ಖಬ್ರೊ

ಬರಾಕ್ ಒಬಾಮಾಕ್ ಇಮೇಲ್ ಕರುಂಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ಪೊಲೀಸಾನಿಂ ಕಯ್ದ್ ಕೆಲೆಂ

ಗಯಾ : ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಪರಿಹಾರ್ ನಿಧಿಕ್ 130 ಕರೊಡ್ ಡಾಲರ್ ಧಾನ್ ದೀಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಅಮೆರಿಕಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಬರಾಕ್ ಒಬಾಮಾಕ್ ಇಮೇಲ್ ಕರುಂಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರುನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಆರೋಪ್ ಲಾವ್ನ್, ಬುದ್ದ ಗಯಾ ಶಹರಾಚ್ಯಾ ಸೈಬರ್ ಕೆಫೆಂತ್ಲ್ಯಾ 49 ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ಜನೆರ್ 25 ವೆರ್ ಪೊಲೀಸಾನಿಂ ಕಯ್ದ್ ಕೆಲೆಂ.
National

’ಚಾಯ್ ಪೇ ಚರ್ಚೆ’ ಆನಿಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸಾ - ಬರಾಕ್ ಒಬಾಮಾ

ದೆಹಲಿ: ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವಾಚೊ ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಅಮೇರಿಕಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಬರಾಕ್ ಒಬಾಮಾ, ಭಾರತಾತಾಂತ್ ಸಯ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ರೀತಿದ್ವಾರಿಂ ಆಪ್ಣಾಂಚೆಂ ಮನ್ ಭುಲ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲಾ.
National

ನಿವೃತ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಖೆಳ್ಗಾಡಿ ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ ಬಿಜೆಪಿಕ್ ?!

ನಿವೃತ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಖೆಳ್ಗಾಡಿ ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ ಬಿಜೆಪಿ’ಕ್ ಸೆರ್ವುಂಕ್ ಆಸಾ. ಪ.ಬಂಗಾಳಾಚಿ ಸಿಎಂ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ವಿರುದ್ಧ್ ಬಿಜೆಪಿ ತರ್ಫೆನ್ ’ದಾದಾ’ ಪ್ರತಿಸ್ಫರ್ಧಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಖಬ್ರಾಂಕ್ ಪಡ್ದೊ ಪಡ್ಲಾ.
National

ಉಚಿತ್ ವೈಫೈ ಸೌಲತಾಯ್ - ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಚೆಂ ’ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ’ ಸ್ವಪಾಣ್!

ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಚ್ಯಾ ’ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ’ ಸ್ವಪಾಣ್ ಹಕೀಗತಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಹಂತಾಂತ್ ದೇಶಾಚ್ಯಾ ಸುಮಾರ್ 2,500 ಶಹರಾಂತ್ ಉಚಿತ್ ವೈಫೈ ಸೌಲತಾಯ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಕಾರ್ಯಾವಳ್ ಭರಾನ್ ಚಲೊನ್ ಆಸಾ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, 2015-16 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಆವ್ದೆ ಭಿತರ್ ಹೆಂ ಜಾರಿಯೆಕ್ ಯೆತೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಳೊನ್ ಆಯ್ಲಾ
National

ಹೈಕೋರ್ಟಾಚಿಂ ನಾಂವಾಂ ಬದ್ಲುಂಚ್ಯಾಕ್ ವಿನಂತ್ಯೊ

ವತ್ತಾಯ್ ಪೂರ್ವಕ್ ಜಾಂವ್ನ್, ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಸಂಸತ್ ಕಾಯ್ದ್ಯಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ದೋನ್ ಹೈಕೋರ್ಟಾಚಿಂ ನಾಂವಾಂ ಬದ್ಲುಂಚ್ಯಾಕ್ ಮುಖಾರ್ ಸರ್ಲಾ.
National

ಗಂಟೆಗಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಫೋನಾರ್ ಉಲಯ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಬರಿ ಖಬಾರ್.

ಗಂಟೆಗಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಫೋನಾರ್ ಉಲಯ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಬರಿ ಖಬಾರ್. ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿ, ಎರ್ಸೆಲ್ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ಗಿಫ್ಟ್ ದಿಲಾಂ. ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ, ಎಕಾ ಮಿನುಟಾಕ್ 10 ಪೈಸೆ ಕಾಲ್ ರೇಟ್ ಆಸ್ಚೆಂ ನವೆಂ ಯೋಜನ್ ಆರಂಭ್ ಕೆಲಾ. ಎರ್ಸೆಲ್ ಕಂಪನಿಚೆಂ ಹೆಂ ನವೆಂ ಯೋಜನ್ ದೇಶ್ ಭರ್ ಲಾಘು ಜಾತಾ.
National

ಮಂಗ್ಳುರ್ ಥಾವ್ನ್ ಅಬುಧಾಬಿ ಆನಿ ಮಸ್ಕತಾಕ್ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಥಾವ್ನ್ ವಿಮಾನಾಚಿ ವ್ಯೆವಸ್ಥಾ.

ಮಂಗ್ಳುರ್ : ಮಂಗ್ಳುರ್ ಅಂತರಾಷ್ರೀಯ್ ವಿಮಾನ್ ನಿಲ್ದಾಣಾಥಾವ್ನ್ ಮಾರ್ಚ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ ಅಬುಧಾಬಿ ಆನಿ ಮಸ್ಕತಾಕ್ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಥಾವ್ನ್ ವಿಮಾನಾಚಿ ವ್ಯೆವಸ್ಥಾ ಆರಂಭ್ ಜಾತೆಲಿ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಪಯ್ಣಾರ್ಯ್ಯಾಂಕ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಪಯ್ಣಾಂ ವರ್ವಿಂ ಅನ್ಕೂಲ್ ಜಾತೆಲೆಂ.
Mangaluru

ಆಕ್ಸ್‌ಫರ್ಡ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಶಬ್ದಾವಳೆಂತ್ ಭಾರತೀಯ್ ಸಬ್ದಾಂಚೆ ಜೋಡಣ್.

ಕೊಲ್ಕತ್ತಾ : ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಭಾರತಾಂತ್ ವಾಪಾರ್ಚೊ ಕೀಮಾ ಆನಿ ಪಾಪಡ್ ಸಬ್ದಾಂಕ್ ಆಕ್ಸ್‌ಫರ್ಡ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಶಬ್ದಾವಳೆಂತ್ ಸ್ಥಾನ್ ಲಾಭ್ಲಾಂ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಸಂಸಾರಾರ್ ಭಾರತೀಯ್ ಖಾಣಾಂ-ಜೆವ್ಣಾಚೆಂ ಫಾಮಾದ್ಪಣ್ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾ.
National

ಕಿರಣ್ ಬೇಡಿ ವಿರುದ್ಧ್ ಅಣ್ಣಾ ಹಜಾರೆ ರಾಗಾರ್ ಜಾಲಾ.

ದೆಹಲಿ : ಆಯ್ಲ್ಯಾವಾರ್ ಬಿಜೆಪಿ’ಕ್ ಭಡ್ತಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪುರ್ವಿಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಣ್ ಆನಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಾಚ್ಯಾ ವಿರೋಧ್ ಝಜಾಂತ್ ಭಾಗಿದಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕಿರಣ್ ಬೇಡಿಚೆರ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ್ ಝುಜಾರಿ ಅಣ್ಣಾ ಹಜಾರೆ’ಬೆಜಾರ್ ಜಾಲಾ.
National

ಸಿದ್ದು ಮುಖಾರ್ ಅಮಿತ್‌ ಶಾ ಬಿಗ್ ಜೀರೊ! - ಯು.ಟಿ. ಖಾದರ್

ಸ್ಪೀಕರ್‌ ಕಾಗೋಡು’ಕ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ಭೋವ್ ಚಡ್ ಮೋಗ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾನ್ ತವಳ್-ತವಳ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಣ್ವಾಯೆಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಸಾಂಗ್ತಾಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಚ್ಯಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಭಾಲಾಯ್ಕೆ ಸಚೀವ್, ಯು.ಟಿ. ಖಾದರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಕಾಗೋಡು ತಿಮ್ಮಪ್ಪ’ಚ್ಯಾ ಮದೆಂ ಕಾಂಯ್ಚ್ ಅಸಮಾಧಾನ್ ನಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಕೆಲಾಂ.
Karnataka

ತಾಂಕ್ ಅಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಸರ್ವ್ ಮಶೀದ್ಯೊ ಆನಿ ಫಿರ್ಗಜೆ ಆಡಳ್ತೆಂಯೀ ಸ್ವಾಧಿನ್ ಕರುನ್ ಘೆಂವ್ದಿತ್.

ಮಡಿಕೇರಿ: ದಿವ್ಳಾಂಚೆಂ ಆಡಳ್ತೆಂ ಸ್ವಾಧೀನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಫುಡೆಂ ಸರ್ಲ್ಯಾ ಕರ್ನಾಟಕ್ ಸರ್ಕಾರಾಕ್, ತಾಂಕ್ಲ್ಯಾರ್ ಸರ್ವ್ ಮಶೀದ್ಯೊ ಆನಿ ಫಿರ್ಗಜೆ ಆಡಳ್ತೆಂಯೀ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸ್ವಾಧಿನ್ ಕರುನ್ ಘೆಂವ್ದಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಪ್ರವೀಣ್ ತೊಗೊಡಿಯಾನ್ ಸವಾಲ್ ಘಾಲಾಂ.
Karnataka

ಹಾಂವ್ ನಕ್ಸಲಾಪರಿಂ ದಿಸ್ತಾಂ ಗೀ? - ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್.

ದೆಹಲಿ: ಹಾಂವ್ ನಕ್ಸಲಾಪರಿಂ ದಿಸ್ತಾಂ ಗೀ? ಮ್ಹಣ್ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ’ಕ್ ಸವಲಾಯ್ತಾ. ಬ್ರೇಸ್ತಾರಾ ದಿಸಾ ಎಕಾ ಖಬ್ರೆ-ಥಳಾಕ್ ಸಂದರ್ಶನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕೇಜ್ರಿವಾಲಾನ್, ಹಾಂವ್ ನಕ್ಸಲಾಪರಿಂ ದಿಸ್ತಾಂಗೀ? ಹೆಂ ಹಾಂವ್ ದೆಹಲಿಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಂಲಾಗಿಂ ವಿಚಾರುಂಕ್ ಆಶೆತಾಂ.
National

ಪುರ್ವಿಲಿ ಐ. ಪಿ. ಎಸ್. ಅಧಿಕಾರಿಣ್ ಕಿರಣ್ ಬೇಡಿ, ಬಿಜೆಪಿ ಪಾಡ್ತೆಕ್...!

ದೆಹಲಿ:ಪುರ್ವಿಲಿ ಐ. ಪಿ. ಎಸ್. ಅಧಿಕಾರಿಣ್ ಕಿರಣ್ ಬೇಡಿ ಬ್ರೇಸ್ತಾರಾದಿಸಾ ಅಧಿಕೃತ್ ಜಾವ್ನ್ ಬಿಜೆಪಿ ಪಾಡ್ತೆಕ್ ಸೆರ್ವಾಲ್ಯಾ. ದೆಹಲಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರಧಾನ್ ಕಛೇರಿಂತ್ ಪಾಡ್ತೆಚ್ಯಾ ರಾಷ್ರೀಯ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಅಮಿತ್ ಶಾ ತಶೆಂಚ್ ಕೇಂದ್ರೀಯ್ ವಿತ್ತ್ ಸಚಿವ್ ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿಚ್ಯಾ ಸಮೊರ್ ಬಿಜೆಪಿಕ್ ಸೆರ್ವಾಲಿ.
National

ಕನ್ನಡಾಂತ್ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಚೆ ಶುಭಾಶಯ್ ಪಾಟಯ್ಲೊ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ!

ಕನ್ನಡಾಂತ್ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಚೆ ಶುಭಾಶಯ್ ಪಾಟಯ್ನಾತ್ಲ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ರಾಗಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕನ್ನಡ ಉಲೊವ್ಪ್ಯಾಂಚಿಂ ಮನಾಂ ಭುಲೊವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಮುಖಾರ್ ಸರ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ, ಕನ್ನಡಾಂತ್ ಶುಭಾಶಯ್ ಪಾಟಂವ್ಚ್ಯಾ ದ್ವಾರಿಂ ಉತ್ತೀಮ್ ರಾಜಕೀಯ್ ಶಾಣೆಪಣ್ ದಾಕಯ್ಲ್ಯಾ.
National

ದೆಹಲಿ ವಿಧಾನ್ ಸಭಾ ಎಲಿಸಾಂವಾಚೊ ದೀಸ್ ಫಿಕ್ಸ್.

ದೆಹಲಿ: ದೆಹಲಿ ವಿಧಾನ್ ಸಭಾ ಎಲಿಸಾಂವಾಚೊ ದೀಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಜಾಲಾ ಅಸ್ತಾಂ ಫೆಬ್ರೆರಿಚ್ಯಾ 07 ವೆರ್ ಮತ್-ದಾನ್ ಚಲ್ತಲೊ.ದೆಹಲಿಂತ್ ಖಬ್ರೆ ಮಾಧ್ಯಮಾಂಲಾಗಿಂ ಉಲಯ್ಲ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ವಿಎಸ್ ಸಂಪತ್, ಚುನಾವಣಾಚಿ ವೆಳಾಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟ್ ಕೆಲಿ.
National

ಬಿ. ಎಂ. ಟಿ. ಸಿ. ಬಸ್ಸಾಂನಿ ವೈ-ಫೈ ಆನಿ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಷನ್ ಯೋಜನ್ ಜಾರಿಯೆಕ್ - ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ

ಮಹದೇವಪುರ: ಮಹದೇವಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂತ್ ಐ. ಟಿ. ಬಿ. ಟಿ. ಕಂಪನಿ ಚಡ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ, ಹಾಂಗಾ ವಾವ್ರಾಡ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ಕುಲ್ ಕರ್ನ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಉದ್ಧೇಶಾನ್ ಬಿ. ಎಂ. ಟಿ. ಸಿ. ’ವಜ್ರ’ ಬಸ್ಸಾಂನಿ ವೈ-ಫೈ ಯೋಜನ್ ಜಾರಿಯೆಕ್ ಹಾಡ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಪರಿವಾಹನ್ ಸಚೀವ್ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ’ನ್ ಕಳಯ್ಲಾಂ.
karnataka

ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿಶ್ವ ಕಪ್ ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಪಂದ್ಯಾಟಾಚೆಂ ವೆಳಾವಳ್ ಫಾಯ್ಸ್ .

ಎಂ.ಎಸ್.ಧೋನಿ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿಶ್ವ ಕಪ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಕ್ ಫಕತ್ ಏಕ್ ಮಹಿನೊಂ ಬಾಕಿ ಆಸ್ತಾನಾಂಚ್, ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಪಂದ್ಯಾಟಾಚೆಂ ವೆಳಾವಳ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಯಾ.
Cricket

ಇಸ್ರೋ ನವ್ವೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಕರ್ನಾಟಕಾಚೊ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್.

ಅಹಮದಾಬಾದ್‌ : ಕರ್ನಾಟಕಾಚೊ ಆಲೂರು ಸೀಲಿನ್ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಭಾರತೀಯ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಶ ಸಂಶೋಧನ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚೊ(ಇಸ್ರೋ) ನವ್ವೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ನೇಮಕ್ ಜಾಲೊ
National

ಭಾರತ್ ಪರತ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಜಿಕೊಂಕ್ ಸಕಾತ್...!

ಸಿಡ್ನಿ, ಜನೆರ್ 10: ಪರತ್ ಏಕ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆಯ್ತೆಂ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾಂ ಭಾರತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರೇಮಿಚೆಂ ಆಸಕ್ತ್ ಖದ್ಳೊಂಕ್ ಸುರು ಜಾತಾ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಭಾರತೀಯ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂಗ್ಡಾಂತ್ ಚಲ್ಚ್ಯೊ ವಿವಾದ್ ’ಖಂಯ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಹಾತಾಂತ್ ಥಾವ್ನ್ ನಿಸರ್ನ್ ವಚಾತ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಆತಂಕ್ ಭಾರತೀಯ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರೇಮಿಚೆಂ ಜಾಲಾಂ.
Cricket

ಭೂಗತ್ ದಾವೂದ್ ಇಬ್ರಾಹಿಮಾಕ್ ಜಾತಾತಿತ್ಲ್ಯಾ ವೆಗ್ಗಿಂ ಕಯ್ದ್ ಕರ್ತಾಂವ್

ಗಾಂಧಿನಗರ್: ಭೂಗತ್ ದಾವೂದ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ, ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ಖಂಚಾಯ್ ಕೊನ್ಶ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಧರ್ನ್ ಕಯ್ದ್ ಕರ್ನ್,ನ್ಯಾಯಾಲಯಾಚ್ಯಾ ಹುಜ್ರಿಂ ಆಮಿಂ ಉಬೆಂ ಕರ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಭಾರತ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲಾ.
National