ಹೋಂಡಾ ಎನ್-ವನ್ ಜಪಾನಾಂತ್ ವಿಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಪಡ್ಲೆಂ


ಟೋಕಿಯೋ, ನವೆಂಬರ್ 24: ಎನ್-ವನ್ ಕಾರಾಕ್ ಆನಿಂ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಕಾರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ನಾ ತರೀ ಆಮ್ಕಾಂ ಹೋಂಡಾ ಕಂಪ್ಣೆ ಥಾವ್ನ್ ಏಕ್ ಬರೆಶೆಂ ಕಾರ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್ಲೆಂ ಆನಿಂ ತೆಂ ಹಾಂಗಾ ಆಸಾ. ತಶೆಂ, ಹಾಚಿ ರೇಟ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಹಾತಾಕ್ ಪಾಂವ್ಚೆ ತಸಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ ತರೀ, ಸವಾರಿ ಕರುಂಕ್ ಬರೆಂ ಕಾರ್. ಪಾವಾನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾಕ್ ಬೋನಸ್ ಲಕ್ಷಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಬರಿ ಹ್ಯಾ ಗಾಡಿಯೆಕ್ ಏಕ್ ಬರಿ ಲುಕ್ ಆಸಾ.

ಕಾರಾಚಿ ವೀಲ್‍ಬೇಸ್ ಫಿಯೆಟ್ 500 ಕಾರಾ ಪ್ರಾಸ್ ಲಾಂಬ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಗಜಾಲ್ ಇನ್ಕಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ಮ್ಹಣ್ಜೆ, ಭಿತರ್ಲೊ ಜಾಗೊ ಬರೊ ಆಸ್ತಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಂತ್ ದುಬಾವ್ ನಾ. ತಶೆಂ, ಹ್ಯಾ ಕಾರಾಚ್ಯಾ ಇಂಟೀರಿಯರಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಕೊಣೆಂಯ್ ಅಸಮಧಾನ್ ವೆಕ್ತ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ ಆನಿಂ ಸಮೇಸ್ತಾಂಕ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೆಂ ಆನಿಂ ಆಧುನಿಕ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಪಸಂದ್ ಜಾಲೆಂ.

ಹೆಂ ಎನ್-ವನ್ ಕಾರ್ ಇಲ್ಲೆಶೆಂ ಮ್ಹಾರಗ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸೊನ್ ಹಾಚೆಂ ಮೋಲ್ (ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಘಾಲ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ) ಸಾಡೆ ಸಾತ್ ಲಾಖ್ ರುಪಯ್. ಹ್ಯಾ ಕಾರಾಂತ್ ಏಕ್ ಹೈಟೆಕ್ ಡ್ರೈವ್ ಲೈನ್ ಆಸಾ ದೆಕುನ್ ಇತ್ಲೆಂ ಚಡ್ ಮೋಲ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ತುಮಿಂ ಏಕ್‍ಚ್ 660cc, ತೀನ್ ಸಿಲಿಂಡರಾಂಚೆಂ ಇಂಜಿನ್ ಆಸೊನ್ ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಹೀಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಕಾರ್ ವಾ ತೆಂಚ್ ಇಂಜಿನ್ ಆಸೊನ್ ಆಲ್ ವ್ಹೀಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಆಟಾಪ್ಚಿ ಟರ್ಬೋ ಚಾರ್ಜ್‍ಡ್ ಆವೃತ್ತೆಚಿ ವಿಂಚವ್ಣ್ ಕರ್ಯೆತ್.

ಹೆಂ ಸಿಟಿ ಕಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸೊನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಳೆತಾನಾ ಲ್ಹಾನ್ ದಿಸ್ತಾ ತರೀ ಭಿತರ್ ಪಳೆತಾನಾ ಚಡ್ ಜಾಗೊ ದಿಸ್ತಾ ಆನಿಂ ಹೆಂ ಲಕ್ಷಣ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಸಂದ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಂತ್ ದುಬಾವ್ ನಾ. ನಿಮಾಣೆಂ, ಬೆಜಾರಾಯೆಚಿ ಗಜಾಲ್ ಕಿತೆಂಗೀ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹಿ ಕ್ಯೂಟ್ ಗಾಡಿ ಭಾರತಾಂತ್ ವೆಗ್ಗಿಂ ವಿಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಪಡ್ಚಿ ನಾ.