ದೇಶಿ ಖಬ್ರೊ

ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಬುರಾಕ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ ನವೆಂ ಜಿವಿತ್!

ಮಂಗ್ಳುರ್ಚಾ ಎ.ಜೆ. ಹೊಸ್ಪಿಟಲಾಂತ್ ಎಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೊ ಬುರಾಕ್ ಬಂದ್ ಕೆಲೊ. ತೇಜಸ್ವಿನಿ ತ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚೆಂ ನಾಂವ್. ಗಾಂವಾನ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಚಿ. ತಿಕಾ ತವಳ್ ತವಳ್ ಕಾಳ್ಜಾಘಾತ್ ಜಾತಾಲೆ. ತಿಕಾ ಕಾರ್ಡಿಯೊಲೊಜಿಸ್ಟ್ ಡಾ| ಆರ್. ಪುರೊಷೋತ್ತಮಾಕ್ ದಾಖಯ್ಲೆಂ...
Medicinal

ವಿನಾಯಕ್ ಬಾಳಿಗಾಚ್ಯಾ ಖುನಿಗಾರಾಕ್ ಧರ್ಲೊ?

ಮಾಹೆತ್ ಹಕ್ಕಾಂಚೊ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ್ ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ್ ಬಾಳಿಗಾಚ್ಯಾ ಖುನ್ಯೆ ಲಗ್ತಿಂ ಲಿಪೊನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಆರೋಪಿ ನರೇಶ್ ಶೆಣಯ್ ಹಾಕಾ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚಾ ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಖೈದ್ ಕರ್ನ್ ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ಹಾಜರ್ ಕೆಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬಾರ್ ಲಾಭ್ಲ್ಯಾ....
Crime

ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಸಹಪಾಠಿಕ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಬೂಕ್ ದಿಲೆ!

ಸಮಾಜೆಂತ್ ಶಿಕೊಂಕ್ ಆಸಕ್ತ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ಬೂಕ್ ಧರ್’ಲ್ಲೆ ಶಿಕ್ಚ್ಯೊ ಸರ್ವ್ ವಸ್ತು ಘೆಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಯ್ನಾ. ವಾರಂಗಲ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕಂಬಲಪಲ್ಲಿ ಶಾಳೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ 8 ವ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಹಪಾಠಿಕ್ ಬೂಕ್ ಇನಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ದಿಲ್ಯಾತ್...
Education

ಎಮ್.ಎಲ್.ಎ’ಚ್ಯಾ ದೂರಾಚೆರ್ ಕಾನ್ಸ್’ಟೇಬಲಾಕ್ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಕೆಲೊ

38 ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆಚೊ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲಿಸ್, ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ತಾಚೆಂ ನಾಂವ್, ಬೈಕ್ ವಾಲ್ಯಾ ಕಡ್ಚೆಂ ಲೋಂಚ್ ಕಾಣ್ಘೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾರಣಾಕ್ ಕಾಮಾಂತ್ಲೊ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಕೆಲೊ. ಮಾಜಿ ಮಂತ್ರಿ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರಾನ್ ವಾಟ್ಸಪಾಚೆರ್ ಡಿ.ಸಿ.ಪಿ’ಕ್, ಪೊಲಿಸಾನ್ ಪಯ್ಶೆ ಕಾಣ್ಗೆಂವ್ಚಿ...
Indian Traffic Police

ಪೆದ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ 12 ಹಜಾರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಾಂಚ್ಯೊ ಅರ್ಜ್ಯೊ!

ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ ಆಡಳಿತ್ ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ ಪೆದ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ಅರ್ಜ್ಯೊ ಆಪಯಿಲ್ಲ್ಯೊ. ತಾಕಾ 12 ಹಜಾರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಾಂನಿ ಆನಿ 34 ಪಿ.ಹೆಚ್.ಡಿ ಪದವಿದಾರಾಂನಿ ಅರ್ಜ್ಯೊ ಘಾಲ್ಯಾತ್. ಹ್ಯಾ ಹುದ್ದ್ಯಾಕ್ ಧಾವಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಶಿಕ್ಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್’ಲ್ಲೆಂ...
Work

ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ವೋಡ್ನ್ ಘೆತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಘೊವಾಚೆ ಮರ್ಮಾಂಗ್’ಚ್ ಕಾತರ್ಲೆಂ!

ಘೊವಾ ಬಾಯ್ಲೆಚೆಂ ಝಗ್ಡೆಂ ಜೇವ್ನ್ ನಿದೊಂಕ್ ವೆತಾ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಮ್ಹಣ್ಚಿ ಗಾದ್ ಆತಾಂ ಪರ್ನಿ ಜಾಲ್ಯಾ. ಆತಾತಾಂ ಲ್ಹಾನ್ ಲ್ಹಾನ್ ವಿಶಯಾಂಚೆರ್ ಝಗ್ಡೆಂ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಅಶೆಂ ರಾಗಾನ್ ಎಕಾ ಬಾಯ್ಲೆನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪತಿಚೆಂ ಮರ್ಮಾಂಗ್’ಚ್...
Crime

ಹವಾಮಾನ್ ಇಲಾಖ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಬರಿ ಖಬಾರ್

ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಬರೊ ಪಾವ್ಸ್ ಆಸ್ತಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಹವಾಮಾನ್ ಇಲಾಖ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್’ಲ್ಲೆಂ. ತಶೆಂಚ್ ಬರೊ ಪಾವ್ಸ್’ಯಿ ಸುರು ಜಾಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ದೋನ್ ದಿಸಾಂನಿ ತೊ ಉಣೊ ಜಾಲೊ. ಮುಕಾರ್ ಪಾವ್ಸ್ ಯೇತ್’ಗಿ ರಾವಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವಿಚಾರಾಂನಿ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಂಕ್ ಆತಾಂ ಬರಿ ಖಬಾರ್...
Weather

ಇನ್ಫೊಸಿಸಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚಿ ಹತ್ಯಾ!

ಚೆನ್ನೈಚ್ಯಾ ನುಂಗಂಬಾಕಂ ರೈಲ್ ಸ್ಟೇಶನಾಂತ್ ಕಾಮಾಕ್ ವೆಚೆ ಖಾತಿರ್ ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯಾ 6.30 ವೊರಾರ್, ಸ್ವಾತಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ತಾಚೊ ಬಾಪಯ್, ಸದಾಂಚೆಪರಿ ಸೊಡ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೊ. ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾನ್ ತಿಚೆಶಿಂ ಎಕ್ಲೊ ತರ್ನಾಟೊ ಆಯ್ಲೊ ಆನಿ ಕಿತೆಂಗಿ ಉಲಯ್ಲೊ. ದೊಗಾಂಯ್ ಉಲವ್ನ್...
Crime

ಬಜೆ ಖಾಂವ್ಕ್ ವಚೊನ್, 4 ಲಾಖ್ ರುಪಯ್ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ಲೆ!

ಮನ್ಶಾನ್ ಹಾತಾಂತ್ ದುಡು ಘೆವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ವ್ಹೆತಾನಾ ಬಾರಿಚ್ ಚತ್ರಾಯೆರ್ ಆಸಾಜಯ್ ಪಡ್ತಾ. ದೋನ್ ದೊಳ್ಯಾಂಚೆರ್ ಚಾರ್ ಕರಿಜಯ್ ಪಡ್ತಾತ್. ಹಾಂಗಾ ಎಕ್ಲೊ ವಾಟೆ ದೆಗೆನ್ ಘಮ ಘಮ ಪರ್ಮಳ್ಚೆ ಹುನೊನಿ ಬಜೆ ಖಾಂವ್ಕ್ ವಚೊನ್, 4 ಲಾಖ್ ರುಪಯ್ ಹೊಗ್ಡಾಂವ್ಕ್...
Ahmedabad

ಕಾಸರ್’ಗೋಡ್ ಥಾವ್ನ್ ಉಡುಪಿ ಪರ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕರಾವಳಿಂತ್ ಭರ್ಪೂರ್ ಪಾವ್ಸ್!

ಪೊರ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಕಾಸರ್’ಗೋಡ್ ಥಾವ್ನ್ ಉಡುಪಿ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತಶೆಂ ಮುಕಾರ್’ಯಿ ಸುರು ಜಾಲ್ಲೊ ಪಾವ್ಸ್ ಆನಿಕೀ ರಾವೊಂಕ್ ನಾ. ಮಾರ್ಚ್, ಎಪ್ರಿಲ್, ಮೇ ಮಹಿನ್ಯಾಂನಿ ಲೊಕಾಂಕ್, ಮೊನ್ಜಾತಿಂಕ್ ಆನಿ ಧರ್ತೆಕ್ ವೊತಾಚಾ ಕಠಿಣ್...
Weather

ಧುವೆಕ್ ಲೈಂಗಿಕ್ ತೊಂದ್ರೆ ದಿಂವ್ಚಾ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಖೈದ್ ಕೆಲೆಂ

ಏಕ್ ವಿಕೃತ್ ಕಾಮುಕಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸ್ವಂತ್ ಧುವೆ ಸಂಗಿಂ ಅನಿಷ್ಟ್’ಪಣಿ ವಾಗ್’ಲ್ಲೆ ಘಡಿತ್ ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. 18 ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ತೊ ಬಾಯ್ಲೆ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ರಾವ್ತಾಲೊ. ಆತಾಂ ಸತ್ರಾ ವರ್ಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಯೇವ್ನ್ ಬಾಯ್ಲೆ ಸಂಗಿಂ ರಾವೊಂಕ್...
Sexual Harassment

ಕೊಮಾಂತ್ ಆಸಾ ದಾದ್ಲೊ; ಝಗಡ್ತಾತ್ ದೊಗೀ ಬಾಯ್ಲೊ!

ಏಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಕೊಮಾಂತ್ ಆಸಾ. ತಾಚ್ಯೆ ಖಾತಿರ್ ದೊಗೀ ಬಾಯ್ಲೊ, ಆಪುಣ್ ಪಯ್ಲಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ವಾದ್ ಘೆವ್ನ್ ಝಗಡ್ತಾತ್. ಆತಾಂ ದೊಗಾಂಯ್ ಕೊಡ್ತಿಚಿಂ ಮೆಟಾಂ ಚಡ್ಲ್ಯಾಂತ್. ದಿಲ್ಲಿಂತ್ಲೊ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಕ್ಲೊ ದೊಗಾಂ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್...
Indian Law & Order

ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಕಾರಾಂತ್ ಸೊಡ್’ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಅವ್ಘಡ್ ಘಡ್ಲೆಂ!

ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಎಕ್ಸುರೆಂ ಕಾರಾಂತ್ ಸೊಡ್ಚೆಂ ಭೋವ್ ಅಪಾಯ್’ಕಾರಿ. ನೆಣಾರ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿಂ ಪೊಕ್ರಿಪಣಾಂ ಅವ್ಘಡಾಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾತಾತ್. ಅಸಲೆಂಚ್ ಏಕ್ ಘಡಿತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ರಾಜಸ್ತಾನಾಚ್ಯಾ ಬದೇಸರ್ ಲಾಗಿಂ ಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರಾ ಲಾಗ್ಸರ್ ಕಾರಾಂತ್...
Accident

ರಸ್ತ್ಯಾ ಅವ್ಘಡಾಂತ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ಮೊರ್ಣಾವಿಧಿ ಜಾಲಿ

ತ್ರಾಸಿಂತ್ 21 ತಾರಿಕೆರ್ ಒಮ್ನಿ ಕಾರ್ ಆನಿ ಬಸ್ಸಾಚೆಂ ಅವ್ಘಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲ್ಯಾ 8 ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ಮೊರ್ಣಾವಿಧಿ ಹ್ಯಾಚ್ ಬ್ರೆಸ್ತಾರಾ 23 ತಾರಿಕೆರ್ ಜಾಲಿ. ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೊ ಭಿಸ್ಪ್ ಅ| ಮಾ| ದೊ| ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಲೋಬೊ ವಾರಾಡ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಯಾಜಕಾಂ ಸವೆಂ ಎವ್ಕರಿಸ್ತಾಚೆಂ ಬಲಿದಾನ್...
Funeral

ದುಸ್ರೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಜಾತಾತ್!?

ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ವಿಚಿತ್ರ್ ರಿವಾಜ್ಯೊ ಜ್ಯಾರಿಯೆರ್ ಆಸಾತ್. ಹ್ಯಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಯುಗಾಂತ್’ಯಿ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್ ಕಷ್ಟ್. ಪುಣ್ ಪಾತ್ಯೆಜಯ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಘಡಿಯಿ ಯೆತಾ. ಹಾಕಾ ಉದಾಹರಣ್ ಜಾವ್ನ್ ರಾಜಸ್ತಾನಾಂತ್ಲೊ ಬಾರ್ಮೆರ್ ಗಾಂವ್. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ್ ರಿವಾಜ್...
Customs & Tradition

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಚೆಂ ಆಸಕ್ತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲೆಂ ಅವ್ಘಡ್!

ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಪಡ್’ಲ್ಲಿ ಏಕ್ ಅಪರಿಚಿತ್ ವಸ್ತ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಂ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ವ್ಹೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಅನಾಹುತ್ ಘಡ್ಲೆಂ. ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ವ್ಹೆಲ್ಲೆಕ್ಷಣ್ ತೆಂ ಸ್ಫೋಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಚಾರ್ ಜಣಾಂ ಘಾಯೆಲ್ಯಾಂತ್. ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ಕೇರಳಾಚ್ಯಾ ಕಂಜಿರಾಪಲ್ಲಿಂತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಕಂಜಿರಾಪಲ್ಲಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಸೇಂಟ್ ಜೋಸೆಪ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಚಿಂ...
Education

ಮಧೆಂ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಥಾಪ್ಡಾಯ್ಲೆಂ!?

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 6 ಮಹಿನ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಘರಾ ಯೆನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಬಿಜೆಪಿ ಫುಡಾರಿ, ಮೂಡಿಗೆರೆಚೊ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ್ ಎಮ್.ಪಿ. ಕುಮಾರಾಸ್ವಾಮಿ ಹಾಣೆಂ ಬಾಯ್ಲೆಕ್, ಮಧೆಂ ರಸ್ತ್ರಾರ್’ಚ್ ಥಾಪ್ಡಾಯಿಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ತಿ ಬಾವ್ಡಿ 6 ಮಹಿನ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಘರಾ ಯೆನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪತಿಕ್ ಸೊಧುನ್...
Indian Politics

ಮೇರಿ ಕೋಮ್ ಹಿಚೆಂ ಸ್ವಪಾಣ್ ಕೊಸಾಳ್ಳೆಂ

ಪಾಂಚ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಮೇರಿ ಕೋಮಾಚೆ, ರಿಯೊ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸಾಂತ್ ಖೆಳ್ಚೆಂ ಸ್ವಪಾಣ್ ಕೊಸಾಳ್ಳೆಂ. ಅರ್ಹತಾ ಖಾತಿರ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರವೇಶ್ ಖೆಳಾಂನಿ ಮೇರಿ ಕೋಮಾನ್ ನಿರಾಶಾ ಕೆಲಿ. ಅಶೆಂ ಒಲಿಂಪಿಕಾಂತ್ ಖೆಳೊಂಕ್ ಆಸ್ಚಿಂ ಸರ್ವ್ ದಾರಾಂ...
Sports

ಅನಿಲ್ ಕುಂಬ್ಳೆ, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾಚೊ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೋಚ್!

ಕರ್ನಾಟಕಾಚೊ ತಶೆಂಚ್ ಸ್ಪಿನ್ ಬೊಲಿಂಗಾಚೊ ಮಾಂತ್ರಿಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊಲೊ ಅನಿಲ್ ಕುಂಬ್ಳೆ, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾಚೊ ನವೊ ಕೋಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಬಿ.ಸಿ.ಸಿ.ಐ’ನ್ ನೇಮಕ್ ಕೆಲಾ. ಕೊಲ್ಕತ್ತಾಂತ್ ಆಪಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮಹಾಸಭೆಂತ್ ಹೊ ಮಹತ್ವಾಚೊ ನಿರ್ಣಯ್ ...
Sports

ಫೇಸ್’ಬುಕಾಚ್ಯೆರ್ ಶಂಕರ್ ಪ್ರಸಾದಾಚ್ಯಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾಕ್, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಫುಡಾರ್ಯ್ಯಾಂಚೊ ಆಕ್ರೋಶ್!

ಜೂನ್ 21 ತಾರಿಕೆರ್ ತ್ರಾಸಿಂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಶಾಳಾ ವ್ಯಾನ್ ಆನಿ ಬಸ್ ಅವ್ಘಡಾಂತ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್, ಕ್ರಿಸ್ತಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ವಯ್ರ್ ಮೂಡ್’ಬಿದ್ರಿಚ್ಯಾ ಶಂಕರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾನ್ ಫೇಸ್ ಬುಕಾಚ್ಯೆರ್ ನಿಂದಾ ಕರ್ನ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ಘಾಲ್ಲಿ. ಹ್ಯಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ವಯ್ರ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್...
Religious & Beliefs