ಟೈಟಾನ್: ಸಂಸಾರಾಚೆಂ ಬೋವ್ ಸಕ್ತೆವಂತ್ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್


ಲಂಡನ್, ನವೆಂಬರ್ 15: ಟೈಟಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಪ್ರಯೋಗ್ ಶಾಳಾಂತ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರಾ ಪ್ರಾಸ್ ಧಾ ವಾಂಟೆ ಚಡ್ ಬಳ್ವಂತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸೊನ್ ತ್ಯಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರಾನ್ "ಸಂಸಾರಾಚೆಂ ಬೋವ್ ಚಡ್ ಸಕ್ತೆಚೆಂ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್" ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಬಿರುದ್ ಜೊಡ್ಲಾಂ.

ವೀಡಿಯೊ ಗೇಮ್ ಖೆಳ್ತಾನಾ ಹವಾಮಾನಾಚೆಂ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕರ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ನಂಬ್ರಾಂ ತಶೆಂಚ್ ಆಧುನಿಕ್ ಸಾಹೆತ್ ಆನಿಂ ಪೆಟ್ರೋಲಾಕ್ ಪರ್ಯಾಯ್ ಆಸಾ ಕರ್ಚಿಂ ಮೈಕ್ರೋ ಚಿಪ್ಪಾಂ ಹೆಂ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಗಳ್ಸಿತಾ.

ಬೋವ್ ವೆಗಾನ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರಾಂಚ್ಯಾ Top 500 ಪಟ್ಟೆಂತ್ ಹೆಂ ಟೈಟಾನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಥಾನಾರ್ ಆಸಾ.

ಟೆನ್ನೆಸ್ಸೀಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಅಮೆರಿಕಾ ಸರ್ಕಾರಾಚ್ಯಾ ಓಕ್ ರಿಜ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲ್ಯಾಬಾಂತ್ ಹ್ಯಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರಾಚೆಂ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಕ್ರೇ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವೆಕ್ತಿನ್ ಕೆಲಾಂ ಆಸೊನ್, ಹ್ಯಾ ಲ್ಯಾಬಾಚೆಂ ನಿಮಾಣೆಂ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಆನಿಂ ದೋನ್ ಹಜಾರ್ ನೋವ್ ಇಸ್ವೆಂತ್ ಸಂಸಾರಾಚೆರ್ ಅಧಿಕಾರ್ ಚಲಯ್ಲೆಲ್ಯಾ "ಜಾಗ್ವರ್" ಪ್ರಾಸ್ ಹೆಂ ಟೈಟಾನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಧಾ ವಾಂಟೆ ಚಡ್ ಬಳ್ವಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಳೊನ್ ಆಯ್ಲಾಂ.

ಆತಾಂಚಿಂ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರಾಂ ಚಡಾವತ್ ಜಾವ್ನ್ GPU ಗಳ್ಸಿತಾತ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್, CPUಕ್ ಕಂಪೇರ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ GPU, ಉಣಿ ವೀಜ್ ಸಕತ್ ಗಳ್ಸಿತಾ ಪೂಣ್ ಚಡ್ ಸಕತ್ ದಿತಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, GPUಚೊ ಸಮನಾಂತರ್ ವಿನ್ಯಾಸ್ ತಾಂಕಾಂ ಎಕಾಚ್ ವೆಳಾರ್ ಸಬಾರ್ ಲೆಕಾಂ ಕರುಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಕರ್ನ್ ದಿತಾ.