ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್

ಎಕ್ಸುರ್ಯ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆನ್ ಬೈಕಾಚ್ಯೆರ್ 16 ರಾಜ್ಯ್ ಭೊಂವೊನ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾತ್!

ಇಶಾ ಗುಪ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಹಿ ಸ್ತ್ರೀ ಎಕ್ಸುರಿ ಜಾವ್ನ್ ಬೈಕಾಚ್ಯೆರ್ 16 ರಾಜ್ಯ್ ಭೊಂವ್ಲ್ಯಾ, 32 ಹಜಾರ್ ಕಿ.ಮೀ. ಬೈಕ್ ಚಲಯ್ಲಾಂ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಪ್ರವಾಸಾಂತ್ ಕಸಲೊಚ್ ಕೊಡ್ಹು ಅನುಭವ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ತಾ ತಿ. ಹೋಟೆಲ್ ಮ್ಯಾನೆಜ್’ಮೆಂಟಾಂತ್ ಡಿಗ್ರಿ ಜೊಡ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಇಶಾ’ನ್, ಥೊಡಿಂ...
State Tour

ಇಂಜಿನ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಹೆಂ ವಿಮಾನ್ ಉಬ್ತಾ!

ಆಕಾಸ್ ನೌಕಾಂನಿ ಏಕ್ ನ್ಹಯ್ ಏಕ್ ನವಿಂ ಸಂಶೋಧನಾ ಚಲೊನ್’ಚ್ ಆಸ್ತಾತ್. ತ್ಯಾ ಪಯ್ಕಿ ಆತಾಂ ದೋನ್ ನವಿಂ ವಿಮಾನಾ ಮೆಳಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. ತ್ಯಾ ವಿಮಾನಾಂಕ್ ಇಂಜಿನ್’ಚ್ ನಾ! ಪುಣ್ ತಿಂ ಉಬ್ತಾತ್. ಸ್ಪೇಸ್ ಗ್ಲೈಡರ್ ಪರ್ಲಾನ್ 2 ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹೆಂ ವಿಮಾನ್, ವಾರೆಂಚ್ ವೀಜ್ ಜಾವ್ನ್...
Space Glaider Parlan-2

ಗರ್ಭೆಸ್ತ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ಘರಾಂತ್’ಚ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಕರ್ಯೆತಾ!

ಗರ್ಭೆಸ್ತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಪೊಟಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಭ್ರೂಣಾಚಿ ವಾಡಾವಳ್ ಕಶಿ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪಳಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ವಚೊನ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಕರ್ತಾತ್. ಹ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ ತವಳ್ ತವಳ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ವೆಚಿ ಗರ್ಜ್ ಪಡಾಶಿ ನಾ. ಕಾರಣ್ ಪೊಲೆಂಡಾಚ್ಯಾ ವೆಗ್ಯಾನಿಕಾಂನಿ ಏಕ್ ನವೆಂ ಉಪಕರಣ್...
Pragnabet Machine

ಕಾಕ್ಸಾಚ್ಯಾ ಕೊಮೊಡಾಂತ್ ಖಾಣ್ ಜೆವಾಣ್!

ಇಂಡೊನೇಶ್ಯಾಂತ್ ಕಾಕ್ಸಾಚ್ಯಾ ಪರಿಕಲ್ಪನಾ ವಯ್ರ್ ಏಕ್ ಹೋಟೆಲ್ ಸ್ಥಾಪನ್ ಜಾಲಾಂ. ಹಾಂತು ಖಂಚ್ಯಾ ಥರಾಚೆಂ ಖಾಣ್, ಜೆವಾಣ್, ಜಶೆಂ ಮಾಸ್, ಸೂಪ್, ನೂಡಲ್ಸ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಕೊಮೊಡಾ ಭಿತರ್ ತಯಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾ. ತುಮಿ ಕೌಂಟರಾರ್ ವಚೊನ್, ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ...
Hotel

ಹ್ಯಾ ಪಾಲಿ ಥಾವ್ನ್ ವೊಕ್ತಾಂ ತಯಾರ್ ಕರ್ತಾತ್

ಗೀಕೋ ನಾಂವಾಚಿ ಏಕ್ ಪಾಲ್ ಆಸಾ. ತ್ಯಾ ಪಾಲಿಚೆಂ ಮೋಲ್ ಭರ್ತಿ 40 ಲಾಖ್ ರುಪಯ್! ಫಟ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಿನಾಕಾತ್ ಹೆಂ ಸತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಆಪ್ರೂಬ್ ಪಳಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ಚಾ ಪಾಲಿಚೆಂ ಮೋಲ್ ಇತ್ಲೆಂ ಆಸೊಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಕಿತೆಂ? ಕಾರಣ್ ಇತ್ಲೆಂಚ್ ಕೀ, ಹ್ಯಾ ಪಾಲಿಚೆಂ ಮಾಸ್ ಸಬಾರ್ ಚಿಕಿತ್ಸಾಂಕ್...
Lizard

‘ಶೂ’ ಘಾಲ್ತಾನಾ ಚತ್ರಾಯ್ ಆಸೊಂದಿ

‘ಶೂ’ ಘಾಲ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಂಗಾ ಏಕ್ ಚತ್ರಾಯೆಚಿ ಖಬಾರ್ ಆಸಾ. ಚಡಾವತ್ ಜಣ್ ಸಕಾಳಿಂಚೆಂ ಕಾಮಾಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ತಾನಾ ಘಡ್ಬಡೊನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ತಾತ್. ಘಡ್ಬಡ್ ಕರ್ನ್ ಶೂಜ್ ಶಿರ್ಕಾಯ್ತಾತ್ ಆನಿ ಚಲ್ತಾತ್, ತಸಲ್ಯಾಂನಿ ಹಿ ಖಬಾರ್ ವಾಚಿಜೆಯ್’ಚ್...
Careful

ಮನ್ಶಾಂಚ್ಯಾ ಪಿಡೆಕ್ ಮೊನ್ಜಾತಿ ಥಾವ್ನ್ ವಕ್ತಾಂ ತಯಾರ್ ಜಾತಾತ್

ಮೊನ್ಜಾತಿ ಆಮ್ಕಾಂ ದೂದ್, ತಾಂತಿಯಾಂ, ಮಾಸ್, ಗೊಬೊರ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಸಬಾರ್ ವಾಟಾಂನಿ ಗರ್ಜೆಚ್ಯೊ ವಸ್ತು ಮೆಳ್ತಾತ್. ತ್ಯಾಚ್ ಪರಿಂ ಮನಿಸ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬರ್ಯ್ಯಾ ವ ವಾಯ್ಟ್ ಹವ್ಯಾಸಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಜಾವ್ಯೆತ್, ಸುಕ್ಣ್ಯಾಂಚಿ, ಮೊನ್ಜಾತಿಂಚಿ ಹತ್ಯಾ ಕರ್ತಾ. ಆಮ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಜೀವ್’ಚ್...
Medicine

ಭಾರತೀಯ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಫ್ರಾನ್ಸಾಚೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕಾಕುಸ್ ಬಾಂದ್ತಾತ್!

ಫ್ರಾನ್ಸಾಚೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಭಾರತಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಇಸ್ಕೊಲ್ ಬಾಂದ್ಪಾಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಂತ್ ಮೆತೆರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಅಪ್ರೂಬ್ ದೃಶ್ಯ್ ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪಾಂತ್ ಪಳಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ ಸಾಂತ್ ಅಂತೋನಿ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ್ ಶಾಳಾಂತ್ ಕಾಕುಸ್ ಬಾಂದ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಚಲ್ತಾ. ಅಧ್ಯಯನ್ ಪ್ರವಾಸಾ ಖಾತಿರ್...
Constructing Toilets

ಬಾಪಯ್ ಲಾಗಿಂಚ್ ಧುವೊ ಕಾಜಾರ್ ಜಾತಾತ್?!

ಜಾತಿ, ಜನಾಂಗಾಂ ಮಧೆಂ ಸಂಪ್ರಾದಾಯಾ ರಿತಿರ್ ಕಾಜಾರಾಂ ಜಾತಾತ್. ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಚೆಡುಂ ಆಪ್ಲೆಂ ಘರ್ ಸೊಡ್ನ್ ಪತಿಚ್ಯಾ ಘರಾ ವ್ಹೆತಾ. ಪುಣ್ ಹಾಂಗಾ ಏಕ್ ಜನಾಂಗಾಂತ್ ಚೆಡುಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಪತಿಚ್ಯಾ ಘರಾ ವಚಾನಾ. ಕಾರಣ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪಯ್...
Marriage

ಟಾಮ್ ಟರ್ಸಿಚ್ಯಾಚೆಂ ’ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾಕ್’!

ನ್ಯೂ ಜರ್ಸಿಚೊ ಟಾಮ್ ಟರ್ಸಿಚ್ ಚಲೊ ಸಂಸಾರಾಚೊ ಪ್ರವಾಸ್ ಕರ್ತಾ. ತಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಪ್ರವಾಸಾಕ್ ‘ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾಕ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನಾಂವ್ ದವರ್ಲಾಂ. 2015 ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಎಪ್ರಿಲ್ 2 ತಾರಿಕೆ ಥಾವ್ನ್ ಟಾಮಾನ್ ಚಲೊಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲಾಂ. 5 ವರ್ಸಾಂಬರ್ ಸರಾಗ್ ಭೊಂವಾಜೆ ಮ್ಹಣ್...
World Tour

ಫಾತೊರ್ ಖಾಯ್ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹಾಕಾ ನೀದ್ ಪಡಾನಾ!

ಜಾರ್ಕಂಡ್’ಚೊ 60 ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆಚೊ ಜಮಾಲುದ್ದೀನ್ ಆನ್ಸಾರಿ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ವ್ಯಕ್ತಿ, ದಿಸಾಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ 500 ಗ್ರಾಮ್ ಫಾತ್ರಾಂಚೊ ಚುರೊ ಖಾತಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 15-20 ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಖಾವ್ನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಆನ್ಸಾರಿಚಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಬರಿ ಆಸಾ ಖಂಯ್. ಸುಮಾರ್ 20 ವರ್ಸಾ ಆದಿಂ...
Pebbles

ಫ್ಯಾಶನ್ ಕರ್ಚ್ಯೆ ಖಾತಿರ್ ಸ್ಟೈಲಿಷ್ ಡ್ರೆಸ್!?

ಕೊಲೆಜಿಕ್ ವ್ಹೆತಾನಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಪಳೆಜಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಚಡಾವತ್ ಸರ್ವಾಂಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಆಸ್ತಾ. ಚಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾಕಿ ಚಡ್ ಚಲಿಯಾಂ ಥಂಯ್ ಚಡ್ ಆಸ್ತಾ. ಆಪ್ಣೆಂ ನ್ಹೆಸ್ಚೆಂ ನ್ಹೆಸಾಣ್, ಆಪ್ಣಾ ಥಂಯ್ ಆಕರ್ಷಿತ್ ಕರ್ಚೆಂ ಜಾಯ್ಜಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಚೆಂ...
Fashion

2017ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪೋನಾಂನಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಆಸ್ಚೆಂ ನಾ!?

ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ಏಕ್ ವಾಯ್ಟ್ ಖಬಾರ್ ಆಸಾ. ಹಾಂಗಾ ಸಕ್ಲಾ ಕಾಣ್ಸಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಿಸ್ಟಮಾಂಚ್ಯಾ ಫೋನಾಂನಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಸುವಿಧಾ ಮೆಳ್ಚಿ ನಾ. Symbian ಅಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಫೋನಾಂನಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೆಳ್ಚೆ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಚತ್ರಾಯ್ ಯೆದೊಳ್’ಚ್ ಕಳಿತ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಖಂಯ್...
Smartphone

ಇಂಟರ್’ನೆಟ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ವಾಟ್ಸಪ್ ವಾಪಾರಿಯೆತ್

ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗೊ ವಾಟ್ಸಪ್ ಉಪ್ಯೋಗ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ಬರಿ ಖಬಾರ್ ಆಸಾ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನಾಚೆರ್ ಇಂಟರ್’ನೆಟ್ ನಾತ್ಲ್ಯಾರೀ ವಾಟ್ಸಪ್ ಉಪ್ಯೋಗ್ ಕರ್ಯೆತಾ ಆಸ್ತಾಂ ಪುಣ್ ತಾಚ್ಯೆ ಖಾತಿರ್ ಚಾಟ್ ಸಿಮ್ ಕಾಣ್ಘೆಜಯ್ ಪಡ್ತಾ. ವಾಟ್ಸಪಾಂತ್ ಯೆಂವ್ಚೊ...
Smartphone

ಖಾಣ್-ಜೆವಾಣ್ ಪಾಡ್ ಕರಿನಾಕಾತ್

ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ 1.3 ಬಿಲಿಯನ್ ಟನ್ ಖಾಣ್-ಜೆವಾಣ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಮೆಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ಪಾಡ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತುಮಿ ಪಾತ್ಯೆತಾತ್’ಗಿ? ಎಕಾ ಖಬ್ರೆ ಪ್ರಕಾರ್ ಬ್ರಿಟನಾಚೊ ಲೋಕ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಜೆವ್ತಾಗಿ, ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ಜೆವಾಣ್ ಭಾರತಾಂತ್ ಪಾಡ್ ಜಾತಾ! ಆಮಿ ಸದಾಂ ಪಾಡ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಖಾಣಾಚೆಂ...
Food

‘ನೊಕಿಯಾ’ ಅಭಿಮಾನಿಂಕ್ ಬರಿ ಖಬಾರ್

ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಫೋನಾಂನಿ ‘ನೊಕಿಯಾ’ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಬಾರಿಚ್ ಆಕರ್ಷಣೆಚೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ನೊಕಿಯಾ, ಮೈಕ್ರೊಸೊಫ್ಟ್ ಕಂಪೆನಿಕ್ ಮೆಳೊನ್ ತ್ಯಾಚ್ ನಾಂವಾರ್ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಆನಿ ವಿಂಡೊ ಫೋನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ಲಿಂ ತರೀ ಯಶಸ್ವಿ ಮೆಳ್ಳಿ...
Smartphone

ಹೊಂಕೊಂಗಾಂತ್ ಪಾರದರ್ಶಕ್ ದಫ್ತರ್

ಹೊಂಕೊಂಗಾಂತ್ ಏಕ್ ದಫ್ತರ್ ಆಸಾ. ಹೆಂ ದಫ್ತರ್ ಪಾರದರ್ಶಕ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಹಾಂಗಾ ಸಿಸಿ ಕೆಮರಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ. ಖಂಚಾಯಿ ಕಾಮಾಗಾರಾಕ್ ದಫ್ತರಾಚೆಂ ಸೊಡ್ನ್ ಸ್ವತಾ:ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ, ಏಕ್ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಫೋನ್’ಯಿ ವಾಪರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ರೊಟರ್ಡೆಮ್ ಆಧಾರಿತ್ ಹೊ...
Business

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಬರವ್ಪಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಜಿಕ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಹಾತ್ ನಾಂತ್!!

ಜೀವನಾಂತ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಸಾಧನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ತಾಕಾ ಯಶಸ್ವಿ ಲಾಭ್ತಾ. ಅಂಗ್’ವಿಕಲಕ್’ಯಿ ಹಾಂತು ಪಾಟಿಂ ನಾಂತ್. ಹ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಜಲ್ಮಾ ಥಾವ್ನ್ ಹಾತ್ ನಾಂತ್. ಪುಣ್ ಕಶೆಂ ತರೀ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭುಜಾಂ ಮಧೆಂ ಪೆನ್ ಧರುಂಕ್ ಶಿಕ್ಲೆಂ. ಪರಿಣಾಮ್ ಕ್ಲಾಸಿಂತ್ ಸೊಭಿತ್ ಬರ್ಪಾಕ್...
Achievement

ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಮಾಜ್ರಾಕ್ ಹೆಂ ಖಾಣ್ ದೀನಾಕಾತ್

ಮಾಜ್ರಾಂ ಆನಿ ಪೆಟೆ ಸಬಾರಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾಂನಿ ಆಸಾತ್ ಆನಿ ಜಾಯ್ತಿಂ ಜಣಾಂ ತಾಂಕಾಂ ಪಸಂದ್ ಕರ್ತಾತ್. ತಾಂಚ್ಯಾ ಭಲಾಯ್ಕೆಚಿ ಹುಸ್ಕೊ ಆಸಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹೆಂ ಖಾಣ್ ತಾಕಾ ದೀನಾಕಾತ್ ಸುಕ್ಯೊ ದಾಕೊ: ಸ್ತ್ರೀಯಾಂನಿ ವೊರ್ನಾಕ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಗೊಡ್ಶಾ ಖಾಣಾಕ್ ವಾಪರ್ಚ್ಯೊ...
Cat

ಉದ್ಕಾ ಥಾವ್ನ್ ದಿವೆ ಜಳ್ತಾತ್!

ಭಾರತಾಂತ್ ಸಬಾರ್ ಜಾಗೆ ಜಾಗತಿಕ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಥೊಡ್ಯಾ ಕಲಾಕೃತಿಂಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಪ್ರವಾಸಿ ಆಕರ್ಷಿತ್ ಜಾತಾತ್. ಆನಿ ಥೊಡೆ ಜಾಗ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮಹಿಮೆ ವರ್ವಿ ಆಕರ್ಷಿತ್ ಜಾತಾತ್. ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶಾಚಾ ಶಾಜಾಪುರಾಂತ್ ಕಾಲಿಸಿಂಧ್ ನಂಯ್ಚಾ ತಡಿರ್ ಗಡಿಯಾಘಾಟ್...
Religious & Beliefs