ದೇಶಿ ಖಬ್ರೊ

ವೆಗಿಂಚ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಜಾಯ್ಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಿಶೆಪಣಾನ್ ಚೆಡ್ವಾನ್ ಅಶೆಂ ಕೆಲೆಂ?

ಗ್ರೇಸ್ತ್ ವ ದುಡ್ವಾದಿಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಕೊಣಾಕ್ ನಾಕಾ? ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಶೊರ್ಟ್ ಕಟ್ ವಾಟೆನ್ ವೆಚೆಂ ಆಪಾಯಾಚೆಂ. ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತ್ಯಾ ಪಾಸಾಂತ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಕಷ್ಟ್. ದುಬ್ಳಿಕಾಯೆಂತ್ ವಾಡ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಮಮತಾ ಮಾಸಿಹ್ ಹಿಚಿ ಕಾಣಿಯಿ....
Madhya Pradesh

ತೃಪ್ತಿ ದೇಸಾಯಿಚೆಂ ಪ್ರಯತನ್ ಸುಫಳ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಾಚ್ಯಾ ಶನಿಸಿಂಗಣಾಪುರ್ ಸವೆಂ ಸಬಾರ್ ದಿವ್ಳಾಂಕ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ಪ್ರವೇಶ್ ನಾತ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ಸುಪ್ರಿಮ್ ಕೊಡ್ತಿನ್ ಆಕ್ಷೇಪ್ ಉಚಾರ್ನ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ಪ್ರವೇಶ್ ದೀಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತೀರ್ಪ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಘಡಿತಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಬಾರ್ ದಿವ್ಳಾಂಕ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ಪ್ರವೇಶ್....
Mumbai

ಉಜ್ಯಾನ್ 6 ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಬಲಿ ಘೆತ್ಲೆಂ

ಉತ್ತರ್ ಪ್ರದೇಶಾಚ್ಯಾ ಬರೇಲಿ ನಗರಾಂತ್ ಉಜ್ಯಾ ಅವ್ಘಡ್ ಸಂಭವ್ಲಾಂ. ಹ್ಯಾ ಉಜ್ಯಾ ಅವ್ಘಡಾಂತ್ 6 ಜಣಾಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ತನ್ಖೆ ವೆಳಾರ್ ಕಳೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಮಾಣೆ, ವಾತ್ ಪೆಟಯಿಲ್ಲೆ ವೆಳಿಂ ಘರಾಕ್ ಉಜೊ ಲಾಗ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಆವಯ್, 17 ವರ್ಸಾಂಚೆಂ....
Uttar Pradeesh

ಬೊಂಬ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ತೊಲೊಚ್ಚ್ ಬಲಿ ಜಾಲೊ

ಪಶ್ಚಿಮ್ ಬಂಗಾಳಾಂತ್ ಆತಾಂ ವಿಧಾನ್ ಸಭೆಚೆಂ ಚುನಾವ್ ಚಲ್ತಾ. ಎದೊಳ್’ಚ್ ಸಬಾರ್ ಜಣ್ ಹಿಂಸೆಕ್ ಬಲಿ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಚುನಾವಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ವಾಪರ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಬಾಂಬ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ತೊಲೊಚ್ಚ್ ಆತಾಂ ತ್ಯಾ ಬೊಂಬಾಕ್ ಬಲಿ....
West Bengal

ಪುತ್ತುರ್’ಚ್ಯಾ ಕಲಾ ರಸಿಕಾಂಕ್ ಮಂತ್ರ್ ಮುಗ್ಧ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ “ಪುತ್ತುರ ಹಬ್ಬಾ”

“ಪುತ್ತುರ ಹಬ್ಬಾ” ಪುತ್ತುರುದ ಮುತ್ತುಲೇನ ಪರ್ಬಾ ಹ್ಯಾಚ್ ಎಪ್ರಿಲ್ 16 ತಾರಿಕೆರ್, ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದಿವ್ಳಾಚ್ಯಾ ವಾರ್ಶಿಕ್ ಪರ್ಬೆ ದಿಸಾ ವ್ಹಡಾ ದಬಾಜೆನ್ ಸಾದರ್ ಜಾಲೊ...
Puttur

ಚೆಡ್ವಾಚ್ಯಾ ಮೊರ್ಣಾಕ್ ಮಾಸ್ ಖಾಯ್ನಾತ್’ಲ್ಲೆಂಚ್ ಕಾರಣ್?

ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚಾ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ತಿಚೊ ಪತಿ ಮಾಸ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ಸದಾಂ ಧೊಸ್ತಾಲೊ. ಸೊಸುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ತಿಣೆಂ ಜಿವ್ಘಾತ್ ಕರ್ನ್ ಘೆತ್ಲೊ. ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ಮುಂಬಯ್ ಭಾಯ್ರ್ ಘಡ್ಲೆಂ...
Mumbai Urban

ಸಕಾಳಿಂ 9 ಥಾವ್ನ್ ಸಾಂಜೆರ್ 6 ವೊರಾಂ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ರಾಂದಾಪ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಜಯ್ಲ್!

ಗರ್ಮೆಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಉಜ್ಯಾ ಅವ್ಘಡಾಂ ಚಡ್ ಜಾತಾತ್. ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂಚಿ ಸುರ್ಯಾಚಿ ದಾವ್ ಆನಿಕೀ ಕುಮೊಕ್ ದಿತಾ. ಪುಣ್ ಉಜ್ಯಾ ಅವ್ಘಡಾಂ ಆಡಾಂವ್ಚೆ ದಿಶೆನ್ ಬಿಹಾರ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಘೆತ್’ಲ್ಲೊ ನಿರ್ಣಯ್ ಮಾತ್ರ್ ವಿಚಿತ್ರ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಬಿಹಾರಾಂತ್ ಸಕಾಳಿಂ 9 ಥಾವ್ನ್ ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ....
Bihar

ಕಾಕ್ಸಾಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಚುಕಿಕ್ 2.8 ಲಾಖ್ ದಂಡ್!

ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಾಂತ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಕ್ಸಾಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ವ್ಹಡ್ಲೊ ದಂಡ್ ಭರಿಜಯ್ ಪಡ್ಲಾ. ಆತಾಂ ಹೆಂ ಪ್ರಕರಣ್ ಪೊಲಿಸಾಂಚಾ ಹಾತಿಂ ಪಾವ್ಲಾಂ. ಪುಣೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ಗೇಟ್ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಾಂತ್ ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ಘಡ್ಲೆಂ. ವಸಯಾಂತ್ ನೈಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ಕಂಪೆನಿ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಧನಕ’ವಾಡಿಚೊ....
Pune

ಆಕ್ರಮ್ ಚಟುವಟಿಕ್ಯೊ ಚಲ್ಲ್ಯಾರ್ ಅಧಿಕಾರಿಚ್ಚ್ ಜವಾಬ್ದಾರ್ ಜಾತೆಲೆ

ಘರ್ ಮಂತ್ರಿ ಡಾ| ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್, ಚಿಕ್’ಮಗ್ಳುರ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಬರ್ಗಾಲಾಚಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಪಾಸುನ್ ಪಳವ್ನ್ ಬರ್ಗಾಲಾಚ್ಯಾ ಪ್ರದೇಶಾಂನಿ ಸರ್ಕಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಮೆಳ್’ಲ್ಲಿ ಕುಮೊಕ್ ಸಗ್ಳಿ ಫಾವೊತ್ಯಾ ಪ್ರಮಾಣೆ ಕಷ್ಟೊಂಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಂಕ್ ಪಾವಾಶೆಂ ಪಳೆಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಸರ್ವ್ ಅಧಿಕಾರಿಂಕ್....
chicmangalore

ಎಕಾ ಚಲಿಯೆಕ್ ಆಟೊಂತ್ ಅಸಲೊ ಅನುಭವ್ ಜಾಲೊ!

ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಆತಾಂಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ನೈತಿಕ್ ಪೊಲಿಸ್’ಗಿರಿ ಚಡ್ಲ್ಯಾ. ಥೊಡೆ ತರ್ ವತ್ತಡ್ ಘಾಲ್ಚೆದ್ವಾರಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾರ್ಯ ಸಾಧನಾಕ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕರ್ತಾತ್. ಆಸಲೆಂ ಏಕ್ ಘಡಿತ್ ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾಂ ಆನಿ ಹೆಂ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾವ್ನ್....
Bangalore

ಆಟೋ ಚಾಲಕಾಲಾಗಿಂ ಆಮಾಲಿ ಚೆಡ್ವಾಂಚಿ ಜಟಾಪಟಿ!

ಆಟೋಚಾಲಕಾನ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ನಿರ್ಧಾರಿತ್ ಭಾಡ್ಯಾಚ್ಯಾಕೀ ದೊಡ್ತೆಂ ಭಾಡೆಂ ವಿಚಾರ್ಲಾಂ ಆನಿ ಆಪ್ಣಾಂ ಸಂಗಿ ಅಸಭ್ಯ್ ರಿತಿನ್ ವರ್ತನ್ ಕೆಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ದೊಗಾಂ ಆಮಾಲಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಂನಿ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ದೂರ್ ದಿಲಾಂ ತರ್, ಆಪ್ಣಾಕ್ ತಾಣಿಂ ಹಲ್ಕಿಲಾಂ ಹಿಣ್ಸಿಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಾಲಕಾನ್ ಆರೋಪ್....
Bangalore

ಸಾಂಗಾತಿಣಿ ವಯ್ರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ 11 ಜಣಾಂಕ್ ಖೈದ್

ಚೆಡ್ವಾಂಚೆರ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ಅತ್ಯಚಾರ್ ಚಡೊನ್’ಚ್ ಆಸಾ. ತಾಂತುಯಿ ವಳಖ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾಂಚೆರ್, ಮಿತ್ರಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಚಡ್ ಅತ್ಯಚಾರ್ ಜಾತಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಸಬಾರ್ ದೃಷ್ಟಾಂತಾಂ ಆಸಾತ್. ತಸಲೆಂಚ್ ಎಕ್ ಪ್ರಕರಣ್. ಸೂರತಾಂತ್ ವಲ್ಲಬ್ ವಿದ್ಯಾನಗರಚ್ಯಾ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ 11 ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್....
Surat

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನೆನ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಾಂತ್’ಚ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಜಲ್ಮ್ ದಿಲೊ

ಜಾರ್ಕಂಡ್’ಚ್ಯಾ ಗಿರೀಧ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪದ್ವಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಾಂತ್ 21 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿನ್ ಎಕಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಜಲ್ಮ್ ದಿಲ್ಲಿ ಖಬಾರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಬಿ.ಎ ತಿಸ್ರ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾರತಿ ಕುಮಾರಿನ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಾಂತ್’ಚ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಜಲ್ಮ್....
Jharkhand

ಉಜ್ಯಾ ಅವ್ಘಡಾಂತ್ ಮೊಲಾಧಿಕ್ ವಸ್ತು ಭಸ್ಮ್ ಜಾಲ್ಯೊ!

ನವಿದಿಲ್ಲಿಂತ್ಲ್ಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಇತಿಹಾಸ್ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಲಾಯಾಚ್ಯಾ ಬಾಂದ್ಪಾಕ್ ಉಜೊ ಲಾಗೊನ್ ವ್ಹಡ್ ಪ್ರಮಾಣಾರ್ ಆಸ್ತ್-ಪಾಸ್ತ್ ಹುಲ್ಪೊನ್ ನಷ್ಟ್ ಜಾಲಾ. ಮೊಲಾಧಿಕ್ ವಸ್ತು ಹುಲ್ಪೊನ್ ಭಸ್ಮ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ದಿಲ್ಲಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಮುಖ್ ಪ್ರದೇಶ್ ಮಂಡಿ ಹೌಸ್ ಎಫ್.ಐ.ಸಿ.ಸಿ.ಐ ಬಾಂದ್ಪಾಚಾ....
Delhi

ಶೊಕಿಂಗ್! ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ವಿಣ್ಗೆಂ ಕರ್ನ್ ಹಲ್ಲೊ…

ಎಕ್ ತರ್ನಾಟೊ, ಆಪ್ಣೆಂ ಮೋಗ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಧಾಂವ್’ಲ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ರಾಗಾನ್ ಚೆಡ್ವಾಚ್ಯಾ ಘರ್ಚ್ಯಾಂನಿ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಚ್ಯಾ ಆವಯ್ಕ್ ವಿಣ್ಗೆಂ ಕರ್ನ್ ಮಾರ್’ಲ್ಲಿ ಭಯಂಕರ್ ಗಜಾಲ್ ಉತ್ತರ್ ಪ್ರದೇಶಾಚ್ಯಾ ಟಕೊನಿಯಾ ಕೊತ್ವಾಲಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಂತ್....
Uttar Pradeesh

ಲಗ್ನಾ ಪುರ್ಶಾಂವಾರ್ ನಾಚ್’ಲ್ಲ್ಯೊ ಸ್ತ್ರೀಯೊ; ಶಿಕ್ಷಾ ಜಾಲಿ ನವ್ರ್ಯಾಕ್!

ಉತ್ತರ್ ಭಾರತಾಂತ್ ಕಾಜಾರಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ನಾಚ್ ಪದಾಂ ನಾಸ್ತಾನಾ ಜಾಯ್ನಾ. ಪುಣ್ ಹಿಂಚ್ ನಾಚ್ ಪದಾಂ ಕಾಜಾರ್ ಮೊಡುಂಕ್ ಸಕ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್ ಹಾಂಗಾ ಆಸಾ ಏಕ್ ಘಡಿತ್.ದಿಲ್ಲಿ ಆನಿ ಎನ್ಸಿಆರಾಂತ್ ಕಾಜಾರಾಚೊ ವ್ಹೊರ್ ಪದಾಂ ಆನಿ ನಾಚಾ ಸವೆಂ....
Gurgon

ಸಕಾಳಿಂ 10 ವೊರಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ರಸ್ತ್ಯಾಕ್ ದೆಂವೊಂಕ್ ಭಿಯೆತಾತ್!

ಸಕಾಳಿಂ 10 ವೊರಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಹ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚೊ ಲೋಕ್ ಘರಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಭಿಯೆತಾ. ತಶೆಂ ತುಮ್ಕಾಂ ಕೊಣೀ ದಿಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಎಕ್ಲೊ ದೋಗ್, ತೆ ಧೈರಾಧಿಕ್ ವ ಭಾಯ್ಲೆ ಜಾಯ್ಜಯ್. ಗಾಂವಾಂತ್ 10 ವೊರಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಘಾಲ್ಲೆಪರಿಂ ಸ್ಥಿತಿ....
odissa

ದೇಶಾಂತ್ ಗರ್ಮೆಚೆಂ ವಾತಾವರಣ್ ತರ್, ಆಸ್ಸಾಮಾಂತ್ ಕಠೀಣ್ ಆವ್ರ್!

ಬರ್ಗಾಲ್, ಪಿಯೆಂವ್ಚಾ ಉದ್ಕಾಚೊ ತತ್ವಾರ್, ವೊತಾಚ್ಯಾ ದಾವೆಕ್ ಉಜ್ಯಾರ್ ತಾಪಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಯ್ಲಿ ಭಾಷೆನ್ ದೇಶ್ ಕರ್ಪಾತಾನಾ, ಆಸ್ಸಾಮಾಂತ್ ಭರ್ಪೂರ್ ಪಾವ್ಸ್ ಯೇವ್ನ್ ಸ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಕಠೀಣ್ ಆವ್ರ್ ಯೇವ್ನ್ ಸುಮಾರ್ 1 ಲಾಖ್ ಲೊಕಾಂಕ್ ನಿರಾಶ್ರಿತ್ ಕೆಲಾಂ. ಲೋಕ್ ಆಪ್ಲೆಂ....
Assam

ಇಂಡಿಯನ್ ಮುಜಾಹಿದ್ದೀನ್ ಆತಂಕೀ ಖೈದ್

2011ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ, ಮುಂಬಯ್’ಚ್ಯಾ ಝಾವೆರಿ ಬಜಾರಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಪೋಟಾಂತ್ ಭಾಗಿದಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್’ಲ್ಲೊ ಆತಂಕೀ, ಜೈನುಲ್ ಅಬೆದಿನ್ ಹಾಕಾ ಮುಂಬಯ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತಾಬೆಂತ್ ಘೆವ್ನ್ ತನ್ಖಿ ಚಲಯ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬಾರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ.ಜೈನುಲ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಮುಜಾಹಿದ್ದೀನ್....
Mumbai

ಎಕ್ಸುರ್ಯ್ಯಾ ಚಲ್ಯಾಂಚಿ ಇಷ್ಟಾಗತ್; ಉಪ್ರಾಂತ್ ಚೆಡು ಕರ್ತಾಂ ಕಿತೆಂ?

ನೊಯ್ಡಾಚ್ಯಾ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಕೊಣ್’ಯಿ ಎಕ್ಲೊ ತರ್ನಾಟೊ ಬಸೊನ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ಚೆಡುಂ ತಾಚೆ ಸರ್ಶಿಂ ಯೆತಾ, ಪಯ್ಲೆಂ ತಾಚೆ ಸಂಗಿಂ ಮಿತೃತ್ವ್ ದಾಖವ್ನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಎಕಾ ಜಾಗ್ಯಾಕ್ ಆಪವ್ನ್ ವರ್ತಾ. ತ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಆಯ್ಕಾಲ್ಯಾರ್ ತುಮಿ ವಿಜ್ಮಿತ್....
India