ಮೆಕ್ಸಿಕೊಂತ್ ಮಝ್ದಾ ಥಾವ್ನ್ ಸಬ್ ಕೊಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕಾರಾಂ


ಟೋಕಿಯೋ, ನವೆಂಬರ್ 12: ಟೊಯೊಟಾ ಮೋಟಾರ್ ಕೊರ್ಪೊರೇಶನ್ ಆನಿಂ ಮಝ್ದಾ ಮೋಟಾರ್ ಕೊರ್ಪೊರೇಶನಾನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಒಪ್ಪಂದಾ ಪ್ರಕಾರ್, ಮಝ್ದಾ ಕಂಪ್ಣಿ, ಮೆಕ್ಸಿಕೊಚ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾರ್ಖಾನ್ಯಾಂತ್, ಟೊಯೊಟಾ ಕಂಪ್ಣೆ ಖಾತಿರ್ ಕಾರಾಂ ತಯಾರ್ ಕರ್ತೆಲಿ ಆನಿಂ ಹಿಂ ಕಾರಾಂ ಉತ್ತರ್ ಅಮೆರಿಕಾಚ್ಯಾ ಮಾರ್ಕೆಟಿಕ್ ಮ್ಹಣ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ತೆಲಿಂ.

ಹ್ಯಾ ಡೀಲಾ ಪ್ರಕಾರ್, ಮಝ್ದಾ ಕಂಪ್ಣಿ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಾರ್ಷಿಕ್ ಸಾಮರ್ಥೆ ಪಯ್ಕಿ ಕಾಲ್ದೊ ವಾಂಟೊ ಸಬ್ ಕೊಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಟೊಯೊಟಾ ಬ್ರಾಂಡ್ ವಾಹನಾಂ ತಯಾರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಖಾನ್ಯಾಂತ್ ವಾಂಟ್ತೆಲಿ.

"ಹೆಂ ಡೀಲ್, ಉತ್ತರ್ ಅಮೆರಿಕಾಂತ್ ಟೊಯೊಟಾಚೊ ಪಂಗಡ್ ಆನಿಂ ವಿಕ್ರೊ ಬಳ್ವಂತ್ ಕರುಂಕ್ ಕುಮೊಕ್ ಕರ್ತೆಲೆಂ ತರ್ ಮಝ್ದಾ ಕಂಪ್ಣೆಕ್ ಸಯ್ತ್ ಸಮರ್ಥ್ ಉತ್ಪಾದನ್ ಆನಿಂ ಲಾಭ್ ಜಾವ್ನ್ ಫಾಯ್ದೊ ಜಾತಲೊ" ಮ್ಹಣಾಲ್ಯೊ ದೊನೀ ಕಂಪ್ಣ್ಯೊ.

ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್, ಹೆಂ ಡೀಲ್ ದೊನೀ ಕಂಪ್ಣೆಂಕ್ ಲಾಗಿಂ ಹಾಡ್ತೆಲೆಂ. ಟೊಯೊಟಾನ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್‍ಶಿಪ್ ಪ್ರಿಯುಸ್ ಕಾರಾಂತ್ ಉಪಯೋಗ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಾಚೆಂ ಲೈಸನ್ಸ್, ದೋನ್ ಹಜಾರ್ ಧಾ ಇಸ್ವೆ ಥಾವ್ನ್ ಮಝ್ದಾ ಕಂಪ್ಣೆಕ್ ದಿಲಾಂ.

ಮಝ್ದಾ ಕಂಪ್ಣಿ, ತ್ಯಾ ಕಾರ್ಖಾನ್ಯಾಂತ್, ವರ್ಸಾಕ್ ಪನ್ನಾಸ್ ಹಜಾರ್ ಟೊಯೊಟಾ ಬ್ರಾಂಡ್ ಕಾರಾಂಚೆಂ ಉತ್ಪಾದನ್ ದೋನ್ ಹಜಾರ್ ಪಂದ್ರಾ ಇಸ್ವೆಚ್ಯಾ ಗಿಮಾ ಥಾವ್ನ್ ಆರಂಭ್ ಕರ್ತೆಲಿ. ಮಝ್ದಾ2 ಸಬ್ ಕೊಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್, ಹ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ಮೊಡೆಲಾಚೆಂ ಮೂಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ.