ದೇಶಿ ಖಬ್ರೊ

ವೆಗಿಂಚ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಆನಿ ಡೀಸೆಲ್ ಮೋಲ್ ದೆಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾ !

ಏಷ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂತ್ ಕಚ್ಚಾ ತೆಲಾಚೆಂ ಮೋಲ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸ ವರ್ಸಾಂನಿ ಹೆಂಚ್ ಪಯ್ಲೆಪಾವ್ಟಿಂ ಇತ್ಲೆಂಯ್ ಉಣೆಂ ಜಾಲಾಂ ಆಸೊನ್ ವೆಗಿಂಚ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಆನಿ ಡೀಸೆಲ್ ಮೊಲಾಂಯ್ ದೆಂವ್ಚೆಂ ಸಾಧ್ಯತಾ ಆಸಾ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂತ್ ಕಚ್ಚಾತೆಲಾಚೆಂ ಮೋಲ್ ದೆಂವ್’ಲ್ಲೆ ವರ್ವಿಂ....
National

ಶೀನಾ ಬೋರಾಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಆವಯ್ನ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್ಲೆಂ ತರೀ ಕಿತ್ಯಾ? ಸೊಡೊಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ತಸಲೊ ಮಿಸ್ತೆರ್!

ಮುಂಬೈ : ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್’ಥಾವ್ನ್ ಹತ್ತ್ಯಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಶೀನಾ ಬೋರಾಚ್ಯಾ ಖುನಿಯೆಚೊ ಮಿಸ್ತೆರ್ ಗಂಟ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಘುಂವ್ಡಿ ಘೆವ್ನ್ ಆಸಾ. ಇಂದ್ರಾಣಿ ಮುಖರ್ಜಿನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಧುವೆಕ್ ಕಿತ್ಯಾ ಪಾಸುನ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಅಜೂನ್ ಕಳೊಂಕ್ ನಾಂ. ಶೀನಾ ಬೋರಾಕ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಇಂದ್ರಾಣಿ ಮುಖರ್ಜಿನ್ ಶೀನಾಚಿ ಕೂಡ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ....
National

ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಚುನಾವ್: ಬಿಜೆಪಿಕ್ ಜಯ್ತ್, ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದುಕ್ ನಾಲಿಸಾಯ್ !

ಬೆಂಗ್ಳುರ್: ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಮಾಹಾನಗರ್ ಪಾಲಿಕೆ(ಬಿಬಿಎಂಪಿ)ಕ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಚುಣಾವಾಂತ್ ಭಾರತೀಯ್ ಜನತಾ ಪಾಡ್ತ್(ಬಿಜೆಪಿ) ಭರ್ಜರಿ ಜೀಕ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಪಾವ್ಲಿ. ರಾಜ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಆಡಳ್ತ್ಯಾ ಪಾಡ್ತಿ ಆನಿ ವಿರೋದ್ ಪಾಡ್ತಿ ಮದ್ಲೊ ಝುಜಾ ಕಣ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ ಬಿಬಿಪಿಎಂ ಚುನಾವ್ ಸಂಪೊನ್ ಫಲಿತಾಂಶ್ ಆಜ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಆಸೊನ್ 198 ಸ್ಥಾನಾಂ ಪೈಕಿ ಬಿಜೆಪಿಕ್ 100 ಸ್ಥಾನಾಂ ಲಾಬ್ಲಿಂ ತರ್....
National

ಪಿಯಾವಾಚೆಂ ಮೋಲ್ ಮೊಳ್ಬಾಕ್!

ಪಿಯಾವಾಕ್ ಯೆದೊಳ್’ಚ್ಚ್ ಕಿಲ್ಯಾಕ್ ಪನ್ನಾಸ್ ಉತರ್ಲ್ಯಾತ್! ಅಶೆಂಚ್ ಮುಕಾರುನ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ವೆಗಿಂಚ್ ರು.100 ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಕಾಯಿಂಚ್ ದುಬಾವ್ ನಾಂ. ಹಾಕಾ ಮುಖೆಲ್ ಕಾರಣ್, ಮಾರ್ಚ್ ಆನಿ ಎಪ್ರಿಲಾಂತ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಅವ್ಚಿತ್ ಪಾವ್ಸ್. ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಸಾಕ್ ಜಾಯ್ತೆ ಪಿಯಾವಾ ಬೆಳೆಂ ನಾಸ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಆದ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಏಕ್ ಕೊರೊಡ್ 90 ಲಾಕ್ ಟನ್ ಪಿಯಾವ್....
National

ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೊಸ್ಳೊನ್, ದುಡು ಘಾಲ್ಲೆ ಕಂಗಾಲ್!

ಸೊಮಾರಾ ಮುಂಬೈ ಷೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅವ್ಚಿತ್ ಕೊಸ್ಳೊನ್ ಶೇರಾಂನಿ ದುಡು ವಿನಿಯೋಗ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಕಂಗಾಲ್ ಜಾಲೆ. ಸುಕ್ರಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ದೆಂವೊನ್ಂಚ್ ಆಸೊನ್, ಭಾರತೀಯ್ ರುಪಯಾಚೆಂ ಮೋಲ್’ಯಿ ದೆಂವ್ಲಾಂ ಆಸ್ತಾಂ, ಎಕಾ ಡೊಲರಾಕ್ 66 ರೂಪಯಾಂಕ್ ಯೇವ್ನ್....
National

ಭಾರತಾಕ್ ’ಪರಮಾಣು’ ಭೆಸ್ಟಾವ್ಣಿ ದಿಲ್ಲೆಂ ಪಾಕ್...!?

ಮೋದಿಚೆಂ ಭಾರತ್, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ್ ವ್ಹಡ್ ಸಕತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ವರ್ತನ್ ಕರ್ನ್ ಆಸಾ. ಆಮ್ಚೊ ಪರಮಾಣು ಆಯ್ದಾಂ ಆಸ್ಚೊ ದೇಶ್. ಆಮ್ಕಾಂಚ್ ಆಮಿಂ ಕಶೆಂ ರಾಕಣ್ ಕರಿಜಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಬರೆಂ ಕರ್ನ್ ಜಾಣಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಚೆ ಮಾರಿಫಾತ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಚೊ ರಾಶ್ಟ್ರೀಯ್ ಸುರಕ್ಷಾ ಸಲಹೆಕಾರ್ ಸರ್ತಾಜ್ ಅಜೀಜ್ ಹಾಣೆಂ ಭಾರತಾಕ್ ಪರೋಕ್ಷ್ ಚೇತಾವ್ಣಿ....
National

ಅಡೇಜ್ ಲಾಕಾಂಚ್ಯಾ ಕಾರಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಅಡೇಜ್ ಕೊರೊಡಾಂಚ್ಯಾ ಕಾರಾಕ್’ಯೀ ಅಪ್ಸೊಚ್ಚ್ ಉಜೊ ಪೆಟ್ತಾ !

ರತನ್ ಟಾಟಾಚೆಂ ಸ್ವಪಣ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆಲೆಂ ’ದುಬ್ಳಾಂಚೆಂ ಕಾರ್’ ನ್ಯಾನೊ ವಿಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಪಡ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಸುರ್ವೆರ್ ಏಕ್ ನ್ಯಾನೊ ಅವ್ಚಿತ್ ಉಜೊ ಪೆಟೊನ್ ಹುಲ್ಪಾಲೆಂ ದೆಕುನ್ ನ್ಯಾನೊ ಬೋವ್ ರಿಸ್ಕೆಚೆಂ ಕಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ವಿದೇಶಿ ಮೀಡಿಯಾನ್ ಸಂಸಾರ್ ಭರ್ ಗಾಬ್ ಕೆಲ್ಲಿ. ದೆಹಲಿಚ್ಯಾ ಬದ್ರಪುರ್ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ ಸೊಮಾರಾ ದಿಸಾ ಮದೆಂ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಸುಮಾರ್ 2.5 ಕೊರೊಡಾಂಚೆಂ ಲಾಂಬೊರ್ಗಿನಿ ಗಲಾರ್ಡೆ....
National

ಆಪ್ಣೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಚಲಿಯೆಲಾಗಿಂ ’ವಿಣ್ಗಿ ಸೆಲ್ಫಿ’ ಕಾಡ್ನ್ ಧಾಡ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಹೊರೆತ್ !

ಸೆಲ್ಫಿಚೆಂ ಪಿಶೆಂ ಖಂಯ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಪಾವ್ಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್ ಹೆಂ ಏಕ್ ನಿದರ್ಶನ್. ಆಪ್ಣೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಚಲಿಯೆಲಾಗಿಂ ವಿವಿದ್ ಪೋಸಾಚ್ಯೊ ಫೊಟೊ ವಿಚಾರ್’ಲ್ಲೊ ಹೊರೆತ್ ನಿಮಾಣೆಂ ತಿಚಿ ವಿಣ್ಗಿ ಸೆಲ್ಫಿ ವಿಚಾರುಂಕ್ ಪಾವ್ಲೊ! ಹೊರೆತಾಚೆಂ ಹೆಂ ಡಿಮಾಂಡ್ ಬೋವ್ ಚಡ್ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಚಲಿಯೆನ್ ಕಾಜಾರಾ ಆದಿಂಚ್ ತಾಕಾ `ಡಿವೋರ್ಸ್’....
National

ದೆಹಲಿ ಮೆಟ್ರೋಂತ್ ’ಡಿಂಗಾ’ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪೊಲಿಸಾಚೆಂ ಡಾನ್ಸ್ !

ದೆಹಲಿಚೊ ಎಕ್ಲೊ ಪೊಲೀಸ್ ನಾಕಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಮೆಟ್ರೋಂತ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಫುಂಕ್ಯಾಕ್ `ಡ್ಯಾನ್ಸ್’ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲೊ. ನಿಮಾಣೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ವಚೊಂಕ್ ಬಾಗಿಲ್ ಖಂಚೆ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ಸಾಸ್ಪೊನ್-ಸಾಸ್ಪೊನ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಪೊಲಿಸ್ ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆ ಉಗ್ತೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾಗ್ಲಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಭಾಯ್ರ್....
National

ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮಾಂತ್ ಕರ್ನಾಟಕಾಕ್ ತಿಸ್ರೆಂ ಸ್ಥಾನ್ !

ನವಿಡೆಲ್ಲಿ: ಆಧುನಿಕತಾ, ಮಾಹೆತ್ ತಂತ್ರ್’ಗಿನ್ಯಾನಾಚೊ ವಾಪಾರ್ ಚಡ್’ಲ್ಲೆ ತಿತ್ಲಿಂ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಪ್ರಕರಣಾಂ ಚಡೊನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಆತಂಕಾಚೊ ವಿಶಯ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಭಾರತಾಂತ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ದಾಖಲ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಪ್ರಕಣಾಂತ್ 69 ಠಕ್ಕೆ ತಿತ್ಲೊ ಚಡವ್ ದಿಸೊನ್ ಆಯ್ಲಾ. ತಶೆಂಚ್ ಹ್ಯಾ ಪ್ರಕರಾಣಾಂನಿ ಮೆತೆರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ 74.3 ಠಕ್ಕೆ ಜಣಾಂಕ್ ಬಂದಿ....
National

ಆಘಾತಾಚೊ ವಿಷಯ್ ಹೊ; ಆತಾಂಚಿ ಭುರ್ಗಿಂ ಚವ್ದಾ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆರ್’ಚ್ಚ್ ಅಂಕ್ವಾರ್’ಪಣ್ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ತಾತ್ !

ದೇಶಾಚ್ಯಾ ವ್ಹಡ್-ವ್ಹಡ್ ಶ್ಹಹರಾಂನಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಅಧ್ಯಯನಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಚಡ್’ಶಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಲೈಂಗಿಕ್ ಕರ್ನೆಂನಿ ಕ್ರಿಯಾಳ್ ಆಸೊನ್ ಸರಾಸರ್ 14 ವರ್ಸಾಂಚೆ ಪ್ರಾಯೆರ್’ಚ್ಚ್ ಪಯ್ಲೊ ಲೈಂಗಿಕ್ ಅನ್ಬೋಗ್ ಜೊಡ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಆಘಾತಾಚೊ ವಿಶಯ್ ಕಳೊನ್ ಆಯ್ಲಾ! ಮೆಟ್ರೊ ಶ್ಹಹರಾಂ ಸೆರ್ವೊನ್ ದೇಶಾಚ್ಯಾ 20 ಶ್ಹಹರಾಂನಿ 13 ಥಾವ್ನ್ 19 ವರ್ಸಾಂ....
National

ಬೋವ್ ಆತಂಕಾಚಿ ಖಬರ್ : ಇಶ್ಟಿಣೆಚೆರ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಸುಪಾರಿ ದಿಲ್ಲ್ಯೊ ಚಲಿಯೊ!

ಉತ್ತರ್ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಪ್ರಕರಣಾಂ ದಿಸಾಂನ್ ದೀಸ್ ಘಡೊನ್ಂಚ್ ಆಸ್ತಾತ್. ಪುಣ್, ತೆಗಾಂ ಚಲಿಯಾಂನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಇಶ್ಟಿಣೆಚೆರ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಕರವ್ನ್ ’ಲೈವ್ ಶೋ’ ವೀಕ್ಷಣ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಆತಂಕಾಚೆಂ ಘಡಿತ್ ಹೆಂಚ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ....
National

ದಾವುದ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಂತ್’ಚ್ಚ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನಖ್ಖಿ ಜಾಲೆಂ!

ಮುಂಬೈ ಸರಣಿ ಸ್ಪೋಟಾಚೊ ರೂವಾರಿ, ಭೂಗತ್ ಖುನ್ಯೆಗಾರ್, ದಾವೂದ್ ಇಬ್ರಾಹಿಮ್, ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಂತ್ ನಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಬೊಬಾಟ್ಚ್ಯಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಕ್ ಬಳಿಶ್ಟ್ ಸಾಕ್ಸ್ ದಾಕಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ತಾಚೊ ಪಾಸ್ ಪೋರ್ಟ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಚೆಂ ಫೊನ್ ಬಿಲ್ ಭಾರತೀಯ್ ಭದ್ರತಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಕ್ ಮೆಳ್ಳಾಂ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ದಾವೂದ್ ಕರಾಚಿ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ಕ್ಲಿಫ್ಟನಾಂತ್ ವ್ಹಸ್ತಿ ಕರ್ತಾ....
National

ದೇಶಾಕ್ ಅನಿಕೀ ಥೊಡೆ ನವೆ ಬ್ಯಾಂಕ್

ಮುಂಬೈ: ದೇಶಾಚ್ಯಾ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಶೆತಾಂತ್ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಕ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಹಾಡ್ತೆಲೆ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಲೆಲ್ಯಾ 11 ಪೇಮೆಂಟ್‌ ಬ್ಯಾಂಕಾಂಕ್ ಬುದ್ವಾರಾ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ದಿಲ್ಲೆಲ್ಯಾ ಭಾರತೀಯ್ ರಿಸರ್ವ್‌ ಬ್ಯಾಂಕಾನ್ (ಆರ್‌ಬಿಐ), ಲ್ಹಾನ್ ಹಣಕಾಸು ಬ್ಯಾಂಕಾಂಚೆಂ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಹಿನ್ಯಾಂತ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕರ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. ಹ್ಯಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ದೇಶಾಂತ್ ಅನಿಕೀ ಥೊಡಿಂ ನವಿಂ ಬ್ಯಾಂಕಾಂ....
National

ಗೂಗಲಾಕ್ 16 ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾ ಭಾರತೀಯ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೆಂ ಚಾಲೆಂಜ್!

ನವಿಡೆಲ್ಲಿ : ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೆಂ ನಂಬರ್ 1 ಸರ್ಚ್ ಇಂಜಿನ್‌ ಗೂಗಲ್ ಹಾಕಾ ಭಾರತೀಯ್ ಮುಳಾಚ್ಯಾ 16 ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾ ಅನ್ಮೋಲ್‌ ಟುಕ್ರೆಲಾನ್ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಕೆಲಾಂ. ಹ್ಯಾ ಚಲ್ಯಾಕ್ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಅವ್ದೆಚಿ ತರ್ಬೆತಿ ದಿಲ್ಲಿ ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕೆನಡಾಂತ್ ವ್ಹಸ್ತಿ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಭಾರತೀಯ್ ಮೂಳಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾನ್ ಏಕ್ ಪರ್ಸನಲೈಸ್ಡ್ ಸರ್ಚ್ ಇಂಜಿನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಾಂ. ಗೂಗಲ್-ಚ್ಯಾಕೀ ಹೆಂ....
National

ಅಮಾಲಾಚ್ಯಾ ಫೊರ್ಸಾರ್ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಅಧಿಕಾರಿಂಕ್ ಲಾಟ್ಯೆಚಿ ರೂಚ್ ದಾಕಯಿಲ್ಲೊ ಪಿಸಿ !

ಮುಂಬಯ್ : ವರ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್‌ ಠಾಣ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪಿಸಿ’ನ್ ಪಿಯೆಲ್ಲ್ಯಾ ಅಮಾಲಾರ್, ವಯ್ಲ್ಯಾ ಪೊಲೀಸ್‌ ಅಧಿಕಾರಿಕ್ ಲಾಟ್ಯೆನ್ ಸರ್ಸರಿತ್ ಪೊಪಾವ್ನ್ ಬೆತಾಚಿ ರೂಚ್ ದಾಕಯ್ಲಿ! ತ್ಯಾ ಅಮಾಲಿ ಪಿಸಿ’ಚೆಂ ನಾಂವ್ ಸುಭಾಶ್‌ ಮಿಸಾಲ್. ಪಿಯೆವ್ನ್ ಆಯ್ಲೆಲ್ಯಾ ತಾಚಿ ವಯ್ಜಕೀಯ್ ಪರಿಕ್ಷಾ ಕರುಂಕ್ ಪೊಲೀಸ್‌ ಇನ್‌ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್‌ ಜಯೇಂದ್ರ ಸಾವಂತ್ ಹಾಣೆಂ ಪೊಲೀಸ್‌ ಉಪ ನಿರೀಕ್ಷಕ್ ಅಮೋಲ್‌ ಮಾಲಿ ಹಾಕಾ....
National

ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಲಗ್ನಾ-ವೆಗ್ಳಾಚಾರಾಕ್ ವೆಗಿಂಚ್ ತಿದ್ವಣಿ

ದೊಗಾಂಯ್ಚ್ಯಾ ಕಬ್ಲಾತೆನ್ ಲಗ್ನಾ-ವೆಗ್ಳಾಚಾರಾಕ್ ಅರ್ಜಿ ದೀಂವ್ಕ್ ಅಪೇಕ್ಷಿತೆಲ್ಯಾ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಜೊಡ್ಯಾಕ್ ಆತಾಂಚ್ಯಾ ಕಾನೂನಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಕಡ್ಡಾಯ್ ಜಾವ್ನ್ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಪುಣೀ ವಿಂಗಡ್-ವಿಂಗಡ್ ರಾವಾಜಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನಿಯಮ್ ಆಸೊನ್, ಆತಾಂಚೊ ಸರ್ಕಾರ್ ತೆಂ ನೇಮ್’ಚ್ಚ್ ಕಾಡ್ಚೆ ವಿಶಿಂ ಚಿಂತುನ್....
National

ಟ್ರಾಫಿಕ್ ನಿಯಮಾಂ ಪಾಳಿನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಕಠೀಣ್ ಶಿಕ್ಷಾ ರಾಕೊನ್ ಆಸಾ.

ಬೋವ್ ವೇಗಾನ್ ವಾಹನಾಂ ಚಲಯ್ಲ್ಯಾರ್, ಸಿಗ್ನಲ್ ಜಂಪ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್, ಸಾಮನ್ ವ್ಹರ್ಚ್ಯಾ ವಾಹನಾಂನಿ ಲೊಕಾಕ್ ವ್ಹೆಲ್ಯಾರ್, ಅಮಾಲ್ ಪಿಯೆವ್ನ್ ವಾಹಾನಾಂ ಚಲಯ್ಲ್ಯಾರ್, ವಾಹನಾಂ ಚಲಯ್ತಾನಾ ಮೊಬಾಯ್ಲಾರ್ ಉಲಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಹ್ಯಾ ಫುಡೆಂ ಉಣ್ಯಾರ್ ಉಣೆಂ ತೀನ್ ಮ್ಹಹಿನೆ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸನ್ಸ್ ರದ್ದ್ ಕರಿಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಸುಪ್ರೀಂಕೋಡ್ತಿಥಾವ್ನ್ ನೇಮಕ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ನಿವೃತ್ತ್ ನಿತಿದಾರ್....
National

ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಬೆಜಾರ್ ಕರಿನಾಕಾತ್, ಬಗಾರ್ ಸಂತೊಸ್ ಪಾವಾ !!

ಕಾಜಾರ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಏಕ್ ಸಂತೊಸಾಚಿ ಖಬರ್. ಆಯ್ಲೆವಾರ್’ಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಅವ್ಘಡಾಂ ಆನಿ ಜೀವ್ಘಾತಾನ್ ಮೊರ್ತೆಲ್ಯಾಂಚೊ ಸಂಖೊ ಚಡೊನ್ಂಚ್ ಆಸಾ. ಹಿಂ ಸರ್ವ್ ಪ್ರಕರಣಾಂ ಲೆಕಾಕ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾರ್ ಅಂಕ್ವಾರ್ಯಾಂಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಕರ್ನ್ ಕಾಜಾರಿಚ್ ಮೊರ್ತಾತ್! ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಅಪ್ರಾದ್ ದಾಖಲ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನ್ ಮೊಕ್ಳಿಕ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ವರ್ದೆ ಪರ್ಮಾಣೆಂ....
National

ಮಂಗಳಾಚ್ಯಾ ಅಂಗ್ಣಾಂತ್ ಸೆಲ್ಫಿ ಕಾಡ್’ಲ್ಲೆಂ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ !

ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಾಚೆರ್ ದೆಂವೊನ್, ಭೊಂವೊನ್ ಭುಂಯ್ಕ್ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಾಚೆ ಫೊಟೊ ಧಾಡ್ನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ‘ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಮಾರ್ಸ್ ರೋವರ್’ ಆತಾಂ ಆಪ್ಲಿಚ್ಚ್ ಸೆಲ್ಫಿ ಕಾಡ್ನ್ ಧಾಡ್ಚೆ ಮಾರಿಫಾತ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಕರುಂಕ್ ಪಾವ್ಲಾಂ! ಬ್ರೆಸ್ತಾರಾ ದಿಸಾ ನಾಸಾನ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿನ್ ಧಾಡ್’ಲ್ಲ್ಯೊ ಸೆಲ್ಫಿ....
National