ರೂಪಾಲಿ ಖುನ್: ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕಯ್ದ್


ಬೆಂಗ್ಳುರ್, ಫ್ರೆಬೆರ್ 12: ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ ಕೋಟನ್ ಪೇಟೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಲೋಡ್ಜಾಂತ್ ಫೆಬ್ರೆರ್ 6 ವೆರ್ ಘಡ್ಲೆಲ್ಯಾ, 24 ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚ್ಯಾ ಖುಬ್ ಪ್ರಕರಣಾ ಪಾಟ್ಲೊ ಮಿಸ್ತೆರ್ ಇಘಡ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಪೊಲೀಸ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಹ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣಾ ಸಂಬಂಧಿ ಪೊಲೀಸಾಂನಿ ತಮಿಳ್ನಾಡಾಂತ್ ಎಕಾ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಕ್ ಕಯ್ದ್ ಕೆಲಾಂ.

22 ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾ, ಬಿಹಾರ್ ಮುಳಾಚ್ಯಾ ಸತ್ಯಪ್ರಕಾಶಾಕ್ ತಮಿಳ್ನಾಡಾಚ್ಯಾ ಚಿದಂಬರಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಕಡೆ ಕೋಟನ್ ಪೇಟೆ ಪೊಲೀಸಾಂನಿ ಕಯ್ದ್ ಕೆಲಾಂ. ಯುಜಿ ರೀಗಲ್ ಲೋಡ್ಜಾಚ್ಯಾ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಫೂಟೇಜಾಚ್ಯಾ ಆಧಾರಾರ್ ಪೊಲೀಸಾಂನಿ ಸೊಧ್ನಾಂ ಕೆಲ್ಲಿಂ.

ಧುವೆಚಿ ನಿರ್ಜೀವ್ ಕೂಡ್ ವರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಉತ್ತರ್ ಪ್ರದೇಶಾಚ್ಯಾ ಕಾನ್ಪುರ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲೆಲ್ಯಾ ಮೃತ್ ರೋಪಾಲಿ ಮಿಶ್ರಾಚ್ಯಾ ಆವಯ್ ಬಾಪಯ್ನ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಧುವೆಲಾಗಿಂ ಪಯ್ಶೆ ರೀಣ್ ಘೆತ್ಲೆಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿವಿಶಿಂ ಮಾಹೆತ್ ದಿಲ್ಲಿ.

ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಫೋನ್ ಟ್ರೇಸ್ ಕರುನ್ ಸತ್ಯಪ್ರಕಾಶ್ ಚಿದಂಬರಂ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಪೊಲೀಸಾಂಚ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾನ್ ತಾಕಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಕಯ್ದ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ಸತ್ಯಪ್ರಕಾಶ್ ಚಿದಂಬರಂ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಅಣ್ಣಮಲೈ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ತಿಸ್ರ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೆಂ ಶಿಕಾಪ್ ಕರುನ್ ಆಸ್ಲೊಲೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ.

ಮೃತ್ ರೂಪಾಲಿ ಎಂಬಿಎ ಶಿಕಾಪ್ ಜೊಡ್ಲೆಲಿ ಚಲಿ. ಏಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ರೂಪಾಲಿ ಎಕಾ ವ್ಹಡ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರಾಂತ್ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ತಾಲೆಂ. ತಾಕಾ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಕಂಪ್ಣೆಂತ್ ಕಾಮ್ ಲಾಗವ್ನ್ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸತ್ಯಪ್ರಕಾಶಾನ್ ದೋನ್ ಲಾಖ್ ರುಪಯ್ ಘೆತ್ಲೆಲೆ ಕಂಯ್. ಹೆಣೆಂ ಪಯ್ಶೆಯೀ ನಾಂತ್, ಕಾಮ್ ಯೀ ಮೆಳ್ಳೆಂ ನಾ.

ಹ್ಯಾ ಮಧೆಂ ರೂಪಾಲಿ ಆನಿ ಸತ್ಯಪ್ರಕಾಶ ಮಧೆಂ ಮನಸ್ತಾಪ್ ಉಬ್ಜಾಲ್ಲೊ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್ ಸತ್ಯಪ್ರಕಾಶಾಚೆರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಫಿರ್ಯಾದ್ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ರೂಪಾಲಿನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಲೆಂ ಕಂಯ್. ಫೆಬ್ರೆರ್ 3 ತಾರಿಕೆರ್ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಆಯ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸತ್ಯಪ್ರಕಾಶಾನ್ ರೂಪಾಇಚೆಂ ಅಂತ್ಯ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಘುಟ್ಮೊಳ್ ಕೆಲಿ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ತ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರ್ ತಾಣೆಂ ಯುಜಿ ರೀಗಲ್ ಲೋಡ್ಜಾಂತ್ ನಕ್ಲಿ ನಾಂವಾರ್ ರೂಂ ಘೆವ್ನ್ ರೂಪಾಲಿಕ್ ಪಯ್ಶೆ ವ್ಹರುಂಕ್ ಆಪಯ್ಲೆಲೆಂ ಕಂಯ್. ಥಂಯ್ಸರ್ ಆಯ್ಲೆಲ್ಯಾ ರೂಪಾಲಿಚಿ ಖುನ್ ಕರುನ್, ಕೂಡಾಕ್ ಬೀಗ್ ಘಾಲ್ನ್ ತೊ ಧಾಂವ್ಲೊಲೊ.

ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ದಿಸಾ ತಾಣೆಂ ದುರ್ಗಾಂಬಾ ಲೋಡ್ಜಾಂತ್ ಆಸ್ರೊ ಘೆವ್ನ್ ಖುನಿಯೆಕ್ ವಾಪಾರ್ಲೆಲಿಂ ಆಯ್ದಾಂ ಥಂಯ್ಸರ್ ಸೊಡುನ್ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಥಾವ್ನ್ ಫರಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ, ಆನಿ ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಸಯ್ತ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಕಂಯ್.

ರೂಪಾಲಿ ಆನಿ ಸತ್ಯಕುಮಾರಾ ಮಧೆಂ ಮೊಗಾ ಸಂಬಂಧ್ ನಾತ್ಲೊಲೊ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ಪೊಲೀಸ್.