ದೇಶಿ ಖಬ್ರೊ

ತಮಿಳುನಾಡು ಅಭಿಮಾನಾಚಿ ’ಅಮ್ಮಾ’ ಆನಿಂ ನಾಂ

ತಮಿಳುನಾಡು ಮುಖೆಲ್ ಮಂತ್ರಿ ಜಯಲಲಿತಾ ಚೆನೈ’ಚ್ಯಾ ಅಪೋಲೋ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಸೊಮಾರಾ ರಾತಿಂ 11.30 ವೊರಾರ್ ದೆವಾಧೀನ್ ಜಾಲಿ. 68 ವರ್ಸಾಂಚಿ ಮಿಸ್ ಜಯಲಲಿತಾ’ಚಿ ಕೂಡ್ ಪಯ್ಲೆಂ, ಅಧಿಕೃತ್ ನಿವಾಸ್ ಪೊಯೆಸ್ ಗಾರ್ಡನಾಂತ್ ಮರ್ಣಾ ವಿಧಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಚಲ್ತೆಲಿ ಉಪ್ರಾಂತ್...
National

ಮಾತಿ ಕೊಸ್ಳೊನ್ ಕಾಮಾಗಾರ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೊ!

ಕುಂದಾಪುರಾಂತ್ ವ್ಯಾಸರಾಯ ಮಠಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಕುಶಿಚ್ಯಾ ರಸ್ತ್ಯಾಚ್ಯೆರ್ ಚರಂಡಿ ಖಾತಿರ್ ಪೈಪ್ ದವರ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಕುಶಿಚಿ ಮಾತಿ ಕೊಸ್ಳೊನ್ ಪಡೊನ್ ಬಿಹಾರ್ ಮುಳಾಚೊ ಏಕ್ ಕಾಮಾಗಾರ್ ಅಂತರ್ಲೊ. 23 ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆಚೊ ತರ್ನಾಟೊ ಬಿಹಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ 12 ಜಣಾಂ...
Soil Collapse

ನೀಜ್ ಯಾ ಫಟ್? ಕರ್ನಾಟಕ್-ಕೇರಳಾ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶಾರ್ ವಿಚಿತ್ರ್ ಮೊನ್ಜಾತ್!

ಕರ್ನಾಟಕ್-ಕೇರಳ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ ಹ್ಯಾಚ್ ನವೆಂಬರ್ 30 ತಾರಿಕೆರ್ ಧರ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ವಿಚಿತ್ರ್ ಮೊನ್ಜಾತಿಚೊ ವಿಡಿಯೊ ಆತಾಂ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ವೈರಲ್ ಜಾಲಾ ಆಸ್ತಾಂ ತಿ ಮೊನ್ಜಾತ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಗ್ರಹಾಂತ್ಲಿ ಮೊನ್ಜಾತ್ ಆಸ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಲೊಕಾಂಕ್...
Strange Creature

ಲಗ್ನಾಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ಲಗ್ನ್ ಜಾಲೊ!

ತಾಚೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ನಿಘಂಟ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಕಾಜಾರಾ ದಿಸಾ, ಕಾಮಾಚ್ಯಾ ಒತ್ತಡಾ ನಿಮ್ತಿಂ ತಾಕಾ ಯೇಂವ್ಕ್ ಜಾಲೆಂ ನಾಂ ತರೀಪುಣ್ ತೊ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲೊ. ಕೇರಳಾಚ್ಯಾ ಕೊಲ್ಲಂ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ವೆಲಿಯಾಮಾಚೊ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಸೌದಿ ಆರೇಬಿಯಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾ...
Marriage

ತಮಿಳ್’ನಾಡುಕ್ ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ ಬಸ್ಸಾಂ ಬಂದ್!

ತಮಿಳ್’ನಾಡುಚ್ಯಾ ತಿರುವಣ್ಣಾಮಲೈ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಕಡೆಂ 2 ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ ಬಸ್ಸಾಂಚ್ಯೆರ್ ಬೊತ್ಲ್ಯೊ, ಫಾತೊರ್ ಉಡಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಚೆನ್ನೈ ವ್ಹೆಚಿಂ ಬಸ್ಸಾಂ ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ’ನ್ ಬಂದ್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್. ತಮಿಳ್’ನಾಡುಂತ್ ಸರ್ವಯ್ ಪ್ರದೇಶಾಂನಿ ಖಡಕ್ ಪೊಲಿಸ್ ಬಂದೊಬಸ್ತ್ ಕೆಲ್ಯಾ...
Indian Transport

ನಾಚೊನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಗರ್ಭೆಸ್ತಿಣಿ ವಯ್ರ್ ಗುಳೆ ಸೊಡ್ಲೆ!

ಆಪ್ಣಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ನಾಚೊಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾಂ ಮ್ಹಣ್ ರಾಗಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ವ್ಯಕ್ತಿನ್ ವೇದಿಚ್ಯೆರ್ ನಾಚೊನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ನಾಚ್ಪಿಣೆಕ್ ಗುಳೆ ಘಾಲ್ನ್ ಜೀವ್ ಕಾಡ್’ಲ್ಲಿ ಕಳ್ವಳಾಯೆಚಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಎಕಾ ಕಮಿಷನ್ ಎಜೆಂಟಾಚ್ಯಾ ಪುತಾಚ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾ ಸಂಭ್ರಮಾ ವೆಳಾರ್ ಹೆಂ ಕರಾಳ್...
Crime

ಸರ್ಜನಾನ್ 11,816 ಫಾತೊರ್ ಪಿತ್ತಕೋಶಾ (Gall Bladder) ಥಾವ್ನ್ ಕಾಡ್ಲೆ

ಬಾಂದ್ಪಾ ಕಾಮಾಚಿ ಸಾಹೆತ್ ವಿಕ್ರಿ ಕರ್ಚೊ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಪಿತ್ತಕೋಶಾಚ್ಯಾ ತೊಂದ್ರ್ಯಾಂನಿ ಕಷ್ಟಾತಾಲೊ. ದಾಕ್ತೆರಾಂನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಬ್ಲಡ್ಡರಾ ಥಾವ್ನ್ 11,816 ಫಾತೊರ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾತ್. ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ನ್ಹಯ್, ತೆ ತಿತೀನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮೆಜ್ಲ್ಯಾತ್ ಖಂಯ್ ಆನಿಂ ಮೆಜುಂಕ್ ತೀನ್ ದೀಸ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾತ್ ಖಂಯ್...
Indian Hospital

ಸ್ವಾಮೀಜಿಚೊ ಆವ್ತಾರ್ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಆಯ್ಲೊ!

ಕಸಲೆಂಯಿ ದೋಷ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಪರಿಹಾರ್ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್, ಚೆಡ್ವಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಬಾತ್ ರುಮಾಕ್ ಆಪವ್ನ್ ವರ್ನ್ ತಾಂಚ್ಯೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್ ಚಲಯ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಗಜಾಲ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಅಮರಾವತಿಚೊ ಬಾಲಯೋಗಿ ಮಠಾಚೊ ಸಂತ ಬಾಲಯೋಗಿ...
Crime

ದರ್ಯಾ ತಡಿರ್ ದಿಷ್ಟಿಕ್ ಪಡ್ಲೊ ಮಾಸೊ!

ಒಡಿಶಾಚ್ಯಾ ದರ್ಯಾ ತಡಿರ್ ಸುಮಾರ್ 42 ಫಿಟಿ ಲಾಂಬ್ ಆನಿಂ 28 ಫಿಟಿ ರೂಂದ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೊ ಭೋವ್ ವ್ಹಡ್ ಮಾಸೊ ಪಳಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ಳಾ. ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲೊ ಮಾಸೊ ದರ್ಯಾ ತಡಿರ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಡ್ಲಾ. ಪುರಿ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಬೈದಾರ ಲಾಗಿಂ ಪೆಂಥಾ ದರ್ಯಾ ತಡಿರ್ ಆಯ್ತಾರಾ ದೀಸ್ ಹೊ...
Fish

ಗರ್ಭ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಕಡೆಂ ಖರಿ ಗಜಾಲ್ ಉಗ್ತಾಡಾಕ್ ಆಯ್ಲಿ!

ಗಾದ್ಯಾಂತ್ ಕಾಮಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಭೆಷ್ಟಾವ್ನ್ ಎಕ್ಲೊ ಕಾಮುಕಿ ನಿರಂತರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕರ್ತಾಲೊ. ಕತ್ತಿರಾಜನಹಳ್ಳೆ ಗಾಂವ್ಚೊ ನಿವಾಸಿ ತೆಗಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೊ ಬಾಪಯ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗಾದ್ಯಾಂತ್ ಕಾಮಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾ ವಯ್ರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕೆಲಾ. ಜೀವ್ ಕಾಡ್ತಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಧಮ್ಕಿ...
Crime

ಬೇಂಕಾ ಮುಕಾರ್’ಚ್ ಪ್ರಾಣ್ ಗೆಲೊ!

ನೋಟ್ ರದ್ಧ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಲೊಕಾಕ್ ಎ.ಟಿ.ಎಮ್ ಆನಿಂ ಬೇಂಕಾಂ ಮುಕಾರ್ ಲೈನ್ ರಾಂವ್ಚಿಚ್ ಗತ್ ಉದೆಲ್ಯಾ. ಎದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಪಯ್ಶಾಂ ಖಾತಿರ್ ಲೈನ್ ರಾವ್’ಲ್ಲೆ ಕಡೆಂಚ್ ಮೆಲ್ಲೆ 50 ವಯ್ರ್ ಜಾಲೆ. ತಂಜಾವೂರು ಆನಿಂ ಕೊಲ್ಕತ್ತಾಂತ್ ಬೇಂಕಾ ಲಾಗಿಂಚ್ ದೊಗಾಂನಿ...
Death

ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಕ್ ಸಲ್ವಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾರತಾಕ್ ಟಿ-20 ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್

ಥೈಲ್ಯಾಂಡಾಚ್ಯಾ ಬೇಂಕೊಂಕಾಂತ್ ಚಲ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚ್ಯಾ ಟಿ-20 ಕಿಕ್ರೆಟ್ ಖೆಳಾಂತ್ ಫೈನಲ್ ಮೆಚಾಂತ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಕ್ ಸಲ್ವಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾರತಾನ್ ಟ್ರೋಪಿ ಆಪ್ಣಾಚಿ ಕರ್ನ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾ. ಪಯ್ಲೆಂ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾರತಾನ್ 20 ಒವರಾಂನಿ 5 ವಿಕೆಟಿ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ 121 ರನ್ನ್ ಕಾಡ್’ಲ್ಲೆ...
Sports

13,860 ಕರೊಡ್ ಕಾಳೊ ದುಡು ಘೋಷಿತ್ ಕೆಲ್ಲೊ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾಪತ್ತೊ ಜಾಲಾ!

ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾಚ್ಯೆ ಆದಾಯ್ ಘೋಷಣ್ ಯೋಜನಾಖಾಲ್ ಆಕ್ರೇಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ಸಪ್ತಂಬರ್ 30 ತಾರಿಕೆರ್ ಆಪ್ಣಾಲಾಗಿಂ 13,860 ಕರೊಡ್ ಕಾಳೊ ದುಡು ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಘೋಷಿತ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಅಹಮದಾಬಾದಾಚೊ ಉದ್ಯಮಿ ಮಹೇಶ್ ಶಾ ಆತಾಂ ನಾಪತ್ತೊ ಜಾಲಾ...
Crime

ಕಠೀಣ್ ಧುವ್ರಿಯೆಕ್ 25 ಜಣಾಂಚೆಂ ಮರಣ್

ಉತ್ತರ್ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ ಲೊಕಾಂಚೆಂ ಜೀವನ್ ಗೊಂದೊಳಾಚೆಂ ಜಾಲಾಂ. ಕಾರಣ್ ಕಠೀಣ್ ಧುವ್ರಿ ವರ್ವಿಂ ರಸ್ತ್ಯಾಂನಿ ಚಲೊಂಕ್, ವಾಹನಾಂ ಚಲಂವ್ಕ್ ಕಷ್ಟ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಆನಿಂ ಹಾಕಾ ಲಾಗೊನ್ ಎದೊಳ್ 25 ಜೀವ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್ ತಶೆಂ 50 ವಯ್ರ್ ಘಾಯೆಲ್ಯಾತ್...
Weather

ದೋಗ್ ರಾಜ್ಯ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಂಕ್ ಕಾಮಾಂತ್ಲೆ ಅಮಾನತ್ ಕೆಲೆಂ!

ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಂನಿ ದೋಗ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಆನಿಂ ಕೊಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಾಂಚ್ಯೆರ್ ರೇಡ್ ಘಾಲ್ನ್ ಸುಮಾರ್ ಲೆಕಾಕ್ ನಾತ್’ಲ್ಲೊ 152 ಕರೊಡ್ ರುಪ್ಯಾಂಚಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್’ಮೆಂಟ್ ದಸ್ತವೆಜಾಂ ಜಪ್ತ್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್. ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಂನಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಂಚಿ ನಾಂವಾಂ ಪ್ರಕಟ್...
IT Department

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಹಂತಾಚ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀ ಶೂಟರಾ ವಯ್ರ್ ಕೋಚಾ ಥಾವ್ನ್ ಅತ್ಯಚಾರ್!

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಮಟ್ಟಾಚ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀ ಶೂಟರಾನ್ ’ಆಪ್ಣಾ ವಯ್ರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್ ಜಾಲಾ’ ಮ್ಹಣ್ ಕೋಚಾ ವಯ್ರ್ ಠಾಣ್ಯಾಂತ್ ದೂರ್ ದಿಲಾಂ. ದೂರ್ ದಾಖಲ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಚಾಣಾಕ್ಯಪುರಿ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಕೋಚಾ ವಯ್ರ್ ಎಫ್.ಐ.ಆರ್ ದಾಖಲ್ ಕೆಲಾಂ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಪರಿಚಿತ್ ಜಾವ್ನಾಸೊನ್...
Sports

ಪೊಲಿಸಾಂನಿಂಚ್ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚ್ಯೆ ಪಯ್ಶೆ ಲುಟ್ಲೆ

ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ವಿಚಾರಣ್ ನೀಬಾಂತ್ ಎಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚ್ಯೆ 8 ಲಾಖ್ ರುಪಯ್ ಲುಟ್ಲ್ಯಾತ್. ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ವಕೀಲ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸುಕನ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ರಾತಿಂ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಥಾವ್ನ್ ಪದ್ಮನಾಭ ನಗರಾಕ್ ರಿಕ್ಷಾರ್ ವ್ಹೆತಾನಾ, ಗಿರಿನಗರ್ ಠಾಣ್ಯಾಚ್ಯೆ ದೋಗ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ "ದಾಖ್ಲೆ ನಾಸ್ತಾನಾ ಪಯ್ಶೆ ಸಾಗ್ಸಿತಾತ್; ಠಾಣ್ಯಾಕ್...
Karnataka Police

ಕಾರ್ಕೊಳ್ ಅತ್ತೂರ್ ಸಾಂ. ಲೊರೆಸ್ ಬಾಸಿಲಿಕಾಕ್ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಟವರ್

ಕಾರ್ಕೊಳ್ ಪೆಂಟೆ ಥಾವ್ನ್ 5 ಕಿ.ಮೀ ಪಯ್ಸ್ ಉಬೆಂ ಆಸಾ ಸಾಂ. ಲೊರೆಸಾಚೆಂ ಪೂನ್’ಶೆತ್, ಆತಾಂ ಮೈನರ್ ಬಾಸಿಲಿಕಾ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಪೂನ್’ಶೆತಾಕ್ ಸರ್ವ್ ಧರ್ಮಿಯ್ ಲೋಕ್ ಯೆತಾ, ವ್ಹೆತಾ. ಹರ್ಯೆಕಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಂತ್ ಬ್ರೆಸ್ತಾರಾಚೆಂ ನೊವೆನ್ ಆನಿಂ ಮೀಸ್...
Mobile Tower

3 ಕರೊಡ್ ರುಪ್ಯಾಂಕ್ ಮೋಸ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಆರೋಪಿ ಪೊಲಿಸಾಂಚ್ಯಾ ತಾಬೆಂತ್

ಸುಮಾರ್ 50 ಜಣಾಂಕ್ ಮೋಸ್ ಕರ್ನ್ ತೀನ್ ಕರೊಡಾಂಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ದುಡು ಘೆವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ದೀನಾಸ್ತಾನಾ ಲಿಪವ್ನ್ ರಾವ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ನಾಗರಿಕಾಂನಿ ಧರ್ನ್ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಒಪ್ಸಿಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ವಿಟ್ಲಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ವಿಟ್ಲ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯೆಚೊ ಪತಿ ಪುರಂದರ ಸೆರಾಜೆ(39) ಖೈದ್...
Crime

ರಾಜ್ಯಾಚಿ ಆರ್ಥಿಕ್ ಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರ್ಚ್ಯೆ ಖಾತಿರ್ 900 ಸೊರ್ಯ್ಯಾಚ್ಯೊ ಆಂಗ್ಡಿ ನಿಷೇಧ್ ಕರುಂಕ್ ಉಲೊ

ಜಣ್’ಸಂಖ್ಯಾಚ್ಯಾ ಆಧಾರಾಚ್ಯೆರ್ ನವ್ಯಾನ್ 900 ಸೊರ್ಯ್ಯಾಚ್ಯೊ ಆಂಗ್ಡಿ ಉಗಡುಂಕ್ ತಯಾರಾಯ್ ಚಲ್ತಾ. ಹೆಂ ಯೋಜನ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ರದ್ಧ್ ಕರಿಜಯ್ ಆನಿಂ ರಾಜ್ಯಾಂತ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಸೊರ್ಯ್ಯಾ ಬಂದಿ ಹಾಡುಂಕ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಅಖಿಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ್ ಜನ್’ಜಾಗ್ರತಿ ವೇದಿಕೆ,...
Karnaka Politics