ನ್ಯಾನೊ ಡೀಸೆಲ್ ಕಾರ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ಹೆಂ ವಾಚಾ


ಡೆಲ್ಲಿ, ನವೆಂಬರ್ 18: ಭಾರತಾಕ್ ಉಣ್ಯಾ ಮೊಲಾಕ್ ಅತೀ ಲ್ಹಾನ್ ಕಾರಾಂ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಅಟೋಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ನವಿಂ ಲ್ಹಾರಾಂ ಉಠಯ್ಲೆಲೆಂ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್, ಆತಾಂ ಪರತ್ ಏಕ್ ಅಜ್ಯಾಪಾಚಿ ನಿರೀಕ್ಷಾ ಕರ್ನ್ ಆಸಾ ಆಸೊನ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ನ್ಯಾನೊ ಕಾರಾಚಿ ಡೀಸೆಲ್ ಆವೃತ್ತಿ ತಯಾರ್ ಕರ್ನ್ ಆಸಾ.

ವ್ಹಯ್. ಆತಾಂ ಸರ್ವ್ ಅಧಿಕೃತ್ ಜಾಲಾಂ ಆಸೊನ್ ಟಾಟಾ ನ್ಯಾನೊ ಡೀಸೆಲ್ ಆವೃತ್ತಿ ವೆಗಿಂಚ್ಚ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆತೆಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಕಂಪ್ಣೆನ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಕೆಲಾಂ. ಹ್ಯಾ ಆದಿಂ ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ "ಗೆ" ಖಬ್ರೊ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯೊ ತರೀ ಕಂಪ್ಣೆನ್ ಕಸಲೆಂಚ್ಚ್ ಧೋರಣ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ನಾತ್ಲೆಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಆತಾಂ ಸರ್ವ್ ಅಧಿಕೃತ್ ಜಾಲಾಂ.

ಹ್ಯಾಚ್ಚ್ ಸಂದರ್ಭಾರ್ 2013 ಇಸ್ವೆಚ್ಯಾ ಸುರ್ವಿಲ್ಯಾ ಸ ಮಹಿನ್ಯಾಂ ಭಿತರ್ ಸಿಎನ್‍ಜಿ ಆವೃತ್ತಿ ಸಯ್ತ್ ಯೆತೆಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಕಂಪ್ಣೆಚೊ ವೆವಸ್ಥಾಪಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಕಾರ್ಲ್ ಸ್ಲಿಮ್ ಹಾಣೆಂ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಕೆಲಾಂ. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ 2013 ಇಸ್ವೆಚ್ಯಾ ದ್ವಿತೀಯ್ ಸ ಮಹಿನ್ಯಾಂ ಭಿತರ್ ಡೀಸೆಲ್ ಆವೃತ್ತೆಚೆಂ ಆಗಮನ್ ಜಾತೆಲೆಂ.

ದೇಶಾಚ್ಯಾ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂತ್ ಡೀಸೆಲ್ ಕಾರಾಂಕ್ ಮೊಸ್ತ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಆಸಾ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್ ಮೋಲ್ ಸಯ್ತ್ ಚಡ್. ದೆಕುನ್ ನಿಜಾಕೀ ಟಾಟಾ ನ್ಯಾನೊ ಸರ್ವ್ ಸಂಗ್ತಿನಿಂ ಸಯ್ತ್ ಡೀಸೆಲ್ ಆವೃತ್ತೆಕ್ ಉತ್ತೇಜನ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಸಾಧ್ಯತಾ ಆಸಾ. ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್ ನ್ಯಾನೊ, ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಲೊಕಾ ಮಧೆಂ ಸವ್ಕಾಸ್ ಪ್ರಚಾರ್ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಕಾರ್ ವಾಣಿಜ್ಯ್ ವಿಭಾಗಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ರಂಜಿತ್ ಯಾದವ್ ಹಾಣೆಂ ತಿಳ್ಸಿಲಾಂ.

ಸಾಂಗ್ಲೆಲೆ ಬರಿ 2012 ಇಸ್ವೆಚ್ಯಾ ಡೆಲ್ಲಿ ಅಟೋ ಎಕ್ಸ್‍ಪೋಂತ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಟಾಟಾ ನ್ಯಾನೊ ಸಿಎನ್‍ಜಿ ಆವೃತ್ತಿ ಅನಾವರಣ್ ಜಾಲ್ಲಿ.

Tata Nano Diesel Car