ಸೆಕ್ಸಾಂತ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚೊ ಆವಾಜ್ ಚಡ್ ಕಂಯ್


ಬೆಂಗ್ಳುರ್, ಆಗಸ್ಟ್ 13: ಟೆನ್ನಿಸ್ ಕೋರ್ಟಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂನಿ ಚಡ್ ಆವಾಜ್ ಕರ್ಚೊ ನ್ಹಂಯ್, ಬೆಡ್ ರೂಮಾಂತೀ ಬಾಯ್ಲ್ ಮನ್ಶಾಂನಿಚ್ಚ್ ಚಡ್ ಆವಾಜ್ ಕರ್ಚೊ ಮ್ಹಣ್ ಎಕೆ ಸಮೀಕ್ಷೆಂತ್ ಕಳೊನ್ ಆಯ್ಲಾಂ!

ಒಟ್ಟುಕ್ 1171  ಜಣಾಂಚಿ (566 ಸ್ತ್ರೀಯೊ ಆನಿ 605 ದಾದ್ಲೆ) ಸಮೀಕ್ಷಾ ಕೆಲ್ಯಾ ಆಸೊನ್, ಹಾಂಚೆ ಪಯ್ಲಿ 94% ಸ್ತ್ರೀಯಾಂನಿ ಸೆಕ್ಸಾವೆಳಿಂ ಆಪುಣ್ ಚಡ್ ಆವಾಜ್ ಕರ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಒಪ್ಪಲ್ಯಾಂತ್. ದಾದ್ಲ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿಯೀ 70% ಜಣಾಂನಿ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂನಿಚ್ಚ್ ಸೆಕ್ಸಾವೆಳಿಂ ಚಡ್ ಆವಾಜ್ ಕರ್ಚೊ ಕಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ.

ಸಮೀಕ್ಷೆಕ್ ಜಾಪ್ ದಿತೆಲ್ಯಾ ಎಕೆ ವ್ಯಕ್ತಿನ್ ವಿಂಬೆಲ್ಡನಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಟೆನ್ನಿಸಾಬರಿಂ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂನಿಚ್ಚ್ ಚಡ್ ಆವಾಜ್ ಕರ್ಚೊ ಕಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಲೆಂ ಎಕಾ ಪತ್ರಾನ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲಾಂ.

ಪುಣ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂನಿ ಚಡ್ ಆವಾಜ್ ಕರ್ಚೆವಿಶಿಂ ಎದೊಳ್ ಕಿತೆಂಯ್ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ಕಾರಾಣ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಲೈಂಗಿಕ್ ತಜ್ಞ್ ಟ್ರೇಸಿ ಕೋಕ್ಸ್.

ತಿ ಏಕ್ ವೈಯುಕ್ತಿಕ್ ಗಜಾಲ್. ಥೊಡಿಂ ಘರ್ ವೊಮ್ತೆಂ ಉದಾರೆಂ ಜಾಂವ್ಚೆಬರಿ ಬೋಬ್ ಘಾಲ್ತಾತ್. ಥೊಡಿಂ ಆವಾಜ್ ಸಯ್ತ್ ಕಾಡಿನಾಂತ್. ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಆವಾಜ್ ಕಾಡಿನಾತ್ಲೆಲಿಂ enjoy ಕರಿನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ನ್ಹಂಯ್.

ಸ್ತ್ರೀಯಾಂ ಥಂಯ್ ಲೈಂಗಿಕ್ ಸಂತೃಪ್ತಿ ತಿತ್ಲಿ ಸರಳ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ನ್ಹಂಯ್. ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸ್ರೀಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಚಡ್ ಉದ್ಗಾರ್ ಯೆತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಅಂದಾಜ್. ಪುಣ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾಕ್ ಖುಶ್ ಕರ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಥೊಡ್ಯೊ ಸ್ತ್ರೀಯೊ ಬೆಡ್ಡಾರ್ ಆವಾಜ್ ಕರ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯೀ ನೆಗಾರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಟ್ರೇಸಿ ಕೋಕ್ಸ್.

ಜಾಯ್ತೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸೆಕ್ಸಾಂತ್ ಆಪುಣ್ ಖುಶ್ ಆಸಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ದಾಕಂವ್ಕ್ ಯೀ ಸ್ತ್ರೀಯೊ ಆವಾಜ್ ಕರ್ತಾತ್. ಪುಣ್ ಬೆಡ್ಡಾರ್ ಆವಾಜ್ ಕರ್ಚೆಂಚ್ಚ್ ಸುಖಿ ಲೈಂಗಿಕ್ ಜಿವಿತ್ ನ್ಹಂಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವಿಸ್ರಾನಾಯೆ.