್ ಬೆಲ್ ಕಂಪೆನಿನ್ ಆಶಾ ದಾಕಯಿಲ್ಲಿ. ಕೇವಲ್ 251 ರುಪ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್’ಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಫೋನಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಫ್ರೀಡಂ 251. ಆತಾಂ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ...
Smart Phone

ಕೆಸಾಂಕ್ ಶಾಂಪೂ ಘಾಲ್ತಾನಾ, ಆಮ್ಸೊರ್ನಾಕಾತ್!

ಕೆಸಾಂಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ರಾಕುನ್ ವರುಂಕ್ ತಾಚಿ ಜತನ್ ಕರ್ಚಿ ಗರ್ಜೆಚಿ. ಕೆಸಾಂಚೊ ಪೋಸ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ ಸೊಭಿತ್ ಕೆಸಾಂಕ್ ಆಶೆಂವ್ಚೆಂ ವ್ಯರ್ಥ್. ಪುಣ್ ಕೆಸಾಂಚ್ಯಾ ಜತ್ನೆ ಸವೆಂ ಆಮಿ ಕೇಸ್ ಧುಂವ್ಚೆಂ ವಿಧಾನ್ ಸಯ್ತ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಆಸಾಜಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಮಿ ಸಮ್ಜುನ್...
Hair

ಧರ್ಣಿರ್ ಬಸೊನ್ ಜೆವ್’ಲ್ಲೆ ವರ್ವಿಂ ಫಾಯ್ದೊ ಕಿತೆಂ?

ಭಾರತಾಂತ್ ಸಬಾರ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ್ ಆಸಾತ್. ದೇಶಾಂತ್ ಚಡವಾತ್ ಜಣ್ ಜೆವ್ತಾನಾ ಧರ್ಣಿರ್ ಬಸೊನ್ ಜೆಂವ್ಚೆಂ ಆಸ್ತಾತ್. ಧರ್ಣಿರ್ ಬಸೊನ್ ಜೆವ್’ಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಸಬಾರ್ ಫಾಯ್ದೆ ಆಸಾತ್. ಜೆವ್ಣಾಕ್ ಸಕಯ್ಲ್ ಬಸ್ಚೆಂ ಏಕ್ ಕಸ್ರತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಜಿವಾಕ್ ಅನ್ಕೂಲ್...
Health

ಎಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆನ್ 12 ದೀಸ್ ಫಕತ್ ಕೆಳಿಂ ಖೆಲಿಂ, ತರ್ ಪಳೆಯಾ ತಿಕಾ ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ ತೆಂ!

ಕೆಳಿಂ ನಾರ್’ಯುಕ್ತ್ ಬರ್ಯಾ ರುಚಿಚೆ ಫಳ್ ವಸ್ತು. ಕೆಳ್ಯಾಂ ವರ್ವಿಂ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ಮಸ್ತು ಬರೆಪಣ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಕೆಳಿಂ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಪಸಂದ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ವಸ್ತ್. ಶಿತಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕೆಳ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಥಾನ್ ದಿತಾತ್. ಕೆಳಿಂ ಸವಾಯ್ ಆನಿ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಮೆಳ್ತಾತ್. ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಸದಾಂ ಜೆವ್ಣಾ ಉಪ್ರಾಂತ್...
Neutrician

ಪರ್ಮಳಾಚ್ಯೊ ವಾತಿ ಪೆಟಯ್ನಾಕಾತ್!

ಘರಾಂತ್ ಘಮ್ ಘಮ್ ಪರ್ಮಳ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯೊ ವಾತಿ, ರೂಮ್ ಪ್ರೇಶ್’ನರ್ಸ್ ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಪರ್ತಾತ್. ಮನೋಲ್ಲಾಸಾಚೆಂ ವಾತಾವರಣ್ ಮನಾಕ್ ಉಲ್ಲಾಸ್’ಭರಿತ್ ಕರ್ತಾ. ತಶೆಂಚ್ ರಂಗಾಳ್ ಸುವಾದ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯೊ ವಾತಿ ಪೆಟಯ್ತಾತ್ ‘ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಲೈಟ್ ಡಿನ್ನರ್’ ವೆಳಾರ್ ಹಾಕಾ ಚಡ್ ಮಹತ್ವ್...
Candels

ಜಲ್ಮೊನ್ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಚೆಡ್ವಾಂ ಚೆಡೆ ಜಾವ್ನ್ ಬದಲ್ತಾತ್..!

ಜಲ್ಮಾತಾನಾ ಆಸ್’ಲ್ಲೆಂ ಚೆಡುಂ, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಚೆಡೊ ಜಾವ್ನ್ ಬದಲ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತುಮಿ ಕೆದಾಳಾರೀ ಆಯ್ಕಾಲಾಂ? ಚಕಿತ್ ಜಾಯ್ನಾಕಾತ್, ಜಲ್ಮಾತಾನಾ ಆಸ್’ಲ್ಲೆಂ ಚೆಡುಂ 12 ವರ್ಸಾಂಚಿ ಪ್ರಾಯ್ ಉತರ್ತಾನಾ ಚೆಡೊ ಜಾವ್ನ್ ಬದಲ್ಚೊ ಏಕ್ ಗಾಂವ್ ಆಸಾ, ತ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚೆಂ ನಾಂವ್...
Salinas

ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟಾಚಾ ಕುಮ್ಕೆನ್ ಗರ್ಭೆಸ್ತ್ ಆಸಾ ವ ನಾ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕರಾ

ಆವಯ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಭಾಗ್, ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ದೆಣ್ಯಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ವ್ಹರ್ತೆಂ ದೆಣೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಹೆಂ ದೆಂಎಂ ಪ್ರಾಪ್ತ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಹರ್ಯ್ಯೇಕ್ ಸ್ತ್ರೀ ಭಾಗಿಚ್ಚ್ ಸಯ್!. ಆವಯ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಭೋವ್ ಖುಶೆಚಿ ಗಜಾಲ್. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಉದರಾಂತ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಜೀವ್ ವಾಡ್ತಾ ವ ನಾ ತೆಂ ಪಾರ್ಕುಂಕ್...
Pregnancy Test

ದರ್ಯಾಂತ್ ಉಪ್ಯೆಂವ್ಚೊ ವಿಲ್ಲಾ ಸರ್ಗ್

ದುಡು ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಪರಿಂ ಆನಿ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪಸಂದೆಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಘರ್ ಬಾಂದವ್ಯೆತ್. ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ದುಡು ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ನಾಕಾ, ದುಡು ಆಸೊನ್ ಆಶಾ ನಾತ್ಲೆಲೆಯಿ ಆಸಾತ್. ಅಶೆಂ ಆಸ್ತಾಂ, ಉದ್ಕಾಚ್ಯೆರ್ ಉಪ್ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಘರ್ ಬಾಂದ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಶೆಂ...
Dubai

ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟಾಚ್ಯಾ ಬೊಲ್ಸಾರ್ ಆಸಾ ಲ್ಹಾನ್ ಬುತಾಂವ್

ಜೀನ್ಸ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಮೊಗಾಚೆಂ. ಜೀನ್ಸ್ ಭಾರತಾಂತ್ ಪಾಂಯ್ ದವರ್ನ್ ಥೊಡಿಂಚ್ ವರ್ಸಾಂ ಜಾಲಿಂ; ತರೀ ನಂಬರ್ ವನ್ ಪೊಜಿಶನಾರ್ ಆಸಾ. ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಸರ್ವಾಂಯಿ ಜೀನ್ಸ್ ನ್ಹೆಸ್ತಾತ್. ಪುಣ್ ಪ್ಯಾಂಟಾಚೆರ್ ಆಸ್ಚಾ ಲ್ಹಾನ್ಶಾ ಬೊಲ್ಸಾಚ್ಯೆರ್ ಲ್ಹಾನ್ ಬುತಾಂವ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್....
Jeans Button

ಬಿ.ಎಸ್.ಎನ್.ಎಲ್ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ಖುಶೆಚಿ ಖಬಾರ್

ಆತಾಂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನಾಂಚೊ ಕಾಳ್. ಏಕ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಆಸಾ ತರ್, ಸಾಂಗಾತಾಂಚ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ತರ್ ಜಾಯಿಚ್. ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಾಚೊ ಫಾಯ್ದೊನಾ. ಪುಣ್ ಚಡ್ ಮೊಲಾಚೆ ಡಾಟಾ ಪ್ಯಾಕ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಪಾಟಿಂ ಮುಕಾರ್ ಪಳೆಜಯ್....
BSNL

ಹ್ಯಾ ಫೋನಾ ವಯ್ರ್ 16,000/- ರಿಯಾಯ್ತಿ ಮೆಳ್ತಾ!

ತುಮ್ಕಾಂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಘೆಂವ್ಚಿ ಆಶಾ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಹಿ ಖಬಾರ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಉಪ್ಯೊಗಾಕ್ ಪಡ್ತೆಲಿ. ಚೀನಾಚಿ ಕಂಪೆನಿ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್’ಚೇಂಜ್ ಆಫರ್ ಸುರು ಕೆಲಾಂ. ಹ್ಯಾ ಆಫರಾಂತ್ ಗ್ರಾಹಕಾಂನಿ ಪರ್ನೆಂ ಪೋನ್ ದೀವ್ನ್ ನವೆಂ ಘೆತ್ಲ್ಯಾರ್ ರು.16,000/- ರಿಯಾಯ್ತಿ....
Smart Phone

ಭಾಡ್ಯಾಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್ ಐಫೋನಾಂ?!

ಎಪಲ್ ಐ ಪೋನ್ ವಿಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಘೆಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಬಾರಾಂಚಿ ಆಶಾ. ಪುಣ್ ಕಿತೆಂ ಕರ್ಚೆಂ? ಕಠಿಣ್ ಮೊಲಾ ನಿಮ್ತಿಂ ಘೆಂವ್ಕ್ ಕಷ್ಟ್. ಆತಾಂ ಎಪಲ್ ಕಂಪೆನಿನ್’ಚ್ ಪರಿಹಾರ್ ದಾಖಯ್ಲಾ. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ತುಮ್ಕಾಂ ತುಮ್ಚಾ ಪಸಂದೆಚಿಂ ಐಫೋನಾ ಘೆವ್ಯೆತಾ. ಆತಾಂ ಎಪಲ್ ಕಂಪೆನಿ ಭಾಡ್ಯಾಚಾ....
IPhone

ಹ್ಯಾ ಹೋಟೆಲ್ ಬಾಂದ್ಪಾಕ್ 22300 ಕರೊಡ್ ರುಪಯ್!

ಗ್ರೇಸ್ತಾಂಚೊ ಗಾಂವ್ ಸಾವ್ದಿ ಆರೇಬಿಯಾ ಆತಾಂ ಆನ್ಯೇಕ್ ದಾಕ್ಲೊ ಕರುಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲಾಂ. 22300 ಕರೊಡ್ ರುಪ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಖರ್ಚಾರ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್’ಚ್ ಅತೀ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಹೋಟೆಲ್ ಬಾಂದ್ತಾತ್ ಖಂಯ್...
Saudhi Arabia

ಕೆಂಳ್ಬ್ಯಾ ಖೊಲ್ಯಾಂಚೆರ್ ಜೆವಾಣ್

ಕಾಜಾರ್ ಸಮಾರಂಭಾಂತ್, ಚಡ್ ಜಾವ್ನ್ ದಕ್ಷಿಣ್ ಭಾರತಾಂತ್ ಕೆಂಳ್ಬ್ಯಾ ಖೊಲ್ಯಾಂಚೆರ್ ಜೆಂವ್ಚೆಂ ಏಕ್ ಬರಿ ವಿದಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಕೆಂಳ್ಬ್ಯಾ ಖೊಲ್ಯಾಂಚೆರ್ ವಿವಿಧ್ ಪಕ್ವಾನಾ ವಾಡ್’ಲ್ಲಿಂ ಪಳಂವ್ಕ್ ಖುಶಿ ಜಾತಾ. ತ್ಯಾ ಖೊಲ್ಯಾಂತ್ ವಾಡ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಬರೆ ಧುತಾತ್ ಆಸ್ತಾಂ, ಪಳಂವ್ಕ್ ಪಾಚ್ವೆ ಆಸೊನ್...
Karnataka

2018ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಭಿತರ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಗರ್ಭ್ ನಿರೋಧಕ್ ವಕ್ತಾಂ!

ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ಗರ್ಭ್ ನಿರೋಧಕ್ ವಕ್ತಾಂ ಆಸಾತ್ ಆಸ್ತಾಂ, ಆತಾಂ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ್’ಯೀ ಗರ್ಭ್ ನಿರೋಧಕ್ ವಕ್ತಾಂ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡ್ತಾತ್ ಆನಿ 2018ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಭಿತರ್ ತಿಂ ಲಾಭ್ತೆಲಿಂ ಮ್ಹಣ್ ಖಬಾರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಆಮೇರಿಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸೀಟೆಲ್ನ ವಾಶಿಂಗ್ಟನ್ ವಿವಿಂತ್ ಹ್ಯಾ ವಕ್ತಾಂ ವಿಶಿಂ...
America

ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ವಿಣ್ಗೆ ಚಿತ್ರ್? ಆತಾಂಚೊ ಕಾಳ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನಾಂಚೊ

ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಚಾ ಹಾತಾಂನಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನಾ ಆಸ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ ವಿಚಾರುಂಕ್ ನಾ. ತಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಅಂತರ್’ಜಾಳ್ ಆನಿ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗೆಯಿ ದರಬಸ್ತ್. ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಸೆಲೆಬ್ರೆಟಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಅಭಿಮಾನಿ ಸಂಗಿಂ ಸಂಪರ್ಕಾಂತ್ ಆಸ್ತಾತ್. ಆತಾತಾಂ....
Social media

ಗ್ಯಾಸ್ ವಾಪರ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಬರಿ ಖಬರ್!

ಮ್ಹಾರ್ಗಾಯ್ ಚಡ್ಚಾ ಕಾಳಾರ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಮಾದ್ಯಮ್ ವರ್ಗಾಚಾಂಕ್ ಜೀವನ್ ಸಾರ್ಚೆಂಚ್ ಕಷ್ಟಾಂಚೆ ಜಾಲಾ. ಎಪ್ರಿಲ್ 1 ತಾರಿಕೆ ಥಾವ್ನ್ ವಿವಿಧ್ ವಸ್ತುಂಚೆ ವಯ್ರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾ ಘಾಲ್ನ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಮೊಲಾಂ ಚಡೊನ್ ವೊಜ್ಯಾ ಪಂದಾ ಚಿರ್ಡೊಂಚಿ ಸ್ಥಿತಿ....
Delhi

ನೀರಾ ಪ್ರೇಮಿಂಕ್ ಗೊಡ್ಶಿ ಖಬಾರ್

ಆತಾತಾಂ ಸೊರೊ ಪಿಯೆಂವ್ಚೆಂ ಏಕ್ ಫ್ಯಾಶನ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲಾಂ. ಸೊರೊ ಪಿಯೆನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತೊ ದೀಸ್ ತಾಂಚೊ ಭೆಷ್ಟೊ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಾತ್. ಅಸಲ್ಯಾಂಕ್ ಆತಾಂ ದೇಶಿ ನೀರಾ ಮೆಳ್ಚೊ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ನೀರಾಚಿ ರೂಚ್ ಲಾಗ್’ಲ್ಲ್ಯಾರ್ ಕೊಣೀ ಸೊಡ್ಚೊ ನಾ. ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ನೀರಾ....
India

ವಾಹನ್ ಸವಾರಾಂಕ್ ಆನ್ಯೆಕ್ ಶೊಕ್!

ಕರ್ನಾಟಕ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡಿಸೆಲಾಚೆರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಘಾಲ್ನ್ ಮೋಲ್ ವಾಡ್’ಲ್ಲೆಂ ತರ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಎಪ್ರಿಲ್ 1 ತಾರಿಕೆ ಥಾವ್ನ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡಿಸೆಲಾಚೆರ್ ಪರ್ತುನ್ ಮೋಲ್ ವಾಡಯ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬಾರ್. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವಾಹನ್ ಸವಾರಾಂಕ್ ವೊಜೆಂ ವಾಡ್ತಾ...
Karnataka