ಸೈನಾನ್ ಗಡಿರ್ ಗೊಡ್ಶೆಂ ವಾಂಟುನ್ ಘೆತ್ಲೆಂ


ಜಮ್ಮು, ಜನವರಿ 26: ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಆನಿ ಭಾರತೀಯ್ ಸೈನಾಂನಿ ಸನ್ವಾರಾ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ 64ವ್ಯಾ ಗಣತಂತ್ರ್ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಜಮ್ಮು ಆನಿ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಗಡಿರ್ ಗೊಡ್ಶೆಂ ವಾಂಟುನ್ ಘೆತ್ಲೆಂ. ಚಕನ್-ದ-ಬಾಗ್ ಲೈನ್ ಓಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಗಡಿ ಭಾಗಾರ್ ಗೊಡ್ಶೆಂ ವಾಂಟುನ್ ಘೆತ್ಲೆಂ.

ಜಮ್ಮು ಥಾವ್ನ್ 40 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಸ್ತಮ್ತೆಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸುಚೇತ್ ಘಡ್ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಗಡಿರ್ ಯೀ ಗಡಿ ಭದ್ರತೆ ದಳ್ ಆನಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ರೇಂಜರ್ಸಾಂನಿ ಗೊಡ್ಶೆಂ ವಾಂಟುನ್ ಘೆತ್ಲೆಂ.

ಡಿಸೆಂಬರ್ 8ವೆರ್ ಗಡಿಚೆರ್ ದೊಗಾಂ ಭಾರತೀಯ್ ಸೈನಿಕಾಂಕ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಸೊಜೆರಾಂನಿ ಲಗಾರ್ ಕಾಡುನ್ ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚಿ ತಕ್ಲಿ ಕಾತ್ರುನ್ ವೆಲ್ಲ್ಯಾವಿಶಿಂ ಭಾರತಾನ್ ಆರೋಪ್ ಮಾಂಡ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ದೊನೀ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂ ಮಧ್ಲೊ ಸಂಬಂಧ್ ಪಾಡ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸ್ಲೊ.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾನೀ ಭಾರತೀಯ್ ಸೊಜೆರಾಂನಿ ದೊಗಾಂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿಂ ಸೊಜೆರಾಂಕ್ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡ್ಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಆರೋಪ್ ಮಾಂಡ್ಲೊಲೊ.