ಪೊಣ್ಸಾ ಘರೆ ಜಿವಾಕ್ ಬರೆ ಕಿತ್ಯಾಕ್?


ಸಲಹಾ: ಪೊಣೊಸ್ ಖೆಲ್ಯಾರ್ ತಾಪ್ ಯೇನಾ. ಪೂಣ್ ತಾಪ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಖಾಂವ್ಕ್ ವಚಾನಕಾತ್.

ಪೊಣ್ಸಾಚೆ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಭರಿತ್ ಗೂಣ್:

ಪೊಣೊಸ್ ವಾ ಘರೆ ಖೆಲ್ಯಾರ್ ಪಿಡಾ ಯೆತಾ ಮ್ಹಣ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ಭಿಯೆತಾನಾ, ಖೆಲ್ಯಾರ್ ಪಿಡಾ ಆಡಾಂವ್ಚಿ ಸಕತ್ ಚಡ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಆಜ್ಯಾಪ್ ಪಾಂವ್ಚೆಂ ಸಹಜ್. ಪೊಣ್ಸಾಂತ್ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಆನಿಂ ಉತ್ತೀಮ್ ಪೋಷಕಾಂಶ್ ಆಸೊನ್ ಶೆಳ್, ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಚುಕೊಂವ್ಕ್ ಸಹಕಾರಿ. ಹಾಂತುನ್ Antioxidant ಚೆಂ ಪ್ರಮಾಣ್ ಚಡ್ ಆಸಾ.

ಕುಡಿಂತ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಉಣಿಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಸಾಕ್ರಿಚೆಂ ಪ್ರಮಾಣ್ ಚಡ್ತಾ. ಪೊಣ್ಸಾಂತ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಚಡ್ ಆಸಾತ್ ದೆಕುನ್ ಕುಡಿಂತ್ ಸಾಕ್ರಿಚೆಂ ಪ್ರಮಾಣ್ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಕರುಂಕ್ ಸಹಕಾರ್ ದಿತಾತ್.

ಹ್ಯಾ ಫಳಾಂತ್ ಚಡ್ ಮೆಗ್ನಿಷಿಯಂ ಆನಿಂ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಸಾ ದೆಕುನ್ ಪೊಣೊಸ್ ಖೆಲ್ಯಾರ್ ಹಾಡಾಂ ಘಟ್ ಜಾತಾತ್. ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್ ಮೆಗ್ನಿಶಿಯಂ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆನಿಂ ಪೊಟಾಶಿಯಂ ಚಡ್ ಆಸ್ಚಿಂ ಇತರ್ ಖಾಣಾಂ ಖೆಲ್ಯಾರ್ ಹಾಡಾಂ ಘಟ್ ಜಾತಾತ್.

ಪೊಣ್ಸಾಂತ್ ಮೈಕ್ರೊ ಮಿನರಲ್ ಅಂಶ್ ಆಸೊನ್ ತೆಂ ಥೈರೊಯ್ಡ್ ಗ್ರಂಥೆಚಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಸಾಂಬಾಳ್ತಾ. ಕುಡಿಂತ್ ಹಾರ್ಮೊನಾಂಚಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಸಮ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಥೈರೊಯ್ಡ್ ಗ್ರಂಥಿ ಮುಕೆಲ್ ಪಾತ್ರ್ ಘೆತಾ.

ಎಕಾ ಪೊಣ್ಸಾಂತ್ ಕೆಳ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್ಚೆ ತಿತ್ಲೆಂ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಆಸ್ತಾ. ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಕುಡಿಂತ್ ರಗ್ತಾದಾಬ್ ನಿಯಂತ್ರಣಾರ್ ದವರುಂಕ್ ಕುಮೊಕ್ ಕರ್ತಾ.

ಪೊಣ್ಸಾಂತ್ ನಾರ್ ಆಸಾ ದೆಕುನ್ ಮೋಷನ್ ಪ್ರೊಬ್ಲೆಮ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾನಿಂ ಪೊಣೊಸ್ ಖೆಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ.

ಕ್ಯಾರೆಟಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಹಾಚೊ ಕಾಲ್ದೊ ವಾಂಟೊ ಪೊಣ್ಸಾಂತ್ ಆಸೊನ್ ದೊಳ್ಯಾಂಚಿ ದೀಷ್ಟ್ ಚಡ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಕುಮೊಕ್ ಕರ್ತಾ. ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಉಣೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ರಾತಿಚಿ ದೀಷ್ಟ್ ಉಣಿ ಜಾತಾ.

ಪೊಣ್ಸಾಂತ್ ವಿಟಮಿನ್ B6 ಅಂಶ್ ಆಸೊನ್ ರಗ್ತಾಂತ್ homocystein ಉಣೆಂ ಕರ್ನ್ ಕಾಳ್ಜಾಚಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಚಡಯ್ತಾ.

ಪೊಣ್ಸಾಂತ್ ವಿಟಮಿನ್ ಆನಿಂ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಆಸೊನ್ ಕುಡಿಂತ್ ರಗತ್ ಸರಾಗ್ ವ್ಹಾಳೊಂಕ್ ಕುಮೊಕ್ ಕರ್ತಾತ್. ಹಾಡಾಂ ಘಟ್ ಕರ್ನ್ ರಗತ್ ಘಟ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ಸಮಸ್ಸೊ ಆಡಾಯ್ತಾತ್.

ಪೊಣ್ಸಾಂತ್ ಲೊಂಕ್ಡಾಚೆಂ ಅಂಶ್ ಸಯ್ತ್ ಆಸಾ ದೆಕುನ್ ಕುಡಿಂತ್ ರಗತ್ ಉಣೆಂ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾನಿಂ ಘರೆ ಖಾಂವ್ಚೆಂ ಬರೆಂ.