ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್

ರಾಂದ್ಪಾ ಕುಡಾಂತ್ಲೊ ಕಚ್ರೊ ಸಾರೆಂ ಕರ್ತಾ: ಕ್ಲೆಮೆಂಟ್ ಜಯಕುಮಾರ್

ಐ.ಟಿ. ಪ್ರೊಫೆಶನಲ್ ಕ್ಲೆಮೆಂಟ್ ಜಯಕುಮಾರ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರ್ಚಾ ರಾಂದ್ಪಾ ಕುಡಾಂತ್ಲೊ ಕಚ್ರೊ ಉದ್ಕಾಚೊ ಆನಿ ಸುಕೊ ಕಚ್ರೊ ಸಾಂಗಾತಾ ಘಾಲ್ನ್ ಸಾರೆಂ ಕರ್ತಾ ಆನಿ ಟೆರೆಸಾಚೆರ್ ಗೊಣಿಯಾಂನಿ ವಿವಿಧ್ ರಾಂದ್ವಯ್ ಉತ್ಪನ್ನ್ ಕರ್ತಾ...
Fertilizer

ಹೋಟೆಲಾಂತ್ ರೂಮ್ ಕರ್ನ್ ರಾವ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಚತ್ರಾಯ್...!

ಆಮ್ಚೆ ಪೈಕಿಂ ಸಬಾರಾಂಕ್ ಕಾಮಾ ನಿಮ್ತಿಂ ವ ಭೊಂವೊಂಕ್ ಗೆಲ್ಲೆ ಕಡೆ ಹೋಟೆಲಾಂನಿ ರೂಮ್ ಕರ್ನ್ ರಾವಾಜೆ ಪಡ್ತಾ. ರೂಮ್ ಕರ್ನ್ ರಾವ್ತಾನಾ ಭಲಾಯ್ಕೆಚಿ ಚತ್ರಾಯ್ ಘೆಂವ್ಚಿ ಬರಿ. ಪಂಚ್ ತಾರಾ ಹೋಟೆಲಾಂನಿ ಬರಿ ನಿತಳಾಯ್ ಆಸ್ತಾ. ರೂಮ್, ಟೊಯ್ಲೆಟ್, ಬೆಡ್ಡ್, ಟೆಲಿಫೋನ್, ಗ್ಲಾಸ್...
Cleanliness

ಚೆಡ್ವಾಂ, ಖಾಡ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಚೆಡ್ಯಾಂಕ್ ಚಡ್ ಪಸಂದ್ ಕರ್ತಾತ್!

ಚೆಡ್ವಾಂಚೆಂ ಮನ್ ಪಾರ್ಕುಂಚೆಂ ಸುಲಭಾಯೆಚೆಂ ಕಾಮ್ ನ್ಹಯ್. ಚೆಡ್ವಾಂ, ಖಂಚ್ಯಾ ಥರಾಂಚ್ಯಾ ಚೆಡ್ಯಾಂಕ್ ಪಸಂದ್ ಕರ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಕಷ್ಟ್. ಚಡಾವತ್ ಚೆಡ್ವಾಂ ಶೇವ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಚೆಡ್ಯಾ ವರ್ನಿ ಖಾಡ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಚೆಡ್ಯಾಕ್ ಪಸಂದ್...
Stlye

ನಾಕ್ಷ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ‘ಪಾಲಿಶ್ ಪರ್ವತ್’

ಕೆನಡಾ ಮುಳಾಚಿ ನಾಕ್ಷ್ಯಾಂಚಿ ವಿನ್ಯಾಸಕಿ ಕ್ರಿಸ್ಟೇನ್ ರೊಟೆನ್’ಬರ್ಗ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ನಾಕ್ಷ್ಯಾಂಕ್ ನವೆಂ ರೂಪ್ ದೀವ್ನ್ ಖಬ್ರೆಂತ್ ಆಸಾ. ವಿವಿಂಗಡ್ ರಂಗಾಚೆ ನೇಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ವಾಪರ್ನ್ ಒಟ್ಟುಕ್ 116 ಲೇಯರ್ ನಾಕ್ಷ್ಯಾಂಚೆರ್ ಘಾಲ್ಯಾತ್. ಹ್ಯಾ ನಾಕ್ಷ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಶೃಂಗಾರಾಕ್ ‘ಪಾಲಿಶ್ ಮೌಂಟೆನ್’ ಮ್ಹಣ್...
Nail Style

ಕಾಜಾರಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಚೆಡ್ವಾಂ ಮೊಟಿಂ ಕಶಿಂ ಜಾತಾತ್?

’ಕಾಜಾರಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಅಶಿ ನಾತ್’ಲ್ಲಿಂ, ಆತಾಂ ಮಸ್ತು ಮೊಟಿ ಜಾಲ್ಯಾಂ’ ಅಶೆಂ ಸಬಾರ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚೆಂ ರುದಾನ್ ಆಯ್ಕಾತಾಂವ್. ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಪಯ್ಲೆಂ ಬಾರೀಕ್ ಆಸ್’ಲ್ಲಿಂ ಚೆಡ್ವಾಂ, ಮೊಟಿಂ ಕಶೆಂ ಜಾತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಬಾರಾಂಕ್...
Weight Gain

ಜೂನ್ 28 ತಾರಿಕೆರ್, 251 ರುಪ್ಯಾಚೆಂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಹಾತಾಕ್ ಮೆಳ್ತೆಲೆಂ!

251 ರುಪ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ದಿತಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಭಾಸಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ರಿಂಗಿಂಗ್ ಬೆಲ್ ಕಂಪೆನಿನ್ ವ್ಹಡ್ ಪ್ರಚಾರ್ ಕರ್ನ್, ಲಾಖೊ ಲೊಕಾಂನಿ ಬುಕ್ ಕರ್ನ್ ಪಯ್ಶೆ ಭರ್’ಲ್ಲೆ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ವಿವಿಧ್ ಸಮಸ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಕಂಪೆನಿ ಥಂಡ್ ಪಡ್’ಲ್ಲಿ. ಆತಾಂ ಪರತ್ ಹ್ಯಾ ಕಂಪೆನಿನ್...
Smart Phone

9,800 ಫಿಟಿ ಗುಂಡಾಯೆಂತ್ ’ಸಾಗೊರ್ ಪ್ರಯೋಗ್ ಶಾಳಾ’

ಸದಾಂಚ್ ಏಕ್ ನಾ ತರ್ ಏಕ್ ಅಶೆಂ ಕಿತೆಂ ತರೀ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ಚಾ ಚೀನಾನ್, ಆತಾಂ ಆನ್ಯೆಕಾ ಸಾಹಸಾಕ್ ಹಾತ್ ಘಾಲಾ. ದಕ್ಷಿಣ್ ಏಷ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ದರ್ಯಾಚೆರ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಹಕ್ಕ್ ಆಸಾ ಕರುಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್’ಲ್ಲೆಂ ಚೀನಾ, ಆತಾಂ ಹ್ಯಾ ದರ್ಯಾಂತ್ 9,800 ಫಿಟಿ ಗುಂಡಾಯೆಂತ್...
Masive Sea Lab

ಮನಿಸ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕರ್ಮಾಂ ವರ್ವಿಂ ಆವ್ಕ್ ವಾಡಂವ್ಕ್ ವ ಉಣೆಂ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ!

ಮನ್ಶಾಚೆಂ ಜನನ್ ಆನಿ ಮರಣ್ ನಿಶ್ಚಯ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಆಸ್ತಾ. ಪುಣ್, ಜ್ಯೋತಿಷ್ ಶಾಸ್ತ್ರ್ ಪ್ರಕಾರ್ ಮನಿಸ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕರ್ಮಾಂ ವರ್ವಿಂ ಆವ್ಕ್ ವಾಡಂವ್ಕ್ ವ ಉಣೆಂ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ. ಥೊಡಿಂ ಕಾಮಾಂ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಮನ್ಶಾಚೆಂ ಆವ್ಕ್ ಉಣೆ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್...
Life

ಹ್ಯಾ ದೇಶಾಂನಿ, ಉದ್ಕಾಚ್ಯಾಕೀ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸವಾಯ್!

ಭಾರತಾಂತ್ ಪೆಟ್ರೋಲಾಚೆಂ ಮೋಲ್ ಆಕಾಸಾಕ್ ಚಡೊನ್, ವಾಹನ್ ಸವಾರಾಂಕ್ ಶೊಕ್ ದಿಲಾ. ಪಾಟಾಪಾಟ್ ತೀನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡಿಸೆಲಾಚೆಂ ಮೋಲ್ ಚಡ್ಲಾಂ. ಪುಣ್ ಥೊಡ್ಯಾ ದೇಶಾಂನಿ ಪೆಟ್ರೋಲಾಚೆಂ ಮೋಲ್ ಉದ್ಕಾಚ್ಯಾ ಬಾಟ್ಲೆಚ್ಯಾಕೀ ಸವಾಯ್...
Petrol

ಪಾಲ್ ಮುಕ್ಲೆಂ ಭವಿಷ್ಯ್ ಸಾಂಗ್ತಾ!

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಪಾಲ್ ಸಯ್ತ್ ಭವಿಶ್ಯ್ ಸಾಂಗ್ತಾ ಖಂಯ್. ಆಮ್ಚಾ ಆಂಗಾರ್ ಪಾಲ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಶುಭ್ ಆನಿ ಅಶುಭ್ ಘಡಿಯೊ ಆಸಾತ್. ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ದಾವ್ಯಾ ಕುಶಿಕ್ ಆನಿ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ಉಜ್ವ್ಯಾ ಕುಶಿಕ್ ಪಾಲ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಅಶುಭ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ತ್ಯಾಚ್ ರಿತಿನ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾಕ್...
Lizard

ಫ್ಲಿಪ್’ಕಾರ್ಟ್ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ಏಕ್ ವಾಯ್ಟ್ ಖಬಾರ್

ಮಾಹೆತ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ್ ಆಜ್ ಮನ್ಶಾಂ ಜೀವನಾಚೆಂ ವಿಧಾನ್’ಚ್ ಬದ್ಲುಂಕ್ ಸಕ್ಲಾಂ. ಬಸ್’ಲ್ಲೆ ಕಡೆಂ ಥಾವ್ನ್’ಚ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಚ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಪಳೆಂವ್ಚಾ ತಶೆಂ ಕಸಲಿಯ್ ವಸ್ತ್ ಘೆಜಯ್ ತರ್ ತಿ ಸುವಿಧಾ ಪ್ರಾಪ್ತ್ ಆಸಾ. ಅಸಲಿಚ್ ಸೆವಾ ಅರ್ಪುಂಚಿ ಭಾರತಾಚಿ ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ಕಂಪೆನಿ...
India

ಮೆಹೆಂದಿಚೊ ರಂಗ್ ಎಕಾಚ್ ದಿಸಾನ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಜಾತಾ!

ಕಾಜಾರ್ ಸೊಭಾಣಾಂಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ವ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಬರ್ಯ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮ್ ಕಾರ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ಸ್ತ್ರೀಯಾಂನಿ, ಚಲಿಯಾಂನಿ ಮೆಹೆಂದಿ ಘಾಲ್ಚಿ ಆಸ್ತಾ. ಚಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಾತಾಂಚೆರ್ ಆನಿ ಪಾಯಾಂಚೆರ್, ಸೊಭಿತ್ ಡಿಜಾಯ್ನಾಚಿ ಫುಲಾಂ ವ ಹೆರ್ ಆಕೃತ್ಯೊ ಕರ್ತಾತ್. ಘಾಲ್ಲಿ ಮೆಹೆಂದಿ ಸುಕ್ಲ್ಯಾ...
Mehandi

ವೆಗಿಂಚ್ ಚಲ್ಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂಚ್ ಚಡ್ ಸಕ್ತಿವಂತ್!

ಭುರ್ಗಿಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂಕ್ ಖಂಯ್ ನಾತ್ಲೊ ಮೋಗ್, ಚತ್ರಾಯ್, ಆಸಕ್ತ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಆಸ್ತಾ. ಆಪ್ಲೆಂ ಭುರ್ಗೆಂ ಚಲ್ಚೆಂ, ಗೊದ್ದೆ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಹೆಂ ಪುರಾ ವಿಸ್ರೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಭುರ್ಗೆಂ ವೆಗಿಂಚ್ ಚಲೊಂಕ್ ಶಿಕ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಜಾತಾ ತೆಂ ಜಾಣಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಹಿ ಕಾಣಿ ವಾಚಾ...
London

ಡಿಸ್ನಿ ಲ್ಯಾಂಡಾಕ್ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಜಾವ್ನ್ ತಯಾರ್ ಜಾತಾ ‘ವಾಂಡಾ ಸಿಟಿ’

ಮನೋರಂಜನ್ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂತ್ ಆಮೇರಿಕಾಚ್ಯಾ ಡಿಸ್ನಿ ಲ್ಯಾಂಡಾನ್ ವ್ಹಡ್ ನಾಂವ್ ಘೆತ್ಲಾಂ. ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾಂತ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಥೀಮ್ ಪಾರ್ಕಾ ಪರಿಂಚ್ ಚೀನಾಚಾ ಶಾಂಘೈ ನಗರಾಂತ್ ಪಾರ್ಕ್ ಆರಂಭ್ ಕರುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಡಿಸ್ನಿ ಲ್ಯಾಂಡಾಕ್ 5.5 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್...
China

ಬರೊ ವೇಳ್ ಪಳವ್ನ್ ವ್ಹಾಣೊ ಖರೀದ್ ಕರಾ

ಬೂಟ್ಸ್ ವ ವ್ಹಾಣೊ ಖರೀದ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕಾಳಿಂಚಾ ವೆಳಾ ಬದ್ಲಾ ಸಾಂಜೆಚೊ ವೇಳ್ ಬರೊ ಖಂಯ್. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಪ್ರಕಾರ್ ನ್ಹಯ್, ಬಗಾರ್ ವ್ಯೆಗ್ಯಾನಿಕಾಂಚ್ಯಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯೆ ಪ್ರಕಾರ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸುರ್ಯೊ ಬುಡೊನ್ ವ್ಹೆಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಬೂಟ್ಸ್ ವ ವ್ಹಾಣೊ ಕಾಣ್ಘೆಂವ್ಚೆಂ...
Shoes

ಗಿನ್ನೆಸ್ ದಾಖ್ಲ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಸಗ್ಳೆ ದಾಂತ್ ಕಾಡ್ಲೆ! ಆಂಗಾರ್ 500 ಅಚ್ಚ್ಯೊ...!

ಗಿನ್ನೆಸ್ ಬುಕಾಂತ್ ದಾಖ್ಲೊ ದಾಖಲ್ ಕರ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಸಬಾರ್ ಜಣ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಪ್ರಯತನ್ ಕರ್ನ್ ದಾಖ್ಲೊ ರಚುಂಕ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾತಾತ್. ಪುಣ್ ಹಾಂಗಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಗಿನ್ನೆಸ್ ದಾಖ್ಲೊ ರಚ್ಚೊಚ್ ಏಕ್ ಜೀವನ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲಾಂ. ಏಕ್ ನಾ ತರ್ ಏಕ್ ದಾಖ್ಲೊ...
Guiness Record

ಕೇವಲ್ 49 ರುಪ್ಯಾಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾ ಎ.ಸಿ ಆನಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್!

ವೊಡಾಪೋನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ಆಕರ್ಷಕ್ ಆಫರ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ಕೇವಲ್ 49 ರುಪ್ಯಾಂಕ್ ತುಮಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ವ ಎ.ಸಿ ಕಾಣ್ಘೆಂವ್ಚೊ ಅವ್ಕಾಸ್ ದಿಲಾ. ಫಟಿ ಮಾರ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಿನಾಕಾತ್. ಆಮಿ ಸತ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂವ್ (!). ವೊಡಾಫೋನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗ್ರಾಹಕಾಂ ಖಾತಿರ್...
India

ತುಮಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ವಾಪರ್ತಾತ್?

ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಫೋನ್ ವಾಪರ್ತೆಲ್ಯಾಂಚೊ ಸಂಖೊ ವಾಡೊನ್’ಚ್ ಯೆತಾ. ತಾಂತುಯಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ವಾಪರ್ತೆಲ್ಯಾಂಚೊ ಸಂಖೊ ಕಾಂಯ್ ಉಣೊ ನಾ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪೋನಾ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗೆ ವಾಪರ್ತೆಲ್ಯಾಂಚೊ ಸಂಖೊಯಿ...
Whatspp

ಹಿ ಜೊಡಿ ತೀನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲಿಂ

ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಮೋಗ್ ಕರ್ನ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ವ್ಹಡಾಂಚಿ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಮೆಳ್ಚಿ ಕಷ್ಟ್. ಆನಿ ತಾಂತುಯಿ ಅಂತರ್’ಜಾತಿಚೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಥೊಡಿಂ ವ್ಹಡಿಲಾ ಮಾತ್ಯಾರ್ ಆಕಾಸ್’ಚ್ ಕೊಸಾಳ್ಳೆ ಪರಿಂ ವಾಗ್ತಾತ್. ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣಾಂನಿ...
Marriage

ಕಾಜಾರಿ ಬಾಯ್ಲಾಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಕರ್ಶಿತ್ ದಿಸ್ತಾತ್?

ಕಾಜಾರಿ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾಕೀ ಆಂಕ್ವಾರ್ ಚೆಡ್ಯಾಂಕ್ ಸಪ್ಣಾಂ ಪಡ್ಚಿಂ ಚಡ್. ತಾಂತುಂಯ್ ಫುಡಾರಾಂತ್ ಆಪ್ಲಿ ಜಿಣ್ಯೆ ಸಾಂಗಾತಿಣ್ ಜಾತಲ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಸಬಾರ್ ಆಶಾ ಅತ್ರೇಗ್ ತಾಂಚೆ ಥಂಯ್ ಆಸ್ತಾತ್. ತಾಕಾಚ್ ತಾಂಕಾಂ ಏಕ್ ರೋಲ್ ಮೊಡೆಲ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್ತಾ. ತಾಂಚೆ ರೋಲ್ ಮೊಡೆಲ್...
Married Woman