ಮ್ಹಜೆ ಖಾತಿರ್ ಜೀವ್ ದಿಲ್ಲೊ ಬೊಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕೀನನ್


ಮುಂಬಯ್, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 26: ಎಕಾ ವರ್ಸಾ ಆದಿಂ, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಆಪ್ಲೊ ಬೊಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕೀನನ್ ಸ್ಯಾಂಟೊಸ್ ಆನಿಂ ತಾಂಚೊ ಈಷ್ಟ್ ರೂಬೆನ್ ಆನಿಂ ಇತರ್ ಥೊಡಿಂ ಮೆಳೊನ್ ರಾತ್ಚ್ಯಾ ಜೆವ್ಣಾಖಾತಿರ್ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲ್ಲಿಂ. ತ್ಯಾ ಸಾಂಜೆರ್, ಕೀನನ್ ಆನಿಂ ರೂಬೆನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾನ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಆನಿಂ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಸವೆಂ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಇತರ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಂಕ್, ತಮಾಶೆ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಅಡಾಂವ್ಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಚೊ ಫಳ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಂಕಾಂ ಹರಾಮ್ಯಾನಿಂ ಜೀವ್ ವೆತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಮಾರ್ಲೆಂ.

ಆತಾಂ, ಮುಂಬಯಿಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಕೊಡ್ತಿಂತ್, ಚಾರ್ ಜಣಾಂ ಆರೋಪಿಂಚೆರ್ ವಿರೋಧ್ ಫಿತೂರೆಚೆಂ ಆನಿಂ ಖುನಿಯೆಚೆಂ ಪ್ರಕರಣ್ ದಾಖಲ್ ಜಾಲಾಂ, ವೆಗಿಂಚ್ಚ್ ಕೊಡ್ತಿಚೆಂ ವಿಚಾರಣ್ ಆರಂಭ್ ಜಾತೆಲೆಂ.

ಹಾಂಗಾಸರ್, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಕೀನನಾ ಸವೆಂ ತಾಣೆಂ ಖರ್ಚಿಲ್ಲಿ ತಿ ಅಕೇರಿಚಿ ಸಾಂಜ್ ವಿವರಿತಾ. ಕೀನನಾಚಿ ಖುನ್ ಜಾತಾನಾ ಪ್ರಾಯ್ ಫಕತ್ 24 ವರ್ಸಾಂ.

ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20, 2011: ತೊ ದೀಸ್ ಹರ್ಶೆಂಚ್ಯಾ ಬರಿಚ್ ಏಕ್ ಮಾಮೂಲಿ ದೀಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸೊನ್ ಆಮಿಂ ಸರ್ವ್ ಈಷ್ಟ್ ಅಂಬೋಲಿ ಬಾರ್ ಆಂಡ್ ಕಿಚನ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಡಿನ್ನರ್ ಕರುಂಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾಂವ್ ಆನಿಂ ತೊ ಜಾಗೊ ಆಮಿಂ ತವಳ್ ತವಳ್ ಭೆಟ್ಚೊ ಆನಿಂ ಉಲಂವ್ಚೊ ಜಾಗೊ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಲೊ.

ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಂತ್ಯ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಕೂಡ್ಲೆ ಆಮಿಂ ತೊ ಜಾಗೊ ಸೊಡ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಘರಾ ವಚೊಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲ್ಯಾಂವ್. ತೆದಾಳಾ ತೆ ಚಾರ್ ಪಾಡಾರಿ ದಾದ್ಲೆ ತ್ಯಾ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟಾ ಭಾಯ್ರ್ ರಾವ್ಲೆಲೆ ಆನಿಂ ಆಮ್ಕಾಂಚ್ (ಚಲಿಯಾಂಕ್) ಪಳೆವ್ನ್ ಪೋಲಿ ಉಲವ್ಣೆಂ ಉಲವ್ನ್ ತಮಾಷೆ ಕರ್ತಾಲೆ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕುಡಿಚೊ ದುರುಪಯೋಗ್ ಕರುಂಕ್ ಸಯ್ತ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್ತಾಲೆ.

ಕೆದಾಳಾ ಆಮಿಂ ತಾಂಚೆ ಕಡೆ ಆಮ್ಕಾಂ ಸೊಡಾ ಆನಿಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಉಪಾದ್ರ್ ದೀನಾಕಾತ್ ಮ್ಹಳೆಂ, ತೆ ಆಯ್ಕಾನಾ ಜಾಲೆ ಆನಿಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಭೆಷ್ಟಾಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ ಆನಿಂ ಕ್ರಮೇಣ್ ಹೆಂ ವಾದ್ ವಿವಾದಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲೆಂ. ತೆ ಆಮ್ಕಾಂ ಪರತ್ ಪಾಟಿಂ ಯೇವ್ನ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಧಮ್ಕಿ ದೀವ್ನ್ ಗೆಲೆ.

Priyanka Fernandes and Keenan Santhos

"ತೆ ಬೂದ್ ಶಿಕ್ಲೆ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ ಆನಿಂ ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಇತ್ಲ್ಯಾರ್‌ಚ್ ಅಕೇರ್ ಜಾಲಿ" ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿಂ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್ ತಾಣಿಂ ದಿಲ್ಲಿ ಧಮ್ಕಿ ಗಂಭೀರ್ ಜಾವ್ನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ನಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತೊ ಆಮ್ಚೊ ಸದಾಂಚೊ ಜಾಗೊ ಆನಿಂ ತವಳ್ ತವಳ್ ತ್ಯಾ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟಾಕ್ ಭೆಟ್ ದೀವ್ನ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾಂವ್. ತೊ ಆಮ್ಕಾಂ ಏಕ್ ಶಾಬಿತ್ ಜಾಗೊ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಲೊ, ಪೂಣ್ ಅಜ್ಯಾಪ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಬರಿ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಮಿನುಟಾಂ ಭಿತರ್ ಆಮಿಂ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರಾಜೆ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ತೆ ಆಮ್ಚೆ ಕುಶಿಕ್ ಸುರಿಯೊ, ದೊಣ್ಣೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಮಾರೆಕಾರ್ ಆಯುಧಾಂ ಸವೆಂ ಧಾಂವೊನ್ ಆಯ್ಲೆ.

ಕಿತೆಂ ಘಡೊನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಯ್ತ್ ಕಳ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ತಾಣಿಂ ಆಮ್ಚೆರ್ ದಾಢ್ ಘಾಲಿ. ಸಕ್ಕಡ್ ಕಿತ್ಲೆ ವೆಗಿಂ ಘಡ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಆಮ್ಕಾಂ ಚಿಂತುಂಕ್ ಸಯ್ತ್ ವೇಳ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ಬಚಾವ್ ಕರ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಕೀನನಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಲೊಟ್ಲೆಂ ಆನಿಂ ತಾಂಚೆ ಸವೆಂ ತೊ ಝುಜ್ಲೊ ತರೀ ತಾಕಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಸುರಿ ಘಾಲಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ರೂಬನಾಚೆರ್ ದಾಢ್. ತ್ಯಾ ಘಡಿಯೆ ಆಮ್ಚಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಸಹಾಯಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸೊನ್ ಕಿತೆಂ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಕಳೊಂಕ್ ನಾ.

ತಾಣಿಂ ಕೀನನಾಕ್ ಪರತ್ ಆನಿಂ ಪರತ್ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಕ್ರೂರ್ ರಿತಿನ್ ತೊಪ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಾಚಿ ಆನ್ಕೆಟಿ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ಲಿ. ಕೀನನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಉಸ್ಕ್ಯಾರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಾ ಖಾತಿರ್ ಝುಜ್ತಾಲೊ ಆನಿಂ ಮ್ಹಜೆಕಡೆ ಉಲಂವ್ಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್ತಾಲೊ ತರೀ ಮ್ಹಜ್ಯಾನ್ ಕಿತೆಂಚ್ಚ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ. ಹಾಂವೆ ಮೋಗ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ವೆಕ್ತಿನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್ ಮೊರ್ಚೆಂ ಆನಿಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾನ್ ಕಿತೆಂಚ್ಚ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ರಾಂವ್ಚೆಂ - ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭಿತರ್ ಥಾವ್ನ್ ಅಜೂನ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್ತಾ.

ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಮಿನುಟಾನಿಂ ಘಡ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಉಡಾಸ್ ಆಸಾ, ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಘಡ್ತಾನಾ ಹಾಂವ್ ಕುಮ್ಕೆ ಖಾತಿರ್ ಬೋಬ್ ಮಾರ್ತಾಲಿಂ ತರೀ ಸಬಾರ್ ಲೋಕ್ ಭೊಂವ್ತಿಂ ರಾವೊನ್ ಪಳೆತಾಲೊ ಶಿವಾಯ್ ಕುಮ್ಕೆಕ್ ಕೊಣೀ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾ. ಆಮಿಂ ತ್ಯಾಚ್ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ವಾಡ್ಲೆಲ್ಯಾಂವ್ ಆನಿಂ ತ್ಯಾಚ್ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಆಮಿಂ ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ತ್ಯಾಚ್ ಲೊಕಾ ಸವೆಂ ಖರ್ಚಿಲ್ಲಿಂ ತರೀ ತ್ಯಾಚ್ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಆನಿಂ ತ್ಯಾಚ್ ಲೊಕಾ ಮುಕಾರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡ್ತಾನಾ ತೊಚ್ಚ್ ಲೋಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಉಬೆ ರಾವೊನ್ ಫಕತ್ ಪಳೆತಾಲೊ. ಬೋವ್ ಬೆಜಾರಾಯೆಚಿ ಗಜಾಲ್.

ಕೊಣೆಂಯ್ ಆಮ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಏಕ್ ರಿಕ್ಷಾ ಸಯ್ತ್ ರಾವೊಂವ್ಕ್ ನಾ. ಆಮಿಂ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಫೋನ್ ಕೆಲೆಂ ತರೀ ಸಬಾರ್ ವೆಳಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಂಚೊ ಸಂಪರ್ಕ್ ಮೆಳ್ಳೊ. ತ್ಯಾಚ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟಾಚೊ ಎಕ್ಲೊ ವೇಯ್ಟರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕುಮೊಂಕ್ ಕರುಂಕ್ ಆಯ್ಲೊ ಆನಿಂ ತಕ್ಷಣ್ ಕೀನನಾಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ವ್ಹೆಲೊ. ತ್ಯಾ ವೇಯ್ಟರಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಬೋವ್ ಅಭಾರಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾಂ.

ಥೊಡ್ಯಾಚ್ಚ್ ವೆಳಾ ಭಿತರ್ ರೂಬೆನಾಕ್ ಸಯ್ತ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ವ್ಹೆಲೊ. ಹಾಂವ್ ಸಮಾ ಮತಿರ್ ನಾತ್ಲೆಲಿಂ ತರೀ "ಕೀನನಾಕ್ ತಾಚಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಪರತ್ ಪಾಟಿಂ ಮೆಳ್ತೆಲಿ" ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ ಭರ್ವಶ್ಯಾನ್ ಕಶೆಂ ಪುಣೀ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ಪಾವ್ಲಿಂ ಆನಿಂ ಆಮಿಂ ಸರ್ವಾನಿಂ ಕೀನನಾ ಖಾತಿರ್ ಮೊಸ್ತ್ ಮಾಗ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ ದೆವಾನ್ ತೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ನಾ ಆನಿಂ ಮ್ಹಜಿ ನಿರೀಕ್ಷಾ ಫಟ್ ಜಾಲಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ದಾಕ್ತೆರಾನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇವ್ನ್ "ಕೀನನ್ ಆನಿಂ ನಾ" ಮ್ಹಳೆಂ.

ಕಿತೆಂ ಘಡೊನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ತಾನಾ ಹಾಂವ್ ಬೋವ್ ಘಾಬ್ರೆಲಿಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮತಿಕ್ ಧಕೊ ಬಸೊನ್, ಹಾಂವೆಂ ಮೋಗ್ ಕರ್ಚೊ ವೆಕ್ತಿ ದೆವಾಧೀನ್ ಜಾಲಾ ಆನಿಂ ತೊ ಮ್ಹಾಕಾ ತೊ ಪರತ್ ಪಾಟಿಂ ಮೆಳಾನಾ ಮ್ಹಣ್ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ.

ರೂಬೆನ್ ಅನಿಕೀ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಾ ಖಾತಿರ್ ಝುಜ್ತಾಲೊ ಆನಿಂ ತಾಕಾ ರಗಾತ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್ಲೆಂ. ಆಮಿಂ ಫೇಸ್ ಬುಕಾರ್ ಏಕ್ ಪಂಗಡ್ ರಚ್ಲೊ ಆನಿಂ ಸಬಾರಾನಿಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ದಿಲಿ ಪೂಣ್, ಇತ್ಲೆಂ ಸರ್ವ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತೀ ಇಕ್ರಾ ದಿಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ರೂಬೆನ್ ಯೀ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಡುನ್ ಗೆಲೊ.

ಸ್ವಪ್ಣಾಂ ಸರ್ವ್ ನಾಸ್ ಜಾಲಿಂ ಆನಿಂ ಜಿವಿತ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಬದ್ಲಾಲೆಂ. ತರೀ, ಆಮಿಂ ಸರ್ವಾನಿಂ ಏಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ನ್ಯಾಯ್ ಮೆಳ್ತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಝುಜೊಂಕ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕೆಲೊ. ಆಮ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಜೀವ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕೀನನ್ ಆನಿಂ ರೂಬೆನಾಚ್ಯಾ ಖುನಿಯೆಗಾರಾಂಕ್ ಶಿಕ್ಷಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಅತ್ಮ್ಯಾಕ್ ಶಾಂತಿ ಮೆಳ್ತೆಲಿ.

- ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ (ಕೀನನಾಚೆಂ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್)