ಅಮಾಲ್ ಪಿಯೆವ್ಣ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಮುಕ್ತಿ ಕಶಿ?


 

ಹಿಂ ಸವಾಲಾಂ ವಿಚಾರಾ: ಅಮಾಲಿ ಜಾವ್ನ್ ತುಂ ಖುಶ್ ಆಸಾಯ್? ತುಕಾ ಜಾಯ್ ತಿತ್ಲೊ ಮೋಗ್ ಮೆಳ್ತಾ? ತುಜ್ಯಾ ಭೊಂವ್ತಿಂಚೊ ಲೋಕ್ ಖುಶ್ ಆಸಾ? ತುಕಾ ಬೆಂಕಾಂತ್ ಉರವ್ಣಿ ಆಸಾಗೀ? ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಜಾಪ್ ತರ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ರಿತಿನ್ ಅಮಾಲ್ ಸೊಡ್ತಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ನಿರ್ಧಾರಾಕ್ ಬದ್ಧ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಪಡ್ತಾ. ನಿಯಮಾಂ ತಯಾರ್ ಕರಿಜೆ ಆನಿಂ ಸೊರೊ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ದಿಸೊನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಲಕ್ಷಣಾಂಕ್ ತಯಾರ್ ರಾವಾಜೆ.

ಸರ್ವ್ ಪ್ರೇತನಾಂ ನಿರ್ಫಳ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಭಾರತಾಂತ್ ಅಮಾಲ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಸಬಾರ್ ರಿಹ್ಯಾಬ್ ಕೇಂದ್ರಾಂ ಆಸಾತ್. ನಾಂವ್ ಗುಪಿತ್ ದವರ್ಚಿ ವೆವಸ್ತಾ ಥಂಯ್ ಆಸಾ ಆನಿಂ ತವಳ್ ತವಳ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಆನಿಂ ನಿರ್ಫಳ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆ ಉಪಾವ್ ಆಸ್ತಾತ್. ಪೂಣ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಬರೆಂ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಅಮಾಲ್ಯಾಚೆರ್ ಹೊಂದೊನ್ ಆಸಾ. ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್ ಅಮಾಲ್ಯಾನ್ ಸೊರೊ ಸೊಡುಂಕ್ ಮೊಸ್ತ್ ನೀಜ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ.

ಅಮಾಲ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ದಿಸೊನ್ ಯೆಂವ್ಚಿಂ ಲಕ್ಷಣಾಂ:

ಉರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಅಡಿಕ್ಷನಾ ಬರಿಂಚ್, ಅಮಾಲ್ ಸೊಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ಥೊಡಿಂ ಲಕ್ಷಣಾಂ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಅನ್ಭೊಗಾಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ಹಾತ್ ಕಾಂಪ್ಚೆ, ವಿಶೆವ್ ನಾ ಜಾಂವ್ಚೊ, ಆಕಾಂತ್, ತಕ್ಲಿ ಫಡಾಫಡ್ ಆನಿಂ ತೊಂದ್ರ್ಯಾಂ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಚಿಂತ್ಚೆಂ, ಚಡ್ಲಲೊ ರಗ್ತಾದಾಬ್, ಕಾಳ್ಜಾಚಿ ಉಡಿ ಚಡ್ ಜಾಂವ್ಚಿ, ಎಕಾ ರಿತಿಚೆಂ ಅಜ್ಯಾಪ್ ಭೊಗ್ಚೆಂ ಆನಿಂ ವೊಂಕ್ಚೆಂ.

ಖೆಳ್ಚೆಂ, ವ್ಯಾಯಾಮ್ ಕರ್ಚೆಂ ಆನಿಂ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಭರಿತ್ ಖಾಣ್ ಸೆಂವ್ಚೆಂ ಇತ್ಯಾದಿ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಅಮಾಲಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ರಾವ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸೊದಾಂ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಕಳೊನ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ತುಮಿಂ ಕಿತ್ಲೆಂ ಚಡ್ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಭರಿತ್ ಖಾಣ್ ಸೆವ್ತಾತ್, ಅಮಾಲ್ ಪಿಯೆಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಆಸಾ ತಿತ್ಲಿಚ್ ಉಣಿ ಜಾತಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತೆಂ ಖಾಣ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ರಗ್ತಾಂತ್ ಸಾಕ್ರಿಚೆಂ ಅಂಶ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕರ್ತಾ.

ದೆಕುನ್ ತುಮ್ಚಿ ಜಿಣ್ಯೆ ಶೈಲಿ ವ್ಹರೊವ್ನ್ ಪಳೆಯಾ ಆನಿಂ ರಾತಿಂ ಚಡ್ ತಡವ್ ಕರ್ನ್ ನಿದ್ಚೆಂ, ವ್ಯಾಯಾಮ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ ರಾಂವ್ಚೆಂ, ಭಲಾಯ್ಕಿ ಪಾಡ್ ಕರ್ಚೆಂ ಖಾಣ್ ಸೆಂವ್ಚೆಂ ಇತ್ಯಾದಿ ರಾವಯಾ. ಅಲ್ಕೊಹೊಲಾ ಸವೆಂ ವೇಳ್ ಖರ್ಚುಂಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ತೊ ವೇಳ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾ ಸವೆಂ ಆನಿಂ ಇಷ್ಟಾಂ ಸವೆಂ ಮೆಳೊನ್ ಸಂತೊಸ್‍ಭರಿತ್ ಆನಿಂ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಭರಿತ್ ಕರ್ನ್ಯಾನಿಂ ಖರ್ಚಿಯಾ.

ಇತ್ಲೆಂ ಸರ್ವ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತೀ ತುಮಿಂ ಅಮಾಲಾಚೊ ಮೀತ್ ಮಿರ್ವಾಲ್ಲೊ ಗುಲಾಮ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ತರ್ ತುಮಿಂ ಖಂಡಿತ್ ಅಮಾಲ್ ಸೊಡೊಂವ್ಚ್ಯಾ ಎಕಾ ದಾಕ್ತೆರಾಕ್ ವಾ ಸಲಹಾದಾರಾಕ್ ವಚೊನ್ ಭೆಟ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ.

 

Article By: Shawn Wilben