ದೇಶಿ ಖಬ್ರೊ

ವಾಗ್ ಸಾಯ್ಬಾ ವಾಗ್!

ಆಯ್ಲ್ಯಾವಾರ್’ಚ್ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ವಿರಾಜ್’ಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಾಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಟ ಗಾಂವಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕಾಫ್ಯೆ ತೊಟಾಕ್ ರಿಗೊನ್ ಎಕಾ ಗಾಯ್ಕ್ ಮಾರ್ನ್ ತಿಚೆಂ ಮಾಸ್ ಖಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚಾ ವಾಗಾಂಚೆಂ ದರ್ಶನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ; ತೆಂ ಕ್ಯಾಮರಾಂತ್ ಮುದ್ರಿತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ....
Kodagu

ಹೊ ಪಿಸ್ತುಲ್ಯೊ ಘರಾ ಡೆಲಿವರಿ ಕರ್ತಾಲೊ…!

ಆನ್’ಲಾಯ್ನ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂತ್ ಫ್ರಿಡ್ಜ್, ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷೀನ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ವಸ್ತು ಘರಾ ಹಾಡ್ನ್ ಪಾವಯ್ತಾತ್. ಪುಣ್ ಹಾಂಗಾ ಎಕ್ಲೊ ಅನ್ನಾಡಿ ಪಿಸ್ತುಲ್ಯೊ ಘರಾ ಪಾವಯ್ತಾಲೊ! ಹೊ ವೆಕ್ತಿ ಆತಾಂ ಪೊಲಿಸಾಂಚ್ಯಾ ಹಾತಾಕ್ ಸಾಂಪಡ್ಲಾ....

ಪತಿವೃತ್ ಮ್ಹಣ್ ರುಜು ಕರುಂಕ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ವಿಣ್ಗೆಂ ಜಾಯ್ಜೆ…!

ಥೊಡೆ ಸಮುದಾಯ್ ಎಕ್ವಟಾ ಖಾತಿರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಧೆಂಚ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಮುಖೆಲಿಂಕ್ ನೇಮಕ್ ಕರ್ತಾತ್. ಮ್ಹಾಲ್ಗಡೆ ಮಾರ್ಗ್’ದರ್ಶನ್ ದೀಂವ್ದಿತ್, ಹಾಂಚೆ ವರ್ವಿಂ ಸಮುದಾಯಾಕ್ ಬರೆಂ ಜಾತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಹಾಚೊ ಉದ್ದೇಶ್. ತರೀಪುಣ್ ...

ಮಂಗ್ಳುರ್’ಚ್ಯಾ ಜಯ್ಲಾಂತ್ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಜಾಮರ್….

ಮಂಗ್ಳುರ್’ಚ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರ್ ಜಯ್ಲಾಂತ್ ಎಕಾ ಮಹಿನ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಜಾಮರ್ ಲಾಯ್ತೆಲೆ ಮ್ಹಣ್ ಜಯ್ಲ್ ಮಹಾ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಶ್ರೀ ಎಚ್ ಎನ್ ಸತ್ಯನಾರಯಣಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. ಮಂಗ್ಳಾರಾ ದೀಸ್ ಮಂಗ್ಳುರ್’ಚ್ಯಾ ಜಯ್ಲಾಕ್ ಭೆಟ್ ದೀವ್ನ್ ಪರಿಶೀಲನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ವಾರ್ತಾಹಾರಾಂಲಾಂ...
Mangalore

ಪುತಾಚ್ಯಾ ಲಗ್ನಾ ಸಾಂಗಾತಾ 101 ಜೊಡ್ಯಾಂಚೆಂ ಲಗ್ನ್ ಕರ್ನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಉದಾರ್ ಮನ್ ದಾಖಯ್ಲೆಂ!

ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಉದ್ಯಮಿ ಕಾಜಾರಾ ಸೊಭಾಣಾಂ ಖಾತಿರ್ ಕೊರೊಡಾಂನಿ ದುಡು ವಿಬಾಡ್ತಾತ್. ಜಾಯ್ತೇ, ಪೆಜೆಕ್ ಆಶೆತಾನಾ ಅಶೆಂ ದುಡ್ವಾ ವಿಬಾಡ್ ಬೆಜಾರಾಯೆಚೊ ಜಾತಾ. ಪುಣ್, ಹುಬ್ಳಿಚ್ಯಾ ರಮೇಶ್ ಬಫ್ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಉದ್ಯಮಿನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾಚೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಬಾರಿಚ್ಚ್ ಸಾದ್ಯಾ...
Hubli

ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಆಮಾಲ್ ಪೀವನ್ ದೀವ್ನ್ ಅತ್ತ್ಯಾಚಾರ್

ಚೆಡ್ವಾಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಕಿತ್ಲಿಂ ಹುಷಾರ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಉಣೆಂಚ್. ಕೊಣಾಂಯ್ಕಿ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಚೆಂ ನ್ಹಯ್. ಹಾಕಾ ರುಜ್ವಾತ್ ಜಾವ್ನ್ ಘಡ್’ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಹಾಂಗಾ ಆಸಾ. ಚೆಡ್ವಾಚ್ಯಾ ವಳ್ಕಿಚ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ದುಷ್ಕೃತ್ಯ್ ಮೀರತಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಮೀರತ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಲಿಹಸಾರಿ ಲಾಗಿಂ ಸೆಜಾರ್ಚೆಂ ಭುರ್ಗೆಂ ಘರಾ...
meerut

ಮೊಗಾ ಖಾತಿರ್ ರಾಜಸ್ಥಾನಾ ಥಾವ್ನ್ ಉತ್ತರ್ ಖಂಡಾಕ್ ಲಗ್ನಾ ವ್ಹೊರ್ ಆಯ್ಲೊ ಪುಣ್...

ಮೊಬಾಯ್ಲ್, ಫೇಸ್’ಬುಕ್, ಲವ್ ಆತಾಂ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲಾಂ. ಎಕಾಮೆಕಾಚಿಂ ತೊಂಡಾಂ ಪಳೆನಾಸ್ತಾಂ ಮೊಗಾರ್ ಪಡ್ತಾತ್. ರಾಜಸ್ಥಾನಾಚೊ ತರ್ನಾಟೊ ಎಕ್ಲೊ ಉತ್ತರ್ ಖಂಡಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಲಾಗಿಂ ಮೊಗಾರ್ ಪಡ್ಲೊ. ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಯ್ಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತರ್ನಾಟೊ ಲಗ್ನಾಚೊ...
Rajasthan

ಉದ್ಕಾಚ್ಯಾಕೀ ದೂದ್ ಸವಾಯ್!

ಪಾತ್ಯೆತಾತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಪಾತ್ಯೆಯಾ ನಾ ತರ್ ಸೊಡಾ. ಆಮಿ ಸಾಂಗ್ತಾಂವ್ ತೆಂ ಸತ್. ಬರೋಡಾ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಏಕ್ ಲೀಟರ್ ದೂದ್ ಉದ್ಕಾಚ್ಯಾಕೀ ಉಣ್ಯಾ ಮೊಲಾಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಏಕ್ ಖಾಸ್ಗಿ ಡೈರಿ ಏಕ್ ಲೀಟರ್ ದೂದ್ 17 ರುಪ್ಯಾಂಕ್ ದಿತಾ. ಉದ್ಕಾಚೆಂ ಮೋಲ್ 20 ರುಪಯ್!. ಪಾತ್ಯೆತಾತ್...
Baroda

ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಪಟ್ಟಿ ಬಾಂದುನ್ ಮಾಂದ್ರಿ ವೊಳ್ಳಿ!

ಮಾಂದ್ರ್ಯೊ ಆನಿ ಇತರ್ ವಸ್ತು ಹಾತಾಂನಿ ವೊಳ್ಚ್ಯೊ ಏಕ್ ಕಲಾ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಎಕ್ ಕಡೆಂ ಲಾಂಬ್ ವೇಳ್ ಬಸೊನ್ ವೊಳ್ಚೆಂ ಹೆಂ ಕಾಮ್ ಸುಲಭ್ ನ್ಹಯ್. ದೊಳ್ಯಾಕ್ ದೊಳೊ ಲಾವ್ನ್ ವೊಳ್ಳ್ಯಾರೀ ವ್ಯತ್ಯಾಸ್ ಆಸ್ತಾ. ತಶೆಂ ಆಸ್ತಾಂ ಶಿರ್ಸಿಚ್ಯಾ ಯಲಗೋಡ ಘರಾಚೊ ಉತ್ಸಾಹಿತ್ ಯುವಕ್ ಕೃಷಿಕ್...
Limca Record

ಕಾಜಾರಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಆವಯ್-ಬಾಪಾಯ್ಕ್ `ಶೊಕ್’ ದಿಲ್ಲೆಂ ಚೆಡುಂ!

ಆಪ್ಲೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಘುಟ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್-ಬಾಪಾಯ್ಕ್ 9ವ್ಯಾ ವರ್ಗಾಂತ್ ಶಿಕ್ಚ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾನ್ `ಶೊಕ್’ ದಿಲಾ! ಜಾರ್ಖಂಡಾಂತ್ ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ರಾಂಚಿ ಥಾವ್ನ್ 200 ಕಿ.ಮಿ. ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಪ್ರಾಯೆಕ್ ಪಾವಾನಾತ್ಲ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ಆತಾಂ ಸರ್ವಾಂ ಥಾವ್ನ್...
Ranchi

ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಭಿಕಾರ್ಯ್ಯಾನ್ ಭಾಂಗಾರಾಚ್ಯೊ ಮುದಿಯೊ ವಾಂಟ್ಲ್ಯೊ!

ಹ್ಯಾ ಭಿಕಾರ್ಯ್ಯಾಕ್ ಕೊಣೀ ಗಾಳಿ ದೀನಾಂತ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಭಿಕ್ ಮಾಗೊನ್ ಜೊಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಪಯ್ಶಾಂತ್ಲೆಂ ಥೊಡೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಖರ್ಚಾಕ್ ದವರ್ನ್ ಉರ್ಲೆಲೆ ತೊ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಕಾಮಾಂಕ್ ಗಳ್ಸಿತಾ ಹೊ ಭಿಕಾರಿ!. ತಾಂತುಯಿ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಶಿಕಾಪ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಕುಮೊಕ್ ಕರ್ತಾ. ಮೆಹ್ಸನಾಚೊ 68...
Generosity

ಮುಂಬಯ್ಚಿ ಲೇಡಿ ಸಿಂಗಮ್!

ಸಂಗೀತಾ ದುಬೆ ಹೆಂ ನಾಂವ್ ಆತಾಂ ಮುಂಬಯ್ಚಾ ಲೋಕಲ್ ಗಾಡಿಯಾಂನಿ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ಬಾರಿಚ್ಚ್ ಒಳ್ಕಿಚೆಂ ಜಾಲಾಂ. ಸಂಗೀತಾ ದುಬೆ ರೈಲಾರ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಪುಣ್ ಸುರಕ್ಷಿತ್ ಆಸ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಭಾವನ್ ಹ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂ ಥಂಯ್ ಉದೆಲಾಂ. ರೈಲಾರ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ತೊಂದ್ರೆ...
Mumbai

ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರುಂಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ ತೊಚ್ಚ್ ಮೆಲೊ!

ಆಮಿ ಆನ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮರಣ್ ಆಪೇಕ್ಷಿಲ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಕಾಂಚ್ ಉಳ್ಟೆಂ ರಾವ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಖರೆಂ ಸತ್. ಹಾಕಾ ರುಜ್ವಾತ್ ಜಾವ್ನ್ ಕುಟ್ಮಾ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ಝಗ್ಡ್ಯಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಆನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಮಾರುಂಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಪತಿ’ಚ್ಚ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ತುಮ್ಕುರಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾಂ.ತಿಪಟೂರ್’ಚ್ಯಾ ಟಿ ಎಲ್...
Tumakur

ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಅವ್ಘಡ್: ಪುಣೆ’ಚ್ಯೆ 14 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ದರ್ಯ್ಯಾ ಗರ್ಭಾಕ್ ಗೆಲೆ.

ಪುಣೆ ಥಾವ್ನ್ ರಾಯಗಡಾಕ್ ಪಿಕ್ನಿಕಾಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಂತ್ಲೆಂ 14 ಜಣ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ/ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಂ ಸೊಮಾರಾ ದೀಸ್ ಮುರುಡ್ ಬೀಚಾಂತ್ ಉದ್ಕಾಚ್ಯಾ ವೊಡ್ನೆಕ್ ಬಲಿ ಜಾವ್ನ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲಿಂ. ಆನಿಕೀ ಥೊಡೆ ನಾಪತ್ತೊ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್, ಸೊಧ್ನಾಂ ಚಾಲು ಆಸೊನ್...
Pune

ಭಾಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಆವಯ್ ಮಾರಿಫತ್ ಭುರ್ಗೆಂ ಜೋಡ್ನ್ ಘೆತೆಲ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್’ಯಿ ಬಾಂಳ್ತಿಚಿ ರಜಾ!

ಭಾಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಆವಯ್ ಮಾರಿಫತ್ ಆವಯ್ಪಣಾಚೆಂ ಭಾಗ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಚಾ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ಹೆರಾಂ ಪರಿಂಚ್ 6 ಮಹಿನ್ಯಾಚಿ ಪ್ರಸೂತಿ ರಜಾ ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಬಾಂಳ್ತಿಚಿ ರಜಾ ದೀಜಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತೀರ್ಪ್ ಮುಂಬಯ್ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಕೊಡ್ತಿನ್ ದಿಲಾಂ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪೊಸ್ಕೆಪಣಾಕ್ ಆನಿ ರಜೆಚ್ಯಾ ನಿಯಮಾಂಕ್...
Mumbai

ಚೆಡುಂ ಭ್ರೂಣಾಚಿ ಹತ್ಯಾ ಆಡಾಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಲಿಂಗ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಖಡ್ಡಾಯ್ ಕರುಂಕ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಚಿಂತಾ!

ಚೆಡುಂ ಭ್ರೂಣಾಚಿ ಹತ್ಯಾ ಆಡಾಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಲಿಂಗ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ವಯ್ರ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೊ ನಿಷೇಧ್ ಕಾಡ್ಚೆ ವಿಶಿಂ ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಚಿಂತುನ್ ಆಸಾ. ಅಶೆಂ ಕೇಂದ್ರ್, ಸ್ತ್ರೀ ಆನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಅಭಿವೃದ್ಧೆಚಿ ಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಮೇನಕಾ ಗಾಂಧಿನ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. ಚೆಡುಂ ಭುರ್ಗೆಂ ಜಲ್ಮೊಂಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್...
Delhi

ಮುಂಬಯ್ ರೈಲ್ ನಿಲ್ದಾಣಾಂತ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಅವ್ಘಡ್

ಅಮ್ಸೊರ್ ಅವ್ಘಡಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಗ್ಳೆ ಜಾಣಾಂತ್ ತರೀ ಥೊಡೆ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಚಿಂತುಂಕ್ ವಚಾನಾಸ್ತಾಂ ಅನಾಹುತಾಂ ಕರ್ನ್ ಘೆತಾತ್. ಚಲ್ಚಾ ರೈಲ್ ಗಾಡಿಯೆ ಥಾವ್ನ್ ದೆಂವ್ಚಾ ವೆಳಾರ್ ಏಕ್ ಸ್ತ್ರೀ ಹ್ಯಾ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಅವ್ಘಡಾಕ್ ಸಾಂಪ್ಡೊನ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲಿ. ಎಕಾ ಹಪ್ತ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಬೊರಿವಿಲಿ...
Mumbai

ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾಚ್ಯಾ ಉಡಾಸಾಕ್ ಏಕ್ ಬರೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾ ಬಾಪುಯ್!

ಪುತಾಚೊ ವಿಯೋಗ್ ಆನಿ ತಾಚೆಂ ದು:ಖ್ ನಿರಂತರ್ ಆಸ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಅವ್ಘಡಾಂತ್ ಆಪ್ಲೊ ಪೂತ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಉಡಾಸಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದು:ಖಾಂತ್ ತಾಣೆ ಕರ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ನಿಜಾಕೀ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಚೆ ದೊಳೆ ಉಗ್ತೆ ಕರ್ಚ್ಯೆ ತಸಲೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಮುಂಬಯ್ಚೊ ದಾದಾರಾವ್ ಬಿಲೋರೆ...
Mumbai

ಜಿಮ್ಮಾಕ್ ವೆಚ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂನಿ ವಾಚಿಜಯ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಖಬಾರ್!

ಬರ್ಯ್ಯಾ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್, ಸೊಭಾಯ್ ಆನಿ ತರ್ನಾಟ್’ಪಣ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಸ್ತ್ರೀಯೊ ಜಿಮ್ಮಾಕ್ ವೆತಾತ್. ಪುಣ್ ಜಿಮ್ಮಾಕ್ ವೆಚ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂನಿ ಚತ್ರಾಯೆನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಬರೆಂ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಜಿಮ್ಮಾಂನಿ, ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ಆಮಾಲಾಚೆಂ ಪೀವನ್ ದೀವ್ನ್ ತಾಂಚಿಂ ಆಶ್ಲೀಲ್...
Rape

ಬಾಯ್ಲೆಚ್ಯಾ ದೊಶಿಂಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಜೀವ್ ದಿಲೊ!

ವಯ್ಲ್ಯಾ ಅಧಿಕಾರಿಂಚ್ಯಾ ಹಾತಾಖಾಲ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ದೊಶಿ ದಿತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಕೆದಾಳಾಯ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾ ಆನಿ ತೆಂ ಮಾಮುಲಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಪುಣ್ ಎಕಾ ಬಾಯ್ಲೆನ್ ದಿಂವ್ಚಾ ದೊಶಿಂಕ್ ಬೆಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಎಕಾ ಆರ್ಮಿ ಜವಾನಾನ್ ಆಪ್ಲೊ ಜೀವ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಾಂತ್...
Suicide