ದೇಶಿ ಖಬ್ರೊ

ಶಿವಕಾಶಿಂತ್ ಪಟಾಕ್ಯೊ ಫುಟೊನ್ 8 ಜಣಾಂಚೆಂ ಮರಣ್!

ದೀಪಾವಳಿ ಫೆಸ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಉಜ್ವಾಡಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಪಟಾಕ್ಯಾಂಚ್ಯೆಯಿ ದರ್ಬಾರ್, ಆವಾಜ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಆಸ್ತಾ. ಕರೊಡೊ ರುಪ್ಯಾಂಚ್ಯೊ ಪಟಾಕ್ಯೊ ಆನಿಂ ಇತರ್ ದಾರು ಉಜ್ಯಾಕ್ ಭಸ್ಮ್ ಜಾತಾ ಆನಿಂ ವಾರೆಂ ಪ್ರದುಷಿತ್ ಕರ್ತಾ. ಹರ್ಯೆಕಾ ವರ್ಸಾ ಹ್ಯಾ ಪಟಾಕ್ಯಾಂ ವರ್ವಿಂ ಸಬಾರ್ ಜೀವ್ ಚಲ್ತಾತ್...
Fire Accident

ತುಮ್ಚಿಂ ಎ.ಟಿ.ಎಮ್ ಕಾರ್ಡಾಂ ಬ್ಲೊಕ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್’ಗಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಪಳೆಯಾ!

ಕಾಲ್’ಚ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಖಬ್ರೆ ಪ್ರಕಾರ್ ಸುಮಾರ್ 32 ಲಾಖ್ ಎ.ಟಿ.ಎಮ್ ಕಾರ್ಡಾಂಚೊ ಡೇಟಾ ಚೊರಿ ಜಾಲಾ ಆನಿಂ ಹಜಾರೊ ಲೊಕಾಂಕ್ ಬಾರಿಚ್ ಲುಕ್ಸಾಣ್ ಜಾಲಾಂ. ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಕಳಂವ್ಚೆಂ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತುಮಿ ತುಮ್ಚಿ ಎ.ಟಿ.ಎಮ್ ಕಾರ್ಡಾಂ ಬ್ಲೊಕ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್ ವ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಖಾತ್ಯಾಂತ್ಲೆ ಪಯ್ಶೆ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾತ್ ವ ನಾ ತೆ ಪಳೆಯಾ...
Indian Banks

ಸಮೊಡ್ತಿಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ಮತ್ ವಿಚಾರುಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ನಾ: ಸುಪ್ರೀಮ್ ಕೊಡ್ತ್

ರಾಜಕೀಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಸಮೊಡ್ತಿಕ್ ಪಯ್ಸ್ ದವರ್ಚ್ಯೆ ಖಾತಿರ್ ಸುಪ್ರೀಮ್ ಕೊಡ್ತ್ ವಿಚಾರಣ್ ಚಲವ್ನ್ ಆಸಾ. ತಾಂತುಂ ಮಧೆಂ ಪಡೊಂಕ್ ವಿನತಿ ಕರ್ನ್ ದೊಗಾ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ್ಯಾಂನಿ ಅರ್ಜಿ ಘಾಲ್ಯಾ. ಹ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಕರಣಾಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸಮೊಡ್ತಿಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ರಾಜ್‌ಕಾರಣ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಸುಪ್ರೀಮ್...
Supreme Court of India

ಬೃಹತ್ ಮಾಂಡಾವಳ್ ಕರ್ನ್ ರಾಕ್ಕೊಸ್ ವಾಗಾಕ್ ಧರ್ಲೊ!

ಎಕಾ ರಾಕ್ಕೊಸ್ ವಾಗಾಕ್ ಧರ್ಚ್ಯೆ ಖಾತಿರ್ ಡ್ರೋಣ್, ಹೆಲಿಕೊಪ್ಟರ್, ಸಿಸಿ ಕೆಮರಾ ಪ್ರಯೋಗ್ ಕರ್ನ್ ಶೆವ್ಟಿಂ ತ್ಯಾ ವಾಗಾಕ್ ಗುಳೆ ಸೊಡ್ನ್ ಅಂತ್ಯ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಯಶಸ್ವಿ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾ. ಇತ್ಲೆಂ ಕರುಂಕ್ ಸುಮಾರ್ ಏಕ್ ಕರೊಡ್ ರುಪಯ್ ಖರ್ಚಾಲೊ. ಉತ್ತರ್ ಖಂಡ್ ಪಶ್ಚಿಮ್ ಭಾಗಾಂತ್ ತಾಕಾ ಧರ್ಚ್ಯೆ ಖಾತಿರ್ 40 ದೀಸ್ ಒದ್ದಾಡಿಜಯ್ ಪಡ್ಲೆಂ...
Massive Operation

ಪುತಾಚ್ಯಾ ಮೊರ್ಣಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಆವಯ್ಚ್ಯೆ ಮರಣ್!

ಆಪ್ಲೊ ಪೂತ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಆಯ್ಕೊನ್ ಆವಯ್ನ್’ಯಿ ಜೀವ್ ಸೊಡ್’ಲ್ಲಿ ದುಖಾಳ್ ಖಬರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಹಾವನೂರ್’ಚೊ 38 ವರ್ಸಾಂಚೊ ಮೌನೇಶ್ ಪಿಡೆನ್ ಸಬಾರ್ ದೀಸ್ ಸ್ಥಳೀಯ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಘೆವ್ನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೊ. ಕಾಂಯ್ ಬರೆಪಣ್ ನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾರಣಾನ್ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್...
Death

‘ಕರ್ವಾಚೌತಾ’ ದಿಸಾ ಪತಿಣೆಚ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ ಜಾಲಿ ಹತ್ಯಾ!

ಪತಿಕ್ ಲಾಂಬ್ ಆವ್ಕ್ ಮೆಳೊಂ ಮ್ಹಣ್ ಪತಿಣ್ಯೊ (ಹಿಂದು) ಎಕಾ ದಿಸಾಚೊ ಉಪಾಸ್ ಧರ್ನ್ ಧ್ಯಾನಾಂತ್ ದೀಸ್ ಸಾರ್ತಾತ್. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಬರ್ಯ್ಯಾ ದಿಸಾ, ಪತಿಣೆಚ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ ತಿಚ್ಯಾ ಪತಿಕ್ ಗುಳೊ ಘಾಲ್ನ್ ಜಿವ್ಶಿ ಮಾರ್’ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ದಿಲ್ಲಿ ಭಾಯ್ರ್ ಆಮಾನ್ ವಿಹಾರಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾಂ...
Crime

ಸಲ್ವಾಲೆಂ ಭಾರತ್, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಜಿಕ್ಲೆಂ!

ದಿಲ್ಲಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಫಿರೋಜ್ ಶಾ ಕೋಟ್ಲಾ ಮೈದಾನಾರ್ ಖೆಳ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಎಕ್ ದಿವಸಿಯ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಖೆಳಾಂತ್ ಭಾರತ್ ಸಲ್ವಾಲೆಂ. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡಾನ್ ಪನ್ನಾಸ್ ಒವರಾಂನಿ 243 ರನ್ ಕಾಡ್ನ್ 9 ವಿಕೆಟ್ಯೊ ಹೊಗ್ಡಾಯಿಲ್ಲ್ಯೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಭಾರತ್ ಖೆಳ್ಳೆಂ ಆನಿಂ 49.3 ಒವರಾಂನಿ ಸಗ್ಳ್ಯೊ ವಿಕೆಟಿ ಹೊಗ್ಡಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲೆಂ...
Sports

ಶಿಂವಾ ಲಾಗಿಂ ಝಗ್ಡೊನ್ ಗೊರ್ವಾಂಚೆಂ ರಕ್ಷಣ್ ಕೆಲೆಂ!

ರಾನಾಂತ್ ಚರೊನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಗೊರ್ವಾಂ ವಯ್ರ್ ಧಾಡ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಶಿಂವಾ ಕಡೆ ದೊಗಾಂ ಭಭಯ್ಣ್ಯಾಂನಿ ಝಗ್ಡೊನ್ ಶಿಂವಾಕ್ ಧಾಂವ್ಡಾಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜೊಡ್ಲ್ಯಾ. ಸಂತೊಕ್ ರಬರಿ(19) ಆನಿಂ ಮೈಯಾ 18) ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಅಸಲೆಂ ಸಾಹಸಿ ಕಾಮ್ ಕೆಲಾಂ...
Bravery

ಶ್ರೀನಗರಾಂತ್ ಬಸ್ ಖಣಿಯೆಂತ್ ಪಡೊನ್ 22 ಜಣ್ ಮೆಲೆ!

ಎಕಾ ಘುಂವ್ಡೆರ್ ಚಾಲಕಾಚೆಂ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಚುಕೊನ್ ಬಸ್ ಸಕ್ಲಾ ಖಣಿಯೆಂತ್ ಪಡ್ಲೆಂ ಆನಿಂ 22 ಜಣ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೆ. ರಿಯಾಸಿ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಅವ್ಘಡಾಂತ್ 22 ಜಣ್ ಮೊರ್ತಾನಾ ಸಬಾರ್ ಜಣ್ ಘಾಯೆಲ್ಯಾತ್. ಘಾಯೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರ್ಯಾಂಕ್ ದಾಖಲ್ ಕೆಲಾಂ...
Accident

ದಿಲ್ಲಿಂತ್ಲ್ಯಾ ವಕೀಲಾ ಲಾಗಿಂ ಅಕ್ರಮ್ ಆಸ್ತ್!

ದಿಲ್ಲಿ ಹೈ ಕೊಡ್ತ್ ಆನಿಂ ಸುಪ್ರೀಮ್ ಕೊಡ್ತಿಚೊ ಏಕ್ ವಕೀಲ್ ತಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಕಾಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಾಲ್ಯಾಂನಿ ಧಾಡ್ ಘಾಲಿ. ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತ್ಯಾ ವಕೀಲಾನ್’ಚ್ ಆಪ್ಣಾಲಾಗಿಂ 125 ಕರೊಡಾಂಚಿ ಅಕ್ರಮ್ ಆಸ್ತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ ಖಂಯ್...
Indian Lawyers

5 ಬೇಂಕಾಂ ಥಾವ್ನ್ 32 ಲಾಖ್ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾಂಚಿ ಡೇಟಾ ಚೊರಿ!

ಅಖ್ಯಾ ದೇಶಾಂತ್ ಸುಮಾರ್ 32 ಲಾಖ್ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾಂಚೊ ಡೇಟಾ ಚೊರಿ ಜಾಲ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಸುಮಾರ್ 5 ಬೇಂಕಾಂಚ್ಯಾ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾಂಕ್ ಸಂಚಿಕಾರ್ ಆಯ್ಲಾ. ಖಬ್ರೆ ಪ್ರಕಾರ್ ನ್ಯಾಶನಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊರ್ಪೊರೇಶನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾನ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಬೇಂಕಾಂಕ್ ಸೂಚನಾ...
Indian Banks

ಕೃಷ್ಣ ನಂಯ್ಚೆ ಉದಾಕ್ ಪರತ್ ಪಾಟಿಂ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾಂ!

ಕೃಷ್ಣ ನಂಯ್ಚೆ ಉದಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ವಾಂಟಿಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತೆಲಂಗಾಣಾನ್ ಅರ್ಪಿಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಜಡ್ಜಾನ್ ತೀರ್ಪ್ ದೀವ್ನ್ ಆಂಧ್ರ ಆನಿಂ ತೆಲಂಗಾಣ ಮಧೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಉದಾಕ್ ವಾಂಟುನ್ ಘೆಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಮಹತ್ವಾಚೆಂ ತೀರ್ಪ್ ದಿಲಾಂ...
Indian Politics

ಫಸಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ನಕ್ಲಿ ನೊವ್ರ್ಯಾಕ್ ಖೈದ್ ಕೆಲೊ!

ಆಪುಣ್ ಏಕ್ ವಿಚ್ಛೇದಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಮೊನಿ ಸೈಟಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ 50’ಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ನಾಮ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ವಂಚಕ್ ನೊವ್ರ್ಯಾಕ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಧರ್ಲಾಂ. ತಾಚೊ ಬಯೊಡಾಟಾ ಪಳವ್ನ್ ಕೊಣೀ ಮುಕಾರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಂಚ್ಯೆಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಕರ್ತಾಲೊ ಆನಿಂ ದೋತಿ...
Crime

ಲೊಕಾಯುಕ್ತ ದಫ್ತರಾಚ್ಯಾ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರಾಕ್ ಉಜೊ

ಕರ್ನಾಟಕ ಲೊಕಾಯುಕ್ತಾಚ್ಯಾ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರಾಕ್ ಕೊಣೆಂಗಿ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಂನಿ ಉಜೊ ಲಾಯ್ಲೊ. ತಕ್ಷಣ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಭೆಟ್ ದೀವ್ನ್ ತಪಾಸ್ಣಿ ಕೆಲ್ಯಾ. ಮಂಗ್ಳಾರಾ ರಾತಿಂ ಲೊಕಾಯುಕ್ತಾಚ್ಯಾ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರಾಕ್ ಉಜೊ ಲಾಯಿಲ್ಲೆಂ ಪ್ರಕರಣ್ ಬುದ್ವಾರಾ ದೀಸ್ ದಫ್ತರಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಶಿಬಂದೆಕ್ ಕಳ್ಳೆಂ...
Fire

ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಹಾಗ್ಣೆಂ ದ್ವಾರಾಕ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ದೀವ್ನ್ ಹಿಂಸಾ!

ಸಮಾಜ್’ವಾದಿ ಪಾಡ್ತೆಚ್ಯಾ ಎಹ್‌ಸಾನ್‌ ಕುರೇಶಿಚ್ಯಾ ಭಾವಾ ರಿಜ್ವಾನ್ ಕುರೇಶಿ ಆನಿಂ ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂನಿ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಫೋನ್ ಚೊರ್ಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ದುಬಾವಾನ್ ದೊಗಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಹಾಗ್ಣೆ ದ್ವಾರಾಕ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನಾಂ ದೀವ್ನ್ ಹಿಂಸಾ...
Crime

ದೋತಿ ಖಾತಿರ್ ಹಿಂಸಾ ಸೊಸುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ಜೀವ್ ದಿಲೊ!

ಹ್ಯಾ ದಿಸಾನಿಂಚ್ ಸಂಪ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಬಡ್ಡಿ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯಾಂನಿ ಖೆಳ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಬುಲ್ಸ್ ಪಂಗ್ಡಾಂತ್ ಖೆಳ್’ಲ್ಲೊ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಖೆಳ್ಗಾಡಿ (26) ರೋಹಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಚಿ ಪತಿಣ್ ಲಲಿತಾ ದಬಾಸ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್ ಬಾಪಾಯ್ಚ್ಯಾ ಘರಾ ಸೊಮಾರಾ ರಾತಿಂ ಮೊಬಾಯ್ಲಾರ್ ವಾಯ್ಸ್ ಸಂದೇಶ್...
Crime

ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರಾಂತ್ ಆತಂಕಿಂಚ್ಯೆ 10 ಅಡ್ಡೆ ಧರ್ಲೆ!

ಭಾರತೀಯ್ ಸೈನಾಕ್ ವ್ಹಡ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾ. ಸುಮಾರ್ 10 ಆತಂಕಿಚ್ಯೆ ಲಿಪೊನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆ ಅಡ್ಡೆ ಸಾಂಪಡ್ಲ್ಯಾತ್ ಆನಿಂ 44 ಜಣಾಂಕ್ ಖೈದ್ ಕೆಲಾಂ. ಆತಂಕಿಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಅಡ್ಡ್ಯಾಂನಿ ಚೀನಾ ಆನಿಂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಚ್ಯೆ ಬಾವ್ಟೆ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾತ್. ತಿತ್ಲೆಂ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಬೊಂಬ್’ಯಿ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾತ್...
Isis

ಮುಂಬಯ್ ಠಾಣೆಂತ್ 400 ರುಪಯ್ ಲೋಂಚ್ ಕಾಣ್ಘೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ 1 ವರ್ಸ್ ಬಂದೆಸಾಳೆಚಿ ಶಿಕ್ಷಾ

ಠಾಣೆ ಮುಂಬ್ರಾ ಪೊಲಿಸ್ ಠಾಣ್ಯಾಂತ್ ಎಕಾ ಕೊನ್ಸ್’ಟೇಬಲಾನ್ 400 ರುಪಯ್ ಲೋಂಚ್ ಕಾಣ್ಘೆಲ್ಲ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಠಾಣೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೊಡ್ತಿನ್ ಎಕಾ ವರ್ಸಾಚಿ ಬಂದೆಸಾಳೆಚಿ ಶಿಕ್ಷಾ ವಿದ್ಸಿಲ್ಯಾ. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ್ ಕಾಯ್ದ್ಯಾಖಾಲ್ ತೊ ದೋಶಿ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಭಿತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ದೇವಿದಾಸ್ ದೇವ್ಕಾತೆಕ್...
Indian Police

’ಮಿನಿ ಟಿ.ವಿ’ ರುಪಾಚ್ಯೆ ಕಾಜಾರಾಚೆಂ ಆಮಂತ್ರಣ್ ಪತ್ರ್

ಪೂರ್ವ್ ಮಂತ್ರಿ ಜನಾರ್ಧನ ರೆಡ್ಡಿಚಿ ಧುವ್ ಬ್ರಹ್ಮಿಣಿಚೆಂ ಕಾಜಾರ್ ನವೆಂಬರ್ 16 ತಾರಿಕೆರ್ ಬೆಂಗ್ಳುರ್’ಚ್ಯಾ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ ಮಯ್ದಾನಾರ್ ಚಲ್ಚೆಂ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾಕ್ ಸೈರ್ಯ್ಯಾಂಕ್ ಆಪಂವ್ಕ್ ಆಮಂತ್ರಣ್ ಪತ್ರಾಂ ವಿಶೇಸ್ ಜಾವ್ನ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್. ಭಾಂಗಾರಾಚ್ಯೆ ನಗ್ ದವರ್ಚ್ಯಾ...
Wedding

ಡ್ರೋಣ್ ಉಬ್ತಾತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಏರ್’ಪೊರ್ಟಾಂತ್ ಹೈ ಆಲರ್ಟ್!

ದೇಶಾಂತ್ ಭಯೋತ್ಪಾದಕಾಂಚೆಂ ಭಿಂಯಾಚೆಂ ವಾತಾವರಣ್ ಆಸಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಾರಿಚ್ ಚತ್ರಾಯ್ ಘೆಂವ್ಚಿ ಪಡ್ಲ್ಯಾ. ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಶಾಸ್ತ್ರಾಂ ಘೆವ್ನ್ ಮುಂಬಯ್ತ್ ಘುಂವೊನ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಖಬರ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಆತಾಂ ಆನಿಂ ಏಕ್ ಆತಂಕಾಚಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಮುಂಬಯ್ ವಿಮಾನ್...
Aircraft