ಗಿನ್ನೆಸ್ ದಾಖ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಂಸಾರಾಚೆಂ ಅತೀ ಲಾಂಬ್ ಕಾರ್


ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ, ನವೆಂಬರ್ 23: ಪಯ್ಲ್ಯಾ ದೃಷ್ಟೆಕ್ ಹೆಂ ಕಿತೆಂ ಕಾರ್ಗೀ ವಾ ಬಸ್ಸ್ ಗೀ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ದುಬಾವ್ ತುಮ್ಚೆ ಥಂಯ್ ಸಹಜ್ ರಿತಿನ್ ಉಬ್ಜೊಂಕ್ ಪುರೊ. ದೆಕುನ್ ಆಮಿಂ ತುಮ್ಕಾಂ ಹೆಂ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ಚ್ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಕರುಂಕ್ ಖುಶಿ ವ್ಹರ್ತಾಂವ್. ಹೆಂ ಸಂಸಾರಾಚೆಂ ಅತೀ ಲಾಂಬ್ ಕಾರ್. ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾಚ್ಯಾ ಜೇ ಓಹ್‍ಬರ್ಗ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವೆಕ್ತಿನ್ ಹ್ಯಾ ಕಾರಾಚೆಂ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಕೆಲಾಂ.

ಸಾಂಗ್ಲೆಲೆ ಬರಿ ಪ್ರದರ್ಶನಾ ಖಾತಿರ್ ಸಂಸಾರಾಚೆಂ ಅತೀ ಲಾಂಬ್ ಕಾರ್ ಜೇ ಓಹ್‍ಬರ್ಗಾನ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಪಸಂದ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹಾಕಾ ಏಕ್ ನಾಂವ್ ನಾಕಾಗೀ? ವ್ಹಯ್. ಹ್ಯಾ ಕಾರಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಲಿಮೊಸಿನ್. ಪ್ರದರ್ಶನಾ ಖಾತಿರ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಹೆಂ ಕಾರ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಚೆಂ ಗುಮಾನ್ ಆಪ್ಣಾಶಿಂ ವೊಡುನ್ ಆಸಾ ಆನಿಂ ಗಿನ್ನೆಸ್ ಪಾನಾಕ್ ಸೆರ್ವಾಲಾಂ.

ಸುರ್ವೆರ್ ಬೋವ್ ಉಣ್ಯಾ ಬಜೆಟಿಂತ್ ಕಾರಾಚೆಂ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಕರುಂಕ್ ಜೇನ್ ಯೋಜಿತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಸಂಸಾರಾಚೆಂ ಅತೀ ಲಾಂಬ್ ಕಾರ್ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ಲಿ ಖಬರ್ ವೈರಲ್ ರಿತಿನ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾತಾನಾ ಲೊಕಾನ್ ಹಾಂತುನ್ ಸಬಾರ್ ರಿತಿಂಚೆ ಉಪಯೋಗ್ ಸೊಧುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ.

ಲಿಮೊಸಿನ್ ಕಾರಾಕ್ ಟಯರಾಂ ಕಿತ್ಲಿಂ?

ಶೆಂಭರ್ ಫುಟ್ ಲಾಂಬ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ, ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ಅತೀ ಲಾಂಬ್ ಕಾರಾಕ್ ಕಿತ್ಲಿಂ ರೊದಾಂ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ? ಹ್ಯಾ ಕಾರಾಕ್ 26 ರೊದಾಂ ಘಡ್ಸಿಲ್ಯಾಂತ್.

ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಕಶೆಂ ಆಸೊಂಕ್ ಪುರೊ?

ಹ್ಯಾ ಕಾರಾಚೆಂ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಇಲ್ಲೆಂ ಕಷ್ಟ್. ಘುಂವ್ಡೆರ್ ಹಾಚಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ್ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ತಾ. ದೆಕುನ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾನ್ ತಶೆಂಚ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಡ್ರೈವರ್ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಆಸಾ ಕೆಲಾಂ. ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ದೊಗಾಂ ಜಣಾಂ ಡ್ರೈವರಾನಿಂ ಚಡ್ ಹೊಂದ್ವೊನ್ ಕಾರ್ ಡ್ರೈವ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಚಡ್ ತೊಂದ್ರೆ ನಾಸ್ತಾನಾ ಕಾರ್ ಮುಕಾರ್ ವೆತಾ.

ಇತ್ಲ್ಯಾ ಲಾಂಬ್ ಕಾರಾಕ್ ಅಮೆರಿಕಾಂತ್ ಮಾನ್ಯತಾ ನಾ. ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಾಜಾರ್, ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಆನಿಂ ಇತರ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾನಿಂ ಮಾತ್ರ್ ಲಿಮೊಸಿನ್ ಕಾರ್ ಗಳ್ಸಿತಾತ್.