ದೇಶಿ ಖಬ್ರೊ

ಸ್ಕೂಟಿ ಕಾಣ್ಫೆವ್ನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಚೆಡುಂ ಫ್ಲೈ ಒವರಾ ಥಾವ್ನ್ ಉಡ್ಲೆಂ

ಥೊಡಿಂ ಚೆಡ್ವಾಂ ಕೊಲೆಜಿಚೆಂ ಮೇಟ್ ಚಡ್ಲಿಂ ಮ್ಹಣ್ತಚ್ ದ್ವಿಚಕ್ರ್ ವಾಹನಾಂ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ತಶೆಂ ತಾಂಚಿಂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಾಂ ಸ್ಕೂಟಿ, ಬೈಕ್ ಇತ್ಯಾದಿಂಚೆರ್ ಯೆತಾನಾ ಆಪ್ಣಾಲಾಗಿಂ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಬೆಜಾರಾಯ್. ವ್ಹಡಿಲಾಂನಿ ನಿರಾಕರ್ಸಿಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ತರೀ ಕರ್ನ್ ಬಸ್ತಾತ್. ತಸಲೆಂಚ್ ಏಕ್ ಘಡಿತ್...
Delhi

ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಅವ್ಘಡಾಂತ್ 4 ಜಣಾಂಚೆಂ ಮರಣ್

ಲಾರಿ ಆನಿ ಕಾರ್ ಮುಖಾಮುಖಿ ಆದ್ಳೊನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಅವ್ಘಡಾಂತ್ 4 ಜಣ್ ಜಾಗ್ಯಾರ್’ಚ್ ಅಂತರ್ಲ್ಯಾತ್. ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ವೀರಾಜ್ ಪೇಟೆಂತ್ ಪೆರುಂಬಾಡಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಕಡೆಂ ಹೆಂ ಘಡ್ಲಾಂ. ಕಣ್ಣೂರು-ವೀರಾಜ್’ಪೇಟ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಹೈವೆಚೆರ್...
Madikeri

ಮೈಸೂರಾಂತ್ ಆಸಾ ಅಪ್ರೂಪ್ ಏಕ್ ಆಟೊ ಚಾಲಕ್

ಕಲಾ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ರಾಜ್’ಧಾನಿ ಮೈಸೂರಾಂತ್ ಆಸಾ ಏಕ್ ಅಪ್ರೂಬಾಚೊ ಆಟೊ ಚಾಲಕ್. ತಾಚಿ ಪ್ರಾಯ್ ಜಾಣಾಂತ್’ಗಿ? ಫಕತ್ 92! ತೊ ಹ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆರ್’ಯಿ ಆಟೊ ಚಲಯ್ತಾ. ಸಕಾಳಿಂ 8 ಥಾವ್ನ್ ಸಾಂಜೆಚಿ ಪಾಂಚ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತೊ ಕಾಮ್...
Mysore

ಎಕಾ ವ್ಯಕ್ತಿಚ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆ ಖಾತಿರ್ ತೀನ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂಚೊ ಪವರ್ ಕಟ್!

ಉತ್ತರ್ ಪ್ರದೇಶಾಚ್ಯಾ ಫಿರೋಜಾಬಾದಾಂತ್ ಎಕಾ ವ್ಯಕ್ತಿಚ್ಯಾ ಕಾರಣಾನ್ ತೀನ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂಚೊ ಪವರ್ ಕಟ್ ಜಾಲೊ ಆನಿ ಲೊಕಾಂಕ್ 5 ಘಂಟೆ ರಾಕಾಜಯ್ ಪಡ್ಲೆಂ. ಎಕ್ಲೊ ವೀಜ್ ಟವರಾಚೆರ್ ಚಡೊನ್ ಬಸ್’ಲ್ಲೊ. ತಾಕಾ ಸಕ್ಲಾ ದೆಂವೊಂಕ್ ಲೋಕ್ ಬೋಬ್ ಮಾರ್ತಾಲೊ ತರೀ 120 ಫಿಟಿ ವಯ್ರ್...
Uttar Pradesh

ಫೊರ್ಚುನಾರ್ ಕಾರ್ ಉಜ್ಯಾಕ್ ಬಲಿ!

ಘರಾ ಮುಕಾರ್ ಉಬೆಂ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾರಾಕ್ ದೊಗಾಂ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಂನಿ ಉಜೊ ದಿಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಬೆಂಗ್ಳುರ್’ಚ್ಯಾ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲೇ ಔಟಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ತೆಂ ಕಾರ್ ನರಸಿಂಹ ಮೂರ್ತಿಚೆ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ರಾಜಕೀಯ್ ದ್ವೇಷಾ ವರ್ವಿಂ ಮಂತ್ರಿಚ್ಯಾ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲಾವ್ದಾರಾಂನಿ...
Bangalore

ಕೆಳಿಂ ವ್ಯಾಪಾರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಧುವೆನ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಪಿ.ಯು.ಸಿ.’ಚ್ಯಾ ಪರೀಕ್ಷೆಂತ್ ರಾಜ್ಯಾಂತ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ!

ಕಾಲ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಪಿ.ಯು.ಸಿ’ಚ್ಯಾ ಫಲಿತಾಂಶಾಂತ್ ಗಾಡಿಯೆರ್ ಕೆಳಿಂ ವಿಕ್ತೆಲ್ಯಾ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ವ್ಯಾಪಾರಿಚಿ ಧುವ್ ಅನಿತಾ, ಹಿಣೆಂ ಕಲಾ (ಆರ್ಟ್ಸ್) ವಿಭಾಗಾಂತ್ ರಾಜ್ಯಾಂತ್ ಪ್ರಥಮ್ ಸ್ಥಾನ್ ಘೆತ್ಲಾಂ! ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ದುಬ್ಳಿಕಾಯ್ ಶಿಕೊಂಕ್ ಅಡ್ಕಳ್ ಹಾಡಿನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ದಾಖವ್ನ್...
Bangalore

ಭಾಡ್ಯಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಧಾಂವ್ಲಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ಆವಯ್!

ಮೊಗಾಕ್ ಪ್ರಾಯೆಚಿ ಗಡ್ ನಾ. ಲ್ಹಾನ್ ಪ್ರಾಯೆರ್ ತಶೆಂ ಮ್ಹಾತಾರ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆರ್’ಯಿ ಮೋಗ್ ಫುಲ್ತಾ. ಹಾಕಾ ಹರಿಯಾಣಾಂತ್ ಘಡ್’ಲ್ಲೆಂ ಪ್ರಕರಣ್ ಪಳೆಯಾ. 15 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಚೆಡ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ದೊಗಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಆವಯ್ಕ್ ಮೋಗ್ ಖಿರ್ಲಾಲಾ. ತ್ಯಾ ಮೊಗಾಕ್ ಲಾಗೊನ್...
Haryana

ಅಂಕ್ವಾರ್’ಪಣಾಚಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪಾಸ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಕಷ್ಟ್ ಚುಕೊಂಕ್ ನಾಂತ್!

ಅಮಾನುಷ್ ಥರಾನ್ ಅಂಕ್ವಾರ್’ಪಣಾಚಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕರವ್ನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾನ್ ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್’ಯಿ ತಿಕಾ ತೊಂದ್ರೆ ದಿಲ್ಲೆ ಘಡಿತ್ ಕಳೊನ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ತಿ ಚಲಿ ಸೊಫ್ಟ್’ವೇರ್ ಕಂಪೆನಿಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾ. ತರ್ನಾಟೊ ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್...
Bangalore

ರೈಲಾರ್ ಉದಾಕ್ ವಿಚಾರ್’ಲ್ಲೆಂಚ್ ಚೂಕ್ ಜಾಲಿ ಹ್ಯಾ ಜೊಡ್ಯಾಚಿ

ಕೇಂದ್ರ್ ರೈಲ್ ಮಂತ್ರಿ ಸುರೇಶ್ ಪ್ರಭು ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಇಲಾಖ್ಯಾಂತ್ ಸಬಾರ್ ಸುಧ್ರಾಪ್ ಕರುಂಕ್ ಪಳೆತಾನಾ ಥೊಡ್ಯಾ ರೈಲ್ ಕಾಮಾಗಾರಾಂಚ್ಯಾ ಕರ್ತುವಾಂನಿ ಕಾಳೊ ತಿಬೊ ಲಾಗ್ತಾ. ರೈಲಾರ್ ಉದಾಕ್ ವಿಚಾರ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಜೊಡ್ಯಾಚೆರ್ ಕೆಟರಿಂಗ್ ಶಿಬಂದೆನ್...
Mumbai

ದುಡ್ವಾ ಖಾತಿರ್ ಆಂಧ್ರಾಚಿ ಚೆಡ್ವಾಂ ವಿಕ್ತಾತ್

ವಿದೇಶಾಂತ್ ಹಾತ್’ಬರ್ ಸಾಂಬಾಳಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಕೊಣಾಕ್ ಖುಶಿ ಜಾಯ್ನಾ. ಖಾಡಿ ದೇಶಾಂತ್ ಘರ್ ಕಾಮಾಂ ಧರ್’ಲ್ಲಿಂ ವಿವಿಧ್ ಕಾಮಾ ಖಾತಿರ್ ವ್ಹೆಚಿಂ ಚೆಡ್ವಾ ಉದ್ಯಮಿಂಚಾ ಹಾತಾಕ್ ಸಾಂಪ್ಡೊನ್ ಕಷ್ಟಾತಾತ್. ಆಂಧ್ರಾ ಪ್ರದೇಶಾಚಿಂ ಚೆಡ್ವಾಂ...
Andhra Pradesh

ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್’ಚ್ಚ್ ಆವಯ್ಚೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್!

ಎಕಾ ಎಕ್ಸುರ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ಭೆಷ್ಟಾವ್ನ್ ಸಾಮೂಹಿಕ್ ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಪ್ರಕರಣ್ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ಥಾಣೆ ಪರಿಸರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕಾಲ್ವಾ ಲಾಗಿಂ ಏಕ್ ಸ್ತ್ರೀ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಸಂಗಿಂ ಘೊವಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ವ್ಹಸ್ತಿ ಕರ್ತಾಲಿ. ಸುಮಾರ್ 4 ವರ್ಸಾ ಥಾವ್ನ್...
India

ಆರ್.ಸಿ.ಬಿ. ಬೆಂಗ್ಳುರ್, ಪಾವ್ಲೆಂ ಫೈನಲಾಕ್!

24 ತಾರಿಕೆರ್ ಮಂಗ್ಳಾರಾ ದೀಸ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಬೆಂಗ್ಳುರ್’ಚ್ಯಾ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಮಯ್ದಾನಾರ್ ಗುಜ್ರಾತ್ ಲಯನ್ಸ್ ಆನಿ ಆರ್.ಸಿ.ಬಿ.’ಚೆಂ ಮ್ಯಾಚ್ ಬಾರಿಚ್ ರೋಮಾಂಚಕ್ ಥರಾನ್ ಸಂಪ್ಲೆಂ. ಕೊಹ್ಲಿಚೆಂ ಟೀಮ್ ಫೈನಲಾಕ್ ಪಾವ್ಲೆಂ! ಐಪಿಎಲ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾಲ್ ಪರ್ಯಾಂತ್...
Cricket

ದೋನ್ ಟ್ರಕ್ಕಾಂ ಮಧೆಂ ಕಾರ್ ಚೆಂಚೊನ್ ಗೆಲೆಂ!

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಲೆಜಿಕ್ ಭರ್ತಿ ಕರುಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಕಾರಾರ್ ಆಪವ್ನ್ ವ್ಹರ್ನ್ ವ್ಹೆತಾನಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಭಯಂಕರ್ ಅವ್ಘಡಾಂತ್ ಕಾರಾಂತ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆ ಪಾಂಚ್ ಜಣ್’ಯಿ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್. ತೆಲಂಗಾಣಾಚ್ಯಾ ನಿಜಾಮಾಬಾದ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ ...
Telangana

ಪೊಲಿಸ್ ಠಾಣ್ಯಾಂತ್, ಭಿತರ್ಲೆಂ ವಸ್ತುರ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ!

ಏಕ್ ಚಲಿ, ಪೊಲಿಸ್ ಠಾಣ್ಯಾಂತ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಭಿತರ್ಲೆಂ ವಸ್ತುರ್ ಕಾಡ್ನ್ ಅರ್ಧೆಂ ವಿಣ್ಗೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಪೊಲಿಸಾಂ ಲಾಗಿಂ ವಾದ್ ಚಲಂವ್ಚೊ ವಿಡಿಯೊ ಎಕಾ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾಲಾ. ಗುಜ್ರಾತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಅಹಮದಬಾದ್’ಚ್ಯಾ ಪೊಲಿಸ್ ಠಾಣ್ಯಾಂತ್ ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ಘಡ್ಲಾಂ...
Gujrath

ತುಮಿ ಕೂಲರ್ ಘಾಲ್ನ್ ನಿದ್ತಾತ್ ತರ್ ಹೆಂ ವಾಚಾ

ಗರ್ಮಿ ಸೊಸುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ಲೋಕ್, ಕೂಲರಾಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ವಚೊನ್ ಥಂಡಾಯ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಪಳೆತಾ. ತರ್ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಹಾ‍ಚೊ ಧಂದೊ ಕರ್ನ್ ಘೆತ್ಲಾಂ. ಕೂಲರಾಚ್ಯಾ ಕುಮ್ಕೆನ್ ಘರ್ ಲುಟ್ಲಾಂ, ವ್ಹಯ್! ಅಸಲೆಂ ಘಡಿತ್ ದಿಲ್ಲಿಂತ್...
Delhi

ಇಂಜಿನ್ ಪಾಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಅವ್ಘಡಾಕ್ ಸಾಂಪಡ್ಲೆಂ ಏರ್ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್

ಸಾತ್ ಜಣಾಂ ಪ್ರವಾಸಿಂಕ್ ಘೆವ್ನ್ ವ್ಹೆಚೆಂ ಏರ್ ಆಂಬುಲೆನ್ಸಾಚೆ ಇಂಜಿನ್ ಪಾಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಯ್ದಾನಾರ್ ತುರ್ತ್ ದೆಂವ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಪೊರ್ಸಾಕ್ ಪಾಂಚ್ ಜಣಾಂಕ್ ಘಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಳೊನ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ಆಲ್’ಕೆಮಿಸ್ಟ್ ಏರ್’ಲೈನ್ಸ್ ಹಾಂಚೆಂ ಹೆಂ ಏರ್ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಪಾಟ್ನಾ ...
India

ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಾಕಿ ದವರ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಶೊಕ್!

ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಾಕಿ ದವರುಲ್ಲ್ಯಾಂಚಿ ನಾಂವಾಂ ಜಾಹಿರ್ ಕರ್ಚೆ ವಿಶಿಂ ನಿರ್ಣಯ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಲಾಖ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. ಗೆಲೆತ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಅತೀ ಚಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಭರಿನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾಂಚಿಂ ನಾಂವಾ ಪ್ರಕಟ್ ಕರುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲಾಂ. ಗೆಲೆತ್ಯಾ ವರ್ಸಾ 20 ಕರೊಡ್, 30 ಕರೊಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಾಕಿ...
India

ಜಲ್ಮ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್ಕ್’ಚ್ಚ್ ಧುವೆನ್ ಮಾರ್ಲೆಂ!

ಜಲ್ಮ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್ಕ್ ಧುವೆನ್ ಮನಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಪ್ರಮಾಣೆ ಮಾರ್’ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ದಿಲ್ಲಿಂತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ತ್ಯಾ ಘರಾ ಮುಕಾರ್ ರಾಂವ್ಚಾ ಎಕಾ ನಿವಾಸಿನ್ ರೆಕೊರ್ಡ್ ಕರ್ನ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಘಾಲಾಂ. ಹೆಂ ಪಳೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಮ್ಹಾತಾರೆಚ್ಯಾ ಘರಾ ಭೆಟ್ ದೀವ್ನ್...
Delhi

ದುಸ್ರ್ಯಾ ಪಿ.ಯು.ಸಿ.’ಚೆಂ ಫಲಿತಾಂಶ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಲೆಂ; ದ.ಕ. ನಂ.1

ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಪಿ.ಯು.ಸಿ.’ಚೆಂ ಫಲಿತಾಂಶ್ (12’ವಿ) ಆಜ್ ಸಕಾಳಿಂ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಲೆಂ. ಹಾಂತು ಆಮ್ಚೊ ದಕ್ಷಿಣ್ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೊ ಪ್ರಥಮ್ ಆಯ್ಲಾ. ಠಕ್ಕ್ಯಾವಾರ್ ಪಾಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಚೊ ಸಂಖೊ 57.02. ತಾಂತು ದಕ್ಷಿಣ್ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಥಮ್, ದುಸ್ರ್ಯಾ ಸ್ಥಾನಾಕ್ ಉಡುಪಿ ಆನಿ ತಿಸ್ರ್ಯಾ...
Karnataka

ಫೋನ್ ವಾಪರುಂಕ್ ಖೈದ್ಯಾಚೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ

ಗುಜ್ರಾತಾಚ್ಯಾ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಸಬರ್’ಮತಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಜೈಲಾಂತ್ ಆಸ್ಚಾ ಕುಖ್ಯಾತ್ ಆರೋಪಿ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್, ಜೈಲಾಂತ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಫೋನ್ ವಾಪರುಂಕ್ ಸೊಡಿಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಡ್ತಿ ಕಡೆಂ ಮಾಗ್ಲಾಂ. ಜೈಲಾಂತ್ ಬಸ್’ಲ್ಲೆ ಕಡೆಂಚ್ ಆಫ್ರಾದಿ ಆಪ್ಲ್ಯೊ ಗುಪಿತ್ ಸಂಸಾರಾಚ್ಯೊ...
Gujrath