ದೇಶಿ ಖಬ್ರೊ

ದೇಶಾಚೊ ಪಯ್ಲೊ ನಿರ್ಮಳ್ ರೈಲ್ ರಸ್ತೊ!

ಸ್ವಚ್ಛ್ ಭಾರತ್ ಅಭಿಯಾನಾಖಾಲ್ ದೇಶಾಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಮನ್ಶಾಚೆಂ ಮ್ಹೆಳೆಂ ರಹಿತ್ ರೈಲ್ ರಸ್ತ್ಯಾಚೆಂ ಉಗ್ತಾವಣ್, ಆಯ್ತಾರಾ ದೀಸ್ ರೈಲ್ ಮಂತ್ರಿ ಸುರೇಶ್ ಪ್ರಭುನ್ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕೆಲೊ. 114 ಕಿ.ಮಿ. ವಾಟೆಚ್ಯಾ ರೈಲ್ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಧಾಂವ್ಚ್ಯಾ 10 ಪ್ರಯಾಣಿಕ್ ಬೊಗಿಂನಿ ಜೈವಿಕ್ ಕಾಕುಸ್ ಬಸಯ್ಲ್ಯಾತ್...
Indian Railway

ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಸಾ ವಿರೋಧ್ ಭಾರತಾಕ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಜಯ್ತ್

ಫಾಲೊ ಆನ್ ಘೆತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಸ್ ಪಂಗ್ಡಾಕ್ ಎಕಾಚ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಾಚ್ಯಾ ಖೆಳಾನ್ ಸಲ್ವಯ್ಲೆಂ. ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಸ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಾಂತ್ 243 ರನ್ನ್ ಕಾಡ್ನ್ ಸಗ್ಳ್ಯೊ ವಿಕೆಟಿ ಹೊಗ್ಡಾಯಿಲ್ಲ್ಯೊ, ಪರಿಣಾಮ್ ಫಾಲೊ ಆನ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ. ದುಸ್ರ್ಯಾ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಾಂತ್ 231 ರನ್ನ್ ಮಾತ್ರ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಪಾವ್ಲೆಂ...
Sports

ಫುಟ್’ಬೊಲ್ ಖೆಳ್ಗಾಡಿ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಬುಡೊನ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೊ!

ಕಾಸರ್’ಗೋಡ್ ಲಾಗ್ಸರ್ ನೀರ್ಚಾಲ್ ಮಾನ್ಯ ಮುಂಡೋಲ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ಕಡೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಈಷ್ಟಾ ಸಾಂಗಾತಾ, ತಳ್ಯಾಂತ್ ನ್ಹಾಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ ತರ್ನಾಟೊ ಶಿಯಾಝ್(21) ಉದ್ಕಾಂತ್ ಬುಡೊನ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲಿ ಖಬಾರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ತರ್ನಾಟೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಫುಟ್’ಬೊಲ್ ಖೆಳ್ತಾಲೆ...
Football Player

ಶಾಳಾ ಕೊಲೆಜಿಂಕ್ 2 ದೀಸ್ ರಜಾ!

ಸಾಂಬಾಳ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಸುವಿಧಾಂ ಖಾತಿರ್ ಮಾಗ್ಣಿಂ ದವರ್ನ್ ಮುಷ್ಕರಾಕ್ ದೆಂವ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾರಿಗ್ ಇಲಾಖ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಗಾರಾಂ ವರ್ವಿಂ ಸರ್ವ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್ಸಾಂ ರಸ್ತ್ಯಾಕ್ ದೆಂವೊಂಕ್ ನಾಂತ್. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ತೊಂದ್ರೆ ಜಾತಾತ್ ತ್ಯಾ ದೃಷ್ಟೆನ್ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ...
Education

ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್ಸಾಂಚೆ ಮುಷ್ಕರ್: ಖಾಸ್ಗಿ ವಾಹನಾಂಚಿ ಲೂಟ್!

25 ತಾರಿಕೆಚ್ಯಾ ಮಧ್ಯಾನೆ ಥಾವ್ನ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಾರಿಗ್ ಕಾಮಾಗಾರಾಂನಿ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟ್ ಮುಷ್ಕರ್ ಸುರು ಕೆಲಾಂ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿ ಹ್ಯಾ ಬಸ್ಸಾಂಚೆರ್ ಹೊಂದ್ವೊನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಂಚೆ ಆನಿ ಇಸ್ಕೊಲ್, ಕೊಲೆಜಿಕ್ ವ್ಹೆತೆಲ್ಯಾಂಚೆ ಕಷ್ಟ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್...
Karnataka Transport

ಬಜರಂಗ್’ದಳ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ್ಯಾಂನಿ ಪಾಸ್ಟರಾಕ್ ಮಾರ್ಲೊ

ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶಾಚ್ಯಾ ರೇವಾ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ಕಡೆಂ ಎಕಾ ಪಾಸ್ಟರಾಕ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಈಷ್ಟಾಕ್ ಅಪಹರಣ್ ಕರ್ನ್, ತಾಂಚೆಂ ವಸ್ತುರ್ ನಿಕ್ಳಾವ್ನ್ ಬಾಂದುನ್ ಘಾಲ್ನ್ ಸರ್ಸರಿತ್ ಮಾರ್ಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬಾರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಪಾಸ್ಟರ್ ರಾಮ್’ಲಾಲ್ ಕೊರಿ ಆನಿ ತಾಚೊ ಈಷ್ಟ್ ನಂದಲಾಲ್ ಕೊರಿ...
Crime

ಆಪುಣ್ ಗರ್ಭೆಸ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ ಪತಿಲಾಗಿಂ ಫಟಿ ಮಾರ್ಲ್ಯೊ!

ವಿಜಯವಾಡಾಂತ್ ಎಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆನ್ ಆಪುಣ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚಿ ಆವಯ್ ಜಾಲ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಪತಿಕ್ ಫಟಿ ಸಾಂಗೊನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಥಾವ್ನ್ ಎಕಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಚೋರ್ನ್ ಆತಾಂ ಜೈಲಾಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾ. ವಿಜಯವಾಡಾ ಲಾಗ್ಸರ್ ಅವನಿಗಢಚ್ಯಾ ನಾಗ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಿಕ್ (27) ದೊಗಾಂ ಚೆಡ್ವಾಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಆಸಾತ್...
Crime

ದಲಿತ್ ಯುವಕಾ ವಯ್ರ್ ಜುಲುಮ್

ಗುಜ್ರಾಥಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆತಾಂ ಬಿಹಾರಾಚ್ಯಾ ಮುಜಪ್ಪಪುರಾಂತ್, ಮೋಟಾರ್ ಬೈಕ್ ಚೊರ್ಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಆರೋಪಾರ್, ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಂನಿ ದೊಗಾಂ ದಲಿತ್ ಯುವಕಾಂಕ್ ಮಾರ್ನ್ ತಾಂಚೆ ವಯ್ರ್ ಮುತ್ಲೆಲೆಂ ಅಮಾನವಿಯ್ ಘಡಿತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಪಂಚಾಯತ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಚ್ಯಾ ಪತಿಚ್ಯಾ ಫುಡಾರ್’ಪಣಾಖಾಲ್...
Crime

ರೈಲ್ ಪ್ರವಾಸ್ಯಾಂಕ್ 10 ಲಾಖಾಂಚೊ ವಿಮೊ

ರೈಲ್ ಇಲಾಖೊ, ರೈಲ್ ಪ್ರವಾಸ್ಯಾಂಕ್ ಜೀವ್ ವಿಮೊ ಸುವಿಧಾ ಸುರು ಕರುಂಕ್ ಚಿಂತೊನ್ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ಯೋಜನಾಖಾಲ್ ಅವ್ಘಡಾಂತ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರವಾಸ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ಸಂಬಂಧಿಕಾಕ್ ಧಾ ಲಾಖ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ವಿಮ್ಯಾ ದುಡು ಮೆಳ್ತಲೊ. ಪ್ರತೀ ಟಿಕೆಟಿ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್...
Indian Railway

ಒಡಾಚೊ ರೂಕ್ ಉರಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಗಳ್ಯಾ ಇತ್ಲ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಂತ್ ರಾವೊನ್ ಪ್ರತಿಭಟನ್

ಸೆರಾಯಿಯಮ್’ಪಾಲ್ಯಾಚೆ ನಿವಾಸಿ ಭವಾನಿ ಲಾಗ್ಸಾರ್ಚೆ, ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್, 100 ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆಚೊ ಒಡಾ ರೂಕ್ ವಾಂಚಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್, ಗಳ್ಯಾ ಇತ್ತುನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಸಬಾರ್ ಘಂಟೆ ಉಬೆ ರಾವೊನ್ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲೆ. ತಮಿಳ್’ನಾಡು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೊರ್ಡಾಚೆ ಸುಮಾರ್...
Protest

8’ವ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾನ್, 4 ಟೀಚರಾಂಚೊ ವರ್ಗ್ ರಾವಯ್ಲೊ!

ದಿವಿತ್ ರೈ, 8’ವ್ಯಾ ವರ್ಗಾಂತ್ ಶಿಕ್ಚೊ, ಹಾರಾಡಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಸ್ಕೊಲಾಚೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ತಾಚ್ಯಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಚೊವ್ಗಾಂ ಟೀಚರಾಂಕ್ ವರ್ಗ್ ಕರ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಖಬಾರ್ ಆಯ್ಲಿ. ಆದ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ಹಾಜ್ರಿ ಉಣಿ ಆಸ್’ಲ್ಲಿ. ಯೆಂವ್ಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಬರೆಂ ಕರ್ನ್ ಶಿಕಾನಾಂತ್...
Education

ಚೊರಿ ಜಾಲ್ಲೊ ದುಡು ಮೆಳ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಉಪಾಯ್?!

ವ್ಯವಹಾರಾಚ್ಯಾ ನಿಬಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸೆಜಾರ್ಯ್ಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆನ್, ಆಪ್ಣೆ ಹಾಡ್’ಲ್ಲೊ ದುಡು ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಸತಾಯಿಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ದಿಲ್ಲಿ ಮುಳಾಚಿ ಗೀತಾ ಹ್ಯಾ ಆದಿಂಯಿ ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಾಕ್...
Crime

ಆತ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ ಆಶ್ರಮ್ ಉಗ್ತಾವಣ್

ಮಂಗ್ಳುರ್ ಕಾಪುಚಿನ್ ಫ್ರಾಯೆರಿಚೊ ಸಹ ಸಂಸ್ಥೊ ಜಾವ್ನ್ ಕದ್ರಿಂತ್ ಆತ್ಮಜ್ಯೋತಿ ಆಶ್ರಮ್, ಸುಕ್ರಾರಾ ದೀಸ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚೊ ಗೊವ್ಳಿ ಬಾಪ್ ಲುವಿಸ್ ಪಾವ್ಲ್ ಡಿ’ಸೋಜಾನ್ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚೊ ಶಾಸಕ್ ಶ್ರೀ ಜೆ.ಆರ್.ಲೋಬೊ ಹಾಜರ್ ಆಸೊನ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಕ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ...
Inauguration

ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್-ಭಾರತ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮೆಚಾಂತ್, ಭಾರತ್ 566/8 ರನ್ನಾಂಕ್ ಡಿಕ್ಲೆರ್ ಕರ್ತಾ!

ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ಭಾರತಾಚೊ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ದೊಡಿ ಸೆಂಚ್ಯುರಿ ಮಾರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಪ್ರಥಮ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಗೌರವಾಕ್ ಪಾವ್ಲೊ. ತ್ಯಾಚ್ ಪರಿಂ ಬೋಲರ್ ಆಶ್ವಿನಾನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟಾಂತ್ ತಿಸ್ರಿ ಸೆಂಚ್ಯುರಿ ಮಾರ್ಲಿ. ಪಾಂಚ್ವ್ಯಾ ವಿಕೆಟಿಕ್ ಖೆಳೊಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆಶ್ವಿನಾನ್ ಕೊಹ್ಲಿಕ್...
Sports

ಕರೋಡ್’ಪತಿಚೊ ಪೂತ್ ಕೇರಳಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾ

ಸೂರತ್’ಚ್ಯಾ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ವಜ್ರಾಂ ಕಂಪೆನಿಚ್ಯಾ ಕರೋಡ್’ಪತಿ ಮ್ಹಾಲಕಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾಕ್ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಮನ್ಶಾಂ ಪರಿಂ ಸಾದೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ಜಿಯೆಜಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಉದ್ಧೇಶಾನ್ ತಾಕಾ ಕೇರಳಾ ಧಾಡ್ಲಾ. 71 ದೇಶಾಂನಿ ಆಪ್ಲೊ ವಹಿವಾಟ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾವ್ ಜೀ ಡೋಲಕಿ...
Work

ಜಲ್ಮಾಚ್ಯಾ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟಿ ವರ್ವಿಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾಕ್ ಅಡ್ಚಣಿ ಜಾಲ್ಯಾ!

ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟಿಂತ್, ತೆಗಾಂ ಬಾಪಾಯಾಂಚಿ ನೋಂದಾವಣ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ತ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಶಿಕ್ಪಾಕ್ ತೊಂದ್ರೆ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ನಿಗಬಾನಿ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೆಂ ಶಿಕ್ಷಣ್ 5’ವಿ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಜಾಲಾಂ...
Education

ಘರಾ ಭಿತರ್ ರಾನ್ ದುಕೊರ್! ಆತಾಂ ಘರ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ತೆಂ ಘರ್’ಚ್ ನಾಕಾ ಖಂಯ್!

ಮರಿಯಾಪುರಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಎಕಾ ರೈತಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಸಕಾಳಿಂ ಏಕ್ ರಾನ್ ದುಕೊರ್, ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿಚ್ಯಾ ಸುನೆಚ್ಯಾ ಪಾಂಯಾಂಕ್ ಧಾಡಾವ್ನ್ ಘಾಯ್ ಕೆಲೊ ಆನಿ ಶೀದಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ಲೊ. ನಶೀಬಾನ್ ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿಚ್ಯಾ ಪುತಾ ನಂದೀಶ್ ಆನಿ ನಾತು ಶ್ರೇಯಾಕ್...
Wild Pig

ವಾರ್ಯ್ಯಾ ದಳಾಚೆಂ ವಿಮಾನ್ 29 ಜಣಾಂ ಸಮೇತ್ ನಾಪತ್ತೊ ಜಾಲಾಂ?

ಭಾರತೀಯ್ ವಾರ್ಯ್ಯಾದಳಾಚೆಂ ಎಎನ್-32 ವಿಮಾನ್ ಸುಕ್ರಾರಾ ದೀಸ್ ಸಕಾಳಿಂ ಚೆನ್ನೈ ಥಾವ್ನ್ ಪೋರ್ಟ್ ಬ್ಲೇರಾಕ್ ವೆಚೆ ವೆಳಿಂ ನಾಪತ್ತೊ ಜಾಲಾಂ. ತಾಂತ್ರಿಕ್ ದೋಷಾ ವರ್ವಿಂ ಬಂಗಾಳ್ ಕೊಲ್ಲಿಂತ್ ಪಡ್ಲಾಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ದುಬಾವ್ ಉಚಾರ್ತಾತ್. ಸೊಧ್ನಾ ಜ್ಯೋರಾನ್ ಚಾಲು...
AirForce

ಪರೀಕ್ಷೆಚ್ಯಾ ಹೊಲಾಂತ್ ಪ್ರೊಫೆಸರಾಚೆಂ ಅಸಭ್ಯ್ ವರ್ತನ್

ಮುಂಬಯ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರತಿಷ್ಟಿತ್ ವಿಲೆಪಾರ್ಲೆ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಚಲ್ತಾಲಿ. ಎಕಾ ರುಮಾಂತ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಬರಂವ್ಚ್ಯಾ 19 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಚ್ಯಾ ಹೊಲ್ ಟಿಕೆಟಿಕ್ ದಸ್ಕತ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಾಧ್ಯಪಕ್ ಮಹೇಂದ್ರ ಭಂಡಾರೆನ್, ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತಿಕಾ ಅಸಭ್ಯ್ ಥರಾನ್...
Crime

ಆಪ್ಘಾನಿಸ್ತಾನಾಂತ್ ಅಪಹರಣ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಜೂಡಿತ್ ಡಿ’ಸೋಜಾಕ್ ಬಚಾವ್ ಕೆಲೆಂ!

ಎಕಾ ಮಹಿನ್ಯಾಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್, ಆಪ್ಘಾನಿಸ್ತಾನಾಂತ್ ಅಪಹರಣ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾರತೀಯ್ ಕೊಲ್ಕತ್ತಾ ಮುಳಾಚ್ಯಾ ಜೂಡಿತ್ ಡಿ’ಸೋಜಾಕ್ ಬಚಾವ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಖಬಾರ್, ಭಾರತೀಯ್ ವಿದೇಶ್ ಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಷ್ಮಾ ಸ್ವರಾಜ್ ಹಿಣೆಂ ಟ್ವೀಟರಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್...
Rescue