ದೇಶಿ ಖಬ್ರೊ

ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿಚಿ ಸೊಭಿತ್ ಚಲಿ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಶೆಟ್ಟಿಕ್ ಸೊಭಾಯೆಚೆಂ ಮುಕುಟ್!

ಮಂಗ್ಳುರ್ ಕರಾವಳಿಚಿ ಸುಂದರ್ ಚಲಿ ಶ್ರೀನಿಧಿ ರಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಿ 2016 ವರ್ಸಾಚಿ ‘ಮಿಸ್ ಸುಪ್ರ ನ್ಯಾಶನಲ್’ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಜಿಕ್ಲ್ಯಾ. ಪೊಲೆಂಡಾಂತ್ ದಸಂಬರ್ 2 ತಾರಿಕೆರ್ ಚಲ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಅಂತಿಮ್ ರೌಂಡಾಂತ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧಿಕಾಂಕ್ ಪಾಟಿಂ ಘಾಲ್ನ್ ಸೊಭಾಯೆಚಿ ರಾಣಿ ಜಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೆಂ...
Miss Supra International

ಹಾಸನಾಂತ್ ಬಾಳ್ಶಾಚಿ ಚೊರಿ

ನರ್ಸಾಚ್ಯಾ ವೆಸಾರ್ ಯೇವ್ನ್ ಎಕಾ ಬಾಳ್ಶಾಕ್ ಅಪಹರ್ಸಿಲ್ಲೆಂ ಖಬರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಹಾಸನ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಸಕ್ಲೇಶ್’ಪುರ್’ಚೆಂ ಮಹಾದೇವಿ ಆಯ್ತಾರಾ ರಾತಿಂ ಚೆರ್ಕ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಪ್ರಸೂತ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಸೊಮಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ ನರ್ಸಾಚ್ಯಾ ವೆಸಾರ್, ತೊಂಡಾಕ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಲಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆನ್, ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ರಗ್ತಾ...
Indian Hospitals

ರುಪ್ಯಾಚಿ ಶಹನಾಯಿ ಚೊರಿ ಜಾಲಿ

ದೆವಾದೀನ್ ಉಸ್ತಾದ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾ ಖಾನ್ ಹಾಂಚ್ಯೊ ಪಾಂಚ್ ರುಪ್ಯಾಳ್ಯೊ ಶಹನಾಯಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಸಬಾರ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪತ್ರಾಂ ಇತ್ಯಾದಿ ತಾಚ್ಯಾ ಪುತಾ ಕಾಜಿಮ್ ಹುಸೇನಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಥಾವ್ನ್ ಚೊರಿ ಜಾಲ್ಯಾ. ಕಾಜಿಮ್ ನವೆಂಬರ್ 30 ತಾರಿಕೆರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುರ್ವಜಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾ ಗೆಲ್ಲೊ. ಆಯ್ತಾರಾ ರಾತಿಂ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲಾ. ತೊ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಘರಾಚೆಂ ಬೀಗ್ ಮೊಡ್’ಲ್ಲೆಂ...
Music Instrument

ಬೇಂಕಾಂನಿ ಕರೊಡಾಂ ಗಟ್ಲ್ಯಾನ್ ನಕ್ಲಿ ನೋಟ್ ಜಮೊ ಜಾಲೆ!

ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಾಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಘಾಲಿಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ನೋಟ್ ರದ್ಧ್ ಕೆಲ್ಲೆ. ಪೂಣ್ ಸರ್ಕಾರಾಚೆಂ ಹೆಂ ಮೇಟ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಯ್ಜಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆನಿಕೀ ಸಬಾರ್ ವೇಳ್ ಜಾಯ್ ಪಡ್ತಾ. ಕಾರಣ್ ಬೇಂಕಾಂತ್ ಜಮೊ ಜಾಲ್ಲೆ ನಕ್ಲಿ ನೋಟ್...
Indian Banks

ಒನ್’ಲೈನಿಚ್ಯೆರ್ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡಾಚೊ ವಿಳಾಸ್ ಬದ್ಲಿಯೆತ್

ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡಾಚ್ಯೆರ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆಂ ನಾಂವ್, ಲಿಂಗ್, ವಿಳಾಸ್, ಜಲ್ಮಾ ತಾರೀಕ್, ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ನಂಬರ್, ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿಂತ್ ಚೂಕ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ತೆ ಸಗ್ಳೆಂ ಒನ್’ಲೈನಿಚ್ಯೆರ್ ಬದ್ಲಿ ಕರ್ಯೆತ್. ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತುಮಿಂ UIADI ಪೊರ್ಟಲ್ ಹಾಂತು ಸಗ್ಳೆ ದಾಖ್ಲೆ ದಾಖಯ್ಜಯ್. ಪುಣ್ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ನಂಬರ್ ಆನಿಂ ಲಿಂಗ್ ಬದ್ಲುಂಚ್ಯಾಕ್ ದಾಖ್ಲ್ಯಾಂಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ...
Aaadhar Card

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪಯ್ಶಾ ಸವೆಂ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಪರಾರ್!

ಘರಾಂತ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆ ಪಯ್ಶೆ ಆನಿಂ ಭಾಂಗಾರ್ ಘೆವ್ನ್ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಸಂಗಿ ಪರಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಪ್ರಕರಣ್ ಬರೇಲಿಂತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. 14 ವರ್ಸಾಂಚೊ ಭುರ್ಗೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾ ಆಸ್’ಲ್ಲೆ 8,000 ರುಪಯ್ ಆನಿಂ ಭಾಂಗಾರಾ ಸವೆಂ 22 ವರ್ಸಾಂಚೆಂ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಸಾಂಗಾತಾ ನಾ ಪತ್ತೊ ಜಾಲಾ...
Education

ತಮಿಳುನಾಡು ಅಭಿಮಾನಾಚಿ ’ಅಮ್ಮಾ’ ಆನಿಂ ನಾಂ

ತಮಿಳುನಾಡು ಮುಖೆಲ್ ಮಂತ್ರಿ ಜಯಲಲಿತಾ ಚೆನೈ’ಚ್ಯಾ ಅಪೋಲೋ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಸೊಮಾರಾ ರಾತಿಂ 11.30 ವೊರಾರ್ ದೆವಾಧೀನ್ ಜಾಲಿ. 68 ವರ್ಸಾಂಚಿ ಮಿಸ್ ಜಯಲಲಿತಾ’ಚಿ ಕೂಡ್ ಪಯ್ಲೆಂ, ಅಧಿಕೃತ್ ನಿವಾಸ್ ಪೊಯೆಸ್ ಗಾರ್ಡನಾಂತ್ ಮರ್ಣಾ ವಿಧಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಚಲ್ತೆಲಿ ಉಪ್ರಾಂತ್...
National

ಮಾತಿ ಕೊಸ್ಳೊನ್ ಕಾಮಾಗಾರ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೊ!

ಕುಂದಾಪುರಾಂತ್ ವ್ಯಾಸರಾಯ ಮಠಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಕುಶಿಚ್ಯಾ ರಸ್ತ್ಯಾಚ್ಯೆರ್ ಚರಂಡಿ ಖಾತಿರ್ ಪೈಪ್ ದವರ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಕುಶಿಚಿ ಮಾತಿ ಕೊಸ್ಳೊನ್ ಪಡೊನ್ ಬಿಹಾರ್ ಮುಳಾಚೊ ಏಕ್ ಕಾಮಾಗಾರ್ ಅಂತರ್ಲೊ. 23 ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆಚೊ ತರ್ನಾಟೊ ಬಿಹಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ 12 ಜಣಾಂ...
Soil Collapse

ನೀಜ್ ಯಾ ಫಟ್? ಕರ್ನಾಟಕ್-ಕೇರಳಾ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶಾರ್ ವಿಚಿತ್ರ್ ಮೊನ್ಜಾತ್!

ಕರ್ನಾಟಕ್-ಕೇರಳ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ ಹ್ಯಾಚ್ ನವೆಂಬರ್ 30 ತಾರಿಕೆರ್ ಧರ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ವಿಚಿತ್ರ್ ಮೊನ್ಜಾತಿಚೊ ವಿಡಿಯೊ ಆತಾಂ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ವೈರಲ್ ಜಾಲಾ ಆಸ್ತಾಂ ತಿ ಮೊನ್ಜಾತ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಗ್ರಹಾಂತ್ಲಿ ಮೊನ್ಜಾತ್ ಆಸ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಲೊಕಾಂಕ್...
Strange Creature

ಲಗ್ನಾಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ಲಗ್ನ್ ಜಾಲೊ!

ತಾಚೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ನಿಘಂಟ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಕಾಜಾರಾ ದಿಸಾ, ಕಾಮಾಚ್ಯಾ ಒತ್ತಡಾ ನಿಮ್ತಿಂ ತಾಕಾ ಯೇಂವ್ಕ್ ಜಾಲೆಂ ನಾಂ ತರೀಪುಣ್ ತೊ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲೊ. ಕೇರಳಾಚ್ಯಾ ಕೊಲ್ಲಂ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ವೆಲಿಯಾಮಾಚೊ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಸೌದಿ ಆರೇಬಿಯಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾ...
Marriage

ತಮಿಳ್’ನಾಡುಕ್ ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ ಬಸ್ಸಾಂ ಬಂದ್!

ತಮಿಳ್’ನಾಡುಚ್ಯಾ ತಿರುವಣ್ಣಾಮಲೈ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಕಡೆಂ 2 ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ ಬಸ್ಸಾಂಚ್ಯೆರ್ ಬೊತ್ಲ್ಯೊ, ಫಾತೊರ್ ಉಡಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಚೆನ್ನೈ ವ್ಹೆಚಿಂ ಬಸ್ಸಾಂ ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ’ನ್ ಬಂದ್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್. ತಮಿಳ್’ನಾಡುಂತ್ ಸರ್ವಯ್ ಪ್ರದೇಶಾಂನಿ ಖಡಕ್ ಪೊಲಿಸ್ ಬಂದೊಬಸ್ತ್ ಕೆಲ್ಯಾ...
Indian Transport

ನಾಚೊನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಗರ್ಭೆಸ್ತಿಣಿ ವಯ್ರ್ ಗುಳೆ ಸೊಡ್ಲೆ!

ಆಪ್ಣಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ನಾಚೊಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾಂ ಮ್ಹಣ್ ರಾಗಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ವ್ಯಕ್ತಿನ್ ವೇದಿಚ್ಯೆರ್ ನಾಚೊನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ನಾಚ್ಪಿಣೆಕ್ ಗುಳೆ ಘಾಲ್ನ್ ಜೀವ್ ಕಾಡ್’ಲ್ಲಿ ಕಳ್ವಳಾಯೆಚಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಎಕಾ ಕಮಿಷನ್ ಎಜೆಂಟಾಚ್ಯಾ ಪುತಾಚ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾ ಸಂಭ್ರಮಾ ವೆಳಾರ್ ಹೆಂ ಕರಾಳ್...
Crime

ಸರ್ಜನಾನ್ 11,816 ಫಾತೊರ್ ಪಿತ್ತಕೋಶಾ (Gall Bladder) ಥಾವ್ನ್ ಕಾಡ್ಲೆ

ಬಾಂದ್ಪಾ ಕಾಮಾಚಿ ಸಾಹೆತ್ ವಿಕ್ರಿ ಕರ್ಚೊ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಪಿತ್ತಕೋಶಾಚ್ಯಾ ತೊಂದ್ರ್ಯಾಂನಿ ಕಷ್ಟಾತಾಲೊ. ದಾಕ್ತೆರಾಂನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಬ್ಲಡ್ಡರಾ ಥಾವ್ನ್ 11,816 ಫಾತೊರ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾತ್. ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ನ್ಹಯ್, ತೆ ತಿತೀನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮೆಜ್ಲ್ಯಾತ್ ಖಂಯ್ ಆನಿಂ ಮೆಜುಂಕ್ ತೀನ್ ದೀಸ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾತ್ ಖಂಯ್...
Indian Hospital

ಸ್ವಾಮೀಜಿಚೊ ಆವ್ತಾರ್ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಆಯ್ಲೊ!

ಕಸಲೆಂಯಿ ದೋಷ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಪರಿಹಾರ್ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್, ಚೆಡ್ವಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಬಾತ್ ರುಮಾಕ್ ಆಪವ್ನ್ ವರ್ನ್ ತಾಂಚ್ಯೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್ ಚಲಯ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಗಜಾಲ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಅಮರಾವತಿಚೊ ಬಾಲಯೋಗಿ ಮಠಾಚೊ ಸಂತ ಬಾಲಯೋಗಿ...
Crime

ದರ್ಯಾ ತಡಿರ್ ದಿಷ್ಟಿಕ್ ಪಡ್ಲೊ ಮಾಸೊ!

ಒಡಿಶಾಚ್ಯಾ ದರ್ಯಾ ತಡಿರ್ ಸುಮಾರ್ 42 ಫಿಟಿ ಲಾಂಬ್ ಆನಿಂ 28 ಫಿಟಿ ರೂಂದ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೊ ಭೋವ್ ವ್ಹಡ್ ಮಾಸೊ ಪಳಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ಳಾ. ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲೊ ಮಾಸೊ ದರ್ಯಾ ತಡಿರ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಡ್ಲಾ. ಪುರಿ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಬೈದಾರ ಲಾಗಿಂ ಪೆಂಥಾ ದರ್ಯಾ ತಡಿರ್ ಆಯ್ತಾರಾ ದೀಸ್ ಹೊ...
Fish

ಗರ್ಭ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಕಡೆಂ ಖರಿ ಗಜಾಲ್ ಉಗ್ತಾಡಾಕ್ ಆಯ್ಲಿ!

ಗಾದ್ಯಾಂತ್ ಕಾಮಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಭೆಷ್ಟಾವ್ನ್ ಎಕ್ಲೊ ಕಾಮುಕಿ ನಿರಂತರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕರ್ತಾಲೊ. ಕತ್ತಿರಾಜನಹಳ್ಳೆ ಗಾಂವ್ಚೊ ನಿವಾಸಿ ತೆಗಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೊ ಬಾಪಯ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗಾದ್ಯಾಂತ್ ಕಾಮಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾ ವಯ್ರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕೆಲಾ. ಜೀವ್ ಕಾಡ್ತಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಧಮ್ಕಿ...
Crime

ಬೇಂಕಾ ಮುಕಾರ್’ಚ್ ಪ್ರಾಣ್ ಗೆಲೊ!

ನೋಟ್ ರದ್ಧ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಲೊಕಾಕ್ ಎ.ಟಿ.ಎಮ್ ಆನಿಂ ಬೇಂಕಾಂ ಮುಕಾರ್ ಲೈನ್ ರಾಂವ್ಚಿಚ್ ಗತ್ ಉದೆಲ್ಯಾ. ಎದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಪಯ್ಶಾಂ ಖಾತಿರ್ ಲೈನ್ ರಾವ್’ಲ್ಲೆ ಕಡೆಂಚ್ ಮೆಲ್ಲೆ 50 ವಯ್ರ್ ಜಾಲೆ. ತಂಜಾವೂರು ಆನಿಂ ಕೊಲ್ಕತ್ತಾಂತ್ ಬೇಂಕಾ ಲಾಗಿಂಚ್ ದೊಗಾಂನಿ...
Death

ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಕ್ ಸಲ್ವಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾರತಾಕ್ ಟಿ-20 ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್

ಥೈಲ್ಯಾಂಡಾಚ್ಯಾ ಬೇಂಕೊಂಕಾಂತ್ ಚಲ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚ್ಯಾ ಟಿ-20 ಕಿಕ್ರೆಟ್ ಖೆಳಾಂತ್ ಫೈನಲ್ ಮೆಚಾಂತ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಕ್ ಸಲ್ವಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾರತಾನ್ ಟ್ರೋಪಿ ಆಪ್ಣಾಚಿ ಕರ್ನ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾ. ಪಯ್ಲೆಂ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾರತಾನ್ 20 ಒವರಾಂನಿ 5 ವಿಕೆಟಿ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ 121 ರನ್ನ್ ಕಾಡ್’ಲ್ಲೆ...
Sports

13,860 ಕರೊಡ್ ಕಾಳೊ ದುಡು ಘೋಷಿತ್ ಕೆಲ್ಲೊ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾಪತ್ತೊ ಜಾಲಾ!

ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾಚ್ಯೆ ಆದಾಯ್ ಘೋಷಣ್ ಯೋಜನಾಖಾಲ್ ಆಕ್ರೇಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ಸಪ್ತಂಬರ್ 30 ತಾರಿಕೆರ್ ಆಪ್ಣಾಲಾಗಿಂ 13,860 ಕರೊಡ್ ಕಾಳೊ ದುಡು ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಘೋಷಿತ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಅಹಮದಾಬಾದಾಚೊ ಉದ್ಯಮಿ ಮಹೇಶ್ ಶಾ ಆತಾಂ ನಾಪತ್ತೊ ಜಾಲಾ...
Crime

ಕಠೀಣ್ ಧುವ್ರಿಯೆಕ್ 25 ಜಣಾಂಚೆಂ ಮರಣ್

ಉತ್ತರ್ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ ಲೊಕಾಂಚೆಂ ಜೀವನ್ ಗೊಂದೊಳಾಚೆಂ ಜಾಲಾಂ. ಕಾರಣ್ ಕಠೀಣ್ ಧುವ್ರಿ ವರ್ವಿಂ ರಸ್ತ್ಯಾಂನಿ ಚಲೊಂಕ್, ವಾಹನಾಂ ಚಲಂವ್ಕ್ ಕಷ್ಟ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಆನಿಂ ಹಾಕಾ ಲಾಗೊನ್ ಎದೊಳ್ 25 ಜೀವ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್ ತಶೆಂ 50 ವಯ್ರ್ ಘಾಯೆಲ್ಯಾತ್...
Weather