ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್

ಪಯ್ಶೆ ಉರೊಂವ್ಚ್ಯಾ ಅಭಿಯಾನಾಕ್ ಜಯ್ತ್!

ಜಿವಿತಾಂತ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಅತೀ ಪ್ರಮುಖ್ ಅಂಶ್ ಪಯ್ಸೊ. ಪಯ್ಶೆ ಪಳೆತಾನಾ ಮೊಡೆಂಯ್ ತೊಂಡ್ ಉಘಡ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಸಾಂಗ್ಣಿ ಆಸಾ. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್, “ಪಯ್ಶ್ಯಾಂಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್, ಮತಿಚ್ಯಾ ಸಮಾಧಾನೆಕ್ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತಾ ದೀಜೆ” ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಎಕಾದಾವೆಳಾ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ಪಯ್ಶೆ ಆಸುನ್, ಮತಿಕ್ ಸಮಾಧಾನ್ ನಾಂ ತರ್, ಕಶೆಂಯ್ ಪುಣಿ ತೆಂ ತುಮಿ ಸೊದುನ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಪ್ರೇತನ್....
Life Style*

ಎಕಾ ಮಿನುಟಾನ್ ಸೊಭಾಯ್ ವಾಡೊಂವ್ಚೆಂ ಘುಟ್!

ಆಮಿ ಸೊಭಿತ್ ದಿಸಾಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಆಶಾ ಆಸಾ ತರೀ, ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ವೆಳಾಚ್ಯಾ ಅಭಾವಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ಆಮಿ ತ್ಯಾ ಕುಶಿನ್ ಚಡ್ ಗುಮಾನ್ ದೀನಾಂವ್. ವೇಳ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಮೇಕಪ್ ಕರುಂಕೀ ಆವ್ಕಾಸ್ ಆಸಾನಾ. ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಜಾವ್ನ್ ದೊಳ್ಯಾಂಚೆಂ ಮೇಕಪ್ ಕರುಂಕ್ ಆನಿ ನೇಲ್ ಪೊಲಿಶ್ ಲಾಂವ್ಕ್ ಚಡ್ ವೇಳ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್ತಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್, ನಾಜೂಕಾಯೆನ್ ತ್ಯಾ....
Life Style

ಆಶಾವಾದಿ ಚಿಂತಪ್ ಕಶೆಂ ಕರ್ಯೆತ್?

ಆಶಾವಾದಿ ಚಿಂತಪ್ ಏಕ್ ದೆಣೆಂ ನ್ಹಯ್. ತೆಂ ಮೆಸ್ತ್ರಿಂನಿ ಶಿಕಯಿಲ್ಲೆಂ ಜಿವಿತಾಚಿ ಕಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಬಾರಾಂಚೊ ಮನೋಭಾವ್. ಮ್ಹಜ್ಯಾನ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಮ್ಹಜೊ ಧ್ಯೇಯ್ ಪಾವುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾಂ – ಅಶೆಂ ಸಬಾರ್ ನಕಾರಾತ್ಮಕ್ ಚಿಂತಪ್ ಕರ್ತಲ್ಯಾಂ ಥಂಯ್ ಮಾತ್ರ್ ಅಸಲಿಂ ಚಿಂತ್ನಾ ಉಬ್ಜತಾತ್. ಪುಣ್, ತೆಚ್ಚ್ ವಿಚಾರ್, ಆಶಾವಾದಿ ರಿತಿನ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಕಷ್ಟ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ....
Life Style

ಡೈವೋರ್ಸ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಸ್ತ್ರೀಯೊಚ್ಚ್ ಮುಕಾರ್ !

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ : ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆಂ ಹೆಂ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್ ಕಶ್ಟ್ ಮಾರ್ತಾತ್ ತರೀ, ಡೈವೋರ್ಸ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾಕೀ ಸ್ತ್ರೀಯೊಚ್ಚ್. ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ತುಲನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್, ಸ್ತ್ರೀಯೊ ವೆಗ್ಳಾಚಾರಾಕ್ ಚಡ್ ಆಶೆತಾತ್. ಸ್ವಾನ್ ಫೋರ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಾಚ್ಯಾ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ್ ವಿಭಾಗಾಚ್ಯಾ ಸಹಾಯಕ್ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ್ ಮೈಕಲ್ ರೋಸನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹಾಣೆಂ 2009ಥಾವ್ನ್ 2015 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಅಧ್ಯಯನ್....
Life Style

ಘೊವಾಚೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾಂ, ಪುಣ್ ಹ್ಯೆ ಘುಟ್ ಸೊಡ್ನ್ ದೀನಾ…!?

ನವ್ಯಾ ಕಾಜಾರಿ ಜೊಡ್ಯಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಚೆ ಉತ್ತೀಮ್ ಗೂಣ್ ಮಾತ್ರ್ ದಿಸ್ತಾತ್. ಆಪ್ಲ್ಯಾಬಾಯ್ಲೆ ಖಾತಿರ್ ಆಪುಣ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಘೊವಾಚಿ ಮ್ಹಣಾಪ್ ತರ್, ಘೊವಾ ಖಾತಿರ್ ಸಗ್ಳೊ ಸಂಸಾರ್ ತ್ಯಾಗ್ ಕರುಂಕ್ ಹಾಂವ್ ತಯಾರ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಪತಿಣ್! ಅಶೆಂ ದೊಗಾಂಯ್ ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಸಾಗೊರಾಂತ್ ಉಪ್ಯೆವ್ನ್ ಆಸ್ತಾತ್! ಪುಣ್, ಸಗ್ಳೆಂ ಚಿಂತ್’ಲ್ಲೆಪರಿಂ....
Life Style

ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಅಸಲಿಂ ಚೆಡ್ವಾಂ ಮೊಗಾಚಿಂ!

ಪಾಡ್ ಚೆಡ್ವಾಂ! ಹ್ಯೆ ದೋನ್’ಚ್ ಸಬ್ದ್ ಪುರೊ, ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಸಪ್ಣೆಂವ್ಕ್! ತಾಂಚಿ ದಿಸಾಚಿಂ ಸಪ್ಣಾಂ ಆಡಾಂವ್ಕ್’ಯೀ ಅಸಾಧ್ಯ್. ತಾಂಚಿ ಸೊಭಾಯ್, ತಾಂಚೆಂ ಗ್ಲೊಸ್ಸಿ ಲಿಪ್’ಸ್ಟಿಕ್, ಟ್ಯಾಟೂ, ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಚಿಂತ್ತಾನಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ವೆಗಾನ್ ಧಡ್ಧಡ್ತಾ. ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸ್ತ್ರಿಯಾಂಕ್ ದಾದ್ಲೆ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್....
Life Style

ಪಾವ್ಸಾಂತ್ ಪಾಂಯಾಂಚಿ ಘಾಣ್ ನಿವಾರುಂಕ್ ಟಿಪ್ಸ್

ಮನ್ಶಾಚೆಂ ನಾಕ್ ಘಾಣ್ ಸೊಸಿನಾ. ತಾಂತುಂಯ್ ಅಸಲೆಂ ಘಾಣ್ ಕುಡಿಂತ್ಲ್ಯಾ ವಿಶ್ವ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ತೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವೆಕ್ತಿತ್ವಾಚೆರ್ ವಾಯ್ಟ್ ಪ್ರಭಾವ್ ಘಾಲ್ತಾ. ಘಾಣಿಚ್ಯಾ ಪಾಂಯಾವಿಶಿಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾಚ್. ಶೂ, ಸೊಕ್ಸ್, ಸ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ವ ಹೇರ್ ವ್ಹಾಣೊ ಘಾಣ್ ಉಬ್ಜೊಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕರ್ತಾತ್ ತರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಲಜ್ ಭೊಗ್ತಾ. ಪುಣ್ ಪಾವ್ಸಂತ್ ಹಾಚ್ಯಾ....
Life Style

ಮತಿಚ್ಯಾ ಸಮಾಧಾನೆಕ್ ಸುಲಭ್ ಉಪಾವ್!

ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಜಿವಿಂ ಥಂಯ್ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ, ಮನ್ಶಾ ಪರಿಂ ತಿಂ ವೆಕ್ತ್ ಕರ್ಚಿ ಜಿವಿ ದುಸ್ರಿ ನಾಂ. ಪರಿಸ್ಥಿತೆಕ್ ಸರಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಮ್ಚೊ ಮನೋಭಾವ್ ಬದಲ್ತಾ. ಆಶಾವಾದಿ ಚಿಂತಪ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾಂಚಿ ಮತ್ ಆನಿ ಕೂಡ್ ಭಲಾಯ್ಕೆಂತ್ ಆಸ್ತಾ. ಹೆಂಚ್ ‘ಸಮಾಧಾನ್’. ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಕ್ ಸರಿ ಜಾವ್ನ್ ಮನೋಭಾವ್ ಬದಲ್ತಾ ಆನಿ ಆಮಿ ಸಮಾಧಾನ್....
Life Style

ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಘೆತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಬರಿ ಖಬರ್

ನವಿ ಡೆಲ್ಲಿ: ಜರ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಅಸಾ; ತರ್ ಥೊಡೆ ದೀಸ್ ರಾಕಾ. ವೆಗಿಂಚ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನಾಂಚೆಂ ಮೋಲ್ ವ್ಹಡ್ ಪ್ರಮಾಣಾರ್ ದೆಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾ. ವ್ಹಯ್! ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನಾಚ್ಯಾ ಮೊಲಾಂತ್ ಭಾರೀ ದೆಂವ್ಣಿ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಅಸಾ. ಲಗ್ಬಗ್ 11 ಠಕ್ಕೆ ಮೊಲಾಂ ದೆಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾತ್! ಹಾಕಾ ಪ್ರಮುಖ್ ಕಾರಣ್, ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ನವ್ಯೊ ಸ್ಮಾರ್ಟ್....
Life Style

ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೆಂ ವಾಯ್ಟ್ ಸ್ವಪಣ್ ವಿಚ್ಛೇದನ್!

ಕಾಜಾರ್ ಸರ್ಗಾರ್ ಘಡ್ತಾ, ಪುಣ್ ವಿಚ್ಛೇದನ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಜಾತಾ!! ಕಾಜಾರ್ ದೋನ್ ಕಾಳ್ಜಾಂ-ಮನಾಂಚೆಂ ಮಿಲನ್. ಪುಣ್ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹೊ ಸಂಬಂಧ್ ಚಡ್ ಕಾಳ್ ಬಾಳ್ವಾನಾ. ಹಾಕಾ ಕಾರಣ್ ಸಬಾರ್. ಪುಣ್, ಕಾಜಾರಿ ಸಂಬಂಧ್ ತುಟ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕೊಣಾಯ್ ವರ್ವಿಂ ಚಿಂತುಂಕ್....
Life Style

ಸೈಲೆಂಟ್ ಮೋಡಾರ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಫೋನ್ ಸೊದ್ಚೆಂ ಕಶೆಂ?

ಸೈಲೆಂಟ್ ಮೋಡಾರ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಫೋನ್ ತುಮಿ ಸೊದುಂಕ್ ಕಷ್ಟಾತಾತ್ ನ್ಹಯ್? ಪುಣ್ ಹಿ ಸಮಸ್ಯಾ ಸುಲಭ್ ರಿತಿರ್ ಪರಿಹಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ. ಹಿ ವಿಧಾನಾಂ ಪಾಳಾ – ಸೈಲೆಂಟ್ ಮೋಡ್: ಘರಾಂತ್ಲೆಂ ವೈಫೈ ನೆಟ್’ವರ್ಕ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಸೈಲೆಂಟಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಫೊನಾನ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಖಾತ್ರಿ....
Life Style

ವಿಂಡೋಸ್ 10 ಪರ್ನ್ಯಾ ಆವೃತ್ತೆಕ್ ಪಾಟಿಂ ವೆಚೆಂ ಕಶೆಂ?

ವಿಂಡೋಸ್ 10 ತುಮಿ ಇನ್’ಸ್ಟಾಲ್ ಕೆಲಾ ಪುಣ್, ನವ್ಯಾ ಫೀಚರಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ತುಮ್ಕಾಂ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಕಷ್ಟ್ ಮಾರ್ತಾನಾ, ಹೆಂ ತುಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಗ್’ಲ್ಲೆಂ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಪ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಯೆಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಪರ್ನ್ಯಾ ಒಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ವೆಚೆಂ ಕಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತುಮಿ ಚಿಂತುನ್ ಆಸಾತ್? ತರ್ ತರ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಸಾ ಮಾಹೆತ್ ವಿಂಡೋಸ್ 7....
Life Style

ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ತುರ್ತಾನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕರುಂಕ್ ಟಿಪ್ಸ್

ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಯುಗಾಂತ್ ಮ್ಹಾರಗ್ ಫೋನ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾಕೀ ಬರಿ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬಾಳ್ವಿ ಆಸ್ಚೆಂ ಫೋನ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಗರ್ಜೆಚೆಂ. ಚಡ್ತಾವ್ ಫೊನಾಂ ದುರ್ಬಲ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಯೆತಾತ್ ಆನಿ ತಿಂ ಘೆತ್’ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಉರೊಂವ್ಚಿ ಆನಿ ತುರ್ತಾನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕರ್ಚೆಂಚ್ ವ್ಹಡ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯಾ....
Life Style

ಆನಿ ಮುಕಾರ್ ಫೇಸ್ ಬುಕಾರೀ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ !

ಲೋಕ್ ಆತಾಂ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಖಬ್ರೊ ಖಾಯ್ಸ್ ಕರ್ತಾ. ಚಡ್ತಾವ್ ಖಬ್ರೆ ಪತ್ರಾಂಯ್ ಫೇಸ್ ಬುಕಾರ್ ಖಬ್ರ್ಯಾಚೆಂ ಲಿಂಕ್ ಚಿಡ್ಕಾಯ್ತಾತ್. ಹೆಂ ಪಳೆಯಿಲ್ಲೆಂ ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ಆತಾಂ ಸ್ವತಃ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಫುಡೆಂ....
Life Style

ಭಾಂಗಾರಾಕ್ ದೆಂವ್’ಲ್ಲೆಂ ಮೋಲ್ ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆಂ ಚಡ್ಲೆಂ !

ತೀನ್ ಹಾಪ್ತ್ಯಾಂಥಾವ್ನ್ ದೆಂವೊನ್ಂಚ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆಂ ಭಾಂಗಾರಾಚೆಂ ಮೋಲ್ ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆ 600 ರುಪ್ಯಾ ತಿತ್ಲೆಂ ಚಡೊನ್ ಹರ್ 10 ಗ್ರಾಮಾಕ್ 26 ಹಜಾರ್ ರುಪ್ಯಾಂಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ಲೆಂ. ಜಾಗತಿಕ್ ಬಾಜಾರಾಂತ್, ಭಾಂಗಾರಾಕ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಚಡ್’ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಶೆಂಚ್ ದೇಶೀಯ್ ಬಾಜಾರಾಂತ್, ಭಾಂಗಾರಾಚ್ಯಾ ವಿಕ್ಪ್ಯಾಂನಿ ಚಡ್ ಭಾಂಗಾರ್ ಘೆತ್’ಲ್ಲೆವರ್ವಿಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್....
Life Style

ಫೇಸ್ ಬುಕಾರ್ ತುಮ್ಚಿಂ ಫೋನ್ ನಂಬ್ರಾಂ ಘಾಲ್ನಾಕಾತ್!

ಲಂಡನ್: ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗೊ ಫೇಸ್ ಬುಕಾಚೆರ್ ತುಮ್ಚಿಂ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬ್ರಾಂ ಘಾಲ್ನಾಕಾತ್. ಅಶೆಂ ನಂಬ್ರಾಂ ಘಾಲ್ಚೆಂ ಬೋವ್ ಅಪಾಯ್ಕಾರಿ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಏಕ್ ಸಂಸೊದ್ ವರ್ದಿ! ಫೇಸ್ ಬುಕಾಂತ್ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬ್ರಾಂ ಮಾರಿಫಾತ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಕರ್ತೆಲೆ ಸಲೀಸಾಯೆನ್ ತುಮ್ಚಿ ವೆಯುಕ್ತಿಕ್ ಮಾಹೆತ್ ಚೊರ್ತಾತ್. ಆನಿ ಹೊ ವಿವರ್ ಹೆರಾಂಕ್ ವಿಕ್ಚೊ ಸಂಭವ್’ಯೀ....
Life Style

ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಂತೀ ಆಯ್ಲೆಂ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ !

ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೆಂ ಲೊಕಾ ಮೊಗಾಳ್ ಮೈಕ್ರೋ ಬ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಸೈಟ್ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಕನ್ನಡ ತಶೆಂ ಹೇರ್ ಭಾರತೀಯ್ ಭಾಸೊ ವಾಪಾರ್ತಲೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾ ಫುಡೆಂ ಕನ್ನಡಾಂತ್’ಯೀ ಟ್ವೀಟ್ ಕರ್ಯೆತಾ. ಟ್ವಿಟರಾಕ್ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ್ ಭಾಸೊ ಕನ್ನಡ, ಗುಜರಾತಿ, ಮರಾಠಿ ಆನಿ ತಮಿಳ್ ನವ್ಯಾನ್ ವಾಪಾರುಂಕ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ಹ್ಯೊ ಭಾಸೊ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕರ್ಚೆಂ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್....
Life Style

ನವ್ಯಾ ರಂಗಾಂನಿ ಸೊಭ್ತಲೆಂ ಕವಾಸಕಿ ನಿಂಜಾ

ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಕವಾಸಕಿ ನಿಂಜಾ 650 ಆನಿ ಇಆರ್-6ಎನ್, ನವ್ಯಾ ರಂಗಾಂಚೆ ವಿಂಚವ್ಣೆಂತ್ ಲಾಭ್ತಾ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ನಮುನ್ಯಾಂತ್ ಥೊಡ್ಯೊ ಕೊಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಬದ್ಲಾವ್ ತಾಂತುಂ ಆಸ್ತಲ್ಯೊ. ಅಂತರ್’ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಬಜಾರಾಂತ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳಾಯ್ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲೆಂ ಕವಾಸಕಿ ನಿಂಜಾ 650 ಆನಿ ಇಆರ್-6ಎನ್, 2016 ಸಾಲಾಂತ್ ನವ್ಯಾ ರಂಗಾಂನಿ....
Life Style

ಸಂಬಂಧ್ ತುಟ್ತಾನಾ ವೆಗ್ಗಿಂ ಬೆಜಾರಾಯ್ ಭೊಗ್ಚಿ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ಆನಿ ವೆಗ್ಗಿಂ ತ್ಯಾ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಂತ್ಲೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂಯೀ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂನಿ

ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್: ಮೊಗಾ ಸಂಬಂಧ್ ತುಟುನ್ ಪಡ್ತಾನಾ ಯುವತಿಂಚ್ಯಾಕೀ, ಯುವಕಾಂನಿ ದೇವ್’ದಾಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಚಡ್ ವೇಳ್ ಕರ್ಗುನ್ ಬಸ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಸಾಬೀತ್ ಜಾಲಾ. ಸಂಬಂಧ್ ತುಟ್ತಾನಾ ಕೊಡು ಉಡಾಸಾಂತ್ ಚಡ್ ಬೆಜಾರಾಯ್ ಭೊಗ್ಲ್ಯಾರೀ ಚೆಡ್ವಾಂಚ್ ವೆಗ್ಗಿಂ ಹ್ಯಾ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಂತ್ಲೆ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಎಕಾ ಸಂಸೊದಾಚ್ಯಾ ವರ್ದೆಂತ್ ಕಳುನ್....
Life Style

ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಪಾತ್ಯೆಯಾ!

ಸಬಾರ್ ಜಣಾಂಕ್ ವಾರ್ಯ್ಯಾಚೆಂ ಮಾಲಿನ್ಯ್, ಉದ್ಕಾಚೆಂ ಮಾಲಿನ್ಯ್ ತಶೆಂಚ್ ಆವಾಜಾಚೆಂ ಮಾಲಿನ್ಯ್ ಆನಿ ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಘಡ್ಚ್ಯಾ ಅಪಾಯಾಂ ವಿಶಿಂ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ತಾ. ಸಾಂಗಾತಾ ಘರಾಂತ್ ವಾಪರ್ಚ್ಯಾ ರಾಸಾಯನಿಕಾಂಚೊ ಆನಿ ತಾಂಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಲುಕ್ಸಾಣಾವಿಶಿಂಯೀ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ತಾ. ಪುಣ್ ರಾಂದುಂಕ್ ವಾಪರ್ಚ್ಯಾ ಆಯ್ದಾನಾಂ ವರ್ವಿಂ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಅಪಾಯಾ ವಿಶಿಂ ತುಮ್ಕಾಂ....
Life Style