ಸಾಡೆ ಸ ಲಾಖಾಂಕ್ ಧುವೆಕ್ ವಿಕ್ಲೆಲಿ ಆವಯ್...!


ಜೈಪುರ್, ಜನವರಿ 26: ಸಾಡೆ ಸ ಲಾಖ್ ರುಪ್ಯಾಂಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಇಕ್ರಾ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಧುವೆಕ್ ವಿಕ್ಲೆಲ್ಯಾ ಆರೋಪಾಚೆರ್ ಪೊಲೀಸಾಂನಿ ಆವಯ್ಕ್ ಕಯ್ದ್ ಕೆಲಾಂ. ಹ್ಯಾ ಸಂಬಂಧಿ ತಿಣೆಂ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಪೇಪರಾಂಕ್ ದಸ್ಕತ್ ಸಯ್ತ್ ಘಾಲ್ಲಿ ಕಂಯ್... ಖಂಯ್ ಪಾವ್ಲೊ ಪಳೆಯಾ ಸಂಸಾರ್...

ತರಾಚಂದ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ಸಂತಾರಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯೆ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ರಜನಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಆವಯ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಧುವೆಕ್ ಚ್ಚ್ ವಿಕ್ಲೆಲೆಂ ಕಂಯ್.! ವೇಶ್ಯಾ ಧಂದ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಸಾಡೆ ಸ ಲಾಖ್ ರುಪ್ಯಾಂಕ್ ವಿಕ್ಲೆಲೆಂ ಆಸೊನ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಬಂಧಿ ತಿಣೆಂ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಪೇಪರಾಚೆರ್ ಡೀಲ್ ಸಯ್ತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಕಳೊನ್ ಆಯ್ಲಾಂ.

ತ್ಯಾ ಚಲಿಯೆಕ್ ಕಂಜಾರ್ ಬಸ್ತಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಕಡೆ ವ್ಹೆಲ್ಲೆಂ ಆಸೊನ್, ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಚುಕೊವ್ನ್ ಆಯ್ಲೆಲಿ ಚಲಿ ಎಕಾ ಹೊಟೇಲಾಚ್ಯಾ ಮೇಜಾ ಪಂದಾ ಲಿಪೊನ್ ರಾವ್ಲೆಲಿ. ತಿಕಾ ಥಂಯ್ ಪಳೆಲ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾನ್ ಪೊಲೀಸಾಂಕ್ ಮಾಹೆತ್ ದಿಲ್ಲಿ.

ಕಾಲ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ಧುವೆಕ್ ವಿಕ್ಲೆಲ್ಯಾ ಆವಯ್ಕ್ ಪೊಲೀಸಾಂನಿ ಕಯ್ದ್ ಕೆಲಾಂ ಆಸೊನ್ ತನ್ಖಿ ಚಾಲು ಆಸಾ.