ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್

ಗಿನ್ನೆಸ್ ದಾಖ್ಲ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಸಗ್ಳೆ ದಾಂತ್ ಕಾಡ್ಲೆ! ಆಂಗಾರ್ 500 ಅಚ್ಚ್ಯೊ...!

ಗಿನ್ನೆಸ್ ಬುಕಾಂತ್ ದಾಖ್ಲೊ ದಾಖಲ್ ಕರ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಸಬಾರ್ ಜಣ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಪ್ರಯತನ್ ಕರ್ನ್ ದಾಖ್ಲೊ ರಚುಂಕ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾತಾತ್. ಪುಣ್ ಹಾಂಗಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಗಿನ್ನೆಸ್ ದಾಖ್ಲೊ ರಚ್ಚೊಚ್ ಏಕ್ ಜೀವನ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲಾಂ. ಏಕ್ ನಾ ತರ್ ಏಕ್ ದಾಖ್ಲೊ...
Guiness Record

ಕೇವಲ್ 49 ರುಪ್ಯಾಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾ ಎ.ಸಿ ಆನಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್!

ವೊಡಾಪೋನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ಆಕರ್ಷಕ್ ಆಫರ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ಕೇವಲ್ 49 ರುಪ್ಯಾಂಕ್ ತುಮಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ವ ಎ.ಸಿ ಕಾಣ್ಘೆಂವ್ಚೊ ಅವ್ಕಾಸ್ ದಿಲಾ. ಫಟಿ ಮಾರ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಿನಾಕಾತ್. ಆಮಿ ಸತ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂವ್ (!). ವೊಡಾಫೋನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗ್ರಾಹಕಾಂ ಖಾತಿರ್...
India

ತುಮಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ವಾಪರ್ತಾತ್?

ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಫೋನ್ ವಾಪರ್ತೆಲ್ಯಾಂಚೊ ಸಂಖೊ ವಾಡೊನ್’ಚ್ ಯೆತಾ. ತಾಂತುಯಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ವಾಪರ್ತೆಲ್ಯಾಂಚೊ ಸಂಖೊ ಕಾಂಯ್ ಉಣೊ ನಾ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪೋನಾ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗೆ ವಾಪರ್ತೆಲ್ಯಾಂಚೊ ಸಂಖೊಯಿ...
Whatspp

ಹಿ ಜೊಡಿ ತೀನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲಿಂ

ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಮೋಗ್ ಕರ್ನ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ವ್ಹಡಾಂಚಿ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಮೆಳ್ಚಿ ಕಷ್ಟ್. ಆನಿ ತಾಂತುಯಿ ಅಂತರ್’ಜಾತಿಚೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಥೊಡಿಂ ವ್ಹಡಿಲಾ ಮಾತ್ಯಾರ್ ಆಕಾಸ್’ಚ್ ಕೊಸಾಳ್ಳೆ ಪರಿಂ ವಾಗ್ತಾತ್. ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣಾಂನಿ...
Marriage

ಕಾಜಾರಿ ಬಾಯ್ಲಾಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಕರ್ಶಿತ್ ದಿಸ್ತಾತ್?

ಕಾಜಾರಿ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾಕೀ ಆಂಕ್ವಾರ್ ಚೆಡ್ಯಾಂಕ್ ಸಪ್ಣಾಂ ಪಡ್ಚಿಂ ಚಡ್. ತಾಂತುಂಯ್ ಫುಡಾರಾಂತ್ ಆಪ್ಲಿ ಜಿಣ್ಯೆ ಸಾಂಗಾತಿಣ್ ಜಾತಲ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಸಬಾರ್ ಆಶಾ ಅತ್ರೇಗ್ ತಾಂಚೆ ಥಂಯ್ ಆಸ್ತಾತ್. ತಾಕಾಚ್ ತಾಂಕಾಂ ಏಕ್ ರೋಲ್ ಮೊಡೆಲ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್ತಾ. ತಾಂಚೆ ರೋಲ್ ಮೊಡೆಲ್...
Married Woman

ಸೊಭಿತ್ ಚೆಡ್ವಾಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಯ್ನಾಯೆ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಜಾಣಾಂತ್?

ಸಂಸಾರ್ ಕಿತ್ಲೊಯಿ ಪ್ರಗತಿ ಜೊಡುಂದಿ, ಥೊಡ್ಯೊ ರಿತಿ ರಿವಾಜಿ, ಸಂಪ್ರದಾಯ್ ಆತಾಂಯಿ ಆಚರಣೆಂತ್ ಆಸಾತ್. ಮ್ಹಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂನಿ ಸಾಂಗ್’ಲ್ಲ್ಯೊ ಥೊಡ್ಯೊ ನಿತಿಚ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಅನುಕರಣ್ ಕರ್ನ್ ಜೀವನಾಂತ್ ಸುಖ್ ಸಮಾಧಾನ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಜಾತಾ. ತಾಂತು ಏಕ್ ಚಾಣಕ್ಯಾಚಿ ನೀತ್ ಪಾಠ್...
Beautiful

ಕೇವಲ್ 99 ರುಪ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್!

ಸಂಸಾರಾಂತ್’ಚ್ಚ್ ಅತೀ ಉಣ್ಯಾ ಮೊಲಾಕ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ರಿಂಗಿಂಗ್ ಬೆಲ್ ಕಂಪೆನಿನ್ ಆಶಾ ದಾಕಯಿಲ್ಲಿ. ಕೇವಲ್ 251 ರುಪ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್’ಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಫೋನಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಫ್ರೀಡಂ 251. ಆತಾಂ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ...
Smart Phone

ಕೆಸಾಂಕ್ ಶಾಂಪೂ ಘಾಲ್ತಾನಾ, ಆಮ್ಸೊರ್ನಾಕಾತ್!

ಕೆಸಾಂಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ರಾಕುನ್ ವರುಂಕ್ ತಾಚಿ ಜತನ್ ಕರ್ಚಿ ಗರ್ಜೆಚಿ. ಕೆಸಾಂಚೊ ಪೋಸ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ ಸೊಭಿತ್ ಕೆಸಾಂಕ್ ಆಶೆಂವ್ಚೆಂ ವ್ಯರ್ಥ್. ಪುಣ್ ಕೆಸಾಂಚ್ಯಾ ಜತ್ನೆ ಸವೆಂ ಆಮಿ ಕೇಸ್ ಧುಂವ್ಚೆಂ ವಿಧಾನ್ ಸಯ್ತ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಆಸಾಜಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಮಿ ಸಮ್ಜುನ್...
Hair

ಧರ್ಣಿರ್ ಬಸೊನ್ ಜೆವ್’ಲ್ಲೆ ವರ್ವಿಂ ಫಾಯ್ದೊ ಕಿತೆಂ?

ಭಾರತಾಂತ್ ಸಬಾರ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ್ ಆಸಾತ್. ದೇಶಾಂತ್ ಚಡವಾತ್ ಜಣ್ ಜೆವ್ತಾನಾ ಧರ್ಣಿರ್ ಬಸೊನ್ ಜೆಂವ್ಚೆಂ ಆಸ್ತಾತ್. ಧರ್ಣಿರ್ ಬಸೊನ್ ಜೆವ್’ಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಸಬಾರ್ ಫಾಯ್ದೆ ಆಸಾತ್. ಜೆವ್ಣಾಕ್ ಸಕಯ್ಲ್ ಬಸ್ಚೆಂ ಏಕ್ ಕಸ್ರತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಜಿವಾಕ್ ಅನ್ಕೂಲ್...
Health

ಎಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆನ್ 12 ದೀಸ್ ಫಕತ್ ಕೆಳಿಂ ಖೆಲಿಂ, ತರ್ ಪಳೆಯಾ ತಿಕಾ ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ ತೆಂ!

ಕೆಳಿಂ ನಾರ್’ಯುಕ್ತ್ ಬರ್ಯಾ ರುಚಿಚೆ ಫಳ್ ವಸ್ತು. ಕೆಳ್ಯಾಂ ವರ್ವಿಂ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ಮಸ್ತು ಬರೆಪಣ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಕೆಳಿಂ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಪಸಂದ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ವಸ್ತ್. ಶಿತಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕೆಳ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಥಾನ್ ದಿತಾತ್. ಕೆಳಿಂ ಸವಾಯ್ ಆನಿ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಮೆಳ್ತಾತ್. ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಸದಾಂ ಜೆವ್ಣಾ ಉಪ್ರಾಂತ್...
Neutrician

ಪರ್ಮಳಾಚ್ಯೊ ವಾತಿ ಪೆಟಯ್ನಾಕಾತ್!

ಘರಾಂತ್ ಘಮ್ ಘಮ್ ಪರ್ಮಳ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯೊ ವಾತಿ, ರೂಮ್ ಪ್ರೇಶ್’ನರ್ಸ್ ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಪರ್ತಾತ್. ಮನೋಲ್ಲಾಸಾಚೆಂ ವಾತಾವರಣ್ ಮನಾಕ್ ಉಲ್ಲಾಸ್’ಭರಿತ್ ಕರ್ತಾ. ತಶೆಂಚ್ ರಂಗಾಳ್ ಸುವಾದ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯೊ ವಾತಿ ಪೆಟಯ್ತಾತ್ ‘ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಲೈಟ್ ಡಿನ್ನರ್’ ವೆಳಾರ್ ಹಾಕಾ ಚಡ್ ಮಹತ್ವ್...
Candels

ಜಲ್ಮೊನ್ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಚೆಡ್ವಾಂ ಚೆಡೆ ಜಾವ್ನ್ ಬದಲ್ತಾತ್..!

ಜಲ್ಮಾತಾನಾ ಆಸ್’ಲ್ಲೆಂ ಚೆಡುಂ, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಚೆಡೊ ಜಾವ್ನ್ ಬದಲ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತುಮಿ ಕೆದಾಳಾರೀ ಆಯ್ಕಾಲಾಂ? ಚಕಿತ್ ಜಾಯ್ನಾಕಾತ್, ಜಲ್ಮಾತಾನಾ ಆಸ್’ಲ್ಲೆಂ ಚೆಡುಂ 12 ವರ್ಸಾಂಚಿ ಪ್ರಾಯ್ ಉತರ್ತಾನಾ ಚೆಡೊ ಜಾವ್ನ್ ಬದಲ್ಚೊ ಏಕ್ ಗಾಂವ್ ಆಸಾ, ತ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚೆಂ ನಾಂವ್...
Salinas

ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟಾಚಾ ಕುಮ್ಕೆನ್ ಗರ್ಭೆಸ್ತ್ ಆಸಾ ವ ನಾ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕರಾ

ಆವಯ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಭಾಗ್, ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ದೆಣ್ಯಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ವ್ಹರ್ತೆಂ ದೆಣೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಹೆಂ ದೆಂಎಂ ಪ್ರಾಪ್ತ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಹರ್ಯ್ಯೇಕ್ ಸ್ತ್ರೀ ಭಾಗಿಚ್ಚ್ ಸಯ್!. ಆವಯ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಭೋವ್ ಖುಶೆಚಿ ಗಜಾಲ್. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಉದರಾಂತ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಜೀವ್ ವಾಡ್ತಾ ವ ನಾ ತೆಂ ಪಾರ್ಕುಂಕ್...
Pregnancy Test

ದರ್ಯಾಂತ್ ಉಪ್ಯೆಂವ್ಚೊ ವಿಲ್ಲಾ ಸರ್ಗ್

ದುಡು ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಪರಿಂ ಆನಿ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪಸಂದೆಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಘರ್ ಬಾಂದವ್ಯೆತ್. ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ದುಡು ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ನಾಕಾ, ದುಡು ಆಸೊನ್ ಆಶಾ ನಾತ್ಲೆಲೆಯಿ ಆಸಾತ್. ಅಶೆಂ ಆಸ್ತಾಂ, ಉದ್ಕಾಚ್ಯೆರ್ ಉಪ್ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಘರ್ ಬಾಂದ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಶೆಂ...
Dubai

ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟಾಚ್ಯಾ ಬೊಲ್ಸಾರ್ ಆಸಾ ಲ್ಹಾನ್ ಬುತಾಂವ್

ಜೀನ್ಸ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಮೊಗಾಚೆಂ. ಜೀನ್ಸ್ ಭಾರತಾಂತ್ ಪಾಂಯ್ ದವರ್ನ್ ಥೊಡಿಂಚ್ ವರ್ಸಾಂ ಜಾಲಿಂ; ತರೀ ನಂಬರ್ ವನ್ ಪೊಜಿಶನಾರ್ ಆಸಾ. ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಸರ್ವಾಂಯಿ ಜೀನ್ಸ್ ನ್ಹೆಸ್ತಾತ್. ಪುಣ್ ಪ್ಯಾಂಟಾಚೆರ್ ಆಸ್ಚಾ ಲ್ಹಾನ್ಶಾ ಬೊಲ್ಸಾಚ್ಯೆರ್ ಲ್ಹಾನ್ ಬುತಾಂವ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್....
Jeans Button

ಬಿ.ಎಸ್.ಎನ್.ಎಲ್ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ಖುಶೆಚಿ ಖಬಾರ್

ಆತಾಂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನಾಂಚೊ ಕಾಳ್. ಏಕ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಆಸಾ ತರ್, ಸಾಂಗಾತಾಂಚ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ತರ್ ಜಾಯಿಚ್. ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಾಚೊ ಫಾಯ್ದೊನಾ. ಪುಣ್ ಚಡ್ ಮೊಲಾಚೆ ಡಾಟಾ ಪ್ಯಾಕ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಪಾಟಿಂ ಮುಕಾರ್ ಪಳೆಜಯ್....
BSNL

ಹ್ಯಾ ಫೋನಾ ವಯ್ರ್ 16,000/- ರಿಯಾಯ್ತಿ ಮೆಳ್ತಾ!

ತುಮ್ಕಾಂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಘೆಂವ್ಚಿ ಆಶಾ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಹಿ ಖಬಾರ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಉಪ್ಯೊಗಾಕ್ ಪಡ್ತೆಲಿ. ಚೀನಾಚಿ ಕಂಪೆನಿ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್’ಚೇಂಜ್ ಆಫರ್ ಸುರು ಕೆಲಾಂ. ಹ್ಯಾ ಆಫರಾಂತ್ ಗ್ರಾಹಕಾಂನಿ ಪರ್ನೆಂ ಪೋನ್ ದೀವ್ನ್ ನವೆಂ ಘೆತ್ಲ್ಯಾರ್ ರು.16,000/- ರಿಯಾಯ್ತಿ....
Smart Phone

ಭಾಡ್ಯಾಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್ ಐಫೋನಾಂ?!

ಎಪಲ್ ಐ ಪೋನ್ ವಿಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಘೆಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಬಾರಾಂಚಿ ಆಶಾ. ಪುಣ್ ಕಿತೆಂ ಕರ್ಚೆಂ? ಕಠಿಣ್ ಮೊಲಾ ನಿಮ್ತಿಂ ಘೆಂವ್ಕ್ ಕಷ್ಟ್. ಆತಾಂ ಎಪಲ್ ಕಂಪೆನಿನ್’ಚ್ ಪರಿಹಾರ್ ದಾಖಯ್ಲಾ. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ತುಮ್ಕಾಂ ತುಮ್ಚಾ ಪಸಂದೆಚಿಂ ಐಫೋನಾ ಘೆವ್ಯೆತಾ. ಆತಾಂ ಎಪಲ್ ಕಂಪೆನಿ ಭಾಡ್ಯಾಚಾ....
IPhone

ಹ್ಯಾ ಹೋಟೆಲ್ ಬಾಂದ್ಪಾಕ್ 22300 ಕರೊಡ್ ರುಪಯ್!

ಗ್ರೇಸ್ತಾಂಚೊ ಗಾಂವ್ ಸಾವ್ದಿ ಆರೇಬಿಯಾ ಆತಾಂ ಆನ್ಯೇಕ್ ದಾಕ್ಲೊ ಕರುಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲಾಂ. 22300 ಕರೊಡ್ ರುಪ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಖರ್ಚಾರ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್’ಚ್ ಅತೀ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಹೋಟೆಲ್ ಬಾಂದ್ತಾತ್ ಖಂಯ್...
Saudhi Arabia

ಕೆಂಳ್ಬ್ಯಾ ಖೊಲ್ಯಾಂಚೆರ್ ಜೆವಾಣ್

ಕಾಜಾರ್ ಸಮಾರಂಭಾಂತ್, ಚಡ್ ಜಾವ್ನ್ ದಕ್ಷಿಣ್ ಭಾರತಾಂತ್ ಕೆಂಳ್ಬ್ಯಾ ಖೊಲ್ಯಾಂಚೆರ್ ಜೆಂವ್ಚೆಂ ಏಕ್ ಬರಿ ವಿದಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಕೆಂಳ್ಬ್ಯಾ ಖೊಲ್ಯಾಂಚೆರ್ ವಿವಿಧ್ ಪಕ್ವಾನಾ ವಾಡ್’ಲ್ಲಿಂ ಪಳಂವ್ಕ್ ಖುಶಿ ಜಾತಾ. ತ್ಯಾ ಖೊಲ್ಯಾಂತ್ ವಾಡ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಬರೆ ಧುತಾತ್ ಆಸ್ತಾಂ, ಪಳಂವ್ಕ್ ಪಾಚ್ವೆ ಆಸೊನ್...
Karnataka