ವೀಡಿಯೊ: ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ವಾಪಾರ್ತೆಲ್ಯಾಂನಿ ಪಳೆಜೆಚ್ಚ್


ಬೆಂಗ್ಳುರ್, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 29: ಆಜ್ ಕಾಲ್ ಸೋಶಿಯಲ್ ನೆಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಹರ್ ಮನಿಸ್ ಉಪ್ಯೋಗ್ ಕರ್ತಾ. ಆಧುನಿಕ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ್ ಲೊಕಾಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಹಾಡ್ತಾ ಆನಿ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಹಾತಿಂ ತಾಚೊ ದುರುಪಯೋಗ್ ಯೀ ಜಾತಾ.

ಜಶೆಂ ಪರಮಾಣು ಸಕತ್ ಬರ್ಯಾಕ್ ಉಪ್ಕಾರ್ತಾ, ಸಾಂಗಾತಾ ವಾಯ್ಟ್ ಹಾತಾಂನಿ ಪಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಸಂಸಾರ್ ಚ್ಚ್ ದೆಸ್ವಾಟುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ... ತಶೆಂಚ್ಚ್ ಸೋಶಿಯಲ್ ನೆಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸೈಟಿ ದೋನ್ ಧಾರಿಂಚಿ ತಲ್ವಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಬಾರ್ ಜಣಾಂ ವಿಸ್ರೊನ್ ಸೊಡ್ತಾಂವ್.

ಹರ್ಯೇಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಪ್ ಡೇಟ್ ಕರ್ತಾನಾ ಆಮಿ ಆಮ್ಚೆ ಜಿಣಿಯೆಚಿಂ ಪಾನಾಂ ಉಗ್ತಾಡಾಕ್ ಹಾಡ್ತಾಂವ್, ಆನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟಾಂತ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸಮೇಸ್ತಾಂಕ್ ಲೈವ್ ಶೋ ದಿತಾಂವ್.

ತ್ಯಾ ಶೆಂಭೊರ್, ದೊನ್ಶಿಂ ಯಾ ಹಜಾರೋಂ ಹಜಾರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಕೊಣಾಚಿ ಮನೋಗತ್ ಕಶಿ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಆಮಿ ನೆಣಾಂವ್. ಆಮ್ಚ್ಯೊ ವೈಯುಕ್ತಿಕ್ ಗಜಾಲಿ ವಾಂಟುನ್ ಘೆತಾನಾ ಕೋಣ್ ಕಸಲ್ಯಾ ಮನೋಭಾವಾನ್ ಘೆತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯೀ ಆಮಿ ನೆಣಾಂವ್. ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹರ್ಯೇಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಘಾಲ್ತಾನಾ ಯಾ ಹರ್ಯೇಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಎಂಟರ್ ದಾಂಬ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಆಮಿ ಧಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಚಿಂತಿಜೆ ಪಡ್ತಾ.

ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಮಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನ್ಯೂಸ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಎಕಾ ಖಾಸ್ಗಿ ಚಾನೆಲಾರ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಚೊ ವೀಡಿಯೊ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಉಲೊ ದಿತಾಂವ್. ವೈಯುಕ್ತಿಕ್ ಥರಾನ್ ಸೋಶಿಯಲ್ ನೆಟ್ ನರ್ಕ್ ವಾಪಾರ್ಚ್ಯಾ ಸಮೇಸ್ತಾಂಕ್ ಹೊ ವೀಡಿಯೋ ಖಂಡಿತ್ ಉಪ್ಕಾರ್ತೊಲೊ. ತುಮಿ ಪಳೆವ್ನ್ ಜಾತೆಚ್ಚ್, ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಇಷ್ಟಾಂ ಸಾಂಗಾತಾಯೀ ಶೇರ್ ಕರಾ. ವೀಡಿಯೊ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಕರಾ