ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್

ಬಿ.ಎಸ್.ಎನ್.ಎಲ್ ಥಾವ್ನ್ ಭರ್ಪೂರ್ ಆಫರ್!

ಬಿ.ಎಸ್.ಎನ್.ಎಲ್ ಖಾಸ್ಗಿ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಆನಿ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಕಂಪೆನ್ಯಾಂನಿ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಆಕರ್ಷಕ್ ಆಫರಾಂ ಮಧೆಂಯಿ, ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ಆಪ್ಣಾ ಥಂಯ್ ವೊಡುಂಕ್ ಬಾರಿಚ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕರ್ತಾ. ಮಧೆಂ ಮಧೆಂ ಹ್ಯಾ ಆದಿಂಯಿ ಆಫರ್ಸ್ ದಿಲ್ಯಾತ್. ಆತಾಂ ಆನ್ಯೇಕ್ ಆಫರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲಾಂ...
BSNL Company

ಆಪ್ಲೊ ಗಳೊ ತಶೆಂ ಪೆಂಕಾಡ್ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಘುಂವ್ಡಾಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾ!

ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ 12 ವರ್ಸಾಂಚೊ ಆಸ್ತಾನಾಂಚ್ ಯೋಗಾ ಶಿಕೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಯೋಗಾಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂನಿ ಭಾಗ್ ಘೆವ್ನ್ ಇನಾಮಾ ಜೊಡುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. 14 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಆಸ್ತಾನಾ ವಿಶ್ವ್ ವಿಖ್ಯಾತ್ ಕಲಾಕಾರ್ ಡೇನಿಯಲ್ ಬ್ರೌನಿಂಗ್ ಸ್ಮಿತ್ ಹಾಚೊ ವಿಡಿಯೊ ಯೂ ...
Rubber Man

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಾಯಾಂಚ್ಯಾ ಬೊಟಾಂನಿ ಚಿತ್ರಾಂ ಸೊಡಯ್ತಾ!

ಮನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಖಂಚೆಂಯಿ ಅಸಾಧ್ಯ್ ನ್ಹಯ್. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಹಾತ್ ನಾತ್ಲ್ಯಾರೀ, ಅದ್ಭೂತ್ ಚಿತ್ರಾಂ ಸೊಡಂವ್ಚ್ಯಾ ಶೀಲಾ ಶರ್ಮಾಕ್ ದೆವಾನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ದೆಣೆಂ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಚೊವ್ತ್ಯಾ ವರ್ಸಾ, ಆಪ್ಲೆ ದೊನ್’ಯಿ ಹಾತ್ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಶೀಲಾನ್ ಪಾಯಾಂನಿಂಚ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಆನಿ ಚಿತ್ರಾಂ...
Talent

ಉಪಯೋಗ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಚ್ಹಾ ಪಿಟೊ ಝಡಾಂಕ್ ಈಟ್!

ಚ್ಹಾ ಪಿಟ್ಯಾಂತ್ ಆಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಸ್ತಾ. ಉಕೊಡ್ಲೊಲೊ ಚ್ಹಾ ಪಿಟೊ ಧುವ್ನ್ ಘಾಯಾಂಕ್ ಪುಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಘಾಯ್ ಗೂಣ್ ಜಾತಾ. ಚ್ಹಾ ಪೌಡರ್ ಕಂಡೀಶನರಾ ಬರಿ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾ. ಎಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಉಕೊಡ್ಲೊಲೊ ಚ್ಹಾ ಪಿಟೊ ಪರ್ತುನ್ ಉಕೊಡ್ನ್ ನಿವ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕೆಸಾಂಕ್ ಲಾಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಕೇಸ್...
Tea Powder

ಅಶೆ ಸೊಭಯ್ ತುಜೆ ವೋಂಠ್

ಸಗ್ಳೆಂ ಸಾರವ್ನ್ ಲಿಪ್’ಸ್ಟಿಕ್ ಲಾಯ್ಲೆಂ ನಾ ತರ್ ಸೊಭಾಯ್ ನಾ. ಪುಣ್ ತೆಂ ಕಶೆಂ ಲಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಕಳಿತ್ ನಾ. ಹಾಚ್ಯೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಹಾಂಗಾ ಥೊಡಿ ಸಲಹಾ ದಿಲ್ಯಾ. ಲಿಪ್’ಸ್ಟಿಕ್ ಲಾಯ್ತಾನಾ ವೋಂಠ್ ನಿತಳ್ ಆಸಾಜಯ್. ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಲಿಪ್’ಸ್ಟಿಕ್ ಫುಟ್’ಲ್ಲೆ ಬರಿ ದಿಸತ್...
Beauty

ದಾದ್ಲೊ ಘೊಡೊ ಪಿಲಾಂ ಕಾಡ್ತಾ…!

ವಿಚಿತ್ರ್, ಪುಣ್ ನೀಜ್! ಪುಣ್ ಹೊ ದರ್ಯಾ ಘೊಡೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ದರ್ಯಾಂತ್ ಉಪ್ಯೆಂವ್ಚಿ ಲ್ಹಾನ್’ಶಿ ರಚ್ನಾ. ತಾಚಿ ಸೊಂಡಿ ಘೊಡ್ಯಾ ಸೊಂಡ್ಯೆ ಬರಿ, ದೆಕುನ್ ತಾಕಾ ದರ್ಯಾ ಘೊಡೊ ಮ್ಹಣ್ ಆಪಯ್ತಾತ್. ದಾದ್ಲೊ ಜಾವ್ನಾಸೊನ್ ಪಿಲಾಂ ಕಾಡ್ಚಿ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲಿ ಏಕ್’ಚ್ ಜೀವಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ ದರ್ಯಾ...
Strange Creature

ಸ್ಮಾರ್ಟ್’ಪೋನ್ ಉದ್ಕಾನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಜಾತಾ!

ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಆಪ್ಸ್ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ಆಕರ್ಸುಂಚಿಂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪೋನಾಂ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಪಾಡ್ ಜಾತಾತ್ ತೆಂ ಸರ್ವ್ ಜಾಣಾಂತ್. ಪೂಣ್ ಆತಾಂ ತ್ಯಾಚ್ ಉದ್ಕಾಂತ್ ತಿಂಚ್ ಪೋನಾಂ ಚಾರ್ಜ್ ಜಾತಿತ್…? ತೊಮಾಸ್ ಕಿಮ್ ನಾಂವಾಚ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಐ-ಪೋನ್ ಉದ್ಕಾನ್ ಚಾರ್ಜ್...
Smartphone

ಗ್ರೀನ್’ಲೆಂಡಾಂತ್ 400 ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯೆ ತಾಟೆ!

ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಲಾಂಬ್ ಆವ್ಕಾಚೆ ತಾಟೆ ಆಸ್ಚ್ಯೆ ಗ್ರೀನ್’ಲೆಂಡಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್. ಥಂಯ್ಸರ್ 400 ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯೆ ತಾಟೆ ಜಿಯೆತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ವೆಗ್ಯಾನಿಕಾಂನಿ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡ್ಲಾಂ. ಒಟ್ಟುಕ್ 28 ಮಾಸ್ಳ್ಯಾಂಚಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೆಲ್ಲಿ. ಹಾಂತು ಎಕಾ ಚೆಡುಂ ತಾಟ್ಯಾಕ್ 400 ವರ್ಸಾಂ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್...
Fish

ಮಿತೃತ್ವ್ ಮೊಗಾಂತ್ ಬದಲ್ತಾ...!

ಮಿತೃತ್ವಾಕ್ ಸರಿ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಖಂಚೆಂಯಿ ನಾ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಮೋಗ್, ರಾಗ್, ಮಜಾ, ಮಸ್ತಿ ಸಗ್ಳೆಂ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಸೊನ್ ಕಳಿತ್ ನಾಸ್ತಾನಾಂಚ್ ಮೋಗ್ ಖಿರ್ಲಾತಾ. ಪುಣ್ ಹೆಂ ಮಿತೃತ್ವ್ ಗಡ್ ಉತ್ರೊನ್ ಮೋಗ್ ಖಿರ್ಲೊಂಚಿ ಲಕ್ಷಣಾಂ ಆಸ್ತಾತ್. ಮಿತೃತ್ವಾಂತ್ ಉಲವ್ಣೆ ಸದಾಂಚೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ...
Friendship

ಮೂತ್ ಶುದ್ಧೀಕರಣ್ ಕರ್ನ್ ಬಿಯರ್ ತಯಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಪ್ರಯೋಗ್ ಕರ್ತಾತ್!

ಬೆಲ್ಜಿಯಮಾಚ್ಯಾ ಗೆಂಟ್ ವಿ.ವಿ.’ಚ್ಯಾ ವೆಗ್ಯಾನಿಕಾಂನಿ ಸುರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸಕ್ತೆ ಥಾವ್ನ್ ಮೂತಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಿಯೆಂವ್ಚೆಂ ಉದಾಕ್ ಆನಿ ಸಾರೆಂ ತಯಾರ್ಸುಂಚ್ಯಾಂತ್ ಸುಫಳ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಎಕಾ ವ್ಹಡ್ ಟಾಂಕಿತ್ ಮೂತ್ ಸಾಂಬಾಳ್ನ್ ದವರ್ನ್ ಸೋಲಾರ್ ಬೊಯ್ಲಾರಾ ದ್ವಾರಿಂ ತೆಂ ಖತ್ಕತಾಯ್ತಾತ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ...
Solar Power

ತೀನ್ ಕರೊಡಾಂಚ್ಯಾ ಘರ್ಚಿ ಧನಿನ್ ಪರೋಟಾ ವಿಕ್ತಾ!

ಉರ್ವಶಿ ಯಾದವ್ ತಿಚೆಂ ನಾಂವ್. ಗುರ್ಗಾಂವಾಂತ್ ತಿಚೆಂ ತೀನ್ ಕರೊಡಾಂಚೆಂ ಘರ್ ಆಸಾ. ತಿಚಿ ಪ್ರಾಯ್ 34 ವರ್ಸಾಂ. ತಿಕಾ ಅಧಿಕ್ ಮೊಲಾಚೆಂ ಎಸ್.ಯು.ವಿ ಕಾರ್’ಯಿ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ಹಿ ಸ್ತ್ರೀ ರಸ್ತ್ಯಾ ಬಗ್ಲೆನ್ ಪರೋಟಾ ಆನಿ ರಾಯ್ತಾ, ತಶೆಂ ಹೆರ್ ರುಚಿಚಿಂ ಖಾಣಾಂ ವಿಕ್ತಾ. ತಿಚೊ ಪತಿ...
Problem

ದುದ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಉತ್ಸವಾಂತ್ ಚಡ್ ವಜನಾಚೆಂ ದುದಿಂ!

ಆಮೇರಿಕಾಚ್ಯಾ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾಂತ್ ‘ದಿ ಪ್ಲ್ಯೆಯಿಂಗ್ ಸಾಸರ್’ ನಾಂವಾನ್ ದುದಿಂ ಉತ್ಸವ್ ಚಲಯ್ತಾತ್. ಹ್ಯಾ ಉತ್ಸವಾಂತ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ 2,154 ಪೌಂಡ್ ವಜನಾಚೆಂ ದುದಿಂ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ. ಗೆಲೆತ್ಯಾ ವರ್ಸಾಯಿ 50 ವಿಶಾಲ್ ಆನಿ ವ್ಹಡ್ಲಿ ದುದಿಯಾಂ ಪ್ರದರ್ಶನಾಕ್...
Weight

ಹ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆನ್ ಎಕಾ ಲಾಖಾ ವಯ್ರ್ ಫಳಾಂಚೆ ರೂಕ್ ಲಾಯ್ಲೆ!

ನವಿ ದಿಲ್ಲಿಚ್ಯಾ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲಾನ್ ಕೇವಲ್ 15 ದಿಸಾಂನಿ 1.15 ಲಾಖ್ ಝಡಾಂ ಲಾವ್ನ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಮೇಲ್ ಫಾಂಕ್ತ್ ದಿಲ್ಯಾ. ಅಸಲಿಂ ಸಬಾರ್ ಪರೋಪಕಾರಿಂ ಕಾಮಾಂ ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ ಯೆನಾಸ್ತಾನಾ ಲಿಪೊನ್ ಆಸೊನ್ ಪ್ರಕೃತಿಚ್ಯಾ ಬರೆಪಣಾ ವರ್ವಿಂ ಲೊಕಾಂಕ್’ಯಿ...
Plants

ನಾಚಾಂತ್ ವಿಶ್ವ ದಾಖ್ಲೊ ಕೆಲ್ಲೆ ರೊಬೋಟ್ಸ್

ನಾಚಾ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂತ್ ಏಕ್ ನವೊ ದಾಖ್ಲೊ ಕೆಲಾ ಚೀನಾನ್. ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಚೀನಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಂನಿ ನಾಚ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ನಾಚೊನ್ ಗಿನ್ನೆಸ್ ದಾಖ್ಲ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ ನಾಂವ್ ದಾಖಲ್ ಕೆಲ್ಲೆ 1,007 ರೊಬೋಟ್ಸಾಂನಿ. ರಾಂದ್ಪಾಕ್, ಯಾಂತ್ರಿಕ್ ಕಾಮಾಂಕ್ ಉಪಯೋಗ್ಸುಂಚೆ ರೊಬೋಟ್ಸ್...
World Record

ಭಾರತೀಯಾಂಚೊ ಸರ್ಗ್ ವಿಯೆನ್ನಾ!?

ಆಸ್ಟ್ರೀಯಾಚೆಂ ರಾಜ್’ಧಾನಿ, ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸಿಂಚೆ ಸರ್ಗ್ ಜಾವ್ನ್, ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಸುಮಾರ್ ಏಕ್ ಲಾಖಾಂಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಭಾರತೀಯ್ ಭೆಟ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಸಂಭವ್ ಆಸಾ. 2015ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ 89,628 ಭಾರತೀಯ್ ಪ್ರವಾಸಿ ವಿಯೆನ್ನಾಕ್...
Tourist Place

ಅಂತರ್ಜಾಳ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ವಾಪರ್ಯೆತ್!

ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನಾಂತ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ಉಪಯೋಗ್ ಕರುಂಕ್ ಡಾಟಾ ಪ್ಯಾಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ನಾ. ಆನಿ ಮುಕಾರ್ ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ಅಂತರ್ಜಾಳ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ವಾಪರ್ಯೆತ್. ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಆತಾಂ Fonetwish ಸಹಯೋಗಾಂತ್ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್...
Smartphone

ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಅತೀ ಲಾಂಬ್ ಮನ್ಶಾಂ ಆಸ್ಚೊ ದೇಶ್!

ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಅತೀ ಲಾಂಬ್ ದಾದ್ಲೆ ಆನಿ ಸ್ತ್ರೀಯೊ ಆಸ್’ಲ್ಲೆ ವಿಶಿಂ ಮಾಹೆತ್ ಪ್ರಕಟ್ಲ್ಯಾ. ಲಂಡನ್’ಚ್ಯಾ ಇಂಪಿರಿಯಲ್ ಕೊಲೆಜಿ ತರ್ಫೆನ್ 1914 ಥಾವ್ನ್ 2014ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಮಧೆಂ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಂಚಿ ಸರಾಸರೀ ಲಾಂಬಾಯ್ ಕಿತ್ಲಿ ಆಸ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಸರ್ವೆ ಕರ್ನ್, 200 ದೇಶಾಂನಿ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾಂಚೆಂ...
Tallest

ಮಾಜ್ರಾಚ್ಯಾ ಮೂತಾಂತ್ ಅಂಡಾಶಯಾಚೆಂ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗೂಣ್ ಕರ್ಚಿ ಸಕತ್ ಆಸಾ!

ಎಕಾ ನವ್ಯಾ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಮಾಜ್ರಾಚ್ಯಾ ಮೂತಾಕ್ ಅಂಡಾಶಯಾಚೆಂ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗೂಣ್ ಕರ್ಚಿ ಸಕತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವೆಗ್ಯಾನಿಕಾಂನಿ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡ್ಲಾ. ಆಮೇರಿಕಾಚ್ಯಾ ವೆಗ್ಯಾನಿಕಾಂನಿ ಮಾಜ್ರಾಚ್ಯಾ ಮೂತಾಂತ್ ಆನಿ ಕುಸುಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾಸಾಂತ್ ಆಸ್ಚೆಂ...
Scientific Research

ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೆಂ ಅತೀ ವ್ಹಡ್ ದರ್ಯಾ ವಿಮಾನ್ ಚೀನಾನ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲಾಂ

7 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಕಠಿಣ್ ಮ್ಹಿನತೆ ವರ್ವಿಂ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೆಂ ಅತೀ ವ್ಹಡ್ ದರ್ಯಾ ವಿಮಾನ್ ಎ.ಜಿ.600 ತಯಾರ್ ಕೆಲಾಂ. ದರ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಅವ್ಘಡಾಂಕ್ ವ ಉಜ್ಯಾಕ್ ಸಾಂಪಡ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಬಚಾವ್ ಕರುಂಕ್ ಚೀನಾ, ಹೆಂ ವಿಮಾನ್ ವಾಪರ್ತೆಲೆಂ ಖಂಯ್...
Scientific Technology

ಮೊರ್ಣಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಅಸಲೊ ಏಕ್ ಜೆವ್ಣಾ ಸಂಭ್ರಮ್

ಆಮೇರಿಕಾಚೆ ವಿಸ್ಕೋನ್ಸಿಸ್ ನಿವಾಸಿ ಜೆರಿಕಾ ಬೊಲೆನ್ ಹಿಕಾ ಕೇವಲ್ 14 ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯ್. ತಿ ಜಲ್ಮೊನ್ ಆಟ್ ಮಹಿನ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಸ್ಪೈನಲ್ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಎಟ್ರೋಫಿ ನಾಂವಾಚ್ಯಾ ಗಂಭೀರ್ ಪಿಡೆಕ್ ಒಳಗ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ಜೆರಿಕಾ ಬೊಲೆನ್ ಗೂಣ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಿಡೆನ್ ತಿ ವಳ್ವಳ್ತಾ...
Condolence Meet