ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್

7 ಭಾಸಾಂನಿ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಧಾಕ್ಟುಲೆಂ ಭುರ್ಗೆಂ!

ಹ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಪುರ್ತಿಂ 4 ವರ್ಸಾಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾಂತ್. ಪೂಣ್ ತಾಚಿ ಪ್ರತಿಭಾ ಮಾತ್ರ್ ವ್ಹಡಾಂಕ್ ಮಿಕ್ವಾತಾ. ತಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಬೆಲ್ಲಾ ದೆವ್ಯಾತ್ಕಿನಾ, ಫಟಾಪಟ್ 7 ಭಾಸಾಂನಿ ಉಲಯ್ತಾ. ರಷ್ಯಾಚ್ಯಾ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಂತ್ ತಾಣೆಂ ಭಾಗ್ ಘೆತ್’ಲ್ಲೊ. ವಿವಿಂಗಡ್ ಭಾಸಾಂನಿ ಉಲಂವ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ...
Talent

ಘಂಟ್ಯಾಕ್ 2,787 ಪಳ್ಟ್ಯೊ ಮಾರ್ನ್ ಗಿನ್ನೆಸ್ ಬುಕಾಂತ್ ದಾಖ್ಲೊ ರಚ್ಲೊ!

ಬೊಂಗೊ ಫುಲೊನ್ ಯೆತಾನಾಂಚ್ ಪರ್ಮಳ್ ದಿತಾ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ತ್ಯಾಚ್ ಪರಿಂ ಬೆಂಗ್ಳುರ್’ಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಚೆಡ್ವಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಯೆದೆಶ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆರ್ 2,787 ಪಳ್ಟ್ಯೊ ಎಕಾ ಘಂಟ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಮಾರ್ನ್ ಗಿನ್ನೆಸ್ ದಾಖ್ಲೊ ರಚ್ಲಾ. ಹ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ದೀಕ್ಷಾ ಗಿರೀಶ್ ಆನಿಂ ಪ್ರಾಯ್ ಫಕತ್...
Somersault

27 ಹಜಾರಾಂಚೆಂ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಧರ್ಮಾರ್ಥ್ ಮೆಳ್ತಾ!

ದೀಪಾವಳಿ ಲಾಗಿಂ ಯೆತಾ ಆಸ್ತಾಂ, ಸಬಾರ್ ಕಂಪೆನಿ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ವಿವಿಧ್ ಇನಾಮಾಂ ದಿತಾ. ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ಆಪ್ಣಾ ಕುಶಿಕ್ ವೊಡ್ಚ್ಯೆ ಖಾತಿರ್ ನವಿಂ ನವಿಂ ಯೋಜನಾ ಘೆವ್ನ್ ಯೆತಾತ್. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ತಯಾರಕ್ ಆಸುಸ್, ಹ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಇನಾಮ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಮುಕಾರ್ ಆಯ್ಲಾಂ...
Smart phone

ಪ್ರೇಮಾನ್ ಏಕ್ ವಿಭಿನ್ನ್ ಕಾರ್ ರಚ್ಲೆಂ!

19 ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆಚೊ ಪ್ರೇಮ್ ಠಾಕೂರ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ನ್ಹಯ್ ವ ಇಂಜಿನಿಯರ್’ಯಿ ನ್ಹಯ್. ತರೀಪೂಣ್ ತಾಣೆಂ ಏಕ್ ವಿಭಿನ್ನ್ ಕಾರ್ ರಚ್ಲಾಂ. ಕಶೆಂ ಜಾಣಾಂತ್’ಗಿ? ಯೂ ಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೊ ಪಳವ್ನ್ ಹೆಂ ಸಾಧನ್ ಕೆಲಾಂ. ಪ್ರೇಮಾ ಕಡೆಂ ಚಡ್ ಪಯ್ಶೆ ನಾತ್ಲೆ. ಇಂಜಿಯರಿಂಗ್...
Effort

ಜಿಯೊ ಸಿಮ್ ಧರ್ಮಾರ್ಥ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ, ಥೊಡ್ಯೊ ಆನ್’ಲೈನ್ ಕಂಪೆನಿ ಸೆವಾ ಶುಲ್ಕ್ ಘೆತಾತ್!

ರಿಲಾಯನ್ಸ್ ಕಂಪೆನಿನ್ ಜಿಯೊ ಸಿಮ್ ಅಖ್ಯಾ ದೇಶಾಂತ್ ಸಂಚಾಲನ್ ಕರ್ತಾನಾ ಸಬಾರ್ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಕಂಪೆನಿ ತಾಚ್ಯೆ ಬರಾಬರ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಕ್ ದೆಂವ್ಲ್ಯಾತ್. ಹಾಂಚ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಫಾಯ್ದೊ ಜಾಲಾ. ಥೊಡ್ಯಾ ಕಂಪೆನಿಂನಿ ಡೇಟಾ ಕೊಲಾಂಚಿ ದರ್’ಯಿ ಉಣಿ ಜಾವ್ನ್...
Reliance Jio

ಫಳ್ ವಸ್ತು ಸಂಗಿ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲಾಂ!

ತ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಆತಾಂ 29 ವರ್ಸಾಂಚಿ ಪ್ರಾಯ್. ಎದೊಳ್’ಯಿ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾಂ. ವಿಚಾರ್ಲ್ಯಾರ್ ಫಳ್ ವಸ್ತು ಸಂಗಿ ಆಪ್ಣಾಚೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾ. ಹೆಂ ತಮಾಸೊ ನ್ಹಯ್, ಸತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಧಾ ವರ್ಸಾಂ ಗೆಲ್ಯಾರೀ ಬೇಲ್ ಫಳ್ ಕುಸಾನಾಸ್ತಾನಾ ಉರ್ತಾ,...
Religious & Beliefs

ಹ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ ಮೊಬಾಯ್ಲಾಕ್ 11 ನಂಬ್ರಾಂ ಜಾತೆಲಿಂ!

ಎದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ 10 ನಂಬ್ರಾಂ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಮೊಬಾಯ್ಲಾಕ್ 11 ನಂಬ್ರಾಂ ಯೆಂವ್ಚಿಂ ಆಸಾತ್ ಖಂಯ್. ದೂರ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಇಲಾಖ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ವಿಚಾರ್ ಕರ್ನ್ ವೆಗಿಂಚ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಮೊಬಾಯ್ಲಾಕ್ 11 ನಂಬ್ರಾಂ ಜಾತೆಲಿಂ. ಮೊಬಾಯ್ಲಾಚ್ಯೆ ಗ್ರಾಹಕ್ ಚಡೊನ್ ಯೆತಾತ್...
Telecommunication

ಬಿ.ಎಸ್.ಎನ್.ಎಲ್ ಥಾವ್ನ್ ವ್ಹಡ್ ‘ಒಫರ್’

ಉಣ್ಯಾ ದರಿರ್ ‘ಅಂತರ್’ಜಾಳ್ ಆನಿಂ ಫೋನಾ ಸವ್ಲತೆಚ್ಯಾ ವಿಷಯಾಂತ್ ಆತಾಂ ಟೆಲಿಕೊಮ್ ಕಂಪೆನಿ ಮಧೆಂ ಝಜ್’ಚ್ ಚಲೊನ್ ಆಸಾ ಆಸ್ತಾಂ ಬಿ.ಎಸ್.ಎನ್.ಎಲ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ‘ಒಫರ್’ ಮುಕಾರ್ ದವರ್ನ್ ಉರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಕಂಪೆನ್ಯಾಂಕ್ ಚಾಲೆಂಜ್...
BSNL Company

ಫಕತ್ 249 ರುಪ್ಯಾಂಕ್ ಏರ್’ಟೆಲ್ ಥಾವ್ನ್ 10 ಜಿಬಿ ಡಾಟಾ!

ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ವಯ್ರ್ ‘ಒಫರ್ಸ್’ ದೀವ್ನ್ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ಆಕರ್ಸುಂಕ್ ಟೆಲಿಕೊಮ್ ಕಂಪೆನ್ಯೊ ಮುಖಾರ್ ಸರ್ಲ್ಯಾತ್. ದೇಶಾಚಿ ಅತೀ ವ್ಹಡ್ ಟೆಲಿಕೊಮ್ ಕಂಪೆನಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚಿ ಏರ್’ಟೆಲ್ ಕಾಂಯ್ ಪಾಟಿಂ ಉರೊಂಕ್ ನಾಂ. ಗುಜರಾತ್ ರಾಜ್ಯಾಂತ್ ಏರ್’ಟೆಲಾನ್ ಭರ್ಜರಿ ಓಫರಾಂ ಸಂಗಿಂ...
Airtel

ಫೇಸ್ ಬುಕಾನ್ ಲೋಕಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಯಾ!

ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗೊ ಫೇಸ್ ಬುಕಾನ್ ಆನ್’ಲೈನ್ ಶೊಪಿಂಗ್ ಕಂಪೆನಿಂಕ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ದೀಂವ್ಕ್ ಚಿಂತ್ಲಾಂ. ತಾಣೆಂಯಿ ಆತಾಂ ಆನ್’ಲೈನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಯಾ. ಹಾಂತು ಗ್ರಾಹಕಾಂನಿ ವಸ್ತು ಘೆವ್ಯೆತಾ ಆನಿಂ ವಿಕ್ರೊಯಿ ಕರ್ಯೆತಾ ಖಂಯ್. ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ಗ್ರಾಹಕಾಂನಿ ವರ್ಸಾಂ ಪಯ್ಲೆಂಚ್...
Online Shopping

ಕಾಕುಸ್ ಬಾಂದುಂಕ್ ನಗ್ ಆಡವ್ ದವರ್ಲೆಂ!

ಉತ್ತರ್ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್, ರಾಯ್ ಬರೇಲಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಬಹೇರಿ ತೆಹ್ಸಿಲ್ ಗಾಂವಾಂತ್ಲಿ ಏಕ್ ಸ್ತ್ರೀ ಸುಮನ್ ಗಂಗ್ವರ್, ಸಮಾಜಾಕ್ ಆದರ್ಶ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ಕಾರಣ್ ತಿಣೆಂ ಏಕ್ ಬರೆಂ ಕಾಮ್ ಕೆಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾ ಖಾತಿರ್ ಏಕ್ ಕಾಕುಸ್ ಬಾಂದ್ಲಾ. ಆಪ್ಲೆಂ ಭಾಂಗಾರಾಚ್ಯೆ ನಗ್ ಆಡವ್ ದವರ್ನ್...
Ideal

ಕಾಪ್ಡಾಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ವಾಡಂವ್ಚ್ಯೆ ಗೊಂಡೆ!

ಕಾಪಾಡ್, ಭಾರತೀಯ್ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚೆಂ ಅತ್ಯಂತ್ ಆಕರ್ಷಣಿಯ್ ನ್ಹೆಸಾಣ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ತ್ಯಾ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ್ ಹೆರ್ ಕಸಲಿಯಿ ಫ್ಯಾಶನೇಬಲ್ ವಸ್ತ್ರಾಂ ಯೆಂವ್ದಿತ್, ಪೂಣ್ ಕಾಪ್ಡಾಕ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೊ ಮಾನ್, ಗೌರವ್ ಆನಿಂ ತಿ ಸೊಭಾಯ್ ವರ್ಣುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚ್ಯಾ ಅಭಿರುಚಿ ಪ್ರಮಾಣೆ ವಿವಿಧ್ ಡಿಜಾಯ್ನಾರ್...
Beauty

ಹಾಂಗಾಚೊ ಲೋಕ್ ಜಾನ್ವಾರಾಂಚ್ಯಾ ಮೂತಾಂತ್ ಸ್ನಾನ್ ಕರ್ತಾತ್!

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೇಶಾಂತ್ ಗಾಯ್ಕ್ ದೇವ್ ಮ್ಹಣ್ ಮಾನ್ತಾತ್. ತರ್ ತಿಚ್ಯಾ ಮೂತಾಕ್’ಯಿ ಮಹತ್ವ್ ಆಸಾ ಆನಿಂ ತಿಚ್ಯೆ ಶೆಣ್ ಬರ್ಯ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂ ವೆಳಾರ್ ಉಪಯೋಗ್ ಕರ್ತಾತ್. ಜಶೆಂ ಜಾಲಾಂಕ್ ಆದಿಂ ಶೆಣಾಚೊ ಲೇಪ್ ಕಾಡ್ತಾಲೆ. ಆತಾಂಯಿ ಥೊಡೆ ಕಡೆನ್ ಕಾಡ್ತಾತ್. ಹಿಂದೂ ಲೋಕ್ ತಿಚ್ಯಾ...
Life Style

ಐಡಿಯಾ ಥಾವ್ನ್ 1 ರುಪ್ಯಾಕ್ ಡಾಟಾ ಪ್ಲ್ಯಾನ್!

ಟೆಲಿಕಾಮ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂತ್ ಬಾರಿಚ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಚಲ್ತಾ. ಆತಾಂ ಐಡಿಯಾ ಕಂಪೆನಿ ಏಕ್ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್ ಹಾಡ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಕೇವಲ್ 1 ರುಪ್ಯಾಂತ್ ಧರ್ಮಾರ್ಥ್ 4 ಜಿ ಅನ್’ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇಂಟರ್’ನೆಟ್ ಡಾಟಾ ದಿತಾ. ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್ ಕಷ್ಟ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್’ಯಿ ಹೆಂ ಸತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಗ್ರಾಹಕಾಂಲಾಗಿಂ ಐಡಿಯಾ...
Idea Company

ಸಂಸಾರಾಂತ್’ಚ್ ಅತೀ ಮ್ಹಾರಗ್ ಹಿ ಮಿರ್ಸಾಂಗ್!

ಆಮಿ ತುಮಿ ವಿವಿಧ್ ಥರಾಂಚ್ಯೊ ಮಿರ್ಸಾಂಗ್ಯೊ ಪಳೆಲ್ಯಾತ್. ಥೊಡ್ಯೊ ತೀಕ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಥೊಡ್ಯೊ ತೀಕ್’ಚ್ ಆಸಾನಾಂತ್. ಪೂಣ್ ಥೊಡ್ಯೊ ಇತ್ಲ್ಯೊ ತೀಕ್ ಆಸ್ತಾತ್’ಗಿ, ತ್ಯಾ ಮಿರ್ಸಾಂಗೆಚ್ಯಾ ಗಾಟಾನ್’ಚ್ ದೊಳೆ ಭಿಜ್ತಾತ್. ಉತ್ತರ್ ಪೆರುಂತ್ ಉತ್ಪನ್ನ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ‘ಚರಪಿಟಾ’ ಮ್ಹಳ್ಳಿ...
Expensive

16 ಫಿಟಿ ಉಂಚಾಯೆಚೆಂ ಬೆಂಡಾಂಚ್ಯೆ ಝಡ್!

ಕಾರ್ಕಳಾಂತ್ ಏಕ್ ಬೆಂಡಾಂಚೆಂ ಝಡ್ ಆಸಾ. ಸಾಧಾರಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಬೆಂಡಾಂಚಿ ಝಡಾ 2 ಥಾವ್ನ್ 3 ಫಿಟಿ ಲಾಂಬ್ ವಾಡ್ತಾತ್. ಪುಣ್ ಶಾಂತಿಬೆಟ್ಟು ಗೋವಿಂದ ನಾಯಕ್ ಆನಿಂ ನಾರಯಣ್ ನಾಯಕಾಚ್ಯಾ ಹಿತ್ಲಾಂತ್ 16 ಫಿಟಿ ಲಾಂಬಾಯೆಚೆಂ ಬೆಂಡಾಂಚ್ಯೆ ಝಡ್ ಆಸೊನ್ ಸಬಾರ್ ಲೋಕ್ ತೆಂ...
Surprising

ಚೊಕಾಚ್ಯಾ (Chalk) ಕುಡ್ಕ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಪಯ್ಸ್ ಕೆಲಾಂ!

ಹೊ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕಾಳ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಪೆನ್, ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಮೆಳ್ಚೆಚ್ ಕಷ್ಟ್. ಆದ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಚೊಕ್ ಕುಡ್ಕೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಜೀವ್, ಬರಂವ್ಕ್ ನ್ಹಯ್ ಖಾಂವ್ಕ್. ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗಿಂ, ಮಾತಿ, ಬರಂವ್ಕ್ ದಿಲ್ಲೊ ಚೊಕ್ ಖಾವ್ನ್...
Habit

45 ಲಾಖ್ ಮೊಲಾಚ್ಯೊ ಕಾನಾಚ್ಯೊ ಮುದಿಯೊ

ವಿವಿಧ್ ವಿನ್ಯಾಸಾಂಚ್ಯೆ ಭಾಂಗಾರಾ ನಗ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಜೆ.ಆರ್.ಟಿ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ ಹಾಂಣಿಂ ಗಿನ್ನೆಸ್ ದಾಖ್ಲ್ಯಾ ಬುಕಾಂತ್ ದಾಖಲ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯೆ ತಸಲೆಂ 1,513 ಕೆ.ಜಿ ವಜನಾಚ್ಯೆ ಕಾನಾಚ್ಯೊ ಮುದಿಯೊ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್...
Ear Rings

ಬಿ.ಎಸ್.ಎನ್.ಎಲ್. ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಧರ್ಮಾರ್ಥ್ ವೊಯ್ಸ್ ಕೊಲಾಂ ದಿತಾ!

ರಿಲಾಯನ್ಸಾಚ್ಯಾ ಜಿಯೊ ಸಂಪರ್ಕಾನ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಘಡ್ಬಡ್ ಉಟಯ್ಲ್ಯಾ. ಜಿಯೊ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಧರ್ಮಾರ್ಥ್ ಕೊಲಾಂ ದಿತಾ ಮ್ಹಣ್ತಾ. ಆತಾಂ ಸರ್ಕಾರಿ ಮ್ಹಾಲಕತೆಚ್ಯಾ ಬಿ.ಎಸ್.ಎನ್.ಎಲ್ ಥಾವ್ನ್ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಧರ್ಮಾರ್ಥ್ ಕೊಲಾಂಚೆಂ ಆಫರ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ಜಿಯೊಚ್ಯಾ ಕೀ, ಉಣ್ಯಾ ದರಿರ್...
BSNL Company

ಭಾಂಗಾರಾಚ್ಯಾ ಕೊಮೊಡಾರ್ ಬಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್?!

ಭಾಂಗಾರಾಚ್ಯಾ ಕೊಮೊಡಾಚ್ಯೆರ್ ಬಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಆಶಾ ಆಸಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆಬ್ಳೆ ಹಾಂಗಾ ಆಸಾ ಚಾನ್ಸ್! ಆಮೆರಿಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ ನ್ಯೂಯೊರ್ಕಾಂತ್ ಗಗ್ಗೆನ್ಹಿಮ್ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಾಹಲಯಾಂತ್ ಚೊವ್ತ್ಯಾ ಮಾಳಿಯೆರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ನ್ಹಾಣಿಯೆಂತ್ ಹೊ ಆಪುಟ್ ಭಾಂಗಾರಾಚೊ ಬಾರಿಚ್ ಪರ್ಜಳ್ಚೊ...
Gold Toilet