ಫಿಯೆಟ್ ಮಿಯೋ: ಭಾರತಾಂತ್ ಫಿಯೆಟಾಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಕೊನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಾರ್


ಕಾರಾಂ ತಯಾರ್ ಕರ್ಚಿ ಇಟಾಲಿಯನ್ ಕಂಪೆನಿ ಫಿಯೆಟ್ ಲೀನಿಯಾ, ಫಿಯೆಟ್ ಪುಂಟೊ, ಫಿಯೆಟ್ ಪಾಲಿಯೋ ಇತ್ಯಾದಿ ಕಾರಾಂ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಭಾರತಾಂತ್ ಬರೊಚ್ಚ್ ವಯ್ವಾಟ್ ಕರುನ್ ಆಸಾ. ಅಪೂರ್ಬಾಯೆಚಿಂ ಕಾರಾಂ ದಿವುನ್ ಭಾರತೀಯ್ ಲೊಕಾಚಿಂ ಮನಾಂ ವೊಡುಂಕ್ ಫಿಯೆಟ್ ನಿರಂತರ್ ವಾವ್ರುನ್ ಆಸಾ.

ಆತಾಂ ಫಿಯೆಟ್ ಭಾರತಾಂತ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಕೊನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಾರ್ ಫಿಯೆಟ್ ಮಿಯೋ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾ. ಫಿಯೆಟ್ ಕಂಪ್ಣೆನ್ ಹೆಂ ಕಾರ್ ಆಕರ್ಷಿತ್ ಆಸಾಶೆಂ ಕರುಂಕ್ ಬರಿಚ್ಚ್ ಮ್ಹಿನತ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾಶೆಂ ಭೊಗ್ತಾ. ಕಾರಾಚಿ ಭಾಯ್ಲಿ ಕೂಸ್ ಕಸಲ್ಯಾನ್ ತರೀ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪಾಟಿಂ ಘುಂವೊನ್ ಪರತ್ ಪಳೆಶೆಂ ಕರ್ತಾ ತರ್, ಕಾರಾಚ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಜಬರ್ ಬಸ್ತ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಸಾತ್.

ಸುಮಾರ್ 1000 ಡಿಸಾಯ್ನರಾಂ ಕಡೆ ಸಮಾಲೋಚನ್ ಕರುನ್ ಫಿಯೆಟ್ ಕಂಪ್ಣೆಚ್ಯಾ ಇಂಜಿನಿಯರಾಂನಿ ಹೆಂ ಕಾರ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ಕಾರಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ಲೊ ಚಡಿತ್ ವಿವರ್ ಫಿಯೆಟ್ ಕಂಪ್ಣೆಚ್ಯಾ ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಪರ್ಗಟ್ಣೆಂನಿ ಫಾವೊ ಜಾತೆಲಿ.