ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್

ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಚೆಂ ನೆಟ್’ವರ್ಕ್: ಏರ್ ಟೆಲ್ ಥಾವ್ನ್ 60 ಹಜಾರ್ ಕೊರೊಡ್ ಗುಂತೊವ್ಣ್!

ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಚೆಂ ನೆಟ್’ವರ್ಕ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಖಾತಿರ್ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂನಿ 60 ಹಜಾರ್ ಕೊರೊಡ್ ರುಪಯ್ ಬಂಡ್ವಾಳ್ ಗುಂತೊಂವ್ಚೆವಿಶಿಂ, ಭಾರತಿ ಏರ್’ಟೆಲ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನ್...
Mobile Network

ಪರತ್ ಕನಿಷ್ಠ್ ಮಟ್ಟಾಕ್ ದೆಂವ್’ಲ್ಲೆಂ ರುಪ್ಯಾಚೆಂ ಮೌಲ್ಯ್!

ಡಾಲರ್ ಮುಖಾರ್ ರುಪ್ಯಾಚೆಂ ಮೌಲ್ಯ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂನಿಂಚ್ಚ್ ಕನಿಷ್ಠ್ ಮಟ್ಟಾಕ್ ದೆಂವ್ಲಾ. ಸುಕ್ರಾರಾ ಆರಂಭಾಚ್ಯಾ ಹಂತಾಚ್ಯಾ ವ್ಯವಹಾರಾಂತ್’ಚ್ಚ್ ರುಪ್ಯಾಚೆಂ ಮೌಲ್ಯ್ ಕನಿಷ್ಠ್ ಮಟ್ಟಾಕ್...
Indian Economy

ಬೋಳ್ ಮಾಂಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸಮಸ್ಯಾಕ್ ವಕತ್

ಬೋಳ್ ಮಾಂಡೊ ಸಮಸ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಕಿರಿಕಿರಿ ಭೊಗ್ಚೊ ಕಾಳ್ ಗೆಲೊ. ಆತಾಂ ಬೋಳ್ ಮಾಂಡ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಕೇಸ್ ಉಬ್ಜೊಂವ್ಕ್ ಕುಮಕ್ ಕರ್ಚೆಂ ಕ್ರೀಮ್ ಸೊದುನ್...
Hair - Baldness

ಭುರ್ಗಿಂ ಫಟ್ ಸಾಂಗ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸೊದುನ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ ಕಶೆಂ…?

ಫಟ್ ಮಾರುಂಕ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಶಿಕೊಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾಂ. ಥೊಡ್ಯಾ ಕಾರಣಾಂಕ್ ಲಾಗುನ್ ಫಟ್ ಆಪಾಪಿಂಚ್ ಯೆತಾ. ಚೂಕ್ ಲಿಪೊಂವ್ಕ್ ಫಟಿ ಮಾರ್ತಾತ್. ಭುರ್ಗಿಂ ಹೆಂ ಸುಲಭಾಯೆನ್ ಶಿಕ್ತಾತ್. ಸುರ್ವೆರ್ ಹೆಂ ಹುಮ್ಟುನ್ ಕಾಡಿನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಕಷ್ಟ್...
Child Care

ವ್ಹಾವ್! ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ನಾತ್ಲ್ಯಾರೀ ಮೆಳ್ತಾ ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್

ಆಜ್ ಚಡ್ತಾವ್ ಜಣ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ವಾಪರ್ತಾತ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ತಾಂತುಂ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಸಯ್ತ್ ಆಸ್ತಾ. ಅಪರಿಚಿತ್ ಜಾಗ್ಯಾಂಕ್ ವೆತಾನಾ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ವಾಪರ್ಚೆಂ ಕೊಮನ್. ಪುಣ್, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮೆಳಾನಾತ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ವಾಟ್ ದಾಕಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ...
Google maps

ಪತಂಜಲಿ ನೂಡಲ್ಸ್, ಬಜಾರಾಂತ್ ವಿಕ್ರ್ಯಾಕ್

ಮನ್ಶಾಚ್ಯಾ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ಬರೆ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ಚೆ ಅಂಶ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಕಾರಣಾಕ್ ಹ್ಯಾ ಆದಿಂ ಮ್ಯಾಗಿ ನೂಡಲ್ಸ್ ಬ್ಯಾನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಹೆಂ ಪ್ರಕರಣ್ ದೇಶ್’ಭರ್ ಘುಂವುನ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಪರಿಕ್ಷೆಂನಿ ಮ್ಯಾಗಿ ಪಾಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಬಜಾರಾಂತ್...
India Market

ದೊಳ್ಯಾ ಭೊಂವಾರಿ ಆಸ್ಚಿಂ ಕಾಳಿಂ ಖತಾಂ ನಿವಾರುಂಕ್ ಸಲಹಾ

ದೊಳೆ ಮನ್ಶಾಚೆಂ ಪ್ರಮುಕ್ ಅಂಗ್. ತೊಂಡಾಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ವಾಡೊಂವ್ಕ್ ದೊಳ್ಯಾಂಚಿ ಜತನ್ ಗರ್ಜೆಚಿ. ಥೊಡ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾ ಭೊಂವಾರಿಂ ಕಾಳಿಂ ಖತಾಂ ಆಸ್ತಾತ್. ತಿಂ ಪಯ್ಸ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ತೆ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್ತಾತ್. ಅಶೆಂ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾ ಭೊಂವಾರಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಹೆಂ...
Dark Circles Under Eyes

ಭಾಂಗಾರಾಚ್ಯಾ ಮೊಲಾಂತ್ ದೆಂವ್ಣಿಂ

ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ದಿಸಾಂಥಾವ್ನ್ ಭಾಂಗಾರ್ ಖರೀದ್ಣೆಂಕ್ ಆತುರಾಯೆನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ಆತಾಂ ಭಾಂಗಾರಾಚೆಂ ಮೋಲ್ ದೆಂವ್’ಲ್ಲೆಂ ತೊಂಡಾರ್ ಆನಂದಾಚೊ ಹಾಸೊ...
Gold Price

ಸದಾಂ ಖುಶೆನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ತೀನ್ ಸುಲಭಾಯೆಚಿಂ ಸೂತ್ರಾಂ

ದಬಾವಾಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಖುಶಿ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ಸದಾಂಯ್ ಟೆನ್ಶನ್, ಕಿರಿಕಿರಿ, ಬೆಜಾರಾಯ್. ಪಯ್ಶೆ, ನಾಂವ್ ಜೊಡ್ಚ್ಯಾ ದಿಶೆಂತ್ ತುಮ್ಕಾಂಚ್ ವಿಸರ್ನಾಕಾತ್. ತುಮಿ, ತುಮ್ಕಾಂಚ್ ಖುಶೆನ್ ದವರ್ನ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ತುಮಿ ಚಿಂತ್’ಲ್ಲೆಂ ಸುಲಭಾಯೆನ್ ಸಾಧನ್...
Happy Life

ಕೇಸ್ ಝಡ್ಚ್ಯಾ ಸಮಸ್ಯಾಕ್ ಆಲೆಂ ವಕತ್

ರಾಂದ್ಪಾಂತ್ ಆಲೆಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಚಿ ರೂಚ್’ಚ್ಚ್ ವಿಂಗಡ್. ಆಲೆಂ, ಖಾಣಾಚೊ ಪರ್ಮಳ್ ವಾಡಯ್ತಾ. ಫಕತ್ತ್ ಖಾಣಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಹೆಂ ಸೊಭಾಯ್ ವಾಡೊಂವ್ಚ್ಯಾಕೀ ಉಪ್ಕಾರಿ. ಲಾಂಬ್ ಆನಿ ದಾಟ್ ಕೇಸ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಖುಶಿ ವರ್ತಲ್ಯಾಂನಿ ಆಲ್ಯಾಚೊ ವಾಪರ್...
Beauty

ಘೊವಾಕ್ ಸೊಡ್ನ್ ಹೇರ್ ಸಕ್ಡಾಂಕೀ ಬಾಯ್ಲೆವಿಶಿಂ ಹ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿಂ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ತಾತ್

ಘೋವ್-ಬಾಯ್ಲೆ ಮಧೆಂ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಆಸುಂಕ್ ಜಾಯ್. ಎಕಾಮೆಕಾ ಲಾಗಿಂ ಆಪ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ವಾಂಟುನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್. ತೆದಾಳಾ ಮಾತ್ರ್ ಸಂಬಂಧ್ ಘಟ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ. ಘೊವಾಚೆರ್ ಕಿತ್ಲೊಯ್ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಆಸುಂದಿ, ಬಾಯ್ಲ್ ಥೊಡೆ ವಿಶಯ್ ತಾಚೆಲಾಗಿಂ...

ಚಡ್ ಮೋಗ್ ಅಪಾಯಾಕ್ ಕಾರಣ್ !

ಮೊಗಾ ವರ್ವಿಂ ಸಂಸಾರ್ ಆಸಾ. ಮೋಗ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಸಂಬಂಧ್ ದೃಢ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್’ಚ್ಚ್ ನಾಂ. ಹರ್ಯೇಕ್ ವ್ಯೆಕ್ತಿ ಮೊಗಾರ್ ಪಡ್ತಾ, ಆನಿ ತೆಂಚ್ ಆಪ್ಲೊ ಸಂಸಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ...
love

’ಲೈಕ್’ ಕರೂಂಕ್ ’ಕಾಳಿಜ್’ ಘೂರ್ತ್ ಸುರ್ವಾತ್ಲೆಲೆಂ ಟ್ವಿಟರ್

ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾರ್ ಟ್ವಿಟರ್ ಘೂರ್ತಾಂತ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಹಾಡ್ಲಾ. ಲೈಕ್ ಕರೂಂಕ್ ಕಾಳ್ಜಾಚೊ ಘೂರ್ತ್ ದಿಲ್ಯಾ. ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಟ್ವಿಟರ್ ಖಾತೊ ವಾಪರ್ತೆಲ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಆಪ್ಲಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ...
Twitter

ಭಾಂಗಾರಾಚ್ಯಾ ಮೊಲಾಂತ್ ದೆಂವ್ಣಿ

ಜಾಗತಿಕ್ ಬಾಜಾರಾಂತ್ ಭಾಂಗಾರಾಚೆಂ ಮೋಲ್ ಕೊಸ್ಳಾಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ, ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಚಿನಿವಾರ್ ಪೆಂಟೆಂತ್’ಯೀ ಹಾಚೆಂ ಪರಿಣಾಮ್ ದಿಸೊನ್ ಆಯ್ಲಾಂ ಆಸ್ತಾಂ, ಭಾಂಗಾರ್ ಕಾಣ್ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ಖುಷಿ...
Jewelry

9 ಕೊರೊಡ್ 4ಜಿ ಗ್ರಾಹಕಾಂ

ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ದೇಶಾಂತ್ 4ಜಿ ಗ್ರಾಹಕಾಂಚೊ ಸಂಖೊ 9 ಕೊರೊಡಾಕ್ ಆನಿ 4ಜಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನಾಚ್ಯೊ ಸಂಖೊ 18 ಕೊರೊಡಾಕ್ ಚಡ್ಚೆಂ ಅಂದಜ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕ ಮೆರಿಲ್ ಲಿಂಚಾನ್...
Technology

ಯಂಗ್ ದಿಸೊಂಕ್ ಸಲಿಸಾಯೆಚೊ ಉಪಾವ್

ಯಂಗ್ ಜಾಂವ್ನ್ ದಿಸಾಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಕ್ಟಾಂಚಿ ಗಳೊಭರ್ ಆಶಾ ಆಸ್ತಾಚ್ಚ್. ಹ್ಯಾ ಖಾತಿರ್’ಚ್ಚ್ ಹಜಾರಾಂನಿ ದುಡು ಖರ್ಚ್ ಕರ್ತಾಲೇಯ್ ಕಾಂಯ್ ಉಣೆಂ ನಾಂತ್. ಪೂಣ್ ಆಮಿ ತುಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಗ್ತಾಂವ್ ಸಲಿಸಾಯೆಚೊ...
Beauty

ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಜಾತಾ, ಜಾಗ್ರುತ್ !

ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗೊ ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ಹಾಕಾ ಹ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಹಾಂಚೆಂ ಭ್ಯೆಂ ಸುರು ಜಾಲಾಂ! ಆಮ್ಚಿ ಸರ್ವ್ ಮಾಹೆತ್ ಹ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಚೊರ್ತಾತ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಆಮ್ಚೆಂ ಅಕೌಂಟ್’ಚ್ಚ್ ಬಂದ್ ಕರ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಆಸಾ… ಪುಣ್, ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಸಾಧ್ಯ್’ಗೀ ಮ್ಹಣ್ ತುಮ್ಕಾಂ ದುಬಾವ್...
Life Style

ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನಾಂತ್ ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ವಾಪಾರ್ತಾತ್ ತರ್, ಹೆಂ ವಾಚಾ…

ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೊನಾಂತ್ ತುಮಿಂ ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ಆ್ಯಪ್ ವಾಪಾರ್ತಾತ್ ತರ್, ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ತುಮ್ಕಾಂ ಕಳಿತ್ ನಾಸ್ತಾನಾಂಚ್ ಖಾಲಿ ಜಾತಾ ತೆಂ ತುಮಿಂ ಗುಮಾನ್ ಕೆಲಾಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ಹಾಕಾ ಕಿತೆಂ ಕಾರಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತುಮಿಂ ಜಾಣಾಂತ್? ನಾಂ ತರ್ ಹೆಂ....
life style

ಹ್ಯಾ ಫುಡೆಂ ಯಾಹೂ ಇ-ಮೇಯ್ಲಾಕ್ ಪಾಸ್’ವರ್ಡ್ ಆಸ್ಚೊ ನಾಂ!

ಇ-ಮೇಲ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರಿಜಯ್ ತರ್, ಪಾಸ್’ವರ್ಡ್ ಫಾಲಿಜೆಚ್ಚ್. ಪುಣ್, ಯಾಹೂನ್ ’ಅಕೌಂಟ್ ಕೀ’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನವೆಂ ಅಪ್ಲಿಕೇಷನ್ ಮೊಕ್ಳಿಕ್ ಕೆಲಾಂ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಅ್ಯಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಆನಿ ಐಫೋನಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಹೆಂ ಮೊಕ್ಳಿಕ್ ಕೆಲಾಂ ತರೀ, ಫುಡಾರಾಂತ್ ಸರ್ವ್ ಅಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮಾಂನಿ ಅಕೌಂಟ್ ಕೀ ವಾಪಾರ್ನ್...
Life Style

ನವೆಂ ಕಾರ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ದಸರಾ ಪರ್ಬೆಚೊ ಕಾಳ್ ಬೋವ್ ಸೂಕ್ತ್!

ತುಮಿಂ ಕಾಂಯ್ ನವೆಂ ಕಾರ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾತ್ ತರ್ ಥೊಡೆ ದೀಸ್ ರಾಕ್ಚೆಂ ಬರೆಂ. ತುಮಿಂ ಘೆಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್’ಲ್ಲೆಂ ಕಾರ್ ಆತಾಂ, ಆಸ್ಚ್ಯಾಕೀ ಉಣ್ಯಾ ಮೊಲಾರ್ ಮೆಳ್ಚೆಂ ಆಸಾ. ದಸರಾ ಪರ್ಬೆ ವೆಳಾರ್ ಕಾರಾಚ್ಯಾ ಮೊಲಾಂತ್ ಚಡಿತ್ ರಿಯಾಯ್ತಿ...
Life Style